ONS BLAD 1 i De H. Stoel en Duitschland Het nieuws van heden len de wereld in acht dagen Reis om Doodstrafwet in Pruisen §1 HET CONCORDAAT GE- PUBLICEERD POST TE NEW-YORK GELAND Mutaties te Rome Balbo start heden DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 alkmaar Brillen-étui’*, lue en 33 5 >7 ONDERTEEKENING VAN HET CONCORDAAT TE ROME Een officieuze nota IT .50 Geestdriftig ontvangen Balbo luchtmaarschalk Route nog niet vaat Geheim zilveraccoord Mollisons hebben pech Henderson bij Boncoür Alweer uitgeslapen NAAR DE ZUIDPOOL Zeven doodvonnissen 7* Storm richt schade aan in Ottawa A De aanslag op Steidle eenvoudige MAANDAG 24 JULI 1933 Gratieverleening aan Nazi’s Hitler en Evangelische Kerk Bestaande concordaten gehandhaafd Behalve op politiek terrein, geniet de Katholieke Kerk in elk opzicht een volkomen vrijheid DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Boerenstaking in Noord** Sleeswijk Franschen willen eerst bewape- ningscontröle, daarna gelijk gerechtigd heid V Gazzera af getreden; de porte feuille van Oorlog Mussolini Z. Exc. Kard. Staatssecretaris Pacelli en Z. Exc. vice-kanselier Von Papen onderteekenen het verdrag -WW De N.S.D.A.P. Concordaat Zyn eigen record, dat hij onlangs vestigde, met 22 uur verbeterd „Wij doen het onze” Onderscheiding van volgzame firma’s in Amerika ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Wetsontwerp inzake doodstraf tegen overvallers van S.S. en S.A. en het Wegens moord op twee S.A.-lieden en een politieman VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 253 At Goe- De Lindberghs in Groenland. Balbo start heden. iren- i op De financieele moeilijkheden van Zaandam. langrykste passages laten volgen. Ernstig verkeersongeluk te Apeldoorn. Moeilijke plaatsing van de Merwedebrag. Balbo wenscht geluk o o Lindbergh op Groenland aan BERLIJN. aan stem Onder Nazi-invloed 30 LM het 9B X/ De Apostolische Nuntius bij het Voorzoover gebouwen of terreinen, die den Bmer WJJ- VAN TER m NEW-YORK. 23 Juli. (Reuter). De Ameri- kaansche wereldvlleger Wiley Post Is hier he denmorgen om 4.19 uur (Nederl. tijd) geland. Hij heeft zijn eigen record, dat hij eenigen tijd geleden tezamen met den avlateur Oatty vestigde, met 22 uur verbeterd. Post werd bij zijn landing door een talrijke menigte hartelijk toegejuicht. BRIDGEPORT. 24 Juli. (Reuter). MoUl- sons verongelukt bij daling. AUTO-ONGKLUK OP DEN ONBEWAAKTEN OVERWEG BIJ BARNEVELD EISCHT DRIE DOODEN. Centralisatie van den R. K. Mldd «de Hanse”. Conflict bij de „Sphinx”. Cltimatwm van de arbeiders? an en iet sn. op De H. Stoel behoudt In zijn verkeer én zijn correspondentie met de Bisschoppen, de Gees telijkheid en de andere onderhoorigen der Ka tholieke Kerk in Duitschland volledige vrij heid. Geestelijken kunnen door gerechtelijke auto riteiten met gedwongen worden, inlichtingen te geven over feiten, die hun bij het uitoefenen van de zielzorg zijn toevertrouwd en die dus onder den plicht der geheimhouding vallen. NEW YORK. 23 JulL (Renter). Naar officieel wordt medegedeeld, xal het eska der van generaal Balbo morgenochtend om 5 uur Amerikaanschen tijd) starten voor de retourvlucht neer Europa. De te volgen route over den Oceaan zal eerst worden vastgesteld als de vliegtuigen New Foundland bereikt hebben. Hitler pleit voor de „Deuteche Christen**. Goering wil S.S. en SA. door een doodstrafwet tegen overvallen beschermen. Wet voor gratie- verleening aan nazi's. Minister Slotemaker de Bruine te Heerlen. Doodelijk ongeluk op de Oranje-Nasunu-mijn. Het gebeurde aan boord van de „Everteen”; be vestiging van alle hoofdstraffen geëischt. ROME. 22 Juli. Generaal Gazzera, die sedert langer dan 5 jaar minister van Oorlog is ge weest, heeft ontslag uit zijn functie verzocht. Op voorstel van Mussolini heeft de koning dat verzoek Ingewilligd. Mussolini heeft zelf de lei ding van het ministerie van Oorlog op zich ge nomen. In plaats van Manaresl, die tot nu toe onder staatssecretaris in het ministerie van oorlog was. is generaal Maisroochl benoemd. De ambts overdracht heeft heden bjj het begin van den ministerraad plaats gevonden. De ministerraad keurde verder het pact-van- vler goed, alsmede de instelling van de posten van luchtmaarschalk en van generaal vap bet luchtleger. Luchtmaarschalk wordt waarschijnlijk Balbo, die momenteel den titel heeft van luchteska- dergeneraaL Mutaties te Rome. Mussolini ook minister van oorlog. Balbo luchtmaarschalk? Henderson bij Boncour. Fransch-Duitech ont- wapeningsgeschiL tot lulde Wiley Post in 8 dagen om de wereld. 3U- an ik- tijn rü- el- 11a. rde ng. er- ele ra- yk BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2 85 Mat geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem BERLIJN, 22 Juli. De Pruisische minister raad nam heden eenlge besluiten, waaromtrent Goering de pers persoonlijk Inlichtingen ver schafte. Goering verklaarde zich besloten met ijzeren vuist in te grijpen tegen het commu nisme. dat den kop weer opsteekt, getuige de jongste overvallen van 8. A.-lieden enz. LONDEN, 22 Juli. In de vertrekken van sena tor Pittman in het Claridgehotel. werd heden na een geheime zitting een zilverovereenkomst onderteekend door Spanje, Britsch-Indlë. Chi na. Australië, V. 8Mexico. Bolivia en Peru Canada zou vanavond eveneens teekenen. Het accoord treedt 1 Januari as. in werking en duurt voorlooplg vier jaar. (United Press). BERLIJN, 22 Juli (Wolff). De tekst van het concordaat tusschen den Heiligen Stoel en het Duitsche Rijk is thans gepubliceerd. Het telt 34 artikelen, en de belangrijkste be palingen ervan zjjn de volgende: Het Duitsche rijk waarborgt de vrijheid van confessie en der openbare uitoefening van den katholieken godsdienst Het erkent het recht van de Katholieke Kerk, om binnen de gren zen van de voor allen geldende wetten haar aangelegenheden zelfstandig te ordenen, en om binnen het kader van haar bevoegdheid voor haar leden bindende wetten en verordeningen uit te vaardigen. vliegveld om zij toestel, de ..Winnie Mae” te inspecteeren. HU vertoonde geen teekenen van vermoeidheid. De menigte bracht hem opnieuw een ovatie. LONDEN. 23 JuH. (Reuter). Wiley Post heeft zUn wereldvlucht In 186 uur en 50 mln. vol bracht. KEULEN. 22 Juli. (WH.) Wegens vermoor ding van twee B A -mannen werden heden 6 personen ter dood veroordeeld en 3 tot 15 jaar tuchthuisstraf. Te Hamburg werd de hoofdbeklaagde in het proces Inzake den moord op een polltie-wacht- meester tot dood veroordeeld. Negen anderen kregen tuchthuis- of gevangenisstraf. Hoogste stand Maandkg nr vjl: 79» Vorige stand 7(8 zouden hebben kunnen weerstand bieden aan het Bolsjewisme. In de beweging der „Deutsche Christen” is nu een beweging opgestaan, die vervuld is van den wil, een eenheid tusschen de Evangelische landskerken tot stand te brengen In het belang van den wederopbouw der Duit sche natie wensch ik daarom, dat de resultaten der kerkelyke verkiezingen onze volks- en staatspolltlek zullen ondersteunen, want door dat de staat bereid is, de innerlUke vrUheid van het religieuze leven te garandeeren, heeft zy het recht te verwachten, dat die stroomlng aan het woord komt, die besloten is. ook harer- zyds op de bres te staan voor de vrUheid der natie. Dat wordt gewaarborgd door de kracht van een levende kerk. Die kracht zie Ik In de eerste plaats in de kerkleden, die zich vereenlgd hebben in de beweging der „Deutsche Christen”. De lands-concordaten welke reeds bestonden tusschen den H. Stoel aan de eene zyde en Pruisen, Beleren en Baden aan den anderen kant, blijven bestaan, omdat de tijd nog niet rijp was vo or het vervangen dier afzonderlijke overeenkomsten door een algemeen accoord voor het heele Duitsche Rijk. Het lijkt echter waarschijnlijk dat binnen af zien baren tijd een Concordaat voor het geheele Rijk noodzakelijk zal blijken. A BUENOS-AIRES. 22 Juli. (Reuter.) In de Argentynsche hoofdstad is eën nat.-soc. partij opgericht Momenteel worden de statuten uit gewerkt. Nader wordt gemeld: Omtrent het ongeluk van het echtpaar Mol lison wordt thans gemeld, dat belden in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Mollison trachtte vijf keer vergeefs op vliegterrein alhier te dalen, waarop hij op een terrein bulten het vliegveld neerstreek. Het toestel raakte echter vast In den dras- slgen bodem en sloeg over den kop. Mollison werd er uit geslingerd, waardoor hij aan hoofd en armen werd gewond. Ook zijn vrouw liep een aantal kwetsuren op. zoodat beiden naar een ziekenhuis moesten worden vervoerd. Het toestel is ernstig beschadigd. NEW-YORK, 23 Juli. (Reuter). Het vlieg tuig van het echtpaar Mollison is waargeno men, vliegende In de richting van St. John (N. Brunswijk). De lucht is bewolkt. Ook boven Halifax en New Glasgow (belde in N Schotland) heeft men het toestel meenen te zien. Zondagavond om half 7 werd de „Seafarer” waargenomen boven Bar Harbour (Maine). GODTHAAB. 23 Juli (V D.) Lindbergh en zijn vrouw zijn op Groenland aangekomen, hartelijk verwelkomd door de bevolking. MÜNCHEN. 22 Juli. (V. D.) Rijkskanseller Hit ler hield hedenavond een radlo-rede, waaraan wij het volgende ontleenen: Het nat.-socialisme heeft steeds de verzeke ring gegeven, dat het besloten is, de Christe lijke kerken In staatsbescherming te nemen. Noch de katholieke noch de Evangelische kerk De organisatie en activiteit van die katho lieke organisaties en vereenigingen, die uitslui tend religieuze cultureels doeleinden nastre ven en als zoodanig ondergeschikt zijn aan de kerkelijke autoriteiten, worden beschermd Voorzoover het rijk en de landen contröle heb ben op de sportorganisatie van de jeugd, zal ervoor gezorgd worden, dat de leden regelma tig op Zon- en feestdagen de kerkelijke plich ten kunnen nakomen en dat zij tot niets wor den gedwongen, wat niet overeenkomstig him godsdienstige en moreele overtuiging is. Op grond der In Duitschland bestaande ojj- «ondere omstandigheden en In verband met de door de bepalingen van dit concordaat gege ven waarborgen voor de vrijheid der Katholieke Kerk in het Reich en In de landen, vaardigt de H. Stoel verordeningen uit waardoor het aan de saeculiere en reguliere geestelijkheid verboden wordt lid te zijn van politieke par tijen. Het warme weer eiacht talrijke verdrinklnga- slachtoffen. BERLIJN, 22 Juli. Het Wolff-bureau pu bliceert naar aanleiding van het Concordaat tusschen Duitschland en den H. Stoel een offi cieuze nota waarvan wij hier eenige der be- Naar men weet was Post Zaterdag 15 Juli, des ochtends om 5.10 van het Floyd Bennett- vllegveld bjj New-York opgestegen en heeft hij de vlucht New-York-Berlijn, een afstand van 6000 K.M. In 25 uur en 40 minuten volbracht. Dienzelfden dag Is hij ondanks zijn vermoeid heid nog naar Moskou verder gevlogen. Ofschoon zijn tocht eenlge malen vertraagd werd door slecht weer en motordefect, heeft hij niettemin het record met 22 uur verbeterd. staat toebehooren, bestemd zijn voor kerkelijke rioeleinden, blijven zij aan de zorgen der Kerk toevertrouwd. Voorzoover particuliere Instellin gen In staat zijn, aan de elschen, welke het Rijk stelt voor de opleiding van onderwijzers of onderwijzeressen te voldoen, zal ook reke ning worden gehouden met de bestaande In stituten der geestelijke orden. 8 OTTAWA. 22 Juli. (Reuter.) In midden- en West-Ontarlo Is aanzienlijke schade aange richt door een storm, welke bijna de afmetin gen van een cycloon aannam Een persoon werd gedood en 21 gewond door het Instorten van eenlge schuren. Nochtans brachten de zware regens, welke den storm begeleidden, de provincie grootelijks verademing, daar zij langen tijd van droogte te lijden had gehad. De Amerikaansche millionnair Lincoln Ellsworth, die in 1925 met Amundsen naar de Noordpool gevlogen is, met zijn echtge- noote op weg naar Nieuw-Zeeland, van waaruit hij een expeditie naar de Zuidpool wil ondernemen Nu de staat de rechten der Kerk waarborgt. Is het niet meer noodig dat de Kerk politiek terrein betreedt om zelf die rechten te ver dedigen. Vandaar de bepaling dat het allen geestelijken verboden Is lid te zijn van een politieke partij, terwijl allen vereenigingen en organisaties toegelaten zijn die een zuiver gods dienstig en cultureel doel nastreven. Het Mi nisterie van Blnnenlandsche Zaken zal In sa menwerking met de kerkelijke overheid een lijst opstellen van de vereenigingen en orga nisaties welke krachtens het Concordaat kun nen blijven voortbestaan. Het Concordaat Is het eerste Duitschland en den H. Stoel Het eigendom en de andere rechten van wet- telük erkende genootschappen, stichtingen en bonden der Katholieke Kerk op hun vermo gen, worden volgens de algemeen geldende wet ten van den staat gewaarborgd. De kathöllek-phylologische (philosoflsche?) faculteiten der rUks-universiteiten blijven be staan. De rijksregeerlng zal er naar streven voor alle daarvoor in aanmerking komende katho lieke faculteiten van Duitschland een unifor me regeling te treffen, welke met het gemid delde der thans geldende bepalingen In over eenstemming is. Het katholieke godsdienstonderwijs In de volksscholen en de middelbare en hoogere on derwijsinrichtingen, is een gewoon leervak en wordt gegeven In overeenstemming met de oe- ginselen der Katholieke Kerk. De benoeming van katholieke godsdienston derwijzers geschiedt In overleg tusschen den Bisschop en de landsreggertng. De handhaving der katholieke scholen wordt gewaarborgd be nevens het recht tot het stichten van nieuwe scholen. Een bijzondere zielzorg wordt Ingesteld ten behoeve van de Reichswehr en alle katholieke officieren, beambten en manschappen die daarvan afhankelijk zijn, alsook voor hunne gezinnen. De leiding In deze militaire zielzorg Hordt opgedragen aan een Legerbisschop. DE INHOUD DER NEDERLANDSCH-DUIT- SCHE VERDRAGEN VAN 27 APRIL 1933; WETSONTWERPEN TER GOEDKEURING INGEDIEND. Nu de Duitsche regeering zich bereid ver klaard heeft tot een tegemoetkomende houding tegenover een minderheid, verklaart de Heilige Stoel, voortaan bij concordaatsovereenkomsten erop te zullen aandringen, dat, voorzoover het de zielszorg, het godsdienstonderwijs en het katholieke vereenlgingsleven betreft, met de rechten der Duitsche minderheden rekening zal worden gehouden. tusschen na een strijd van tien eeuwen. Het herstel van den gods dienstvrede Is de eerste voorwaarde om tot een ware eenheid binnen het Rijk te komen. Het Concordaat ruimt de laatste resten van d«n „Kulturkampf” op. PARIJS, 22 Juli (VD.) De president van de Ontwapeningsconferentie, Arthur Henderson, die vanmorgen te Parijs is aangekomen, heeft zich onmiddellijk naar het ministerie van bui- tenlandsche zaken begeven, waar hij door Paul Boncour werd ontvangen. Te bevoegder plaat se verklaart men In dit verband, dat de indruk ken, die Henderson bU zijn besprekingen te Rome, Berlijn. Praag en München heeft opge daan, de inlichtingen hebben aangevuld, die de Fransche minister reeds over de houding der verschillende mogendheden inzake de ontwa pening had verkregen. Omtrent de contröle- kwestie en de kwestie van de bepaling van den aanvaller zouden belangrijke vorderingen zijn gemaakt, die een overeenstemming binnen kor ten tijd doen verwachten. Meeningsverschlllen bestaan naar de opvatting van toonaangevende Fransche kringen tusschen de Duitsche en Fran sche standpunten over het etappegewüs vorde ren In de erkenning van de gelljkgerechtigheid. waarvoor de Franschen een proeftijd willen in leggen, om eerst de uitwerking der contróle te kunnen gadeslaan. Over deze kwestie zullen tot September diplomatieke onderhandelingen wor den gevoerd. 'Henderson heeft uiting gegeven aan zijn voornemen, het Ontwapeningsbureau tegen 20 September bijeen te roepen. In den vroegen namiddag is bij naar Londen doorgereisd. 22 Juli. Naar aanleiding van het Concordaat zendt „Wolff" ons een lange nota van het persbureau der NS.DAT. Wij ontleenen er deze passage aan: ,JDe beteekenls van het Rijksconcordaat ligt vooral hierin: Het feit dat het Vaticaan met het nieuwe Duitschland een verdrag sluit, is gelijk aan de erkenning van den nationaal- socialistischen staat door de Katholieke Kerk. Dit verdrag bewijst voor heel de wereld klaar en duidelijk dat de beschuldiging als zou het nationaal-socialisme vijandig tegenover de Kerk staan, slechts door de politieke hetze is uitgevonden. Dit vast te stellen heeft vooral zjjn waarde in verband met wat er gebeurt In Oostenrijk waar de laster der Chrlstelljk-Socialen als zou het nationaal-socialisme een tegen den gods dienst gerichte beweging zijn, nog altijd een beslissende rol speelt. Het Rijksconcordaat rukt den Chrlstelljk- Socialen .Biedermannem” het masker af en ontzenuwt hun propaganda tegen de N. 8. D. A. P. op onbarmhartige wijze”. De rtfksregeerlng hebben wij daarom ter spoedigste afhandeling een wetsontwerp voor gelegd. waardoor bijzondere rechtbanken de doodstraf kunnen uitspreken: a) by overvallen op staatsambtenaren of leden der 8. A. of S 8. en b) In gevallen, waarin aanzien en voort bestaan van den staat wordt aangetast door verspreiding van gruwelpropaganda. In de organisatie onzer justitie hebben we reeds de noodige maatregelen getroffen, om de wetten met den grootst mogeiyken spoed door te voeren. Ieder die zich In de toekomst aan een staatsbeambte, een 8. A„ 8. 8. of Stahl- helmman vergrüpt. moet dit zoo spoedig mo- gelUk met den dood boeten. De staatsgetrouwe bevolking zal thans het gevoel hebben, inder daad tegen vyandeiyke aanvallen beschermd te zijn. Verder hebben wij een wet gemaakt, welke het mij mogelyk maakt, gebruik te maken van gratle-verleening en annuleering van proces sen In gevallen, waarin Ik de overtuiging heb. dat strijders der nat.-soc. revolutie wel aan gaande den vorm der wet in gebreke zijn ge bleven. doch alleen om de revolutie te dienen. Ik verlang thans van een ieder, waar hjj ook staat, met zjjn geheelen persoon op te komen voor het welzijn van den nat.-soc. staat. Er is thans en voor de geheele toekomst slechts één autoriteit, die van den staat welke zjjn gezag ontleent aan het vertrouwen van het Duitsche volk. Generaal Balbo en verscheidene van zjjn of ficieren hebben gisteravond urenlang op het Floyd Bennett-vliegveld gewacht, om den thulskeerenden wereldvlleger mede te begroe. ten. Balbo bevond zich onder de eersten aldus de „Telegraaf” die hem met zijn prestatie op harteiyke wyze geluk wenschten. Ook Harold Gatty, met wlen Post in 1931 zyn eerste vlucht om de wereld heeft gemaakt, was naar het vliegterrein gekomen, ten einde zyn oud-collega geluk te wenschen. De met Beleren (1924), Pruisen (1929) en Baden (1931) gesloten concordaten biy ven be staan. en de daarin erkende rechten en vrij heden der Katholieke Kerk biyven In de be treffende landen gehandhaafd. Voortaan zal het sluiten van concordaten met de landen slechts In overleg met de ryksregeering ge schieden. gewerkt tusschen New-York en tusschen Edmonton en New-York, heeft altyd de hand op het contröle-apparaat behad en zoodra deze daarvan afgleed, werd hy uit Instinct met een schok wakker. De artsen, die Post onderzochten, voordat deze ging slapen, verklaarden, dat htf geen teekenen van oververmoeidheid of overspan ning vertoonde. Een menigte van 20.000 man verzamelde zich den volgenden dag op het vliegveld, ondanks de brandende zon en de vreeselyke hitte om de Molllsons af te wachten. Intusschen was Poet uitgeslapen en geheel frisch reed hy naar het WeeNEN 22 Juli. (V. D.) Tb Weenen is de Dultscher Graf Alvensleben gearresteerd on der verdenking, deel te hebben aan de aansla gen tegen Dr. Steidle. Verder is in dit verband een schilder gearresteerd. NEW-YORK, 22 Juli. Alle firma’s, die de be palingen aangaande loonsverhooglng en werk- tydvermlndering doorvoeren, zullen een onder- scheidlngsmerk ontvangen met het inschrift: wy doen het onze. Tegeiykertyd wil de regeering alle Ameri kaansche vrouwen oproepen, om alleen Inkoo- pen te doen In zaken, die door het aanbrengen van een onderscheldlngsschlld aantoonen. dat zy slechts producten verkoopen van firma’s, die bovengenoemde bepalingen naleven. Op deze wyze zouden ook halsstarrige firma's tot naleving gedwongen woeden. 1 (United Press). NEW-YORK. 23 Juli. (V. D.) Omtrent de aankomst van Wiley Post te New-York wordt nader gemeld, dat de politie uitgebrelde afzet- tlngsmaatregelen op het vliegveld Bennetfleld had genomen, doch later groote moeite had. het toestel van Post tegen beschadiging door de opdringende, enthousiaste menigte, te be schermen. Post maakte een afgematten Indruk en moest uit den stuurstoel geholpen worden Door het urenlange geronk van den motor was hy byna geheel doof. Toen men hem uit de cockpit hielp zeide hy ..Well, I*ve done it”, doch later voor de microfoon, die ten behoeve van de tallooze radioluisteraars, waaronder zyn vrouw en zyn ouders In Oklahoma, op het veld was geplaatst voor een radioreportage van zyn aankomst, kon hy slechts met zwakke zeggen „Tm mighty tired” (Ik ben allemachtig moe). Nadat zyn eene oog opnieuw verbonden was werd hy met een polltle-auto naar zyn hotel overgebracht, waar hy weldra In een diepen, loodzwaren slaap vieL De huidige organisatie en circomscriptle der Katholieke Kerk In het Duitsche rijk biyven bestaan. By een eventueele nieuwe staatsrech- teiyke Indeellng van het ryk zal de ryksregee ring zich met betrekking tot de reorganisatie en de circomscriptle verstaan met den Heili gen Stoel. De Kerk is in beginsel gerechtigd alle ker kelijke ambten te bekleeden, zonder inmen ging van den staat of de burgerlyke autoritei ten. Oversten van geesteiyke orden die hun zetel hebben binnen het rijk, moeten Duitsche staatsburgers zyn. Provincialen of Oversten van geestelyke or den wier zetel buiten Duitschland ligt, hebben, ook, wanneer zij geen Duitsche staatsburgers zyn, het visltatlerecht voor de in Duitschland gevestigde nederzettingen hunner rede. Toen Post was aangekomen, had hy geen kracht meer om de deur van zijn vliegtuig te openen. Dit moest zyn manager doen. Gatty was daarna de eerste om den vlieger te verwel komen. Post verklaarde, dat de Robot-constructie hem in staat heeft gesteld te rusten, d. w. z. half te slapen. De constructie heeft uitstekend tusschen New-York en Berlijn en maar hjj Uit het slotprotocol verdient nog het volgen de vermelding: De Apostolische Nuntius by het Duitsche Ryk te Beriyn is Deken van h«t aldaar ge accrediteerde corps diplomatique. Men is overeengekomen dat het recht der Kerk erkend zal worden. KOPENHAGEN. 22 JuH. (V. D.) De boeren in Noord-Sleeswyk hebben besloten met in gang van Zondag een productie-staking af te kondigen. Deze staking schijnt onder Natlonaal- Sociallstlschen Invloed te staan. De staking le bedoeld als een waarschuwing aan de regee ring, dat maatregelen moeten worden genomen In verband met den nood der boeren. en, aar ris-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1