en van 12 tCIAAL NZEUWS Aan CHIEF WHIP wordt reeds jaren het Eerediploma van het Institute of Hygiene toegekend. Qeen hetere gd~ rantie voor zuiverheid en kwaliteit denkbaar. Eisch desigaret die gegarandeerd 100% Zuivere Virginia Tabak vervaardigd wordt is VIRGINIA MARKTEN STOTTERAARS ft GEBREKKIG-SPREKENDEN ZATERDAG 19 AUGUSTUS I I Audiëntie Pastoor J. G. va^ der Weiden HOOG KARSPEL NES a/d AMSTEL ANDIJK HOORN UITGEEST PURMEREND ILPENDAM LIMMEN - WESTER-BLOKKER BERKHOUT LEIMUIDEN CASTRICUM SCHAGEN EDAM TER AAR ABCOUDE iitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiBRABANTSCHE BRIEVEN boer hee nouw effen tijd lust ve ur de leut en D>n blaauwe in de vroolyke keuken Dorut rippareert onder „toezicht” Bovenverdieping en oudat e be nedengedeelte uitgebrand BRAND IN EEN HOTEL TE SANTPOORT 'n DEMOSTHENES” De beste sigaret voor Uw gezondheid! Jedevaart naar elaar - f BLOKKER a ■i in zoo besluit de raad. de CHIEF WHIP géén audiëntie verleenen. Buurtvereeniging Ammsteldijk^Zuid In de zal Mes- 4 Jaar: le pr. J. de Boer. en en een daarbij het van den brand is onbekend; met 5Ïllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!lllllltMIIIIIIIIIIIIIIII Ulvenhout. 14 Aug. 1933 zóó leverden we Menier, toet voe DRA bast. KG. van zijn Mond- en klauwzeer Alhier is opnieuw een geval van mond, en klauwzeer geconstateerd. Amsterda msche de spoorwegen naar Brand. Vrijdagavond circa 10 uur is brand uitgebroken in de kapitale boerenplaats, staan de aan den Bonkelaarsdljk. eigendom van mevr, de Wed. H. Stammes en bewoond door den heer K. Kaut. De motorspult was spoedig ter plaatse, maar dit kon niet verhinderen, dat de hofstede geheel uitbrandde. Hooibroei wordt als oorzaak aangemerkt. oew aan maïs GaUoxmais d'n einder dan 3 80. Gele Slaboonen eigen processie e reis ga-xt bij i 14 September. deelnemers moeten zich tot uiterlijk - broedermeesters lijsxhouders. 27 en Middenstandsvereeniging Edam De Mid- denstandsvereeniglng Edam vergaderde in het Dam-Hotel onder leiding van den voorzitter, den heer Joh. Banning. Men ^verklaarde zich voor een wettelijke re- Hanze. Op Woensdag 23 Augustus as des avonds te 8 uur n.t. wordt in het Patronaat een ledenvergadering gehouden voor den Hanzen kring Blokker, Westwoud. Zwaag. R. K. V. V. „De Blokkers”. As. Zondag speelt een combinatie van de Blokkers een wed strijd tegen Woudla I uit Westwoud. Aanvang 3 uur. Het tweede gaat naar Westwoud om aldaar uit te komen tegen Woudia II. S Het mond- ej^klauw- De Augustus opgeven bij de Herder te meer de 1 90 zen Bm Bernt nier; G J. dekcc W. k Dieuz Tarnt te jan Oei Ove Ver Van t te Hi Voor ten, c He heer goud Pa OP 1 ■tudi op II kapel van volgt Juni gaan burg. 1991. ning weze ook luiste paan daad Na zl hem De C van de n der i Heinl legen aten gaan geest Gods aucce Me kwan GroO Dit een t ken broek otnva karal activi kudd ■•deze tijdsc de zi van Jeugd Dai Waar volks: Zot tóten hedei en In heid, hij a: gaf h rochi kent, toestr beid teach alle 1 van en sc Zon spent mede congr dit m hjj ge behoi bijzon ten h Groot dankt Tal van i richt, scholt kerk ten v mede ken. i (ekon Dez Teule voor van g den g villen In i pathii Pastot over den s] hooge ning veran •evrai Das .'Onzer, allen •pont Vegen hl) ee deze 1 Zoo de bu de pa aeldza ieutn dighe< achtei biet s Zoo •then *eg b nadie de vr «and. •chap Mond- en klauwzeer -t- Het mond- eg^klauw- zeer doet weer van zich spreken. Heden werd een geval geconstateerd bij een Veehouder tt Volendam. en Leest de advertentie van het Instituut HAARLEM PARKLAAN 3 Verbeteringen bij de werkverschaffing. Door B. en W zijn eenige verbeteringen toegezegd voor de arbeiders, werkzaam in werkverschaf fing. c Deze komen hier op neer dat uitkeeringen uit de werkloozenkassen voor inwonende kin deren niet meer in mindering wordt gebracht; van de verdiensten van de vrouw wordt de eer ste ƒ3.bulten beschouwing gelaten; inkom sten van kinderen van ƒ3.— en lager eveneens; degenen, die aan wonlnghuur meer dan 3 per week moeten betalen, krijgen In den vorm van een langeren arbeidsduur een huurtoeslag tot een maximum van 1.50 per week. Een en ander treedt In werking bj) den aan vang van de nieuwe periode. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIö Verkeer Zeeweg Ged. Staten van Noord- Holland hebben goedgevonden, krachtens ar tikel 8, 2e lid, sub b, van het Motor en Rljwiel- reglement den toegang van den Zeeweg naar T strand te Castr.cum gesloten te verklaren voor het verkeer met alle motorrijtuigen en rijwie len in de richting naar het strand. dr& afsprokske ge- At plazier da me dM. ollee, mis- trlel. maar nie eer der veur Trui weer te spreken is....l Veul groeten van Trui en as altjj gin horke minder van oer .n Auto-aanrjjding. Vrijdagmiddag had aanrijding plaats nabij het Unjerpad tusschen den luxe wagen van den heer C. Konijn en ‘n vrachtauto van G. Groot, uit Grootebroek. Nadat de vrachtwagen komende uit Hoorn de luxe wagen had aangereden, vernielde hij een telefoonpaal, waardoor de draden afknap ten, om vervolgens een tweetal hekken geheel te vernielen. Beide wagens werden deerlijk gehavend. Een der inzittenden viel door de voorruit, waardoor hij aan het gelaat werd gewond. Het Is een geluk en een wonder, dat geen grootere ongelukken voorkwamen. De politie maakte proces-verbaal op. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week Maandag. Woensdag en Vrijdag Voetbal Zondag 20 Aug heeft' er op het terrein van O. D. I. alhier een voetbalmatch plaats tusschen O.D.I. 3 uit Leimuiden E. S. 3 uit Kudelstaart aanv. 1.45 schen O.DJ. 4 en Zwaluwen uit aanv. 3.30 uur. O. D. I. I speelt tegen S. D. O. I Rfjpwe- tering op het terrein van S. D. O., aanvang 1.45 en O. D. I. II speelt aldaar -tegen 8 D. O. II, aanvang 3.45 uur. ^Ufscheid kapelaan J. A. Leenden Donder- dtreavond waren alle patronaatsleden met het bestuur in t Gezellengebouw te zamen gekomen om van den vertrekkenden kapelaan, tevens di recteur van het Patronaat, afscheid te nemen In gezelschap van den Zeereerw. Heer Pastoor kwart! kapelaan Leenders ter vergadering. Al lereerst nam de heer Kalkman het woord. De heer J. C. Merz. dankte de Eerw. heer Leenders voor 't gegeven catechismusonderricht op de Lagere Scholen, waarna pastoor van der Loos èn de Patronaatscommissie én. den schei denden directeur dankte voor hun belangeloozen arbeid^tot heil van de opkomende jeugd. Ook de Jonge heer A. van Montfoort, als oudste patro- naatslid sprak nog eenige hartelijke woorden, als bljjk van waardeering werd Z.Eerw. namens Patronaat en Bestuur een keurige haard- crapaud aangeboden. In een welgemeend spëechje dankte kapelaan Leenders. 1 en Lf en tus- Langeraar Het contract met den pachter van de Heyn- kuytenbrug wordt voor den tijd van -3—Jaar verlengd. tegen een pachtsom van 150 p. j De VOORZITTER leest voorts een schrijven voor van den-’ Minister, waarin deze voorstelt het subidie voor de avondteekenschool in te trekken, aangezien het aantal leerlingen de laatste jaren steeds dalende is. De Minister zegt voorts, dat er voor hen. die dit willen neg gelegenheid voor tcekenles bestaan aan de avondschool te Amsterdam, Weêsp en Breuke- len. De heer DE JONG betreurt het, dat van de zijde der burgerij zoo weinig medewerking komt Het Adolf Kolping Kolping speelt Zondag tegen een n.et gerlngen tegenstander, DOS. 2 uit Roelofarendsveen. Aanvang half drie n.t. R. K. V. V. Adolf Kolping In 'het R. K. Ver. Gebouw werd een buitengewone leden vergadering gehouden van de R. K. Voetbalver. .Adolf Kolping”, onderafdeeling van de Gezel- lenvereeniging. De voorzitter spoorde de leden aan, trouw op Ongeval. Onze plaatsgenoot, dé heer de Waard, kwam op zijn motorrijw'lel gezeten In botsing met een fletser, die zonder signaal wilde oversteken. De heer W. sloeg met zijn hoofd tegen een trottoirband en bekwam' een bloedende wonde boven het rechteroog, een lichte hersenschud ding en schaafwonden aan neus en handen. Tegen den wielrijder is proces-verbaal opge maakt. Lappendag Maandag a.s. zal tot besluit van de kermis de jaarlijksche lappendag worden gehouden. De aanvragen voor standplaatsen is ook- dit jaar bijzonder groot. De belangstelling van de kooplieden is zóó groot dat Maandagavond te elf uur een extra-trein Amsterdam zullen doen lóöpen. die tijen, waarin ‘n mensch n g kind dorst te Zijn. We hebben t ons eigen laten ontfutselen. Deer! ’t Was mode om dik. geleerd, deftig en ..droog” te doen ende tnenschheld ver droogde. Botvierde z'n moeien geest, die afgeleid moest worren. in de cinema, waar avond aan avond Kilometers film deurgedraaid worren. om twee Jonge menschen eindelijk mekaar 's te laten pakken. En as ’t zoowver isdan „pakt” d’n goeienkoopen rang, veur aan, net zoow steuvig mee. da-d-et licht gaauw aangestoken mot worren Och, gooien, dwars deur z'n ramen, vuile sloebers, da ge daar staat,” maar d'n Blaauwe nam 'm de schaalscherven af. kiatste de rijstepap naar de poppen van de tent, betaalde de gebroken ramen en toe kreeg da dikke manneke. Dorus hiette-n- ie, zo n plazier in T geval, dat le van de schaal- vergoedlng ’n rondje offereerde. mee de kermis opgong in z’n hemdsmouwen en op z’n pan toffeltjes. dat we 'm snachts om ’n urr of een thuisgebracht hebben. .X*g 'm maar op d'n trap.” riep z'n wefke uit de kapotte raam, as me aangebeld hadden, wa me toen netjes, secuur en veurzichtig ge daan hebben, m Feestmuts op z’n kalen kop en ’n fipke in z’nen mond. Dorus netjes af, slapende d’n slaap der recht vaardigen. Toen 'k d'n aanderen mergen veurbijkwam mee m'nen groentenwagel. en ’k mee 'n schuin ogske naar boven keek, toen stond Dorus daar zelf de ruit in te zetten, mee ’n gezicht, zoow zeerjeus. of ie in gin veertien dagen 'n siflkske had gepruufd. Maar as ik 's goed keek, stond z'n wefke acnter ’m. mee d’r handen in d'r zij. Dorus. docht ik: vandaag neem ik oew porsie nle over. Toen keek Dorus naar buiten, deur z'n nuuwe. bevingerde ruit. En as le mijn in de gaten kreeg, dan knipte-n-ie ’n ogske en trok meteen 'n bakhuis, ochèrme. ’n weareld van kermlsplazier en kermisgevoljen wisselde over diën kop van Donr;. die daar onder „toezicht” z'n ruit en z’n huwelijksgeluk stlng te rippa- reeren. zoow goed en zoow kwaad as da gong. Ja. mbe zulke dagen, as d'n zwaarsten arbeid weer achter den rug is, de schuren volgetorst, t jonge vee gezond en krachtig op z’n ponten staat, mee deuze dagen, as 't nuuwe jaartij te voelen is in d’n avond, herfstdraaikes om den zomer z'n rossen kop fileren. ollee. dan kun nen me zo'n paar dollemans-dagen best hebben. D'n vetten geur van oliekoeken, 1 geratel van T peperkoekrad. 1 gezoem van de ürgels. de klappen op d'n kop van Jut. T gelui van de schommeltent en de stoomfiets, da flèèrt en Donderdagavond gehouden vergadering dezer buurtvereeniging werden verschillende actie punten besproken. Het belangrijkste was wel 'de waterleiding. Duidelijk bleek, dat men niet gekant zou zijn tegen aansluting. als de tarie ven maar billijk waren. Besloten werd in een uitvoer.g request aan den raad, het stand punt der vereeniging uiteen te zetten. Ook werd gesproken over de nachtwacht en de ge ruchten ftntrent een vaste politiepost, küen meende voor de Nes meer profijt te hebben van de eerste dan van de laatst. Ook hieromtrent zal men zich tot den Raad wenden. Nog werd besloten zoo mogeljjk in overleg met den R. K. Bond voor Groote Gezinnen ter bevoegder plaatse stappen te doen vóór het oprichten van een R K bewaarschool. waar de bosschen zwart teugen kartelen onder T rosse avondlicht, kek. is d'n buiten zoow vol gebeuren, dak er nie laank vandaan blijven kan! hee op t schroeiheete laand. as de spieren trillensgezond effen rust krijgen. dan spoken de krachten en d’n levensdrang), dan bruist t bloed door de- kastanje-bruin verbraande pe zige lijven, dat er minstens ennigte kermissen noodig zijn, om d’n klop- penden. persenden levensdrang te spuien! Dan kan T gebeuren, wat d'n Blaauwe -nen keer overkomen is. dat ie in de „vroolijke keu ken". ge wit wel. zo'n etablissement waar ge de scherven aan poeier mengt gooien, dat d'n Blaauwe dan veur 'nen stuiver-méér, gooien mocht mee 'n gegoten koperen bel. die dwars deur de tent suisde, dwars deur *t doek, dwars over heel de kermis, om terecht te ko men deur de ramen van 'n bovenhu s van t kermisplein, midden in ’n schaal rijstepap, die daar op de ta stong! Amico, wa-d-hebben me toen veul leut g'ad. De menier van t bovenhuiske-aan-d-n-over- kftant kwam vijf minüten later in z'n hemds mouwen de kéflSis op. de rüstekorrels hongen m z'n haren en in z’n handen droeg ie de scher ven van de schaal en de koperen’ bel en zoow kwam le d’n „dader” zoeken. Om oew eigen kapot te lachen; da begrepte! „Ollee,” zeet-ie: „is da-d-’n soort van ’n werk, wn bfj ‘nen vreetzamen mensch. die aan de rijstepap zit, zo nen projectiel in z’n schaal te voor het teekenondepvijs van de jeugd, onderwijs in andere plaatsen is niet alleen duurder voor de ouders, maar ook zullen zij hun Jongens niet graag ’s avonds alleen ver wegsturen. Met algem. stemmen teekenschool op te heffen. De gemeenterekeningen 1932 worden goedge keurd en vastgesteld op een batig saldo voor den gewonen dienst van 1838.30 en voor den kapitaaldienst op 310.50. Tot agent van de Arbeidsbemiddeling zonder salaris wordt benoemd de heer-HuJ- Pepping: de heeren Slagt en Backer verkregen elk 1 stem. De VOORZITTER legt den raad een kampeer- verbod voor, waarin het verboden wordt voor ieder te kampeeren. die niet op ejgen grond blijft, behalve wanneer men daarvoor toestem ming heeft van B. en W. De heer BE JONG juicht dezen maatregel toe. de laatste jaren heeft het k ??ren be* denkelijke vormen aangenomen en ’t wordt hoog tijd, dat er ingegrepen wordt. Niet alleen dat eigendommen en gewassen van de boeren beschadigd worden, maar het zedelijk gevaar is minstens even groot, het gaat er dikwijls schandelijk aan toe. Spr. wijst in dit verband op ergerlijke uitwassen elders. De raad keurt na langdurige discussie de ver ordening goed. Hierna sluiting, t f Gemeenteraad Afwezig mej. Nlemer kennisgeving. De P. U. E. M. berichtte, dat tarieven licht en kracht met 2 cent per K.W.U. verlaagd en nu op 30 en 13 komen. De geldleening voor het waterleidingbedrijf, groot 30.000, wordt goedgekeurd. ALKMAAR 18 Aug Graanmarkt. Aangevoerd totaal 655 H.L.. als: 11 Tarwe 5 00. 17 Gerst en Chev. gerst 4 755.50. 25 Haver 8 506 75 14 Bruine Boonen 12.00. 40 zaad: Koolzaad, ach terst. 10.00. Karwyzaad 28.0029.00 .106 Kar- wljzaad. achterst. 10.0014.00, 442 Erwten Groene kleine erwten 7.0010.00, idem groote 16.0017 00. idem Grauwe 15.00 -28.00. idem Vale 13.0017.00. Per 100 K G. Handel goed. ALKMAAR. 18 Aug.'N V. A Ut maar sc he Export veiling. Aardappelen 0 8Ót- 2.50 per 100 K G. Andijvie 0B03 10 per 100 stuks Appelen 3.00 13 00, Augurken 4.0015.00 per 100 pond. Bloem kool: I 16 0032 50. II 4.00—7 50 per 100 stuks Druiven 15.0023.00 per 100 pond. Gele kool 2 00 per 100 K.G. Groene kool 3.005.00. Kropsla 0 50 3 60, Komkoqtmers 1.002.50 Meloenen 8.00 - 25.00 per 100 stuks. Peren 3.0010.00 per 100 pond. Postelein 0.35—0.55 per bakje Rabarber 1.003.50 per 100 bos Roode kool 0.70 per 100 KG. Selderie 0.501.40 per 100 bos Spinazie 0.400.85 per bak. Snijboonen 1.00—6.00 per 100 pond. Dubbele Spercleboonen 0.351.55 per zak Tomaten 2.005 00 per 100 pond. Wortelen 4 00 11 50 per 100 bos. ALKMAAR. 19 Aug. Veemarkt. 5 Paarden 90.00 175 00, 28 Melkkoeien 80 00200 00. 17 nuch tere Slacbtkalveren 5.0013.00. 38 vette Schapen 2.0014.00, 19 magere Schapen 17.0024.00. 32 't Jaar gaat kantelen. De ker missen staan hier „in de keu”, aouwen ze zeggen in de stad. Want as ik hieronder ’n lijstje maken zou, van de durpkes. die tusschen nouw en 'n paar maanden T feest van d’n oliekoek vieren gaan, ollee. dan hak ’n kolom van oewen kraant noodig. As *t koren af is gedaan. *t akkerlaand weer ’n najaarsgedacht over z’n eigen gaat krij gen, as uitgestrekte, omgeploegde, roetzwarte akkerplakaten deur t laand brokken, dan komen de kermisgasten mee d’r wagens en hitten, mee heel d'ren kleurigen embras van mallemeulen- pèèrden, bontgeverfd hout, „ingeleed" mee spie- gelglasscherfkens. uitgeschulpte gevelstukken, waarop engelen mee bazuinen, engelen te pèèrd, engelen in de wolken. kermisgasten mee ge stripte rood-witte truien zonder mouwen, afijn, dan komt da goeie, hardwerkende zigeu ners- volkske naar de durpen getrokken, want d*n boer hee effen tijd en lust veur de leut En.... centen, lijk d’n kermlsman veronderstelt. Maar daar is t de leste jaren mind r rooskleurig mee gesteld! In ieder geval: geploeterd, ge- zwoegd-tot-krakens-toe wordt er nog steeds ge daan. En as d’n zomer op z’n end gaat ge raken, *t boerenvolk z’n eigen mager-gezweeten geltng. waarbij werd bepaald, dat de automaten slechts aan of in dg onmiddellijke nabijheid van den winkel mogen worden geplaatst en uitsluitend artikelen mogen worden verkocht, die tot den geregelden handel behooren en het bijvullen zou geschieden in de tijden van open stelling der winkels. Een plaatselijke verordening werd gewenscht geacht. Een onverkwikkelijke discussie werd even gehouden om daarna over te gaan tot een be spreking van de winkelweekplannen. De heeren Ten Hoope. Dikken en P Laan werden in het--—- comité benoemd terwijl een lid werd aangewe zen voor het eventueel in de plaats treden. Besloten werd dit jaar de bonnen aan het publiek tte verstrekken bij aankoop van reeds 50 cent.V Vrij zeker kon worden medegedeeld, dat de harddraverij vereeniging op den faatsten Zon dag van de feestweek en kermis een drawery zaj organiseeren. Afsheid kapelaan Plaat. In een daartoe georganiseerde bijeenkomst hebben de sociale organisaties waarvan de weleerw. heer kapelaan Ptaat geestelijke adviseur was en de jeugdver- eenigingen, welke eveneens stonden onder lei ding van Z. Eerw., afschéid genomen vaii hun beminden geestelijken leidsman. Verschillende personen hebben woord gevoerd. Allen getuigden van diep leedwezen over het heengaan en roemden de groote verdiensten welke kapelaan Plaat hier vergaard heeft.' Nadat de jongens het Patronaatslied hadden gezongen, nam kapelaan Plaat Jtiet woord om zijn organlsatiemannen voor het laatst toe te spreken. Hij gaf hun daarbij nog menige goede les en zeide tenslotte, zeer dankbaar te zijn voor den steun welken hij bj) zijn geestelijken arbeid hier heeft riiogen ondervinden. Van den kant der organisaties werden ver scheidene stoffelijke bewijzen van belangstelling aan den scheidenden kapelaan aangeboden. -enige jaren geleden, dat de d<,'«ari naar Kevelaer is ge. ijtnd'-on’.standighedcn wa:en K -, ^Ve reu naar Kevelaer moeilijk worden. Juist omdat de tnden er |^«Fop geworden zyn stelt de nieuwe Zeereerw. heer Kokkelkoren. pas- ^^■waag. den Wesx-Frleaen voor, vooral ^Kan tot de Trooste.es der Bedrukten” in ^genadeoord, waarheen als een traditie [aren, elk jaar opnieuw uit West-Friesland wildoende deelneming van 12 neeë. ’k heb daar niks teugen. D’n mensch is jonk om 1 lieve leven mee smakkende lippen op te frèten! Er in te bijten, mee gulzige taanden, as in 'nen sappiger, bellefleur, da d’n r vruchtensap over pew kin druppelt! ■Nen mensch is gin panopticum-pop. mee n stalen vtrke in z’nen rug. da van tijd tot tijd mot opgedraaid worren. mee 'n pofbroek om z’n beenen. of, as ‘t ’n wefke veur mot stellen, mee ’n soortement botrammenbordeke op éen oor geplakt. Maar daar is nog zooveul meer te zeggen. Kh tn’hen kop staat op d’n oogenbllk nie naar zwaar gepeins. Er gebeurt op d’n btflten veuls te veul. dan da Tc in deus dagen m’n eigen zoow laank aan n brief kan zetten. As ge nouw deur de akkers gaat, en ge ziet de wisseling van de jaargetijen gebeuren; ge kunt ze ruuken. opsnuffen uit d'n kleffen. zuutgemesten éèrde. ge ziet t aan de kleuren in de lochten. teugen d’n avond in t Noord oosten lijk ééne péërlmoeren schelp, ge ziet 't aan t akkerlaand. waar d'n èèrpelplaant verdord leet, 1 stoppelveld kaal en wijd, of geploegd al. waar d’n boerenkool schoon be gint te groenen, d’n savooi te kroppen. waar ge de wisseling kunt voelen aan vel. as d'n kil'en. klammen avond er vastplakt, d'n akkernevel koud en dik in oew longen zakt, en ge nouw gaat deur de akkers, Biggen (10 weken) 10.0013.00, Bokken en Gei ten 2.005.00 per stuk. Handel stil. AVENHORN. 17 Aug. Coop. Land- en Tulnbouw- en Markteer. Avenhorn en Omstreken Vroege aardappelen: Groote Schotsche 0.75150. idem kleine 0.750.80 per 100 K.G. Aanvoer 25000 K.G. Groote Due W. 0.751 05 per 100 K.G.. aanvoer 55000 K.G. Roode kool 1.202.00 per 100 K.G.. aanvoer 5000 K G. Gele kool 1.301.80 per 100 K.G.. aanvoer 1500 K.G. Cantonner wltkrop 2 703.30 per 100 stuks, aanvoer 800 stuks. Uien: Gewone maat 2.302.70. Drielingen 160 2 00. Nep 3 403.80 per 100 K G., aanvoer 3000 K.G. Sla boenen: dubbele z. dr. 0.391 40 per zak van 15 K.G. Aanvoer 2000 zak van 15 K.G. BOVENKARSPEL (Station). 18 Aug. .De Tuin bouw" Aardappelen: Due W 037(40 40. Schotsche 0 37)4. Bonte 120. kleine 0.37‘4. blauwe 1.05. Elgenh. 0.450.60 per baal. Aan voer 4713 baal, waarvan 803 baal doorgedraaid. LTen: Groote gele 0.95. Drielingen 0.65. Nep 145 26.40 per baal. Aanvoer 10)4 baal. Bloemkool: le soort 12.8026.40. 2e soort 5.50—17.30. 3e s. 1.504.30 per 100 stuks. Aanvoer 3725 stuks Roode kool 1.401.70 per 100 K G., aanvoer 1370 K.G. Gele kool 1.001 10 per 100 K.G.. aanvoer 3185 K.G. Witte kool 0.40—0.60 per 100 K G aanvoer 8670 K.G. Augurken: fijn 14.3017.10. HJn bast. 8.201020 per 100 K.G.. aanvoer 3827 K G. Slaboonen 0.300.70 per 15 K.G aanvoer 330 zak HE1LOO, 18 A> dus” Andijvie Komkommers 0.501.30 per >ug. Velllngsver. „St. Wtlllbror- 0 70—2.10. Kropsla 0.60—1.90. 100. Meloenen 0 14 0.25 per stuk. Bessen, roode 0.170.34. Toma ten 0.050.13. Boonen, dikke 0.040.11. Idem enkele 0 090.14, Peulen 0.100.17, Snijboonen 0.040.12, Raspers 0.140.22. Groentjes 0.07 0 16. Tuinbonnen 0.030.06 per K.G. Wortelen 0.701 05 oer 10 bos LEEUWARDEN. 18 Aug. Graannoteerlngen. Buitenlandscne granen. Gele laplatamais dlsp. 90 00 boordvrij Leeuwarden; Gele laplatamais dlsp. 82.00, boordvrij Rotterdam; Donau Galfox- disp. 90,00. boordvrij Leeuwarden; Donau dlsn. 82.00. boordvrij Rotterdam: Donaugerst dlsp. 90.00. boordvrl’ Leeuwarden; Donaugerst dlsp 81.00. boordvrij Rotterdam: Noord-Am lijnkoeken dlsp 6 50. boordvrij Leeu warden. Noord-Am. lijnkoeken dlsp 5.95. boord vrij Rotterdam; Noord-Am lijnkoeken merk 8K dlsp 6.10 boordvrl) Rotterdam. - MEDEMBLIK 18 Aug. St Joseph" Aardap pelen: Groote Muizen 0.37140.50, kleine Mui zen 0.37'a. Ideaal 0.37'20 40. Geldersche 0.37>4 0.45. Witte 0.450.55 per balven HL. Aanvoer 3060 baal. Bloemkool 1 50—2 30. Roode kool 100 1.60 per 100 stuks. Slaboonen 0.300.40 per zakje. NOORD-SCHARWOUDE 19 Aug. Aange voerd werden: 95000 Kg. aardappelen: Groote Schotsche muizen 7580 ct., Schotsche muizen Ö.'tS—1.90. drielingen 75 ct„ duken 75 ct„ Eigen heimers 1.201.50. BI. Eigenheimers 1.502.30, 17300 Kg. spercleboonen 27 20 250 Kg. Snij boonen 24.60. 5700 Kg zilveruien:. zilvernep 69.50, drielingen 1.40I 9J. zilveruien 060 0.90f 19100 Kg. uien: gele nep 3.20420. drie lingen 12, uien 1.402.70, 9900 Kg. roode kool 1803 10. 26100 Kg. gew. witte kool 130—160. 7006 Kg. gele kool 160—2.70 OBDAM. 18 Aug. .De Tuinbouw" 14000 K.G. groote Aardappelen 0 750 90. 15000 K.G. Drie lingen 0 751 50 1400 KG Roode kool 140— 2.00. 400 KG. Drielingen 160160. 900 K.G. Nen 3.203 70 420 zak Slaboonen 0 32120 PURMEREND^- 18 Aug. .Alslagver. Beemster. Purmetend en1 Omstreken” Aardappelen: Schotsche Muizen 0 260 58. BI. Eigenheimers 0.320.63 per 25 K G. Slaboonen dubbele 0 36 0 46, idem z dr. 0 670.91. enkele z. dr 0 65— 0 96 per 15 KG Snijboonen Stok 0 60185. Stam. breede 0.300.90 per 15 KG. Perziken 3 407.20 per 100. Pruimen 21 0042.00 per 100 K.G. Komkommers 0 502.60 per 100 Tomaten: A 6 508 50. C 4 006 50 per 100 KG Roode kool 3 205 00 Savoye kool 6 70 per 100. Spi nazie 0280 89. Postelein 037 per mand van 6 K G. Sla 0603.40 per 100 krop. Andijvie 0.10 0 26 per kist. Rabarber 3 70 oer 100. Wortelen 6.6014.30 per 100 bos. Uien 0.400 60 per 25 KG. Druiven: Frankenthalers 0.48. Allcant 0 36 per K.G. Meloenen: Suiker 6 0026 00. Net 6 00 24 00 Ananas 8 0021 00 per 100 stuks. Ap pels: ‘Zoete Bellefleur 6.0012 00. Bramley Seed ling 6.0010.00. Codlln Keswick 6.00—11.00. Fis her’s Eerstllng 5 009 00. Cardinal110 00—26 00. The Queen 13 00. Tuluannel. roode 8 0020 00 per 100 KG. Peren: Clapp’s Favorite 9.0025.00. Dirkjes 8.001230 Précose 1e Trevoux 14.00 34.00. Suikerpeer 7.50—11.00 per 100 K G. TER AAR. 18 Aug Centrale Veiling Snijboonen 0201.10. Stokprlncesseboonen 0250.75, Dubt. Stamboonen 0 200 40. Witte Pronkers 020 0.35. Augurken: fijn 4 50. fynb 2 10. basterd 1.80. grol 2 702.80, bommen 0 30. knorrels 025. Bloemkool 0 020.11. WARMENHUIZEN. 18 Aug Zilvernep 7 207.70. Zllverdrlellngen 1.40160. Gele Nep Drielingen 1.501 70, Gele Uien 2 20. 2.00- 520. Gele kool 1.20—2.50. Witte kool 1.80 Eigenheimers 1.502.30, Schotsche Mui- 1.301.80. Per 100 K.G. Raadsvergadering Donderdagavond werd een openbare raadsvergadering gehouden. Afwezig de heeren Bakkum en Kuis. Een aanvraag voor een extra subsidie voor het Witte Kruis werd aangehouden tot de be handeling der begroeting. De begrootlng 1933 werd vastgesteld. De voorzitter gaf dan een uiteenzetting over de nieuwe verordening welke zonder hoofde- Ujke stemming 'wérd vastgesteld. Vaststelling rekentng 1931 De VOORZITTER deelde mede mede, dat het oorspronkelijk nadeelig slot van deze reke ning. groot 1900. is teruggewerkt tot 491.50 en aldus vastgesteld. Rekening 1932. Hierna werd de rekening 1932 aangeboden, tfpze sluit met een totaalcijfer óp de gewone dienst van ontvangsten 64.864 50, aan uitga ven 66.318.19 Alzoo eer. nadeelig slot ad 1.453.61 Op de kapitaaldienst aan ontvang sten 3.454 49 en aan uitgaven 1 892.37. alzoo een batig slot van 1.562.12. Een commissie der raadsleden zal hierover rapport uitbrengen enkel oogenglaans, maar va^ lichtend goud. of d’n hemel op ’n kier stond. Dieper wier 1 water onder n n brugsken, zwarter d’n akker. schooner nog T winde- liedeke In de bos popelieren. en toen toen wier m’nen kop zoow zwaar amlco, dak zachtjes ben weggegaan, de akkers uit.... En as ik bij Guizst Verhagen kwam, onzen bar bier. dan hebben me daar f mokt veur d’n kermis en 1 ga’d hebben d'n aanderen schien da k t nog wel 's vei De Eerwaarde Zus ter Maria Antoine <ln de wereld meJ Johanna Sinkeldam. uit Wijde Wormei), hoopt in het Maria- Gesticht, Kloveniers burgwal te Amster dam, op 23 Augustus haar zilveren Profes- siefeest te vieren. Het O. C.-beker toamooi. Zondag 20 Au gustus zal de tweede ronde plaats hebben van het groote West Friesche voet bal -tournooi. waarvan het eerste gedeelte vlot van stapel is geloopen. Het programma luidt: Op het Wit Rood-terrein te Hoogkarspel: UnionDe Zouaven 1.30 uur. S. E. W de Valken 2.45 uur. E. V. E.de Strandvogels 4 uur. Te Hoogwoud, waar het tweede gedeelte gespeeld worden, ontmoeten elkaar: VictoriaSjiarta. 230 uur. K. G. B.Stormvogels. 3 45 uur. St. iBavoS. D. O., 5 uur. Alles oude tijd. Gisterenavond, as ik over een van de brugskens van de Mark hong te leunen, dan zag ik d’n zomerdag van me weggaan as iets da’k nog nie missen wouw! *t Avondwindske zong in de boomen. zóów schoon en zacht as ’n vergelegen watervalleke. Torrekes sprongen over 1 zwartheldere Mark water en diruaeni’en. sjuust of t motrengelde op T rivlerke. Waterratjes, rferlijk as eek hoorns. mee waakzame oogskes. glejen over t nat, lijk 'n veer zoow licht. En rechtveuruit, boven d’h zwarten, roetzwarten akker. *0 om geploegd korenveld, daar smeulde ’n zonne vuur achter de éèrde vandaan, neeë. da’s me te zeggen meer Das te schoon. As Onzen- lieveneer aan T werk is. dan kunde alleen maar stillekes en kleintjes oew eigen ver bazen over de wisselende prachten; dan is da mee gin pen aan te raken. De locht was "n kleur.... van ^Volendam viert, zooals gemeld, Zaterdag etf *ndag het gouden Priesterfeest van zfjn eef- biedwaardigen herder, den zeereerrw heer J. G. Van der Weiden. Zaterdagmiddag 4 uur vertrekt de jubilaris van de Ruyterteade te Amsterdam over u het IJselmeer naar Volendam, waar Z.E. door hon derden botters met vlag en wimpel wordt in gehaald. O.a. zal Mgr. H. J. M. Taskin, Presi dent van het Groot-Seminarie, den jubilaris vergezellen. Pastoor van der Weiden beeft In zijn veel jarigen arbeid zeer veel tot stand gebracht. Een nieuwe kerk, verschillende scholen en vereenl- glngsgebouwen, waaronder zelfs een Graal- wachthuis voor de Volendamschen, geven getui genis van zijn ijver. Vele studenten hebben onder zijn pastoraat tóch voorbereid op het H. Priesterschap. In den grooten watersnood van 1916, In voorspoed en tegenspoed was het Pastoor van der Weiden, die alles voor hun geestelijke, ja ook voor hun tüde- Hjke belangen over had. Reeds drie jubilea beleefde deze Ewixl— Volendam, maar dit vierde feest zal nog n dan de voorgaande feesten getuigen van Eroote dankbaarheid der Volendammers voor alles, wat de jubilaris voor hen gedaan heeft. Ad multos annoe! Donderdagavond half 12 passeerde de heer Visser, bewoner van villa „Valkenhor’ te Santpoort, per fiets het hotel „Velserend’ tegenover de Ruïne van Brederode aldaar. HU meende een brandlucht te bespeuren toen hij eens goed rond zag ontdekte hij vuur gloed op de bovenverdieping van het hotel. Daar het hotel reeds gesloten was. trapte hij een deur in en waarschuwde onmlddeliijk den eigenaar. Daarna belde ht de brandweer op. die bijna onmlddeliijk ter plaatse was. Bjj het onderzoek bleek, dat de heele boven verdieping in brand stond. Deze etage bestaat voor het grootste gedeelte uit betimmerde ka mers, zoodat het vuur hier wel zeer makkeluk «ich een weg kon banen. Met zes straleh werd het vuur bestreden Twee waren aangesloten op de waterleiding, twee op den vijver van de Ruïne van Brede-,, rode, terwijl de andere twee aangesloten waren op het provinciaal ziekenhuis, waartoe door het bestuur natuurlijk welwillend medewerking werd verleend. Ondanks het ijverig optreden bjj het blus- achlngswerk kon toch niet voorkomen worden, dat de bovenverdieping geheel afbrandde, ter wijl het oudste benedengedeelte van het hotel eveneens in vlammen opging. In het hotel logeerde één gast, mevrouw H uit Bloemendaal. Zij had wel veel bagage bil tóch, doch deze was Juist ondergebracht In het gedeelte, waar het vuur nie.. gewoed heeft. Het overbljjvende gedeelte van het hotel heeft groote waterschade opgeloopen. Gistermorgen half vijf kon de brandweer inrukken; slechts een tweetal lieden moest achterblijven voor nablusschen. De oorzaak verzekering dekt de schade. Goed geslaagd. Het zwemfeest van „Zwem- lust" en van „De Stroom” Is schitterend ge slaagd. Van de zijde van het publiek, zoowel als van de deelnemers was groote belangstelling. De uitslagen waren ala volgt: 25 M. jongens van 14 jaar: le pr. J. schaart Broekerhavem. 25 M meisjes van'll J 1 Hoorn. 50 M. Jongens van 1416 jaar: le pr. H. Kankert, Andijk. 50 M. meisjes van 1416 j.: le pr. E. Broer- sen. Andijk. 50 M. dames: le pr. M. Schotsman. Andijk 2e pr. A. van Beek. Andijk. 100 M. dames: le pr. A. van Beek, Andijk, 2e pr. mej. Overeen. Alkmaar. 100 M. heeren: le pr. A. Kaijser, Hoorn, 2e pr. F. Koning. Hoorn. 500 M. heeren en dames: le pr. F. Koning. Hoorn. 2e pr. A. Kaüser, Hoorn. 3e pr. Van Beek. Andijk. 4e pr. J. Koning. Hoorn. 5e pr. G. de Vries. Andijk. 6e pr. H. Smit. Andijk. 7e pr. A. van Beek. AtyÈijk, 8e pr. J. Baas. Anduk. 9e pr. N. Baas, Anduk, 10e pr. J. Schetsman, An dijk. te komen. Binnenkort zal een muziektent ge plaatst worden op het terrein, uitgaande van „Arti”. Voor de wedstrijden die zij opluistert zal 30 van de entreegelden aan haar afge dragen worden. Wanneer de Onderlinge Buurtcommisle zich weer ontpopt, staat er voor het derde elftal een spannend ^eisoen voor de deur. Het bestuur za^ trachten het eerste elftal In de 3e klasse ingedeeld te krijgen, en dan gaat het tweede wellicht een afdeeling hooger. Tot sterking van deLkas zal geprobeerd wor» den een propagandawedstnjd te laten sjoelen door eenige omliggende goede clubs, die ültkomën in de federatie. Burgerlijke Stand Geboren: Agatha. Mpria Barbara, dochter van J. WUdenburg-v. Veen. Getrouwd: C. v. d. Haven, 29 jaar en M Kalshoven. 21 Jaar. da dendert dan om oewen kop, dat ge T sta pelzot van wordt. En 1 jonkvolkHah! Da pakt mekaren vast en draait deur de daanstent op den ürgel- wals. dat de haren nat op de gloeiende, heete koppen plekken. Ze gooien d’r hakken in de hoogte, trappen teugen d’n houten vloer. dat d’n stof uit de spleten d ’.arrelt, zwieren rond, de oogen vol genot en levensvreugde. Da s 't volle, botter barstende leven, da perst deur de duuzenden poriën van T heeie vel. Dat 'r woelt en davert tusschen de spieren, die kloppen van .levensoverdaad. Maar genogt. Laat ik m’n eigen nie temptee- ren mee de herinderingsk?s uit onzen jongen tijd. D’n tijd, da k mee m’n Truike d'n na jaarskermis vierde. Da’k ze sleurde deur de daanstent. ze ginner. vloer meer onder d’r voet jes voelde! We in de stoommallemeulens tolden, da’k wel vtf-en-twintig Truikes zag en goed moest uitkoken da’k 't goeie, 't Truike van vleesch en van bloed in m’n ermen pakte. Afijn, de’s veurbij. Maar ditte mot ik zeggen, amlco, deuze dagen van kermisleut, ze zijn noodig, noodig as de locht, die we in-ademen; ok al vinden sommigte „ouwe heeren” van 16 jaren da teii- geswoordig nie deftig of betamelijk meer. Ok al vinden stadsche menschen boven 't Hollaandsche Diep zoowiets nle .jnenschwèèrdig” meer. Mee deus water-en-melk-redeneeringen heb ben we al heel wa plazierkes tusschen onze vingers zien glijen! We hebben ons laten beduvelen. Laten be- 'aaitafelen deur aankomende Staatsmannen en Staats-vrouwen, die in gemeenteraden ons kwamen leeren. hoe we „mensch” moesten zien te worren. En ze mokten wassen poppen van t menschdom. die alles v *'‘”-gen onder ’n stroef, bleek en ontevrejen bakkes. Carnaval? Ge durft teugeswoorig 1 woord nle meer uitspreken. En toch.... toch, amlco, as me wel ’s as ouwe Brabaanders ender mekare ritte, en ouwe her- tnneringskes ophalen, dandan komt er meestal zo'n bietje heimwee in de oogen, naar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 2