te Beauraing iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHioiwiiiiiiniiiiiiiiniiu^ ONS BLAD I De „Maria-verschijningen” Het nieuws van heden Noodweer boven Saksen g n u Race-ongeluk te Berlijn »K. N DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Donkere-kamer-Lampea J VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS MAANDAG 31 JULI 1933 l l I Tevoren gewaarschuwd o o DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Ook Praag getroffen De route van Balbo EN k tra A rrestatie-bevelen ,N! Honderd communisten Vrijwillige onderwerping? gearresteerd n Vonnissen te Barcelona Complot tegen Gömbös Tegen syndicalisten 35.000 Nederlanders aanwezig De Hitler jeugd JEUGDIGE FASCISTEN IN DEUTSCHLAND Z. Gemma Galgani de De 400 jonge Italiaansche fascisten die op het oogenblik in Duitschland, op bezoek zijn, marcheeren naar het Bruine Buis te München, n, Soc. dem. betooging te Antwerpen De Fransche operaties in Marokko Mijn werker «staking in Pennsylvanie Doodelijke aanrijding door Hollander Traangasbommen te Graz De Duitsche burger rechten Onbruikbare productie in Rusland De ontvoering van John O’Connell V erscheiden arrestaties te Boedapest Organisatie in het district Wasserkante ontdekt ld Ct., d., et-, ijd ;S N N De oogst groot end eels vernield; vier personen gedood iRwS Gelijktijdig lidmaatschap van confessioneele organisaties verboden ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Het feest van 5 Augustas en Come Tilmant Vyf dooden en vele gewonden in het stadion BALBO IN NEW YORK I ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 260 burgerrechten aan verschillende III Minister Marchant en de Eerste Kamer. G lievig onweer boven Friesland. I van en, ter Genua, Spezia en Pisa naar Rome loopen. te 38 10. 1AB 4 Jaarvergadering D. H. V. B. AU HollandHarrow Wanderers onbeslist. De Pensionaattuin te Beauraing. De beide kruisjes geven de plaatsen aan. waar de kinderen des avonds staan en waarheen zij hun blik tusschen het geboomte richten. Aardige kiek van den feestelijken intocht van Balbo met zijn vliegers te New York Hoogste stand op Maandag uur vjb.: UI Vorige stand; 751 te veel als vonden het ROME, 28 Juli (Reuter). De Congregatie der Riten besloot het proces Gemma Galgani, die in Mei IJ. zalig werd verklaard, te heropenen, met het doel de heiligverklaring te verkrijgen. BERLIJN. 30 Juli (W.B.) Tijdens de heden in het Berlijnsch^ Stadion gehouden sen is het 1 stakers en BARCELONA. 29 Juli. (Reuter) De krijgsraad heelt in het proces tegen 42 syndicalisten, die in Februari 1932 het vrije communisme uitriepen in de stad Tarrasa, 4 beklaagden veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, 29 tot 12 jaar en 5 tot 6 jaar. Vier beklaagden werden vrijgespro ken. Engeland wint de Davis Cap. Nationale AthleUekwedatrUden van V. V. Z. te Zaandam. De nieuwe voor Indië bestemde officieren der infanterie vertrekken voorlooptg niet. Massa-vergiftiging te Wlnsum (Gr.)J Ontneming der Dultache Oost-Joden en misdadigers. Roe. dem. betooging te Antwerpen: 3S.9M 'Ne derlanden aanwezig. Mr. Ir. H. J. Kiewtet de Jonge. oud-Regeerings- gemaehtlgde b(j den Indlschen Volksraad, plot seling overleden. Indexcijfers van de werkloosheid In Mei. Ernstig auto-ongeluk te Malden; twee dooden en één zwaargewonde. Boete-prn repair der tuinden naar O. L. Vrouw ter Nood. LE o Hen sa- 10.— :?.5O 1.— an. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD MOSKOU, 29 Juli AReuter). De raad van volks commissarissen heeft in verband met X feit, dat zendingen onbruikbare landbouwmachines naar verscheidene oogstgebleden zijn gezonden, aan de betrokken Justieele autoriteiten opdracht ge geven, dat de schuldigen gearresteerd moeten worden. Dit zijn o.i. de vertegenwoordigen van he volkscommissariaat voor landbouw en staatsgoederenbeheer, die verantwoordelijk zijn voor het feit, dat deze onbruikbare machines in de oogstgebleden zijn terechtgekomen. „Zorg voor een groote bedevaart op 5 VIII, 33, mijn feest. Ik zal dan aanwezig zijn." DRESDEN, 30 JuU. (W. B.) Gisteren heeft een geweldig onweder, vergezeld van ontzetten de slagregens, een groot gedeelte van Saksen geteisterd. Vooral de omgeving van Pinna is zwaar ge troffen. De te velde staande oogst is voor een groot gedeelte vernield en aan de boomgaarden is geweldige schade aangericht, terwijl een groot aantal schuren werd verwoest. Vier personen werden gedood en ongeveer twintig gewond. Hel geweld van den storm was op een plaats zoo groot, dat een zwaarbeladen wagen door den wervelwind werd opgenomen, door een stce- nen muur geslingerd en op den weg gesmakt werd. GENT, 30 JuU (VD). Hedenmiddag had een automobilist uit Am sterdam. de heer H. G., het ongeluk, in Gent het trottoir op te rijden. Een voorbjjgangster liep een schedelbreuk op en overleed korten tijd later. Een andere voorbijganger werd licht ge wond. NEW YORK. 29 JuU. (V. D) Het ia thans 22 dagen geleden, dat de neet van den beken den democratischen leider, de jeugdige John O'Connell Jr„ door bandieten is ontvoerd. Hut onderzoek schijnt op het doode punt te zijn gekomen. De familie geeft de hoop niet op. dat het slachtoffer ongedeerd in vrijheid zal wor den gesteld. Geruchten doen de ronde, dat du familie een Aanslag tegen Goemboea verijdeld. Noodweer In Saksen. Vier menschen gedood. Vier dooden en vele gewonden b|j race-wedstrij- den te Berlijn. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem dollar ter beschikking van een bemiddelaar heeft gesteld- BOEDAPEST. 30 JuU. (Reuter) De politie heeft ontdekt, dat het plan bestond, een aan slag te plegen op den Hongaarschen premier Gömbös, die thans van zijn reis naar Rome te Boedapest is teruggekeerd. Verscheiden leden van de bende, die het plan had opgevat den premier te vermoorden, zijn gearresteerd. BERLIJN. 29 JuU )W3.) De Jeugdleider van het Duitsche Rijk. Balder von Schirach. heeft het gelijktijdig lidmaatschap van Hltler- jugend en confessloneele organisaties verboden, wijl deze organisaties zich niet op haar eigen terrein beperken. Wanneer deze congregaties zich weer geheel op eigen terrein bewegen, zal overwogen wor den, of deze maatregel kan worden terug genomen. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de wijziging der Land bouw-CrtaUwet. 1^5 RABAT. 29 Juli (Reuter). De operaties der Fransche troepen op het hooge plateau tusschen het Centrale en Groote Atlasgebergte worden met onverwachte snelheid uitgevoerd. De uit Tadla en Marrakesj afgezonden troe pen hebben de door hen te bezetten punten Vroeger bereikt dan verwacht was. lederen dag komen leden van verschillende stammen met hun families naar de mlUtalre autoriteiten, om hun onderwerping aan het Fransche gezag mede te deelen Enkele leiders als Haddldou. Moghab en Imd- ghas hebben zich eveneens onderworpen en op het oogenblik worden onderhandellngen gevoerd met de stammen in het district Amdghas. Er is reden om aan te nemen, dat binnen enkele dagen talrijke stammen In dit nog niet onderworpen gebied de wapens zullen neer leggen en vrede zullen sluiten met de Fransche autoriteiten, zonder dat deze tot miUtaire ope raties behoeven over te gaan. den volgenden dag. Maandag komt Come Tilmant weer naar Beauraing; daar raakt hij in extase, en verklaart nadien dat de H. Maagd hem toen de volgende woorden toesprak. „Ik ben gekomen voor de glorie van België en om dit land tegen den overweldiger te bescher men.... Haast ui" Groote verrassing onder de menigte veel opspraak hevige disputen. De H. Maagd zou hem nog gezegd “Rebben eenige ik meen 9 keeren terug te komen Hij deed dit tenminste en ten aanschouwe van zeer velen kwam bij meerdere malen in extase Van de aanwezige doktoren beslisten de meesten, dat die extasen niets anders konden zijn dan toevallen van hysterie. Anderen oordeelden er anders over. Tilmant hoorde de H. Maagd nog verschillende dingen zeggen en een van haai laatste bevelen uitgesproken op Zondag 25 Juni luidde: „Zorg voor een groote bedevaart op 5 vni 33, mijn feest. Ik zal dan hier aan wezig zijn” („Organisez un grand pèlerinage pour Ie 5 VIII 33 ma fête. Je serai iel”). Ziedaar de woorden, waar het voor den 5en Augustus om gaat. Hééft de H. Maagd gesproken, of maakt Til mant ons wat wijs? Zooals ik boven reeds zeide: verschillende ernstige en verstandige menschen raden ons af aan de uitlatingen van Tilmant geloof te hech ten. Bij mijn navraag, waarom men zoo wan trouwend moest wezen, kreeg ik doorgaans dit antwoord: „Och, X heele geval is zoo vréémd!" Slechts enkelen omschreven hun moeilijkheden nader: In sommige streken van België vindt men niet aannemelijk dat de H. Maagd zich om „de glorie van België" zou bekommeren, ’n Ander voelt de datumbepaling door X noemen van 3 getallen 5 Vin 33 ve *n ambtelijke registratie. Meerdere: verdacht dat Come zich zoo „waardig en be wust” in Beauraing beweegt, er heelemaal geen bezwaar tegen maakt, 'wanneer men hem pho- tographeeren wil enz./... Ziedaar de bezwaren, zoover Ik ze onder woor den heb hooren brengen. HAMBURG. 29 Juli. (W. B.) Na wekenlange onderzoekingen is de politie er in geslaagB 'een vernietigenden slag toe te brengen aan een communistische organisatie in het district Was serkante. dat Hamburg, Bremen. Lübeck, Neu münster, Altona, Itzehoe, Flensburg, Uelzen en Cuxhaven omvat. De autoriteiten waren in het bezit gekomen van een nieuw communistisch organisetle-plan voor dit district; daaruit bleek, dat het geheele partU-apperaat op handige wijze geheel op nieuw was opgebouwd. Uit de documenten, die 'de politie in handen vielen, was gebleken dat men -een koeriers- en berichtendienst had inge steld. doch het was niet zoo gemakkelijk de betrokken personen te vinden, daar dezen val- sche papieren gebruikten en voortdurend van woonplaats en woning veranderden. PRAAG, 30 JuU. (V. D.) Gisterenmiddag te gen 5 uur heeft boven Praag een hevig nood weer gewoed, gepaard met een orkaan, die in vele deelen der stad groote schade aanrichtte. In een der stadsparken werd een parkwachter door een neerstortenden boom getroffen en ge dood. Van verschillende gebouwen werden de daken afgerukt. Voorbijgangers werden vrij ern stig door de vallende deelen gewond. Van de 81 Thomaskerk werd een gedeelte van den koepel vernield, evenals van de Philosophlsche Facul teit. De brandweer moest herhaaldelijk hulp verleenen. i I s I BERLIJN, 29 Juli (WB De rijksminister van Blnnenlandsche Zaken dr. Frick heeft thans de uitvoeringsbepalingen bekend gemaakt over het ontnemen van het Duitsche staatsburger schap aan bepaalde persenen. Volgens de verordening komen daarvoor in het bijzonder de Oost-Joden in aanmerking, voor zoover zij niet aan Duitschen kant aan het front hebben gestreden of zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Duit sche belangen. Verder komen in aanmerking personen, die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige vergrijpen of misdaden of zich op andere wijze hebben gedragen op een wijze, die in strijd Is met het belang van staat en volk. Over het algemeen moeten niet de burger rechten worden ingetrokken van degenen, die voor 9 November 1918 Duitsch staatsburger wa ren en die door het verdrag van Versailles heb ben verloren. De reden voor de Intrekking wordt niet medegedeeld en kan ook niet langs Jurl- dlschen weg worden betwist. GRAZ, 29 Juli De Ooetenrljksche minister Van Openbare velUgheid, Fey. is te Graz, de hoofdstad van Stiermarken gearriveerd tot het houden van een inspectie. 's Avonds hield hij in het gebouw voor Indus trie een politieke rede. Tijdens deze rede ont plofte op de Opemrlng, waar zich een groote menschenmassa verzameld had, die tegen den minister betoogde, een traangasbom. Hierdoor werden vijf personen gewond, waaronder een soldaat van het bondsleger ernstig. De politie voerde charges uit en dreef menigte uiteen. NEW-YORK. 29 Juli (V.D.). In een onder houd met een persvertegenwoordiger heeft gene raal Balbo verklaard, dat hij hoopt met zijn eskader de Noordelijke route Newfoundland Ierland te kunnen nemen, daar zich te Valentla in Ierland een goede haven bevindt, terwijl hel dalen op de Azoren moeilijkheden zou geven. Het overwinnen van de Noordelijke route zou hem bijzonder veel bevrediging schenken, daar, gedeelte van het geëischte losgeld van 250 000 zij dan voor het eerst door Watervliegtuigen’ zou zijn genomen. Balbo verklaarde verder dqt van het plan, de Europeesche hoofdsteden te bezoeken, niets zal komen, daar' de onvermijde lijke feestelijkheden al te groote eischen zouden stellen aan de gezondheid van zijn mannen. Het eskader zal waarschijnlijk van Ierland over de Golf van Biscaye en Bordeaux naar Berre bjj Marseille vliegen. De laatste étappe zou over PIeu „nu— Innnon Ten slotte slaagde men er In te weten te komen, dat de politieke leider van het district Wasserkante was de gewezen Landdag-afge- vaardigde Buddins; als leider van de afdeeling Hamburg fungeerde de gewezen partU-secre- taris uit Bremen, Egon Nickel, die talrijke In structeurs onder zich had. Deze leiders, zoomede een groot aantal koeriers konden gearresteerd worden; In totaal zijn circa honderd leidende communistische functlonnarissen in arrest ge steld. o w ook de leider van den koeriersdienst. De verbinding tusschen de districtsleiding van Hamburg en het centraal-comlté te Berlijn werd onderhouden door het gewezen lid van den Pruisischen staatsraad Karl Gudjah, die ook gearresteerd is. Ook tn Stadthagen werden 23 personen ge arresteerd in verband met communistische ac tie. Te Kassei werden 14 communisten gearres teerd. Te Leipzig zouden de laatste dageti niet mln- aer dan 300 personen gearresteerd 'zijn, die be- ;end hebben, dat zij aan de wederoprichting der communistische partij hebben deelgenomen. In Berlijn hebben communisten getracht biljet- tetn aan te plakken voor de propageerlng van hun anU-oorlogsdag, 1 Augustus. ANTWERPEN, 30 JuU. (Reuter) Aan de so cialistische manifestatie tegen oorlog en 1 as cisme namen in totaal 60 S 70.000 Nederlanders, Belgen en Franschen deel. In drie groepen trok men op naar het plein van het vroegere arse naal, waar redevoeringen werden gehouden, o.a. door Koos Vorrink en Kupers. Incidenten had den niet plaats. Volgens een door den burge meester ontvangen rapport waren er 35 000 Ne derlanders bij aanwezig. (V. D. spreekt van 25.000. Red.) Zaterdagavond werd een groot concert gege ven, na afloop waarvan het Nederlsndsch Ka merlid ir. Albarda een rede hield. Voorts werd gisterochtend te Antwerpen het zesde congres van het I.V.V. geopend. oor de nachten van 4 op 6 Augustus Is vanaf Namen tot Beauraing zoo goed als nergens meer een plekje voor logies te vinden. In Beauraing zelf zijn ook de Ugstoe- len besproken, waarop men eventueel in gangen of keukens den nacht kan doorbrengen. Laatst leden Vrijdag moeten volgens offlcleele opgaaf bij de Belgische spoorwegen reeds 115.000 plaats- aanvragen zijn binnengekomen en sedert giste ren heeft de directie alle verdere aanvragen geweigerd, want ze weet niet waar ze met al die extra-treinen blijven moet, al is dan ook Intusschen de nieuwe lijn bij Beauraing klaar gekomen. Te Namen en te Luik zijn reeds èlle autobussen voor den 5den besproken en ook uit Nederland vertrekken den 4en of 5en uit alle belangrijke plaatsen één of meer autobussen naar Beauraing. Afgezien van elke invitatie zal het feest van O L. Vrouw-ter-Sneeuw dus een grootsche ma nifestatie wezen van de nog levende Maria- vereering, en, indien de invitatie ui ter lijk heeft plaats gehad, dan zal O. L. Vrouw wel tevreden willen zijn en dan heeft haar heraut Tilmans goed zijn pUcht gedaan. Maar of dit woordje w e r k e 1 ij k er bijgevoegd kan worden is m.i. niet zoo'n heel onverschillige zaak. Heeft de H. Maagd ons werkelijk zelf ultgenoodlgd, en als Zjj werkelijk gezegd heeft: „Ik zal dan aanwezig zijn,” kan het niet anders, of van die aanwezigheid zal een bijzondere invloed uit gaan. Heeft ze die woorden echter niet gezegd dan zal voor de meesten de tocht van 5 Augustus wel op een ontgoocheling uitloopen. Ik ben daarom aan het naspeuren gegaan wat er van "t geval Tilmant te denken valt, en ten gerieve van degenen die er belang in stellen, schrijf ik mijn bevindingen hier neer. Om te beginnen dan. werd ik op mijn door reis naar Beauraing door verschillende ernstige en oordeelsrijpe menschen gewaarschuwd voor X geval-TUmant. Nog te Godirme zeide me 'n zeer verstandig priester dat het geval der kin deren scherp te scheiden was van X geval-TU- mant. Aan de verklaringen der kinderen viel feitelijk niet meer te twijfelen, maar de uitspra ken van Tilmant waren te vreemd en te be denkelijk om er geloof aan te hechten. Mére Théophile, de overste van het pensionaat te Beauraing, die zich ten Slótte geheel gewonnen had gegeven voor de zaak der kinderen, ried me rondweg af den 5en Augustus terug te ko men, wijl er dan toch zeker niets anders dan een groote begoocheling te beleven viel. Nu weten misschien verschillende lezers niet precies wat het heele geval inhoudt en daarom zal ik hier even in X kort de geschiedenis van Tilmant (zijn voornaam is Come of Cosmas) vertellen Come Tilmant woont niet te Beauraing maar in Mettet; hij is bijna 60 jaar en werkte tot Dëfcember 1.1. aan een fabriek als opzichter bil de nachtploeg. In December moest hij alle Werk opgeven wijl hij sedert Maart in toenemende mate aan een ruggegraats-ontsteking was gaan lijden. HU kon ten slotte niet meer gaan of staan, kon geen beweging meer maken wegens de hevige pijn en bracht nachten aaneen sla peloos In een stoel door. De dokter, die hem behandeld heeft, verklaarde uitdrukkelijk dat er van simulatie of kleinzeerigheid bij Tilmant geen sprake was; door X röntgen-onderzoek werd trouwens duidelijk de ontsteking in den ruggegraat geconstateerd. Zondag 11 Juni 1.1. op het feest van de Allerheiligste Drievuldigheid, werd Tilmant in een auto in zeer tragen rit naar Beauraing gebracht en daar op de plaats der verschijning gedragen. HU bad er lang, zonder dat er iets gebeurde. Toen hjj weer in den auto w"as ge dragen, keerde hij nog even zUn hoofd naar de plek der verschUning en op dat oogenblik voelde hij een ongewone warmte door zün li chaam stroomen. HU voelt zich beter, en ver klaarde later, op dat oogenblik de H. Maagd £ezien te hebben, die hem uitnoodigde den vol genden dag terug te komen. Tilmant wandelde nu een heel eind door Beauraing, werd in nor male snelheid naar huis teruggereden, zonder eenige pUn te voelen, en sindsdien loopt en be weegt hü zich alsof hij nooit iets had geman keerd. Dit alles is door bevoegde doktoren vast gesteld. Welnu, het Berlijnsche Stadion gehouden motorwed- strUden heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. In een der bochten ontstond een botsing tus schen de renners Herzogenrath (Keulen) en Wemhöhner (Bielefeld). Laatstgenoemde kwam met zUn motor In een groep Hltlerjeugd terecht, waardoor één persoon gedood en achttien anderen zwaar gewond werden. Ook Wemhöhner werd zwaar gewond. terwUl Herzogenrath slechts lichte verwondingen be kwam. Twee gewonde toeschouwers overleden bU het overbrengen naar het ziekenhuis. Nader vernemen wU. dat in het ziekenhuis nog twee der gewonden om het leven zUn gekomen. Van de zwaargewonden bevinden zich thans nog twee in levensgevaar. -- - Onder de dooden bevinden zich twee 3. A.- mannen en een Hitlerjongen. De Motorsportclub BerlUn was van te voren gewaarschuwd, om de plaatsen in de bocht niet te bezetten. Desondanks waren deze plaatsen vrijgegeven en dicht bezet. Ten vóórdeele van Tilmant en zUn actie Is er echter ook wel wat op te merken: Toen ik den Deken van Beauraing bezocht was er Juist 'n uitvoerig rapport over X heele geval binnengekomen van zeer bevoegde zUde De Deken, die zUn eigen oordeel niet wüde ge ven. bood mU het rapport ter lezing aan. en hiervan luidde de conclusie onverdeeld gunstig ..Maar Mijnheer de Deken, vroeg ik toen. Waar aan Is dan volgens uw meening, dat wantrou wen jegens Tilmant toe te schrUven?” waar op ik bet volgende antwoord antwoord kreeg, waarvan ik de interpretatie aan de lezers over laat: „Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar de kinderen zUn in den aanvang op dezelfde ma nier gewaarschuwd.” In het blsschoppelUk paleis te Namen kon ik geen duldeUjke verklaring loskrUgen, maar evenmin als men daar zekerheid wilde toonen omtrent de juistheid der uitspraken, evenmin was men daar overtuigd van een bewijs tegen de juistheid. Van Beauraing heb ik me naar Arlon bege ven, waar de man woont die volgens de alge- meene opinie te Beauraing en elders de heele feitenreeks der verschijningen het beste kent, het grondigste heeft bestudeerd, en van wiens hand het „verstandigste geschrift" over de kwes tie moet verschenen zijn. Pater Lena in 8.J., oua philosophic-professor en leider der priester- recollecties te Beauraing. Veel heb ik met Pater Lenain over de kleinste détails mogen praten, en ten slotte gaf ook hjj heel duidelijk als zijn opinie te kennen, dat er geen doorslaande redenen bestonden om Til mant te wantrouwen. „X Is de kalmste en even wichtigste man dien men zich denken kan. Zelfs de doktoren, die zijn extases als aanvallen van hysterie beschouwden, geven dit toe.” Om volledig te zijn, voeg ik er ziog de vol gende bijzonderheid aan toe. De Annales de Beauraing et de Banneux van 15 Juli verhalen de opzienbarende genezing van 'n 12-jarig meisje, Alphonslne Deneubourg. Ze had samen met de kinderen Voisin en Degeimbre (de kin deren der verschijning) vurig en veel gebeden, maar voelde zich niet verhoord, wat haar bui tengewoon bedroefd maakt. De kinderen troos ten haar, spreken haar moed in en lieten haar beloven den 5en Augustus bij de grpote bede vaart aanwezig te zijn. Het kind belooft het, wordt de autobus Ingeholpen, en onderweg, bij Dlnant, geneest ze plotseling.... Wat moet men daarvan denken? Ik laat het aan den lezer over. Maar als men naar Beauraing gaat, dan ga men niet om de sensatie, doch louter om voldoen aan Maria’s invitatie. Heeft de Konin gin des Hemels ons werkelijk ultgenoodlgd, dan zal ze ons niet op koud water onthalen. Commaniaten gearresteerd Dultache ateden. PHILADELPHIA. 29 JuU. (VD.) De Gou verneur van Pennsylvanie heeft den staat van beleg afgekondlgd. daar 15.000 arbeiders der kolenmijnen in staking zijn gegaan in verband met een vakvereeniglngskwestie. Op vele plaat- re^ds tot botsingen gekomen tusschen i^oUUe, waarbij persoon werd gedood en tien gewond werden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1