ONS BLAD Zeven hengelaars verdronken heden Het nieuws van Een Fransche stap TE PURMEREND IN HET WATER GEREDEN De hittegolf in Amerika DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Tooneel- en Veldkijker» VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1933 ZEVEN AMSTERDAMMERS TE PURMEREND MET EEN AUTO TE WATER GEREDEN Zeven dooden De nieuwe Pruisische strafwetgeving De oorzaak Eerate tijding Fransch eskader naar Afrika Zea onmiddellyk gevonden Het plan definitief vaatgeateld PROF. SCHJELDERUP f Zekerheid Zevende heden gevonden Zy eiachen eer at hooger loon De plek dea onheila Verklaring van De Valera Trotzki niet naar ons land Geen ver blyf aver gunning Kotkai gebombardeerd Generaal Von Schleicher Typhoon teistert het eiland Okinawa De storm van Dinsdag de oorzaak? Balbo kan nog niet starten Republikeinsche leger ontbonden Groote ontroering by zeer vele familiea in de hoofdatad f Z— f2 85 Kardinaal Bertram tegen de overdreven aport beoefening Reeda meer dan honderd alachtoffera De priesteropleiding in Duitschland DIT NUMMER BESTAAT UIT BLADZIJDEN agent Brinken, die de olievlekken ont dekte, waardoor de auto werd gevonden. Mijnwerkers willen een mijn niet verlaten Zal nooit meer aan politiek doen ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Wegena Duit ache vliegtochten radio-uitzendingen over Ooatenryk Het recht van executie en genade illllllUUl NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 263 Nieewe schnlden-nota van Roooevelt’ DaMache aaa BJJ storm over den afsluitdijk. Nog meer unboadlnren in Indlë. en Valse he manierQ ontdekt te Aarlanderveen. op U en M O O moeten de Twee tjalken gezonken nabtj Wlerlngen; de op varenden gered. PARIJS, 3 Aug. (Reuter) De Fransche ambassadeur te Berlijn heeft bij de Dultsche regeering krachtig geprotesteerd tegen de jong ste ontvoering van Fransche onderdanen uit het Saar-gebied. Het „Episcopaat.” too schrijft de Kerkvorst, „heeft nog altijd de hoop niet opgegeven, dat de verantwoordelijke Instanties zullen Inzien, dat de bekwaamheden, noodlg om bet geestelijk ambt naar behooren uit te oefenen alleen ver kregen worden door een langdurige en grondige De Fransche eekadervlacht naar Afrika vindt in October plaate Munltle-depót in Nicaragua In de lucht gevto- gen; 30 personen gedood. Aanslag op het Rotterdamocbe gemeenteraad» lid Van Borink. Gedeputeerde Staten vpn Noord-Holland keu ren de Zaandanuche begrootlng goed. Geen verblijfsvergunning voor Trotzki In esia land. Reuaachtige overvtroomlngen op Trinidad. Hittegolf In Amerika elecht meer dan honderd menschenlevens. BERLIJN. 3 Aug. (Reuter.) In een Interview met een persvertegenwoordiger heeft generaal Von Schleicher verklaard voor goed de politiek te hebben opgegeven. Von Schleicher is niet voornemens naar bet buitenland te gaan. Hjj woont nog steeds in zjjn villa te Neubabelberg nabij Potsdam en is opgewekt als altijd. Het bericht, dat Von Schleicher als een ge vangene wordt behandeld en dat hjj door per sonen in burger wordt bewaakt, Is niet Juist. Spaansehe mijnwerkers sluiten zich vrijwillig la een mijn op. Nederlandsche rondvlucht 1933 Augustus. Eerste Jaarvergadering van dea Bond van R.K. Ziekenfondsen. Ministerieel schrijven over het „behendigheids spel”. 7 AMSTERDAMMERS TE PVRMEREND MET BEN AUTO TE WATER GEREDEN EN VER DRONKEN. MURCIA, 3 Aug. (Reuter) Vijftig mijnwer kers hebben zich in een mUn te Mazarron opgesloten, daar de eigenaars weigerden hoo- gere loonen te betalen. De mijnwerkers verklaarden niet eerder utt de mijn te zullen komen, dan nadat hun elschen zijn Ingewilligd. De gouverneur van Murcia heeft den Ingang der mijn door d< civiele garde doen bewaken, teneinde te verhinderen dat de mijnwerker» van voedsel worden voorzien. De toestand wordt intusschen als vrU ern stig geschouwd, daar de mijnwerkers van do omliggende mijnen groote voorraden ontplof bare stoffen hebben en men vreest, dat zq een aanval zullen doen om hun kameraden te helpen. Bjj het ophalen van den auto werden zes lij ken onmiddellyk gevonden. Het Ijjk van den zevenden persoon was in het water achterge bleven en in den morgen is men bezig geweest naar den zevenden vermiste te dreggen. De politie vaa Purmerend heeft gisteravond een ondersoek Ingesteld of ook bet ongeluk In gese gemeenten had plaats gevonden. Ter hoogte van de Kanaalachans achter de R. K. school ontdekte de agent Binken een aantal olievlekken op de hardsteenen schoeling. Hij waarschuwde den inspecteur, de heer Hit- brink, die met een anderen agent ter plaatse kwam en met reddingsbaken in het water pionste. Dit vras ongeveer half twaalf. Een kraanwagen van de firma Joritsma met perso neel werd gerequireerd en een nieuw onderzoek werd ingesteld, tot men de zekerheid kreeg, dat een auto in het kanaal, dat daar 5 meter diep is, lag. Men gaf eerst de Amsterdamsche po litie kennis en overeengekomen werd de wagen te lichten. De bekende Noorweegsche toondichter pro fessor Gerhard Schfelderup is op zijn land goed Benediktbeuren, 74 jaar oud, overleden Hedenmorgen werd ook het zevende lijk uit het kanaal opgehaald, vrijwel op dezelfde plaats waar men den auto had gevonden. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Rodaclto 633 ABONNEMENTSPRIJS Por kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Mat geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door do NV. Drukkerij De Spearnostod - Haarlem De Natlonaal-Socialistlsche revolutie en daaruit voortvloeiende veranderingen, die in het openbaar leven hebben plaats gegrepen, heb ben eenige moeilijkheden veroorzaakt aan ka tholieke studenten, die zich voorbereiden tot het priesterschap. Het aantal uren, dat bij alle Unlverslteiten gewijd Is aan de sport en de lichaamsoefeningen, is zoo groot geworden, dat de eigenlijke opleiding daardoor ernstig wordt bedreigd. Naar aanleiding hiervan beeft Z.Em. Kardinaal Bertram, de Aartsbisschop van Bres lau. een ernstige vermaning gericht tot allen, die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van het leerplan der Hoogescholen. Naar aanleiding van de daartoe aangevraagde verblijfsvergunning heeft het bestuur der OBP. thans van den Minister van Justitie bericht ontvangen, dat de regeering geen toestemming zal verleenen voor het oponthoud van Trotzki in Nederland. PARUS. 3 Aug. (Reuter) In verband met den Dultsch-OostenrUkschen gespannen toe stand heeft Paul Boncour tegenover een aantal regeeringen gewezen op de ernstige gevaren, welke gelegen zijn In de Dultsche luchtraids en radio-uitzendingen. Hl) wisselt op het oogen- blik met deze regeeringen van gedachten over de mogelijkheid eener gezamenlijke actie, welke er toe leiden zou dat dergelijke Incidenten in de toekomst vermeden worden. TOKIO, 3 Aug. (Eigen bericht) Een he- vige typhoon heeft in den nacht van Dins dag op Woensdag de eilanden in de Oost- Chlneesche Zee geteisterg. Vooral op het eiland Okinawa heeft de typhoon verschrikkelijk huisgehouden. Talrijke huizen zijn vernield. De telefoonverbindingen zijn verbroken, zoodat men nog geen Indruk kan krijgen van den om vang van de ramp. Men vermoedt echter, dat vele personen zijn gedood of gewond. (United Press). Met behulp van zaklantaarns constateerde men, dat de ongelukkigen allen gezakt waren naar hei achterste gedeelte van den wagen. Dwars over elkaar zag men de ongelukkigen lig gen. Hun doodstrijd moet ontzettend geweest zijn. Diep onder den Indruk verrichtten de men. schen op den wal hun gruwzaam reddingswerk, dat toch tevergeefs waa. iDe wagen was ongeveer half vier op den be zanen grond. De lijken werden hierna uit fce auto gehaald en overgebracht naar het sieken- huis te Purmerend in afwachting van de komst der Justitie, die gewaarschuwd was. Ook de familieleden der omgekomenen werden onmid- dels van het droevig gebeuren op de hoogte gesteld. .Toen wij hedennacht om half twee daar ter plaatse arriveerden, stond aan de Kanaalachans een kraanwagen en in het licht van schijnwer pers trachtte men een staaldraad aan den auto te bevestigen. Een roeiboot, waarin zich twee agenten en een burger bevonden, hield met red dingsbaken contact met het verongelukte voer tuig. Een man van het personeel der kraanwa- gen ontdeed zich van zijn kleeding en begaf zich te water. Met zijn voeten wist hjj de staal draad om een der voorwielen te wikkelen. Het bleek, dat de wagen op zjjn kant lag en met de radiateur naar de wallekant gekeerd. Er was zeer weinig belangstelling. Buiten de plaataelljke politie en het personeel van den kraanwagen ontwaarden wij een vijftal colle ga's Met behulp der koplantaarns van de pers auto’s werd zooveel mogelijk licht geconcen treerd op de plaats van het onheil. Aan de •verzljde van het kanaal stelde zich een vracht auto op, die van zeer scherpe schijnwerpers voor zien was en ook deze wierp zijn lichtbundels in de richting van den kraanwagen. Nadat een drietal staaldraden waren beves- NEW-YORK, 1' Aug. (Reuter.) BIJ de hittegolf, die de laatste vier dagen de Oos- telUke Amerikaansche staten heeft geteis terd, zijn honderd personen om het leven gekomen. In het district New-Tork alleen bedraagt het aantal dooden meer dan veer tig. De hittegolf duurt nog steeds voort en volgens de laatste weerberichten is er voor- looplg nog geen verandering in zicht. PARIJS, 3 Aug. (V.D.) Het „Petit Jour nal" wijdt een artikel aan de positie van de Fransche militaire luchtvaart en schrijft OS. over de poging van een Fransch militair es kader om het Italiaansche eskader van Gene raal Balbo tijdens de vlucht over Fransch ge bied op de eerste etappe van zijn vlucht naar Chicago te begeleiden, wat mislukte tengevol ge van de geringe snelheid der Fransche vlieg tuigen. Verder had men bij de viering van den 14en Juli gelegenheid de eskaders, die boven Parijs kruisten, waar te nemen, en daarbij kon men opmerken, dat de toestellen nooit de snelheid bereikten, die men billijkerwijs van militaire vliegtuigen zou mogen verwachten. Het blad acht dat te betreurenswaardlger. omdat men sedert 1 October 1928 niet minder dan 191 mll- lioen francs voor experimenten en proefvlieg- tulgen heeft uitgegeven, die echter geen van allen het verwachte succes hebben gehad. In Fransche regeeringskringen antwoordt men op deze critlek, dat de Fransche militaire luchtvaart onlangs weer geheel nieuwe typen In gebruik heeft genomen, die met de beste reeren. SIMLA, 3 Aug. (Eigen bericht) Vier esca drilles van .-in totaal 48 vliegtuigen, hebben heden voor de derde maal het dorp Kotkai In de Noord-Westelljke grensprovincie, nabij de Afghaansche grens gebombardeerd. Tegelijker tijd vlogen eenige verkennlngsmachlnes laag, ten einde zoo mogelijk na te gaan, waar de rebellen zich verscholen hebben. Er werd ech ter niemand gezien. Zooals bekend, weigert de stam, die het dorp Kotkai bewoont, drie rebellenleiders uit te leveren, die zich in de •mgevlng verborgen moeten hebben. (United Press).studie van de rijke geesteaachattcn der theolo- De werkloosenbetoogingen grens. SHOAL HARBOUR, 3 Aug. (Reuter). Het weer boven den Oceaan Is thans zoo ongunstig, dat waarschijnlijk het vertrek van Balbo’s es kader niet voor Vrijdagmorgen zal kunnen plaats hebben. PARIJS, 1 Aug. (Havas) De minister van Luchtvaart, Cot, heeft thans definitief vastge steld, dat in October door uitgezóchte militaire vliegers een vliegtocht van 25.000 K M. over Fransch-Afrika zal worden gemaakt Het eska der zal onder leiding staan van generaal Vull- lemln en van Istres over Spanje, Marokko en Senegal naar Banghl vertrekken. De terugtocht naar Istres zal vla Algiers worden ondernomen. De gemiddelde vllegstjelheld zal 150 KM. per uur bedragen. Het vermoeden ligt voor de hand, dat het ongeluk gebeurd is, toen de seven vteschers op weg waren naar Andijk in den nacht van Maandag op Dinsdag, toen het hevig stormde en regenbuien het uitzicht belemmerde... De zeven lijken lagen hedenmorgen in het gasthuis opgebaard. Inmiddels waren de fami lieleden uit Amsterdam aangekomen en heb ben de verongelukten herkend. Ze hadden geen ernstige verwondingen bekomen. Een der lijken vertoonde een bloedende hoofdwonde. De justitie uit Haarlem was gewaarschuwd. Zoolang deze nog niet aanwezig was, konden de lijken nog niet worden vrijgegeven. Het ver voer der verongelukten naar Amsterdam wordt tegen den vooravond verwacht. Onmiddellyk heeft de politie alle maatrege len getroffen om de vermisten op te sporen. Een polltieboot Is begonnen met het Noord- Hollandsch Kanaal tusschen Buiksloot en Schouw af te dreggen. In de verschillende dor pen langs den weg naar Andijk heeft men om Inlichtingen verzocht, maar nergens was de auto gezien. Overal Is men begonnen de kana len af te dreggen. Nader vernemen wij, dat de namen der in zittenden van den vermisten auto met Amster- damsche visschers, die Dinsdagnacht naar Andjjk vertrokken, zijn: de chauffeur Albert van de Kort. Tuinstraat 260 III. de drie ge broeders Van Wattlngen, Jan Evertsenstraat 56 n, Auzbach, Van Holstraat 88 huis, Hen driks, Van Halstraat 72 huls en Coster, 2de Nassaustraat 37 IL tlgd. begon men In seer langzaam tempo de verongelukte auto met zijn vermoedeljjk seer droeven inhoud naar boven te hljschen. Het eerste, wat wjj ontwaarden waa een aantal hen gelstokken, die nog In volkomen orde opzij van den wagen gebonden waren. Vooraan was een ruit «er plette rd. Het dak was geheel intact, ter wijl de portieren aan belde zijden gesloten waren. Toea de wagen halverwege uit het water waa getrokken, sag men «en voet, die uit het portierraam naar buiten hing. De Onafhankelijk Socialistische Party die in Augustus te Soesterberg een vacantie-scholings- week organiseert, had den voormaligen Rus- slschen Volkscommissaris Trotzki bereid ge vonden tydens zijn verbiyf In Frankrijk een kort bezoek aan Nederland te brengen tot het houden van eenige voordrachten tydens de ge noemde vacantleweek. BERLIJN, 3 Aug. Minister-president Goe ring heeft het hem door den Prulslschen mi nister van justitie Kerrl voorgestelde Pruisi sche recht van executie en genade zyn toe stemming gegeven. Met het oog op de betee- kenis en het belang hiervan wordt dit recht als wet afgekondlgd. De nieuwe wet bestaat uit 74 paragrafen. Een reeks van organisaties, die nutteloos zyn ge bleken en overbodig, wordt opgeheven om hyperorganlsatie tegen te gaan. In de toekomst zal In Pruisen de doodstraf worden voltrokken door middel van den byl voor zoo ver niet een andere wyze zal worden vastgesteld, geiyk o. a. ophangen of fusllleeren. De In enkele plaatsen gebruikte guillotine wordt af geschaft. By het ten uitvoer leggen van vrijheidsstraf fen zal gebroken worden met de tot dusverre gebruikelijke humanlteltsprlnclpes. Er zal weer een merkbaar onderscheid worden ingesteld tusschen hen. die voor de eerste maal bestraft zyn en recidivisten. Voor jeugdige personen zijn byzondere paedagoglsche maatregelen ingesteld, die een hecht Inprenten van de noodzakelijk heid van tucht en orde beoogen. Gunstbewyzen tydens den straftyd zullen tot de hoogste uitzonderingen behooren. Genotmid delen mogen als gunstbewyzen niet meer wor den toegestaan. Tuchthuisgevangenen moeten zorgvuldig worden gescheiden van de andere gevangenen. Zy worden op bijzondere wijze gekleed en kun nen worden benut voor de uitvoering van werk zaamheden bulten de inrichting, of zy willen of niet. Zy zullen dan ook gescheiden gehouden worden van de vrije arbeiders De duur van den arbeidstijd moet voor hen langer zijn dan voor de andere gevangenen. Eigen bezigheden zyn hun niet veroorloofd. De wyze van strafvoltrekking beoogt den strafgevangenen duideiyk te maken, dat de straf een belemmering vormt voor het pogen nieuwe misdrijven te begaan. De strafgevangenen zyn al naar hun be kwaamheid en llchamelyke krachten verplicht tot werkzaamheden, die zy verrichten kunnen. In de inrichtingen moet handenarbeid worden bevorderd, by vrouweiyke gevangenen hulseiyk werk, terwyi voor jeugdige gevangenen byzon dere beteekenls moet worden gehecht aan op voeding en ontwikkeling Byzondere waarde wordt gehecht aan het schoolonderricht. Ten einde de jeugdigen In de beroepen te brengen moeten leerwerkplaatsen In bedrijf worden In gericht. De levensstandaard der strafgevangenen moet, naar de wet verder bepaalt, liggen beneden den levensstandaard van werkloozen. VermoedeiUk heeft men een daar ter plaatse staande lantaarn aangezien, als een teeken, dat de weg zich in tweeën splitste. In plaats van rechte heeft men links uitgeweken, m«< het ge vel», dat de vragen in hei Kanaal stortte. De afstand tusschen deze lantaarn en het Kanaal bedraagt slechte enkele meters. Hoewel de gemeente Purmerend niet be schikt over die moderne reddlngstoestellen als de Amsterdamsche brandweer, heeft alles een seer vlot verloop gehad, mede dank sfj de ac tiviteit van den agent Binker, die met groote zorgvuldigheid de wallekanten naspeurde. Op oasen terugtocht naar Amsterdam heb best ook wU kunnen eonstateeren hoe gemeen lijk het rijden op des enweg is, daar sware mistbanken het onmogelijk maakten met «eni gen vaart te rijdeM In den vroegen morgen verspreidde zich het gerucht van het Vinden der slachtoffers onder de Amsterdamsche fabrieksarbeiders en op de ponten, waar het pijnlijke indrukken achterliet. Er bestaat groote belangstelling ter plaatse van het ongeval en honderden komen naar de plek kyken, waar nu niets meer te zien is. Over de plaats des onheils geeft onze corres- pondent te Purmerend nog de volgende be schrijving: De weg welken de bestuurder van dezen wa gen heeft moeten volgen, leidt langs het Noord- Hollandsch kanaal, over het breede Tramplein. waar rechts van het plein een zeer duldeiyke wegwyzer van den A. N. W. B. den weg wyst via Schoolplein. Dit boord moet door den be stuurder niet zyn opgemerkt. Even verder staan een lantaarn en groote betonnen urinoir. Ver moed wordt, dat dit den bestuurder tot de ge dachte heeft gebracht dat daar een huis stond en zich ter plaatse een straat bevond. De be stuurder moet van den plaatseiykên toestand wel slecht op de hoogte zyh geweest of tenge volge van het zeer slechte weer ter plaatse zeer weinig hebben kunnen onderscheiden. DUBLIN. 3 Aug. (V. D.) Gisterenavond kon digde Minister-President De Valera in den lerschen Dail aan. dat de regeering de ontbin ding van het lersche Republikeinsche leger, den radicalen vleugel der lersche onafhankelijk heidsbeweging. overweegt. Sedert de afschaf fing van den eed van trouw aan de Engel- sche Kroon Is er geen reden meer voor het bestaan van deze groep. De Valera verklaarde dat er geen openbare parades van geuniformde organisaties meer ge houden zoudeh mogen worden en dat niemand het recht heeft geweld te gebruiken of over wapens te beschikken dan de overheid. In aansluiting hierop deelde de Minister van Justitie mede, dat alle wapenvergunningen voor het dragen van revolvers of geweren zul len worden Ingetrokken. gte en dat de arbeid van den priester alleen dan vrucht zal dragen, wanneer hy beschikt over een diepe kennis der zielen en een man 14 van gebed, bezield met godsdlenstyver en geheel overgegeven aan Jezus Christus. In deze tyden van gisting wordt dit „ééne noodzakeiyke” misschien onderschat, maar wanneer rustiger tyden zyn aangebroken, dan zal men de waarheid dezer woorden erkennen Kardinaal Bertram wijst vervolgens op het ambteiyk schryven van den Ryksltanselier van 20 November 1932. waarby uitzonderingsbepa lingen voor de Theologische studenten In uit zicht werden gesteld. Het Katholieke volk, dat zy» toekomstige priesters wenscht opgeleid te zien in den geest, zooals Kardinaal Bertram die beschryft. hoopt dat deze ernstige vermaning niet tevergeefsch zal zyn gedaan. In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn zeven Amsterdammers van dertig- tot vijftig-jarigen leef tijd per auto vertrokken naar An dijk, om daar te visschen. Sedert men in Amsterdam niets meer van hen vernomen. Daar in dien bewusten nacht een zware storm heeft gewoed, vreesde men, dat hun een ongeluk was overkomen. Een Fransche stap bjj eenige regeeringen in—kn de Daitsch-Oostenrljksche spanning. De priesteropleiding in Duitechland. Kardi naal Bertram tegen overdreven sportbeeefa- ning. 5^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1