E De crisis in den zuivel E ind regi pan verf vele wor A VOOI spai D heel de hier Dut ode ring voin Iers Con negi kabl eige Hl c over haw ster moe het in 1 een vota kun: nen sten M DE. APOTHEEK DE WITTE ZWAAN NOOD DER VEEBOEREN CRUSOE’S AVONTUREN ROBINSONschoenen zijn met leeren- of met rubberzool ROBINSON EEN TWEE-DAGEN-TRIP NAAR DE ARDENNEN Alléabonné’s M'AS" KStSS f750.-f250.- 7? f 125.-fSO.-^ Ï'-.’S f40.- ÏÏJS.”31! ZATERDAG 19 AUGUSTUS Dt O Een overwintering Te nauwe schoenen (Wordt vervolgd). NAAR HET DUITSCH VAN RUDOLF HERZOG AANGIFTE MOET, OP STRAFFE VAN VERLIES VAN ALLE RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIE MAAL VIER EN TWINTIG UUR NA HET ONGEVAL e-—-acs—g—==5=g= - t=SS=======S======SS=SSS3S^SSSSSSSS= -1,1 - 3 cent voor de melk (Maandagavond vervolg). IX 21 met meneer B&renfeld, antwoordde te ZM knikte. Ze drukten elkaar nog eens de hand en toen Hep Heinrich met de dochter van «Un chef In den stillen, vredig en avond naar Maar Heinrich wilde nog verder over Vllma praten. En Barenfeld luisterde geduldig naar zijn jeugdige gedweep. Dl pem en 2 sirs gewi zoo nog heul Dl verv nog ond< allei geva haai mog and< E< Freddy Vrijdag was met zijn werk klaar en hij zeide. *dat hij Robbie en Fopsy naar de kust zou meenemen en eenige liedjes op zijn tinnen fluitje wilde spelen. De zeeman had nog niet lang gespeeld, of de muziek bracht de tweelingen Loetje en Loutje naar het strand. Ze sprongen oyer een houten kist, vol verlangen om dichter bij den fluitspeler te kunnen komen. „Kun je ook fluit spelen, Loetje?” vroeg de zeeman. „Ja. we kunnen het wel,” Beiden de tweelingen tegelijk. (Ingezonden Mededeeltng) Maar in plaats dat zijn mededeellng haar ver lichtte, voelde ze dat het bloed haar naar de «vangen steeg. Ze stonden nu voor de apotheek en Lisa belde aan. Wel te rusten, meneer Pfalzdorf, zei ze en groette hem met een knikje. Toen ze voetstappen hoorde naderen en een sleutel In het slot knarste, voegde ze er nog aan toe: Een prettlgen droom hoeft men u na vandaag zeker niet meer toe te wenachen. Toen liep ze Dores, die dienst deed als portier, voorbij en ging langzaam de trap op, die naar het woonhuis leidde. Heinrich had geen behoefte meer aan con versatie. Toen hij op de kamer was, wierp hjj zich dadelijk op zijn bed en hjj trachtte de ge beurtenissen van den dag na te gaan. Doch de gezonde slaap der jeugd verbrak zacht de dra den der herinnering. Plotseling richtte hij zich op. HU zag Birenfeld’s gezicht over zich gebukt; zijn oudere vriend zat op den rand van zijn bed en keek hem strak aan. Heb ik je wakker gemaakt? Neem me niet kwalijk, waar ben je vanmiddag geweest? Bij Vllma, antwoordde Heinrich slaapdron ken. Dores, die mü opendeed, zei, dat je Juffrouw Lisa samen was thuisgekomen. Nu was Heinrich klaar wakker. O, meneer Bkrenfeld, bent u daar? Hjj ging heelemaal rechtop zitten. Een kwar tier later wist B&renfeld elk woord, dat Lisa en Pfalzdorf hadden gesproken Goeden nacht, amice! Uit Moermamsk woedt gemeld, dat de we tenschappelijke expeditie, die zich met d breker „Tsjelnlskln" naar het Wrange! begeeft, om daar te overwinteren, bei wetenschappelijk werk hoopt te verrichte de expeditie behooren eenige meteorolorfe logen, geologen, ichtlologen, een dokter, een mecanicien. een radiotelegrafist en andere noodzakelijke personen voor de dagelyksche verzorging der expeditie. Tot ‘tle expeditie be hooren voorts vijf vrouwen, waarvan een haar kind meeneemt. Een krachtige batterij accu mulatoren zal het gemakkelijk te monteeren huis, dat uit zeven vertrekken bestaat, voor zien van electrisch licht. De meegenomen vocr- raad levensmiddelen is voldoende voor drie Jaar. Voorts heeft de expeditie een Eskimo-AB.C meegenomen. Het is de eerste poging tot vast legging van het Esklmo-alphabet. Tijdens dc overwintering hoopt men te beginnen met hst liqu idee ren van het analphabetisme onder 3' Eskimo's op het Wrangel-eiland. Er werd geklopt. Binnen! riep Schoner en hjj keek vol span- ning naar de deur. Ah, Juffrouw von Wald. komt u alstu blieft binnen. Wilt u hier gaan zitten? En hij maakte een stoel vrij, door een stapel kran ten met 'n nonchalant gebaar op den grond te gooien. En hoe gaat het met ur Gertrud von Wald bedankte hem voor zijn moeite en nam plaats. Hoe het met mij gaat? vroeg ze en ae kreeg een kleur. Ik geloof dat dat ten nauwste samenhangt met uw oordeel over mijn roman. Hm, meende Schöner en hjj ging op een stoel tegenover haar zitten. daar proef ik zoo iets als een verwijt In. Maar werkelijk, het is niet mijn schuld, dat u zoo dikwijls voor uw roman hier hebt moeten komen. Toen ik hier kwam, vond ik zulk een stapel werk, dat Ik niets anders kon doen dan alles volgens da tum te behandelen. Wat mij overigens het ge noegen verschafte, af en toe een kwartiertje met u te mogen babbelen, voegde hl) er met een lichte buiging aan toe. U ziet, alles heeft zijn joeden kant. En als Ik daar nu eens een andere opvat ting over had, schertste de jonge dame. Zoo? vroeg Schöner quasi boos. Wit u daar mee zeggen, dat, als ik het prettig vind dat u hier komt, u er niets om geeft? Drommels, dat Is nog eens een manier om iemand te kennen te geven, dat je niets van hem hebben moet! Neen, neen, verdedigde Fraulein von Wald hand en tand de belangen van de boeren, maar het is mogelük. dat de regeering, die het geheel moet overzien, niet ten volle aan ons tegemoet wil komen. Wij krijgen Wel eens het gevoel.«dat met ons te weinig rekening wordt gehouden. Al is het werk nog zoo zwaar, wü mogen niet weg blijven, omdat wij toch altijd onze meening kunnen geven, over wat gaat gebeuren en daar op invloed kunnen uitoefenen. Toch, aldus spr., ben ik overtuigd, dat met hetgeen wordt ge daan, rekening wordt gehouden en dat daar door de toestand onder de boeren minder slecht is, dan hij zonder ons zou zijn. De heer De Wit, Berkhout, zeide, dat de voormannen weten, dat het in Den Haag niet loopt zooals het gaan moet. Steeds zijn de boe ren door gegkan met betalen en zij loopen kans, dat t appeltje voor den dorst, waarover de heer Buckman in zijn radiorede sprak, hen voorbij gaat. De voormannen hadden daartegen moeten protesteeren. (Applaus.) De heer KoolhaasTwisk merkte op. dat de wet is aangenomen tegen een richtprijs van 5 ct. en was van oordeel, dat er met de boeren wordt gesold. Spr. vraagt of er niet bij de re geering op kan worden aangedrongen de wet uit te voeren. De heer Koot, Mlddelle, erkende, dat de toe stand beroerd was: hij oordeelde het echter verkeerd daarvan de voormannen een verwijt te maken. Groote groepen tegenover ons zijn niet doordrongen van onzen toestand en de re geering is gebonden aan feiten, die wij niet kun nen zien. Onze voormannen van de F. N. Z. willen den kant wel op van inperking van de margarine. Spr. was van oordeel, dat de ver trouwensmannen wel blijk hebben gegeven hun plaatsen goed te bezetten. De heer Kooyman. Wognum, herinnerde er aan, dat de voorzitter zich In een vergadering van de H. M. v. "L. tegen een richtprijs van 5 ct. had verzet, ómdat het 6 moest wezen; nu is de prijs 3 cent; de toestand kan dus ónmogelijk zoo blijven. In de steden betaalt men 9 A 11 ct. voor de melk; wij krijgen 3 ct. en daarvan moe ten wjj nog onze exploitatie betalen. Spr. meen de, dat er krachtige drang moet worden uit geoefend op de regeering. De heer Bregman. Oudendijk, oordeelde, dat de minister en de regeering de boeren met mooie beloften om den tuin leiden. Niet voor niets heet de regeeringsëommissaris de regee- ringscomediant. Het appeltje voor den dorst is zeker Tiiet voor ons bedoeld; ook de inperking van den veestapel werd door spr. aan critiek onderworpen. Spr. oordeelde, dat de redenee- ring van den heer Buckman in het orgaan van de F. N. Z. geen steek houdt. Spr. oordeelde, dat de sociale lasten van de bedrijven af moeten. Een van de heeren van den Raad van Arbeid zeide, dat als de sociale lasten er niet af kon den. men den werkman maar een gulden min der moest betalen. Dit zeggen ambtenaren, die POOS 20 CT.—TUBE ?5 en 60 CT. Graaf Joseph Schöner zat op zijn rcdactle- bureau en bladerde In een lijvig manuscript. Een maand lang bekleedde hjj nu al de goed gehonoreerde functie van feuilleton-redacteur. daar zijn voorganger zijn verlof gebruikt had om eigenaar van een kleine krant aan den Boven-RMn te worden. Schöner, die deze func tie eerst ad Interim had waargenomen en wlen dit meer geregelde leven wel beviel, had bij de directie naar deze goed-gesalarieerde betrek - kng gesolliciteerd en hij was benoemd. Hij leunde behaaglijk achterover in zijn stoel en rookte een sigaar, want zijn eigenlijke dag taak was afgeloopen. Een paar maal draalde hij zijn hoofd om, om den groet te beantwoor den, die zijn collega's, die naar huis gingen, door de open deur van zijn kamer riepen; ver der had hij druk werk, om den meesterknecht, de onbluschbare ziel der technische afdeellng, copy voor de volgende ochtendeditie te geven en om drukproeven van de in voorraad gezette copy van den drukkersjungen in ontvangst te nemen. HM poeierde de menschen, waar hM anders meestal een grapje mee maakte, vanmiddag zoo gauw mogelijk af en verdiepte zich weer In zijn lectuur. Dacht u dat? Zeker, zei hM vol vuur en hM begreep niet, hoe ze aan zulk een vermoeden kwam. En uit het diepst van zMrf hart begon hM haar het beeld vtfn den ouderen vriend te schil deren. HM vertelde haar, hoe vaderlMk en vriendschappelijk BArenfeld met hem, die zoo veel Jonger was, omging; vertelde haar van de uren op zijn kamer, van zün reizen en ervarin gen. HM legde den nadruk op de achting, die BArenfeld onder zün kennissen genoot. Lisa liep maar naast hem voort. Voor haar oogen zag ze de slanke, ridderlijke figuur, het edele voorhoofd met het donkere en het ern stige gezicht, dat markant afstak tegen den vollen baard. Eens had ze hem anders gezien, toen hM In een moment, dat zMn zelfbeheer- schlng hem had verlaten, haar In zMn armen gedrukt had en verwarde woorden had gesta meld. Een min was hM toen geweest, in zijn vurig belMden van zMn liefde, maar tegelMk teer en zacht als een jongen. Ze zag deze scène weer voor zich, zoo duldelMk. dat zM haar oogen een seconde moest sluiten, om niet weer In een staat van verdoovlng te geraken. Ze beet haar onder lip büna tot bloedens toe. maar ze wist zich te beheerschen. Meneer Bkrenfeld heeft zeker geen gehei men voor u, is t wel? vroeg ze kalm. Dat weet Ik niet, antwoordde Heinrich. Maar ik geloof niet dat hM over 't algemeen Iets te verzwMgen heeft. Ze keek hem aan en zag dat hM niet loog. Waarom Is u niet met uw vriend samen? U bent anders onafscheldelMk. Of hebt u ruzie gehad? Met meneer BArenfeld? vroeg Heinrich verbaasd. Met rustig. Ruzie?.... HU schudde heftig van neen; >Met meneer BArenfeld krijgt men geen ruzie. Me heeft een veel te nobel karakter. Wie meenen mocht dat tegenwoordig slee:, nog goede, den menschelüken voet werkelijk passende schoenen gedragen worden, vergist zich deerlMk. Door een Amerikaansche statis tiek wordt bewezen dat van 58.706 mannen, die nauwkeurig onderzocht werden. 41852 te nau we schoenen droegen Een troost is het slechts, dat de ergste uitwassen van vroegere tMden tegenwoordig ondenkbaar zün. In de 11de eeuw droeg men in Europa zulke kleine schoe nen. dat de geestelMken op den kansel daar tegen predikten; later werden de laarzen zoo lang, dat de dragers ervan In de kerk niet meer konden knielen om te bidden De schoenen waren door banden met de knieën verbonden, zoodat men nauwelijks kon loopen. Deze me thode had geen andere oorzaak dan deze: een NormandLsch edelman probeerde zün abnormale voeten te verbergen, waarop de anderen hem navolgden. De medische ontwikkeling ruimde uitwassen op. De Engelsche koning Edward IV maakte een einde aan de spitse schoenen, door dat hij eiken schoenmaker die de neuzen der schoenen meer dan 5 cM. lang maakte, met zware straf bedreigde. Hendrik VIII leed aan gezwollen voeten. Om dit te verbergen, liet hM de schoenen zoo lomp mogelijk maken. ZMn voorbeeld vond natuurlMk navolging. Tegen het einde der middeleeuwen hadden de schoenen in Venetië bijzonder hooge hakken; zM moesten de vrouwen verhinderen op de straat te wan delen en met elkaar te roddelen. Meestal heb ben welstand of gebreken over de mode van de schoenen beslist; alleen bM de militairen besliste de doelmatigheid. zich, zoo tragisch moet u het niet opnemen. Ik bedoel alleen maar, dat, nu Ik graaf Schöner al zoo dlkwMls als mensch heb leeren kennen, ik er naar verlang, hem ook in zijn kwaliteit van redacteur te spreken. Ah, ha, zei Schöner glimlachend en hM nam met een bewonderenden blik het fMne, flinke meisje nog eens op. Móói was ze niet in elk opzicht, maar haar gezicht drukte zooveel zielsbeschaving, geestkracht en reinheid van hart uit, dat dit ruimschoots opwoog tegen vol komen schoonheid. Onder zMn blik sloeg ze haar oogen neer Als u zoo goed wilt zMn niet meer zoo som ber te kijken, zult u nu ook den redacteur le^ ren kennen, vervolgde hM- Aan dat gevaar zal ik me dan maar bloot stellen. Welnu, mejuffrouw MMnheer de redacteur? U was zoo vrlendelMk onze courant het eerste roman-manuscript van uw hand ter le zing te zenden. Het vertrouwen, dat u In ons oordeel stelt, vereert ons. Uit uw werk heb ik de overtuiging gekregen, dat de schrijfster een knap stel hersens heeft, maar meer nog een medelMdend hart voor wat arm en berooid is. Is die laatste zin van u ook redactle-sti)>- minder melk aan de fabriek en” minder geld voor exploitatie en ontslag van arbeiders. De boeren willen boter zonder daarvoor het merk te moeten betalen en zonder te moeten karnen. .Dan moeien jullie dat eens om de beurt doen.” zeide Freddy, terwül hü Loetje de fluit gaf. „Nee, zoo doen we het niet,” zeide Loutje. HM zette de fluit aan zMn mond en stopte zMn handen in den zak. Toen zag de zeeman, dat Loetje over Loutjes schouders zijn vingers op de fluit zette en spoedig speelden zü het bekende lied: „In een blauw ge ruite kiel”. Robbie en Topsy hadden veel ple zier. ,,Dat is geen manier om fluit te spe ten," schreeuwde Freddy. „Dat doe je □iet met je tweeën”. „Dat Is de eenige manier, waarop «re kunnen spelen.” zeide de tweelin gen. „We doen alles samen.” de thans iets bMzonders is. De toeslag is gebaseerd op de heffing van vet In de kaas en de boter. Voor kaas is geen wereldprljs en daar gevoelt men de heffing op het vet, dat er tn zit, niet zoo zeer. De boekhouding van een coöperatieve fabriek is voor de crisis-zuivelcentrale voor contróle voldoende. De motie van den heer Jensma werd hierna met stemonthoudlng van den heer Feldstra met algemeene stemmen aangenomen. De mo tie zal ter kennis worden gebracht van de F. N. Z, den regeeringscommissarls en de regee ring. De heer Koopman drong er nog op aan. dat de leden van de crisis-zuivel-centrale aftreden, wanneer de heer Buckman ingaat tegen haar besluiten. De voorzitter zeide, dat de adviezen van de centrale nooit eenstemmig zMn, omdat daarin verschillende groepen vertegenwoordigd zün. Spr. oordeelde voorts een nieuwe vergadering van alle zuivelproducenten niet noodzakelMk. aangezien alle belanghebbenden aanwezig had den kunnen zijn. Spr. was van meening, dat de algemeene ver gadering van de H. M. v. L., die de volgende maand in Alkmaar wordt gehouden, ook een gelegenheid is om op de onhoudbaarheid van den toestand te wijzen en wekte op, dit te doen. Nadat de heer Klaver in een uitvoerig betoog te kennen had gegeven, dat de vergadering wel bewezen heeft, dat de vertegenwoordigers ten volle 't vertrouwen verdienen, sloot de voorzitter de vergadering. heer Buckman voor adviezen naar de F. N. Z. te verwMzen. Door de besprekingen is de toestand niet verbeterd, alleen als uit de vergadering een motie komt, dat de toestand onhoudbaar is. wordt ons werk misschien vergemakkelijkt. De heer ZMP stelde voor om aan te dringen op een heffing van bet kapitaal en den boter- afzet te bevorderen, door voor de boeren zonder inkomen en de werkloozen de boter beschikbaar te stellen tegen den prijs van de buitenland- sche markt, n.l. 30 cent per pond. Stemmen gingen op om de productie stop te zetten. Anderen wilden alle zulvelboeren in Noord- holland op een vergadering samen brengen. Op deze vergadering moest men ook den heer Buckman ultnoodigen. Tenslotte werden verschillende moties inge diend en de vergadering een moment geschorst voor onderlinge beraadslagingen van het be stuur. De hear Klaver, wethouder van Alkmaar, oordeelde een paar woorden te scherp en gal den heer'Jensma In overweging, de motie meer verzoekend te stellen. Men moet voorkomen, dat men iemand, wien men iets verzoekt, nMdig maakt. De heer Jensma nam er genoegen mede. De heer Feldstra oordeelde, dat men niet mocht vergeten, dat de kaasprjjs beter is door de regeeringsmaatregelen van de boter. Hü gaf een uiteenzetting van den z.g. wereldprjjs voor boter, waaruit bleek, dat de wereldprljs moord en brand schreeuwen, sla ze 3 proc. wor den gekort. Toen spr. aan den R. v. A. schreef, dat hM geen geld had om de zegels te betalen, werd hem bericht, dat hM binnen 10 dagen moest betalen met een verhooging van 10 pro cent. Spr. heeft daarop geantwoord, dat hM wel wist, dat in de middeleeuwen de Ned. Staat streng tegen woekeraars optrad, maar dat hu niet wist, dat die Staat thans zelf aan woekeren deed. Toen kreeg hM bericht, dat die 10 jJToc. er maar weer af moesten. (Gelach.) Spr. ein digde met een opwekking om pal te staan te gen den ondergang van den Nederlandschen boerenstand. (Applaus.) De heer Kuiper, voorzitter van de H. M v. L.. betoogde, dat het voor Nederland, dat in zMn export zoo bemoeilijkt wordt, heel moeilijk is een toonenden prüs voor hek product te behou den. De H. M. van L. heeft de regeering nog ver zocht alle hotels en restaurants te verplichten kenbaar te maken, of zM al dan niet margarine gebruiken. Spr. oordeelde, dat Nederland zich moet instellen op een loonende productie voor het binnenland met zoo weinig mogelük export. Ook was hM van meening. dat inkrimping van den veestapel gepaard dient te gaan met In krimping van de margarine-industrie. Om die Industrie geheel stop te zetten, durft het bureau niet te advlseeren, omdat ook rekening gehou den moet worden met andere belangen. De voorzitter zeide nog. dat hM zich tn de i*rgaderlng van de F. N. Z. tegen een rlchtprMs van 5 ct. verklaarde, omdat de F. N. Z. een hoo- geren prüs had berekend. Spr. verklaarde zich daarom voor het vragen van een productieprijs Die productieprijs kan niet gevraagd worden voor de producten, die naar het buitenland gaan, aangezien het buitenland daarin dumping ziet en dan zeker nog meer belemmeringen zou scheppen. Om alle producten in het binnenland te hou den is ook gevaarlijk, want dan verliest men ook voor de toekomst de rrtërkt. De toestand verandert bij den dag. ook daar om schroomde het bestuur de vergadering bM- een te roepen. De veebeperktng zal zeer waar schijnlijk plaats vinden. Het zal vrMwlUig ge probeerd worden en dat beperking noodig is. bewijst, dat de laatste drie jaar de veestapel mei 22 procent toegenomen is. NoodzakelMk is. dat we geen ander vee houden, dan wü met producten van Ned. bodem kunnen voeden. Het buitenlandsche voer kost ons in verhouding tot den prüs meer dan de opbrengst. Wjj willen meewerken tot een gedwongen inperking, mits daarmee gepaard gaat inperking van de mar garine-industrie. De heer Posch, Schellinkhout, oordeelde, dat de marge tusschen den prüs. dien de producent ontvangt en de consument betaalt, verlaagd moet worden. Door verhooging van het melk gebruik kan voorkomen worden, dat de koeien moeten worden afgemaakt. De voorzitter zeide het ook scheef te vinden, dat de producent 3 cent ontving en de melk- slüter een winstmarge heeft van 4S cent. Het gelukte nog niet deze regeling veranderd te krügen, doch wü laten daartoe geen gelegen heid voorbü gaan. De heer Jensma, Winkel, vroeg of de regee ring de uitkeering „van de 8 mibloeh en de 1 millioen al heeft goedgekeurd. Spr. was er niet zoo gerust over. De melkprijs is met een toeslag van 1,92 cent 3 cent. In de praktük is het een leugen, dat de 3 cent gemaakt wordt met steun. De vrüe boerenstand gaat niet alleen financieel maar ook moreel ten gronde, omdat den Haag misbruik maakt van den bedroevenden toe stand. waarin de landbouw verkeert. (Applaus.) De heer Kooijman, Blokker, had met verwon dering vernomen, dat de laatste drie jaar de veestapel met 22 proc. is toegenomen. Alvorens tot beperking over te gaan wilde hM eerst opruiming houden onder hen, die voor die toename verantwoordelük zün en niet hen treffen, die normale bedrüven hebben gehou den. De heer van Diepen, Groathutzen. betoogde, dat de uitkeering van de potjes een bedrag van 7 per koe beteekendehü was van oordeel, dat andere bronnen moesten worden aangeboord om tot den richtprijs te komen. Verbod van vleeschinvoer uit andere landen was z.i. noo dig. De heer Kuiper, voorzitter van de H. M. v. L„ deelde mede, dat de uitkeering van de potjes nog de goedkeuring van den minister behoeft. De heer de Haan geloofde niet, dat de minis ter het goud zou keuren. De voorzitter had gegronde redenen om te veronderstellen, dat de minister het wel zou goedkeuren. De voorzitter geloofde niet, dat er een bron was aan te wüzen om den richtprijs te berei ken. Mogelük en misschien suilen de graanrech ten gelegenheid geven de gelden daarvoor te besteden. De heer Talsma, Wognum, oordeelde, dat er geëlscht moet worden. De regeering weet ook de tekorten van de Ned. Spoorwegen wel te dekken. De voorzitter zeide, dat de landbouwvertrou- wensmannen steeds er op blüven aandringen, dat er gelükheld komt. Het aanwüzen van bronnen om tot een richt prijs te komen lag echter niet in hun macht. Het bestuur van de Crisis Zulvelcentrale is een adviseerend lichaam. De heer Buckman is regeeringscommissaris en behoeft zich niets aan te trekken van dit lichaam. Het is niet aan ons om den minister of den heer Buckman weg te sturen. Spr. ontraadde het de voormannen uit te noodigen uit de centrale te treden en den huis. ZMn viool had hM maar bM Meinard ge laten om het Instrument niet telkens te moeten meenemen. Ze hadden al een heel eind naast elkaar voortgeloopen, zonder dat een van beiden een woord gezegd had. ElndelMk merkte Lisa luch tte op. Heel moeilük was het de in Frankrük ge maakte kaaspi jzen te welen te komen, doch op het oogenblik is het zoo, dat degene, die exporteert naar Frankrük, moet overleggen een prüs van in- en verkoop en die prüs verschik bM den eenen handelaar soms 50 proc. met den handel. Het op deze wüze verkregen geld is het z.g. Fransche potje, dat bü het C. Z. B. berust. Niet alleen de kaas nsiar Frankrük wordt op die ma niet belast, doch ook de boter, kaas en melk producten naar Duitschland esi Engeland. Toen net Fransche potje een 'millioen bedroeg, bleek het uiterst moeilük een billijke verdeeling te vinden. Het dagelüksch bestuur van de F. N. Z. meende, waar het potje gevormd werd voor al gemeene doeleinden ter bevordering van den landbouw, dat het geld gebruikt moest worden om voor de zuivelfabrieken nieuw afzetgebied te zoeken. De minister was daarvoor niet te vinden; die wilde en wil nog een stichting, waarvan de rente ten goede komt aan de boe ren. Wü meenden, dat het tüdstip om reserve te vormen al zeer ongelukkig was gekozen en hebben daarom herhaaldelijk geprotesteerd te gen deze beschikking van den minister. Nu heeft het C. Z. B. de beschikking over ruim 2 millioen en nu meenen wü. dat er een uit keering aan de boeren moet komen, vooral, om dat de toestand zich in ongunstigen zin gewü- zigd heeft en het bedrag zooveel grooter is ge worden. Vandaar, dat in het C. Z. B. het besluit is genomen van de 2 millioen een millidbn be- .schikbaar te stellen voor de boeren; het andere millioen eischt de minister op. Het bureau gaat door met de heffing en het is niet onmogelük. dat er nog een millioen verkregen wordt. Waar het niet mogelük is om aan te geven, waar het vandaan komt, is op het oogenblik de verdeeling nog een punt van overweging. In de Crisis Zulvelcentrale hebben zitting personen uit verschillende organisaties. De C. Z. C. ,heft op de vetten in de boter en in de kaas;'zü heeft verleden jaar het daarmee ont vangen geld gebruikt om 'de koelhuisregeling te financieren en men heeft wel kunnen merken, dat de boterprüs, zooals die door de C. Z. C. werd vastgesteld, daardoor gesteund werd. Dit ^aar heeft men 3 millioen K.G. boter naar En geland gezonden ter bewaring in de koelhuizen, omdat daar een contingemeering verwacht werd. Ook dit heeft de O. Z. C. gefinancierd, doch dit beteekent niet, dat" dit geld weg is. De C. Z. C. beschikt over een bedrag van 8 mil lioen. Nu opent de landbouwcrisis wet de ge legenheid om een bedrag van het eene crisis- potje over te brengen naar het andere en nu heeft het bestuur van de C. Z. C. steeds ge vreesd. dat men probeert haar geld te gebrui ken voor andere crisisinstellingen, o.a. voor de crisisrundveecentrale, die gepoogd heeft van de C. Z. C. te leenen. Verleden Vrijdagavond besloot de C, Z. C. om het bedrag uit te keeren aan degenen, die hebben ingébracht tot den dag voorafgaande aan den dag. waarop de land- bouw-crisiswet in werking treedt. Alle heffin gen, op melk gedaan, zullen daardoor recht streeks aan de melkveehouders ten goede ko men. De regeering moet ook met anderen rekening houden. Wat wü als vaststaand zien, wordt door Van vele zUden bereikte ons het verzoek, voor onze lezers en lezeressen een reis te organiseeren naar Beauraing, he’ Uefljke dorpje in de Belgische Ardennen, waar in wei nige maanden tijds een Mariadevotle gegroeid is, die wel haast weergaloos genoemd kan worden. Deze belangstelling voor Beauraing begrijpende, hebben wM gemeend, zoo spoedig mogelük aan het tot uiting gekomen verlangen te moeten voldoen en stellen wij der halve aan het bureau van dit blad de gelegenheid open, zich te laten inschrijven voor een reis naar Namen, Dinant en BEAURAING, met bezoek aan de beroemde grotteu van Han en op de terugreis aan Brussel. Zaterdag 26 Augustus: *s Morgens te ongeveer 8 uur ver trek per trein uit Amsterdam (deelnemenden kunnen ook instappen te Haarlem, te Leiden, te Den Haag, te Rotterdam en te Roosendaal); diner te Namen te ongeveer half 2; van Namen naar Han. alwaar de fantastische grotten bezocht worden; des avonds aankomst in het prachtig gelegen Dinant; avondmaal; logies in hotel. Zondag 27 Augustus: Ontbijt; H. Mis: per autodar van Dinant naar Beauraing, alwaar bezoek aan de beroemd geworden grot in den kloostertuin; - vervolgens over Namen naar Brussel, waar diner wordt gebruikt; verder over Antwerpen terug naar Holland; consumptie in den trein; aankomst te Amsterdam (èindpunt) ongeveer 11 uur in den avond. Heel dit program bieden wij onzen abonné’s aan voor den uitzonderlijken prijs van 20.(verhoogd met 2J>0 administratiekosten); voor He klas trein en Ie klas hotel bedraagt de prüs 27.58 (eveneens verhoogd met 2.50 administratiekosten Waar de tijd van voorbereiding uiterst kort is, moeten wij er op aandringen, dat gegadigden zich TEN SPOE DIGSTE in ieder geval vóór Dinsdag 22 Augustus bij ons aanmelden. Eerst wanneer reissom en administratiegeld gestort zijn, kan men als deelnemer beschouwd worden. Men vrage aan ons bureau formulieren aan. In verband met de gebleken belangstelling, adviseeren wij onmiddellijke aanmelding. DE DIRECTIE. ■Wanneer de boter goedkooper beschikbaar wordt gësteld, zal het gebruik stügen; nu werkt men het gebruik van melange in de hand, om den margarinefabrikant te steunen, doch die hebben den laalsten tüd nogal hooge dividen den uitbetaald. De geheele regeling stemt de veehouders tot ontevredenheid. la het niet mogelük. dat de Regeering die sociale lasten voor haar rekening neemt? Wat komt er bM dezen toestand van een huurder te recht. Velen hebben kinderen op hun boerderü en ze lüden met elkander armoede. De 8 mil lioen moet verdeeld worden onder de belang hebbenden. Meer toezicht van belanghebbenden op de inkomsten en uitgaven van de C. Z. C. is noodig. Het moet in de richting gestuurd worden, dat de melkleveranclers een prüs van 5 k 6 ct. voor de melk krügen. De voorzitter zeide gaarne inlichtingen te zullen geven. Wanneer daaruit bleek, dat spr. de Regeeringsmaatregelen verdedigde, moet men daaruit niet concludeeren, dat hü over het bereikte tevreden is. De zaken dienen echter zuiver te worden gezien. Spr. was van oordeel, dat door de Regeeringsmaatregelen de toestand voor de boeren op het oogenblik minder slecht is, dan hü zou zün. wanneer da maatregelen nier' genomen waren. De 8 millioen van het Fransche potje wil spr. even r^:ht zetten. Er is een crisis-zuivelcentrale en een crials-zulvelbureau. Dit zijn twee verschillende instellingen. Het bureau is een instelling van de organisatie en ingesteld door de F. N. Z._ de vereenigde melk- industrieën en door den Bond van kaasprodu- centen. Deze drie hebben op verzoek van den minister het Crislszuivelbureau opgericht en dit neemt de maatregelen voor den uitvoer uit Nederland, noodig „door de in het buitenland getroffen maatregelen. Dit is begonnen met den uitvoer |an de kaas in Frankrük. toen Frank rük den eisch stelde, dat alleen zü. die vroeger invoerden, dit zouden bluven doen en hun wa ren moesten leveren aan de oude adressen en het kwantum stelden op een percentage van het vroeger ingevoerde. De Nederlandsche regee ring moest toen een instituut hebben, om te zorgen, dat de zaak op die manier verliep. Door de contingenteerlng steeg de prüs voor de kaas in Frankrük. De fabrieken, die niet over een contingenteerlngsplan beschikten, ontvingen minder en oordeelden dit dus geen goede rege ling, daar ook de losse fabrieken zich tot an dere wendden. De kaasprüzen werden wel be ïnvloed door den Franschen prüs, maar aan gezien de helft van den aanvoer voor andere landen bestemd was. bepaalde die helft in hoofdzaak de kaasprüzen en kwamen de han delaren in de gelegenheid een te groot winst marge te maken voor de kaas in Frankrük. Het C. Z. B. heeft daarom een heffing ingesteld; de minister heeft voorgeschreven, dat wie het Fransche invoerrecht had, het zou behouden.' doch dat aan het C. Z. B. 70 tot 100 procent verschuldigd waren van de extra-winst. v anderen anders beoordeeld. Wü verdedigen met Op initiatief van een twintig zuivelfabrieken uit de omgeving van Hoorn werd in het Gulden Vlies te Alkmaar een vrij druk bezochte alge meene vergadering gehouden van den Bond van op Coöperatieven Grondslag werkende Zui velfabrieken. De voorzitter, de heer H. K. Koster, zeide in zün openingswoord, dat de directe aanleiding voor de vergadering een schrüven was van de fabriek Eureka te Binnenwüzend. die het nood- zakelük oordeelde, dat het bestuur met de leden eens van gedachten wisselde over den toestand van het zuivelbedrüf. Het bestuur wilde voor komen, dat ongeorganiseerd wordt geageerd te gen Me werking van de Crisis Zuivelwet. De heer De Boer, Binnenwijzend, herinnerde aan het spreekwoord, die kakelt moet een el leggen. In antwoord op den 4>rief, waarin om de vergadering werd verzocht, schreef het be stuur, dat verwacht werd, dat spr. het eerst het woord zou voeren; bü hem zat dit niet voor. Een 20-tal fabrieken waren van zins een vergadering te beleggen, doch spr. vond dat nietf juist en oordeelde het beter aan den Bond mede te deelen. wat er in de omgeving van Hoorn broeide. Om die redenen had hü het be stuur verzocht een vergadering te houden. Ve len hadden gqjioopt. dat de Bond eerder een vergadering zou hebben ui (geschreven en had den het nog beter geoordeeld, dat er een ver gadering was belegd voor aUe fabrieken in Noordholland. De gedachten van de boeren gaan uit naar het Fransche potje van 8 mil lioen gulden; de minister heeft beloofd het te zullen ultdeelen Nu krijgen wü een millioen. Toch is de 8 millioen door de producenten op gebracht; de Kamer van Koophandel te Hoorn, hoewel bü de boeren niet sympathiek, heeft evenals die van Alkmaar, een warm hart voor de boeren en daarom aan den minister verzocht aan de leveranciers van het Fransche melk product het pot.e ujü te deelen. De minister heeft geantwoord, dat bet nog eens zou worden overwogen. Misschien wordt de 8 millioen wel gebruikt voor de Inkrimping van den veestapel, doch dit zou een ongerijmdheid zün. Spr. betoogde vooris. dat de uitkomsten van den melktceslag niet schitterend zün. Binnenwüzend ontving ƒ4630 en moest ƒ3950 terug betalen. Wü zün nu niet ver af van 3 cent per liter. Spr was overtuigd, dat er een zeer ruim gebruik ge maakt wordt van de geboden gelegenheid om zelf boter te maken: het gevolg daarvan is. minder melk aan de fabriek en minder geld ingruk a. Tot n, bio-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 10