el ONS BLAD Bezoek bij Von Schleicher r IJ L Het nieuws van heden F ransch-Engelsche démarche Codos Rossi en geland r KEERT TROTSKY TERUG NAAR RUSLAND? DE BAROMETER 2 Staat van beleg op Cuba DE DUITSCHER, DIE TELEURSTELDE Balbo’s eskader vertrokken JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Kompassen en VEREEN 1G DE KATHOLIEKE PERS DINSDAG S AUGUSTUS 1S33 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 267 HET GROOTE MOMENT TE BEAURAING: CóME TIJDENS DE EXTASE jf EN I De Onlusten op verschillende plaatsen Dr. Dollfuss naar Rome i 120 kinderen verbrand Militaire opstand uitgebroken Veerboot gezonken Interventie der V. S.? 5 AUGUSTUS TE BEAURAING S 1 Onrust in Ierland X De Blauw hemd en contra De Valera y, Besluit dar Hit Ier-regeering Het Goerreshausproces A- I politiek vaarwel gezegd Inmenging door Berlijn afgewezen Ontvoerde Saarlanders vrijgelaten Mislukte bomaanslag in Bretagne Met contractueele verplichtingen onvereenigbare gevallen ter sprake gebracht 105 menschen in Britsch-Indië zouden zyn verdronken Het wereldrecord aanzienlijk verbeterd DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN 'I Hy zou de leiding krijgen der Sovjet-troepen in de. Oekraine Bovenstaande foto, genomen vanaf den spoordijk, geeft Cóme Til mant weer voor het kloosterhek tijdens de extase, welke h t groote moment op 5 Augustus te Beauraing was De heer, die van een gevaarlijke hartkwaal genezen is, wuift het volk toe, dat uit dankbaarheid het „Magnificat” inzet Zyn val veroorzaakt door het ge mis aan inzicht van de waarde der propaganda ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c.,ingez. med. 40 c. p. regel; idem op pag- één 55g p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 7 NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD Keert Trotaky mmr Rusland terug? 120 kinderen verbrand in een school te Fazyn. Loonsverlaging bU de Hoogovens. der Onrust in Indië. raat In Felle brand te Vlaardingen. O O ‘N t m- lf- van ol to LT L 4 r ▼er- 1 van van ■'I on- voor (United Press) Microscopen A<ï KJ Het Balbo-eskader is hedenmorgen u*t Claro- viUe vertrokken. FRAN- ni MOSKOU. 7 Aug. (VB Vanwege de Rus sische Communistische Party is een instruc tie uitgevaardigd van alle Sovjet-onderdanen in het buitenland, om op geen enkele wyze omgang te hebben met Tiotskl, zyn verwan ten of aanhangers, aangezien eiken omgang met Trotskl als contra-revoiutionnair zal wor den beschouwd. Staat van beleg op Cuba afgekondigd. Mili taire opstand sou zijn uitgebroken. Codos en Roest in Syrië geland. Het wereld record aanzienlijk verbeterd. De drie ontvoerde Baarlanden op last Dultache regeering vrijgelaten etl te; 1st »- BERLIJN, 7 Aug In een beschouwing van het officleuse Wolffbureau over de afwijzing der Pransche en Engelsche démarche te Berlijn het het oa: RENNES, 7 Aug. (Reuter) Automobilisten wierpen voor het raadhuis een pakket neer, dat ontplofte, zonder echter schade aan te richten. De daders worden gezocht. Vermoedelijk zijn het Bretonsche autonomisten. PEKING. 7 Aug. (V. D.) Volgens berichten uit Oeroemtsji is tijdens de les brand uitge broken In de Fazyn130 scholieren lieten In de vlammen het leven. Brandstichting zou de oor zaak van deze ramp zijn. De werving bij de Koloniale Reserve te Nij megen weer opengesteld. Hoogste stand op Dinsdag 9 war yjm.: 751 Vorige stand: 754. 1118- llk; VK. den 3en ïht. lende >P de rsche e re- ;gee- r ge- m. n- >r- i’i ?om. tede. r in lem. r in le te 1 ver eend R s vol- ideels door- rgieke ester- erd. lam, Am- ver- iter- ave- oix) 760 De werkzaamheden boven het Lutine-wrak ver- loopen vlot. NEW YORK. 7 Aug. (VD.) De toestand op Cuba is wegens de scherp doorgevoerde cen suur zeer onduidelijk. Volgens de laatste berichten zouden de troe pen van president Machado den militairen op stand in het kamp van Colombia met kracht hebben onderdrukt. De persoonlijke secretaris van Machado heeft verklaard, dat het volko men rustig is, daarentegen is bekend geworden, dat het Cubaansche Congres, dat in spoedzit ting is bijeengeroepen, den president heeft ge machtigd den staat van beleg af te kondigen. Volgens andere berichten zou de algemeene staking in het land grooter omvang aannemen. De regeering der Vereenlgde Staten zou voor- loopig nog niet van plan zijn te intervenleeren. CALCUTTA, 7 Aug. Volgens hier ontvan gen berichten is een veerboot over de Mangna-rlvier met 150 opvarenden gezon ken. Vyt-en-veertig menschen wisten zich te redden, de overigen zouaen verdronken zijn. Tk kom Deneraal ker v.aar hij een interview heeft toegestaah KEULEN, 7 Aug. (W.B.) In het Goerreshaus werd bankdirecteur Herbst heden nogmaals on dervraagd over het feit, dat hij de verklaring over het voorhanden zijn van het stlchtlngs- kapltaal ten bedrage van 6.0 millloen mark heeft onderteekend, ofschoon hij den stand van het afzonderlijke conto kende. Jowy, directeur bij het Goerreshaus A. O-, die niet onder eede 'stond, verklaarde van be klaagde Maus opdracht te hebben ontvangen, om tweeërlei balansen op te stellen. Beklaagde Path, deswege door den verdediger ondervraagd, verklaarde op bevel van Maus de balansrevisie te hebben moeten verrichten en Veerboot In Britsch-Indië gezonken; 105 men Khen zouden verdronken zijn Onrust in Ierland. De Blauwhemden contra De Valera HAVANNA (Cuba). 7 Augustus (VX>.) Op Cuba is een militaire opstand uitgebroken- Minstens het halve leger is er bij betrokken Alle garnizoenen zijn gealarmeerd. Tot nu toe zouden reeds 12 personen om het leven zijn gekomen en 150 gewond Het bij Havanna ge legen Fort Cabana gaf een half uur lang vuur uit kanonnen van 7 cM. Nadere blzonder- heden ontbreken, daar alle verblnalngen zijn verbroken. Ik wist wat het program van Von Schleicher omvatte, ik was op de hoogte van zijn bedoe lingen: ik weet, dat hij een uitgebreid n-o—»m had ontworpen, inzake de samenwerking der Europeesche mogendheden; ik weet ook, dat hij in weerwil van het wapengekletter, dat in en kele van zijn redevoeringen te beluisteren viel, een hooge opvatting had van de solidariteit der volken. Meer dan vele anderen heb ik het hem een maal kwalijk genomen, dat hij zich ten val liet brengen. Ik heb hem zelfs ,X)e Duitscher, die teleurstelde" genoemd. Thans verwijt men mij: „Die Generaal was niet meer dan een „blunder," een gezichtsbedrog, een meesterlijk Intrigant, die eindelijk verslagen werd op zijn eigen ter rein." Ik zou willen vragen: „Sinds walmeer strekt het iemand tot oneer, wanneer hij gelooft en vertrouwt in het gegeven woord?" «Jk geef u toe,” zegt Von Schleicher,” dat ik te goedgeloovlg ben geweest; inderdaad, dat was een groote fout van me. En ik heb nog een ander gebrek; ik geloof namelijk niet in de macht van de propaganda! Om het u recht uit -te zeggen: voor reclame heb ik nooit iets gevóeld, want ik was er altijd van overtuigd, dat de waarheid voor zich zelf zou spreken en mijn medewerkers dachten daarover Juist zoo als ik." -rt I zich op de verklaringen van Maus te hebben verlaten. Maus bestreed dit. Op 1 September 1930, den stichtingsdag der A. O., gaf directeur Bruening (beklaagde) de carrespondentle-afdeellng van de D. D. bank te Keulen opdracht, den D.H.V. met 3 millloen mark ten gunste van rykskanseller Bruening te belasten. De inschrijving geschiedde op naam van rijkskanseller Bruening en niet op dien van den D.H.V., omdat het bedrag slechts genoteerd was. Het bedrag is niet bij de D.D.-bank gestort. Vervolgens werd de kwestie behandeld van de oprichting van een afzonderlijk conto, een Goerreshaus Gjn.b.H., Konsul Heinrich Maus, persoonlijk. Naar bulten was dit een gevol- machtlgde-conto. in werkelijkheid gaf het Maus echter de gelegenheid, persoonlijk over dit conto te beschikken. Het viermogendhedenverdrag moet er niet voor dienen, de aangelegenheden van een der partijen met een vijfde mogendheid in orde te brengen, maar moet dienen tot paclficeerlng der wereld en wel in vriendschappeiyken vorm. Overigens zoo eindigt Wolft te een in menging, zooals de Straatsburgscbs zenaer zich sedert lang in Dulteche aangelegenheden ver oorlooft. nog nooit voorgekomen, ook niet Jegens het Dultsche Oostenrijk. SR» M Jaarvergadering van den Ned. R.K. Bond voor Groote Gezinnen. ■i De Amerikaansche ambassadeur Welles heeft op een conferentie met vertegenwoordigers der Cubaansche regeering en der oppositie ver klaard. dat de regeering der V.S. „den toestand op Cuba zeer ernstig achtte, ingeval het Cu baansche congres niet binnen 24 uur middelen en wegen vond tot een vreedzame bij legging der onlusten.” Naar uit Havanna gemeld wordt, zou presi dent Machado tegenover Welles geweigerd heb ben af te treden. De toestand is hierdoor ten zeerste verscherpt. Volgens opvatting van de Washingtonsche regeering vormt Machado den voomaamsten hinderpaal tot herstel van orde en rust op Cuba. BAGDAD 7 Aug. (Reuter). De Pransche vlie gers Codos en Rossi. bijgenaamd de „vliegen de lekkerbekken”, zijn heden te Riyak in Syrë geland. Aan één stuk hebben zij gevlogen van af New York, waar ze Zaterdagochtend ver trokken. Zjj hebben het wereldrecord lange-afstand- vliegen dat In Februari van dit jaar door de Engelsche millaire vliegers Gayford en Nlcho- letts met 5441 mijl is gevestigd, met 571J/2 mijl verbeterd. Zij zijn 54 uur en 3 kwartier in de lucht ge weest. Wetsontwerp tot regeling van het In dienst nemen van buitentendsche arbeidskrachten bij na gereed CLARENVILLE (New Foundland), S Aug. (Reuter) Hedenochtend 2.45 plaatselijken tijd is het eskader generaal Balbo vertrokken. sprak hij in sympathieke be woordingen. maar als hij dacht aan zijn vrien den die hem met tranen in de oogen hadden verraden, dan kwam er een onuitsprekelyke bitterheid In zijn stem. Om geen voorwendsel te geven tot zijn arres tatie, wil ik niet alles publiceeren, wat hij toen heeft gezegd, ofschoon hij mij daartoe verlof gegeven had. Wat is dit alles nu reeds lang geleden! De generaal kan nu weer lachen als vroeger. De bittere trek om zijn mond is verdwenen. Von Schleicher is niets veranderd. Hij is weer •ven levendig en lenig als vroeger. Het onge luk heeft hem niet terneergeslagen. Zou hij on gelukkig zijn? Ik kan er niets van bespeuren. Een gesprek met generaal von Schleicher is al tijd iets heel bijzonders. Lichtflitsen en scha duwstrepen glijden onophoudelijk over zijn ge laat. Ik heb den Generaal altijd beschouwd a)s een zeer hoogstaand man. Men heeft mij wel eens de opwerping gemaakt: „Hoe zou een Ge neraal een hoogstaand mensch kunnen zijn?" Maar ik heb twee bekwame officieren ontmoet, die veel op elkander gelijken, namelijk Generaal Nollet, de vroegere Pransche Minister van Oor log. die nooit gelegenheid heeft gehad om al zijn bekwaamheden te toonen en Generaal Von Schleicher een man van buitengewoon seherp politiek inzicht, wiens carrière werd vernietigd op hetzelfde oogenblik. dat hij een rol van den eersten rang zou gaan spelen. PARIJS, 7 Aug. (Reuter). Een Engelsch blad heeft naar Royat een specialen verslaggever ge zonden, die nauwkeurig de gangen van Litwi- noff en Trotsky moest nagaan. De Journalist heeft thans bericht, dat niet tegenstaande de officieele tegenspraken, Trots ky en Litwinoff een onderhoud van ongeveer twee uur hebben gehad, waarbij besloten is, dat Trotsky niet alleen naar Rusland zal te- rugkeeren, doch zelfs de leiding van de Sovjet troepen in de Oekraïne op zich zal nemen? De Oekralnsche troepen, grootendeels gere- cruteerd uit de boerenbevolking, moeten op het punt staan aan het muiten te slaan, aange zien zjj ontevreden zijn over de landbouw-poll- tiek van Stalin. Men hoopt thans, datCTrotsky, die zich steeds een vriend van de landbouwende bevolking heeft getoond, de gemoederen zal kalmeeren. WEENEN, 7 Aug. (Reuter). De Oostenrijksche gezant te Rome en de gouverneur der Bank van Italië hebben het contract geteekend voor de uitgifte in Italië eener internationale leening van dertig «millloen Oostenrijksche Schillings, voor het economisch en financieel herstel van Oostenrijk. BERLU.’, 7 Aug. Zooals men weet, hebben de Pransche regeering en de regeeringscommis- sie in het Saargebled geprotesteerd te gen het feit, dat drie personen onlangs uit het Saargebled werden ontvoerd door eenige uit Duitschland gekomen Hitlerlanen, welke per sonen op Dultsch grondgebied werden gear resteerd. Een Wolff-bericht beschrijft thans de arres tatie als het uitcloeisel van een reeks inciden ten aan de grens tusschen Palts en Saargebled De Dultsche regeering veroordeelt dergelljk; jrensovervallen en heeft daarom tot het vrij laten van de gearresteerden besloten. WEENEN, 7 Aug. (Reuter). Naar de „Reichs- poet" verneemt, zal Bondskanselier Dr. Dollfuss zich op wensch van Mussolini binnenkort voor een politieke bespreking naar Rome begeven. De vorige bezoeken van den Bondskanselier in de ItaUaansche hoofdstad golden hoofdza kelijk het Vaticaan in verband met het sluiten van het Concordaat; het komende bezoek zal échter uitsluitend de ItaUaansche regeering gelden. Naar verluidt is het tijdstip van de reis van Dollfuss naar Rome nog niet defini tief vastgesteld. DUBLIN. 7 Aug. (Reuter) Men vreest, dat na de verdaging van den Dail op 9 Augustus on lusten zullen uitbreken, hetgeen woidt beves tigd door de sterke wachten in de regeerings- gebouwen. Alle bezoekers worden aan een kruis verhoor onderworpen voor zij worden toege laten. Vermoe-'elijk zal de Valera een optocht van de Blauw-Hemden. welke op 13 Augustus zal worden gehouden, verbieden De leider van deze veertien dagen geleden opgenchte „burger wacht”. de vroegere polltle-chef O’Duffy. ver klaart echter zich hieraan niet te zullen storen. Blythe, de vroegere vice-president van den Uitvoerenden Raad van den Vrijstaat, en nog eenige andere leden van de oppositie blijven nog steeds «e geren gevolg te geven aan het bevel van de regeering. om hun revolvers in te leveren, aangezien zij deze noodzakelijk achten Ivoor gewettigde zelfverdediging. NEW YORK. 7 Aug. (Reuter) Uit Havanna wordt vernomen, dat president Machado, den staat van beleg heeft afgekondigd. De telegrafische verbindingen met het bin nenland zijn verbroken, het spoorwegverkeer ligt stil tot Camaguey. 300 mijl van Havanna. Op verschillende plaatsen hebben onlusten plaats gehad, oji. hebben opstandelingen den schoonzoon van Machado. Obregon, bedreigd. De Amerikaansche ambassadeur heeft ge tracht als bemiddelaar op te treden, doch zÜh pogingen zijn mislukt. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 1— - Voor buiten Alkmaar f 2.85 lKs\ geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem Ik herinner den Generaal aan het woord van de Lamartine,,Dleu a besoin des cloches pour sa pubilcité” (Ook God heeft klokken noodig om zich te laten hooren). „Zeker." zegt hy. wat heb ik dat later ook goed begrepen! Maar een mensch kan nu een maal niet tegen zijn natuur in handelen. Mijn gebrek komt voort uit een fout in mijn karak ter en mijn temperament, dat wil zeggen, dat ik mij in dit opzicht nooit zal beteren. Boven dien, mijn tijd is voorbij. Ik heb de politiek nu voorgoed vaarwel gezegd.” .Mag ik u vragen, Generaal, wat zijn thans uw bezigheden?” „O, ik lees tegenwoordig de gedenkschriften van Frederik II. Misschien zal ik mijn eigen herinneringen ook nog eens te boek stellen, maar toch zeker niet voor ik heel oud bep. Verder krijg ik dikwijls vrienden op bezoek. Heel veel vrienden zijn me nog getrouw gebleven. En verder heb ik nog mijn radiotoestel." Ik stel me den Generaal voor, des avonds alleen in zijn kamer, met het hoofd in de han den, luisterend naar de redevoeringen van Ley, Goebbels of Goering of naar het daverehd ap plaus van de massa, die hij zelf nooit heeft kunnen begeesteren, door zijn gemis aan inzicht in de waarde van de propaganda. „Welke zijn uw toekomstplannen? Blijft u in Duitschland. of denkt u in het buitenland te gaan wonen?" „Ik kan me Kier vrij bewegen en het is thans niet de tijd om het land te verlaten. Ik denk er dus niet aan om in het buitenland te gaan wo nen." Goed beschouwd heeft Von Schleicher gelijk. Waarom zou hij heengaan? Heeft Hitler niet veel aan hem te danken? Heeft hij het Natio naal Socialisme niet sterk aangemoedlgd juist doordat hij het in vóste banen wilde lelden? Heeft, hij den dertienden Augustus van het vo rige Jaar bij Hindenburg niet sterk aangedron gen op de benoeming van Hitler tot Rijkskan seller met Strasser tot Minister van Binnenland- sche Zaken en Von Schleicher zelf tot Opper bevelhebber van de Rijksweer? Hitler heeft het hem lang kwalijk genomen, dat hij Strasser, diens besten luitenant, op een afstand heeft gehouden. Maar deze is thans geheel onverwacht weer voorzitter van de Dult sche Pharmaceutlsche Industrie geworden. Naar verluidt streeft Hitler thans naar een verzoe ning met Von Schleicher. Vroeg of laat zal njen in ieder geval een antwoord moeten vinden op de vraag of men een man van het formaat van Von Schleicher geheel afzijdig kan houden. Bovendien, zou 1 Nationaal-Socialisme na de gelijkschakeling der partijen tenslotte ook niet moeten overgaan tot de gelijkschakeling der onafhankelijke persoonlijkheden, zooals Gene raal Von Schleicher er ongetwijfeld een is? Den ambassadeur werd geant woord, dat der rjjksregeering een toepassing van het viermogend- hedenpact in dezen vorm niet pas send scheen, dat aan Duitsche züde ▼erdragsschendingen van welken aard, niet aanwezig waren en dat Duitschland daarom deze inmenging in de ^Jiritsch-Oostenrijksche eenigheden niet voor toelaatbaar hield. BERLIJN. 7 Aug. (W. B.) De Franache am bassadeur heeft hedenochtend op het minis terie van Buitentendsche. Zaken, met .ver wijzing naar het viermogendhedenpact. ter sprake gebracht dat, volgens opvatting der Fransche regeering, de Dultsche propaganda aangaande Oostenrijk In zekere, den laatsten tjjd voorgekomen gevallen, niet vsreenlgbaar was met de bestaande contractueele plichtingen. zoo tu'rt terug van een bezoek bij von Schleicher. In Zwitserland ze- aan een bijzonderen correspondent van een der Fa llische avondbladen? Of misschien in de kaze matten van het fort Kustrtn. waar de generaal reeds verscheidene maanden opgesloten is? Ik heb den Generaal bezocht in zijn eigen woning te Neubabelsberg. Hij wordt daar niet gevangen gehouden: ik heb zelfs niets kunnen ontdekken, wat zou kunnen wijzen op een bij zondere bewaking. De villa van den Generaal ligt tien minuten van Potsdam, te midden van een groot park aan den rand van het booch van Neubabelsberg. Ik had tevoren geen belet gevraagd. Er ston den geen schildwachten bij het hek, evenmin zag ik rondom de villa de stille agenten sluipen, die men in Frankrijk kan kennen aan hun snor en hun parapluie en die men in Duitschland. ver- moedelijk in verband met hun verdacht uiter- Ujk „criminal-beambten” noemt. Von Schleicher is sinds mijn vorig bezoek niet veel veranderd. Ik had gedacht, dat hij nog stroever zou zyn dan op den vooravond, voor hy ten val werd gebracht, toen ik uit zyn mond het verhaal mocht vernemen van de ge beurtenissen. van 25 tot 30 Januari, die een keerpunt beteekenden in de geschiedenis van Duitschland. Over Hitler SCHERPE AFWIJZING VAN EEN SCHE EN ENGELSCHE DéMARCHE BERLIJN De Engelsche zaakgelastigde, die vanmiddag nopens dezelfde aangelegenheid een bezoek bracht aan het ministerie, kreeg hetzelfde bescheid. F

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1