ONS BLAD De overval het Saargebied Roosevelt De politiek van r in De groote razzia I Het nieuws van heden VOLKSSTEMMING IN 1935 ERNSTIGE CRITIEK DE BAROMETER Sprinkhanenplaag in China JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Fototasschen zeer goedkoop a DONDERDAG 27 JULI 1933 VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS i ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 256 HET GROOTE HOOFDKWARTIER o o De Franschen in Marokko Nazi’s ontvoeren drie Saarlanders Millioenen menschen HET VLIEGENDE ECHTPAAR lijden honger De Fransche vlag waait Gömbös bij Mussolini Het proces-v. d. Lubbe Aanvang eind November Staking in Hollywood Ruim 1OOO arrestanten in Spanje HET CONCORDAAT De oorlogsschulden Een fascistisch complot Post door New York gehuldigd Duitschlands kansen niet verbeterd De jeugdige fascisten bij Hitler 1O mijnwerkers gedood in Turkije Opmerkelijk succes aan de grens Gouverneurs der Staten byeen Om de toenadering Weenen Boedapest Een der vliegtuigen maakt een noodlanding DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Geen algemeene staking in België „Een succesvolle slag tegen de vyanden van den Duit- schen staat" Italianen gedaald te Shoal Harbor Amerika’» president zou de paar den achter den wagen spannen Ramp van de „Olga” Protest te Berlyn en Genève Oorlogsschulden op den achtergrond ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 g K x- v - v.vTnr.r.7.’7-:: NOORD-HOLLANOSCH DAGBLAD MilUoenen men- Frankrijk neemt eilanden In bezit. der Een lange onze o pe ree ren Een nieuwe frankeerzegel van 80 cent. De tweede dag der afstandsmarachen. De afsluitdijk opengesteld voor alle verkeer. Invoerbeperking in Ned.-Indlè. op ai van naar I De regeering neemt genoegen met de verkla ring van burgemeester Verstegen. ROME. 26 Juli. (Reuter.) De Hongaarsche minister-president Gömbös en Kanya, de mi nister van Buitenlandsche Zaken, zijn heden morgen door Mussolini in het Palazzo Venezia ontvangen. Het echtpaar Mollison moest 100 KM. vóór New York na zijn Oceaanvlucht een nood landing maken als was ver- BJANGHAI. 26 Juli. (VD.) Naar het Chinee- sche ministerie van Binnenlandse!» Zaken me dedeelt, heeracht in uitgestrekte gebieden van China, vooral in de streken langs de Gele Rivier die kort geleden door overstroomingen werden geteisterd, een ontzettende sprinkhanen plaag. De velden zijn verwoest, de oogst ver nield; 65 mlllioen boeren bezitten geen graan of andere levensmiddelen. De Chlneesche re- geering heeft uitgebreide maatregelen genomen, om de vele millioenen boeren voor den honger dood te bewaren. die hun Nazi’s ontvoeren Saarlanders. Franach protest te Berlijn en Genève. De razzia op Duitschlands trein- en autowegen. Vooral veel succes aan do grens. De Hongaarsche premier Goemboes btf Mus solini. O ANGORA. 26 Juli. (Reuter) By een mijn explosie nabij Songuldak werden 20 arbeiders gedood. Verder wordt gemeld, dat in de stad Tsjlwrll 43 huizen door aardschokken vernield werden. WASHINGTON. 26 JuU. (Reuter.) Hj) heeft verder medegedeeld, dat meer dan 10.000 werk gevers beloofd hebben het economisch program van president Roosevelt te steunen Hierdoor zal voor 1 September M. voor 5 A 6 mlllioen werkloozen werk worden gevonden. Op het Witte Huls zijn de nieuwe tndustrieele bepalingen, die in overleg met de verschillende industrleelen zijn opgesteld, ontvangen. BRUSSEL, 26 Juli (Reuter) Het algemeen bestuur van de socialistische partij heeft, na de politieke situatie onderzocht te hebben, *n dag orde aangenomen, waarin wordt verklaard, dat bij de huidige omstandigheden er geen aanlei ding is, zyn toevlucht te nemen tot een alge- SprinkhanenpUa* in China, schen lijden honger. TOKIO. 26 JuU (Reuter) Vermoedelijk zal Japan protesteeren tegen de bezetting van de zeven kleine koraal-eilanden tusschen Indo- China en de Philippljnen. welke In April door Fransche schepen is geschied. De Lourdea-pelgrims in goeden welstand aan gekomen. Hoogste stand op Donderdag 9 uur vjsu: 756 Vorige stand 758 bij om- MADRID, 26 JuU (Reuter). Meer dan duizend personen zijn reeds gearresteerd. Het door de Cortes goedgekeurde wetsvoorstel aangaande de openbare orde zal de regeerlng in staat stellen de zuiveringsactie nog Intenser te voeren. Het ontdekte complot was van fascistisch karakter. Jongelieden, die gearresteerd zijn, of ferden aanzienlijke sommen aan hun beweging. Talrijke wapens zijn In beslag genomen. WASHINGTON. 26 JuU. (Reuter.) Generaal Johnson, de voorzitter van den Raad van Her stel, overweegt als een van de voornaamste stappen naar industrleelen opbouw de bljeen- roeptng van een conferentie van d* gouverneurs van aUe staten, met het doel de concurrentie tusschen den ge'vangenlsarbjld en de particu liere Industrie te beperken en de staatswetten In overeenstemming te brengen met Recovery Act. Johnson verklaarde van meenlng te zijn, dat alle hinderpalen der wetgeving in de afzon derlijke staten terzijde moeten worden gesteld om de herstel-beweglng te doen slagen. HOLLYWOOD. 26 JuU. (V. D.) In Hollywood is een staking uitgebroken, waarbij 5600 film- menschen zijn betrokken. De meeste onder nemingen worden door de staking getroffen en elf groote studio’s zijn gesloten. De staking Is het gevolg van een loon- en arbeldsvoorwaar- denconfUct. In Bad Kreuznach is een museum geopend, dat herinneringen, documenten enz. bevat uit de jaren 1917 en 1913, toen het groote hoofdkwartier in Bad Kreuznach was ge- vdktigd. De autoriteiten tijdens de openingsplechtigheid. NEW-YORK, 26 JuU. Te 17 uur (Amsterd. tijd) is het Itallaansche eskader in Shoal Har bor op Newfoundland gedaald. De vUegers wer den geestdriftig ontvangen. Een van de watervliegtuigen heeft nabij Kaap Traverse op Prins Edward-Eiland een nood landing moeten maken. De avlateurs zijn onge deerd. Tien mijnwerkers in Turkije om het leven ge komen. GENEVE, 26 JuU. (Reuter). De regeeringscom missie van het Saargebied heeft aan den Vol kenbond het telegram medegedeeld, dat aan den Dultschen minister Von Neurath gezonden is. betreffende het ontvoeren van drie personen uit het Saargebied door Nazi's. Deze personen zou den op het oogenblik te Kaiserlautern zjjn op gesloten. De regeeringscommissie protesteert krachtig tegen dit optreden en eischt van het Rijk de onmiddeUljke vrijlating van de ontvoer de personen. Het -nu M- dat Zaterdagavond een vrachta/to met 15 ge wapende Hltlenanen de grens van het Baar- gebied oy Homburg heeft overschreden. De Hitlerlanen doorzochten een huis, haalden er drie personen uit. een communist, een vrouw en haar zoon, en keerden met hun gevangenen naar Duitschland terug. WASHINGTON. 25 Juli. (Reuter.) Te Was hington zijn de ambtenaren thans koortsachtig aan het werk, om de algemeene arbeidschar- ters aan 5.000.000 werkgevers In de Vereenlgde Staten toe te zenden. Intusschen worden de beraadslagingen over de indlvldueele charters voor de petroleum-, hout-, wol- en kunstzljde-industrle voortgezet, waarbij de vertegenwoordigers der regeerlng met Inspanning van aUe krachten er naar streven de werkgevers en werknemers tot el kaar te brengen. Evenwel ontbreekt het niet aan sceptici en critici. Sommigen verkondigen de meenlng. dat president Roosevelt de paarden achter den wagen heeft gespannen, door het verwekken van een speculatieve stijging der prijzen, die in geen verhouding staat tot de koopkracht der massa. Hierdoor ontstaat het gevaar, dat bin nen enkele maanden een stagnatie en Ineen storting zullen volgen, die aldus meenen de twijfelaars het waarschijnlijk zouden maken, dat de regeerlng baar toevlucht zou nemen tot een Inflatie, zonder meer. I WASHINGTON. 26 Juli (Reuter) De ..Month ly Review of de Federal Reserve Board" ver klaart. dat In Juni en de eerste helft van JuU de Industrieele activiteit sterk is toegenomen, niettegenstaande de seizoen-slapte. De tewerkstelling van werkloozen gaat In JuU Iets langzamer dan In Juni. Het aantal werkloozen in de Vereenlgde Sta ten wordt nog op meer dan 11 mlllioen geschat. MÜNCHEN, 26 JuU. (V. D.) Naar de rUks- commlssaris voor de Justitie dr. Frank In een persconferentie heeft medegedeeld, kan ver wacht worden, dat het proces tegen Van der Lubbe eind November of begin December voor den senaat van het Reichsgerlcht zal beln- nen. De verdediging zal worden gevoerd door Dultsche advocaten. De senaat van het Reichsgerlcht weigert beslist, buitenlanders als verdediger te laten optreden. Gebleken is. dat Van der Lubbe ónmogelijk de brandstichting In het Rljksdaggebouw al leen kan hebben gepleegd. Hjj moet mede plichtigen hebben gehad. Hoewel hij verklaart, dat hij den brand alleen heeft aangestoken met behulp van een linnen doek, is gecon stateerd, dat dit niet Juist kan zijn. MOSKOU. 26 JuU. (V. D.) De rechtbank te Jaroslaw heeft vonnis gewezen In de zaak van de ramp met de veerboot op de Wolga waarbij 98 personen om bet leven zijn gekomen. De kapitein van de veerboot Andrejew werd ter dood veroordeeld, Acht beklaagden kregen ge vangenisstraffen van tien tot één Jaar De ove rigen werden vrijgesproken. WASHINGTON, 25 JuU. (V. D.) Roosevelt Italië heeft gedaan. Tenslotte verzocht Hitler beeft besloten, alle ouderhandellngen over de Nederlandaehe Nasi's Limburgsche grens. SHOAL HARBOR. 26 JuU. (V. D.) Generaal Balbo heeft naar Rome geseind, dat hij met zijn eskader 4 of 5 dagen hier blijvertezal Het Itallaansche vliegtuig, dat een noodlanding heeft moeten maken, kan. tengevolge van be schadiging van de waterpomp, niet voor Donderdag verder vUegen om zich bij het es kader te voegen. oorlogsschulden te laten rusten tot na de uit voering van het saneeringsprogram en de sta bilisatie der grondstoffenprUzen op bevredigen de hoogte. In regeerlngskrlngen wordt ver klaard, dat een definitieve regeUng der oor logsschulden onmogelijk is in verband met de schommelingen van den dollar, daar de mo gelijkheid bestaat, dat verdere wijzigingen in den koers van den dollar een thans gesloten overeenkomst In sterke mate zouden beïnvloe den. PARIJS. 25 JuU. (Reuter) Blijkens een offi cieel bericht In het .Journal" hebben Fransche oorlogsschepen den laatsten tijd verscheidene eilandengroepen in de Chlneesche Zee tusschen Indo-Chlna Borneo en de Philippljnen beset en onder Fransche souverelnlteit gesteld. Het zijn de eilandengroepen Prathy, Cay d'Amboi- ne, Itu-Aba, Lalto en Thl-Tu. •w—U de volksstemming in 1935 zullen moel- LC lijk te berekenen psychologische factoren •4—F 'n rol’spelen. AUeen uit vrees voor repré- saille-maatregelen zullen vele Saarlanders zich vóór Duitschland verklaren, want wordt het Saargebied weer ingeschakeld by het Dultsche Rijk dan zullen degenen, die daartegen hebben gestemd, vermoedelijk zwaar voor hun on trouw" aan den ^Heimat" moeten boeten. Van den anderen kant zullen velen, geloof hechtend aan de verhalen en de propaganda van de voor het Hltlerréglme gevluchten, alles op haren en snaren zetten om aan een weeraansluitlng bij Duitschland te ontkomen. Alleen, wanneer er In Duitschland een geheel andere wind gaat waaien en een meer gematigde politiek er definitief de overhand zqu krijgen, zouden deze laatsten mis schien voor het oude vaderland kunnen worden teruggewonnen Het incident, dat zich echter BERLIJN, 26 Juli. (V. D.) De Pruisische minister van justitie heeft den ambtenaren van het openbaar ministerie verzocht, in alle ge vallen. waarin zij tegen vreemdelingen ien vrijheidsstraf van minstens drie maanden eischen, ook uitwijzing uit het rijk te elschen BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaer f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem Later begaf Mussolini zich naar de Hon gaarsche legatie, om het bezoek te beantwoor den. De economische besprekingen worden door deskundigen gevoerd. Men meent, dat het voornaamste punt der besprekingen de toenadering is tusschen Oos tenrijk en Hongarije. SAARBRÜCKEN, 25 JuU. (Reuter.) socia>islvScii oigaan ..ueulsci» iieu.ea PARIJS. 26 JuU. (Reuter) Dagelijks geven meer leden van de opstandige stammen in den Atlas zich over aan het Vreemdellngen-Legtoefi. De ceremonleele overgave wordt gesymboU- seerd door het slachten van een schaap. Op een dag hebben zich 140 famlUes op deze wijze overgegeven. De troepen rukken steeds meer op en hebben reeds het plateau tusschen de Groote Atlas en de Midden-Atlas bereikt, waar de Alt Abbl wo nen. die vele jaren geregeld Invallen doen in de vreedzame vlakten van Benl Mellal en Tadla. SHEDIAC. 26 JuU (Reuter). Hedenochtend 7.40 uur plaatselijke tijd Is Balbo met zijn es kader vertrokken naar Shoal Harbour op New foundland. waar besloten zal worden welke terugweg zal worden genomen. ooals men weet, werd bij het verdrag van Versailles het Saargebied met zijn belang- rijke steenkolenbekkens onder het bestuur van een regeeringscommissie van den Volken bond geplaatst, waarin zoowel Duitschers Franschen zitting hebben. Deze maatregel bedoeld als een lijdelijke, want volgens het drag van Versailles zal In 1935 de bevolking van het Saargebied zelve by plebisciet over haar toekomstig lot moeten beslissen. Zy zal zich dan gesteld zien voor de keuze, ófwel terug te kee- ren tot Duitschland. waarvan zij werd afge scheiden, ofwel zich by Frankrijk aan te slui ten ofwel het bewind van de gemengde regee ringscommissie van den Volkenbond te prolon- geeren. Welke van deze drie keuzen zy zal doen, is moeilijk met zekerheid te vóórspellen. Daar de bevolking in gemeentelijk verband zal stem men. bestaat volgens sommigen de mogelijkheid, dat het Saargebied In verschillende deelen uit een zal vallen en wel In gemeenten, die zich bij Duitschland en In gemeenten, die zich bij Frankrijk willen aansluiten en In gemeenten, die bet Volkenbondsbestuur blijven prefereeren. Dit lijkt ons echter niet Juist, alleen reeds om dat een dergeljjke verkaveling in de practljk tot onhoudbare toestanden zou leiden en ook niet practlsch te verwezenlijken is. De meerder heid der uitgebrachte stemmen In geheel het gebied zal ook den doorslag moeten geven over bet lot van het geheel. Vooral van Duitschland uit heeft men zich steeds veel moeite gegeven om de bewoners van het Saarbekken ten gunste van een terugkeer tot Duitschland te beïnvloe den. en herhaaldelijk heeft het er naar uitge zien, alsof reeds vóór het einde van den In het Verdrag van Versailles bepaalden termijn het Saarland aan Duitschland zou worden terug gegeven. Sinds echter de nationale revolutie In Duitschland heeft gezegevierd, zijn de kansen voor Duitschland op een terugwinnen van dit belangrijke Industrie-gebled niet verbeterd. De Saarlanders leven onder het Volkenbondsbewlnd in een vrijheid, zooals men die in Duitschland niet meer kent. Het Is een vrijhaven voor tal loos» ultgewwkonen, die de zegeningen van het Hltler-ryk zijn ontvlucht en thans een verbit terde propaganda voeren tegen bet nationaal- soclalisme. In het Saargebied werkt echter ook een nationaal-socialistische partij, welke officieel volkomen loe staat van de N. S. D. A. P. In Duitschland, maar wier leiders in werkelijkheid terdege voeling houden met de partlj-bonzen In het Derde Rijk en van dezen ook Instructies ontvangen. De Franschen hebben zich nimmer veel moeite gegeven om de Saarlanders over te halen zich te stellen onder de beschermende vleugelen der Fransche republiek. Zij hebben echter door hun correct en gematigd optreden de sympathie van vele Saarlanders weten te verwerven. Mocht het Saargebied weer terug komen aan Duitschland, dan zal het Dultsche Rijk de kolenmijnen van Frankrijk moeten te- rugkoopen. MÜNCHEN. 26 Juli. (W. B.) Rljkskanseller Hitler heeft hedenmiddag de leden der fascis tische jeugdorganisatie ontvangen, die thans een bezoek aan Duitschland brengen. HlUer sprak er zijn vreugde over uit, dat de Jeugdige fascisten naar München zijn geko men, omdat in die stad een beweging haar oorsprong heeft genomen, die evenals het fas cisme In Italië, Duitschland weer tot zelfbe wustzijn wil brengen. Het nationaal-socialisme wil een hartelijke verstandhouding met Italië tot stand brengen, waarin het. naar Hltier ge looft, ook is geslaagd. Het wil in Duitschland hetzelfde tot stand brengen, wat Mussolini in 1 I Deze heiligengroep van Meisner-porcelein werd aan Kardinaal Pacelli door de Duit- sche regeering aangeboden bij het tot standkomen van het concordaat. De groep stelt de H. Maagd voor met St. Antonius van Padua en werd in 1732 door Kirchner gebeeldhouwd. den aanwezigen In te stemmen met de woor den: Mussolini—Sleg HeU. Staatssecretaris Rlcci dankte Hltier voor diens woorden en bracht de groeten over van Mussolini. Hij sprak den wensch uit, dat de Dultsch-Italiaansche vriendschap zich verder zou verdiepen. Het Balbo-eakader te Shoal Harbor, vliegtuigen maakt een noodlanding. NEW YORK. 26 JuU. (V. D.) De wereld- vlieger Wiley Post is heden na een plechtige ontvangstparade door den eersten burgemees ter op het raadhuis ontvangen. De burge meester reikte den vlieger de dapperhelds- medallle over Poet dankte In hartelijke woor den en gaf een beschrijving van zijn vlucht, waarbij hij tevens aandrong op het beschik baar stellen van geld voor verdere onderzoe kingen op het gebied van het vUegtulgwezen. BERLIJN. 26 JuU. (W. B.) Op last van de geheime staatspolitie zijn hedenmorgen in het noord-oosten van Berlijn huiszoekingen ver richt. Talrijke revolver» en Ulegale geschriften werden In beslag genomen. Vier arrestaties hadden plaats. BERLIJN, 26 JuU. (W. B.) De verkeersrazzia van gisteren heeft, naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, buitengewoon veel succes gehad. Het voorlooplge vluchtige onderzoek van het in het geheele rijk in beslag genomen ma teriaal. waaronder zich groote hoeveelheden il legale geschriften, ontplofflngsmiddelen. wapens munitie en geheime rapporten bevinden, heeft reeds aangetoond, dat dit optreden een nood zakelijke en succesvolle slag tegen den vijand van den staat was. BI) de razzia in de treinen werd In het gebied van Berlijn een tamelijk groot aantal staats- vljandige personen aangetroffen, van wie som mige In het bezit van wapens en illegale ge- schriftéh of zonder identiteitspapieren bleken te zijn. In de afdeellng Dresden van de rljksspoor- wegen werden wapens, legerpistolen en opruiend drukwerk In beslag genomen, terwijl een aantal verdachte personen zonder identiteitspapieren in hechtenis werden genomen. Er bevinden zich onder hen twee communistische koeriers, brieven in geheimschrift en deviezen In zolen hadden verborgen. Op een van Nederland komenden trein zijn In het district Essen bü den aanvang van het onderzoek groote pakketten ontploffings- mlddelen in het naast de spoorlijn loopende wa ter geworpen. Verscheidene reizigers uit dezen trein, voor een deel buitenlanders, die op val- sche passen of zonder Identiteitspapieren reis den, zijn gearresteerd Opmerkelijk is, dat vooral in de grensstreken dexazzla veel resultaat heeft opgeleverd. Te TjHfczljn communistische functionarissen ge- rd, die uit het buitenland terugkeerden, n is, dat alle plaatsen In de omgeving grens worden overstroomd door perso nen, die den staat minder goed gezind zijn en die propaganda-materlaal naar Duitschland probeeren te smokkelen. Over de resultaten van de nasporlngen het autoverkeer, kan gezien den grooten vang van het onderzoek, nog niets naders wor den medegedeeld. thans in het Saargebied heeft voorgedaan, Is al heel weinig geschikt om eenig vertrouwen te wekken In de zege van de gematigde elementen in Duitschland. Gewapende Dultsche Hitlerla nen zfjn n.L met een vrachtauto de grens over gekomen en hebben by Homburg een commu nistische familie, bestaande uit man,*~vrouw en zoon, gevangen genomen en naar Duitschland ontvoerd. Dit communistisch gezin, dat volgens het bevolkingsregister op het stadhuis van Hom burg ingeschreven staat als zynde van Fran sche nationaliteit, behoorde niet tot de uit Dpltschland uitgewekenen, maar tot de officleele bevolking van het Saargebied. De regeerings commissie voor het Saarland heeft onmiddeliyk tegen deze lllegrale daad van enkele Hitlerlanen te Berlyn en by den Volkenbond geprotesteerd en geëlscht, dat de daders zullen worden be straft. Waarschyniyk hebben wy hier met een eigenmachtige daad van enkele natlonaal-so- clallsflsche heethoofden te doen, een daad, waarop de rigoureuse strafmaatregelen, welke door minister Goering In Pruisen zyn afgekon- digd. volledig van toepassing zouden zyn. Im mers het aanzien van den natlonaal-socialistl- schen staat wordt er door geschaad, terwyi bo vendien Internationale complicaties daaruit kunnen voortkomen. Van den anderen kant zou misschien Goering in deze Illegale daad een bewys van sympathie voor de nationale revo lutie kunnen zien en op grond daarvan liever genade dan recht laten gelden. Indien de schul dige Hitlerlanen, die deze brutale ontvoering hebben bedreven, evenwel niet worden gestraft en de gevangen genomen communisten niet naar hun woonplaats In het Saargebied worden te ruggestuurd. zullenpe op hun vryheid gestelde Saarlanders nog minder gaan voelen voor een terugkeer tot Duitschland. Officieel wordt de ontvoering bevestigd. Twee der ontvoerden staan ingeschreven als Fran sche staatsburgers. De regeeringscommissie van het Saargebied zal stappen doen te Ber lyn. De Volkenbond Is telegrafisch op de hoogte gesteld. Een Ingesteld onderzoek leidde tot een ar restatie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1