ONS BLAD H t Oostenrijk Naziterreur llii mi RADIO RECORD Het nieuws van heden en in Vliegwerk Paniek op de New Yorksche beurs Grooté brand te Corinthe Duitschlands Kunst- INTERVENTIE VAN DE MOGENDHEDEN? BRUINBOEK IN DRUK VERSCHENEN DE BAROMETER v (D JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Watten en Windsels VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS SPOORWEGONGELUK IN PENNSYLVANIA De beurs gesloten Gandhi veroordeeld Tot 1 jaar gevangenia ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 Onrust op Cuba Noodlottige vergissing 13.000 volt op de lichtleiding Standbeeld voor een pater N.V. Gloeilampenfabriek „Radinm Zeldzame vechtpartij Dorp door het Millioenen schade De reis van Herriot Machado De staking te Straatsburg um POST GEHULDIGD Dagelijks nieuwe feiten Naar de stratosfeer Zal Seattle heden starten? Het Gran-Chaco-conflict Loebe in concentratie kamp Trucs met dubbelen bodem De dienstweigering in hooger beroep Argentinië, Brazilië, Chili en Peru moeten bemiddelen Politie neemt voorzorgs maatregelen NIEUWE SERIE MUNTEN VAN VATICAANSTAD DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Het Weer|||||un,|>||||||||||||<<i>i<ii I N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242. Tel. 82797 Kapitaal- Volksverzekering ial 83 Uo. IS. 1395 Het geheele marktplein af gebrand, ruim 100 winkels verbrand Hevige boschbrand nabij Lissabon Een reeks door nazi*s gepleegde wandaden officieel open baar gemaakt Massademonstraties tegen de regeering. Machado te Havanna Onbekenden werpen traangas bommen op een koel installatie Een wenk aan Nederland Deelnemers aan een begrafenis stoet slaags met bruilofts gasten vuur bedreigd De „Winnie Mae", het toestel, waarmede Wiley Post in acht dagen zijn vlucht om de wereld maakte, trekt door New Yorks straten. Bij Scranton in Pennsylvania stortte bij het kolenladen een zware kraan op een voorbijrijdenden goederentrein 22 wagons werden geheel verwoest De overval op de Duit sche legatie ZATERDAG S AUGUSTUS 1933 WNDfRiy/I \\w VAxwnn r 7 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD waarschijnlijk Algemeene staking Ie Havanna. over de plannen o o 'W. ar 4 et. be- Hoogste stand op Zaterdag 9 «ur v-m.: 7tt Het dreigend conflict aan „De Sphinx**. Van Egmond als professional gekwalificeerd? ZOO en doch i komen. 324 IER hof ving de behandeling aan in ?p der Europeesche dienstweige- ial-machlnist T. en matrozen der B. en W„ allen beschuldigd van Groote brand St Corinthe. Ruim 100 winkels af gebrand. Traangaabonunen in het beursgebouw te New- York. De beurs drie uur eerder gesloten. ATHENE, 4 Aug. (V.D.). De band te Corinthe is thans gebluscht. Meer dan 300 voor het mee- rendeel nlet-verzekerde hulzen en barakken zijn vernield. De schade bedraagt vele millioenen. Van de algemeene opwinding hebben vele dieven en plunderaars gebruik gemaakt om hun slag te slaan. HAVANNA, 4 Aug. (V.D). De staking taxi-chauffeurs heeft zich ontwikkeld tot algemeene staking, verbonden met BATAVIA, 4 Aug. (Aneta.) Het Hoog Mili tair Gered hooger be rpars, korp eerste klas opruiing. Ing Bruinboek te Weenen in druk verschenen over nasi-terreur in Oostenrijk. „De Ned. Werkgever* Minister Oud. bU dal vai ROME, 4 Aug. (Reuter). Vaticaan-stad zal In September a.s. een nieuwe serie muntstuk ken uitgeven, ter herinnering aan het Heilig Jaar. De onlusten te Straatsburg; ook het spoorweg personeel in staking. HT GENÈVE. 4 Aug. (V.D.). De Volkenbondsraad beeft in zijn hedenmorgen gehouden buitenge wone zitting besloten de bemiddeling tusschen Bolivia en Paraguay in het Gran Chaco-con- fllct op 'i dragen aan de vier buurstaten van deze, beide mogendheden, Argentinië, Brazilië Chili en Peru. Mochten deze staten niet tot bemiddeling bereid zijn, dan zou de door den raad ingestelde Commissie van Drie, die thans dit voorstel heeft gedaan, zonder uitstel over gaan tot uitvoering van de oorspronkelijk vast gestelde procedure en een internationale com missie van onderzoek naar Zuid-Amerlka zen den. STRAATSBURG, 4 Aug. Thans heeft ook het spoorweg-personeel besloten zich bij de staking aan te sluiten. Het personeel vair het gemeentelijke abattoir Is eveneens In staking gegaan. De voorraad vleesch is nog slechts vol doende tot Zondag, terwijl het kalfsvleesch reeds uitverkocht is. De tramdlrectle heeft het personeel aangezegd, dat ieder, die niet on- middellijk het werk hervat, ontslagen zal wor den. Alle onderhandellngen bleven zonder re sultaat. De Fransche minister van Arbeid heeft den prefect verzocht, zijn bemiddelingspogin gen te hernieuwen. De Vrijdag is rustig verloopen. Op de be langrijkste punten staan 15 vrachtauto's met politie bezet gereed. Voor den nacht zijn door politie en militairen omvangrijke voorzorgs maatregelen getroffen, opdat botsingen worden voorkomen. In een bespoedigde procedure wer den reeds verscheidene personen tot 3 weken gevangenisstraf veroordeeld. lichte straffen In Nederland aan burger-op- rulers opgelegd, die nooit worden ontslagen, daarentegen nog In de Tweede Kamer Verwachting: meest zwakke wind uit Noordelijke richtingen, licht tot hal (be wolkt, droog warm weer. Verdere vooruitzichten: nog mooi zomerweer. Hiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiii CHICAGO, 4 Aug. (V. D.) Captain Seattle heeft bekend gemaakt, dat h(j In verband met de gunstige weersomstandigheden te midder nacht met den ballon ..Century of Progress" zal opstijgen voor zijn stratosfeertocht. Zooals bekend zal hij geheel alleen opstijgen, terwijl de onderneming van den beganen grond af zal worden geleld door dr. Jean Picard. De amateur-ylleger Hanet zal, zoolang Co- sijns zich in de stratosfeer bevindt, vanuit een vliegtuig de 'draadlooze verbinding met hem onderhouden. Een datum voor de opstijging is niet bepaald, doch zeker zal zij plaats hebben van de andere deelnemers var verontwaardigd NEW-YORK. 4 Aug. Op de beurs te New- York ontstond hedenmiddag groote opwinding door het breken van een ammonlakhouder. De vertrekken vulden zich buitengewoon snel met giftige gassen, zoodat de bezoekers overhaast moesten vluchten. De beurs moest worden ge sloten. Arbeiders met gasmaskers togen daarop in het gebouw aan het werk. De beurs, die In normale omstandigheden te 3 uur sluit, eindigde thans te 12 uur 7. Nader wordt gemeld, dat een nauwkeurig In gesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat de gassen niet veroorzaakt werden door een breuk in een ammonlakhouder, maar door traangas bommen. die door onbekenden bij de koel installatie waren neergelegd. WEENEN, 4 Aug. (Reuter) Het door de re- geering-Dollfuss reeds sedert geruimen tijd aangekondigde „Bruinboek", nopens net onmid dellijke verband tusschen de leiding der N.S.D. A.P. in Oostenrijk en de in de afgeloopen zes maanden in Oostenrijk bedreven daden van terreur, is beden in druk verschenen. Naar de „Politische Korrespondenz" mede deelt, bevat het Bruinboek uitsluitend feiten, die steunen op officieele onderzoekingen en waarnemingen. Nog dagelijks worden nieuwe rapporten en documenten over deze feiten ont vangen. Het Bruinboek geeft een opsomming van de bekende gebeurtenissen en daden van terreur, die naar gebleken is, alle door nationaai-socla- listen zijn gepleegd. In de eerste plaats wordt genoemd de bom aanslag op het warenhuis Gerngross op 26 De cember 1932 en de poging tot een bomaanslag op de goederenbeurs te Weenen op 2 Juni van dit jaar. Verder wordt als een aanslag van ie natio naal-socialisten genoemd de bom-ontplofflng In de Herbeckstrasae. Bodendorff in Karinthië. terwijl de Nazi's even eens schuldig zijn gebleken aan bet in brand- steken van het Passiespel-theater te ErL In het Bruinboek wordt gezegd, dat alle ge noemde misdrijven volgens de bekentenis van de gearresteerden, bedreven zijn door Natio- naal-soclalisten. Tenslotte verklaart de Oostenrijksche regee- ring In het Bruinboek. dat onloochenbaar is komen vast te staan, dat de Ooslenrijksche na- tlonaal-sociallsten deze actie met geldelijken steun van hun Duitsche partijgenoot en gevoerd hebben. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 265 BUREAUX HOE 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar I 2. Voer buiten Alkmaar f2 85 Mdl -geïllustreerd Zondagsblad (0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de HV. Drukkerij J>e Spaarnestad Haarlem PARIJS, 4 Aug. <V D.) Herriot. die gisteren zich te Marseille naar Instanboel heeft inge- 'scheept, heeft het plan, van 11 tot 15 Augus tus te Sofia te blijven, waar hij zal deelnemen aan het congres der radicale partijen van Euro pa. Zijn bezoek aan Turkije zal tot 24 Aug. duren. BOMBAY, 4 Aug. (V.D.) Naar aanleiding van zijn veroordeellng verklaarde Gandhl. dat de wet. krachtens welke'hij veroordeeld is. duidelijk bewijst, dat het Indische regeerlngs- systeem onrechtvaardig Is en dat Indië daar door moreel en economisch ten gronde wordt gericht. PRAAG, 4 Aug. (W.B.). In plaats van den Duitschen gezant die met verlof is, protesteerde de gezantschapsraad Holzhausen hedenmorgen bij het ministerie van Buitenl. Zaken van Tsjecho-SlowakUe. over den overval op het Duitsche gezantschap. De plaatsvervangende leider van het ministerie verontschuldigde zich over het voorgevallene en verklaarde dat de drie gearresteerden reeds een straf van 14 dagen arrest hadden gekregen. Pater Rousselot. een geluids-geleerde van Europeesche vermaardheid, die eenlge jaren geleden stierf, heeft zijn standbeeld in Riche mont (Charente Frankrijk) gekregen. Deze R. K. priester ontdekte op welke mechanische en photografische wijze de trillingen der men- scheljjke stem vast te leggen zijn. HIJ was ook de vader der wetten der plaatsbepaling van verwijderde voorwerpen met behulp van het geluld. PARUS, 4 Aug. (V.D.) In het plaatsje Isle sur Tarn niet ver van Toulouse raakte de transformator der electrische leiding defect. Door een noodlottige vergissing werd toen een sterkstroom van 13.000 volt door de llchtlëi- ding gevoerd, waardoor overal steekvlammen ontstonden. Bij pogingen om den stroom uit te schakelen werden 2 personen gedood, ter wijl velen ernstige brandwonden opliepen. Eenlge der gewonden verkeeren In levensge vaar. In sommige hulzen brak, brand uit. Een hoeveelheid landbouwwerktuigen verbrandde, terwijl veel vee In de vlammen omkwam. De Eerste Kamer aanvaardde s-h*. seven wetsontwerpen, waaronder de Landbouwcrisis wet en de Retorsiewet. der een verbonden met massa demonstraties tegen de regeering-Machado: Alle industrie-arbeiders. het personeel van tram en spoorweg en dat van de drukkerijen der bladen hebben zich bij de staking aangesloten. Daar de levensmiddelentoevoer volkomen verhinderd Is. zijn alle winkels gesloten. In een buitenge wone kabtnetszltting Is besloten tot mobilisatie van politie en militairen. Onmiddellijk militair ingrijpen Is echter nog niet noodlg, daar er ondanks de groote spanning '•uiterlijke rust heerscht. Veertig varkens omgekomen bfj boerderijbrand te Berllcum. De opvoering van Mariken van Nieumeghen te Nijmegen. WEENEN, 4 Aug. (W. B.) De Weensche poli tie deelt mede, dat zij op grond van geheime aanwijzingen een onderzoek neeft Ingesteld in een huis, waar een ..vereeniging voor cultureele belangen van Oostenrijk” was gevestigd, met een „centraal Europeesch persbureau' Dit bleek een Natlonaal-Socialistische cen trale te zijn 25 personen werden gearresteerd en veel bezwarend materiaal In beslag genomen, dat onderzocht ml worden. Het voorlooplz onderzoek heeft echter reeds aangetoond aldus bet politiebericht, dat de Nat.-Soclalistische partV haar actie in bedekten vorm heeft voortgezet en <W1 verbinding onder houden heeft met Nat.-Socialisten in het Duit sche Rijk. Loebe overgebracht naar het concentratiekamp te Breslau. De advocaat-flscaal tequlreerde bevestigt van de vonnissen van den ZeekrijgsraaM Soerabaja resp. een jaar. een Jaar en zes maan den, en acht maanden gevangenisstraf, allen onder aftrek van den tijd doorgebracht in pre ventieve hechtenis met ontslag uit den dienst. De uitspraak werd bepaald op 11 Augustus a.s. ATHENE, 4 Aug. (V. D.) In den afgeloopen nacht is In het zoo dikwijls door aardbevingen geteisterde Corinthe een groote brand uitge broken, die enorme schade heeft aangericht Het vuur brak uit op een met houten huizen be- bot^fd plein, vanwaar de vlammen met een razende snelheid naar de omliggende gebouwen oversloegen. De bewoners van het geteisterde stadsgedeelte werden uit den slaap geschrikt en moesten In allerijl hun woningen verlaten om bulten de brandzóne te komen. Meër dan non- derd winkels en magazijnen met v.oote voor raden brandden geheel af. Ook een voorname lijk uit prachtige pijnboomen bestaand park werd door het vuur aangetast en vernield. Aangezien de brandweer van Corinthe het vuur, dat hedenmorgen nog steeds woedde, al leen niet meester kan worden, zijn verschei dene auto’s van de brandweer uit Athene ter assistentie naar Corinthe vertrokken. De met het oog op de vele aardbevingen uit beton op getrokken nieuwe bouwwerken, zijn, ook als zjj midden tusschen de brandende huizen liggen, door het vuur gespaard. De geheele ..Agora” het antieke marktplein van Corinthe, is door het vuur verwoest. Tijdens zijn pleidooi wees de verdediger, de officier van administratie Van 't Hof op\de BRUSSEL, 4 Aug. (Reuter.) Ir. CosJJns heeft hedgn zijn ballon aan een nauwkeurig onder zoek onderworpen Toen hij wilde zien ot de ballon tegen den druk In de stratosfeer stand was, werd een patrijspoort beschadigd. Over enkele dagen zal het euvel weer hersteld zijn. y y et is bepaald verbazingwekkend, indien I—I het tenminste niet lachwekkend is, dat Duitschland na moord ,en brand ge schreeuwd te hebben over de luchtige pamflet tenstrooiers van München uit zelf vllogtochtjes naar Oostenrijk heeft georganiseerd om de Oostenrijksche bevolking met tegen de regee- ring Dollfuss opruiende geschriften te be strooien. Wat de Nazi's in het eigen land een hoogverraderlijke misdaad noemen, schijnen zij als een nationale weldaad te beschouwen, wan neer zij zich er in een ander land aan schuldig maken. De onverantwoordelijke en ontoelaat bare actie van Duitsche nationaal-socialisten tegen het wettige gezag In den Oostenrijkschen bondsstaat heeft vooral Frankrijk zóózeer veront rust, dat de minister van buitenlandsche zaken Paul-Boncour de regeeringen van andere mo gendheden er met nadruk op gewezen heeft welke ernstige gevaren aan een dergelijke actie zijn verbonden. Bovendien heeft hij met deze regeeringen van gedachten gewisseld over een eventueel gemeenschappelijk optreden om der- gelijke gebeurtenissen als Duitsche radio-aan- vallen en „Hetze-macherel” van uit de lucht tegen Oostenrijk te voorkomen. Naar de „Ti mes" wist te berichten, achten de Brltsche Fransche en Italiaansche regeeringen deze ge beurtenissen in strijd met den geest van het Vlennogendhedenpact, waartoe ook Duitschland Is toegetreden. Het is dan ook zeer wel moge lijk, dat binnenkort te Berlijn door deze drie onderteekenaars van het verdrag stappen zul len worden gedaan. De vraag is echter of de kleine mogendheden als Polen. TSjecho-Slowa- kije en Joego-Slavië zich bjj een Interventie van de groote drie zullen mogen aansluiten. Zij zelve willen dat dolgraag, al was het alleen maar om daardoor het gevoel te krijgen, dat zij door het viermogendheden-verdrag niet ter zijde zijn geschoven. Engeland en Italië heeten echter weinig voor een deelname der kleine mo gendheden aan een gemeenschappelijke actie te voelen, daar zjj vree zen. dat deze daardoor een te „Deutsch-felndlich” karakter zou krij gen. Maar dat er Iets gedaan moet worden om Oostenrijk moreel te steunen en Duitschland op het ongeoorloofde van zijn handelwijze ten opzichte van het „broedervolk” te wijzen, daar over zijn allen het eens. Allen gematigden rede voeringen van Hitler en zijn adjudanten ten spijt, heeft Duitschland zich zelf door zijn tra- dltioneelè, van weinig psychologisch Inzicht ge tuigende buitenlandsche politiek even sterk geïsoleerd als In het rampjaar 1914. Hoe dui delijker en Indrukwekkender dit den heeren te Berlijn aan het verstand wordt gebracht, hoe meer kans er bestaat, dat zij noodgedwongen zullen terugkeeren van de dwalingen huns weegs. LISSABON. 4 Aug. (Reuter). Een hevige boschbrand. die 8 dagen geleden is uitggbroken, bedreigt op het oogenbllk een dorpje van 300 inwoners, dat in de nabijheid van Lissabon te midden van pijnboom-aanplantingen is gele gen. De bosschen staan over een lengte van ruim 2'A KM. In brand en troepen ztfn uitgezonden om hulp te verleenen bij de blusschlng. De situatie ter plaatse is des te erger, door dat de geheele landstreek lijdt onder een hevige bltte-golf. BRESLAU, 4 Aug. (W. B.) Hedenochtend werden in het Breslausche concentratiekamp ingeleverd de voormalige Rijksdagvoorzltter Loebe. die in begeleiding van verscheidene re chercheurs uit Berlijn kwam, alsmede mevrouw Lüdemann, de echtgenoote van den zich reeds in het kamp bevindenden voormallgen opper- presldent van Neder-SUezlë. wegens versprei- alsmede de aanslagen te ding van onware beweringen over net concen- tratiekamp, en de Journalist Fritz Ründe de voormalige uitgever van het thans Verboden weekblad „Der Grelfer". et mysterieuze geval der zgn. onherken bare vreemde vliegmachines, die boven het Duitsche Rijk zouden hebben ge circuleerd om antl-Hltleriaansche pamfletten op verschillende steden te laten neersneeuwen, is nog steeds niet opgehelderd. Zelfs hebben de polltie-autoritelten, naar het heet, niet eens de plaats, van waaruit gestart Werd, kunnen ont dekken. Is het te verwonderen, dat zoowel in als buiten Duitschland velen niet aan de reali teit dezer vreemde vogels wiUen gelooven. en dat anderen beweren, dat deze vliegtuigen In Duitschland zelf op last van Nazi's zijn opge stegen om de regeering aan een argument te helpen taor het verkrijgen van af weer-midde len tegen aanvallen vanuit de lucht? .Het so cialistische blad ..Die Deutsche Freiheit”, dat door naar het Saargebied uitgeweken marxisten wordt geredigeerd, heeft een beloonlng van 100.000 francs uitgeloofd voor dengene. die aan wijzingen geeft, welke tot de Identificatie der geheimzinnige vliegtuigen leiden. Het blad Is er blijkbaar van overtuigd, dat heel de geschie denis van de vliegende pamfiettenstrooters maar in scène is gezet om den ontwapenaars van Duitschland en het eigen volk zand In de oogen te strooien. Indien dit werkelijk de be doeling en de toedracht van het geval Is ge weest, mag deze truc als volkomen mislukt wor den beschouwd. Het Duitsche volk, dat zich ai zooveel heeft laten wijs maken, kan misschien on die wijze »t>rden beetgenomen, maar de ^.wantrouwige geallieerden laten zich niet gemakkelijk misleiden. Daar is meer kunst beter vliegwerk voor noodlg dan de Duitschers vaak meenen. Noch in Frankrijk noch In En geland Is men bereid zich door de Duitsche argumenten voor een herstel van de bewapening tegen luchtaanvallen te laten overtuigen. Het allerbeste zou zijn, wanneer internationaal alle luchtbombardementen radicaal en zonder uit zondering zouden worden verboden. Ten eerste zou Duitschland dan geen motief meer hebben om herbewapening op dit gebied te eischen, ten tweede zou de wereld dan van een der meest gruwelijke en onafwendbare strijdmethodes zijn verlost en ten derde zou er dan geen geld meer behoeven besteed te worden aan de vervaardi ging van zulk verraderlijk moordtuig. Deze even eenvoudige als afdoende oplossing schijnt echter voor de mogendheden te eérrvoudig en te afdoende te zijn, om van harte aanvaard te kunnen worden. Politiek en diplomatie zweren bij meer gecompliceerde en daardoor vaak slechts halve maatregelen. De polltioneele luchtraid der Engelschen boven het oproerige gebied aan de grens ven Afghanistan zal den wil tot het aan vaarden dezer oplossing niet bevorderen. Een der ALEXANDRIE, 4 Aug. (Reuter) In de hoofdstraat van EI Fhobak, een dorp In de Egyptische provincie Chlza. heeft een ge vecht plaats gehad tusschen de deelnemers aan een trouw- en een begrafenisstoet. De begrafenisstoet trok door de straat, toen de bruiloftsgasten met een muziekcorps voor op In luidruchtige stemming richting naderden, den begrafenisstoet werd zoo ^et zien van de feeststemming der anderen, hfj zijn revolver trok en een der vrienden den bruidegom doodschoot Er ontstond een handgemeen en voordat de polltie hen had kunnen scheiden, was een tweede man ernstig gewond. Nader wordt gemeld, dat Gandhl veroordeeld is tot een Jaar gevangenisstraf. Te Bombay werden eister 9 personen ge arresteerd wegens het verspreiden van pam fletten, die opwekten tot boycot van Brltsche goederen. ‘i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1