ONS BLAD 5 Augustusdag te Beauraing Amerika herstelbeweging heden Nazi’s krijgen Het nieuws van een waarschuwing t Rossi Codos en s VERSCHIJNING ZOU ZICH HERHAALD HEBBEN DE STAKINGEN IN PENN- SYL VANIA DE BAROMETER JOH. LAUWERS VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS MAANDAG 7 AUGUSTUS 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 266 DE WERELDJAMBOREE IN HONGARIJE Eenige genezingen Koreaansche havenstad verwoest Vliegen zij door naar Karatsji? De Nazi’s in Oostenrijk Nog een oceaanvlucht t 9 De staking te Straatsburg HITLER SPREEKT Mogelijk zal hij dwang gebruiken Gespannen toestand te Dublin Druk werk voor Span je’s civiele garde Tegen de Nazi-propa- ganda in Oostenrijk DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN a t 5 Mijnwerkers ontslagen in het Saargebied De gasbommen in de New Yorksche beurs ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. mod. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 PAYGLOr ALKMAAR Kompassen en Op zoek naar een schat in de „Lusitania” 'f van i Ook in Ned.-lndië een nniform-eerbod? Invallen der politie op Sumatra. st RUksbegrooting voor 1994 wordt sluitend. Ernstig aato-ongelnk onder Koudekerke. O O 1 t Ook de vijfde student gearresteerd f W eekend-besprekingen Microscopen Boycot 2 weken uitgesteld Amnestie in Rusland a t I. a r I. a to n r a i a Roosevelt tracht het mjjnconflict persoonlijk op te lossen Nieuwe revolutionnaire centrale ontdekt B 1 Twintig manifestanten veroordeeld De Oceaanvlucht van de „vliegen de lekkerbekken” geslaagd t B De St. Albert-kerk in de Lintenstrasse te Berlijn, die bijna voltooid is WEENEN, 5 Aug. (V. D.) De in nauwe re latie met de Ocstenrljksche regeering staande „Reichspost" weet te melden, dat de politie ook een tweede geheime centrale, die een omwen teling in Oostenrijk voorbereidde op het spoor is gekomen, doch dat nadere bijzonderheden door de politie geheim worden gehouden. Op het bureau dezer centrale zou men rapporten over den politieken toestand In de Bondslanden, ge- arbeidsvoorwaarden, die in de kleedlngmaga- zijnen bestonden worden afgeschaft. Ook tee- kende hij de code voor de electrlciteits-lndus- trie. De ongervgeldheiden In de werkverschaffing; krachtig optreden der regeering verwacht. Het Nederiandache schip „Alkaïd" in de Witte Zee" In nood. Mgr. Mr. Brans O. M. C. in Den Bosch aan gekomen. Engelsch-Framche demarche te Berlijn, In ver band met de Nasi-propaganda In Oostenrijk. Bt n Bt l- to ld a i li 1 1 1 i. Onze bijzondere correspondent schrijft ons nader: Onze bijzondere correspondent te Beauraing seint ons d.d. 5 Augustus: het werk beidstyd haafd. NEUNKIRCHEN. 5 Aug. (WB). De directie van een Fransche mijn in het Saargebied heeft alle mijnwerkers, die hadden deelgenomen aan een Duitsch turnfeest te Stuttgart, ontslkgen. Begrafenis der slachtoffers van het auto-onge- luk te Purmerend. Hoogste stand op Maandag 9 uw rjn.: 794 Vorige stand: 799 d n 1, Op t moment der verschijning aan Come is een Eerwaarde Zuster van Vincentius a Paulo van Meulebeke bij Thielt, lijdend aan tubercu lose, van haar kwaal genezen. Zij was mor gens gebracht en had tijdens de reis veel bloed gespuwd. Het geval wordt onderzocht. op. ge- NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Vriendschappelijke nota's Frankrijk en Engeland aan de Duitsche regeering De Rijksbestuurder van Hongarije, Horthy, en Lord Baden Powell tijdens de parade der verkenners. TOKIO, 5 Aug. (VD.) De Koreaansche ha venstad Foesan is door een typhoon, die ge paard ging met hevigen regenval, voor een groot gedeelte verwoest. Er werden 132 hulzen vernield en door het water weggeslagen. 750 huizen staan geheel on der water en zestig visscheraschepen werden op drift gejaagd, de haven uitgedreven en op zee vernield. Ook verscheidene bruggen werden door het water weggeslagen. Volgens tot nog toe ont vangen berichten werd slechts een persoon ge dood, terwijl tien gewond werden. President den industrieelen wapenstll- officieel afgekondigd. CHICAGO, 5 Aug. (Reuter.) De voorzitter van den Amerikaarjschen Bond van meestersmlds Charles Courtney, heeft een plan ontworpen om den schat te bergen, welken naar men denkt verborgen is in het wrak van de „Lusi tania", het Engelsche schip, dat tijdens den oorlog door een Duitsche onderzeeboot tot zin ken is gebracht. Courtney zegt, dat het werk zal beginnen in den Atlantischen Oceaan ter hoogte van Ce lersche kust, zoodra de weersomstandigheden gunstig zijn. Ofschoon van goud geen melding is gemaakt zou zich volgens Courtney voor een bedrag van tusschen 1 en 2 millioen pond edel metaal aan boord bevinden. De nazi's in Oostenrijk. Nieuwe revolutionnaire centrale ontdekt. De 5e Augustus te Beauraing. Come Tilmant verklaart een verschijning te hebben gehad. Enorme menzehenmaaza. Come Tilmant verklaart, dat de H. Mana hem aanduidingen voor een kapel gaf STRAATSBURG, 5 Aug. (Reuter) De rechtbank heeft een twintigtal manifestanten tot straffen, varieerende tusschen 15 dagen en 6 maagden, veroordeeld. Onder dezen bevinden zich twee Duitschers en een inwoner uit het Saargebied. De toestand is verder nog onveranderd. De gendarmerie is versterkt met militaire troepen. DUBLIN, 5 Aug. (V.D.). Te Dublin heerschte heden groote spanning tengevolge van d~ ver schillende geruchten, die over revolutionnaire bewegingen in omloop zijn. De Valera heeft een lijfgarde ingesteld, die den naam ..Legion" draagt en met revolvers gewapend is. Zij is be stemd ter bewaking der ministers en der re- geeringsgebouwen. Leden van deze garde heb ben reeds het parlementsgebouw bezet. De re geering is van meenlng, dat de brand in het gebouw door revolutlonnalren Is gesticht. Onze correspondent seinde ons Zaterdag avond: Het zou thans vaststaan, dat er acht genezingen hebben plaats gevonden. Zeven gebeurden in den kloostertuin, een bulten de grot. De geweldige menigte heeft de Heilige Maagd een grootsche hulde gebracht. Tel kens opnieuw begonnen de duizenden spon taan het Magnificat te zingen. De leider der N. I. R. A. (nationaal herstel beweging), Johnson, heeft de gewijzigde ar- beldscodes van twaalf Industrieën goedgekeurd en heeft tevens een bestand van twee weken afgekondigd, voordat de openbare boycot of andere maatregelen zouden worden uitgeroepen, teneinde de werkgevers te beïnvloeden die de code nog niet geteekend hebben. President Roosevelt heeft de code geteekend voor de kleedingindustrie, waarbij de slechte De Amerikaanzche herstelbeweging. Roosevelt maakt een einde aan de wjjnstaklng in Penn sylvania. Boycot twee weken uitgesteld. HYDEPARK, 5 Aug. (Reuter). Gedurende het weekend zullen president Roosevelt en de mi nister van buitenlandsche zaken. Cordell Hull, de toekomstige buitenlandsche politiek der Ver- eenigde Staten bespreken, met name wat be treft het sluiten van een handelsverdrag met Sovjet-Rusland en de diplomatieke erkenning der Sovjet-republieken. Naar Reuter verneemt zullen ook de bespre kingen ter Economische wereld-conferentie. alsmede de vraagstukken der oorlogsschulden en der ontwapening ter sprake komen Het departement van buitenlandsche zaken heeft reeds handelsbespreklngen geopend met Zweden. Portugal, Brazilië en Columbia. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag be gon de groote trek naar Beauraing In verband met de „ultnoodiglng", welke de H. Maagd aan Come Tilmant zou hebben gedaan. De weg DinantBeauraing was geheel bezet met alle soorten van voertuigen. Zaterdagmorgen om 5 uur werd de drukte volledig: niet minder dan 118 treinen en 2500 auto's hadden toen hun menschenlast zien wegstroomen. Dertienhon derd zieken waren aanwezig, die. voor zoover mogelljk. in den kloostertuin tegenover de grot werden gedragen. Om 6.50 uur zetten gendarmen spoordijk en straten af. Het volk moest in een cirkel van 3 KM omtrek langs de grot trekken. Bereden gendarmerie dringt de menschen uit de onmid dellijke nabijheid der grot terug. Uit de mas sale menigte stijgt een voortdurend gebed om hoog. Om 8 uur is de menigte aangegroeid tot 200.000 man. Het wordt een prachtig blauwe lucht met stralende zon. Er zjjn ook vele Ne derlanders aangekomen met auto’s en bussen De ordedienst is uitstekend verzorgd; luidsprekers geven den bezoekers aanwijzingen. Dan, om half tien 's morgens, mompelt Come Tilmant blpnensmonds aan dr. Maistrlaux en enkele autoriteiten, dat hij een verschijning heeft gezien. Hij zag ook een toekomstige kapel en kreeg aanduidingen van de verschijning Het geheim wordt onderzocht en zal later aan het publiek worden geopenbaard. Wij geven deze laatste mededeellngen onder groot voorbehoud weer. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tehfoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartael voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Het besluit van de regeering, om te probee- ren een accoord te verkrijgen, zal waarschijn lijk als een precedent worden beschouwd. Men verwacht namelijk in de naaste toekomst be langrijke conflicten tusschen de georganiseer de arbeiders en de groote industrieele onderne mingen, naar aanleiding van de toetreding en masse der arbeiders tot de vakvereenigingen, hetgeen de werkgevers willen beletten. Daar de mijnindustrie nog niet door een code is geregeld, heeft Roosevelt voor het oogenblik niet de bevoegdheid aan de mijneigenaren zijn wil op te leggen, maar indien dezen voor 1 September as. niet zelf een bevredigend code Indienen, zal Roosevelt hen kunnen dwingen zijn code te aanvaarden. Behalve de steenkoolindustrie zijn er in Penn sylvania nog talrijke arbeidsconflicten in andere bedrijven, waarbij 100.000 werklieden zijn betrok ken. In Juli zijn niet minder dan 163 stakingen in genoemden staat geproclameerd. BERCHTESGADEN, 5 Aug. (WB.). Op de leidersbijeenkomst der N.S D.A.P. hield Adolf Hitler heden een rede, die drie uur lang duur de. De Führer zelde hierin oa. dat de partij vastbesloten was haar macht met alle moge lijke middelen te verdedigen. Wetsontwerp ingediend houdende verbod van bereiding Jan alcoholhoudende likeuren uit wfjn. De leiders der steunen het codeerde partjjdocumenten en andere geschrif ten van beteekenis, hebben gevonden. Onder den titel „Gruwelberlchtgeving in Oostenrijk" fleelt het blad mede, dat de gear resteerde journalisten Schepky en Hoenlg. als mede de voormalige natlonaal-soclalistische hc^fdredacteur Kott uit Oostenrijk zullen wor- d<ki uitgewezen. Omtrent de arrestatie van Riedl, den c^rresponden van de ..Germania”, meldt het blad, dat in zijn woning concep ten zjjn gevonden van voor Duitsche bladen bestemde i artikelen^ 'die berekend waren op be- nadeeitng van het prestige van Oostenrijk in het buitenland. Mislukte stratosfeertocht te Chicago. Roosevelt kondUre een industrieelen wapenstil stand tusschen werkgevers en werknemers af. De Duitsche gezant heeft hedenmiddag een bezoek gebracht aan de Qual d'Orsay, waar hi) bU afwezigheid van den Franschen minister van buitenlandsche zaken werd ontvangen door den secretarls-generaal Leger. Over den in houd van hun bespreking is niets bekend ge worden. De Qu^y d'Orsay deelt mede: Nadat Italië het standpunt der regeering In zake het Duitsche optreden in Oostenrijk in de Wilhelmstrasae heeft uiteengezet, hebben de regeeringen van Frankrijk en Engeland be sloten, nog heden een gemeenschappelijke!) stap te ondernemen. De gezanten der beide re geeringen te Berlijn zullen in de Wilhelmstras- se nota's overhandigen van gelijken Inhoud. WASHINGTON. 5 Aug. (VD.) Roosevelt heeft stand werkgevers en der werknemers Roosevelt-plan. MOSKOU. 5 Aug. (Reuter) Ter gelegenheid van de plechtige herdenking vaa de voltooiing van het naar Stalin genoemde kanaal, dat de Witte Zee met de Oostzee verbindt, heeft -4e Sovjet-Russische regeering een decreet uitge vaardigd. krachtens hetwelk de gevangenen clement zullen worden behandeld en In 12.484 gevallen zelfs een absolutie amnestie wordt verleend. Een bedrag van 2 milUoen pond zou zich in het wrak bevinden Uit Londen wordt gemeld, dat de Engelsche oud-luitenant Grierson van het vliegveld Bmugh bli^Iull hedenmorgen is gestart voor een vlucht naar New York. De Zwitsersche vlieger Karl Nauer is uit Kaapstad vertrokken voor een duurvlucht naar Londen. PARIJS, 6 Aug. (Reuter). Het Fransche minéterie van luchtvaart ontving om midder nacht de eerste draadlooze berichten van de beifle Franscfce Oceaanvliegers. Oodos en Rossi, tajgénaamd „de vliegende lekkerbekke»" (in vërband met den betrekkelUk rijken voorraad eetwaren, dien zij hebben medegenomen). Zij waren gisteren te New-York opgestegen in hun eendekker genaamd ..Le Prix", voorzien van een Hispano-motor, om te, trachten een nieuw record op den langen afstand te vestigen. Vanaf het vertrek had het vliegtuig vijf uren lang te kampen gehad tegen regen, rukwinden, storm en slecht zicht. Kort na 12 uur gaven de vliegers op. dat hun positie op 600 K M. v*n de Fransche kust was verwijderd. Om 13 uur meldden zij, dat aan boord alles goed was en zij 450 KM ten Westen van Oues- sant lagen. Om 13.30 deelden zjj mede zich reeds boven de Fransche territoriale wateren te be vinden. doch dat het door de laaghangende wol ken zeer moeilijk was zich te orlënteeren. Om 18 00 uur meldden zij zich boven Cher bourg te bevinden en in de richting Parijs te vliegen. Om 20 22 uur passeerden Codos en Roesl het vliegveld te le Bourget. Zij deelden mede, nog 2800 liter benzine aan boord te hebben Hot schitnt. dat zij op weg zijn naar Karatsji (Brltsch-Indlë). Om 22 50 uur passeerde een vliegtuig Straatsburg, het ver dween in oosteluke richting. Men vermoedt,-dat dit Codos en Rossi zjjn ge weest. HYDEPARK. 5 Aug. (Reuter). Door persoon lijke interventie van president Roosevelt is een einde gekomen aan de staking der mijnwer kers in Pennsylvanië. President Roosevelt heelt namelijk aangekon- digd, dat het geschil zal worden geregeld door een nieuwe code voor de mijnen en dat er scheidsrechters zullen worden benoemd om in- tusschen elk geschil dat ontstaat te regelen. Als gevolg hiervan zullen 70 000 arbeiders hervatten, terwijl de bestaande ar en loonen zullen worden gehand- Beauralng, 5 Aug. 1933 De dag is nog niet ten einde, maar er is al veel gebeurd. Zoo juist 3 uur maakte Ik de 5e genezing mee van dezen dag. *n Jonge man, lijdend aan epilepsie en zware hartziekte, stervende hier gebracht en door den dokter op gegeven, staat plotseling geheel genezen op. t Enthousiasme groeit met het uur, en t Magni ficat is niet meer van de lucht, 'n Tweede ge- nezene werd zooeven op de handen voortge dragen, 'n meisje, dat sinds jaren haar hand niet had kunnen bewegen. Om half een was ik juist aanwezig, toen 'n vrouw op krukken, die 12 Jaar niet meer had kunnen loopen, voor de grot gekomen, haar krukken wegwerpt, en naar t huls der zusters loopt, waar steeds het medisch onderzoek plaats had. t Is moeilijk om altijd precies te achterhalen *at er aan gemankeerd heeft, en men moet door 'n dichte menigte van enthousiasten heen dringen, om bij de bron te komen, en daar te hooren wit er eigenlijk gaande is. Maar van daag kan men er vrij zeker van zijn, dat alle Renezenen tot de zwaar-zieken hebben behoord, want vanwege de overgroote aanvraag zijn al leen diegenen binnen de beperkte ruimte toe- kelaten, die 'n duidelijk attest van den dokter bezaten omtrent den ernst van hun kwaal en dat zijn er nog 13001 De toeloop naar Beauraing is zoo geweldig, dat een algeheele terrelnsveran lering absoluut noodzakelijk is. Zooeven heb Ik 114 uur noodlg gehad om bij de grot te komen. *n afstand, die anders In 6 of 7 minuten Wordt afgelegd. De menigte kon slechts om de 3 8 4 minuten 'n stap verder komen. Het eerste wonder d.w z. de eerste wonder bare genezing had vanmorgen onder of vlak na de extase van Cóme Tilmant plaats, waar over zoo aanstonds, 't Betrof 'n religieuze, die door t.b.c. zwaar aangetast, nog in den trein bloed had opgegeven. Ze schijnt op slag gene zen te zijn. En nu de „extase" van Tilmant. Ze had plaats, midden op den weg, tegenover den boom der verschijningen op dezelfde plaats en op t zelfde uur waarop den 11 Juni 1.1. zijn genezing plaats vond. Ik zag de extase Intreden, maar kon toen persoonlijk niets meer volgen vanwege de menscherunenlgt^ die zich tusschen ons ver drong. Hóóren kon ik ook niets; alleen zag ik van mijn plaats nog, hoe de doktoren den toe stand van extase constateerden door de handen voor zijn oogen te bewegen en electrlsch licht in zijn oogen te laten flikkeren. Nog zag ik, hoe hij bij t begin der extase gekeerd stond naar den boom der verschijning; doch spoedig wendde hij zijn gelaat naar den anderen kant en schouwde hij in de richting van den spoordijk die 't terrein der verschijningen blokkeert. De extase duurde circa 10 minuten. HU sprak bUna voortdurend, maar alleen degenen die vlak bij stonden, verstonden het. Twee geestelijken no teerden elk woord. De hoofdzaak werd u van morgen reeds overgeselnd. De letterlijke tekst van het na afloop opgemaa' 'e proces-verbaal volgt hieronder: De H. Maagd deelde hem mede dat de ka pel gebouwd zou worden recht tegenover de plaats der verschUningen (dus: waar nu de hooge spoordUk ligt) en dat men de gewUde plek der verschUning intakt moest laten. Ver volgens toonde de H. Maagd hem de kapel. Hii trad er In den geest binnen, en zag: van links naar rechts den kruisweg ingelUst in den wand en van geelachtige kleur. Ornamenten aldus de woorden der extase zie ik er niet. Op 't Priesterkoor ’n groot altaar, heel eenvoudig: en op dat altaar bevindt zich O. L. Vrouw van Beauraing, in al haar heerlijkheid, neerziend op de aanwezigen. Aan de rechterzijde zie ik 3. Jozef. HU heeft 'n grauw werkmanskleed aan. en ziet naar zUn Bruid: Op den achtergrond boven het tabernakel Onze Heer Jezus Christus in ’n zwart kleed de voeten bedekt de eene hand op het hart, de andere uitgestrekt Boven beider hoofd bevindt zich een witte duif met uitgespreide vleugels; de een boven het hoofd van onzen Heer Jezus, de andere bo ven dat van O. L. Vrouw, en 't hoofd gebogen naar 8. Jozef. (TerwUl ik dit schryf. in ’n rustig vertrek niet ver van de plaats der verschijning, jubelt ploseling t Magnificat weer luid op Weer 'n genezing?). Daarboven ’n glanzende ster. Boven de ingangspoort Is een inscriptie van gouden letters in wit warmer aangebracht.^jul- dend: „Opgericht voor mUn welbeminden Zoon en toegewUd aan O L. Vrouw van Beauraing. En verder het jaar: 19.... Vervolgens heeft de H. Maagd verzocht: Komt hier ter bedevaart elk jaar den 18 Mei let eere van mijn Zoon. Toen heb ik zoo vertelde na de extase Tilmant tot de H. Maagd de bede gericht: „O. L. Vrouw Moeder van Jezus, verwerf voor ons volk en voor België, dat het de beloften van Christus deelactitig wordt”, en Maria moet toen geantwoord hebben: „Die beloften zullen vervuld worden aan allen, die eerbied toonen voor u. voor de kinderen (de zieners) en voor de geestelUkheid. Nog vroeg hij een bUzondere genade voor de zieken waarop geen antwoord volgde. Na deze openbaring verdween de H. Maagd in de richting van het viaduct, vergezeld van een groote menigte engelen, en onder 'n won- derschoone muziek van groote bazuinen. Ziedaar de feitentot op het oogenblik 4 uur maar vermoedelUk volgt er nog meer. De golf van gebeden en gezangen zwelt telkens met nieuwe kracht machtig aan, en t schijnt dat de H. Maagd dezen dag bijzonder duidelijk haar tegenwoordigheid wil toonen. NEW YORK, 5 Aug. In verband met den traangasaanval op de New Yorksche beurs heeft de politie thans ook den vUfden student, Kaniell, uft Boston, gearresteerd. Nader seint men ons: De bedêvaaA" heeft haar hoogtepunt bereikt De straten zien zwart van duisenden menschen Voortdurend schrijden groepen langs de grot, biddend, smeekend en zingend. Zieken wor den gehaald en gebracht met brancards en ambulance-wagens. Het geheel biedt een echt Lourdes-aspect. Vliegtuigen cirkelen boven het stadje. Come Tilmant heeft thans uitleg verstrekt over de toekomstige kapel. ZU moet vlak naast den spoordUk komen, terwyi het tabernakel midden in de kerk moet staan. Links en rechts van het tabernakel moeten de beelden van Onze Lieve Vrouw van Beauraing worden ge plaatst. De St Josephgrot moet bewaard biyven. De verschUning zou gezegd hebben: „H faut res pecter ces lleux" (Deze plaats moet geëerbie digd worden). Het bestuar van de Crisis Zaivelcentrale. BILBAO, 5 Aug. (Reuter.) De civiele garde In Spanje heeft het In de maand Juli zeer druk gehad. Niet minder dan 6251 misdadigers werden gearresteerd. Tegen 5951 personen is proces verbaal opgemaakt wegens het Jagen op ver boden terrein en het vlsschen in verboden water. 583 vuurwapens werden in beslag genomen en 247 gestolen paarden aan hun eigenaars te ruggegeven. 64 485 stuks vee heeft men op verboden ter rein laten grazen. Bovendien heeft de garde in 424 gevallen hulp verleend, o a. bU branden, overstroomin- gen en ongelukken. LONDEN, 5 Aug. Het bericht in de „Times”, dat het Engelsche Gezantschap te BerlUn op dracht gekregen heeft, by de Duitsche regeering bezwaar te maken tegen het vliegen van Duit sche vliegtuigen over OostenrUksch gebied, te gen het uitwerpen van pamfletten en tegen het uitzenden van propagandistische radlo-gesprek- ken door Zuld-Duitsche zenders, wordt In po litieke kringen te Londen bevestigd. De bladen nemen een bericht uit Parüs volgens hetwelk de Fransche en Engelsche zanten Identieke nota's zullen overhandigen De nota's zUn vriendschappelUk gesteld. Naar verluidt, is gisteren tusschen de Engelsche en Fransche regeeringen overeenstemming Inzake den tekst bereikt. De Nota's bestaan uit drie pa ragrafen, waarin wordt geconstateerd, dat het Duitsche optreden in strUd is met het Interna tionale gebruik, met paragraaf 18 van het Ver drag van Versailles en met den geest van het V iermogendhedenpact.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1