ONS BTAD Habicht Starhemberg en I N N I A IIUI Het nieuws van heden Uitvaart te Horta Dictatuur op Cuba E DE BAftOMETER De opmarsch der Blauwhemden :n RADIO RECORD VEREENIGDE katholieke pers BEIDEN SPRINGEN UIT DEN BAND Gondel ontploft K JOH. LAUWERS PATGLOP 3 ALKMAAR Breukbanden, enkele en X 1933 AG 12 AUG BERICHT DE DOOR EEN EXPLOSIE VERNIELDE GONDEL DE DIRECTIE Finale of nieuw begin? Starhemberg o o Barricades te Havanna OITVANGLAMPEN VANAF F 2.50 Een arbeider gedood N.Y. Gloeilwpnfabriek Terreia: Bliksem slaat in een Twee dooden, zeventien gewonden De Rijksdagbrand Verschijning in Italië? J. MATTERN TE NEW-VORK dubbele Huiszoeking te Weenen Geüniformeerde bonden verboden V 3 G. ZEEROOVERS GEFUSILLEERL s In de woning van den vroegeren perschef der N.S.D.A.P. Onderzoek door intern, comité van juristen? Goering over de vlucht van Balbo Balbo gestart naar Ostia DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Voor den verongelukten vlieger van Balbo’s eskader Uitzonderingstoestand in Estland B. S. Kerkedijk - Bergea AaiviBg 3 isr Denkt morgen aan GO-AHEAD-ALC. VICTRIX I? IJ vacantiekolonie Door De Valera verboden DUBLIN, 12 Aug. De regeering De Valera beeft de opmarsch der Blauwhemden verboden op grond van de wet tot handhaving der openbare veiligheid. Het NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD zal Dinsdag, feest dag van Maria ten Hemelopne ming, niet verschijnen. Het Weer< I „RWim” N.V. Ned. Verzek.-Maatscm^ppf/ St. Willibrordi^ Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242. Tel 82797 Kapitaal- aa ïolfcsvarztkarlag INDISCHE POSTVLUCHTEN By een nieuw onderzoek naar het weerstandsvermogen door ir. Cosyns Squaglia f NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 9 Verdere vooruitzichten: onaeker. Balbo hedenmorgen gretert naar Ostia. Ultaonderingewet afgekondigd in Estland. ballon bij Schietpartij lang* de gren*. Doodeiyk motorongeval te Veip. HAVANNA. 11 Aug. WSF Parade uitgesteld (United Press.) per 3 d Hoogste stand op Zaterdag nr 700 Nota vu bet Kon. Ned. Landbouw-Covnfté in- sake het te volgen Begeerlngsbeieid om den landbouw te helpen. tuigen tuigen tuigen >gst of XL wal ren het »le Llri. <WU geven dit bericht met bet grootste voor behoud weer. Red.) De gondel vu prof. Piccard's ballon ontploft; een arbeider gedood. Wetsontwerp Ingediend tot «rtjxiging der Lager Onderwijswet. De Valera verbiedt de opmarsch der Blauw- bemden. WEENEN. 11 Aug 'Reuter) Bondskanselier Jollfuss heeft den >eider vu het V ader land- sche Front. Dr. Kruckenhauser, op diens ver doek vu zijn post ontheven. van den dorpspastoor keerde hij met twee ka meraden naar de piek terug. Thans verscheen Christus hem. De start vu de vliegbooten van het Balbo- eskader geschiedde zeer vlot. De machine vu generaal Balbo ging het eerst de lucht in om 0.10 uur plaatselUken tijd, spoedig gevolgd door de andere machines. Om 7 uur hedenmorgen bevonden zich alle vliegtuigen in de lucht. Een militaire dictatuur op Cuba. Barricades te Havanna. Erwten r Vale inzaad eedde logen ingen uizen Blgen- Ptan- 7». Mul- alven )AO— jonen kalm. ÏJDO— oonen Erw- ijzaad I KO irdap- [uizen Wilts □orge at uks. l, onder 8 32. Debt 13 Aug. Laatste Kwartier. Het verbod wordt gemotiveerd met de verklaring, dat de Blauw- hemden-organisatie streeft naar ver nietiging der parlementaire instel lingen langs den weg vu geweld. (United Press) Verwachting: Zwakke tot matigen lijde lijk veranderlijke, doch meest Oostelijke wind, auvankeljjk betrokken tot swaar- bewolkt met nog kan* op eenigen regen of onweer, later opklarend, aanvankelijk zelfde temperatuur, later waarschijnlijk Iets warmer. LONDEN. 10 Aug. Op de Fablar Summer School te Farnham ’Surrey» deelde Miss Allen- Wilkinson mede, aldus meldt de „Telca aaf". Jat in den herfst een internationaal somite vu eminente rechtsgeleerden zal bijeen komen ter bestudeering van documenten, die. nasi zij «egt, het bewijs leveren, dal leiders van de nstionaai- soclallsten om politieke redenen den luitechen Rijksdag in Februari JJ. in brand heoben ge stoken. DUBLIN, 12 Aug. Generaal O'Duffy heeft verklaard, dat hij 20 Augustus in plaats van Zondag as. in het geheele land een z.g. „kerk- parade" door de blauwhemden zal laten hou- dèn Hij zeide voorts, dat de organisatie der blauwhemden niet onderdrukt ku worden. Volgens hem is de proclamatie van de regee ring afgekondigd. omdat in de laatste dagen uit geheel Ierland communisten naar Dublin,' zijn getrokken. HAVANNA. 11 Aug. CV. D.) Nul thans be kend wordt, heeft Machado zich met den mi nister vu oorlog begeven naar den ?nmman- dut der troepen voor het houden van een conferentie. Het presidentleele paleis en de ka zernes zijn versterkt met groote uit zanazacken opgerichte barricades. Het paleis lijkt op een groote belegerde stelling. Groote afdeelingen cavalerie patroullleeren door de straten der stad. De chef der politie deelde een persverte genwoordiger mede, dat de legerleiding een be slissenden strijd voorbereidt. Volgens een alhier ontvangen bericht zou generaal Klneda een auhuger van Machado, tijdens een botsing gesneuveld zijn. De stad Havanna is ondamu de te verwachten gebeurtenissen merkwaardig rustig. ROME. 11 Aug. (Reuter.) De bladen relaas van een arbeider uit Belflore d' die wilde overgaan tot het protestantisme De 7 man zag op den heuvel Papichlo een hemelache verschijning, welke hem de aanmaning gaf, zijn (nieuw?) geloof af te zweren. Op uitnoodlging vreemde mogendheden, luchtstrijdkrachten beschikken, volkomen tot het Duitsche volk doch tevens is de noodzakelijkheid van den eisch vu verticale luchtverdediging, d wz. vu het bezit vu Duitsche vliegtuigen onontkomelijk. (Vk I KW V.\ W.I o ZE Na de bespreking, die Machado in het leger kamp Colombia heeft gehouden, is de minister van oorlog. Herrera, aangesteld tot militair dic tator van Cuba in welke functie hem alle pre- sidentleele eerbewijzen gebracht moeten wor den. In militaire kringen wordt verklaard, dat de minister van oorlog thans eenigen tijd het bewind zal voeren. Intusschen zal Machado zich op den achtergrond houden en verdere onder- handellngen voerep ter definitieve oplossing vu de crisis. BRUSSEL, 11 Aug. (Reuter). Volgens de «Der- nlere Heure" is men er in geslaagd den gondel van prof. Piccard s ballon, te herstellen. Inge nieur Gosijns zal thans opnieuw beproeven, of de gondel tegen hoogen druk bestand la. het geen volgens genoemd blad Inderdaad het ge val zal zijn. BRUSSEL, 11' Aug. (Reuter). BU de nieuwe proef aangaande het weerstandsvermogen vu Piccard’s gondel, sprong deze uit elkaar Een arbeider werd gedood, een uder zwaar gewand. Ir. Cosyns zelf bleef ongedeerd. 0.75— 1 ingen -130 >ercle- 2 00— ioeoo 1 0 80 4900 per Minister Herrera, na een onder houd met Machado, tot mili tair dictator aangesteld REVAL. 11 Augustus (Reuter). Bet Est- landsch telegraaf agentschap meldt: Wegens een onverantwoordelijke actie en de versprei ding vu verontrustende berichten, welke de openbare orde in gevaar brengen, heeft de re giering den uitzonderingstoestand gelast. President Roosevelt wil Cuba nieuwe voor stellen doen. Vermoedelijk wil hjj Cube's sul- kerexport naar de V. 8. beperken en de Cu- baanscbe schulden verlagen om belastingver mindering mogelijk te maken. Verder zou hu wederkeerlge tarieven voorstellen. Het comité zal bestaan uit Edward Garfield Hays (Vereenigde Staten), De More Giafferi 'Frankrijk» Nitti (Italië», Brantlng «Zweden) en Pritt «Engeland». De voormalige r^kskanse- ller dr. Wirth en verscnillende andere voorma lige Pruisische ministers neoben zich oueld ver klaard, voor het comité te verschijnen. Ingenieur Cosyns naast de metalen gondel van prof. Piccard’s zijn voorbereidingen voor een nieuwe stratosfeervlucht Alle bonden vu frontstrijders, de socialis tische Jeugdbond en twee andere geüniformeer de vereenigingen zijn verboden. l^aatregelen zijn genomen ter controleering vu de pers en openbare vergaderingen. Het blad de „Voormalige frontstrijder" is in be- WEENEN. 11 Aug. (VD.) In de woning an den vroegeren perschef vu den ?cuw Wee nen der NB D A.P. ingenieur Poech inger is gistermiddag door de staatspolitie een huiszoe king gehouden. In verband hiermede —jn 5 per sonen. waaronder ingenieur Poechlinger. gear- ■steerd. in den vorm, waarin het Duitsche catapultvlieg- tuig reeds geruimen tijd werkzaam is. Van Dultsch standpunt gezien is een lucht verbinding met Noord-Amerika ongetwijfeld veel belugrijker du met Zuid-Amerika. Voor een dergeljjke verbinding sou het wenschelljk zjjn om, wuneer men de route via de Azoren koos, tusachen de Azoren en het Amerlkaansche vasteland twee drijvende tusschenlandlngsplaat- se in te richten, in welk verband Goering wees op de verrassend gunstige resultaten, bereikt met de „Westfalen", die vu dien aard zijn, dat men spoedig zal kunnen beginnen met proeven voor een regelmatig verkeer. Voor de Duitsche luchtvaart heeft de tocht van het es kader vu Balbo Mzooverre beteekenls, dat ook het Duitsche vliegweren hierdoor tot de hoog ste sportieve prestaties zal worden gestimuleerd. Voortgaude zeide Goering: „Over onze offl- cieele plannen kan natuurlijk niet gesproken worden. Ik houd het bij mijn oude principe: meer zijn du schijnen. Groote sportieve daden worden tot stand gebracht, daarna wordt er over gesproken." De belangstelling vu Goering gaat op het oogenbiik ten zeerste uit naar de zweef- vllegsport, die de mogelijkheden tot oefening e.d. biedt, welke bet verdrag vu Versailles op militair gebied weigert. Verder wees Goering er wederom op, dat de vlucht van Balbo opnieuw beweren had. dat Dultschland zonder militaire vliegtuigen overgeleverd is aan de willekeur vu die wel over militaire Dit feit moet doordringen. r PARIJS, 11 Aug. (Reuter). In een vacantle- kolonle te GouvlUe Sur Mei waar ongeveer zevenhonderd kinderen uit Parijs en andere deelen van Frankrijk hun vacantle doorbren gen. sloeg hedenmorgen tijdens hevig onweder de bliksem in een groep kinderen, die pp een weiland aan het spelen waren. Een jongetje en een leider werden gedood Zeventien kinderen werden gewond. MEXICO CITY, ll Augustus. (V. D.) Vlei leden vu een aeerooversbende die onlangs een overval hebben gepleegd op het Britsche tank •chip .JBamarltana*. in de buurt van Agua- HORTA, 11 Aug. (V. D.) Gisteren werd te Horta op de Azoren een rouwdienst gehouden ter nagedachtenis van den verongelukten vlie ger vu het eskader vu generaal Balbo, luite- nut Squaglla. De plechtigheid werd bijge woond door bijna alle civiele en militaire auto riteiten, het consulaire corps, hooge ambtena ren en een groot deel der bevolking. ESSEN. 11 Aug. (V. D.) De „Nationalael- tung" publiceert een intervieuw. dat de Pruisi sche premier en minister van Luchtvaart, Goe ring. den chef-redacteur van het blad, graaf von Schwerin heeft toegestaan over de betee- kenis vu de vlucht van generaal Balbo. O.m. merkte Goering tijdens dit interview op, dat naar zijn opvatting de Zuidelijke route volgens de tot dusverre opgedane ervaringen de meest geschikte is. Een gecombineerde vliegroute bestaat reeds Nader seint Reuter: De ontploffing ge schiedde in het laboratorium van prof Piccard in de Brusselsche unlversitelt. De proef diende, om het weerstandsvermogen van den gondel- wand te onderzoeken door samengeperste lucht in de gondel te brengen. BIJ de ontploffing vloog de bolvormige me talen gondel letterlijk in drie groote stukken welke op het oogenbiik den vloer vu het la boratorium bedekken. Een hoog venster wer* volkomen vernield, terwijl een groote hgif- steensmuur, welke de opening afsloot waardoor de gondel naar binnen was gebracht, geheel en al weggerukt was; de pumhoopen liggen in de zijgang Van een gangdeur waren alle ruiten verbrij zeld. Een arbeider, die bjj de proef behulpzaam was, werd op slag gedood, terwijl een ander persoon tamelijk ernstig gewond werd au neus en voorhoofd. De constructleur vu de gondel werd zeer licht gewond, terwijl ir Cosljns ongedeerd bleef De hulpverleenlng ging snel in haar werk De dingen werden alle op hun plaats gelaten in verband met het in te stellen onderzoek. Ir. Cosjjns verklaarde ons dat de nieuwe proef had plaats gehad op initiatief en zelfs op aandringen vu den constructeur zelf. De JBnlp” op de diuisrels ia te Calcutta ge- lud. De .J’ellkau" is uit Budapest vertrokken en in Cairo aangekomen. r 75 ata. .ay°- boeren rund va*. Per K.O. 0—12-00, X» K G. 75—1.40 t»-1.4o: ork Oao Vortelae W—1.10. 0° KA. jo-Flen: I, Zllv» 00 K d 100 vereenl- velliaz vaar aa- bohen eer veel <1 van ■Ike van noteer. 11-12 OP IX», m 11-ijj raon 12 April op 0A0.’ (Cllc) idem 11 '5—oA riem la 5. idem Cente. 0.70, 1-12 op 1 12 op ne dür 1-12 op n 11-15 13 op op 10# o-ll op Fred 0. idem 00, Ge- -12 op Golden op 1.40 l. Hoen 0. Hob- 13 op pink 13 op 13 op 11-13 in La 9-80. te 140— 0 75— 1-13 op i ii-15 .ucretla Vllmott 13 op 13 op op 3.40 l Idem i 0S0— i o ao— rkgraaf 1 11-13 na van 1—1.15, -13 op -13 op 13 op na 11- Prof. 13 op >D 1.40. 12 OP 11-13 Idem 40. ld. r 11-13 10-11 11-13 d'Olt- Velvet rmlllon 1 40— 13 op rilllam 0 55— 11-11 c Max ■m 10- 80. ld. ranen- —180, mmen na de door de Duitsche regeering au Italië gedane,'toezeggingen beeft de uit Oos tenrijk gezette Nazi-leider Habicht voor de microfoon te München zich weer gepermltteera een hoogst onbehoorlljken auval op de regeering van zijn vaderland te plegen. Moet dit be schouwd worden als een bewijs, dat de Rijks- regeering niet vu plu is haar beloften au het buitenland te houden? Of heeft zij ^tiog geen ge legenheid gehad haar desbetreffende Instruc tie* au de radio- autoriteiten te München te doen toekomen? Of zou zij niet de macht heb ben om dergelijke excessen onmogelijk te ma ken? Wij staan hier voor een aantal vragen, waar op het moeilijk Is. een beslissend antwoord te geven. Indien echter de radio-autoriteiten te München tegen den uitgesproken wil vu de Rljksregeering de gewraakte campagne tegen Oostenrijk en zijn bondskanselier zouden voort- aetten, du lijken er ons In Dultschlands be lang meer gegronde redenen te bestau om deze heeren In kampen te concentreeren dan er bestonden om de autoriteiten van de Mld- del-Dultsche aendstatlons, beladen met hoo- nend commentaar, op te bergen. Wut zeker is. dat de nieuwe radlo-auval van den fei len OostenrUkschen nazl-havlk In het bulten- lud een allerpljnlljksten Indruk neeft gewekt, ook al hoopt men er, dat zijn rede de*finale ▼an de gevoerde campagne en niet een nieuw begin zal zfjn. Niet minder ongelukkig Js de publicatie In het Fransche blad „Pans-Mldi" vu een artikel van den Oostenrykschen Heim- wehr-leider Prins Starhemberg, waarin deze Hitler en diens regime aftuigt op een wijze, welke terecht direct beleedlgend moet worden geacht. Ter beoordeeling van de waarde en de beteekenls van dit artikel zou men moeten weten of het reeds geruimen tijd geleden werd Beschreven en thans eerst gepubliceerd, of dat het versch uit de pen en de drukpers Is ge vloeid De publicatie op dit moment is in leder geval te betreuren en van Fransche zijde heeft men du ook niet geaarzeld daarover zijn leed wezen uit te spreken. Indien Oostenrijk wil blijven rekenen op den steun der mogendheden tegen onbehoorlijke strjjdmethoden vu wilde nazi’s, zal bet zelf in dien strijd zich moeten beheerschen en zich niet mogen schuldig ma ken au dezelfde euvelen, welke het terecht in zjjn tegenstanders laakt. Frankrijk, Enge land en Italié zijn niet van plan in een voort duren vu den staat vu politieke overspuning tusschen Dultschland en Oostenrijk te berus ten. Behalve over vriendschappelijke vertoogen beschikken zij ook nog over andere minder vriendschappelijke en daardoor krachtdadigere pressle-mlddelen. Hoeveel geduld zij tot nu toe ook hebben betoond, au dit geduld zou wel een een einde kunnen komen. Dultschland er Oostenrijk dienen zich daarvan ter dege reken schap te geven, vóór het te laat la. WASHINGTON. 11 Aug. (Reuter) Volgens een nog niet bevestigd telefonisch bericht uit Havanna, is een gedeelte van bet garnizoen te Havuna au het muiten geslagen President Machado zou gevlucht zijn naar het militaire kamp Columbia. De leider der blauwhemden. generaal O’ Duffy heeft alle voorbereidingen voor de mani festatie getroffen. Hij heeft Vrijdag het definitieve manchbevel uitgevaardigd waaruit olljkt, dat hij het ver bod van De Valera, een geüniformeerde parade te doen houden, wil negeeren. De deelnemer* au den marsch zouden het volgende uniform moeten dragen: blauwe nemden. zwarte dassen, zwarte broek, muts of blootshoofd Leden die nog geen uniform bezitten, moeten een bisou deren armband dragen. In de marschorder wordt voorts verklaard. De officieren moeten alle deelnemers wijzen op de onvermijdelijke noodzakelijkheid den marsch te doen door gaan. Generaal O’Duffy heeft Vrijdag verklaard dat hij niet gelooft, dat de Valera de manifestatie zal verbieden. HU zal den opmarsch der 15 deelnemende compagnieën uit geheel Ierland zelf commandeeren Voorts zullen de leden van den Landdag au den kop vu den stoet mar- cheeren. 7K EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 271 BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Su»ten Alkmaar 9 1285 Mot geïllustreerd Zondagsblad 1 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerii De Spaarnestad Haarlem LISSABON, 12 Aug. (Reuter). He< eskader van generaal Balbo Ie hedenmorgen omstreeks 7 uw gestort voor de laatste étape naar Ostia. Jimmy Mattem, de bekende vlieger wiens wereldvlucht onverwachts eindigde, toen kil nemtnrtte.. wuift ziin vrienden toe. die hem bii zijn aankomst te et vooral in FrukrUk met verontwaardi- l—l ging ontvugen antwoord van Duitsch- J A- lud inzake de onduldbare aanvallen vu Duitsche Nazi's per radio en pamfletten strooien de vliegmachine op de OostenrUksche regeering in welk utwoord de diplomatieke démarche vu Engeland en FrukrUk als een ontoelaatbare Inmenging In Dultschluds particuliere auge- jegenbeden werd afgewezen, heet door het Wolff-bureau tendentieus grof te zUn geresu meerd en geformuleerd. Dit is best mogelUk. wut het Wolff-bureau Is sinds zUn gelUkscha- kellng ontaard In een weinig betrouwbare „Pro- paguda-Stelle’' en beeft zUn oorspronkelyk ▼«rakter van objectief nieuwsbureau vrijwel ge heel verloren. Auhoudend komt bet voor, dat deae officieuze „Wolff” gedwongen of niet ge dwongen zUn berichten weer moet Inslikken. Da wonderlUke historie vu het wonderUJke Hitler-interview, dat in extenso gepubliceerd wtrd, ofschoon bet nooit zou «Un toegeslaan, heeft dit weer eens bewezen. Maar Indien bel Wolff-bureau opzettelUk den toon vu het Dult- sche utwoord au de „vrlendschappelUke" stap pen doende mogendheden heeft verscherpt, zal het dit toch zeker niet op eigen gelegenheid heb ben durven doen. De mededeelingen vu hei Itallaansche persbureau Stefani hebben den in druk gewekt, dat de Duitsche regeering uitslui tend om au bet binnenland haar kordaatheid en resoluutheid te toonen In achUn fel vu zich afbeet, terwijl zU te voren reeds au Italië de toezegging had gedaan „haar best te zullen doen" In de toekomst de radio- en papieren lucht-auvallen te voorkomen. Men mag Dultschlud deze schijn-flinkheid gunnen en men behoeft zich daarover niet erg op te win den. mits de Duitsche regeering ook wezenlUk eerlUk 4>aar best doet" om een einde te maken au de stelselmatige ..Hetae" van Duitsche en OostenrUksche Nazi's tegen het Duitsche broe dervolk au den Donu. De vervulling vu deze conditie Hjkt echter eenlgszins dubieus. (V. D.) Hedenrr.lddag heeft president Machado volkomen onverwacht bet presidentleele paleis met onbekend doel verlaten. ZUn wagen werd geëscorteerd door 5 auto’s met gewapende soldaten en mwchine- guweren. Het viel op. dat de troepenatdeelln- gen. die sedert Donderdag de belangrijkste punten van de stad bezet hielden, daarop wer- den teruggetrokken. noemd. dulco (provincie Tabasco) zUn direct na de uitspraak door den krUgsraad gefusilleerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1