i ZATERDAG 19 AUGUSTUS PASTOOR J. J. M. TEULE HOOGKARSPEL PURMEREND B5 zün gouden priesterfeest Kerklijsten ZWAAG Z1JPE SCHAGEN ZUID-SCHARWOUDE KOEDIJK DEN HELDER UITGEEST DE HOEF EDAM VENHUIZEN OBDAM WESTWOUD ENKHUIZEN WIERINGERMEER HEM u. TEXEL ZWAAG KROMMENIE MEDEMBUK ZWAAGDIJK ,T ANNA-PAULOWNA VE1L1NG-OV ERZICHT ZEVENHOVEN *T ZAND del DE WEERE GRAFT •SSf- Simon ■ren. De no. 100 d. voor Maria Kuy- (H.H. Petras en Paalwei Koomen. Parochie St. Laras uur Neeltje Vlaar. hulsvr 8 uur Jacob Bakker en overl. Zusters» en betreft. H.H. Missen collecte het voor St. Tberesiakapel WOENSDAG ZATERDAG en R. Deken Middenmeer .DONDERDAG VRNDAO en Neeltje Jong. voor Bijtje Rui en uur voor overledene familie 8 uur met den half te collecte BEVERWIJK. MAANDAG 7 13 aanvang der meisj KerklQst. ZONDAG 20 Aug. De H.H Mis sen te 7.30. en 10.30 uur; in alle H.H. Missen H. Lambertus Burgerlijke Stand Geboren: Marinua Hen- drikus soon van Jan Komen en Anna Peper kamp; Petrus Gerardus soon van Laurentlu» Gerardus Buren en Martha Maria Sc hagen; Elisabeth Antonia, dochter van Petrus Zut en Grietje Leyen; Jan Grietinus Catharinu» soon van Jan Braam en Catharina Nomen; Aafje dochter van Barend Kistemaker en Aafje Bak ker; Johannes Zacheus Antonlus soon van Ge rardus Bail en Christina Johanna Bierman; Cornells, zoon van Johannes Cornells Kok en Grietje Geertruida Kbelemejj. Ondertrouwd, getrouwd, of overleden: Geene. ZONDAG H.H. Missen te 730. 9 uur en half elf de Hoogmis; 7 uur Lof. MAANDAG 8 uur H. Familie. DINSDAG Lof 7 uur; 7 30 H. Familie. DONDERDAG 7 uur Lof. VRIJDAG 730 Maria-Congregatle 1ste Afd. •30 2de Afd. ZATERDAG 49 biechthooren. De laatste dagen “I geworden, d wilde. Duo. die 12-op 1 40. 12-op 11-12 1M. ld prijs ■Iden Stamboekkeurtng Te Den Burg werd Vrijdag een keuring gehouden van het N. H. Paarden stamboek. Van de zes aangeboden merries wer den 2 voor inschrijving goedgekeurd, t.w Solda eigenaars heeren Gebrs. Schumaker, Koog en Frida, eigen, de heer Joh. Kikkert. ZONDAG: 7 30 uur H Mis R K Arbeiders bond. 10 uur Parochie. 2 uur Vespers, uur G. Dekker, Fr. Portegies. deze voor behoorlijke prijzen belangrijke hoeveelheid hooi verbrandde. Het ging, buiten gebracht, d.rect In vlammen op. Door dit cordaat optreden kon het huls be houden blijven. ZONDAG 730 Vroegmis 10.15 Hoogmis, 230 uur Lof met Rozenhoedje. WOENSDAG om 730 uur H. Mis. ZATERDAG van 330 tot «30 uur gelegen heid om te biechten. Slootdorp ZONDAG. 20 Aug H Mis te 730 en te 10 Avonds te 7 uur Lof. In de week: DIN8DAG. H. MIs te 730 uur. MAANDAG: 8 overl. fam. DINSDAG: 8 Corn. Ruiter. WOENSDAG: lam. DONDERDAG: 8 uur Cornelia Soet. VRIJDAG: 8 uur Llze Gomes. ZATERDAG: 8 uur Hilletje Schaap ZONDAG: 7 30 uur H. Mis. Stille maandd. Jacob Hoogendjjk. 10 uur Parochie. Dagelijks biechthooren van 78 uur. Zaterdag van 35 en 88 uur. De H. Communie wordt uitgereikt om 8.46. 730 en 8 uur. De gebeden worden verdocht voor: ZONDAG 730 voor Lames Ruiter; 10 uur voor de Parochie. MAANDAG 8 uur voor de levende leden van de Coöp. Leenbank. DINSDAG 8 uur m. d. voor Cornells Konlng WOENSDAG 8 uur voor Laurens Stam en Neeltje Beerepoct. DONDERDAG 8 uur pers-Oalesloot. VRIJDAG T45 gez. J. d. voor Pastoor Joannes Vossen ZATERDAG 7.45 gez. J. d. voor Arlen Groot er. overl. familie. ZONDAG 730 voor Trijntje Buisman* en overl. Kinderen; 10 uur voor de Parochie. De massale aanvoeren van de verschillende producten gaven de afgeloopen week de vei lingen weer heel wat moeite alles te verwer ken. De boonen namen onder de groentensoor ten natuurlijk de grootste plaats in en hiervoor heeft de handel momenteel we! de meeste aan dacht. Het verloop van den handel was voor de hoofdsoorten. n.I. snU- en dikke boonen over het algemeen nogal bevredigend. Sntfbooneh ondervonden geregeld veel belangstelling en ofschoon de markt op Maandag 14 Augustus tenslotte een weinig terugliep herstelde c 1615 et. per bos. Ook de breek peen profiteerden yan verbetering en kon--- plaatsing vinden. Andijvie van goede kwaliteit was de laatste weer goed te verknopen en noteerden 3550 ct. per kist. Sommige partijtjes Burger!, stand Geboren: Johannes Antho- nius Jacobus .zoon van Bernardus Lambertus Smit en Frederika Meijer; Cornells Jan. zoon V. Pieter Jacob Witte en Theodora Cornelia van Heerwaarden; Johanna d. v. Cornells van der Heijden en Dirkje Roos: Cornelia Johanna, d. v. Jan de Ridder en Wilhelmina Vinke. GetrouwdSimon Gieles en Hendrika Antonia Maria Egbers. Overleden: Gerrit Geus 78 jaar geh. Mart je Knol; Johannes Schraag. 31 jaar. ZONDAG. 20 Aug. H. Mis te 730 en te 10 U.; te 7 uur Lof op Slootdorp. In de week: MAANDAG H. Mis te 730 uur. M. «euwertje. d v Tatnls Marinus. jan. Getrouwd: A. Pool en J. Braaf Overleden: J. Raven, oud 63 jaar. Narcissen kweekers. Een ontstemming over de saneering kwam In een ~houden vergade ring van de afdeeling ..Texel'’ van het ..H B G." Donderdag in hotel „De Oranjeboom” ge houden sterk naar voren. Het bloembollenbedrijf op Texel verkeert in buitengewone omstandlghedei.. omdat de teelt van Dubb. von Sion en Gulden Spur nog zeer rendabel Is. Alle protesten van de besturen der Bloem- bollenkweekersvereenlgingen In samenwerking met het gemeentebestuur, hebben geen succes gehad. Het plan bestaat om ook op Texel het kweekersbedrijf met 50 pet in te krimpen. Besloten werd, na veel discussie, nogmaals In een telegram om audiëntie bU den Minister te verzoeken. Op voorstel van den heer EbblngeWubbe zal men zich ook wenden tot H M. de Konin gin. Eerste en Tweede Kamer en Mln. Coljjn Dit zal niet telegrafisch geschieden, omdat H M. de Koningin en Eerste cn Tweede Kamer met vacantie zijn. O. L. School. Op een schrijven van bet gemeentebestuur van Nieuwkoop inzake ver plaatsing van de hoofden der O. L. scholen In het dorp aldaar en te Noorden en ontslag bij en öp heffing van de O. L. school te Noorden, is algemeen door den raad dezer gemeente in gegaan; temeer nog daar reeds eerder tot de opheffing der school werd besloten. Het aardappelkerkhof Door de gemeente is een afgelegen perceel bouwland in gebruik genomen voor het bergen van aardappelen welke geen kooper kunnen vinden. Ook de reeds rottende aardappelen welke bij het vei- lingsgebouw waren geworpen, worden naar het nieuwe ..kerkhof vervoerd. ZONDAG half 8 voor Maartje TootSchoo- r.etnan; 10 uur voor de parochie. MAANDAG half 8 voor Maria Starenutter. DINSDAG half 8 voor Maarten de Vries. WOENSDAG half 8 voor Gregorius Meij- knecht. DONDERDAG half 8 voor Gerardus Bakker VRIJDAG half 8 voor overl. fam. Metten. ZATERDAG half 8 voor Cornelia Buisman Degeling. ZONDAG 8 uur Lof met Rozenhoedje DONDERDAG-avond 7 uur Lof ter eere van het H Sacrament. ZATERDAG gelegenheid om te biechten van af 5 uur. As. ZONDAG schaalcollecte voor onze kerk, die u bijzonder wordt aanbevolen. R. K. Fanfarecorps „Maxteklwat" Men ver zoekt ons mededeellng van het volgende: Op derden Kermisdag Dinsdag asj aal hot fan farecorps een muzikale wandeling maken door het dorp, waarbij een collecte zal worden ge houden ten bate van het muziekcorps. Deze col lecte wordt ten zeerste aanbevolen, daar bet corps geen andere bron van Inkomsten heeft dan de contributie der leden, welke lang niet toereikend is om alle onkosten, zooals salaris directeur, zaalhuur. répara tie werken instru menten, aanschaffing muziekstukken, enz. te kunnen dekken. Door de behaalde successen bij het concours te Castrlcum komt het corps uit in de eerste afdeeling. Het gevolg hiervan is, dat de bezetting moet worden uitgebreid, waarmede weer nieuwe kosten gemoeid zijn. Eenige jongedames hebben zich bereid ver klaard te collecteeren. naast avelkè welwillende medewerking alle Ingezetenen van 'Obdam vriéndelijk worden verzocht bet fanfarecorps Dinsdag te willen steunen met hun gaven, op dat het corps in stand kan worden gel^puden dagen van kwamen zelfs iet» hooger. wat gelijk stond aan 3 ct. per stuk Postelein bleef daarentegerr de gvhcrle w< ek nog in de verdrukking elf- kwam nog te veel ut» met lage prijzen evenals spinazie, v.elk laatste product echtct op Woensdag weer een weinig neiging tot verbetering vertoonden. Komkommers gaven de afgeloopen week nog steeds dezelfde teleurstelling. Mooie kwaliteit voor lagen prijs, afwijkende en mindere soort zoo goed als geen aandacht Sla heeft steeds een ongeregeld verloop in oen handel. De meeat utteenloopende prijzen blijven aan de orde Deze week waren de no teringen van 2070 ct. per kist. Nu de aan toeren van doppers en peulvruch ten beginnen te verminderen, komt de vraag vooral voor mooie kwaliteit weer sterk naar voren, waardoor de prijzen de laatste dagen flink naar boven gingen. De veiling van Woens- dag 18 Juli vertoonde zeer veel kooplust, met als gevolg, dat de prijzen voor doppers en cap- cijnders naar soort uiteen liep van 1024 ct. en voor raspers selfs van 2032 ct. per Kg. werd besteed. De tomatenhandel gaf. ondanks geringe aan voeren. geen verbeterde prUaen. die geregeld naar kwaliteit schommelden van 8 tot 14 ct. Per Kg. In de fruitafdeellng kwamen nog enkele par tijtjes bessen voor, doch'dese hebben thans ge heel afgedaan. Aardbeien rijn nog voortdurend aanwezig en vinden gretig afname tegen prljaen van 25 tot 30 ct. per doosje. Frambozen verminderen sterk In aanbod, het geen de prijzen ten goede komt, die In sttjffen- de lijn gaan voor prijzen van 4045 ct. per dcaisje. Het aanbod van meloenen was vrijwel gelijk aan dat der vorige opgaven, met noteerlngen naar soort van 1024 ct. per stuk. ZONDAG: 3e Zondag der maand, algemeene H. Communie voor al de jorfgens der Maria- Congregatle. 3.00 Vergadering van de 3e Orde, 7.00 uur Congregatie der jongens. 7 DONDERDAG 7.00 uur vrouwencongregatie, daarna gen Absolutie der 3e Orde. ZATERDAG van 4.00 tot 8.00 uur biechthoo ren: 7.00 uur Lof. De H. H. Missen worden aan God opgedragen voor: Zondag geestelijk en tljdelijk heil der orde en parochie. Maandag voor Th. Bond. Dinsdag Wed. C. SteenSnoek. Woensdag overl. fam. Oudejans en de Jong. Donderdag voor A. Corujn Vrijdag overl. fa. de Wolf-Hagen. Zaterdag voor P. Kunst en overt familie. Az. Zondag inzameling voor „onzè" kerk J Berg, éiaad. Geboren: Simon Govert Maria, z. van Q. Rijnekcr en A- van der Ham Junioren-voetbal. De West-Friesche ju nioren a spelen a s. Zondag tegen de junioren a van S.D.O. uit de Goorn, terwijl het c-elftal naar S. D. O. gaat. De thuiswedstrijd vangt om 3 uur aah. ZONDAG 7 uur voor de Parochie. 10 uur voor.- A. Deutekom. echtgenoot van Louise Brantjes. MAANDAG 7 uur voor A. Thomas Klaas» -n en echtgenoote. 8 uur voor Catharina Ploeger.' van der Peet. DINSDAG 7 uur voor J. B. Keet ert G. Ten Winkel» 8 uur voor Hermlna en Henrica Peel. WOENSDAG 7 uur voor A. Balvers, ecatge- noote van Jan Bakker. 8 uur uit dankoaar- heid ter eere van den H Clemens Maria Hofbauer. DONDERDAG 7 uur voor P de Groot en A. van Diepen. 8 uur voor A Noordstraat, en C. Koomen. VRUDAG 7 uur voor D. Konlng en A. Weel. 8 uur voor Reljer de Moei en Mana Winnubsi. ZATERDAG 7 uur voor Jan Duin. 8 uur gez. jaargetij voor D. Konlng en A. Weel. schaalcollecte voor de beide patronaten. Te 7 uur generale H. Communie voor de ^>nge Wacht en de St. Jowetgeaellen. Des avonds te 6 uur Vespers met Rozenhoedje voor Bern, van Leeuwen. DINSDAG in de kerk slechts één H. Mis en wel te 7.38 uur. DONDERDAG. Des avonds 7 uur Lof. VRIJDAG in de kerk slechts een H Mis en wél te 730 uur. ZATERDAG n.m. 39 uur biechthooren. Des avonds te 7 uur Lof. Agenda. Maandag' 8.30 uur Spaarkas St. Antonlus; 6.30: Gym. adsptranten; 7.30: Gym. adsplranten; 830 leden St. Michael. Dinsdag: 8 uur: repetitie Crescendo. WoenAiag 8 uur: leden verg.. Volksbond. Zaterdag: 8 uur: zitting Centrale Spaarkas (Ingang Steeg). Contrlbutlebetalen der verschil lende vakvereenigingen en R.K. voetbalvereenl- «in«. Aaltje Laan. Elders voor Gerrlt Bijman ter. VRUDAG 8 KuinVriend. ZATERDAG 7 uur voor Arie Street, voor Maartje Buis en overl. familie. ZONDAG de H H Missen om 7 30 en 10 tfur Om 9 uur Communle-ultreiken. 1.30 uur Ves pers. Deze week Woensdag en Donderdag slechts één H. Mis om 8 uur. t Zaterdag gelegenheid om te biechten van 3 tet 4 30 en van 6 30 tot 8 uur. De gebeden worden verzocht voor Francina Joanna Tiel die met de H H. Sacramenten der Stervenden is voorzien. prijzen zich daarentegen weer tn die mate. <at toen juist de prijzen geleidelijk naar bossen «togen. De note'«ringen van Vrijdag en Maandag, die schommel den van 6—9 et. verbeterden de laat ste veilirg weer met prijzen van 711 ct. Voor sommige, extra partijen werden nog enkele sen ten besteed, doch d«rt ztm slechte uit zonde! Ingen. waarvan door een enkeling ge- profit eerd wordt. Dikke boonen hadden even eens een willigen handel, het kwaliteitsverschil spr« zkt echter ook een woordje mee en daar- do< r liepen hiervan de prijzen uiteen van 4 »o«. 8 ct. per Kg. Ook voor de spereieboonen zonder draad t rad de laatste veiling van Woensdag een Wei nig opleving in. met als gevolg, dat hiervoor voor het eerst noteerlngen voorkwamen van 7 tot 15 en voor ..tros' van 10 tot 18 ct. per Kg. Wat de boonen met draad betreft, hier voor is weinig animo en de •pri'”en bleven aan den lagen kant van 57 ct. Bloemkool, waarvan de aanvoer niet groot 'ras had veel vraag en degenen die hiervan iets h\d aan te bieden profiteerden van goe de prijzen. Vooral eerste soort was zeer ge zocht cn kwam aan notcenngvn van 15—20 ct.. terwijl ook de mindere soorten weer vlug ger werden algenomen. Bospeen, waarvan eveneens niet zulke groote partijen werden aangeboden, kwam geregeld met goede prijzen naar voren. Naar soort van Feestavond Woensdagavond werd In hotel ..De Landbouw" een huldigingsavond gehouden in verband met het zilveren priesterfeest van den zeereerw heer pastoor Konijn. Deze bijeen- avond was speciaal belegd voor gehuwden en gezinshoofden. Burgemeester Middelhoff. voorzitter van het feestoknité, heette den jubilaris van harte wel kom Hierna opende ..Amicitla" met den pare- chiemarsch. n.l. den San Lorenzomarsch van Silva. Het par. zangkoor liet Zich ook niet on betuigd en zong de priestercantaté van Dob belsteen. onder leiding van den heer Koomen. Hierna trad de damestooneelvereenlglng „On der Ons’’ op met ,,’n Rustlg-gezeUJg Babbel- uurtje", dat veel bijval opgstte. Na de pause volgde nog c n buitengewoon aardig tooneelstukje. nJ.v.,Tooneeltriomfen". „Amicltia” wisselde een en ander af. Door de Graal werden een spreekkoor en een religieuze dans uitgevoerd. De jubilaris dankte aan het eind van den avond voor alle hulde. Het had spr. zeer getroffen, dat allen zoo spontaan hebben medegewerkt. Een bijzonder dankwoord richtte hij tot de buren, die zich ook niet onbetuigd hebben ge laten. Burgemeester Middelhoff sprak T slotwoord. Hooibroei Ter oorsake gan hevlgen hoot- broel werd Donderdagavond de brandspuit uit Schagerbrug gerequireerd op de boeren plaats van den heer Nieman op den hoek van den Keinsmerweg alhier. Met man en macht werd gewerkt om het hooi naar buiten te krijgen, terwijl de spuit steeds in actie was. Toch kon niet worden verhinderd dat een Verknoping De uitslag van de verkooping *an bakkerij G. v. Zijl! is als volgt: Kooper S Oe Haas. Graft, voor 2030.met nog 384.42 ’°°r verplichte overname van enkele materia len, enz. ZONDAG zijn de H H. Missen te 7 uur half 9 en 10 uur, des middags half 3 de Ves pers. Van Maandag tot en met Woensdag de H. Mis alleen te half 8. De''overige dagen om half 8 en 8.15 uur. WOENSDAG 7 en 8 uur congregate? jongens en jongemannen. n DONDERDAG 7 uur Lof S ZATERDAG van 40 Biechthooren ZONDAG 7.30 uur voor Cornells Bessellng en overledene familie. 10 uur voor de parochie. MAANDAG 7 uur voor Jan Jong Thamesz. 8 uur tot zekere intentie. DINSDAG 8 uur voor overledene familie Kcoyman en Klaver. WOENSDAG 8 uur voor de overl. familie Groot en Klaver. Eld.-rs voor Pieter Vriend en Neeltje Jong. DONDERDAG 8 uur voor Piet van Dijk en ZONDAG de H.H. Musen te 730 en 8 uur. 's namiddags te 230 uur de Vespers en des avonds te 7 uur Conferentie van de H. Familie. WOENSDAG-avond 7 uur oefening voor de R.K. Vrouwenbond. DONDERDAG-mórgen te 8.15 uur gezongen H Mis ZATERDAG van 48 uur 's namiddags ge legenheid om te biechten en te 7 uur Lof ter eere van Maria. Afstandsrit In een te Den Burg gehouden vergadering der permanente feestcommissie werd besloten dit jaar. wegens de slechte tijdsom standigheden geen volksfeest te houden, doch op Zondag 10 September een gipoten afstands rit voor wielrijders te organiseeren. waarvoor Se feestcommissie medailles beschikbaar stelt. Hier bij zal men in den tijd van 's morgens 9 uur tot s avonds 7 uur ruim 100 K.M. moeten af leggen. Verder besloot de commissie, volgend jaar reeds begin Augustus een volksfeest te hou den. opdat ook de zomergasten van Texel hier aan kunnen deelnemen. Begrooting. De begrootlng voor 1933 van den Zevenhovenschen polder is vastgesteld, als door het bestuur aangeboden, met een minde ren omslag van f 1. zoodat deze voor 1933 f 17.— per HJL zal bedragen. ZONDAG, 7 uur H. Mis voor de parochie; 10 uur voor overl. fam. BreetWinnubst. >r gelegenheid van khool tot intentie school bestuur; half 9 voor Wllh. Vlaming en echtge noote. DINSDAG 7.15 voor een overl. moeder; op St. Martinus ter eere var. het Onbevl. Hart van Maria. WOENSDAG 7 15 voor Joannes Ekers; 10 voor Bruid en Bruidegom. DONDERDAG op St. Radboud uit dankbaar heid tot intentie Eerw. Fraters; 7.15 voor overl. fam. VljnVosman. VRUDAG 7.15 voor overl. ouders en kinderen SUjkerman: half 9 voor August Molenaar en echtgenoote. ZATERDAG 7.15 voor Corn Deen en Joan na Leek; 8 uur voor Cath. Manshanden- Bot man; half 9 voor Nic Molenaar, echtgenoote en kinderen. ZONDAG as. 7 uur voor Cornells Groot; 10 uur voor de parochie. ZONDAG vóorgeschreven collecte voor de Kathedraal; om half 3 H. Familie, afd. vrou wen; 5 uur Patronaat; 7 uur Lof Dinsdag. Woensdag en Donderdag geen Mis om half 9. DONDERDAG wordt van de St. Martina, vereeniglng de eerste groep verwacht; 8 uur bijeenkomst Gezellen. VRIJDAG-avond 7 uur Lof ter eere van Jë- zus in het H. Sacrament met predicatie ter voorbereiding voor bet feest van Aanbiddings. dag. ZATERDAQ-morgen gelegenheid om te biechten van 10—12 uur en des namiddags van 48 aur. As. ZONDAG plechtige viering van den Aan- biddingsdag. collecte voor de sieraden der kerk. .Derde Huwelijksafkondiging: Henricus Theo doras Vlasblom uit Amsterdam en Geertruida Allda Maria Beers, o ZONDAG: 7.30 Stille maanddlenst Ja. Vlaar. huisvr. v. R. Deken; 10 uur Intentie; 2 uur Vespers. MAANDAG: 7 uur Koop—Weel. DINSDAG: 730 D Beemster. WOENSDAG: 7.30 Llze Gomers. DONDERDAG: 7 30 Jantje Oud. huisvr. V. Gerrlt Kok. VRUDAG: 730 Geertrui Vlekke. ZATERDAG: 730 KI Konijn. ZONDAG: 730 Jac Meilink. Agnes Mulders. Cath. Hoogland; 10 uur intentie. Verkiezing Hoogheemraadschap Aan de hoofdingelanden is een circulaire verspreid, waaraan het volgende is ontleend: In den as. herfst moeten de verkiezingen plaats hebben van Hoofdingelanden en plaats vervangende Hopfdlngelanden voor liet Hoog heemraadschap Holl Noorderkwartier. Naar aanleiding daarvan ia de vraag gerezen op welke wjjze en door wie de candldaatstelling en eventueele propaganda hiervoor, dient te ge schieden. Een en ander is oorzaak geweest van overleg tusschen t bestuur van den R.K. RtJkskieskring en den L. T. B.. met als gevolg dat besloten is de candldaatstelhng en de eventueele actie op te dragen aan een comité, waarin naast onder- geteekende als voorzitter, de volgende personen zitting hebben genomen: J. Commandeur te Wognum. J. Th. Droog te Beemster. H. Hemmer te Castrlcum. H. Klaver te Alkmaar, J. Lakeman te Lutjebroek. A. Quant te Heerhugowaard. P. F. Ranshuljsen te Zaandam. G. Ph. Roeleveld te üpendam. E. J. M Stempel te Hoorn en Q. de Wolf te Purme- rend. Dit comité houdt verder voortdurend con tact met het bestuur van den RUkakieskrtng welks voorzitter en secretaris steeds de verga deringen bijwonen. Het doel is: a. Met alle wettige en gepaste middelen een behoorlijke vertegenwoordiging van de Katho lieken in het H. H. te bevorderen: b. Vertegenwoordigers te verkiezen, die ge schikt en deskundig zijn. Middels de Kath. pers zullen wij u t.g.t, de noodige mededeellngen doen en u volledig op de hoogte houden. Wij vertrouwen bij deze zeer be langrijk zaak op uwe volle medewerking. Namens het Comité, JAC. GROEN As.. Voorzitter. ZONDAG 7 30 uur voor Catharina Vlaar. 10 uur tot zekere intentie. DINSDAG.8 uur voor Maartje Kuiper. VRUDAG 8 uur voor Aafje Takken. De H H. Missen om 730 en 10 uur. om uur Communie-uitreiken, om l 30 de Vespers Deze week de H.H Missen Dinsdag en Vrijdag om 8 uur Zaterdag van 8 8 uur gelegenheid om biechten, daarna Lof. ®nrgerlijke Stand Geboren: Anthonius Bernardus, z. v. J. P. de Goede en A. A. Tim mer; Cornells Theodoras, z v. J. P Hulberts en 3' J' veen; Cornelia Dirkje, d. v. J. Paar- oekooper en T. Kwak: Adriana Johanua. d. v. M. Schouwenaar en J. Lobbezoo: Jacoba A. de Ridder en M. Jonge jan. z. v. A. de Ridder en M. Jon- de hc" Niet alleen uniiill is aangetast. Augurken naaf boven, de jonaste noteering fUnen tot 16.Xijnbasterd f 6.30 en grof 4 10 per 100 K O. Gemeenteraad De raad deser gemeente vergaderde Donderdagavond ten raadhulze. De heer Groen was met kennisgeving van verhindering afwezig. De VOORZITTER deelde mede een onder houd te heoben gehad met den Prov. Water staat over de verbinding met het gedeelte der gemeente aan de andere zijde der Ringvaart Daar is spr. medegedeeld, dat. alvorens men tot aanbesteding overgaat, de gemeenteraad er van in kennis zal worden gesteld. Dat nog geen brug op de teekenlng Is aangegeven, werd uitgelegd. Men wist nog niet, op welke wijze de verbinding tot stand zou worden ge bracht. Vervolgens werd de gemeenterekening aan geboden over het dienstjaar 1932. Deze sloot voor den gewonen dienst met een batig saldo van 3247.09. De kapitaaldienst had een na- deellg slot van 11 695 18. waarvoor echter nog kan wordeh geleend, daar dit tekort is ont staan door den aankoop van land enz., ten behoeve van de verbreeding van de Kerkewel. B. en W. stelden voor een geldleening aan te gaan van ten hoogste 12.000.tegen een rente van ten hoogste 5 pCt en af te lossen in 25 jaren. ter dekking van de kosten van aankoop land. enz. ten behoeve van de ver- breedlng van de Kerkewel. Aldus werd besloten. Hierna was aan de beurt van behandeling de bouwverordening, waarmee de heeren onge veer twee uren hebben zoek gebracht. Ver schillende artikelen werden door den gemeen- teopzichter toegelicht en waren oorzaak van langdurige technische besprekingen. Het bleek wel. dat de verordening niet was gemaakt voor den Langendljk. Er is geen rekening mee gehouden, dat tusschen het water moet wor den gebouwd. Ten slotte werd de rooilijn, het struikelblok van dezen avond, vastgesteld uit de rechte ljjn. getrokken uit de gevels van de naastbljgelegen perceelen. minstens 3.50 meter uit de as van den weg. Verder werd bepaald, dat de buiten muren in plaats van zooals voorheen 11 cM.. thans 18 cM. moeten zijn. Bij de rondvraag werd door den heer MUL LER het werkloosheidsvraagstuk en de werk verschaffing besproken en de gelden daaraan besteed. Het komt spr. onrechtmatig voor, dat het gemeentegeld wordt besteed voor het In cultuur brengen van den Wleringermeer doordat de gemeente een zekere som In de loonen moet bijdragen. En dat, terwijl onze akkers hier al sterk beginnen te ruimen, zoo dat er al wel gelegenheid bestaat tot het laten baggeren. Spr stelde voor de baggerregeljpg weer in te stellen. De VOORZITTER kan het begrijpen, dat de heer Muller dit voorstel doet. Er zal zoo spoedig mogelijk tot de Inwerkingstelling van de baggerregeling worden overgegaan De heer DIJKHUIZEN had een ander voor stel. om de arbeiders hier te houden. Spr dacht, dat het nog goedkooper was als wij de arbeiders zonder steun van het RQk bij de tuin ders plaatsen. Nu komt het geld ten goede aan het Rijk en hier wordt de boel verwaar- loosd. De VOORZITTER antwoordde evenwel, dat de gemeenten geen toeslag mogen verleenen aan tuinbouwers. De Wleringermeer wordt vervroegd uitgevoerd alleen om werk te schep pen. Men is niet verplicht de werkloozen er heen te sturen. Spr gevoelde de onbillijkheid van de zaak De heer BEKKER dacht ook. dat het we) goedkooper zou zijn als 5.per week aan de tuinders werd gegeven. De heer KROON vroeg of de Commissie van Vijf al met de werkzaamheden inzake het sa- neeringsplan voor het bloembollen bedrijf ge reed is. De VOORZITTER antwoordde, dat dit he laas niet het geval is. De commissie heeft wel qpn werkzaam aandeel in de actie, maar of resultaten zijn bereikt is nog niet bekend. Daarna sluiting. Gemeenteraad Gisterenmiddag vergaderde de Raad dezer gemeente voltallig. De notulen werden conform vastgesteld, nadat de .heer Kramer de vrees van den heer Hart ongegrond verklaarde, die de vorige vergadering zei. dat patiënten, die de ziekenfondscontributie niet meer konden opbrengen, wel eens te laat in het ziekenhuis zouden kunnen komen. Spr. was van meenlng. dat de emlnente dokter wei zou zor gen. dat zulks niet zou voorkomen. De heer Hart gaf nog eenige verduidelijking van hetgeen hij gezegd had. De Rekeningen over 1933 werden vastgesteld als volgt: Rekening Burgerlijk Armbestuur ontvang sten f 15.671.81H. uitgaven f 15.799 47, nadeellg saldo f 1217.65H.P Rekening GEB. afd. I ontv. f 15.532.47, uitg f 15362.04. batig slot f 270 43. afd. H Ükapltaal- dienst) ontv. f 6.37032, uitg. f 1.450, nadeellg slot f 4 920 92. Gemeenterekening ontv. f 74.75138, uitg. f 22.87634. ^nadeellg saldo f 18.094 86. kapitaal- dienst ontv. f 193 50238, uitg. f 194 06 59. nadeellg saldo f 56731. De Begrooting 1934 werd aangeboden in ontv en uitg. op f 118.03135; de Begrooting van het Burg. Armbestuur opTUAOO: die van het GE B. f 15.430. De bouwverordening, goedgekeurd door de Gezondheidscommissie werd conform vastge steld. Een drietal Ingekomen adressen, waarvoor blijkbaar op de publieke tribune veel belang stelling bestond, was volgens den voorzitter te laat ingekomen, zoodat zjj niet in openbare be handeling konden warden genomen. De voorzitter was echter bereid ze in besloten zitting te behandelen; hiertoe ging de Raad in comité. HEDEN de He Zondag na Pinkje: H. Com. wordt uitgereikt om «45 onder de H. Mis van 7 30 en om 9 uur. Om 10 uur de Hoogmis. Onder de H.H. Missen schaalcollecte voor de Kerk. Om 2 uur de Vespers met Rozen hoedje en Litanie van Maria, Lied: BOVENK AR8PET. Blqembollenvelllngsver W - Friesland'. De lie veiling was een zeer groote. Deze bestond uit pl m. 2600 nummers. Voor den middag werd verreweg bet grootste gedeelte verkocht, doch na de pauze werd de kooplust minder en draalde er weer veel door Wij no teerden voor: I.'Aurora 10-11 o 80 o Rfi Artus 13-opT40. ld 100. ld 10-11 0 7S- 0 80. Albino 13-op 140—170: Allard Pierson 12-op ISO 190, ld 11-12 1 101 80; Bar de la Tonnav 12-op 0 90: Bartlgon 12-op 0 901 10. ld 11-12 0 75 0 80 Bouton d'Or 12-op 1001 20. ld. 11-12 0 80—0 96 ld 10-11 0S00 60; Bronze Queen (Choi 12-op 0 901 OO ld 11-12 0 65: BrlHant Star 12-op 1 40 1 60. ld 11-12 110 1.45. ld. 10-11 0.75—0 65; Clara Bult 12-op 0 90 0 95. ld 11-12 0 660 70; Centenalre t2-oo 0 90. ld 11-12 0 66 0 70: Cramoisl Brlllant 12-op 140 id 11-12 100. ld 10-11 0 75; Couleur Car dinal 12-op 1.40 1 80. ld 11-12 100—110: Ooli mn ne d'Or 12-op 2 30 ld 11-12 1 60 1 904 Crimson Queen 12-op 1 40, ld 11-12 100: Cul linan 12-op 140. ld 11-12 100; Calypso 12-oo 140. ld 11-12 100. Due de Berlin 12-op 1,40 160. 11-12 100—185. ld 10-11 078—0.«#l Elec tra 12-op 140—150, ld 11-12 100 -110: El To reador 11-op 2 20 Farncombe Sanders 12-op 0 90 1.10: Frans Hals 12-op 0 95: Fred Moore 12-op 140. ld 11-12 100—1 10 ld 0 75 «W: Flamingo- 140. ld 11-12 100. Gesmerlana Spathulsta 1 10; Generaal de Wet 12-op 1 40 1 50. ld. 1 001 20. Hermann Schlegel 12-op 140 11-12 1.00 1 10; Mr v d. Hoef 12-op 160—180, ld. 11-12 1 10—1 20 Inglescombe Yellow 12-op 0 900 PS. M 11-12 0 650 70; Isabella 12-op 1 OO: Ibis 12-op 140. ld 11-12 100—110, La Merveille 12-op 0 90 1 00. ld. 11- 12 0 68—0 75; Le NOtre 12-op 090096. Darw. La Candetir 12-op 0 95: La Tulipe Notre 12-op 0 90: La Reine 12-op 140—145, id 11-12 1.00— 105. ld 10-11 0 750 80 Lady Moore 12-op 140 150 ld 11-12 1 OO: La Reine Max 12-op 1 «0 150 ld 11-12 1 061 20: Le Mstelss 10-11 100: Lueretia 11-12 100—110; Madame Kreiage 12- op 0 90: Miss Wllmott 12-op 100—110, ld. 11-12 0 90—0 95. Murillo 12-op 1.40—166 ld 11-12 100—110. Moore 12-op 140 ld. 11-12 1 00:zJd<m Trésor 12-op 2 70: Orange King 12-op 1.00: Oranje Nassau 12-op 2SO200: Philippe de Commlnes 12-op 090096-. Pleote 12-op 0 90- 1.00. ld 11-12 0 75 Prinses Elisabeth 12-op 0.90 1.00; Pride of Harlem 12-op 0 90: Prins van Oostenrijk 12-op 140. ld 11-12 100—115: Peach Blossom 12-op 2.75—806 ld 11-12 160—180: Proserpine 12-op 140. ld. 11-12 1.60—1.10: Pink Beautv 12-op 1 401 65: Prosperity 12-op 1.40, ld 11-12 1 00—1 16; Prinses Juliana 11-12 1 15: Rosa Bella 12-op 0.80: Rev Ewbank 12-op 0 90: Prof Rauwenhof 12-op 0 901 00; Rose La Reine 12- op 140. ld. 11-12 100I 10; Rijzende Zon 11- 12 1001 10: Rose Précoee 12-op 1.75: Rose Lulsante 12-op 140. ld. 11-12 100: Rose Orls- de-lln 11-12 1 OO: Sundew 12-op 0.90—1.00: Sie raad van Flora 12-op 0 90. Scarlet Due 11-12 I 00—1 20. ld 10-1 f 6 86—6 90: Salvator Rosa 12- op 155. id 11-12 135: Theeroos 12-op 1.40- 1.50; Vlctolre d'Oliveira 12-op 0.901.10. ld. 11-13 0 70: Yerminon Brlllant 11-1» 1 001 10; Vuurbaak 12-op 140. ld 11-12 1.00130; Wil lis» Pitt 12-op O.9O100. ld. 11-12 0 650 70; William Copland 12-op 0.901 10. ld. 11-13 0 65 0.70: Witte Zwaan 12-op 1.451.50 ld. 11-12 1.00—1.10. ld. 10-11 075: Witte Due Max 12-op 1 40—1.60. ld. 11-12 1.00130. ld. 10-11 0 80 - 0 95: Witte Valk 12-op 1 40—1.70, 1<L 11-12 1.00 1 —130. Alla per 1Q0 »tuk». Heden, den 19den Augustus, viert de zeereerw. heer J. J. M. Teule. pastoor te Grootebroek. zijn gouden priesterfeest. Pastoor Teule werd geboren te Amsterdam op 12 Augustus 1859. Na de voltooiing zijner jtucién ontving hij de Heilige priesterwijding op 19 Augustus 1883. Zijn eerste standplaats als kapelaan was Limmen. waar hij werkzaam was van October 1883 tot 23 December 1884. Daarna volgde zijn overplaatsing naar Vlaardingen. 11 juni 1890 verliet hij deze plaats om over te gaan naar de hoofdstad van Zeeland, Middel burg. Hier mocht hij werken tot 7 Augustus 1891. op welken datum hem Leiden ter uitoefe ning van zijn priesterlijke bediening werd aange wezen. Daar s-ond hjj ruim negen jaren. Daar ook vierde hij zijn koperen priesterfeest en de luister en het enthousiasme, waarmede dit ge paard ging, waren zoodanig, dat de herinnering daaraan nog zeer levendig is bij den jubilaris. Na zijn zeer succesvollen arbeid te Lelden werd hem de zielzorg toevertrouwd van de parochie De Cocksaorp op Texel. Dit pastoraat duurde van 15 Dec. 1900 tot 1 Dec. 1903, toen hij van de noordeljjkste pnnt van het bisdom naar een der meest zuidelijk gelegen parochiën, die van Helnkenszand. gezonden werd. Hier bestond ge legenheid te over, om zich als priester verdien sten te verwerven en de energieke pastoor gaf gaarne heel zijn stoere arbeidskracht voor het geestelijk welzijn .van zijn parochianen. Onder Gods zegen werd ook daar zijn werk met veel succes bekroond. Met zulk een respectabelen staat van dienst kwam pastoor Teule wp 3 November 1911 naar Grootebroek. Dit beteekende voor pastoor Teule geenszins een tijdperk van rast na zulk een ijvervol wer ken. Integendeel. Het pastoraat van Groote broek is wcarlijk geen sinecure. De parochie omvat een behoorlijk aantal zielen en het volks karakter brengt mede, dat er zonder verpoozing activiteit gevraagd wordt van den herder. Die kudde is altijd eenlgsrins moeilijk te lelden en deze taak werd bijzonder verzwaard door de tijdsomstandigheden, waarin pastoor Teule hier de zielzorg uitoefende. Immers er brak een tijd van ontwikkeling aan. waarin vooral voor de jeugd zeer vele gevaren dreigden. Dan heerschte er een druk vereenigingsleven. waarvan de moeilijkheden ook al door het Volkskarakter zeer groot zijn. Zoo zag pastoor Teute zich gesteld voor een Uitermate zware taak. Doch juist de moeilijk heden prikkelden zijn onverwoestbare energie en in het volte besef van de verantwoordelijk heid. welke hem op de schouders drukte, toog hij aan den arbeid. Twee en twintig lange jaren gaf hjj zich geheel aan de zorgen voor zijn pa rochie. Gcd. die alleen de gunsten en genaoen kent, die ons door de handen van den priester toestroomen. weet alleen, hoeveel zegen de ar beid van pastoor Teule zjjn parochie heeft ge bracht. Het heeft natuurlijk geen zin om tot in alle kleinigheden hier op te sommen de daden van den pastoor. Het boek des levens kent ze en schat ze precies op de juiste waarde Zonder eenigen twijfel wordt de kroon ge spannen door den buitengewonen Ijver.' waar mede hjj zich heeft gegeven aan zfjn Marla- eongregatie. In den strijd om de jeugd heeft bjj dit middel aangegrepen en met alle kracot heeft hjj gewerkt om door die congregatie de jeufcd te behouden. En vast staat, dat hjj door de zeer bijzondere zorgen, die hij aan zjjn congreganis- ten heeft gewijd, tal van zielen behouden heeft. Grootebroek mag den jubileerenden herder dankbaar zijn. Talrijk, wij zelden het reeds, zijn de daden van pastoor Teule tijdens zijn pastoraat ver richt. Nog een enkele. De stichting van twee scholen met een pastorie en een monumentale kerk hebben buitengewoon veel van de krach ten van den pastoor gevraagd en ook is het mede aan zijn Inzicht en medewerking te dan ken. dat in Grootebroek een tuinbouwschool «ekomen is. Deze monumentale handelingen van pastoor Tfcule, naast nog tal van kleinere feiten, zijn ^oor iederen parochiaan voldoende reden om van ganscher harte dit feest mede te vieren In <ien geest, zooals de pastoor dat zelf gaarne zou Willen. In enkele woorden, misschien de meest sym pathieke die hij ooit heeft gesproken, heeft de Pastoor te kennen gegeven zijn opvattingen dit plechtig gedenken. Uit deze korte woor den sprak op de eerste plaats zijn buitengewoon oooke opvatting over zijn priesterlijke bedle- en het daarop steunend diep besei van de ^orant woord in g, die eens van hem zal worden •evraagd. Daarbij gevoelde hU zich mensch als ieder met *outen en gebreken, zooals wij ze allen zeker hebben en dit bracht hem tot het •Pontane verzoek om wederkeerige vergeving Jegens den mensch in hem. Tenslotte verzocht “U een hartelijk gebed. En wie zou onzen herder deze feestgaven kunnen weigeren? Zoo gaat Grootebroek dan, niettegenstaande de buitengewone zorgelijke omstandigheden, die Wrochianen en ook den pastoor drukken, het •eidzame feest van een 50-jarig pnesterJubi- *um vieren. Mogen, genoopt door de omstan digheden, verschillende uiterlijke plechtigheden achterwege blijven, het feest zal daardoor zeker ®*t aan innerlijke waarde verhezen. Zoo zal het den jubilaris zeer veel voldoening •cnenken voor de vele zorgen, die zijn levens- bemoeilijkten, en wy zullen hopen, dat hem nadien nog tal van jaren gegeven worden om e vruchten te aanschouwen, gegroeid uit het •dad. door hem in ztfn vijftig jaren priester schap zoo kwistig uitgestrooid. WI>F. RTRF.Kk*' De laatste dagen ia de aardappelhandel iets levendiger geworden, dank rij het feit, dat de soort wildei Duo. die thans den hoofdschotel vorrht. goed verkoopbaar is. Dere soort, waarvoor thans de maat op 50 m M. gesteld is, wordt geregeld geëxporteerd voor Amerika, specianl West-Indlë Voorheen bracht ze omstreeks f 2.50 per baal op. thans moeten <b tlAfUMtw* met ten hoogste 0.70 per baal tevreden zijn. Onverkoop baar z\jn nog steeds de vroege witte als Sutton en Ninetyfold en de ongesorteerde Oeldersche. de overige soorten vinden koopers tegen 37‘* k 80 cent, de Eigenheimers dito. Blauwen en Bonten 90 cent. Allemaal prijzen, waarvan de tuinder niet leven kan De bloemkool is een artikel, dat. wat de no teert ng betreft. vaak de grootste verrassingen brengt. Zoo ook thans. Vöor korten tyd terug waren ze vrijwel onverkoopbaar, terwijl heden 22 voor de eerste soort en 18.voor de tweede soort wordt bedongen. Laten we er di rect by zeggen, dat dit voorloopig tenminste •voor den toestand geen gewicht in de schaal legt. wan|> deze prijs wordt slechts uitgelokt doordat er bijna niets wordt aangevoerd. Het is vrijwel onmogelijk om in de warme zomermaan den gcede bloemkool te telen, overal elders is ze opgeruimd en ook hier is de dagelijksche aan voer klein en meerendeela van geringe kwaliteit. BiJ warm weer is de kooplust voor kool totaal onvoldoende, doch wanneer het iets koeler is, worden de roode en gele kool wel afgenomen tegen 1.- i 1.40 per 100 K O Met de witte kool blijft het voortdurend sukkelen, zoodat dit product dan ook meerendeels naar de belt Wr- nuist. Uien wordt steeds verkocht, alhoewel de 1 aan den lagen kant blijft, de grooten gel 0 80 a 125 drielingen f 0 00 en Nep f 1.15 A f 1.40 per baal. Tegenover den mooi en prijs voor de Bloemkool maken de Blaboonen een heel slecht figuur, daar ze hoogstens 00 cent per zakje noteeren. Niet alleen de prijs, maar ook de teelt valt hier danig tegen, omdat het gewas sterk door ziekte loopen In heel matl£ tempo lets voor de 10, basterd ZONDAG. 20 Aug 7 uur de H. Mis voor Wilhelmus Vlaar; 930 de parochie. MAANDAG (bü Eerw. Zuster») Euphemia Holter man DINSDAG 730 Henricus Opmeer lid Br. van Keveiaar. WOENSDAG 730 Jan en Aaltje Bakker. DONDERDAG 7 30 Klaas Rentenier Grietje Boon. VRIJDAG 730 Jan Haakman. ZATERDAG 730 Cath. v. Kampen-BuU». A.s.-ZONDAG 9 uur Adrina Karper; 9.30 de Parochie. Onder de Studiefonds. 130 de Vespers. Zaterdag biechthooren van 35 en 68. 'I Si 4 f’

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 3