VELO’S zijn niet duur D Heeft U f 1 De crisis in Ierland OMROEPERS kleine advertences d n Gelegenheids-Advertentie welke ook in een of meer ANDERE bladen moet worden geplaatst? Onze administratie verleent hiervoor gaarne haar bemiddeling. De pr(js van Uwe annonces wordt hierdoor niet in het minst verhoogd. F Uit Alkmaar II 1 is ER GROOT GEVAAR? LYCEUMBOEKHANDEL I aangeboden betrekkingen r P 1 i i ALKM.BOYSI-HOLLANDIAI 11 Xlwinkeuuffróuw vJi e v Aanm. bij P- BOON, Fraun- A dam. O 38006 ------ ZATERDAG 19 AUGUSTUS Weer een bar minder BURGERLIJKE STAND BERGEN v. PUTTEN &OORTMEIJER. PAYGLOP Vraag en Aanbod van Pensions HUISRAAD. ENZ. MEUBELEN, PRIMA VEEREN BED BEDEVAARTEN I REIZEN EN MUZIEKINSTRUMENTEN DANKBETUIGINGEN RIJ-, VAAR- EN VOERTUIGEN DIVERSEN ■MMMMKIBUIiniManMISRCIMiWUUMMülVniMI TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP AANGEBODEN Lessen Gevraagd en Aangeboden O’Duffy een gevaarlijk tegenstander De regeeringzmaatregelen wijzen op een paniek-atemming ZONDAG A.S. 2.30 UUR 1 ‘ZAKEN-OMROEPERS 50 CENT PER REGEL (BIJ CONTRACT AANMERKELIJKE REDUCTIE) DANK PUIN MOOI GERIEFELIJK BOVENHUIS feeyraWR Hs 1. d.VOfiêEN,Köü® fi. m&B. TE HUUR GEVRAAGD WASCHMACHINES vanaf fl.3O.- WRINGMACHINES vanaf fl. 13.- MET DE LINDBERGH TOURINGCAR NAAR BEAURAING EN DE BELGISCHE ARDENNEN 4 VOLLE DAGEN PRIJS ALLES INBEGREPEN 37.50 GELDBELEGGING. Te koop onder- en bovenhui* te Haarlem, huuropbr. per week f 8.Hyp. aanw., kooppr. f 3500.i Brieven onder letter 0 38094 bureau van dit blad COLPORTEURS Een groot geïllustreerd weekblad zoekt flinke R. K. Colporteur» Goede verdienste. Brieven onder lett. 0 38075 Bur. van dit blad TE HUUR AANGEBODEN I..5 WESTFAALSCH MEISJE R. K. BOERENZOON voor baasknecht voorzien van boek en landbouwdiploma goed kunn. melken en met alle werkzaamheden bekend. Br. onder lett. O 37873, Bureau van dit Blad. VOOR GELDBELEGGING TE KOOP AARDAPPELEN BETALEND LOGEE JONGEN FLINKE NETTE WERKSTER gevraagd. Dinsd. en Vrijd. 9 tot 5 u.. 4 gld. per week. Omtrek Krommerdl, A dam. Brieven onder letter O 38082. bureau van dit blad. AANTREKKELIJK si's t f. ^"^IJSVENTERS „De kapitein van Köpenick” l HOLZY 7-PERSÖONS TAXI F dit btad.- Zwerdiik-wpguum, -38063 MACH1NE-B0RDUURSTER 289 PRINSENGRACHT. A’dam 30UUO ZAAK IN MANUFACTUREN op goeden stand, direct te aanvaar den Br ond. lett. O 38022. bureau van dit Blad. HEEREN SIMPLEX RIJWIEL G. HENDR1KX GEVRAAGDE BETREKKINGEN] R. K. (D.- MEISJE Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling GARAGE OF PAKHUIS TE HUUR op den LINNAEUSHOF (Watergraafsmeer) AMSTERDAM BENEDENHUIZEN MET BEL-ETAGE, bevattende mineten» 4 kamer» en budk., huurprijs vanaf 57.5c per maand. HANDWERKZAAK VIJF VRACHTSTOOMSCHEPEN VIER MOTORVRACHTSCHEPEN N. V. PIERLOT EN CO. FOURAGE EN MEELHANDEL TE KOOP DEGELIJK R. K. MEISJE AMSTERDAMSCH RADI0-1NSTITUUT HOTEL CAFE RESTAURANT TE KOOP 6 Kampeerverbod. waar- zal is Generaal zooals la goeden O 38043 o LEERLINGEN O 38065 gezin te omstandigheden toevallige Te )t- een W< l). HMMMHIHBBNIHMHMMKIlIliiilinnniBUonUQHMHHHflHHMMIHBMBSBOflHMHIMIBI an en van 4 tot Brieven A( 48. Den L Gevraagd NET R.K. Aanmelding 1 Emmastraat 85. Alkmaar. >rijs. Adres Wijk aan O 38099 Dame soekt ZIT-SLAAPKAMER str. water, voll. pens., Centr. A’dam. Br lett. O 38083. bureau van dit bl. Jong zakenman met goed rendee- rende zaak, vraagt voor uitbreiding van zijn bedrijf 1000 TE LEEN, liefst van Particulier. Brieven onder letter Oy98064, bureau van dit blad. momenteel zoekt tijdelijk H. JANSEN. Arnhem. O 38058 .ijk 1st :to- dle IU- its. len de DE ADMINISTRATIE e aan St. Antonius voor een verkregen gunst. te koop op de boerderij Hof geest” te Velsen. O .38048 te huur, gelegen centrum stad. Bev.: 2 kamers en suite, sljk.. keuken. WC. Boren: 3 groote alaapk, gr. kolder, g balkons. Huurprijs 7.per week Ik ler ?n, Bit bü ie, in ;el an iet ns ik en en 11? ind ruk Tot Ho pen ere :he be- aar cu- ren or- cr- iar. LC. ai de tiet 500 Ber ten en, ie- en ale de IV >r- ier iet an hU Un »et en en MUtaimiuniiuitiiiiui<!!intHnffliiiHi<iHiauw!UfHiiuHraMra«HaBmMWRr'VfflaaaaaBMi - t E. 52 h. Schitterende tocht naar de Ardennen met bezoek aan de bedevaartplaats BEAURAING. -» MAANDAG 21 en 28 AUGUSTUS Nog enkele plaatsen vrU- Kaarten verkrijgbaar: GROOTE BICKERSSTRAAT 97. TeL 47490. DAMRAK 84A, Telefoon 48715. Sigarenmagazijn PIEPER. De Clercqstraat 90. TeL 81501 en Rijnstraat 4, Amsterdam. Aanbev. B. VAN OLFFEN. verkoopster. Brieven ep^ref MB L - - Net R.K. Burgermeisje. 30 Jaar. zoekt dito VRIENDIN te Amsterdam, met flets en kthmende dansen. Br. onder letter O 38103, bureau van dl* blad. Te "koop gevraagd 15 H.L. DARWINTULPEN ongeraapt. Brieven onder letter 38078. bureau van dit blad. In rustig gezin te Haarlem aange beden voor Dame h.b.b.h.. een FRISSCHE SLAAPKAMER str. water, met of zonder pension. Brieven onder letter O 38049. aan het Bureau van dit Blad. Een net R.K.. meisje, oud 25 Jaar. zoekt te Haarlem of omg. VRIENDIN, ongev. denzelfden laeftUd. Br. onder letter O 38072. bureau van dit blad. Door Burgemeester en Wethouders dezer ge meente is met ingang van 15 Augustus 1933 ingetrokken het verlof A. verleend voor een be kenden bar aan den DUk alhier, op grond van het feit, dat het voortbestaan daarvan In strijd zou zijn met de bepalingen der Drankwet. Te koop gevraagd *200 STR. METER 2” DRAADBUIS EN WARMWATERKETEL. voor centrale verwarming van 3 A 1 M2., merk v. d. ketel en pi J. Adrichem, Arendsweg 80. Duin. Wie helpt netten R.K. Jongeman aan 500 tegen 5 pCt. voor uitbreiding zijner zaak 2 sol. borgen aanw. Br. onder loiter O 38070. bureau van dit blad. Te koop gevraagd een staat zijnde G ROENTENWAGEN Agent N. H. D., Ruiterstraat Helder. O 38060 ■HRRRRHMnaaiaHaMaHWttiaHaaaNBaMiBMaaMMMaMMaMMgMMHMMBMH Biedt zich aan NET R.K. MEISJE voor winkel._pf huishouding, voor di rect of later. Bileven onder letter O 38069. bureau van dit blad. Gevraagd te Utrecht Gem. Zit- en Slaapkamer of groote zltslaapkamer niet of zonder pension. Centr. stad, door dame, h.b.bh h Br. met opgaaf piU® ond lett. O 38087. bur. v. d. bl. Door te huur EERSTE BDVENHUIS Frans Halsstraat 82. 31 p. bezichtigen Visdag en Zatei bevr. 2e J. ZIJ-RLAAPK AMERTJE te huur bij Roelof Hartpiein, A’dam. Br. lett. O 38044. Bureau van dit Blad. Biedt zich aan per 15 September of 1 Oct., als HUISHOUDSTER bij alleenwonenden Heer. Liefst Amsterdam of Den Haag. Br. onder letter O 38050, aan het Bureau van dit Blad. f 156-, lev. 2e A’dam. O 38066 Biedt zich aan een woonhuis met 3 bovennuizen. eigen grond, geheel in orde aan de Jac. v. Campenstr A’dam. Lage huur f 1400 per J.. koopsom 16.500. Brieven onder letter O 38080. bureau van dit blad. Aangeboden beste EETAARDARPE- I.EN a 2.50 per mud (70 KG.) franco Amsterdam en Haarlem. Door verkoop van alleen zelfverbouwde aardappelen steeds dezelfde beste kwaliteit H J MEIJER. Rljk-Haarl. meer. Aalsmeerderweg 94. dan dat zy het regieringen die het» ben. Op de vraag of de regeermg van den Vrijstaat te ver gegaan is, en evenals twee jaren geleden npt kamnet-cosgrave door een al te drastisch opueden een ohweerstaanbaie stroommg tegen zich ontketend heeft, zal de toekomst moeten antwoorden. Persoonlijk geiooven wy, op grond van wat w'y in de lersche en Eugeische tuaaei. lezen, dat de Valera aan de Nationale Garde meer „eer'' oewezen heelt, dan wenschelyk Is. Generaal O’Duliy’s ^landigneid biykt meim. dat hy, pmiddellyk na de parade van gisteren ai gelast te hebben Jterkparades" (optochten na net e.nde der laatste Missen; voor den volgen den Zondag atgezondigd heelt. Deze zullen niet alleen te Dublin, maar over het geheele land gehouden worden, en het zal de regeermg dus teel moeilyker vaben ertegen op te treden. Zeer zeker mogen wy zeggen, dat de stdüd gisteren uoor net oetooguigsveibod met beslecnt geworden is; hy vangt eerst recht aan. En wat uem byzonder verbitterd zal maken Is, dat de groote beginselen, die tegenover elkaar staan, met die zyn van parlementaire en fascisme, maar: Republiek of Ryksland onder de Bntache Kroon. Beschaafde R.K. Dame. bulten betrekking, p'aatslng als met vrUe zit-slaapkamer by nette familie tegen matige vergoeding. Liefst Haarlem*of onmiddellUke om geving Br onder lett. O 38052. Bur. van dit Blad. Gevraagd te Arnhem R-K- Pianist, cm voor liefhebberij In enaembie aamen te spelen. Br. onder letter o 38033. aan het Bur. van dit Blad. HUWELIJK. Kennismaking gezocht door Jonge man. 23 jaar. R.K. met meisje 20 26 jaar uit goeden stand. (Liefst omgeving Utrecht). Br. met foto, welke beslist geretoum. wordt, ond. lett. O 38059. Bur. van dit Blad. Gevraagd een eerlijke, vlugge goed kunnende rekenen. 14 15 Jaar, om te helpen melk venten, voor dag of dag en nacht Adr N v. d Pouw- Kraan, Oosteinderweg 431. Aalsmeer. O 38100 TE liUUB VRIJ BENEDENHUIS voor 2 nette menschen. 24.p. na- Ged. Raan^gr. 13 B zw., Haarlem. Te bevr. Bloemhofstr. 8, Haarlem O 38098 Te koop gevraagd te Utrecht klein VOUWW’AGENTJE. Adres Grevelln- genstraat 13, Utrecht. O 38088 R.K. Heer zoekt tegen begin Sep tember nette ZIT-SLA APKAMEB met pension, In Bloemendaal of om geving. 'Adres H. P. v. GAASBEEK. Jnnglijnsweg. H^r Hugowaard Zuid. O 38061 Gevraagd te Utrecht eenvoudig R K Dagmeisje, van 8 tot 1 uur. Vrydags tof 6 uur. Aanmelden na half 8 Croeselaan 272, Dtrecht. U JoUjï geregen alle voorkomende werkzaam- Wél bespaart U zich moeite. Wij houden ons dus aanbevolen! Het voorstel van B en W. wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen. Tegen de heeren dr. Hemelrijk en Den Das. De heer Voüte vraagt de politieverordening aan te vullen met een colportagevertxxi. De voorzitter zegt, dat ook dit zijn aandacht heeft. De heer SWAAG brengt hulde aan de Brand weer voor zjjn correct optreden bij het begin van brand door hooibroei in zjjn woning. Ook voor de hulp van de politie is spr. dankbaar; door vereend optreden werd erger voorkomen. Hierna sluiting. Bxjl net BJC Meisje te Utrecht. 40 Jaar, voor HULP IN; DE HUISHOU DING voor morgenuren of een paar dagen per week. Brieven onder lett. O 38089. bureau van dit blad. en billijk la reclame tusschen 8e Omroepers. Eiken avond hebben deze de belangstelling van duizenden ge zinnen. die dit blad lezen. KEUKENMEISJE tusschen 7 an 8 uur. O 38085 HH.VERSUM. Te koop op Isten stand zonnig gel. m. vr^j uitzicht aan voor- en achter zijde o. architect, geb. Landhuis, voorz. v. a. mod. comf.. w.o. compl. centr. verwarm., warm en koud etr. water, badk. m. Ingeb. bad en druk- automaat Bev.: 9 kam. enz. voor- en achtertuin m. garage. Koopprijs sl. 15.750.-. ïnl. „Sperder’s” Wonlng- bureaux A: Makelaarskantoren N.V Hilversum. Neuweg 207-209. Tel. 2082 -2€3 Bussum. Stationsweg 36. Laren (NH.) Brink 7. Op aanvr. gratis toez. gelll. woninggids. o 33063 Bakenesaerstraat 15a. Haarlem. Gevraagd te huur of te koop een CAFE VEKLOFZAAK zoo mogel|jk met garage en rijwiel stalling. Brieven fr. lett. O 37944, Bureau van dit Blad. Het Ensemble Louis Saalbom zal van af Donderdag 31 Augustus tot een met Zondag 3 September as. in de Groote Schouwburg-loge van den heer Dassi vier opvoeringen geven van „De Kapitein van Köpenick", tooneelspel in 12 tafreelen. vrij bewerkt naar Carl Zückmayers tooneelspel door Louis Saalbom met laatstge noemde in de titelrol. In verband met de misdragingen door kam peerders, die in het dorp pensiongasten minder aangename woorden toeschreeuwden en de In ternationale zongen, stellen B. en W. voor de politieverordening uit te breiden met een be paling tot verbod van kampeeren. In de verordening wordt verder voorgesteld te verbieden te zingen of deel te nemen aan spreekkoren, personen uit te jouwen en na te roepen, en te kampeeren of tenten op z’n ter rein toe te laten; B. en W kunnen echter ont heffing verleenen voor het kampeeren overdag. De voorzitter wees er op, dat er In Bergen gelegenheid te over is om ook voor billijken prijs te huren; het karakter van Bergen moet bewaard worden; er blijkt aan een verordening als deze behoefte. De heer Den Das Is niet voor een algemeen kampeerverbod; waardoor een ieder belet wordt eens In een tent in de vrije natuur te vertoeven. Het zingen verbieden vindt spr. al heel vér gaand. Laftt zingen wie wil. Voor ordeiijlte kam peerders wil spr. de gelegenheid open laten. De heer ZEILER spreekt namens z'n heele fractie zich uit voor een algeheel kampeerver bod. De goeden moeten lijden met de kwaden. Uitzonderingen wil spr. niet toelaten; waar blijft de grens. Als de gemeente V.V.V. en de Inwo ners veel geld besteden om het dorp te ver fraaien; als die kapitalen verloren dreigen te gaan door horden kampeerders, dan zou dat een nadeel voor de gemeente worden, omdat het publiek waarvan we t hebben moeten, weg blijven. In Castricum is Provinciegebied aan gewezen voor dergelijke menschen, die kam peeren willen. Door ’t kampeeren vrij te laten, zou men de kip met de gouden eieren slachten. Een tusschenvoorstel aanvaardt spr. niet Op een vraag van dene heer DTNGERDIS zegt de voorzitter, dat het alleen op den weg verboden is aan spreekkoren deel te nemen. Dr. HEMELRIJK acht dan verduidelijking van de verordening noodig. De heer VOÜTE herinnert aan het voortdu rend trommelen op ’t kampeerterrein en daarom te meer voor een kampeerverbod. De VOORZITTER zegt, dat de klachten ook de z.g. goede kampeerders betreffen; over het kampement aan de Nachtegalenlaan heeft spr. een massa klachten gekregen. Dr HEMELRIJK riet In de laatste gebeur tenissen de directe aanleiding tot dit voorstel; een Inwoner heeft op een ongelukkig oogenblfk een terrein verhuurd voor een 10-daggsch kam pement van circa 700 kinderen. Het betoog van den heer Zeiler komt z.l. hierop neer, dat het natuurschoon alleen is voor hen. die een pen sion kunnen betrekken om een huis kunnen huren. Zij. die willen kampeeren. worden uitge sloten. ZU, die geen enkelen overlast doen aan natuur en inwoners, mogen niet verhinderd worden. Groote kampementen wil spr. weren, Gevr. Ntn MEISJE v dag of d. en n. in de buisb. m. hulsel. verk. PRENBN. Cronjéstraat 164, Haarlem O 38097 Bosb. TouMjtr. 7, A’dam. 'Tel. 82104. Ondertrouwcoupé 1R5 per uur. O 38037 Te koop aangeboden een TON'8 FORD-VRACHTWAGEN me' open laadbak, prijs billijk. Br letter O 38077. bureau van dit blad Autortyflchool EWALD IIOI.ZHA18. Volledige prlv. cursus 25. Bosb. Touss-str. 7, A dam, Tel 82104. MOTOR te koop gevr. in prima staat, 9% of 5 PK. met licht en duo Aanb liefst' In N H met opg. van merk. Jaar, en u«t prUs onder letter O 38086. bur. yag dlt bUd. TE HUUR tegen verminderde prijzen Boeiers met 4 slaappl. KaJultbootJes 2 slaap- -pl B.M.S. 20.per week. R Dragt. Aalsmeer. O 38078 75.— MOOIE PIANO Beslist solide met garantie, desgew. 1.50 p. w. Te zien op Zondag. Su- matrastraat 119 hs., A’dam. O 38081 Prachtige zwarte Piano te koop Zoo goed als nieuw Adres: Kanaalstraat 16 UI, Amsterdam-W O 38040 PRACHT DUIT8CHE PIANO 5 j. gar. 10 d. m.. franco Jan d. Heydenstraat 103 Van particulier te koop een 6-PERSOONS AUTO merk DAIMLER. In goede eondltle. Voor elk aannemelijk bod Donkere Spasme 32, Haarlem, van v.m 8 u tot 3 -- 9 38093 een persoonlijke grief heeft. Voeg hieraan toe dat hij aan zijn beweging een vorm gegeven heeft die, vooral in een land met een veelbe wogen jongste verleden, door de regeering met goedé redenen geducht moet Worden: de fascis tische. Het fascisme (of wat zich, in zekere ge vallen geheel ten onrechte, ermede gelijk stelt) Is bulten ItaliS kunnen groeien doordat paretanentaire regeerlngen in gebreke achtergevel-rooilynbesluit werd, met het oog op bebouwingen als In ’t Meerwijkpark enz. die In het belang van het aesthetisch aanzien der gemeente zijn geschied, voor deze gemeente on mogelijk geacht. B. en W. stelden voor aan Ged. Staten vrij stelling te vragen van de gehoudenheid tot het stellen van voorschriften ter bepaling van de achtergevelroollijnen en wel ten aanzien van de geheele gemeente. Na eenige discussie conform besloten. Terstond gevraagd een 4 R.K. BOERENKNECHT - bt8t kunnende melken. NIC OevraaRdPrima Biedt zich aan NET R.K. MEISJE kelfst. kunn. werken en koken, te Alkmaar of omgeving. Brieven ond letter Z. aan Kantoorhouder. H.H. Waard Zd. O 38084 Wegens dubbele zaken ter overna me aangeboden een z a. STOKER-MACHINIST, bekend met stoomketelbedr|jf. Laag-, middel- en hoogspannings- m o to ren. Br. lett. O 38042. aan het Bureau van dit Blad. Te koop van particulier met hulpmotor (Sachs) z.ga.n. 95.Lomanstr. 17hs.. A’dam. n 38045 KORTE HEERENSTR. 13 rood, H’lem bl.*. voor bet betegelen van: Uw keuken. W.C.. badkamer of vesti bule. Door aankoop van een partij tegels ben Ik in staat dit goedkoop te doen. Desgewenscht op cxjndltlên. Tevens metselwerk en schoorsteen vegen 1 0.65 per stuk. O 38047 Gevraagd tegen 1 Sept, een NET MEISJE van 83 uur. In klein b- Alkmaar. Br. onder letter O 38051. Bureau van dh Blad. auaa- en peioogmgsvryneden tc ..tonden, welkt iet ascisme zelf zyn tegenstanders onthoudt .ndien de Valera uitgaat van het ttandpunt dat en regeering tegen georganiseerd fascisme nie’ je vroeg kan ingrijpen, en dat zij het bestrydei. .noet met de middelen van het fascisme zeh n.i. met dictatoriale taalregelen en zonder ne de voordeelen te gunnen van de constitutioneel, .echten die het zelf wil opheffen, dan geeft hy ■ner door misschien een nuttige les aan een deel van net buitenland. Ook hierdoor willen wü niet geacht worden •ets tegen Generaal O’Duffy in te brengen, zyn .ascisme is in ieder geval zuiver nationaal, en jiiaihankriyk van eemge overeenkomstige stroo- ■uiing in het buitenland. Het is fersch, en even vrij van Internationalistische zwaxthemdery aio van Sjieil Hitler!’’-gedoe. Geen bultenlandsche propaganda ligt er aan ten grondslag, en het is dus uitsluitend Ierland, zaak of het Generaal o uuuy's fascisme aunvaaroen wil oi niet. Maar uezien wy de beurtemssen van het standpunt uer regeering, dat begrypen wy zeer goed dat ueze bever te vroeg tegen dat fascisme optreedt voorbeeld volgt van andere laat of te laat Ingegrepen TE HUUR MODERN BENEDENHUIS 1.p. w. Zomerva&rt 160 zwart. Te bevragen Bloemhofstr. 8. Haarlem. O 38096 Geboren: Johanna Cornelia, d. van Hendri- kus du Pot en Margarctha Upelaan- Helena Johanna, d. van Leendert Mayer cti Neeltje Pranger; Greta, d. van Hendrik Hayte Epeus Haytema en Antje Wilhelmina Petri. Ondertrouwd: Cornells Smith en Stanisïawa Urbanski; Nicolaas de Haan en Catalin Szak- m&ry; Gerardus Pedroll en Maria Ploeger; Hij- man Bonewit en Anna Kahr. te koop A ƒ4.50. GR- GESPIJKERD V LOERKLEED 8.50. Pr. KTNI*EB- WAGEN 5.50. VIER STOELEN ƒ5.—, ren HEEREN 2 DAMES CRAPAUDS EN CANAPE ƒ9.50. VLOERKLEED 2.50. Adr. v. Kessel. Jansstraat 28. Haarlem. Aan hetzelfde adres alle soorten ROMANS TE KOOP GE VRAAGD. O 98074 BJS.a. te Adam een voor klem gezin. Eenlgezln» bekend met koken. Br onder lett. O 88041. Bureau van dit Blad. Gevraagd net R.K. DAGMEISJE zelfstandig kunnende werken 830 tot 7.30 u. Zondags van 8 uur. ’s Maandags na 1 uur vrij Loon f 7.per week. Aanmelden ■s avonds na 8 uur Mosplein 24 (winkel). Amsterdam-N. o. b. M.__ O 38039 LONDEN, 14 Augustus 1333 met ‘zooveel bezorgdheid tegemoet ge ziene Zondag is te Dublin, afgezien van eenige min of meer ernstige straat- inddenten. betrekkeiyk rustig verloopen. De regeering had ter elfder ure de Blauwhemden- parade voor den cenotaph op Leinster Lawn verboden, en Generaal O’Duffy had zich, tegen veler verwachtingen in, aan dit verbod onder worpen. Aldus werd de onmiddellyke botsing, voor men gevreesd had, vermeden. Maar de spanning duurt voort. Zy neemt zelfs toe. De maatregelen, welke de regeering genomen heeft, wyzen op een paniek-stemming. Zy heeft de Public Safety Act in werking gesteld, en hierdoor feitelyk den staat van beleg over Dublin afgekondigd. Deze Act werd door pre sident Coegrave gedurende diens laatste regee- ringsjaar, aan den Dail opgedrongen, toen hy volmachten zocht om op te treden tegen het lerache Republikeinsche leger, en ook tegen de Communisten die, ofschoon door De Valera ge negeerd. gaarne van diens activiteit tegen het kablnet-Cosgrave gebruik maakten om hun eigen revolutionaire piannen te bevorderen. Dank zy de Public Safety Act wist Cosgrave de orde over het heele land te herstellen en te hand haven, maar hij verspeelde er zijn toch reeds sterk geslonken populariteit door. De Valera moet den toestand zeer ernstig inzien, indien hy het thans noodig geacht heeft deze w*t weder in werking te doen treden. Ook de instelling van een militaire rechtbank die, van de uitgebreidste volmachten voorzien, alle gearresteerden zal kunnen vonnissen, en zelfs de doodstraf zal kun nen uitspreken, wijst op een ware paniek stemming. Dublin is een gewapend kamp. Zwaar gewa pende burgerwacht, machine-geweer afdeelingen en zelfs pantserauto’s patrouilleeren door de straten. De nieuw-gevormde. met geweren ge- gewapende „geheime politie”, waaromtrent men zoo weinig afweet, is in deze „oorlogsatmosteer" nog een schrikaanjagend element van onzeker heid. Deze grootscbeepsche maatregelen zijn des te verwonderlyker, omdat weinige weken geleden nog volmaakte rust heerschte in Ierland. Wy onderschattén den persoon van Generaal O'Duffy allerminst. Wij gelooven integendeel dat hij de gevaarljjkste tegenstander Is. dien de regeering op haar pad had kunnen ontmoeten. Maar is het mogelyk dat door zijn optreden in een paar vteken tyds de toestand een zoo algeheele ver andering ondergaan heeft? Een ongeregeld „leger". i I mnd. Te Vrijdag en Zaterdag. v. a. Meydenstraat 9C Amaterd a m Z. O 88055 te. huur 17.50 p. m. Zomervaart 16^ A. Te bevr. Bloemhofstr. 8, H7em. VRUB DUBBELE BOVENHUIZEN bevattende minsten» 4 kamera «o badk Huurprijs vanaf f 45.per maand. r» bevragen Llnnaeushof no 77 en 17 boven Telefoon 54996 en 82865 Gevraagd tegen 1 Sept. BESCHAAFD MEISJE van ’s middags 26 uur om op 1- Jarig kindje te passen en verdere lichte bezigheden, liefst diploma huishoudschool. Br. letter Z, Adv. bur. A. VERNOUT. Warmoesstr 10. Haarlem. O '98092 ▼raagt oor direct Juffrouw met vak ken nif> ‘evens verkoopeter. Brieven met opb <«1 eir ref onder letter O «8103. bwttM/'. omdat daarvoor Bergen niet geschikt is. zoo n groot kamp hoort hier niet thuis; daar Is elders plaats voor. Spr. wil ze echter weren om andere motieven als hier genoemd zijn. Als B. en W. in hun spreken van schadelijk voor de openbare orde, de zedelijkheid en de gezondheid, neemt spr. des te meer aan, dat zy in de gebeurtenis sen van de laatste dagen aanleiding tot hun voorstel vonden. Economische motieven aan vaardt spr. niet. Men moet de kwestie ook be kijken van de zijde van goede, gezonde kam peerders. Spr. betwist het nog, of de inwonen- den schade van kampeerders ondervinden. Als kampeerden geweerd worden, gaan ze toch niet in een gemeubileerd huls wonen. Spr. wil volstrekt het karakter van Bergen als penslon- dorp niet schaden. Spr. ziet niet in. dat het In het belang van de kampeerders, noch In het belang van Bergen is een algemeen kampeerverbod in te voeren. De goede kampeerders moet men niet mede treffen. Spr. weet een andere mogelijkheid en stelt voor by wijze van proef het kampeeren toe te staan met een schrlfteiyke vergunning van den burgemeester, zoowel voor terrein-eigenaar als kampeerder; spr. stelt dit voor In vertrouwer\. dat de voorzitter van deze macht een goed ge bruik zal maken en niet al te dictatoriaal optreden. De VOORZITTER noemt het- voorstel van B. en W. dudelyk genoeg; spr. heeft een stij gende klacht gekregen van kampen In de buurt; deze klachten waren gegrond; spr^ial dit wel overwogen voorstel van B. en W. daarom in stemming brengen. De heer ZEILER betoogt, dat de neringdoen den meer gebaat zyn bij de vreemdelingen dan by de kampeerders. Als de pensionbedryven verloopen, is dat een ramp voor de gemeente. De heer DINGERDIS ziet in het kampeeren schade voor omwonenden en vóór de openbare gezondheid. De heer DEN DAS betoogt, dat ondanks de toename van het aantal kampeerders de laatste jaren, het aantal gasten toch is toegenomen. Dr. HEMELRIJK vraagt, waarom men het den enkelen rustlgen kampeerder wil weren. Spr. is niet tegen beperkende bepalingen en ziet In de houding van de anderen een poging om het kampeeren geheel te verbieden en geen enkele mogelijkheid open te laten. te Utrecht een R.K. MEISJE 24 jaar, voor hulp In de hulshou- dmg. v-g-g-v. Brieven onder letter O 88056, bureau van dit blad. B.z.a. NET R.K. MEISJE goed kun nende koken. In ’t bezit v. g. g. Br. letter O 38101, bureau van dit blad. Voorloopig Bericht SCHEPENVEILING (wegens railUasement) Mr. M. SLINGENBBRG J. VAN MUNSTER VAN HEUVEN. Notarissen te Haarlem, sullen met medewerking van onderetaand Bureau, eind Sep tember In het Notarishuis, aan de Bllderdtjkstjaat 1 te Haarlem publiek verkoopen pen. Cruqtilus, groot 93 804/1000 ton. Blad Haarlem, groot 9» 732'1000 ton. Leechwater, groot 93 804/1000 ton. lastdrager I. groot 103 373/1000 ton. La-stdrager VI, groot 94 924/1000 ton. zen. Spaarnestroom. groot 95 773/1000 ton. Lastdrager V, groot 66 333'1000 Wilhelmina II, groot 55 820 '1000 ton. Wilhelmina V, groot 54 443/1000 ton. Inlichtingen by genoemde Notarissen en hy dcheepeekperta, Amsteldyk 119. Amsterdam Telefoon 27481 30 Jaren bestaande zaak In stad In Z.-Holland. Eigenaar gaat stil leven. Prijs f 6000.Netto winst f 3500.p. j. Overtuiging en Inwerken toe gestaan Inl. Mak L KOUDIJS EN CO.. Den Hsag. Torenstr. 91. Tel. 180354 B O 38068 Tegen 1 Sept gevraagd voor d. en n., vlug en netje» kun nende <?erken, v.g.g.v. Adres Mevr. LARSEN, Joh. Verhul» tetraat 52, Amsterdam. O 38091 (Dir. W. Broertjes Leeraar Z.VS. en E.T.O.^ Erkend door da Vereen, tot Bev v. Radlo-onderw Opleiding tot: BADIO.TF.LEOB. RADIO-TECHNICUB, ENZ. ENZ. NUVKKHEIU8 ONDEKW. AKTEN NI. N’J. NV en N 16a. RAIlIOHOlWtAKSISSEN VOOR H.H. HANDELAREN EN II.H.S. en MI LO. Telefoon 53145. PLANTAGE MIDDENLAAN 74. Amsterdam Gemeenteraad. Gisteravond vergaderde de Raad dezer gemeente; afwezig wegens verbiyf buiten de gemeente mevr. Dekker. De heer Voüte merkt op. dat van drie ver gaderingen nog geen notulen zijn verschenen. Spr. vraagt bespoediging. De voorzitter zei, dat de vacancies de oorzaak zyn. Aan mevr. H W. Bangers-van Hoorn werd op haar verzoek eervol ontslag ver leend als on- derwyzeres aan de O.L.S., met ingang van door B. en W. bepaalden datum. De verordening op het bouwen, sloopen en wonen In deze gemeente werd gewyzigd. Een wegens dubbele zaken. Gelegen op Isten stand te Den Haag. Prijs com pleet 5000 Vrij van brouwery. Netto winst f 60.p. w. Inl. Mak. L. KOUDIJS EN CO.. Den Jlaag. Torenstraat 91. Tel. 180354. O 38067 Gevraagd te Utrecht R K. HIT-P IN DE HUISHOUDING, met alles be kend. ook genegen In winkel be- hulps. te rijn. Dinsd. en Vrijdag:den gcheelen dag, overigens 8%-llii u. Br opg. leeft., sal.. laatste betr ond. letter O 38090. bureau van dit blad. SPOED. t JONGENSRUWIELEN 10 per stuk. Oude Schans 86 I. Amsterdam O. O 38079 Bt* voor VERSTELWERK, ÓPPER SEN en OHTVUEKKEN van Uw pak H Heeregrsve, Landbouwstr 4. Arn hem. 38057 O Duffy’s Nationale Garde, Is voor een land en een regeering steeds een gevaar, zelfs wanneer het niet of niet noemenswaardlg gewapend is. wy nemen aan dat het waar is dat de ^Blauwhemden” in korten tyd sterk in aantal toegenomen zyn. Maar zelfs in het voor hen gunstigste geval vormen zy slechts een kleine minderheid, vergeleken by het eveneens onge- ese*ue ,,***,11 rvepupucan nuuy Ooa lyui. niet den minsten twijfel dat de Valera nog steeds de meerderheid der kiezers op zijn hanc neeft en dat, wanneer hij thans verkipzingpr uitschreef, de oppositie even weinig kans zou nebben als in het begin van het jaar. Noch door middel van geweld, nog langs con- riitutioneelen weg, zouden O'Duffy en Cosgravt mans in staat zyn de macht te veroveren, len- Ó1er voor De Valera redenen mochten zyn te twyfelen aan den trouw der Burgerwacht en oer politie. Deze is, voor een klein land, be won- derenswaardig georganiseerd, en die organisatie is het werk geweest van Generaal O’Duffy W.ens persoonlyke populariteit by de leden dei burgerwacht zeer groot is. Hierin zouden wy een verklaring vinden van de byna overweldigende maatregelen, door de Valera genomen tegen een fraclie.die tot nu toe niets feitebjks ondernomen heeft, waardoor de openbare orde in gevaar kon worden gebracht. Dit ook zou verklaren waarom de president er nog steeds niet toe overgegaan is alle „ongere gelde legers’’ tdus ook zyn eigen I. R Aj te ontbinden. Toch gelooven wij te moeten instemmen met die beoordeelaars, die meenen dat De Valera be ter gedaan had. Indien hy het risico van een Blauwhemden-betoogmg op Leinster Lawn aan vaard had. Collins. Griffith en O’Higglns, te wier nagedachtenis de Cenotaph opgr.icht is. zijn de stichters geweest van den Ierse hen Vrij staat; twee hunner werden vermoord door Re publikeinsche extremisten, mét wier daden de door-en-door humane De Valera nooit eenige sympathie gehad heeft. Zy waren groote patriot ten, en aan hun nagedachtenis is elk jaa1' plech tig hulde gebracht op Leinster Lawn. Gisteren was deze plaats dogr een sterke politiemacht afgezet, en zelfs van diegenen, die speciale ver gunning hadden den Cenotaph te. bezoeken, maakten slechts zeer enkelen hiervan gebruik. Geen kransen dekten den voet van het monu ment. Op de licht-ontvankelijke Ieren maakte dit alles een vernietigenden indruk. Terecht of ten onrechte zullen zy De Valera verantwoorde- lyk stellen voor vrtit zy als een natlonalen smaad beschouwen. Het alles beheerschende feit is evenwel de af kondiging der PubllC'Safety Act. De regeering zou hiertoe niet overgegaan zyn indien zy niet vreesde dat haar gezag ernstig bedreigd werd Maar die vrees kan sterk’ overdreven zyn. En dan heeft men het volgende in aanmerking te nemen. Het volk meet de kracht eener oppositie af naar de maatregelen, die de regeering tegen haar treft. Een sterke of schynbaar-sterke oppositie wint snei .louwen en dus aanhan gers. Is zy eenmaal over een zeker punt heen, dan ontwikkelt zy zich ais een lawine. Zoo heeft zkh ook de lersche Republikeinsche partij ont wikkeld. wy vragen ons af of de Valera geen zeer gcvaarl.jk spel speelt door zooveel reclame voor O'Duffy en diens Nationale Garde te maken. Maat Idertegenover moet erkend worden dat Generaal O’Duffy een zeer gevaarlijk tegen stander is. Door dit te constateeren, stellen wij ons noch party vóór, noch tegen hem. Hij is niet alleen gevaarlyk omdat hy bekwaam, ener giek, overtuigd en populair is, maar ook omdat hy de ontslagen chef der Burgerwacht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 11