ONS BLAD Mahatma Gandhi zit weer H Misdadigerswezen in Amerika 1 1 Het nieuws van heden i if I I i I ZIJN VERBLEEKENDE AUREOOL D-trein nabij Luik ontspoord MOLEY MET ONDERZOEK BELAST DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOr 3 ALKMAAR Closetstoelen (reukloos) VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 264 BERLIJN BEGROET DE J ON G-FASCISTEN De strenge Engelsche nurse o o VeZe personen vermist Talryke communisten gearresteerd Groote menschenmassa te Beauraing Enorme toeloop op 5 Augustus Zes personen gewond Bouw van 37 nieuwe oorlogsschepen Noodweer aan de kust van New Foundland De staking te Straatsburg Balbo’s vliegtuigen in gevaar Breidt zich nog steeds uit Socialisten onthouden zich van Het conflict om den stemmen Gran Chaco Geen Volkenbondscommissie TWEE BEKENDE VLIEGERS Het Gorreshaus-proces Verhoor der beklaagden Een Duitsche lezing De jongste bandieten- streek Geheime bewapening van Duitschland? De ontvoering van Fran- sche onderdanen Weer een geheime druk kerij ontdekt DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN I Door het militaire gerechtshof te Brussel VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1933 Dijkdoorbraak aan den Colorado De Belgische leening aan Oostenrijk Twee dienstweigeraars veroordeeld Fransche regeering zou bewijzen in handen hebben Roosevelt wil maatregelen nemen tegen het euvel der ont voeringen 1 ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 ftUIIIIIIII/i c- 4 Dijkdoorbraak aaa deu Colorado. f Nieuwe maatregelen der Regeering tü Indid. i i tl Officieel wordt dit verband o De Eerste Kamer aanvaardde lh.1. ML weta ontwerp-Marchant. Generaal Halo BaTbo schudt de hand van den wereldvlieger Wiley Post, kort nadat deze van zijn vlucht rond den aardbol te New-York was geland Nadat de bandieten een groote safe tnet 3000 dollar aan kasgeld en papieren In een hunner auto's hadden geladen en vertrokken waren, kon men van een vUf mijl verwijderde plaats af telefonisch om assistentie bij de politie in de omliggende steden vragen. Zonder veel kans op succes tracht men thans de bandieten op te sporen. In de Citizens Bank zelf werden de kassier en zijn zoon, die onraad hoorden, toen zij zich naar de bankkluis wilden begeven, eveneens gevangen genomen. De Vrouw van den kassier, die ont dekte wat aan de hand was. bemerkte al spoe dig dat de telefoon In haar particuliere woning niet werkte. Ongemerkt wist zij zich naar een naburig huis te begeven, doch ook hier werkte de telefoon niet en weldra begreep men dat men uit Weir niet telefonisch om assistentie zou kunnen vragen. D-trein Kmüwi Brw—i MJ Laik ontspoord; aes personen gewond. De missie op BalL De Lhnbwgache mijnen Zaterdag niet in be drijf. Het drama te Formerend; vervoer der slacht offers. H—«rie stand op Vrijdag nar UU M* Vorige stond: Mg Het conflict bU do Sphlax; directie e«es weegt opnieuw. NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD BRUSSEL. 3 Aug. (Reuter) Het mllit.tr ge rechtshof heeft de twee dienstweigeraars uit gewetensbezwaren Dieu en Campion ieder tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. In den ministerraad werd op voorstel van den minister van verdediging besloten om den belden veroordeelden het recht om te dienen te ontzeggen Zij zullen dus hun burgerlijke rech ten verliezen. Op het Anhalter station te Berlijn kwamen met een eztra-trein 440 Italiaansche jong-fascisten aan. Zij werden stormachtig begroet door een duizendkoppige me nigte. Hierboven: de jong-fascisten banen zich een weg door de geestdriftigs menschenmassa KAISERSLAUTERN, 3 Aug. Omtrent de ont voering van Fransche onderdanen uit het Saar- gebled wordt van Duitsche zijde medegedeeld, dat Fransche provocateurs de hand in dit voorval hebben gehad, hetgeen bevestigd sou zijn door het onderzoek der politie. Onder de door de Beiersche politie gearresteerde perso nen bevindt zich een Franschman Verklaard wordt verder, dat noch offlcieele Instanties, noch autoriteiten der NSDAP bU da ontvoe ring betrokken zijn. Nader saint Reuter, dat M00 personen ge dwongen waren bun hulzen te verlaten. De schade bedraagt enkele honderdduizenden dollars. Vele personen worden vermist. De brandweer en de politie moesten velen te hulp komen, die In hun buizen door het water waren ingesleten. Een aantal bruggen is weggeslagen. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Jglgfoon Adminisfratio 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS,. Por kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor guiten Alkmaar f 2.85 Maf gaillustraard Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgagavan door da NV. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem HAMBURG, 3 Aug. (V.D.) Hier ter stede zijn wegens Illegale nommunistUche werkzaamheid veertien personen gearresteerd, flehklve een omvangrijke hoeveelheid drukwerk werd een sespersoons auto welke het eigendom was der K. P. D. In beslag genomen. NEW YORK, 3 Aug. (V. D.) In den nacht van Woensdag op Donderdag is op ongeveer 60 KM. van Denver de CasUewood-dam aan den Colorado doorgebroken, tengevolge van ontzettende wolkbreuken. Een waterzuil van 10 Meter hoogte en anderhalven KM breed spoel de in eenlge minuten tijd over talrijke plaat sen en vernielde spoorbruggen en wegen, ter wijl alle telefoon- en telegraafverbindingen werden verbroken. In Denver zelf werd de groote boulevardbrug over de Cherrykreek weggespoeld. Ook de plaatsen Franktown. Par ker en Sullivan zijn zwaar geteisterd. Hoewel het naderen van den vloed werd aangekondigd door sirenengehuil, terwijl de telefoonkantoren waarschuwden, vreest men, dat talrijke perso nen, vooral farmers, zijn verdronken. De schade is nog niet te overaten. De slotzitting van het Internationaal Congres voor Katholiek Middelbaar Onderwijs. Nationale Bedevaart naar Lourdes; afscheid aan de Grot, NEW YORK, 3 Aug. (VD.) Uit Coffeyville In den staat Kansas wordt een brutale roofover val gemeld op het filiaal van de Citizens Bank te Weir In Kansas. Gewapend met machinege weren reed een groot aantal bandieten In ver scheidene auto’s tegen één uur ’s nachts het plaatsje Weir binnen. Een der auto's stopte voor bet gebouw van de bank en de nachtportier werd bij verrassint overweldigd. Men drong de kamer van de U'.efonlste binnen, die eveneens verrest werd en van haar post verwijderd, waar na men het geheele telefoonnet van Weir on bruikbaar maakte. Voorbijgangers en automo bilisten werden aangehouden en eveneens m arrest gesteld, waarna de bandieten hun ge vangenen. In "'taal 22. opsloten In de gevange nis. nadat men den eenigen dienstdoenden politieagent eveneens b(j verrassing had over weldigd en hem de sleutels van de gevangenis had afgenomen. Moley belast met een onderrook naar misdadi ger*- en ontvoertngsweaeu in Amerika. Noodweer aan de kust van New Feundtond; vliegtuigen van Balbo in gevaar. PARUS, 3 Aug. CV. D.) De minister van oor- logsmarine heeft het marinesteunpunt in het bekken van Berre bjj Marseille ter beschikking gesteld tot het treffen van voorbereidingen SHOAL HARBOUR (New Foundland), 3 Aug. (Reuter). Aan de kusten van New Foundland woeden twee cyclonen, welke hevige stormen en rukwinden veroorzaken. Het water in de haven van Shoal Harbour is zoozeer in beroe ring. dat men vreest, dat de vliegtuigen van het eskader-Balbo daar niet meer veilig zijn. De weersgesteldheden schijnen geen enkel uitzicht te geven op de mogelijkheid om voor Zaterdagmorgen te starten voor "n tocht over den Atlantischen Oceaan naar d< lersche kust. WEENEN. 3 Aug. (V.D.) De Fransche tran che der Oostenrljksche leening (Lausanner leening». ten bedrage van 100 millioen Schil ling zou in de eerste dagen van deze week wor den geëmitteerd. Het tijdstip der emissie was echter afhankelijk van het afsluiten der Fran sche schatkistleenlng, groot 2 milliard frank, die moest worden ultgesteld. Daarmede Is ook de emissie van de Fransche tranche der Oos- tenrfjksche leening ultgesteld, minstens toe de volgende week. oeveel populariteit de Mahatma in Brltsch-Indié den laatsten tijd heeft in geboet, bewees het pan-Indische congres te Poona. Vóór de bijeenkomst van dit congres trachtte Gandhi contact te krijgen met den Engelschen onderkoning lord Wlllingdon om In ruil voor het opheffen der burgerlijke onge- boorzaamheidsactle intrekking der strenge or donnanties te verkrijgen. Lord Wlllingdon acht te het echter beneden de waardigheid van het Engeiach gesag om een dergeljjk ruilobject te aanvaarden. De burgerlijke ongehoorzaamheid was en is nu eenmaal als een strafbare wets overtreding gequalificeerd. en moet dus vrijwil lig en zonder eenlg voorbehoud gestaakt wor den. De bedreiging van den Mahatma, dat de campagne weer In al haar hevigheid hervat zou worden, indien de onderkoning niet op zijn voorstellen sou Ingaan, kon Lord Willlndon niet vermurwen. HU hield voet bU stuk, zooals Oandhl voet bü stuk hield. Dat Wlllingdon van GENEVE. 3 Aug. In zijn zitting van heden middag heeft de Volkenbondsraad afgezien van het zenden van een Volken bondscommlssle naar den Gran Chaco. In overeenstemming met het voorstel der oorlogvoerende staten werd tot Ar gentinië, Brazilië, Chili en Peru het verzoek gericht, tuseben Bolivia en Paraguay te willen bemiddelen. De Raad spreekt de verwachting uit, dat de missie dezer mogendheden weldra tot beëindiging van het confllnct zal lelden en verzoekt doorloopende rapporten. De Raad is bereid, de bemiddelingspogingen met alle mid delen te ondersteunen. Ten slotte wordt ver klaard, dat de Volkenbond zijn aandacht aan het conflict blijft wijden. campagne in het leven te kunnen Lord Wlllingdon doorzag zijn bedoe- en liet hem met vrouw en leerlingen gevangen nemen. De verhouding tusschen Engeland en Britsch- Indlë Is als die tusschen een strenge Engelsche nurse en onder haar gezag gestelde bruine kin deren, die op eigen beenen moeten leeren loo- pen. Zoodra de bruine kinderen heer slaan, slaat zU terug, maar Indien zij gewillig aan haar hand stappen vooruit trachten te doen, is zU bereid hen daarbij zoo goed mogelijk en volgens haar eigen Inzicht te helpen. Britsch- Indlë is inwendig te zeer verdeeld om geheel aan zichzelf te woeden overgelaten. Vandaar dat Engeland het meent te moeten lelden en opvoeden. Dat het daarbij zUn eigen belangen scherp In het oog houdt, spreekt vanzelf. Nu Gandhi zijn gebit blijkt stukgebeten te hebben op de harde hand van de Engelsche miss, zal deze het verstandigst, doen haar strengheid langzamerhand In vertrouwenwekkende goed heid om te zetten. Indien echter de „diehards" de plannen tot bestuurshervormlng in Britsch- Indië saboteeren, zou Gandhi wel eens nieuwe en gevaarlUke tanden kunnen kragen. KEULEN, 3 Aug. (W.B.) In het proces tegen de bestuursleden van het Goerreshaus verklaar de beklaagde Stocky dat de G. m. b. H. In moei lijkheden had verkeerd. wUl de renten der cre- dleten ten bedrage van 560.000 mark alle ver dienste hadden weggenomen. Daarom was de naamlooze vennootschap gesticht. Maus had ge zegd. dat het een oprichting, waarbU contanten Ingebracht werden, betrof, het ontbrekende be drag zou door de „Deutsche Bank" nog verschaft worden. Bankdirecteur Bruening verklaarde, dat hU met rUkskanaeller dr. Bruening en met dr. Sprlngorum over de openbare uitgifte van L100.000 rUksmark onderhandeld bad. Eerst na PARIJS, 3 Aug. (Reuter.) De staking te Straatsburg neemt steeds grooter omvang aan. Hedenmiddag zijn een groot aantal metaal-be werkers in staking gegaan. Niettegenstaande de aanmaningen van de staklngs-lelding om de orde te handhaven, moest toch de politie her haalde malen ingrijpen en zijn 10 personen ge arresteerd. De minister van arbeid heeft zich bereid ver klaard als bemiddelaar op te treden. de stichting van de N. V. had hij gemerkt, dat sommige dingen niet in orde waren. Maus had hem vervalachte cijfers voorgelegd en een val- sche balans uitgewerkt. Alleen daarop was het credlet toegestaan. Trustee Conrad van de „Deutsche Bank” zei- de, dat hU uitsluitend volgens de instructies van dr. Bruening gehandeld had. Dr. Bruening verklaarde daarop, dat hU voor Conrad alle ver antwoording op zich nam. Tenslotte werd de stand van de vermogens van beklaagden besproken. Maus bezat aanvan kelijk 300.000 rUksmark. dleC hU bij de N. verloren heeft. Moennig heeft eerst 40.000 rUks mark en later tezamen met Maus en Stocky de winst van bijna een millioen rUksmark welke uit de bU de .Richmodle Ox Sc. Immobilien G. m. b. H." verkregen was, In de G. m. b. H. gestoken. Stocky heeft een credlet van 100.000 mark dat hU op hem toebehoorende huizen in Düssel- d$rf' opgenomen had en verder 30.000 mark uit zUh vermogen in de G. m. b. H. gestort. De rapporten der deskundiger, wezen uit, dat reeds sinds 1926 de geboekte winsten slechts door ontoelaatbare hoogere raming van onroe rende goederen en rentewaarden ontstaan zUn. Op deze wijze werd verborgen, dat reeds in het jaar 1926 de onderneming rÜP was om fail liet te gaan. Het gerecht stelde vast, dat de beklaagden bU de oprichting der vennootschap ongeveer 250 000 Mark eigen kapitaal hebben ingebracht. - VrUdag wordt de zitting voortgezet. uit zUn standpunt daarin volkomen gelUk had, bleek te duidelUker, toen het congres te Poo na uiteen viel in gematigden, die niets meer voor de burgerlUke ongehoorzaamheid voelen en liever in vreedzame samenwerking met de Engelsche regeering tot een geleidelijke ver- leening van zelfbestuur aan Brltsch-Indié wil len komen, en in extremisten, die met Gandhi alles op haren en snaren willen blUven ze4Bte De verdeeldheid in de Congrespartij versterkt de positie der Engelsche regeering. Gandhi, die zich bewust was, dat de massa hem ging ont glippen, en inzag, dat er van een massale her vatting der burgerlUke ongehoorzaamheid geen sprake meer kon zUn, gaf het consigne uit van ^■Uwilllge, indlvldueele ongehoorzaamheid om zoodoende langs een omweg toch weer een al- gemeene roepen, lingen J d WASHINGTON. 3 Aug. (V. D.) Het Ameri- kaansche ministerie van marine heeft thans opdracht gegeven tot den bouw van 37 nieu we oorlogsschepen. 21 oorlogsschepen, ter waar de van rond 130 millioen dollar, zullen door particuliere werven worden gebouwd, de re- geeringswerven zullen de overige 16 schepen bouwen. Gebouwd zullen worden 2 vllegtuigmoeder- schepen. 5 kruisers, 24 destroyers, 4 onder zeeërs en 2 kanonneerbooten. Naar wU vernemen hebben niet minder dan 2000 ernstige zieken een verzoek ingediend bU Familie te Beauraing om te worden toegelaten in den tuin der Zusters op Zaterdag 5 Augus tus. Slechts de ernstigste zieken dan nog kon den worden toegelaten. dat is nog 1500, waar mede de tuin reeds dicht zal gevuld zUn. Daarenboven zUn met alle treinen zieken aangekondigd. Wat er toch ook op wUst. mede naast het feit dat alle speciale treinen door georganiseerde bedevaartgroepen zUn aange vraagd. dat het tenslotte minder uit sensatie en meer om een grootsche Marlahulde en een uiting van betrouwen op Maria is, dat deze ontzaglijke massa zich op 5 Augustus naar Beauraing begeeft. De laatste mededeelingen omtrent treinen en omtrent aangekondlgde groepen hebben bet Comité Famllia na een rustig opgemaakt over zicht doen vreezen, dat er minstens 350.000 per sonen zich naar Beauraing begeven Zaterdag as. Men berekent dat er voor zulke massa 40 H.A. oppervlakte noodlg is, terwül er slechts 7 4 8 H.A. ruimte is op de straten en banen van Beauraing zelf, zoodat de menigte na processiegang voorbU kerk, tuin en grot, ver der in de richting van Vignée zal worden ge leid. BRUtotoL, 1 Aug. De Internationale D-trein, die hedenmorgen te 7.43 uit Keulen vertrok en die te 12.01 in Brussel moest aankomen, is in de nabUheid van Landen tusschen Luik en Leuven ontspoord. Volgens de tot nu toe ont vangen berichten zUn vier wagons uit de rails geworpen. Zes personen zUn gewond en near het ziekenhuis te Leuven overgebracht. voor de ontvangst van het Itallaansche eska der. Eenlge Itallaansche vlleg-officleren, die reeds in Amerika hun diensten hebben ver leend, zUn aan booPf)>um_de .Jremen” te Cherbourg aangekomen en hebben zich naar Berre begeven, om bU het treffen der voor zorgsmaatregelen te helpen. In een kort on derhoud met een Parüsch blad dementeerde de Itallaansche vlleger-officier Gardenghl bet be richt, als zou een deel der bezetting op New- Foundland worden achtergelaten. r Is een tUd geweest, dat de' mahatma H Gandhi de fanatieke ziel en leider was van de Britsch-Indische nationalistische Congrespartij, welke onmlddellljk en volledig zelfbestuur in haar opstandige vaan had ge schreven. In de zwarte oogen van zjjn aan hangers droeg hU een aureool als Boeddha zelve. ZUn magere, onaanzienlijke verschijning, sUn ascetische levenswUze in uiterste soberheid met veel vasten en lange zwijgdagen werkten fascineerend. Hoe langer Gandhi gezwegen had. hoe kostbaarder zUn woorden schenen te wor den en hoe aandachtiger zUn volgelingen daar naar luisterden. HU was Voor de nationalisten de martelaar, voor wien geen persoonlijk offer te groot was, wanneer het erom ging zUn land en zUn volk van de Engelsche voogdij te bevrij den. In gevangenissen en ontberingen kweekte hU door zUn voorbeeld het UjdelUk verzet der massa’s aan. Voor de Engelsche snobistische society was hU ten tijde van de Rondetafel conferenties te Londen een bezienswaardigheid, waarmede menige lady haar salon een exotische attractie dacht te verleenen. Voor de Britsche regeering echter was Gandhi een onhandelbare querulant, met wien zU noodgedwongen reke ning diende te houden. Drie Jaar geleden begem Gandhi zijn campagne van burgerlUke onge hoorzaamheid tegen het Engelsche gezag. Hij trok met zUn discipelen naar de zee om eigen handig zout te winner!, egn bezigheid, welke de Engelsche regeering zich als monopolie had voorbehouden. ZUn arrestatie toentertijd ver wekte een geweldige opschudding onder zUn geestverwanten. Thans, na drie jaren van bur gerlijke ongehoorzaamheid en boycot-actle tegen Engelsche goederen, is Gandhi vopr de zooveelste maal wederom door de Engelschen gevangen gezet, en zelfs zijn meest verknochte volgelingen zUn daarbij betrekkelUk kalm ge bleven. Dit is een duldelUk teeken, dat de aureool van Oandhl danig aan bet verbleeken k> ook in de oogen van aUB politieke mede standers. ZUn lijdelijke verzetscampagne heeft niet het beoogde resultaat gehad. Gandhi zelve moge bU bet verloopen van bet getU zUn bakens al niet verzet hebben, de meerderheid der leden van de illegaal verklaarde Congrespartij is zUn onvruchtbare halsstarrigheid moe. Trouwens be halve zUn politieke drUverU heeft ook zUn één- en-twintig-daagsche vasten ten behoeve van de verheffing der paria’s verbittering gewekt, vooral bij de orthodoxe Brahmanen, die geen inbreuk dulden op het meedoogenlooze kasten stelsel. Het huwelUk van Gandhi’s zoon met een meisje van een hoogere kaste heeft deze Verbittering nog vergroot. BRUSSEL. 3 Aug. (Reuter.) BU de stemming over het verleenen van flnancieele hulp aan Oostenrijk verklaarden de Socialisten zich van stemming te onthouden, omdat tegen stemmen geluk stond met Oostenrijk in de handen van Duitschland te drijven, terwUl zU niet voor wilden stemmen, omdat OostenrUk dictatoriaal geregeerd wordt. BU 54 onthoudingen werd met 85 tegen 15 stemmen besloten flnancleelen steun te ver leenen. WANDSBECK, 3 Aug. (V.D.) Donderdag ochtend heeft de politieke politie een ihval ge daan in een geheime -drukkerij waar de ver boden „Hamburger Volkszeltung” werd ge drukt. Drie persen en een groote hoeveelheid papier en matrijzen werden in beslag genomen. Voorts werden schietwapenen, munitie en dolk messen aangetroffen. De voornaamste hierbU betrokken personen werden gearresteerd. LONDEN, 3 Augustus. (VD.) De „Daily He rald” van heden meldt, dat het Fransche mi nisterie van bultenlandsche zaken in het bezit is van een nieuw, geheim, dossier, waarmede het voor den volkenbond afdoende hoopt te bewijzen, dat de Duitsche rijksregeerlng het verdrag van Versailles heeft geschonden en in Duitschland verboden wapens laat fabriceeren. De verschillende gegevens zUn in de laatste maanden verzameld en moeten als zeer be trouwbaar worden beschouwd. De Fransche regeering zou met de Engel sche in verbinding zUn getreden om gezamen- Hjk stappen bU den volkenbond te doen, doch de Britsche regeering zou dit voorstel voor barig hebben geacht. Het is echter waarschUnlUk dat de Fransche regeering alleen zal handelen en het dossier bj) den volkenbond aanhangig maken, teneinde een onderzoek naar de feiten te elschen. Volgens de „Daily Herald” zou het dossier aangeven, waar en hoe In Duitschland tanks, gevechtsvliegtuigen, munitie, enz. worden ge fabriceerd en onthullingen doen omtrent een bestaand plan, waardoor de rjjksweer in kor ten tUd verdrievoudigd zou kunnen worden. Kapitein Baur, die Hitler’s vliegtuig be stuurt, heeft de Kroonorde van Italië ontvangen. NEW YORK, 3 Aug. (VD.) Van Roose velt’s buitengoed Hyde Park wordt gemeld, dat de president der Vereenlgde Staten den onder- staats-eecretans Prof. Moley opdracht heeft gegeven gedurende een half jaar het misdadi gers- en ontvoertngswezen in de Vereenlgde Staten nauwkeuri te bestudeeren. opdat richt- Ujnen kunnen worden gevonden ter bestrijding van het zich steeds meer uitbreidende euvel der ontvoeringen. In politieke kringen vestigt men de aandacht erop, dat deze-opdracht aan Moley samenvalt met den terugkeer van staatssecretaris Cordell Hull uit Londen, aangezien het bekend is dat Huil en Moley ernstige meeningsverschillen hebben op het terrein der werkzaamheden, waaraan Moley thans door zUn nieuwe opdracht wordt onttrokken, echter ootkend. r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1