ONS BLAD Dreigend machtsvertoon Spanning op Cuba neemt toe I l Het nieuws van heden IN IERLAND? HENDERSON DEKT ZICH TOCH INTERVENTIE VAN AMERIKA? DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Fotopapier» GRONDWETSWIJZIGING DE JONGSTE ZEPPELINTOCHT NAAR ZUID-AMERIKA a o o de stad Victoria aan de Oostkust boven Brazilië Eskader van Balbo te Politieke inbraak in Lissabon Oostenrijk By minister Schumy Berlijn en Weenen De Valera uitgejouwd Geheele per a protesteert De Valera talmt Tocht tot voorjaar *34 uitgesteld 50 JAAR VRIJHEIDSBEELD De staking te Apenrade 1 Machado Bewapeningswedloop hervat Een waarschuwing van Roosevelt Tegen de Nazi-terreur in Oostenrijk Cosyns niet naar de stratosfeer Oostenrijksche leening te Parijs Lindbergh niet ver ongelukt Nazi’s op Zwitsersch gebied Een vliegtuig by de landing1 beschadigd Denemarken zal de hakenkruis vlag beschermen De legerautoriteiten meenen, dat 15.000 man voldoende zyn Cuba te bezetten DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Het luchtschip vliegt Op den voorgrond, op een hoogte, een klooster, op den achtergrond de schilder achtig gelagen stad Met spanning wacht men den Zondag af De mogendheden blyven streng toezien De Valera wil de macht der Kroon in de regeering van den Vrij staat nog verder beperken HYDEPARK, 10 Aug. (Reuter) De bood schap van Roosevelt, zoekt den polltleken den Amert- geschieden ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor-de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Het Vrijheidsbeeld aan den ingang der New-Yorksche haven bestaat dezer dagen 50 jaar. Het is een werk van den Franschen beeldhouwer Bartholdi LONDEN. 10 Aug. (Reuter). De diploma tieke correspondent van de „Daily Telegraph” zegt vernomen te hebben, dat de Oostenrijksche regeerlng kort geleden tot de Fransche, Engel sche en Italiaansche regeeringen het verzoek gericht heeft, een bijzondere legermacht van 8000 man op de been te mogen houden ter be strijding van de thans bedreven daden van ter reur in Oostenrijk. Zegetocht door Rome I VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS van ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 270 L te rs portefeuille van 1 j van Promotie toot alle deelnemer» aan de Itallaan- »che eakaderrlacht. I I c HAVANNA 10 Aug. Naar United Press meldt heeft president Macnado den opstandelingen een ultimatum gesteld, om zich voor hedenmiddag 5 uur over te geven. Cosyns stelt zijn stratosfeertocht alt tot voer jaar 1934, Twee arrestaties ia verband mei den brand te Rotterdam. Invoering van een extra-belasting op vracht auto’s en busverkeer. De interpellatie-Thamrin nog dese maand den Volksraad. Balbo vertrekt Zaterdag naar Kaap St. Vin cent., een der vliegtuigen b(J de daling te Lis sabon beschadigd. Tel* loon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Por kwartaal voor Alkmaar Voor button Alkmaar f 2.85 Mot geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem van .Welles Stauning Op Overeenstemming in het bloem boUenbedrfff. Indexcijfer van groothandelspr(jxen der voedings middelen in Juli gestegen. Grondwetswijziging In Ierland? De spanning op Cuba. Ultimatum van Machado aan de opstandelingen. KOPENHAGEN. 11 Aug. In Kopenhagen ging gisteren het gerucht, dat Lindbergh tijdens een vlucht boven Groenland was gevallen en ge dood. Naar Reuter ons echter mededeelt be vinden de vlieger en zijn echtgenoot* zich ge zond en wel In JuUanahaab op Groenland. PARIJS, 10 Aug. (Reuter.) Overeenkomstig het protocol van Genève van 15 Juli 1933 werd hedenmorgen de Fransche tranche der inter nationale leening aan Oostenrijk uitgegeven. De koers was 93 pCt., zoodat obligaties van 1000 francs nominaal voor 930 francs en obli gaties van 5000 francs nominaal voor 4550 francs gegeven werden. De Inschrijvingen verloopen normaal. Hoogste stand op Vrijdag 9 uw vjau: 7BB Vorige stand: 7» BERN, 10 Aug. (Reuter). De geheele Zwitser se!» pers levert beschouwingen naar aanleiding van een grensincident, dat zich In de electri- sche centrale te August bij Bazel afspeelde. Zeven. Hltlerlanen drongen, ofschoon gewaar schuwd, op Zwitsersch gebied door en doorzoch ten een portlershulsje, waar zij drukwerken von den. De pers elscht dat geprotesteerd wordt te Berlijn en dat de schuldigen worden gestraft, om een herhaling van het gebeurde te voor komen. WEENEN, 10 Aug. (W.B.). De vereenlglng van Engelsche en Amerikaansche correspondenten te Weenen heeft In verband met de bestraffing van correspondenten van Duitsche bladen de Weensche regeering een protestschrijven doen toekomen. De vereenlglng komt op tegen be dreiging der persoonlijke vrijheid der correspon denten, wanneer zij berichten publiceeren, welke de regeerlng niet aangenaam zijn. DUBLIN. 10 Aug. (Reuter) Voor de eer ste maal sinds De Valera zitting heeft in de Dall, Is hij, tijdens de stormachtige zitting van vannacht, uitgejouwd. Zijn pogingen, om het Huls na een debat van vier uren over de huidige economische positie van den lerschen Vrijstaat en de positie der In Ierland bestaande particuliere legers, toe te spreken, werden verhinderd door onafgebroken interrupties, welke aanhielden, totdat de Spea ker, boven het lawaai u’tschreeuwend. het Huus formeel verdaagde tot 27 September. De Valera kreeg niet de gelegenheid de hou ding der regeerlr g uiteen te zetten in verband met de parade van de nationale garde, welke Zondag as. zal plaats hebben. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD NEW-YORK, 10 Aug. (Reuter.) Machado's afkondiging van den staat van oorlog wordt hier op twee manieren uitgelegd: ofwel, hij is bereid heen te gaan en ging tot deze actie over, om rust te verzekeren tijdens de bestuurswis seling, ofwel het beteekent een uitdagend ant woord aan de Amerikanen, die hem tot aftre den willen nopen, en een poging het president schap door militair geweld te behouden. Het Cubaansche congres, dat vanmorgen bij eenkomt, zal het lot van den president ‘bezege len. tenzij er militaire interventie komt. Ferrara wordt de komende man en het Cu baansche volk wacht met spanning op eemg nieuws Inzake de Interventie van Amerika, wel ke thans als de eenlge oplossing van de crisis beschouwd wordt. Blijkens een mededeeling van den Cubaan- schen minister van Bult. Zaken heeft de Ame rikaansche ambassadeur hem verklaard, dat noch hijzelf noch de Amerikaansche regeerlng ooit hadden gedacht aan een interventie op Cuba. Volgens V. D heeft de regeering van Cuba de levensmiddelen gerantsoeneerd, om een gsztns tegemoet te komen aan het gebrek aan voe dingsmiddelen, dat zich sterk doet gevoelen. Films en f Naar verluidt, zouden de drie genoemde re geeringen bereid zijn, onder zekere voorwaar den hun toestemming aan dit verzoex te geven. Deze voorwaarden houden In: De gevraagde legermacht mag slechts gedu rende een bepaalden termijn onderhouden wor den en moet. In weerwil van haar politioneel karakter, onder de bevoegdheid staan van den minister van oorlog, en dus onderworpen zijn aan de militaire discipline. Verder mag de sterkte van deze 'egermacht tezamen met het geregelde leger, net In het vredesvedrag voor de Oostenrijksche troepen vastgestelde aantal van 30.000 man niet over schrijden. Daar het Oostenrijksche leger op het oogenblik slechts ongeveer 22 uOO man telt zou aan deze voorwaarde voldaan njn. Polen en de staten der Kleine Entente zou den, In hun eigenschap van mede-onderteeke naars van het vredesverdrag om hun meening gevraagd worden. De tot dusver binnengekomen antwoorden zouden gunstig luiden. ■w--^ e ontwikkeling der politieke verhoudingen I 1 In de wereld heeft helaas een zóó onge- lukklge wending genomen, dat algemeene ontwapening vrijwel ónmogelijk is geworden. Dat Roosevelt den Amerikaanschen ontwape- ningsdeskundige Hugh Gibson uit de legatie te Brussel heeft teruggeroepen, is heusch niet alleen geschied, omdat hjj hem voor het bekok stoven van een nieuw handelsverdrag met Ar gentinië WU gebruiken, maar ook omdat Roose velt alle vertrouwen In een succes te Genève heeft verloren. Sinds Japan Mandsjoekwo en Jehol heeft bezet, heeft Amerika geen' lust meer In ontwapening, voor zoover deze zijn eigen strijdmachten zou betreffen. Integendeel. Op demonstratieve wijze heeft het zijn vloot geheel In den Stillen Oceaan geconcentreerd gehouden ter waarschuwing van het steeds verder opdrin gende Japan. Bovendien Is Amerika van plan „bij zfljze van werkverschaffing en werkloosheld- bestrUdlng" zijn vloot op te voeren tot aan de uiterste grens, welke door de vlootverdragen van Washington en Londen werd toegestaan, terwijl er geen schijn van kans bestaat, dat deze verdragen na expiratie zullen worden geprolon geerd. Japan van zijn kant heeft een verbijste rend kostbaar vlootversterklngsprogram ontwor pen en houdt op het oogenblik In de Pacific formidabele vloot-manoeuvres, waarbij de man- daat-ellanden als basis dienst doen. De Mikado zal persoonlijk aan de leiding van deze als machtsvertoon tegepover de Vereenlgde Staten bedoelde manoeuvres deelnemen. Als slot-apo theose van dit krijgsspel, dat aan duidelijkheid helaas niets te wenschen overlaat, zal een schljn-aanval vanuit de lucht op Tokio worden georganiseerd. Ook Engeland beraamt plannen voor een aanzienlijke vlootultbreldlng met het oog op de uiterst gespannen verhouding In het Verre Oosten, dat door vele politici beschouwd wordt als het nieuwe economische en politieke zwaartepunt van de wereld. In Europa zelf Is de toestand, vooral door het wantrouwen, dat het Hitleriaansche Dultschiand heeft gewekt, ook allerminst geruststellend. Oostenrijk ver langt terecht naar een grootere weerbaarheid om zich zelf tegen de verraderlijke aanvallen van zijn „Duitschen broeder" te kunnen ver dedigen. In Frankrijk valt zelfs onder de Unk- sche partijen een kentering naar vergrootlng der nationale verdedigingsmiddelen te bespeu ren, terwijl de bezetting van Hunlngue, Kembs en Chalampe aan - de Elzasche grens door Fransche troepen wel meer beteekenis zal heb ben dan die van een slmpelen polltle-maatregel Het kan Frankrijk onmogelijk ontgaan, dat alleen in het Duitsche Roergebied een angst wekkende opleving der industrieele bedrijvig heid valt waar te nemen en Krupp ongeveer 50.000 nieuwe arbeiders heeft aangenomen. In het internationale hoenderpark schudden de kemphanen hun veeren en dat Is voor de vre desduif een weinig plezant gezicht. De laatste etappe zal via Kaap St Vlncentlus ten Zuiden der Balearen door de zee-engte van Bonlfatio naar Ostla voeren. Ulijr Rome wordt gemeld, dat aldaar alles In (Breedheid wordt gebracht voor een feestelijke ontvangst van de leden van het eskader van ■albo. Het zal een triomftocht worden, welke atl herinneren aan de voorbeelden uit den Romelnschen Keizertijd. Balbo beloofde allen deelnemers verhooging van rang. - i waarin hij Cuba ver stred te beëindigen, NEW YORK, 10 Aug. (Reuter) Politie auto's zouden patroullleeren door de straten van Havana en uit dc machinegeweren het vuur richten op alle gesloten winkels, waaronder een groot aantal bultenlan- sch bezit zijn. Ten gevolge van de bakkersstaking, hebben dc aimen der stad In bijna 48 uur niets te eten gehad en men vreest voor plundering der win kels. Staatssecretaris Ferrara heeft bekend ge maakt. dat de Volkspartij en de Liberalen Ma chado nog steunen. De bemiddelingspogingen kaanschen ambassadeur WEENEN, 10 Aug. (V. D.) Uit Klagenlurth wordt gemeld, dat in den nacht op Donderdag in de woning van den Oosten! Uxschen minister van Binnenlandse!» Zaken. Schumy. Is inge broken. Aangezien geen voorwerpen van waar de zijn ontvreemd, doch de schrijftafel van den minister wël werd opengebroken. vermoedt men een diefstal van polltleken aard. Tot nu toe kon nog niet worden vastgesteld of documen’en worden vermist. Van de inbraak heeft nie mand iets bemerkt. Opmerkelijk is dat de zeer waaksche hond vóór de misdaad ir> den tuin Is bedwelmd. Vingerafdrukken en voetsporen der vermoedelijke daders zjjn genomen j. Arthur Henderson, de onvermoeibare voor- zitter van de gederailleerde ontwape- X K. ningsconferentie. zegt, dat hij nog steeds niet alle hoop heeft laten varen, dat de con ferentie te Genève weer In de rails zal wor den gezet. Na zijn toumée door verschillende hoofdsteden van Europa, waar hij door per soonlijke onderhandelingen met de diverse re geeringen getracht heeft op te sporen over welke punten van het ontwapeningsprogram men het eventueel eens zou kunnen worden, heeft hij zelfs verklaard optimistisch gestemd te zijn. Niettemin heeft hij bij een tusschen- tijdsche verkiezing in Engeland opnieuw een mandaat voor het Lagerhuis aanvaard en is zoodoende weer teruggekeerd in de actieve po litiek van zijn land. Men heeft *van verschil lende zijden Henderson daarvan een ernstig verwijt gemaakt, omdat hij daardoor de ont- wapeningszaak min of meer zou hebben ver raden. Hij zelf echter beweerde juist dezen stap gedaan te hebben om de ontwapenlngszaak beter te kunnen dienen, daar hij als lid van het Engelsch parlement meer invloed zou kun nen doen gelden. Deze redeneerlng maakt ech ter een Ietwat scheeven Indruk. Want is een idealistisch particulier als voorzitter van de ontwapeningsconferentie niet te verkleden bo ven een actieven doctrtnalren part ij-socialist die deel uitmaakt van een tot machteloosheid gedoemde oppositie, vooral nu het socialisme over vrijwel heel de wereld „en decadence" Is en nationalisme en fascisme hand over hand toenemen? Henderson behoorde tot de Labour ministers, die den nationalen omzwaai van Ramsay MacDonald niet wenschten mee te ma ken en hun portefeuille neerlegden terwille van hun socialistische orthodoxie. Henderson was niet als politicus, maar om zijn persoon tot voorzitter van de ontwapeningsconferentie ge kozen. HU zelf heeft zich daarop beroepen, toen sommigen meenden, dat hU met zUn minls- ook den presldentshamer zou Merleggen. Thans echter doet hij zijp vroegere motlveering te niet door weer een actieve po litieke rol te gaan spelen. Het Ujkt ons daar om niet onwaarschijnlijk, dat heel het be weerde optimisme van Henderson maar ,.pour besoin de la cause" wordt vertoond. Trou wens voor ontwapenlngsoptimlsme Is waarach tig nauwelUks nog een reëelen grond te vinden. De ervaringen op zijn toumée opgedaan zijn veeleer van dien aard geweest, dat Henderson zich heeft gemeend te moeten dekken. Beter een actief pohtlcu. dan een ambteloe- voor vechter van een verloren zaak, zal hU in zUn hart wel hebben gedacht. Men mag hem daar niet al te zeer over lastig vallen, want het is zeker niet z U n schuld, dat de ontwapenlngsge- dachte vrijwel een Illusie is gebleken. thans meer door tusschenkomst van Ferrara, dan van Machado. Hei Cubaansche departement van binnen landse!» zaken heeft gisteravond door de radio bekend gemaakt, dat samenscholingen en het rijden in auto's met te groote snelheid absoluut verboden Is. Indien auto’s die gesommeerd wor den te stoppen, hieraan niet terstond voldoen, zal op hen geschoten worden. BRUSSEL. 10 Aug. (Reuter.) Ingenieur Co syns heeft besloten de derde opstUglng prof. Piccard's ballon naar de stratosfeer uit te stellen tot voorjaar 1934. De roden is lat de herstelling van den gondel, wegens een sterke verbuiging der deuropening, verschei dene weken In beslag zal nemen. LONDEN, 10 Aug. Reuter verneemt In wel ingelichte kringen, dat de radlo-redevoeringen van den uit Oostenrijk gezetten dr. Habicht be schouwd worden als de ernstigste incidenten ten aahglen van de Dultscb-Oostenrijksche situatie. DB door de antl-OostenrUksche propaganda ontstane toestand biedt Hitler thans gelegenheid het bewijs te leveren van de oprechtheid sUner bedoelingen waar hU in zUn verzoeningsgezinde RUksdagrede op 17 Mei JJ. van sprak. Gegeven de verwachtingen van haar vurigste aanhangers wordt erkend, dat de Duitsche re geerlng voor een moellUke taak staat, omdat ze van haar aanvankelijk aangenomen houding terug moet komen. Daarom bestaat er geen enkele wensch. om haar te vernederen of haar taak nog moellUker te maken. Men is er in welingelichte kringen nagenoeg van overtuigd, dat dr. Habicht reeds Instructies uit Berlijn heeft ontvangen, waarmee aan de Zondag JJ. aan Italië gegeven verzekering zou zUn voldaan. Intusschen moet men niet veronderstellen, dat het voorbeeldige geduld der mogendheden be duidt. dat zü den toestand niet zeer nauwlettend gadeslaan. WASHINGTON, 10 Aug. (Reuter) Gis teravond heeft Roosevelt een boodschap tot Cuba gericht, waarin hü vraagt af te zien van de politieke oorlogvoering, met het oog op het economisch leven. De president en de ambassadeur van Cuba hebben den toestand en speciaal het econo misch aspect, besproken. WU rijn van oordeel, aldus Roosevelt, dat de problemen van voedselgebrek en depressie van zoo een groot belang zUn. dat zelfs de politieke problemen met de meeste vader landslievendheid onder de oogen moeten wor den gezien, ten einde den toestand zooveel mogelUk te verbeteren. Intusschen duurt de algemeene staking voort meldt Reuter. Te Santiago gelastte de militaire commandant de winkels, b.nnen 5 dagen weer te openen. Onwjlligen zouden als revolutlonnalren worden beschouwd. Het bestuur der liberale partU welke Macha do steunt, bestudeerde vanm.ddag het Ameri kaansche/ verzoeningsvoorstel, volgens hetwelk Machado zich zou terugtrekken ten gunste van een tijdelijk president die voor alle partijen aanvaardbaar was. wordt uitgelegd als een waarschuwing aan Machado, dat hU moet aftreden als hU niet kan regeeren, zonder geweld te gebruiken. Men Is van oordeel? dat Roosevelt een on- middellUke actie tot; herstel van de orde op Cuba wil ondernemen, doch nlete wijst er op, dat hü een milltalBe Interventie op het oog heeft. De ambassadeur „Cintas" heeft zich thans met zijn regeerlng in verbinding gesteld. Te Hydepark is men van meening, dat Roo- seveld bereid is om nog verder te gaan, indien dit noodig zou zUn om de orde op Cuba te herstellen. HU laat rich voortdurend telefonisch op de hoogte houden met den gang van zaken op Cuba. Cintas Is intusschen weer naar New- York teruggekeerd. DUBLIN. 10 Aug. (VB.). Donderdag waren te Dublin zeer wilde geruchten in omloop be treffende een te verwachten fascistischen staats greep en de onvermUdelUke botsingen tusschen de fascisten en het lersche republikelnsche leger. De Valera heeft tot nu toe de tegen Zondag vastgestelde parade der 30.000 blauwhemden voor het oorlogsmonument te Dublin ter herinnering aan de stichters van den lerschen Vrijstaat Griffins, Collins en O'Hlggins nog niet defini tief verboden. Reeds Donderdag kwamen honderden blauw hemden uit verschillende gedeelten van Ierland naar Dublin. Slechts enkele fascisten droegen hun uniform. \oor het weekend zUn vele extra- treinen ingelegd. MogelUk zal de regeerlng verbieden deze extra-trelnen te laten rUden De huidige sterkte der fascisten is voorloopig nog een geheim. Hun leider, generaal O'Duffy, heeft verklaard dat 30.000 leden aan den op- marsch zullen deelnemen. In regeertngskringen acht men dit aantal overdreven. De sterkte van het republikelnsche leger wordt op 150.000 man geschat. KOPENHAGEN, 10 Aug. (Reuter.) Zooals bekend wordt in Be Deensche havenplaats Apenrade gestaakt in verband met het feil, dat de politie nat.-socialisten In bescherming nam, die een het hakenkruis voerend schip losten. LISSABON, 10 Aog. (Reater). Generaal Balbo zal Zaterdag ad», met zUn eskader naar Kaap Sint Vincent vertrekken y LISSABON, 10 Aug. (V. D.) Omtrent de aan komst der Italiaansche vliegers te Lissabon wordt nader gemeld, dat generaal Balbo dade- lUk na aankomst In zUn hotel een uitvoerig telefoongesprek met Mussolini had. Vervolgens liet hU zich telefonisch met zUn vrouw en kin deren verbinden. Pas bU aankonist In zUn hotel werd hem mededeeling gedaan van den doyd van den lultenant-vlieger Squaglla te Ponta Delgada. Balbo was zeer onder den Indruk en verzocht den Portugeeschen au tori te ten, het banquet en de andere feestelUkheden niet te laten doorgaan: BU de daling op den Taag werd van een der Italiaansche vliegbooten een vleugel beschadigd. De machine moest om hersteld te worden, naar de marinevlleghaven worden gesleept. Uit Ponta Delgada wordt nog gemeld, dat luitenant Squaglla is overleden aan de gevolgen van de zware hersenschudding, die hU bU het ongeval tUdens den start opliep. De drie ove rige leden der bemanning zullen het ziekenhuis waarschUnlUk spoedig weer kunnen verlaten. DUBLIN, 10 Aug. (Reuter) In de laatste zitting van het lersche parlement voor het zomer-reces diende De Valera drie wets-ontwer- pen in tot wUzlging van de grondawt, welke het volgende beoogen: Ten eerste: den gouverneur-generaal. als ver tegenwoordiger van de Kroon, het recht te ont nemen over het gebruik van credleten te beslis sen, dit recht zal aan de lersche regeerlng wor den overgedragen. Ten tweede: de afschaffing van de bepaling dat voor het bekrachtigen van wetten de hand- teekening van den koning noodig is. alsmede goedkeuring van de kroon. Ten derde: afschaffing van het recht van be roep op den Privy Council. Het debat in den Dall wordt met groote span ning verwacht, aangezien de oppositie vermoe delijk de regeering zal trachten te bewegen een verklaring af te leggen over haar voornemen.' met betrekking tot den optocht van de fascis tische garde op Zondag as. De bevolking van de hoofdstad is zeer onge rust en vreest, dat het tot ongeregeldheden za komen. Men verwacht, dat 20.000 man aan de demon stratie zullen deelnemen. De leider van de beweging, generaal O'Duffj verklaarde gisteravond nog. dat hU het zUn hel ligen plicht acht de nationale garde Zondat naar het gedenkteeken van Collins, Griffith en O'Hlggins te brengen, onverschillig wat mocht gebeuren. LISSABON, 10 Augustus (V. D.) Generaal Balbo heeft Donderdag allen vliegers van zUn eskader de medaille voor den Oceaantocht uit gereikt. Donderdagmiddag werd Balbo door president Carmona ontvangen. Donderdagavond heeft ter eere van de Italiaansche vliegers een stierengevecht plaats gehad. Balbo is voornemens pas Zaterdag naar Italië te vertrekken, omdat het stoffelUk overschot van den zoo rampspoedig om het leven geko men luitenant Quaglia. dat per boot naar Rome zal worden overgebracht, niet eerder te Lissa bon zal kunnen worden verwacht. Generaal Balbo verklaarde verheugd te zUn over het resultaat, doch zeide dat er geen excuus is, dat hU met 24 toestellen uit Amster dam is vertrokken en slechts met 33 te Ostla zal terugkeeren. Wegens beleediging van de hakenkruisvlag is tegen een communistisch parlementslid een strafvervolging Ingesteld. De soc.-dem minister-president ■eurde de staking te Apenrade af. Op een vraag, of en hoe de regeerlng ervoor zou zor gen. dat schepen die de hakenkruisvlag voeren voortaan in Deensche havens niet meer ge boycot worden, antwoordde de minister: De staatsmacht moet er natuurlUk voor zor gen. dat dergelUke onwettige handelingen niet vrU kunnen worden verricht. Voor de noodige bescherming zal gezorgd worde* Ingeval der gelUke gebeurtenissen zich zouden herhalen. V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1