ONS BLAD Na de vlucht vdn Machado F J Ir I I Het nieuws van heden k ZIJN POSITIE WAS AL LANG ONHOUDBAAR DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 alkmaar Barometers en Weer hui» je» WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1933 GEREGLEMENTEERD VISCHETEN IN DV1TSCHLAND De suiker speelt een rol Hel GELIJKSCHAKELING Militaire rechtbank ingesteld Orthodoxe Aartsbis schop bekeerd In het Saargebied Scheidemann’s familie weer in vrijheid Balbo weer thuis By auto-ongeluk Socialisten veroordeeld :oek GASONTPLOFFING Lindbergh naar Ijsland r Gevangenisoproeren Machado naar Jamaica Mijnstaking in Wales In Amerika en Spanje A- Engeland gaat gevechts vliegtuigen bouwen De gebeurtenissen te Beauraing Japan eischt vloot- pariteit Een corruptieaffaire te Baden Hevig onweer in Z.W. Engeland Het lersche kabinet bijeen Engelsch-Russische besprekingen Hitler’s adjudant ernstig gewond Wegens opruiende propaganda op Malta Twee-en-twintig burgemeester» gearresteerd In werkelijkheid richt de Cubaan sche revolutie zich echter vooral tegen de^Ameri- - kaansche financiers DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN aid* In een perceel aan de Düsseldorf er strasse te Berlijn had een gasontploffing plaats. Twee personen kwamen om het leven. Onze toto laat de uitwerking der explosie op een muur zien. Bezoek van Kardinaal van Roey en Mgr. Heylen Verbod van politieke demonstraties Na hun afschuw te hebben uitge sproken over een Hetz-artikel Parade voor den koning te Orbetello Als op de ontwapeningsconferentie geen accoord tot stand komt ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regd Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 I VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS Twaalf duizend arbeiders leggen het werk neer jo T ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 273 o de i*. Nieuwe dlscontoveriaging door de Ned. Bank. (Van onzen correspondent) dat het Cubaan- mel-^ eiacht Woerden bU een o o een 760 -- 4 lerache kabinet besluit een militaire rechtbank in te stellen. Bootste stand op Woensdag uur rn.: 74* Vorige stand 754. Benoemingen by de Paters Jezuïeten. b(j den jubileerenden Aarts- Ernstig auto-ongeluk nab(j Slttart. Hevige ontploffing te Medemblik. Poging tot vergiftiging te Amsterdam. Oprichting van een Nederlandsche Ballonclub. Lacquehaye wereldkampioen achter den motor. TOKIO. 15 Aug. Naar in officieele kringen verluidt, heeft het Japanse he ministerie van Builenlandsche Zaaken de principieels rlcht- SAARBRUCKEN. 15 Aug. (V. D.) Naar ver luidt is de soc.-dem. partij van het Saargebied voornemens op den dag van de z.g. Saar-Dult- sche Niederwald-demonstratie op 27 Augustus, tezamen met de communisten in het Saarge bied groote contrademonsti^aties te houden. Reuter seint dat Lindbergh hedenavond o<n 7.22 uur te Reykjavik is geland. Speicher wint het wereldkampioenschap weg rennen. oen 'n tuners vaarin Infer- ROME, 14 Aug. (VB.). Balbo heeft geluk- wenschen ontvangen o.m. van den konlng van Engeland, den konlng van Bulgarije. Rjjksbe- stuurder Horthy van Hongarije, den Engelschen minister van luchtvaart, lord Londonderry, den Franschen staatssecretaris voor de luchtvaart. Pierre Cot en den president van den gemeente raad van Parijs. HM» es m- s van nalige nu ren ioodig oenen xin e van werd een LStion. caan- schikt voor aan* de Lstoei i van reed chter ichen inelü, i op- i zijn thans iood- spre- ema- 8*- Nico- werd. in het ticaan resi- II en schel- laat- Ligu- bouw- naar ie zoo ■uwlge t met Plus i ver- caan- i ij tot in de ‘d Hij *lusX aan. HU keer een schop op- is op •tfluig JL pleegt n een leden innen ver lang e erg i het d af. a pas haven, e, voor i steen Uf. En deren: huis, tzelfde en.... NDORD-HOLLANDSCH DAGBLAD DUBLIN, 15 Aug. (Reuter.) Het lersche ka binet is heden bijeengekomen. Besloten werd een militaire rechtbank in te stellen voor de behandeling van personen, die weigeren hun vuurwapens af te staan, wanneer hun vergun ning wordt Ingetrokken; onder die personen -bevinden zich verscheldeiï 'oud-mlnlsters. Het besluit Is door de Valera goedgekeurd. LONDEN, 15 Aug. (V. D.) In verband met de Engelsch-Russische onderhandellngen voor een nieuw handelsverdrag zullen deze week verdere besprekingen worden gevoerd. Twee sub-com- mlssies zullen besprekingen voeren, een over den mogeüjken vorm van de nieuwe overeen komst, terwijl de andere commissie de kwestie van het evenwicht tusschen den handel en dc betalingen der beide landen zal beetudeeren. Doodelijk motor-ongeluk bjj Druten. Jongeman te Nieuwkoop door een schot hagel zwaar gewond. LONDEN. 15 Aug. (VU). Tal van politieke vluchtelingen van Cuba bevinden zich, naar uit Kingston (Jamaica) wordt gemeld, op weg naar Jamaica om daar tijdelijk verblijf te houden. Tot de vluchtelingen behooren de vroegere president Machado, de vroegere minister van Oorlog van Cuba en de president van den Se naat. zy zullen Woensdag te Kingston aan komen. Ernstig auto-ongeluk bjj Hoorn. Sleepboot ..Holland'' met tweeden cylinder voor Lutine-toren uitgevaren. raver- e ver- n van e van koepel in de ,.pau- tdekte indere eolisch Om de noodlijdende visscherste helpen heeft de leiding der N.S.D.A.P. van het district Pommeren een vischdag ingesteld. Naar dit voorbeeld' zullen binnenkort „Rijks-vischdagen" worden afgekondigd. Onze foto toont een karakteristiek Pommersch visschersdorpje .'/LONDEN, 15 Aug. (Reuter) Naar de bladen uit Swansea melden, hebben 12 000 arbeiders in 23 anthracietmijnen het werk neergelegd. Indien geen accoord tot stand komt, zal bet aantal staken Donderdg 15.000 bedragen. Z.Em. Kardinaal van Roey, Aartsbisschop van Mechelen en Mgr. Heylen. bisschap van Namen, hebben Zaterdag een bezoek gebracht aan Beauraing in verband met de oprichting van een basiliek. In het Aartsbisdom Meche-. len wordt van een nieuwe verschijning ding gemaakt. SAARBRUCKEN. 15 Aug. De regeerings- commissie van het Saargebied publiceert een bekendmaking, waarin maatregelen worden aangekondigd. die in den vervolge alle politieke demonstraties onmogelijk zullen maken. Het motief tot deze maatregelen is. dat bij de in wijding van het gedenkteeken der 138 tégen de uitdrukkelijke verplichting in door buitenland- sctie sprekers politieke redevoeringen zijn ge houden. V.S. en ROME, 14 Aug. (V.D.) Maandagochtend zijn de Italiaansche Oceaanvliegers In hun eigen lijke „woonplaats" Orbetello teruggekeerd. Om zeven uur in den ochtend werd aet vliegtuig van maarschalk Balbo boven Orbe tello waargenomen en een half uur later was het geheele eskader veilig neergestreken. In den nacht van Zondag op Maandag was koning Victor Emanuel per extra trein te Or betello aangekomen en korten tijd, nadat de bemanningen aan land waren gegaan, hielden zij voor den koning een parade. In aansluiting daaraan begaven de vliegers zich in optocht naar Orbetello zelf, waar zy op feestelyke wijze door den burgemeester werden ontvangen. Tenslotte vond een plechtigheid In de fees telijk versierde kathedraal plaats. Hiermede is de Italiaansche Oceaanvlucht weer geschiede nis geworden. MADRID, 15 Aug. (V. D.) In den afgeloopen nacht ontstonden In de gevangenissen van Valencia en te Puerto de Santa Maria ten Noorden van Cadiz ernstige onlusten, die pas na langdurige gevechten onderdrukt konden worden. Te Valencia sloegen de gevangenen alle cel deuren stuk en waren gerulmen tijd meester van de gevangenis. Slechts met groote moeite slaagden politie en militairen erin, de rust te herstellen, nadat de aanstokers van het verzet overmeesterd waren. VALETTA. 15 Aug. (V. D.) De rechtbank heeft uitspraak gedaan tegen zes personen, die op 25 April JJ. wegens opruiing waren gear resteerd, en terecht stonden wegens overtre ding van de verordening ter voorkoming van opruiende propaganda. De secretaris van de Malteser Arbeiderspartij Orlando werd veroor deeld tot twee maanden gevangenisstraf en tien Pond boete, terwijl de overige 5 beklaag den veroordeeld werden tot straffen van 15 Pond boete, tot 3 maanden gevangenisstraf en 15 Pond boete. De arrestaties waren geschied nadat op grond van genoemde verordening in 1932 de socialisti sche partij op Malta was ontbonden en de be schuldiging van opruiing volgde in verband met de in beslag genomen boeken en documen ten. De verdediger zei in zijn pleidooi o. a.. dat de in beslag genomen boeken voor het over- groote deel uit Engeland afkomstig waren. O. a. waren er werken bij van Bernard Shaw en Sydney Webb. Wat in Engeland niet als op ruiend werd beschouwd, kon ook op Malta niet opruiend zijn. ROME, 15 Aug. (Reuter.) Naar verluidt zal luchtmaarschalk Balbo waarschijnlijk verheven worden tot hertog van Orbetello, van welke plaats hij zjjn roemrijken tocht over den At- lantlschen Oceaan met zijn eskader is begon nen. Tevens zou generaal Pellegrini, de vice- commandant van het eskader, verheven wor den tot hertog van Ciampino, naar den naam van het militaire vliegveld van Rome. Alle le den van de lucht-armada hebben twee maan den verlof gekregen. Japan eiacht viootpariteit met Engeland. -j Dr. H. Coifjn over het economisch nrgentio- program der katholieke organisaties. ..De invoering van de evenredige vrachtverdee- ling in de binnenscheepvaart zal 7 September ia beginnen. Stichting eener Nederlandsche Aardappel-oen- traie. LONDEN. 14 Aug. (V. D.) Tijdens een hevig onweer, dat vandaag In Z.W. Engeland heeft gewoed, is een militair kamp by Weymouth door den bliksem getroffen. Een korporaal werd gedood, terwijl een officier en zes man schappen zyn gewond. Uit verschillende plaatsen worden ongelukken gemeld. Er is groote schade aangericht. - ANGMAGSALIK* 15 Aug. (Eigen bericht). Lindbergh is hedenmiddag te twee uur hier op gestegen voor de vlucht naar Ijsland. (United Press) KARLSRUHE, 14 Aug. (VJJ). In verband met een corruptie-ffaire in Baden, waarbij het in totaal gaat om een bedrag van ongeveer 60 000 R M. en waarbij 22 burgemeesters zou den zijn betrokken, is thans tegen deze burge meesters en tegen de mede-betrokken „Verwal- tungsratdlrektoren de instructie geopend. De burgemeesters, die van de ergste feiten beschuldigd worden, zijn in arrest gesteld. In het belang van het onderzoek worden hun na men niet bekend gemaakt. Pfarrer Kochi van de Evangelisch-Lu- thersche kerk, die tot lands-bisschop van Saksen is gekozen Jaarcongres van Sobriëtas te Nijmegen. Een pater Capucijn en een priesterstudent ia den Rijn onder Elden verdronken. Evenwel, de kruik gaat zoolang te water tot zü breekt. Het. was duidelijk, dat de ontevre denheid in Cuba in de laatste maanden groeide en groeid^ en dat de tijd voor beslissende ge beurtenissen niet ver meer kon zijn. De voor vallen der laatste weken hebben die gebeurte nissen voorbereid. Reeds kondigde vóór twee maanden in de Ka mer van Afgevaardigden te Washington de re publikein Fish aan, dat hij van den staatsse cretaris Cordell Hull een diplomatieke interven tie eischte om een einde te maken aan het regiem van tyrannie en terreur, dat op Cuba heerschte. Fish voegde er aan toe. dat in de eerste plaats het aftreden van Machado en de uitschrijving van nieuwe verkiezingen, die tot grondwetswijziging moesten lelden, noodzake lijk was. Het recht van de Vereenigde Staten om zich in Cubaansche aangelegenheden te men gen. was onmiskenbaar; het bekende amende- ment-Platt, dat de verplichting der V. S. stipu leert het leven, de vrijheid en het welzijn der Cubanen te garandeeren, is volstrekt niet ver ouderd. Senatoren, onder wie Borah en Ship- stead, lieten zich in denzelfden geest met de grootste openhartigheid uit. Cordell Hull en Roosevelt, die den toestand op Cuba met den dag verergeren zagen, begre pen. dat er iets gebeuren moest en dq, Jonge be kwame diplomaat Summer Welles werd naar Cuba gezonden metr opdracht door onderhan- delingen, waaraan zoowel de regeerlng als haar tegenstanders zouden deelnemen, de eendracht te herstellen. Summer Welles stond voor een ónmogelijke taak. Eenerzijds vond hij Machado tegenover zich, die ontkende, dat de Amerikaan- sche gezant zijn regeerlng achter zich had, an derzijds de politieke tegenstanders van den pre sident. waarvan de voornaamste, ex-president Menocal, leider der conservatieven, te Miami bleef, en die een zóó radicale ommekeer ei^ch- ten, dat er van verzoening in meer beperkte beteekenis geen sprake kon zijn. Een aantal con ferenties had geen ander resultaat dan de ver- breeding der bestaande kloven en de accen- tueering der geschilpunten. President Roosevelt zag zich genoodzaakt zeW in te grijpen. Hij stelde Machado een ultimatum, waarin hij met tus- schenkomst der Amerikaansche troepen dreig de, ofschoon deze tusschenkomst den huldigen president zeer tegen de borst stuit en in tegen spraak zou zijn met de politieke gedragslijn, die hij voornemens is ten aanzien van de republie ken van Midden-Amerika te volgen. Machado antwoordde op Roosevelt'S bedrei gingen en elschen met de afkondiging van den staat van beleg, eerst voor de hoofdstad, later voor het geheele eiland. Die afkondiging was het sein tot stakingen, die een gedeeltelijken hongersnood in het leven riepen, en tot de uiterst bloedige gebeurtenissen, die ieder nog versch in het geheugen liggen. Zij was ook het sein tot een omkeer in de meaning van de libe ralen en het leger, die dén president tot dusver door dik en dun waren gevolgd. Alle gerust stellende berichten, die Machado lanceeren liet, konden den Indruk niet te niet doen van de eenvoudige feiten, dat het leger een aantal boofdofflcleren - weigerde tegen de steken op te treden met het geweld, waarvan Machado steeds een voorstander geweest is, en dat geen enkele Cubaan geneigd was de „schande" van vreemde gewapende tusschenkomst te aan vaarden. Door vrienden en vijanden belaagd bleef Machado geen keus. Zijn positie was vol komen onhoudbaar geworden, zyn aftreden nood- zakeiyk. De secretaris van den Njjmeegschen Bestanr- dersbond in Daitechland opgesloten. Mgr. Schioppa bisachop. Ir. Damme benoemd tot voorzitter der Centrale Commissie voor G. O. in ambtenaarsxaken. BERCHTESGADEN. 15 Aug. (VX)J De Rijkspersdienst der NSDAP deelt mede: Og een tocht naar Relt lm Winkl heeft een der auto's, welke den leider begeleidden een ongeluk gekregen. Hierbij werd de adjudant van Hitlers groepsleider Brueckner ernstig gewond. Hij bekwam een schedel- en een been breuk. Een nicht van Hitler en een andere dame werden licht gewond, terwijl de zuster van Hitler er ongedeerd afkwam. 8 NEW-YORK 15 Aug. (V. D.) In de Deer Is- land-gevangenls nabij Boston brak gisteren een opstand onder de gevangenen uit, die echter spoedig onderdrukt kon worden. De opstand was klaarblijkelijk voorbereid, want toen de 1200 gevangenen zich in de eetzaal bevonden, sprongen zij plotseling, op een gegeven signaal, op de bewakers toe. keerden de tafels om en probeerden door de ramen te springen. Spoedig hadden de bewakers echter gewapen de versterking gekregen, die op de gevangenen vuurde, «onder dat iemand gewond werd. In Peekshill bij New York heeft een tref fende plechtigheid plaats gehad. De Russisch- Orthodoxe Aartsbisschop Wladimir Alexandra! is door Mgr. Bucys. Bisschop van alle Russi sche Katholieke parochies van den Oostgr- schen Ritus in Europa, opgenomen in de Ka tholieke kerk. Onmiddeljjk na dezen overgang droeg Mgr. Bucys de H. Mis op volgens den Slavonischen Ritus met als’- mede-celebrant Aartsbisschop Alexandrof. Mgr. Bucys was naar de Vereenigde Staten gereisd in opdracht van de Pauselijke Com missie voor Rusland in verband met de aan vrage van tal van Orthodoxe priesters die een verzoek gericht hadden tot den H. Vader om opgenomen te worden in de Katholieke Kerk. Scherpe politie-maatregelen in Ned-I-dii; vereachiilende vergaderingen ontbonden. Schrifteljjke beantwoording der regeerlng van de dertien vraagpunten des herren Thamrin. Slechts twee gevangenen slaagden erin te ont snappen, doch toen zü over den buitensten muur sprongen, sprongen zij in de armen van gewapende bewakers, die hen opvingen. Na korten tUd was de orde in de gevangenis weer hersteld. lijnen voor de In 1935 te houden nieuwe vloot- conferentie te Washington uitgewerkt. Kaar verluidt zou Japan volkomen gelijkheid der Japansche vloot aan die van Engeland en de Vereenigde Staten elschen. In het bijzonder in militaire kringen is men van meening. dat Ja pan niet meer tevreden kan zijn met „relatieve verhoudingen", doch absolute gelijkheid moet elschen. LONDEN. 15 Aug. Volgens de „Daily He rald” is de Engelsche regeerlng voornemens ten spoedigste honderd nieuwe gevechtsvlieg tuigen te bouwen voor het geval, dat ter ont wapeningsconferentie geen overeenstemming in zake de beperking der luchtstrijdkrachten zal wortien bereikt. In de nieuwe begrootlng van het ministerie van Luchtvaart zullen de credieten voor dezen bouw worden opgenomen. Het nieuwste vliegtuigtype, waarmee proe ven zjjn genomen, heeft, met volle belasting en machinegeweren, een gemiddelde uursnelheld van ruim 400 K M bereikt. De hondqrd nieuwe vliegtuigen, die meer dan 500.000 pond ster ling zullen kosten, zullen bestemd zyn voor de verdediging van Londen. Bovendien zou men voornemens zijn een nieuw eskader vliegbooteri te bouwen, dat zal samenwerken met de Engelsche vloot. In conservatieve kringen schijnt men met deze plannen zeer te zijn Ingenomen en ook MacDonald zou het plan ondersteunen, terwijl Sir John Simon er eenigszins gereserveerd te genover staat. DUBLIN. 15 Aug. (Reuter.) Het is niet ón mogelijk. dat nog voor het einde van deze week generaal O'Duffy en de leiders van zjjn partij gearresteerd worden. Naar verluidt heeft het kabinet nog geen besluit genomen over een verbod der demonstraties, die Zondag as. zul len plaats hebben. De party van den oud-pre- sident Cosgrave beraadslaagt over een even- .tueele vorming van een'eenheidsfront met de „Blauwhemden” In verband met de mogeiyk- heid van nieuwe verkiezingen. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2 85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de H.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De tegenstanders van president Machado, dic tator. tyran en despoot van het suikerelland, hebben eindelyk een voorloopige overwinning behaald: generaal Machado, die zich aan de macht vastklampte als een drenkeling aan een stuk wrakhout, is afgetreden. Tot vóór enkele uren nog zag het er naar uit, dat de president, ■élfs in deze omstandigheden, waarin nagenoeg de geheele bevolking en de regeerlng van de Vereenigde Staten zich tegen hem keerden, zyn hoogen en gevaariyken post niet verlaten zou. Men kan niet zeggen, dat Machado niet Alles gedaan heeft om een macht tebehouden, die de publieke opinie hem reeds lang ontnomen had. Hy heeft tot het einde toe zyn positie ver dedigd met een moed en een hardnekkigheid, die bewondering zouden afdwingen als zy slechts een betere zaak verdedigd hadden. Maandenlang heeft Machado zyn presldenti- eelen zetel aan het argument der bajonetten toevertrouwd. Maar leder weet, dat men p ba jonetten niet zitten kan. Toch, wie denken mocht, sche drama zich uitsluitend rond de figuur van Machado afspeelt, heeft ongelyk. In werkeiyk- beid richt zich de Cubaansche revolutie tegen de Amerikaansche financiers, van wien de af getreden president langen tyd de vertrouwens man en de handlanger was, en die hem hebben losgelaten op het oogenblik, waarop hy hun bs- langen geen diensten meer bewyzen kon. De onafhankeiykheidsoorlog. die met een klinkende nederlaag van Spanje eindigde, heeft Cuba volstrekt niet alléén voordeelen gebracht. Integendeel. De Spaansche heerschappy was zacht en vaderiyk vergeleken by de voogdy. die de Vereenigde Staten over het groote eiland, na het herwinnen der onafhankelykheid. uitoefen den. Nauweiyks waren de Spanjaarden vertrok ken of de Amerikaansche financiers verwierven tegen hoogen prys een groot deel der Cubaan sche suikerpiaintegea. Om die zoo voocdeelig mogelyk te exploiteeren vervingen, rij de in- heemsebe arbeidskrachten door negers uit Ja maica en Haiti. Zoolang de suikerkoenen op hoog peil bleven, vielen de nadeelige gevolgen daarvan niet op. Cuba en de geheele Cubaan sche bevolking beleefden gouden jaren. Ieder deelde in den overvloed. De val van de suiker prijzen heeft aan dien kunstmatigen voorspoed een einde gemaakt. De geruïneerde Cubaansche planters waren, de een na den ander, genood zaakt de harde voorwaarden te aanvaarden, die de Amerikaansche financiers voor hun bystand bedongen. Er is geen sprake van, dat de Cu banen elders hulp hadden kunnen zoeken. De Amerikanen oefenen in feite de macht uit. De invoerrechten gaan voor een goed deel naar de Vereenigde Staten, die daarenboven 85 pCt. van de geheele suikerproductie afnemen. Deze sui ker kan nergens anders verkocht worden, ook al omdat de Cubaansche suiker 15 pCt. minder invoerrechten dan van elders geïmporteerde suiker betaalt. Deze reductie laat Amerika zich overigens duur betalen: de Amerikaansche pro ducten, die naar het suikerelland worden uit gevoerd. genieten een douanerechiten-rednetie yan niet minder dan 40 pCt. Deze toestand heeft slechts kunnen duren, omdat Amerika in Machado aan het hoofd der republiek een bondgenoot had In 1923 aan het bewind gekomen tengevolge van een suikercrl- sis, die den toenmaligen president Menocal im populair had gemaakt, heeft generaal Machado zich in den loop van zyn carrière schuldig ge maakt 'aan daden, die hem sinds jaren zyn ze tel hadden kunnen kosten als hy niet het leger, dat hem lang verdedigd heeft, en de liberale leiders, die hy op alle wyzen bevoordeelde, aan sich had weten te binden. Machado vergat zich ■elf niet. Ieder weet, dat hy de concessie tot exploitatie van een autostrada van La Havana naar Santiago aan een Amerikaansche maat- schappy verleende, waarvan hyzelf de voor naamste aandeelhouder was. Deze concessie heeft hem naar beweerd wordt de kleinig heid van dertig millioen dollars opgebracht. Ieder weet óók, dat Machado aan een Ameri kaansche firma een electriciteitsbedryf in han den beeft gespeeld, waarvan zyn schoonzoon directeur was. Talrijke presidenten In Zuid- Amerlka zyn verjaagd en zelfs gevangen ge nomen en gedood, die zich heel wat minder te verwyten hadden dan de Cubaansche despoot. Het auto-ongeluk tweede slachtoffer. Volgens de „Daily Mail'' is De Valera voor nemens in geheel Ierland groote razzia's naar wapens te laten houden. Hy heeft opdracht ge geven, dat alle vuurwapens geregistreerd moe ten worden. Speciale politietroepen hebben op dracht gekregen, een onderzoek In te stellen naar verborgen opslagplaatsen van machine geweren. De „Daily Express” meldt, dat tusschen de party van oud-mlnister-president Cosgrave en generaal O’Duffy ernstige meenlngsverschlllen zouden zyn ontstaan. De radicale onafhankeiykheidsparty Slnn Fein Is voornemens weer op den voorgrond te treden en by eventueele nieuwe verkiezingen met een'eigen lijst uit te komen, en met een program voor een onafhankelijk, vereenjgd Ierland. BERLIJN. 15 Aug. De officieele Pruisische persdienst deelt mede: De naar het buitenland gevluchte vroegere Rykskanseller, Scheide- mann,. heeft zooals bekend in de „New-York Times” een „Hetz-artikel” gepubliceerd, waar in hy er niet voor terugdelnsde zelfs militaire Interventie tegen Dultschland te elschen. Hier op werden op aanstichting der geheime poli tie de in Dultschland wonende familieleden van Scheldemann in hechtenis genomen. In- tusschen heeft Scheldemann geprobeerd het onder zyn naam verschenen artikel voor te stellen als een vervalsching. Tegeiykertyd heb ben de op grond van dit voorval in hechtenis genomen familieleden van Scheldemann doen voorkomen, dat zy direct na het verschynen van dit hetzartlkel hun betrekkingen met Scheldemann hebben afgebroken en ook de ..New-York Times” hun afschuw hebben te kennen gegeven over het landverraderiyke op treden van hun familielid. De door de geheime politie getroffen maat regelen hebben dus tot resultaat gehad, dat Scheldemann openlyk door zyn eigen „maak sel” is gedesavoueerd. f ft*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1