ONS BLAD Rondom het Rijksconcordaat r De Ukraine in doodsstrijd r Het nieuws van heden Bliksem slaat in een kerk VERSCHILLENDE WETS- UITLEGGINGEN Bombardement in Britsch-Indië ALGEMEENE STAKING TE STRAATSBURG DE BAROMETER JOH. LAUWERS 'eo VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1933 WERKVERRUIMING Veelzeggende polemiek Arbeidersbloed schreit - ten hemel 15 doodelijk gewonden Protesteerende boeren te Kopenhagen Nadolny naar Moskou Al* Duitsch gezant TEGEN LUCHTAANVALLEN Een ex-communicatie Wandelpieren in brand Gandhi’s arrestatie DE RYDE-REGATTA 2’ 1 ft- Geheimzinnige branden in Engelsche badplaatsen Uit solidariteit met de bouwvak arbeider* Vier vrouwen op slag gedood; acht vrouwen en kinderen in de paniek omgekomen KATOENFABRIEK TE RUSSEL AFGEBRAND Herderlyk schryven van het G rieksch-Katholieke Episcopaat Wie wierp strooibiljetten op Berlijn? De strijd tegen het communisme DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Ook zyn marschgenooten in de gevangenis Wegens niet-uitlevering van agitatoren Waagt Balbo toch k den sprong? Nazi’s slaags met comi’s Roosevelt confereert met Moley over de te nemen maatregelen 24 Onlusten in Pennsyl- vanië PAYCLOP 3 ALKMAAR Scheerspiegels en Scheerdoozen De ontvoeringen in de V.S. De „Deutsche Freiheit” looft een belooning van 100.000 frs. uit ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 O si Bet lacht van den Engelschen koning met volle zeilen, Nog steeds slecht weer In de omgeving van Tondem Van een Straatsburgsch professor Productie-stakihg op 20 Aug. a.s. Weer een geheime drukkerij ontdekt Balbo kan nog niet ver trekken Per kwartaal voor Alkmaar f Z i/’i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 26-2 k* bad- Engelsche branden in Brand in een café te Dordrecht. O O vrouwen en -> 1 AIIIHUf/i LONDEN, 1 Aug. (V.D.). Volgens berichten uit St. John op New-Foundland. is generaal Balbo voornemens eerst Woensdagmorgen vroeg naar Ierland te starten. die binnenkort weer in bedrijf zal worden gesteld De wetteiyke regeling der huisindustrie; Me morie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. Hoogste stand op Woensdag 9 uur VJa.: 788 Vorige stand: 769 SIMLA. 1 Aug. (Reuter). Britsche militaire vliegtuigen hebben vanmorgen Kotkal gebom bardeerd. Het bombardement zal vanavond wor den hervat. -> Deze maatregel is genomen als gevolg van de weigering ^yan de Bajouri, om drie leider* van de oproerige agitatie aan de autor.telten uit te leveren. Twee dagen geleden is vanuit vliegtuigen een ultimatum geworpen op het grondgebied van de Bajouri, waarin de overgave van de kopstukken der agitatie wordt geëischt. en waarin met een bombardement werd gedreigd als aan den eisch niet werd voldaan. BRUNSWYK (Pennsylvanlë). In het ko lengebied. waar meer dan 20.000 arbeiders in staking zijn gegaan en meer dan 20 mijnen moesten worden stilgelegd, kwam het heden tusschen stakers en politie tot ernstige botsin gen. waarbij 10 personen door schoten gewond of door traangas vergiftigd werden. De gou verneur heeft den staat van beleg afgekondigd en een sterke afdeeling der nationale garde met machinegeweren naar het staklngsgebied ge zonden. De oorzaak van het conflict is te zoeken in de weigering der ondernemers om den bond der mijnwerkers, de „United Mineworkers of America" te erkennen. LONDEN, 1 Aug.' (Reuter). Orsini, de chef van de Italiaansche manschappen, die momen teel te Valentia (Ierland) vertoeven, verwacht, dat generaal Balbo met zijn eskader nog heden avond van New Foundiand zal starten en mor gen in Ierland zal arriveeren. De chef van de Italiaansche luchtmacht, ge neraal Valle, is vandaag ook te /alentia aan gekomen om de vliegers bij hun aankomst wel kom te heeten. 'i De oociaal-democraUsche wethouder* van Aq^-. sterdam sullen aftreden. Het conflict in het Haagsche steenzettersbedrljl beëindigd. Ir. Soekarno te Batavia gearresteerd. Sociaal economisch urgentie-program. De Ukraine in doodsstrijd. Schrijven van het Grieksch-katholiek episcopaat. Bliksem slaat in een Tsjecho- Slowaaksche kerk. Twaalf dooden en 15 doodeljjk gewonden. Stakingsonlusten in Pennsylvanlë. ER AKEN, 1 Aug. lijk opgerichte gen het Fasci ontbonden. 15 personen gens hoogverraad Geheimslnnlge plaatsen. Nadolny Duitsch gezant te Moskon. Algemeene staking te Straatsburg. Memorie van Antwoord op het Voorloopig Ver slag der Eerste Kamer nopens de retorslewet. ROME, 1 Aug. (W. B.) Naar verluidt i* hier van generaal Balbo bericht ontvangen, dat het eskader nog alt^d in Shoal Harbour op gunstig weer moet wachten. De weerberichten wijzen er op, dat het eskader nog minstens een dag zal moeten wachten voor aan vertrek kan worden gedacht. BERLIJN, 1 Aug. (W. B.) Naar de „Angriff” verneemt, wordt de Duitsche gezant te Moskou von Dirksen, overgeplaatst naar Tokio. Nadol ny, de bekende Duitsche gedelegeerde op de ontwapeningsconferentie, die thans gezant te Ankara is, zal met de leiding van het gezant schap te Moskou worden belast in de plaats van v. Dirksen. rj ^Gezicht op de Wenzeslausmijn te Neurode, is die binnenkort weer in bedrijf zal worden FLENSBURG, 1 Aug. Het persbureau der re- geering in Sleeswljk deelt mede: Na langdurige onderzoekingen is het gelukt, een goed 'georganiseerde menschensmokkelary door de S.P.D. naar Denemarken verder ónmo gelijk te maken. Leden der S.P.D., die uit Duitschland moesten verdwijnen, werden op illegale wijze in booten naar Denemarken ge bracht. Tot dusver zijn 8 personen gearresteerd, onder wie een voormalig landdagafgevaardlgde uit Mldden-Dultschland. Een vischkotter en een ander vaartuig werden in beslag genomen. RIJBSEL, 1 Aug. (Reuter) Een geweldige brand verwoestte de omvangrijke magazijnen van de katoenfirmr Marcq en Bare uil; 20.000 balen katoen verteerden in asch. De schade wordt geraamd op 40 A 50 mlllioen franc*. ALTONA. 1 Aug. (W. B) De politie heeft hier een groote hoeveelheid Marxistische ge schriften alsmede wapenen en munitie in be slag genomen. Te Wandsbeck zijn 30 Commu nisten gearresteerd. Twee communistische koeriers zijn te Erf uit in een huls aangetroffen. Daar zij zich niet vrijwillig' overgaven, werd van de vuurwapens gebruik gemaakt. Beide koeriers, een man en een vrouw, bleken in het bezit van communis tisch propaganda-materiaal. u het tot standkomen van het concordaat tusschen het-Dultsche Rjjk en het Vat traan hebben verschillende katholieke bladen In binnen- en buitenland gemeend een soort van jubelcantate te moeten aanheffen. Zij zagen in dit concordaat een triomf der kerkelijke diplo matie, welke zich waardig aansloot bij de histo rische concordaten uit vroegere eeuwen. Er zijn in het verleden echter door Rome wel eens con cordaten afgesloten moeten Worden, welke in de practljk meer moeilijkheden dan gunstige resul taten voor de Katholieke Kerk opleverden. Men denke b.v. slechts aan het concordaat, dat met Napoleon tot stand kwam. Zonder de waarde volle elementen in het nieuwe concordaat te willen verkleinen, hebben wU toch ons verplicht geacht bij onze eerste beoordeeling daarvan een groote gereserveerdheid te toonen en te wijzen op enkele restricties in den tekst, welke bij even- tueele deloyale naleving van nadeel zouden kun nen blijken voor de handhaving der onver vreemdbare rechten van de Katholieke Kerk in het huidige Duitschland. Men heeft ons dit -van nationaal-socialistlsch gezinde zijde kwuljjk ge nomen, omdat velen ten onrechte de conclusie trokken, dat het concordaat zooveel zou betee- kenen als een volledig aanvaarden en goedkeu ren van den nationaal-socialistischen staat met al zijn ab- en dependenties door het Vati- caan. Een concordaat is echter altijd een com promis. terwijl de practische waarde alleen be paald wordt door de wijze, waarop het wordt nagekomen. Op de loyale naleving van de bepa lingen van het concordaat door de nationaal- aocialistische machthebbers waren en zijn wit biet erg gerust. Vandaar de voorzichtigheid, welke wij bij de beoordeeling van het concordaat betrachtten. Dat wjj daarmee niet onverstandig hebben gedaan, wordt thans bewezen door ver schillende gebeurtenissen. Zoo is de doorvoering van de sinds lang beraamde wet op de vrijwillige en gedwongen sterilisatie, komend vlak na de onderteekening van het concordaat, een Zorg wekkend symptoom van een hoogst bedenkelijke Mentaliteit. In plaats van het neo-Malthusia- ülsme onder de physiek en psychisch gezonde elementen van het volk van hoogerhand te be strijden, w41 de Rijksregeering de misdadige en erfelljk belaste individuen sterlllseeren om te voorkomen, dat zij op den duur de overhand zouden krijgen. De wetenschappelljlüjeid, waarop deze kortweg immoreele wiet gebaseerd heet te zijn, is nog altijd min of meer hypothetisch Maar zelfs, indien haar wetenschappelijke I ondergrond solide zou zyn, dan nog moet zij beschouwd worden in flagranten strijd te zijn met de goede zeden. Waar deze wet een alge meen geldend karakter door den staat wordt toegekend, behoort zjj dus tot die wetten, bin nen het kader waarvan de Katholieke Kerk Volgens het concordaat haar bevoegdheden mag Uitoefenen en regelen. De katholieken zullen zich eqhter aan deze wet niet mogen onderwer pen en de geestelijke overheid heeft den onaf- wjjsbaren plicht protest tegen haar doorvoering aan te teekenen. Hier is dus door het nationaal- socialistisch régime een bron van moeilijkheden met de Katholieke Kerk geopend. I I TONDERN (Denemarken), 1 Aug. (Reuter). Duitsche Nationaal-Socialisten - hielden gister avond in de omgeving van Tondem een veld- oefenlng. Op den terugweg werden zij door Communisten overvallen. Er ontstond een vechtpartij en de Nationaal- Socialisten werden op de vlucht geslagen. Toen de politie tusschenbeide kwam, bleek, dat aan beide zijden gewonden val wordt onderzocht. HYDEPARK, (New-YorkP, 1 Aug. (Reuter.) President Roosevelt heeft met professor Moley ^beraadslaagd, welke maatregelen kunnen wor den genomen om paal en perk te stellen aan het voortdurend stijgend aantal ontvoeringen. Naar „United Press” ons seint, heeft de gou verneur van den staat New-York, Lehmann. bU de Wetgevende Vergadering van den staat een wetsontwerp Ingediend, krachtens hetwelk: 1. De doodstraf zal worden geëischt tegen ontvoerders, indien de ontvoerde er het leven bij inschiet. 2. Het als een strafbaar feit zal worden be schouwd, wanneer bloedverwanten van ontvoer de personen een losgeld betalen voor de vrijla ting der slachtoffers, of wanneer zy weigeren inlichtingen aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken. PRAAG, 1 Aug.’ Naar de „Daily Telegraph" meldt, Is In het Tsjecho-Slowaaksche dorp Roebrohlava drie maal achtereen de bliksem ingeslagen in een volle kerk. Vier vrouwen wer den op slag gedood. Er ontstond een paniek, waarbij nog 18 vrouwen en kinderen ontzetten de verwondingen opliepen. Acht barer zyn in- tusschen reeds aan de bekomen kwetsuren be zweken, terwyi vijftien vrouwen en kinderen stervende zyn. Onder de slachtoffers bevindt zich geen enkele man. KOPENHAGEN. 1 Aug. (V.D.) Naar het voor beeld van Jutland heeft heden te Kopenhagep een groote vergadering plaats gehad, waaraan werd deelgenomen door 400 vertegenwoordigers der L.8.-beweging", der meierijen en veehou ders. Na langdurige debatten werd de ..valuta- stakings-resolutle van den Boerenstrydbond aangenomen met slechts één stem tegen. Een der sprekers legde er den nadruk op, dat de L.S.-beweging weldra sterk genoeg zou zyn om de pers te bewegen tot een andere houding tegenover den strydbond. De oorlogsverklaring van de regeerlng wordt door de boeren met kalm te en koelbloedigheid opgenomen De boeren zul len nooit vergeten de verklaring van Stauning, dat hy 50.000 werkloozen gereed heeft voor het overnemen der boerderyen. wanneer de boeren zich niet lange’- kunnen handhaven. De rede voeringen werden met grooten by val aange hoord. De' Deensche pers bericht ten aanzien van dén voorgenomen grooten boerenmarsch van Noord-Sleeswyk naar Kopenhagen, dat het plan bestaat, een verzoekschrift Aan den koning te overhandigen. Den Koning zal worden verzocht, groote ver anderingen aan te brengen in de personen der Noord-SleeswUk.-Khe autoriteiten. De boeren keeren zich vooral tegen de liberale leiders. Volgens de bladen zal op 20 Augustus een nieuwe productle-staking worden afgekondigd. die drie dagen zal duren. In Deensche politieke kringen neigt men tot de opvatting, dat thans de politieke party, die de boeren weet te be-’ vredigen, kans van slagen heeft. STRAATSBURG, 1 Aug. (Reuter.) De Straatsburgsche vakvereentgingen, aangesloten by het unitarlsche Fransche verbond van vak- vereenigingen (de C. G. T. U.), hebben beslo ten. uit solidariteit met de bouwvakarbeiders, die zich reeds sedert vyt weken in staking be vinden, étappegewys tot de algemeene staking over te gaan. Dientengevolge zyn heden de gemeentewerk lieden der abattoirs, badinrichtingen en open bare reiniging in staking gegaan. Naar verluidt zullen de electrlcitelts-, gas en waterleidlngsbedryven met beperkten dienst biyven werken. De onafhankeiyke vakvereentgingen hebben haar leden verzocht, zich by de stakingsbewe ging aan te sluiten. Nader wordt gemeld, dat er te Rothai, een dorpje van minder dan honderd zielen, geen enkel slachtoffer is. Men pleegt de leemen hutten te bombardeeren, na de bewoners tijd te hebben gegeven, zich er uit te verwjjderen._ De oogst wordt zooveel mogelijk gespaard. Toen Gandhl gearresteerd werd, was hy de gast van den Indischen mynelgenaar vorst Seh Ranshoddas, voor wiens huls zich een grocte menschenmenTgte had verzameld, die de arres tatie verwacht had. Plotseling stopte voor het huis een groote auto, waarin een aantal politie beambten en eenlge hoogere ambtenaren waren gezeten. Gandhi die juist wilde gaan slapen werd naar buiten geroepen en van zyn arrestatie op de hoogte gesteld. Hy kreeg een half uur om zich gereed te maken en zyn zaken te pakken Hy riep zyn volgelingen bijeen en ging hen voor in een lang gebed. Inmiddels had de politie alle naar het huls leidende straten afgezet, aangezien fis menigte een gfoote opwinding toonde. LONDEN, 1 Aug. (V. D.) Een reusachtige brand heeft gisteravond de 150 M. lange wan- delpier van de badplaats Morecambe aan de kust van Lancashire geheel verwoest. In een uur tyds had het vuur, dat werd aangewakkerd door een feilen storm, de geheele pier met alle daar op staande gebouwen, een muzlek-pavll- joen, een dancing, een klein model golfbaan, café’s, winkels en schiettenten vernield. Dui zenden toeschouwers sloegen van het strand af den brand gade. De schade wordt op 80.000 pond sterling geschat. Inmiddels stelt de politie eep nauwkeurig on derzoek naar de oorzaak van den brand in. Dit is nJ. de vyfde brand die dezen zomer en de derde die deze week in een Engelsche badplaats aan de Westkust groote schade heeft aange richt. Dit seizoen heeft een brand gewoed op de pier van Llandudno, te Happyvalley en twee maal te Colwyn Bay. zoodat het vermoeden is gerezen dat, zoo men al niet met misdaad te doen heeft. misschien een fanaticus of waan zinnige zich het stichten van branden in de Engelsche badplaatsen aan de Westkust ten doel heeft gesteld. By decreet van 29 Juli van de Congregatie van het Heilig Officie, is de afgevallen priester Prosper Alaric, vroeger o.a. professor aan het Seminarie te Aube en nu aan de unlvers!telt te Straatsburg, met den banvloek getroffen en „vitandus” verklaard als „bestryder met woord en daad en geschriften van de grondwaarheden van het christeiyk geloof en zelfs felle ont kenner van het historisch bestaan van Christus". 1 LI De „Deutsche Freiheit", een dagblad, dat te Saarbrücken door de soc.-dem. wordt uit gegeven, heeft een belooning van 100.000 Fransche frs.' uitgeloofd, voor dengene, die inlichtingen kan verschaffen ov^» het laten neervallen uit vliegmachines van strooibiljet ten op Berlijn, op 22 Juni, mits deze inlich tingen tot identificatie der daders leidt. ■j—5 en ander onrustbarend feit Is, dat de Rjjks- H Jeugdleider Baldur von Schlrach veror- dend heeft, dat het lidmaatschap van de Hitlerjeugd niet vereenigbaar is met dat van katholieke vereeniglngen, omdat deze zich niet uitsluitend op geesteiyk terrein zouden bewe gen. Gaat hier eenzelfde stryd ontbranden, als de H. Vader indertyd met Mussolini heeft moe ten uitvechten naar aanleiding van de beweerde politieke activiteit der „Azione Cattolica"? In het epneordaat met Italië werd het lidmaatschap van katholieke vereeniglngen met dat van de fascistische organisaties uitdrukkeiyk vereenig baar geacht, maar in het concordaat met het Duitsche Ruk is een overeenkomstige bepaling niet te vinden. Tenslotte vërdient in dit verband nog de aandacht gevestigd te worden op een veelzeggende polemiek, welke naar aanleiding ▼an het concordaat begonnen is tusschen de of ficieuze „Osservatore Romano" en een officieuze gewonden waren gevallen. Het ge- <5^1 ug. (W^ BDe kort geleden heime- SS I te Communistische strydbond te- ■'Jm' I ilsnte is door de politie van Aken 7 1 rijn uriiTuitrtril^Tïr nllpn w»- 1 O o raad terechtstaan. 5^ 1 T IO 1 Aiiir Wet Hw re- j Lr-^a-- Duitsche persstem. De „Osservatore” schreef, dat de Codex juris canonicl den grondslag en jurl- dischen maatstaf vormt van het concordaat en afzonderiyke bepalingen daarvan aanvult. Van officieuze Duitsche zyde wordt echter de ze bewering verbazingwekkend genoemd, omdat uitsluitend voor aanvullingen op het blnnen- kerkeiyke terrein in artikel 33 verwezen wordt naar het kanonleke recht. De staat kan zich in de nog niet geregelde aangelegenheden niet on dergeschikt maken aan de kerkelyke wetgeving, aldus de opponens tegen de „Osservatore" Eer der is het tegendeel waar, verklaart hy met na druk. Ook oordeelt hy. dat de uiteenzetting van de „Osservatore” tot misverstand aanleiding kan geven, wanneer deze schryft, dat de opvoeding tot vaderlandsliefde overeenkomstig de voor schriften van het geloof en de geboden van Christus d.wi. overeenkomstig de leer van het evangelie der rechtvaardigheid en der naasten liefde zal worden geregeld Want, naar Duitsche meening, heeft de Kerk niet het recht tot het uitoefenen van een contröle achteraf vanuit con fessioneel dogmatisch standpunt op de jeugdbe weging. - Het heeft geen zin alle versgifflpunten tus schen de opvattingen van de „Osservatore” en de officieuze Duitsche zyde over de wijze, waar op de bepalingen van het concordaat moeten worden uitgelegd, hier aan te halen. Het is vol doende te constateeren. dat er geen reden is om In gejubel los te barsten, maar alle reden om de ontwikkeling der verhoudingen tusschen Kerk en Staat in Duitschland critisch en nuchter te biyven beschouwen en zich vooral te onthouden van al te voorbarige conclusies. AHMEDABAD. 1 Aug. (Reuter). JJehalve Gandhl en diens vrouw, zyn ook Mahadav Essal, zyn secretaris, en de 32 leden van bet Seminarie van Gandhl. naar de gevangenis te Sabarmatl (Ahmedabad) overgebracht. Nader wordt gemeld, dat Gandhi’s arrestatie geschiedde, toen hy juist zyn Seminarie geslo ten had en zich voorbereidde om heden zjjn campagne van indlvidueele burgerlijke onge hoorzaamheid te beginnen Een dertigtal van zyn volgelingen had ge hoopt hem te vergezellen naar zyn eerste plaats van bestemming, welke de stad Ras zou zyn. ERFURT. Aug. (W. B.)-Te Melchendorf is een geheime communistische drukkerij ont dekt. 29 personen"' werden gearresteerd. Uit het verhoor der arrestanten nadere bijzonder heden aan het licht tfkomen over de nieuwe organisatie der communisten. Aldus rijdt men in buitschland reclame om het- volk de machteloosheid van het Rijk tegen luchtaanvallen te demonstreer en. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS! Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De nood in de Ukraine is onbeschrljnyk. Hier volgt de tekst van een herderiyk schryven, dat door het Grleksch Katholieke Episcopaat in ver band met de ramp van den hongersnood in de Sovjet Unie is uitgevaardigd. De Ukraine ligt in doodstrijd. De bevolking sterft uit van den honger. Het menschonteeren- de systeem van het Staatskapitalisme dat ge baseerd is op onrechtvaardigheid, bedrog, onge loof en zedeloosheid, heeft het eens zoo ryke land aan den rand van den volslagen ondergang gebracht. Het Operhoofd der Katholieke Kerk.- Paus Pius XI, heeft reeds drie jaar geleden een plechtig protest doen hooren tegen het Bolsje wisme, dat lijnrecht in stryd is met God, Chris tendom en de menscheiyke natuur, en de H. Vader heeft toen reeds gewaarschuwd tegen de gevolgen van dit misdadig systeem. De geheele katholieke wereld en ook wij hebben ons aan gesloten by het protest van den H. Vader, Thans zien we de droeve gevolgen van de ty rannic van het Bolsjewisme: de toestand vreeseiyk en wordt met den dag slechter. Als men deze misdadigheid van het Bolsje wisme beschouwt, verstomt de menscheelyke natuur en het bloed stolt in de aderen. Daar wjj zelf niet in staat zijn onze sterven de broeders ook maar op eenigerlei wijze op stoffeiyke wijze hulp te verschaffen, doen wy een beroep op de geloovigen' van onze H. Room- sche Kerk, met de dringende smeeking, den he mel geweld aan te doen door gebed, versterving en andere werken van Chrlsteiyke naastenlief de, als er op aarde anders geen hoop op hu.p en bystand moge lijk is. Voor het aanschijn der gansche wereld pro- testeeren wy tegen de verdrukking van kinde ren, armen, zwakken en onschuldigen en wy dienen een aanklacht in tegen deze onderdruk kers by den rechterstoel van den almachtlgen God. Het bloed der arbeiders, die hongerend de zwarte aarde der Ukraine bewerkten, schreit ten hemel om wraak en de stemmen der hon gerige maaiers klinken door tot den God van Sabaoth. Wy richten ons tot de Christenen der ge heele wereld, tot alle menschen die in God ge- looven, tot alle arbeiders en boeren en vooral tot onze landgenooten om zich aan te sluiten by dit smartelijk protest, opdat onze stem weer- kllnke over de geheele wereld. Ook aan de radiostations verzoeken wy met "den meesten aandrang hun innige deelneming en protest in den aether te doen weerklinken, opdat die woor den ook doordringen tot in de hutten van onze arme stervende broeders. Het ware te wenschen dat zy temidden van hun ontzettenden honger en ellende vóór zy den vreeseiyken hongersnood sterven nog de tydlng ontvangen, dat hun broeders en zusters hun vreeselUk lot kennen, met hen bedroefd zijn, voor hen versterving en lyden verduren en tot God hun gebeden opzenden. Dat zal hun in hun vreeseiyk lijden een troost en sterkte zyn. En gy, bedroefde, hongerige broeders verheft uw blikken tot den allerbarmhartigsten God, onzen Verlosser Jezus Christus: de beproevin gen zyn weliswaar vreeselyk, maar draagt ze met geduld als uitboeting uwer zonden, voor de zonden van uw volk en zegt met Christus: .Mijn hemelsche Vader! Uw wil geschiede!” De dood dien wy uit Gods hand aannemen is een heilig offer. Het zal, verbonden met het Offer van Jesus Christus. U den hemel en het volk de verlossing brengen. Onze hoop is op God gevestigd.” Gegeven te Lemberg. W. g. Andrej Schep- tyckyj, Metropoliet, uit naam van het Epis copaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1