FEMEN’S Goed en niet duur! TH. VAN DER KLEI Zn. WELVAART Dé Looper van Marathon 9 E. W. VET Het Manchesterhuis RUILAANBOD Parker Duofold Dekkleeden cent J. VAN DER POL BREIT d d t nu reeds voor den winter KRAMER’S Meubelverkoop Advertentiën daoï Snot ftev-g o/2xnxdxLii£dA m&t STILLE WERKERS door JAN BAKKER lilckmann ZIJN ONZE: BROEKEN 1.85 Schoolschoenen FLINKE MEISJES Wasscherij S. Krom vraagt 2 fl. Meisjes boven 18 jaar. ZAADMARKT 94 s i Van woorden kan men nief MANCHESTER FANTASIE-BROEKEN 1.88 OVERALLS bruin en blauw 2.25 GRIJZE JASSEN1.69 BLAUWE BROEKEN 1.75 OVERHEMDEN MET DAS 0.89 LANGE STOFJASSEN1.90 2e VERKOOPSTER 1 VACANTIE MARIE OUDEJANS KOUSENWEEK GROOTE VERGADERING van het men leven «O H. MEIJROOS SC HOENMAGAZIJN SCHOUTENSTR. 13 TEL 1295 o LANGESTRAAT 59 SCHOOLGAANDE OPRUIMING ZEILINGA STIERHOUT’S MANUFACTURENHANDEL TOONEEL, FILM, MUZIEK EN DANS T NOORD-HÓLLANDSCH DAGBLAD 1 I 1 IN r van 37 Adverteert in dit blad (ONVERMENGDE) Alkmaar Zaadmarkt 94 en ZIET ONZE ETALAGES r 2 ons 23 cent cent I 1 c b V BEKENDE KWALITEIT LAGE PRIJZEN VOOR DE JEUGD Met de H.A.B.O.-tochten Ontvangen een partij sterke t SCHOUTENSTR. 7 - TEL 151 KERMIS MUZIEK Piano’s - Gramofoonversterker» en Uw platenrepertoire aanvullen Aanbevelend, de FIRMA YPMA TE ALKMAAR TELEFOON 326 GROOTE De zaak wordt op den zelf den voet voortgezet in het oude pand: MUSCATEL f 0.85 per flesch LAAT 153 - ALKMAAR DE WOL IS GOEDKOOP Enorme «orteering Lage prijzen Zie onze speciale etalage Interlock Heerenondergoed HEMDJE, zonder mouw, of BROEKJE met elastiek 79 ct. Pracht-kwalit. POLOSHIRTS (Jansen Tilanus) korte mouw, kleinste heerenmaat 1.25; lange mouw f 1.55, in zeer fijn tricot. Aanbevelend, J. MareesOudes PAYGLOP 11 WONDERBARE AANBIEDING 1 SCHOUTENSTRAAT 12 Het Amsterdamsch Couponmagazijn Langestraat 42, vraagt voor direct EEN 2de VERKOOPSTER H.A.B.O. KERMIS WIM BERNARD Vroeger zei men, dat de man die twee korenaren liet groeien, waar er voor dien slechts één was, welvaart bracht. In deze tijden is het niet de productie, maar de verkoop, waar het om gaat. Goede reclame verdubbelt den ver koop, verruimt de werkgelegenheid en brengt meer geld aan 't rollen I Bij deze maken wij U bekend dat onze zaak in Horloges, Klokken, Goud en Zilver, benevens Reparatie-inricht. gevestigd Ridderstraat 4 Schiphol of Haarlem en omstreken I Guus K1 ii n n e n LAAT 148 - TCLLEF. 671 met ingang van Maandag 21 Augustus is opgeheven. Een Bedevaartstocht naar Beauraing H.A.B.O.-GARAGE „HAR MOM E” H. A.B.O.-middagtocht Tijdens de Alkmaarsche Kermis eiken middag een heerlijke tocht over HAARLEM naar SCHIPHOL. Voor Amsterdam is de prijs 25 Uitgave Algemeene R.K. Propaganda-Club K rammerstraat 12 Amsterdam-Zuid MET DE H.A.B.O. Herdenkingscomité van de Schermeer op MAANDAG 21 AUG. ’33, 8 uur, bij C. RENSES te Stompetoren. Vertegenwoordigers van Vereenlgingen en belangstellenden wordt beleefd verzocht deze vergadering bij te wonep. MOCCAGALETTES fijn en licht, 14 cent per ons. I. A. NETTEN BANKETBAKKER APPELSTEEG 1 - TELEF. 147 HELP ONS H, SCHIPPER zand- en grindhandelaar, te Alkmaar, met benoeming van den E.A. Heer Mr. W. A. Ubbens tot Rechter-Commissaris en van ondergeteekende tot Curator. DAT IS EVEN RECLAME I I ROMAR - FNIDSEN 115 L.E.T.T., HEILOO e c n o 7 1 7 - c OFFICIAL FORD DEALERS: ALKMAAR: GARAGE W. SCHMIDT. HEILIGLAND 24—28 SCHAGEN: BLAAVBOER KOSSEN J I r t niet beneden 18 jaar. KIJK DEKA ROOMBOTER 95 «1 Overal verkrijgbaar Sinds 1854 op de Mient f 035 LEEFTIJD BOVEN 14 JAAR 4 r—1 weet U tevens, dat U dan koopt, waar U uitsluitend vakwerk krijgt en onder garantie. Prijzen, die U nergens zult vinden. Als wij U dan tevens zeggen, dat deze opruiming plaats vindt in li t P li o r Ti c E d a s b d b P ei ti 1 1 11 n a B tl D ri h Hebt reeds deelgenomen aan de H.A.B.O.-tochten naar r d s b D b t si h 1 i BENEDEN INKOOPSPRIJZEN (VANAF f0.40) 25 cent 28 cent Wij hebben een zolder met ong. 2500gebruikte dekkleeden, die wij opruimen tegen prijzen,lager dan waar ook. Dote maar eens een bod Amsterdam, Pr. Hendrikkade12O,Tel. 41709 4 Namens het Hoofdcomité Jb. POSCH. 50 PER POND TOT DU8 GEEN STROPER JONGE KAAS 40 70 ct. per stuk - BELEGEN 40+. 4 pond zwaar. 85 ct. per stuk. - OUDE*40+ 80 ct. p. stuk. KRUIDKAAS 40 belegen. 85 ct. per stuk. - MARGA RINE, vermengd met 25 Roomboter, 55 ct. p. pond. Prima ROOMBOTER 82 ct. per pond. 2 pond voor 1.62. - Versche EIEREN 27 voor 1.EIEREN van Jonge kippen 38 voor 1.—. ALLES THUISBEZORGD Handappels (gravesteines) heel fijn. 2 pond voor 35 cent. Pracht Bananen, alleen Jamaica, 30 cent per kilo. Fijne Handperen 32 cent per kilo (Klapsfavoriet). Ferste soort meloenen, groot van stuk, vanaf 24 cent. Het adres voor betere IN DE BANAAN - LAAT 162A - TELEF. 217 soorten sousjes (eigen sousjesbranderij) Zondags geopend van 10 tot 1 uur DES ZONDAGS GEOPEND VAN 10 TOT 2 UUR Bij genoegz. deelname zal in de kermisweek, 28 Aug., ook nog een 3-flaagsche Ardennentocht ingelascht worden. Prijs inci. log. en maalt, 24.50. Deze gaat ook naar de grotten van Han, Beauraing, Brussel, enz. Opg. spoedig H.A.B.O.-kantoor, Stationsweg, Alkmaar, Tel. 1286 en bij den leider van den tocht, Heerénweg 98,'Heiloo, Tel. 1458. I De Heer en ^Cevrouw- VAN BAABLE—FRANKEN geven kennis van de geboorte van een Zoon Overveen, 17 Augustus 1933 Julianalaan 12 DE KATHOLIEKE MISSIE in Ned. Oost-Indië 1932. De Pius- Almanak v. Indië, te verkrijgen Centr. Kath. Kol.bur. Laan Copes v. Cattenburch 76 Haag. Pr. f 1.50 Deze week tot a.s. Woensdag zullen wij een partij DRESSOIRS OPRUIMEN, waar U verbaasd van zult staan welke eiken Zondag- en Woensdag middag om 13.30 vanaf GARAGE STATIONSWEG 37 b ondernomen worden? Prijs ƒ1.per persoon Het is wenschelük zich tijdig voor deelname op te geven - Tel. 1286 JONGENS- en MEISJES RIJWIELEN 15 Gulden Eerste klas DAMES- jf HEEREN RIJWIELEN 29 Stuurtasschen Kampeertasschcr Riemen - Kinderduo’s Reparatie-inrlchtlng Ziet onze etalages. ORANJEVEREENIGING Zij, die wenschen deel te nemen aan de VERLICHTE GONDELVAART op 31 Augustus a.s., worden ver zocht zich voor een der groepen roeibooten, motorvaartuigen of kano’s op te geven aan een der onderstaande adressen: Bureau Vreemdelingenverkeer, Waagplein; H. Scholtens, Schermerweg 11; Sigarenmagaz. Fa. P. de Frenne, Langestraat 26. wordt door de H.A.B.O. op 26 en 27 Augustus a.s. ondernomen met een Luxe Touringcar. VOOR DEZEN PRACHTTOCHT ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ. Prijs per persoon 17.50, alles inbegrepen. Geen pas. Bewijs van Nederl. Geeft U tijdig op Stationsweg 37 b - Alkmaar Telefoon 1286. F£R| nniAIIT CHDTEEDINP EDIIIT200^6 druJven- extra mooi- 35 oent P®r P004 «Alikanten). De roem van bet I j, EElW JlRwll I "dUn I EElllllU IllUI I Westland, honingzoete druiven 32 cent per pond (Frankenthalers). Eerste U n n n inunnuill l P r n n I l 7 r tl l soort Hoornsche Pruimen, 2 pond voor 30 cent. Reine Claude 22 cent per Uun ABNORMAAL LAGE PRIJZEN. pond (2oete sinaasappelen vol sap vanaf 8 voor 25 cent). BIOSCOOP THEATER Q Vanaf Vrijdag 18 tot en met Woensdag 23 Augustus, Bg Ba lederen avond half 8 SC EK BRIGITTE HELM in DE GROOTE SPORTFILM Prijs ƒ1.per persoon '^44Aaa4444«4A4Aaa4aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaa Bulten Amsterdam, franco per post Medewerking van Propagandaclubs wordt gaarne aanvaard. GRATIS VERZEKERING tegen verlies en diefstal. Voorziet U zich van een onbreekbaren Parker Duofold, dien wij tijdelijk inruilen voor ieder merk tegen een reductie van 1.804.00 per penhouder. Matzijde. De groote mode! 1ste klas kwaliteiten, zonder weeffouten. Dit zijn de extra prijzen: «1.33 - 1.07 - 93 - 79 ct. Andere soorten: 53 - 37 29 cent. De nieuwste Herfstkleuren zijn geëtaleerd. LANGESTRAAT Nog een speciale aanbieding: Pracht Jaeger ba ai, dubbel breed, nu 75 cent langs DEN RIJN en naar de ARDENNEN. Nog enkele plaatsen beschikbaar voor tochten op 21 en 28 Augustus en op 4 en 11 September. Telefoon 1286 of 1458, waar alle inlichtingen worden verstrekt. Mededeeling geheele programma. Plannen versiering, enz. aaaa Dringend, vriéndelijk verzoek. ter eere Gods aan bruikbare oude kleedlngs tukken, schoeisel, enz. Vooral klnderkleeding en kinder schoenen zijn zeer welkom God loone t U. - Goederen worden gaarne afgehaald. Adres: ST. VINCENTIUSHUT8 Oudegracht. of per telefoon. Bij vonnis der Arr. Rechtbank te Alkmaar van 17 Aug. 1933, is verklaard In staat van faillisse ment Mr. KRAAKMAN. Curator. Alkmaar, 18 Aug. 1933. GROOTE FLESCH LIMONADE LITERSFLESCH BOWL LITERSFLESCH PERZIKEN 1 POND BRUSSELSCHE KERMIS POND JA VA WAFELS (Paul Kaiser) GEVULDE BONBONS ANEMONEN PASTILLES OBLIES MASSA-BOONTJE POND NOUOAT-STUKJES BANANEN, 1ste soort, per kilo WOENSDAGMIDDAG 2.34 POPULAIRE VOORSTEL LING MET HET GEHEELE AVONDPROGRAMMA - f 4.25 - f 4.54 - 4.75 - met HANS BRAUSEWETTER, TRUDE von MOLO e.a. Een film vol romantiek en sensatieHet leven achter de schermen der Olympiade. Wie zal winnaar worden? Dat is de vraag, die Iedereen bezig houdt en welker oplossing anders blijkt te zijn dan de betrokken personen en toeschouwers gedacht hadden ZONDAGMIDDAG VANAF 2 UUR DOORLOOPENDE VOORSTELLING. Tot onze diepe droefheid overleed heden, voorzien van' de H.H. Sacramenten der Ster venden, In den ouderdom van 71 Jaar. onze dierbare Echt genoot, Vader. Behuwd- en Grootvader, de Heer CORNELIS BLEEKER Echtgenoot van A. Braken hof f. Alkmaar: A BLEEKER BRAKENHOFF Venlo: J. N BLEEKER T. BLEEKER— HAOMEISTER en Kinderen r Alkmaar: A. C. SPIEKERMANN BLEEKER O. J. SPIEKERMANN en Kinderen Amsterdam: E. WOUTERSBLEEKER A. H. WOUTERS Alkmaar. 16 Augustus 1933 Oudegracht 239 De gezongen Uitvaartdienst sal gehouden worden Zaterdag 19 Aug. te 9 u. in de Parochle- terk van den H. Domlnlcus. vaarna te 11*4 uur begrafenis ranuit het 8t. Ellsabeth- Slekenhuls op het R. K. Kerk- rof ..St. Barbara” alhier. Het Nationaal Crisis Comité verschaft de mid delen, noodzakelijk om in de eerste levensbe hoeften Ie voorzien, doch daarvoor is ook Uw hulp noodig. Stort daarom voor het mooie doel een bijdrage 86000 INSCHRIJVINGEN voor de TENTOONSTELLING en ’t CONCOURS-HIPPIQUE moeten vóór 21 Agustus geschie den bij het Bestuur. 1 31 cent 49 cent 24 cent 29 cent 24 cent e n n a P e d k e n b

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 12