Het verdrag Danzig Polen r Z H III Bin ONS BLAD ft RECORD n RADIO Het nieuw proces Het Goerreshaus- rondom de haven Bruening en het Concordaat DE BAROMETER f I JOH. LAUWERS PAÏCLOr 3 ALKMAAR Leverancier van ziekenfondsen f r! P 0 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS, ZATERD - VAN GDINGEN Wederzijdsche goede wil o o DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 De De Rijkspartijdag vollen gang Naar Cyprus De actie tegen de K.P.D. Twintig koeriers gearresteerd Dr. Luther weer in Amerika Dollfuss treedt streng op Korte berichten Nazi-voetballers zwaar gestraft van Ontploffingsgevaar duurt voort Communistische actie te Madrid h' Rondom den Rijksdag- brand Regeering wil Gandhi vrij laten Transfer van passage gelden Brand bij Rijssel nog niet gebluscht Assyrisch patriarch ver bannen Als hy de ongehoorzaamheid s- campagne opgeeft Gezicht in de Olympia-hall te Londen, waar een groote radio- tentoonstelling wordt gehouden Overstrooming van de Gele rivier De laatste werkloozen van Koningsbergen op weg naar hun betrek king marcheeren voor bij den gouwleider Koch KONINGSBER GEN WERKT De voorbereidingen in RADIO-TENTOONSTELL1NG TE LONDEN ter >n- 1 rtl- ard en, de t- ■n Het Weer||||UI||'iiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^ Br anting verwondert zich over het verzoek van den Rijksadvocaat I I'! - Hij geeft de pers een overzicht den huidigen toestand in Duitschland Koerden doen inval in Irak N.V. Gloeilampenfabriek J „Radium” Duitschland zal rekening houden met de belangen der buiten- liindsche scheepvaart maatschappijen 1933 Utrt, Adm.de j I "*’48 I Maus tot 3 jaar, Moennig tot 3 maanden, Stocky en Briining tot 2l/2 jaar gevangenis straf veroordeeld in de Nederlandsche pers ver schenen berichten ge dementeerd het Goerre. Aanvankelijk it door noff voort. Brand te Rüssel Besprekingen der Di ee- den ils- I BERLIJN, 18 Aug. In een niet bü de politie ingeschreven leenboekerü In Berlün-Schmoeck- witz zijn 150 K.G. marxistische en communis tische boeken gevonden en In beslag genomen. Hoogste stand op Zaterdag 9 iv tjx; 754 Vorige stand: 754 ken en oor >m en ik de j NEURENBERG, 18 Aug. De politieke politie was ter oore gekomen, dat communisten voor nemens waren naar aanleiding van den rijks- partijdag storingen te voorschijn te roepen. In verband hiermede is een onderzoek ingesteld als gevolg waarvan heden alhier een drukpers be nevens omvangrijk gedrukt materiaal in beslag kon worden genomen, terwijl verder 30 func tionarissen van den communistischen jeugdbond gearresteerd zijn. De arrestanten zijn naar een concentratiekamp overgebracht. ift en mate, dat tar booen ük- ran ke. i >ch de zoo ten NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I xir, lijn Uk ïer ai ers >ns kt. sr- ter de ite •ek «n^,. er ge- liet wiL leb. Ilge nt- len :he RllliilllliiiiiiiillliliiiiliilHliiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiirs 5.49, onder 8.16. Licht 21 Augustus Nieuwe Maan. BERLIJN, 18 Aug. (Eigen bericht) Naar aanleiding van in de Nederlandsche pers ver spreide berichten omtrent een correspondentie tusschen oud-kanselier Bruening en het Vatl- caan aangaande Hitler en het concordaat, be vatte de „Volkische Beobacbter" een mededee- lir.g waarin dr. Bruening werd gesommeerd, openlijk zijn houding ten aanzien dezer be richten te verklaren. Dr. Bruening verzekerde nu hedenmorgen in een persoonlijk onderhotid met onzen büronde- ren correspondent te Berlijn, dat alle bedoelde berichten op volkomen onjuistheid berustten. MADRID, 18 Aug. (Reuter). Te middernacht hebben extremistische elementen gepoogd een algemeene werkstaking te ontketenen. Een sterke politiemacht staat gereed om zoo noodig in te grypen. Zon op op 8.46. BAGDAD, 18 Aug. (Reuter). Vijandelijke Koerdenstammen hebben een inval gedaan in eenige dorpen ten Noorden van Irak. Honder den lijken bedekken de straten. Naar verluidt zou men hier niet te doen heb ben met massamoorden doch schijnen er in deze streek hevige gevechten plaats gehad te hebben. STOCKHOLM, 18 Aug. (W3.). De rechtsge leerde George Branting is gistermiddag te Parijs aangekomen, waar hij aan de beraadsla gingen van de intern, juristencommissie over den Rijksdagbrand zal deelnemen. In een inter view met den Parjjschen correspondent van ..Dagens Nyheter" besprak hij het verzoek van den Duitschen Rijksadvocaat. Branting was zeer verbaasd, dat de Dultsche regeering. nadat zij een aantal personen een abnormaal langen tijd in hechtenis had gehouden, thans nieuw bewijsmateriaal uit het buitenland verlangt. Het is logisch, dat een enkel commissle-lid de vraag van den rijksadvocaat niet kan beant woorden. 'Een antwoord van de commissie is echter wel te verwachten. PEKING, 18 Aug. (V. D.) Ten Westen van Shantoeng staat een oppervlakte van 2000 vier kante mijlen onder water, tengevolge van de overstrooming van de Gele Rivier. Meer dan anderhalf millioen menschen hebben van de overstrooming te lijden, doordat hun woningen onder water staan of have en goed hebben ver loren. Het verlies aan menschenlevens is ge ring, aangezien gerulmen tijd van tevoren te gen de dreigende overstrooming kon worden ge waarschuwd. Ook een gedeelte van de provin cie Honan staat onder water. Algemeen vreest men dat de rivier van loop zal veranderen en weer haar oude bedding door Kiangsoe zal gaan volgen. NEW-YORK, 18 Aug. De Dultsche ambas sadeur dr. Lusher is heden met den Lloydstoo- mer „Columbus" weer te New-York gearri veerd. In een onderhoud met vertegenwoordi gers van de pers gaf hij een overzicht van den huidigen toestand in Duitschland. Hierbij gaf hjj als zijn meenlng te kennen, dat de econo mische maatregelen der rijksregeering. die een zekere gelijkenis vertoonen met de in Amerika toegepaste maatregelen, een gunstig resultaat hebben. De in Amerika verkeerd begrepen Jo denkwestie zal op zoo goed mogelijke wijze ge regeld worden. De geheele wereld is Duitsch land dank verschuldigd voor de onderdrukking van het communisme. Na een kort oponthoud in New-York vertrok dr. Luther naar Washing ton. BAGDAD. 18 Aug. (Reuter). De regeering van Irak heeft een bevel tot deportatie uit gevaardigd tegen den ..mar sjlmoen” den As- syrischen patriarch, dien zij verantwoordelijk acht voor de jongste Assyrische opstootjes in het noorden des lands. De Engelsche regeering heeft op verzoek van Bagdad faciliteiten verleend voor zijn over brenging uit Irak naar een veilige plaats HU is dientengevolge hedenmorgen met zijn vader, broeder en twee aanhangers per vliegtuig naar Palestina vervoerd vanwaaar de reis naar Cy prus wordt voortgezet. De Britsche ambassadeur in Irak keert mor gen van Croydon per vliegtuig naar Bagdad terug, waar hü Woensdag aankomt. NEURENBERG, 18 Aug. De eerste bur gemeester van Neurenberg, Willy Llebel, heeft hedenavond een tweede radiolezing gehouden over de voorbereidingen voor den rükspartü- dag, welke over alle Dultsche zenders is uit gezonden. De voorbereidingen van het inkwar- tieringsbureau zijn thans beëindigd. Ter be schikking staan in Neurenberg massa-kwar tieren voor het onder dak brengen van in to taal 164.000 man. Met de reservebedden mee kunnen 250.000 man onder dak worden ge bracht. Verwachting: Matige, Zuid-Westelijke wind, gedeeitelUk bewolkt, weinig regen, iets wanner overdag. Verdere vooruitrichten: nog weinig verandering. INNSBRUCK^ 18 Aug. (V.D.). Kort geleden heeft de Innsbrucksche voetbalvereeniglng een wedstrijd gespeeld te Kufstein. Op den terug weg werd gebruik gemaakt van een vrachtauto. Bij het rijden door Kufstein hebben eenige voetballers smadelüke uitroepen tegen Dollfuss uitgeschreeuwd. Daar niet vastgesteld kon wor den. wie de daders waren zijn thans alle mannelijke deelnemers aan den rit veroordeeld tot een arrest van 6 weken en ieder 1000 Schil ling boete. Wanneer de geldboete niet wordt op gebracht wordt het arrest met 4 weken ver lengd. De aan den rit deelgenomen hebbende vrouwen kregen elk 5 dagen arrest en 50 Schil ling boete. Auto door trein aangereden op bewaakten overweg bü Barneveld. verdrag van Versailles zoowel tegenover oude Dultsche moederland als tegenover De Engelsche Koning heeft zijn goedkeuring gehecht aan de benoeming van Sir Mlles Locker Lampson, gevolmachtigd minister te Peking, tot Hooge Commissaris voor Egypte en Soedan. Z.H. de Paus heeft tot Zjjn legaat op den Katholiekendag te Weenen Kardinaal-Patriarch van Venetië, La Fontaine, benoemd. Dr. Rauschning moest weliswaar toegeven, dat men dit verdrag in politieke kringen als een tegemoetkoming van Danzig ten opzichte van Warschau beschouwt, maar hü verklaarde tevens, dat zulk een pakt van historische be- teekenls kan blijken voor de politieke verhou ding tusschen den vrijstaat en Polen. De at- mospheer van wantrouwen was niet slechts een catastrophe voor Danzig, maar beteekende ook een groot nadeel voor andere staten, r elke eer tijds met deze havenstad in commercleele rela tie stonden. De nieuwe senaat hield het daarom voor zijn eersten plicht, een betere verhouding tot stand te brengen en daar men zich na de verkiezingen niet meer belemmerd voelde door het parlement, koos men den directen weg naar Warschau. Binnen enkele weken kwam men tot een bevredigend resultaat, kon men onder meer omtrent de exploitatie van de Danzlger haven tot een vergelUk komen. De Poolsche re geering heeft zich bereid verklaard, alle maat regelen te treffen, om een achteruitgang van het havenverkeer. voorzoover het om in- en uitvoer gaat, te verhinderen. Zij zal voortaan Danzig dezelfde rechten toekennen als Gdin- gen. Danzig heeft Polen enkele toezeggingen gedaan in het schoolwezen: de Poolsche min derheid in Danzig krijgt volle vrijheid, parti culiere scholen in te'richten, maar deze scholen staan onder toezicht van den senaat. De strijd over Tiet gebruik maken van de Danziger haven was op initiatief van den vrijstaat ter behan deling voorgelegd aan het internationaal ge rechtshof in Den Haag. Wanneer men thans afstand doet van de verdere behandeling, dan valt hieruit af te leiden, dat de nieuwe regee ring rekening houdt met een vriendschappelijke regeling van de aanhangige kwestie. Zonder zijn haven kan DV'zlg eenvoudig niet voortbestaan. De stad zou ten gronde gaan aan de moordende concurrentie van de Poolsche staatshaven Gdingen. Door het „verdrag van goeden wille" hoopt men thans een regeling getipffen te hebben, die aan beide partijen be- staans- en expansie-mogelijkheid geeft en rust en vrede verzekert. ROME. 18 Aug. De Beiersche minister van eeredienst heeft, komende uit Spanje, twee da gen in Rome doorgebracht. HU bracht bezoe ken aan het ministerie van onderwijs, bü den staatssecretaris van buitenlandsche zaken 8u- vich en legde een krans bij het gedenkteeken voor de gevallen Itallaansche fascisten. Het vonnis Gan^il zeer SIMLA. 18 Aug. (Reuter). Volgens een ver klaring van de regeering is zU bereid. Gandhi onmiddellUk in vrijheid te stellen op voor waarde, dat hü zijnerzijds bereid is, elke aotle en aansporing tot burgerlijke ongehoorzaam heid na ie laten. Men heeft Gandhi van deze verklaring in kennis gesteld, t BOMBAY, 18 Aug. (V. D.) Hedenmiddag had Gandhi reeds 48 uur gevast. Reeds zou hü tee- kenen van zwakte vertoonen. Gandhi ligt te bed en wordt door zijn secretaris Desal ver zorgd. Zijn Engelsche vriend, ds. Andrews, is uit Engeland te Puna aangekomen. Heden mag hij WEENEN, 18 Aug. (V. D.) BU de teraarde bestelling van den nat.-soc. vice-president van den Salzburgschen landdag. Franz Koveindl, is het in Rauris tot eenige politieke onrust ge komen. De nat.-soc. hadden In het nat.-soc. vereenigingshuls het lijk opgebaard en wilden daarbU in uniform een eerewachv betrekken, hetgeen niet werd toegestaan. Tenslotte werd egn eerewac|}t in tumkleedU veroorloofd. Voor de teraardebestelling was groote belangstelling. Toen het publiek in de kerk samenstroomde klonk plotseling buiten Heil Hitler-geroep. waarop een groot aantal menschen op het plein voor de kerk samenstroomde en de po litie rich gedwongen zag met de blanke sabel de menigte uiteen te drUven. PARIJS, 18 Aug. (V. D.) De „Paris Solr" meldt uit Rüssel, dat de geheimzinnige brand, die uitgebroken is in een munitiehoeveelheid, die zou zUn begraven in 1919 door de Engel- schen. nog in hevigheid is toegenomen. Don derdagavond scheen het vuur langzamerhand te wijken, zoodat een ingenieur reeds het plan opperde de brandende plaats vrij te maken. Hedenmorgen meldden de op wacht staande politle-agenten echter, dat het vuur en de rook ontwikkeling weer toenamen. Verder hebben zij een handgranaat en een rol lont in de nabU- heid van het vuur uitgegraven. Uit het onder- aardsch geruisch en gerommel is merkbaar, dat het vuur verder voortvreet. Naar het schUnt houdt men nog rekening met de mogelUkheld van ontploffing, daar de bevoegde burgemees ter de omgeving heeft doen ontruimen. De .Uberté” voegt hieraan nog toe. dat men een catastrophe kan verwachten, daar men het eind van het lont, dat door het vuur was aan getast. niet heeft kunnen bereiken. De moge lijkheid blUft dus bestaan dat het depót, dat 5000 granaten zou bevatten, in de lucht zal vliegen. Men heeft nog geen opgravingen kun nen doen om na te sporen wat voor munitie hier eigenlijk begraven ligt. Gandhi voor de eerste maal een bezoek bren gen onder voorwaarde, dat hü over zUn onder houd met Gandhi niets zal publiceeren. In een communiqué verklaart de Indische regeering: „Wanneer Gandhi thans van mee nlng is, dat het leven hem geen belang meer inboezemt, is de Indische regeering bereid hem ohmiddellUk in vrUheld te stellen, op voor waarde evenwel, dat Gandhi zUn actie voor lUdelUk verzet en de opruiing van het volk volkomen staakt. HU kan zich dan volkomen en zonder beperkingen wUden aan de zaak der sociale hervorming.” Een gerucht, dat beweerde, dat de regeering de gevangenisautoriteiten aanwUzingen zou hebben gegeven Gandhi met dwang voedsel toe te dienen, is gedementeerd. t kan verkeeren. Twee maanden gele den was een onzer bijzondere medewer kers naar Danzig gegaan, om den toe stand in deze souvereine stad, die door het het het nieuw ontstane Polen in zulk een lastige en scheeve positie was geplaatst, ter plaatse zelve te bestudeeren. De verhouding Danzig-Polen was toen tot berstens toe gespannen. Er laè in de haven van Gdingen, welke haven Polen alleen heeft aangelegd, om die van Danzig ir^scher- pe concurrentie én in allermodernste outillage te overtreffen, een Poolsche oorlogsvloot in mi niatuur. En zelfs in de haven van Danzig zelf, waarvan een gedeelte door bepalingen van het Versailles-dictaat ter beschikking van Polen staat, lag een oorlogsschip van dit land. Danzig en Polen stonden op voet van oorlog met elkander. Sedert dien hebben ook in Dan zig de nationaal-socialisten de meerderheid be haald, werd de nazi-man Dr. Rauschning pre sident van den Senaat en legde de nieuwe re geering van de vrUe stad haastig een officieel bezoek af te Warschau. Tusschen beide par tijen werd in alle stilte een „verdrag van goe den wille" gesloten. Dit verdrag is een veel omvattende overeenkomst welke het begin kan worden van een definitieve regeling, welke de vraagstukken tot een oplossing brengt, die nog kort geleden onoplosbaar schenen. Ook al ge- looven wU niet, dat men in dezen van weder- zijdsche liefde kan spreken, toch moet het worden toegejuicht, wanneer politieke tegen standers elkander de hand reiken en elkander trachten te respecteeren. BERLIJN, 18 Aug. Officieel wordt bekend gemaakt, dat een rUkswet tot bescherming van dieren in voorbereiding is. Afkondiging van de wet kan binnenkort verwacht worden In de wet zal ook de vivisectie worden geregeld. Daar bU zal rekening worden gehouden met de be hoeften der wetenschap. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 277 BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buitetyAlkmaar f 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger s Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarneslad Haarlem LEIPZIG, 18 Aug. In verband met een vroe gere te dezer stede plaats gehad hebbende arrestatie en de daarbU gebleken feiten heeft men thans in Leipzig en andere steden in to taal tot dusverre 20 personen gearresteerd, die zich schuldig hebben gemaakt aan het versprei den van illegaal propagandamateriaal. Veel propagandamateriaal, cyclostyles e.d. werden in beslag genomen. he regeering met de buitenlandsche reederUen in zake de passage gelden. De begroeting voor 1934 en de sociale uit gaven. De wielrenner Pijnenburg maakt ongelukken te NUmegen. Verkeersongevallen in 1931. Loonsverlaging aangekondigd bü de Kon. Stoom- we ver te NUverdaL Doodelüke aanrijding onder Lonneker. Het geheim van den verdwenen kapitein. ;t zou onjuist en Onblllük zUn. om den tegenwoordigen nationaal-socialistischen ■enaatspresident, Dr. Rauschning. alleen de eer van deze doortastendheid toe te ken nen. Ook de vroegere regeeringen hebben ge probeerd tot overeenkomst te komen. Poolsche ministers kwamen zelfs naar Danzig, men hield vriendschappelijke redevoeringen, men dronk een stevig glas wyn samen, men ging als beste maatjes uiteen, maar tot daden kwam het niet en alles bleef bü het oude. andag. die n de laat- 12 ct. Voor ■nkele oen- •lectrts jgtr reling gé iden even- teitsverschll je en daar- iteen van 4 oo als boven reeds werd aangeduid is ook hier het ram[>zalige verdrag van Versailles de oorzaak der voortdurende oorlogsdreiging. Dit verdrag bepaalde de rela tieve zelfstandigheid van den vrijstaat Danzig, erkende de noodzakelykheid van den Poolschen Corridor, stond aan Polen een vrüe zone toe in de haven van Danzig, liet het de havenwer ken benutten, gaf het medezeggenschap in het beheer van de Weichsel en van den spoorweg en zorgde voor exterritoriaal gebied in den vrijstaat ten gunste van Polen. Deze harde bepalingen werden door de Volkenbondsstatu- ten van 1920 vastgelegd en iedere onbevooroor deelde bezoeker kan vaststellen, hoezeer de eens zoo machtige Hansastad onder dezen on- verdienden druk heeft geleden. Als scheidsrech ter fungeert een door den Volkenbond benoem de commissaris, in tweede instantie de Volken bond zelf en als deze de aanhangige kwestie niet tot een bevredigende oplossing kan bren gen, moet het Internationaal Gerechtshof in Den Haag er aan te pas komen. Het is begrüpelük, dat deze bepalingen voortdurend -tot differenties hebben geleid, want Pplen is een staat, welke over een sterk leger beschikt en te Warschau voelde men wei nig voor de politieke zelfstandigheid van Dan zig. Toen men er in de eerste jaren niet in slaagde, de sympathie der overwegend Dultsche bevolking voor Polen te winnen, begon men een half uur sporens verder, te Gdingen. met den aanleg van een nieuwe haven en hoopte men hierdoor Danzig volmaakt onschadelük te ma ken. Zoover is het echter niet gekomen. De Volkenbond bleef een relatieve bescherming, ook al wist Polen zich te Genève een vaste en in- vloedrüke plaats te veroveren. Met den moed der wanhoop zette Danzig zün strijd om een aannemelük bestaan voort en juist, toen het zich geheel aan zün lot overgelaten waande, achtte de nieuwe regeering het oogenblik voor directe onderhandelingen gekomen. BERLIJN. 18 Aug. (V.D.). In het rUks- ministerie voor economische zaken heeft heden de voor eenige dagen aangekondigde gedachten wisseling plaats gevonden over de kwestie der uitvoering der Dultsche deviezenwetgeving ten opzichte van binnenlandsche vertegenwoordi gingen van buitenlandsche scheepvaartonderne- ml.igen. De talrijke aanwezige vertegenwoordi gers der buitenlandsche maatschappüen hebben daarbU een uiteenzetting gegeven van de bü- zondere behoeften van, hun bedrüf maar al dus de desbetreffende mededeeling aan den anderen kant ook erkend, dat zekere maatrege len in het belang van den Duitschen deviezen voorraad en ter voorkoming van eventueel streven tot kapitaalvlucht bü het reizen van Duitschers naar het buitenland, noodzakelUk zün. Ze zeiden ook medewerking toe bü de ver hindering van misbruiken door afzonderlüke passagiers. Het rüksministerie van economische zaken heeft zich daarop 'n nieuwe regeling voor genomen, welke volkomen rekening zal houden met de belangen van de buitenlandsche scheep- vaartmaatschappüen. zonder afbraak te doen aan de behoeften van de Dultsche deviezen regelingen. Het van kracht worden der nieuwe regeling kan’ reeds over enkele dagen verwacht worden. KEULEN, 18 Aug. (W. B.) In het Goerres- haus-proces is heden het vonnis geveld. Veroordeeld werden: de utgever Maus tot 3 jaar gevangenisstraf en 1000 Mark boete, Justizrat Moennig tot 3 maanden gevangenis straf en 400 Mark boete, uitgever Stocky tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en 1000 Mark boete, bankdirecteur b d. dr. Bruening tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en 600 Mark boete. De bankprocuratiehouder dr Konrad Is vrij gesproken. In de motiveering van het vonnis zelde de president o.a. dat de zakenmoraal der be klaagden als een teeken van decadentie moest beschouwd worden. Het proces is geen politiek proces geweest. Met professor Grimm kan men aannemen, dat de „prosperity-taumel” op de leiding van het Goerreshaus niet zonder invloed is ge weest. Dit is echter geen excuus voor de door beklaagden begane strafbare handelingen: Bü de voornaamste beklaagden Maus, Stocky en Briining is bedrog bewezen, daar alle drie hebben deelgenomen aan het werven van aan deelhouders, die hun geld hebben verloren. Van het in de acte van beschuldiging genoemde bedrag in handelsrechterlüken zin zün Maus, Stocky. Briining en Moennig vrügesproken. Bü Briining moet aangenomen worden, dat hü niet met opzet ten nadeele van de Dultsche Bank gehandeld heeft. Samenvattend moet men constateeren, dat de manipulaties van Maus, Stocky en Briining als een verwildering van een eerlüke handelsopvattlng te beschou wen zijn. Zelfs hooge kerkeiüke autoriteiten hebben zü benadeeld. De 70 jaar oude Moennig kan op een onbe rispelijk leven terugzien De rechtbank heeft dan ook bü het vonnis rekening gehouden met de büzondere verdien sten, die hü voor den staat heeft. Alle straf fen worden verminderd met den tüd. dien de beklaagden in voorloopige hechtenis hebben doorgebracht. onder dnu-d i*g een wei- y hiervoori «.n van 7 J»_ct. per g hter-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1