den oorlog Pijnenburg maakt slachtoffers S'Crf leed van eLken'daq gr in ^^RADIOPROGRAMMA NAAR MEER EENHEID ZATERDAG 19 AUGUSTUS Deden we het zelf? toen tegen een auto Berijder zwaar gewond De Nood in West- Friesland Genezen weergekeerd WIELRIJDER DOODGEREDEN SUIKERCULTUUR IN INDIË burgemeester Geen aanplant voor 1934? DOOR EEN AUTO GEGREPEN 1 UITBREIDING GRAANBOUW DE ONBEWAAKTE OVERWEG Jongetje op slag gedood Verhooging der voederprijzen R c KATHOLIEKEN IN ROME Minister Colijn Audiëntie bij den H. Vader HET CRISISBOTERMERK Boerderij afgebrand Hooiberg in brand Versch spek I I Het standpunt van den Minister I 1 De samenvoeging van Enschede en Lonneker DOOR VRACHTAUTO AANGEREDEN Constructieve middelen ter leniging Het verdrinkingsdrama te Elden In Nijmegen botste hy met zyn Ford eerst tegen een motor, Samenwerking tusschen de groo- tere gemeenten betreffende personeelszaken v c z Twee huizenblokken te Leeuwar den door een draadversper ring afgesloten Deelneemster aan de nationale Bedevaart naar Lourdes Bewoners onschuldig Uitvaart en begrafenis van den eerw. heer P. H. J. Hoogveld Pater Norbertus het slacht offer van reddingspogingen Zondag 20 Aug. 1933 Ruim volteekend Maandag 21 Aug. 1933 Oude man op slag gedood Oproeping van A- VI Lectuur: De ernstige VARA B. waarop i> vast. te J I 1 30 der 9 05 Con structieve berichten 5i,'2 pet. obligatieleening b Omstreeks twaalf L 4 1 t door van J. VERWIJZEN WIJ LAAR DEN RADIOGIDS ifoon- >lien Vrijdagmorgen Is In de Dr. Gerkestraat te Zandvoort een vijfjarig jongetje van een be woonster dier straat, toen bet plotseling den van F 8 20 orkest 9.20 Concert (ElfeD, 1446 M. r Paray. I. PARIJS eert o. 1. 'h b b h P C e v d t b d b s b d C 1 i 1 5.05 Gramofoonmuzlek 6J eert 7.20 Concert door het. 8 20 Promenadeconcert J muziek. 1 A f( I k 1 E Olstermorg enomstreeks zes uur is vennoe- delljk tengevolge van hooibroel brand ontstaan in de boerderij, bewoond door den veehouder K. de Boer, te Stavoren, in eigendom toebeboo- rende aan de weduwe P. N. van der Zijp te Aer- denhout. De brand greep zoo snel om zich heen, dat in een minimum van tijd de geheeie boer derij In vlammen stond. De boerderij brandde geheel af. Niets kon gered worden. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De schade wordt door verzekering gedekt. weg overstak en bij het naderen van een auto weifelde, door dien auto overreden en vermor zeld. Het knaapje was op slag dood. De moe der moest in overspannen toestand naar haar woning geleid worden. Den chauffeur treft geen schuld. Deze tracht te nog door sterk remmen een aanrijding te voorkomen. K lU MiBORG. 1153 M.: 12.20 Omroep orkest onder leiding van Launy Gröndahl. 4.20 Parkconc.. 8 20 Hartmanconcert door het Omroeporkest onder leiding van Emll Heesen. 9.20 Gramofoonmuzlek. 11.15 Dans muziek. Donderdag ontstond brand In den hooiberg van den veehouder H. N. de Dood, welke ge legen Is aan de Ouderkerkerlaan te Ouderkerk a.d. Amstel. Door het nathouden van de schuur kon deze gespaard blijven. De hooiberg werd een prooi der vlammen. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Op 7 Augustus des ochtends te acht uur is te Sassenheim een wielrijder doodgereden. De burgemeester van Sassenheim verzoekt den be stuurders van den vrachtauto en van den luxe auto, beiden rijdende in de richting Lelden, die gelijkertijd door den aanrljdenden auto wer den gepasseerd, zich persoonlijk of schriftelijk bij hem te melden. De minister-president dT. H. Colijn heeft zich heden voor een verlof van ongeveer een week naar het buitenland begeven. HU nam met zijn Ford in groote snelheid de helling en reed toen den motorfietser Strik dit Nümegen aan. Deze jongeman werd langs den weg geworpen en ernstig gekneusd aan den rug. HU moest naar zUn huls vervoerd worden. De auto van Pijnenburg slingerde na het ongeluk zoo. dat hjj toen weer in botsing kwam met den tegemoetrjjdenden auto van de firma. Van B. uit Nijmegen. Deae auto, een Horch, werd in de flank aangereden en werd zoo zwaar beschadigd, dat de wagen moest worden weggesleept. Een eigenaardige kwestie tusschen de gemeen te Leeuwarden en een particullerèta bouwon dernemer houdt daar de laatste week de ge moederen bezig. Ongeveer twintig woningen aan den Lekkumerweg hebben dezer dagen twee rijen palen met draadversperringen voor de vensters gekregen, met afsnUding van alle uit gangen.- Slechts op het einde van elk woning blok is een nauwe opening gehouden, waardoor alleen de bewoners mogen gaan, zooals staat te lezen op een bordje. Een onbezoldigd veldwach ter houdt de wacht. SOERABAJA, 18 Aug. (Aneta.) Het voor naamste punt van behandeling ter vergadering van het hoofdbestuur der N.I.V-AJS. betrof de plantplannen voor 1934. De algemeene opinie was, dat slechts één standpunt kon worden in genomen in verband met de groote voorraden, nJ. geheel niet planten. Gistermorgen is op den onbewaajrten over weg van den lokaalspoorweg bU Barneveld een vrachtauto van den groentenhandelaar C. van Hal, uit Veenéndaal, door den trein, die om 11.10 te Barneveld aankomt, aangereden. De bestuurder, de twintigjarige zoon van den groentenhandelaar, die alleen in de cabine zat. brak een rib en bekwam inwendige kneuzingen. Na voorloopig verbonden te zUn is hU naar het ziekenhuis te Wageningen vervoerd. De toestand van den man is niet levensgevaarUjk. De auto werd aan den zijkant beschadigd. KALUNDBORG. 4153 M. 12.20 Strijk orkest o. 1 v. Max Skalka 3.20 Carl Rydahl'a orkest -*- 5 20 Gramofoonmuzlek -8.20 Operaconcert door het omroepor kest o. 1. v Launy Gröndahl 10 40 Con cert door het omroep-symphonle-orkest o. 1. v. Launy Gröndahl 11.20 Dansmuziek. BERLIJN, 419 M. 10.20 Dansmuziek. Omtrent het tragisch ongeval, waarbU, zoo als gemeld, pater Norbertus en een priester student in den Rijn bij Elden verdronken, kun nen we nog de volgende bijzonderheden mede- deelen. De eerw. heer Hoogveld, die pas kort geleden de wüding van het subdiaconaat had ontvangen, bracht de vacantie door bij zijn O 'ders, die wo nen op den „Elderhof”. Van zUn jeugd af was hU gewend des zomers te gaan baden in den RUn tegenover de ouderlUke woning. HU was dus met de terrelnomstandigheden goed bekend. Ook Maandagmiddag baadde hij op deze een zame plek in den RUn. De eerw. heer Hoogveld had bij den onder- wUzer 8. kennis gemaakt met pater Norbertus Jansen O.Cap., uit Babberich, die sinds 15 juli als assistent werkzaam was in de St. Jans- parochie aan de Verlengde Hoflaah te Arnhem. Pater Jansen schreef aan den eerw. heer Hoogveld, dat hij binnenkort een middagje oU hem zou doorbrengen. Maandagmiddag kwam pater Jansen aan den „Elderhof”, de ouderlUke woning van den theologant. Daar vernam hU echter, dat de eerw. heer Hoogveld was gaan baden. Pater Jansen begaf zich toen naar de rivier, doch is, zooals uit nadere blUkt. zelf niet gaan baden. Op een gegeven moment werd de eerw. heer Hoogveld onwel, waarop pater Norbertus hem nog de absolutie gaf. Pater Jansen ging zoover mogelUk aan den kant staan, om den theologant door handreiking te redden. Bij deze reddingspoging is de pater echter zelf te water geraakt en hU dreigde in de diepte te verdwUnen. Een heer, die per kano den RUn afvoer, trachtte pater Jansen te red den. De pater hield zUn redder zoodanig vast, dat ook deze een oogenbllft in levensgevaar verkeerde. De reddingspogingen, zoowel van pater Jan sen als van den eerw. heer Hoogveld, zUn helaas mislukt. De kanovaarder was erg onder den indruk van het vreeselUk ongeluk. Op den weg van Almelo naar Ootmarsum. in de buurt van Reutum, is een driejarig dochter tje van den landbouwer J. H. in een onbewaakt oogenblik den weg overgestoken en daarbij door een motorrijder uit Zutfen over reden. De vader die het ongeluk zag gebeuren, snelde het kind na, maar zun hulp kwam te laat en hU was zelf bUna onder den motor ge komen. Zwaar gewond is het kind de ouderlUke woning binnengebracht, waar het eenige uren later aan de bekomen verwondingen is over leden. spraak des Pausen duidelijk merkbaar was. Het contact tusschen Paus en de Hollandsche 46 pelgrims was spontaan en volkomen. Het en thousiasme steeg met de minuut en menigeen kon zich niet bedwingen. Tranen van aandoe ning werden gestort. In de toespraak des Pausen liet deze bUzonder zUne voorliefde voor het kleine Holland uitko men, dat op zoo menig godsdienstig gebied, vooral op dat der missie dén toon aangaf. HU zegende zUne dierbare Hollandsche kinderen gansch bUzonder alsook hunne familieleden. Het verheugde hem, dat zoovelen naar hun Vader waren opgekomen om het H, Jaar mede te vie ren en bad voor allen de volharding van God af. Na den handkus en de toespraak des Pausen hieven allen een „Aan U o Konlng der Eeuwen" aan, waarbU de H. Vader, die de audiëntleka- mer wilde verlaten, zich spontaan omkeerde, bleef staan en na het lied in het Nederlandsch onzen ChristelUken groet sprak. Diepe ontroe ring maakte zich daarbij van allen meester. Een ander feit van beteekenis was de terug keer van de Italiaansche vliegers onder Balbo. welk feit daar van zeer nabU werd medege maakt. Behalve door de hoogste autoriteiten is deze terugkeer door geen Italiaan zoo dlchtbU beleefd als door de Nederjandsche pelgrims. Im mers hun hotel grensde onmlddellUk aan het huis, waar Balbo met gezellen werd ontvangen. Deze reis zal onvergetelük zUn voor de deel nemers. De Crisis-Zuivelcentrale maakt bekend, dat voor de wtek van 20 tot en met 26 Augustus de prijs van het crisisbotermerk op 1 per K.G. en die van de vervoervergunning voor bulten- landsche boter op 1.10 per K.G. is vastge steld. De bewoners der hulzen aan den Lekkumer weg hebben geprotesteerd tUdens een onder houd met den burgemeester. ZU achtten zich door den maatrégel ernstig gedupeerd en ver zochten den burgemeester de versperringen te doen wegnemen. Deze verklaarde, dat de maat regel ook zUn sympathie niet had, doch er moest iets gedaan worden om het recht der ge meente te verzekeren. HU zou in het college op het doen wegnemen der versperringen aan dringen. Donderdagmiddag is onverwacht de bewaking opgeheven. Men verwacht, dat de ge meente de draadversperring zal laten opruimen en trachten langs andere wegen tot haar doel te geraken. Onder buitengewone belangstelling had de uit vaart en begrafenis plaats van den eerw. heer P. H. J. Hoogveld, subdiaken en theologant van het Seminarie RUsenburg, die op Maandag 14 dezer op zoo tragische wUze bU het baden het leven verloor. Het kerkgebouw was tot in de. uiterste hoeken gevuld. De plechtige H. Mis werd opgedragen door den zeereerw. heer H.H. M. Willems, pastoor der parochie, geassisteerd door de weleerw. hee ren J. Poel, neomist te Bemmel en A. Ariëns, subdiaken te Wagenmgen terwUl als ceremo- nlarlus fungeerde de eerw. heer P. KrUnen, sub diaken te Valburg. Aan de zUaltaren werden H.H. Missen opge dragen door de zeereerw. heeren V. Weenink. pastoor te Velp, EL A. J. Bosman, rector te Hil versum, terwul vooraf reeds H.H. Missen waren gelezen door de eerw. neomisten. Jos. Driessen uit Aalten en K. Meurs uit Gendt. Onder de aanwezigen merkten we op de vol gende heeren geestelUken van het Groot-Semi- narie te RUsenburg: Dr. J. de Jong, pr lent van het Seminarie, dr. P. H. M. de Jong. H Th. Mets, dr. W. Mulder, allen professoren en H. F. Frank, directeur van RUsenburg, terwUl even eens aanwezig was prof. mgr. dr. J. H. E. J. Hoogveld van de Katholieke Universlteit en fa milielid van den overledene. Voorts werden de eerw. paters CapucUnen uit Babberich door twee paters vertegenwoordigd. 'Zooals riien weet kwam pafer Norbertus Jansen bU een poging om den eerw. heer Hoogveld te redden, eveneens om het leven). Uit de geestelUkheld In de omgeving werden opgemerkt de zeereerw. heeren G. A. van Laak, pastoor te Lent, T. van der Weye, pastoor te Haalderen terwijl uit Eist, Driel, Bemmel en Ekie enkele eerw. heeren kapelaans waren ver tegenwoordigd. Toen de pleëhtlge H. Mis ten einde was, werd het stoffelUk overschot grafwaarts gedragen door tien klasse-genooten van den overledene, gevolgd door een 100-tal studenten van het Groot-Se- minarie te RUsenburg. De absoute werd verricht door den zeereerw heer pastoor Willems, terwUl het koor op het kerkhof onder leiding stond van de eerw. hee-, ren Rondema en Middelweerd, die den lofzang van Zacharias afwisselend zongen met de pries ters en de studenten. BlUkens onze inlichtingen geeft de Minister van Binnenlandsche Zaken mr. J. A de Wilde, in een schrijven aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te kennen, dat het hem niet wen- schelijk voorkomt over te gaan tot het indienen van een ontwerp van wet tot samenvoeging van de gemeenten Enschede en Lonneker. Van offlcleele rijde "vernemen wU vervolgens, dat de aangelegenheid door dit schrUven van den Minister geenszins in een beslissend sta dium is Ingetreden. Men heeft ons dan ook ge machtigd te verklaren, dat het bericht In een der plaatselUke bladen, waardoor de indruk wordt gewekt, dat toch een beslissing zou zün genomen, voorbarig en in ieder geval onjuist moet worden genoemd. De derde Rome-reis van de Nederlandsche Reisvereeniging voor Katholieken, waaraan 46 leden deelnamen en die onder leiding stond van kapelaan A. Ras en de heeren mr. J. v. d. Kamp uit Amsterdam en P. M. Oiellsse uit Herto- genbosch beeft zich op zeer bUzondere wijze van de andere onderscheiden. Behalve dat zU, niettegenstaande het warme seizoen, in een hebbehjke temperatuur kon wor den gehouden en voieind, waren er nog eenige feiten, die deze reis tot een waarUjk ouverge- tehjke te zullen stempelen. Daar was eerstens en hoofdzakelük het feit der particuliere audiëntie bU den H. Vader. Ze werd op uitdrukkeWk verlangen van Z. H. in •eer intiemen kring in de „Salla degli Arazzl”, de gobelinzaal, gehouden en kenmerkte zich door de bijzondere hartelijkheid. die uit de toe- Met begrUpelUke vreugde en vervuld van in nige dankbaarheid, vernamen wU van ie mand, wonende te Amsterdam-Noord vertellen, dat MJn echtgenoote, mevr. M.L., die sinds 17 jaar aan tuberculose leed, genezen uit Lourdes is teruggekeerd. Mevr. M., die moeder is van vUf kinderen, had zich aangesloten bU de Nationale Bedevaart naar Lourdes, welke van 25 Juli tot 3 Augustus j.L is gehouden. TUdens haar verblijf te Lourdes, voelde zU zich na een tweede afdaling in de piscine genezen, een genezlr", die z.owel d-or een geneesheer aldaar, als door den huisdokter en een genees heer vsin het Consultatiebureau In het gebouw van den G. O. en G. D. te Amsterdam is beves tigd. Twee kinderen van den administrateur van de onderneming de Koffiepot, nabU Ambara- wa, den beer Roeben, zün door een taxi aangereden en meegesleurd. Het jongste kind bekwam een hersenschudding en heeft belde beenen gebroken. Het oudste kind be kwam een beenfractuur Beiden werden naar het militair hospitaal te Magelang owrge- bracht. ZU verkeeren niet in 'evensgevaar. We hebben goeden raad voor een ieder. Aan de jeugd houden we voor wat ze moet doen en laten. En zoo 't maar eenigszins mogelijk is willen we ook graag tegen ouderen zeggen wat ze, volgens ons begrip dan, doen moe ten. Maar als we eens op ons zelf alléén letten? En we vragen ons afJJeden we 't zelf?" Hoe zou de uitslag voor ons z(fn? Onbevredigend meest. God zelf heeft ons enkele besliste bevelen gegeven. Voldeden we er aan? Neem maar enkele voorbeelden. „Hebt uw naaste lief gelijk u zelf." Hoe staat het daarmee? Ofwel: „Vraagt en gij zult verkrij gen." Vroegen wij, baden wij tot God? We beklagen ons over zooveel. Maar hebben we wel reden tot klachten. Deden we tvat God van ons wilde? Zonder uitvluchtenzonder omwe gen! MILAAN. 331 M. 8.00 Gramofoonmu- Kiek 8 50 .Andrea Chenier”, opera in vier bedrijven van Glordania ROME. 441 M. 9.05 Orkestconcert: populaire muziek o. 1. v. Culotta. WEENEN. 517 M. 5-.30 Sollstencon- cert 7.20 Populair concert 8 50 Con cert door het Weensche symphonic -orkest o. 1. v. Spörr. HAMBURG. 372 M.: 9.35 Populair con cert. 12.35 Concert door het Noraaorkest onder leiding van José Elbenschutz. 3.20 Populair concert. 6.40 Concert, 10.55 Po pulaire en dansmuziek. KÖNIGSWI’STFRHArSEN. 1635 M.: 11.20 Feestconcert. 12.20 Populair concert. Populair eonert, 11.20 Dansmuziek. YjANGENBERG. 472 M.r 12.20 Populair «xmcert. 11.05 Dansmuziek. DA VENTRY. 1554 M-: 120 Concert, 2 20 Gramofoonmuzlek. 3 20 Concert. 4.35 Con cert. 9 25 Concert door het B. B. C.or kest onder leiding van Hutchinson, 10.50 Epiloog. PARIJS. Elfel 1446 M.: 1.50 Concert, 8.50 Gramofoonmuzlek. PARUS. R. 172.5 M.: 8.05 Gramofoonmu zlek. 12.40 Gewilde muziek. 1.05 Gramo- foonmuziek, 5.50 idem. 6.20 Idem. 8.20 Music Mailprogramma, 10.50 Populair con cert. MILAAN, 331 M.: 7.30 Gramofoonmuzlek. ROME. 441 M.: 8 50 ..Andrea Chenier”', opera van Giordano. WEENEN. 517 M-: 5.20 Populair concert door het omroeporkest onder leiding van Joseph Holzer, 10.35 Populair concert. WARSCHAU. 1411 M.: 12 35 Concert door het omroeporkest onder leiding van Ozlmlnski, 2 40 Gramofoonmuzlek. 3.25 Gramofoonmuzlek. 5 55 Pooulalr concert. 6 20 Gramofoonmuzlek. 8,20 Concert het omroep-orkest onder leiding i Ozlmlnski. 10.20 Dansmuziek. VOOR NADERE BIJZONDERHEDEN KATHOLIEKEN LANGENBERO, 472 M. 12.30 Popu- lalr concert door het onywporkest o. 1. v. Merten 1.20 Gramofoonmuzlek 5.20 Vocaal concert 6.20 Sollstenconcert 10.f0 Gramofoonmuzlek. DA VENTRY. 15.54 M. 12.20 Orgelcon cert 105 Concert door htft Western Studlo-orkest 2.05 Gramofoonmuzlek "p Orgelcon- 3 B.C.-orkest 10.40 Dans- WARSCHAU. 1411 M. 5.35 Kamermu ziek 6.55 Gramofoonmuz. 8.20 ..Ma non”, opera van Massenet 11.05 Dans muziek. IH'IZEN, 296 M.: 8.30 N. C. R. V.: Mor- genwUdlng door Th. J. Kersslea 9.30 KRO: Gramofoonmuzlek. 10.00 Hoogmis uit de St. Domlntcuakerk te Nlfmegen, 11.30 Gra- mofoonmuzlek. 12.15 Het KRO-sextet on der leiding van Plet Lustenhouwer. 2.10 Boeken en Schrltvers ..Het straatlied", v. D. Wouters en Dr. J. Moormann; An ten van Duinkerken. 2.30 Uit Amster dam: Artls-concert door het R K. Mannen koor St. Caecllla te Amsterdam onder lei ding van Joh Kroese: het R. K. Mannen koor St. Caecllta te Den Haag onder lei ding van Anton Smit en de Dutch Gent lemen Band onder leiding van Fred, van Zanten. 4.30 Ziekenhalfuur door Pater H. Rothoff. N. C R. V.: 5.00 Vijftig minu ten gewilde muziek door Hollandsche ar- tlsten (gramofoonmuzlek). 5.50 Kerk dienst uit de Ned. Herv. Kerk te Ouden hoorn. K. R. O.: 7.45 Voetbaluitslagen (R. K F.). 7.50 Dr? J. G. M. Moormann: „De zigeuners In Nederland”. 8 10 De Kro.boys onder leiding van Plet Lustenhouwer. spe len genre- en schlagermuzlek, t 9.00 Vaz Dlas. 9.00 Het Kro-orkest onder leiding v. Marlnus van ’t Woud, met medewerking van Jo Immlnk, alt. 10 40 Epiloog door het klein koor onder leiding van Jos. H. Plekkers. BERLIJN. 419 M.: 11.20 Concert. 12 20 4.20 Pooulalr concert onder leiding van Balav. 10 20 Populaire en dansmuziek, door de Werner Schmldt-boelckekapel. Het dagelUksch bestuur van de Holl. MU- van Landbouw heeft zich in verband met de tot standkoming van het invoermonopolie voor gra nen. tot het Kon. Ned. Landbouwcomité ge wend met een schrUven, waarin wordt erkend, dat het doel, de granen, welke in Nederland worden verbouwd, in prijs te verhoogen, toe juiching verdient. Het meent, dat het thans de taak der provinciale en plaatselUke landbouw organisaties is. de gemengde- en! akkerbouw- bedrUven op te wekken tot uitbreiding van graanbouw over te gaan. Aan het K. N. L, O. wordt verzocht zich in dezen geest tot de aangesloten organisaties te wenden. Voorts wordt aan het K. N. L. C. verzocht zich spoedig tot den minister van Economische zaken te willen wenden met het dringend ver zoek mede te deelen in hoeverre en op welke wUze de prUzen van varkens en eieren kunnen et* zullen worden aangetast bU de verhooging der voederprUzen. PARIJS (Radio), M. 12 20 Gra mofoonmuzlek Z7 30 Gramofoonmuzlek 8 20 ..La Tmvlata”, opera van Verdl. De inzittende chauffeur en mevrouw kwamen met den schrik vrU. De wagen van FUnenburg werd aan den voorkant zwaar beschadigd. De lampen wer den veriiield en de motorkast ingedrukt, maar PUnenburg wist met zUn wagen toch nog ver der te komen, nadat hU eerst door de politie in verhoor was genomen, waarbU proces-ver- baal werd opgemaakt. Het aangereden motorrUwiel waarop een boodschappentasch was gemonteerd, werd ge heel vernield. De oorzaak van het ongeluk staat nog niet Vermoedelük werd PUnenburg verrast door den van den zUweg komenden motorrU- dey en had hU te snelle vaart om botsing voorkomen. De emissie van d- 51^ pet. obligatieleenlng N.V. „De Residentiebode” Is op den eersten dag ruim volteekend, zoodat bij de toewijzing een belangrijke reductie moet worden toegepast. HUIZEN. 296 M. NCRV 8 00 Schriftlezing en meditatie 8 15 Gramo- foonmuzlek 10.30 Morgendienst door da. A. C. Dlederlks 1100 Lezen van Chr. Lectuur: Llelde's Jonkheid" van Wllma 11.30 Yehudi Mehunln. viool, speelt met orkest 12.00 Politieberich ten 12.15 Gramofoonmuzlek 12.30 Orgelconcert door Jan Zwart uit de Luthersche kerk te Amsterdam 2 00 Halfuur zang (cramofoonmuziek) 2 35 Randplanten In den tuin door A. J. Her- wig 3.15 Gram.muz. 3.45 Verz. zender 4.00 Bijbellezing door ds. H. Th v. Munster 5 00 Gramofoonmuzlek 5 15 Sollstenconcert 6.30 Vragenuurtje 7.00 Politieberichten 7.15 Het Ned. Chr. Persbureau 7 30 Vragenuurtje 8.00 „Onze Zang- en Muzlekvereenlglngen”. concert, te geven door de Chr. Gem. Zang- vereenlglng .Concordia" te Mulden o. 1. V. H. V. P. Schoonderbeek 9.00 Dr. G. K. Schoep: „Een veelszins vergeten hoofd stuk In de gezondheidsleer” 9.30 Bespe ling van het atudio-orgel door Marc E. Bouwmeester 10.30 Vaz Dlas 10.40 Gramofoonmuzlek. Te Rouveen is het zesjarig zoontje van den landbouwer Boessenkool. dat zich met andere kinderen op den RUksstraatweg bevond, plot seling den weg overgestoken en door een auto gegrepen. De kleine was op slag dood. BRfSREI-, 509 M. 12.20 Concert door het kleine orkest van het N. I. R. o. 1. v. P Leemans 1.30 Gramofoonmuzlek 7.05 Gramofoonmuzlek 9.20 Concert uit het Casino te Knocke. VrUdagavond omstreeks half zeven is het achtjarig zoontje van den heer Aengenent in de Wude A in den Veenpolder Woubrugge te water geraakt en verdronken. Het hikje 41 eenigen tud later opgehaald. A[Vr VrUdagmiddag heeft op den Hengeloscben weg wederom een aan rijding plaats gehad met doodelUken afloop NabU Welgelegen reed per rUwiel in de richting Hengelo de 72-jarige Ten BrWgencate uit Enschede. Toen hu links wilde afslaan werd hU aangereden door een hem achteropkomen den zeswieiigen melkauto. bestuurd door W. uit Bome. die geen kans zag om tUdig genoeg te stoppen. Het slachtoffer ten B. kreeg een slag tegen de hersenen en was vrUwel onmlddellUk dood De auto is in beslag genomen. Volgens ver klaring der politie werkten de remmen niet voldoende. Eveneens Is het Ujk van ten B. ji beslag genomen. Op uitnoodlging van de Commissie van VUf uit de 50 West-Friesche gemeentebesturen is te Alkmaar een vergadering gehouden met vertegenwoordigers van de Provinciale com missie uit de veilingen in Noord-Holland. den R.K. Land- en Tuinbouwbond, den Chr. Boe ren- en Tulndersbond en den tralen Bond van Boeren en Tuinders ter bespreking van den noodtoestand, waarin de tuinbouw in Noord-Holland verkeert en van de middelen, die er toe kunnen leiden, om 'n deze moei lijkheden verbetering te brengen. De re geeringscom missa ris «v or den tuln- bouwsteun, de heer VaTstar. wees er op. dat de toestand in Noord-Holland de volle aandacht der regeering had. Waar het garandeeren van een productieprijs aan den tuinbouw met het oog op 's lands financiën niet mogelUk is. heeft de regeering besloten door nieuwe con- middelen voor de instandhouding van den tuinbouw te waken. Deze middelen zUn: a. bevordering van den export, b. toepassing van middelen, die tot verhooging van den binnenlandschen prUs voor groenten en fruit kunnen leiden, c. het Instellen van een fruit en groentenmonopolie, ten slotte het beperken van de cultuur, zoodat door een beter even wicht tusschen productie en afzet een gun stiger markt wordt geschapen. Vooral dit laatste punt is voor de saneering van den tuinbouw speciaal in Noord-Holland van het grootste belang en kan tot een blU- vende verbetering leiden. Daarnaast zal echter noodig zUn te overwegen of er een weg kan worden gevonden, om op een of andere wijze aan Noord-Holland extra-steun te verleenen Aan de Commissie van VUf werd opgedragen bepaalde voorstellen op korten termün uit te werken en deze na overleg met den regee- ringscommlssaris voor den tuinbouwsteun zoo spoedig mogelUk bU de regeering in te dienen De TUburgsche wielrenner Pijnenburg heeft Donderdagmiddag omstreeks zes uur een ernstige aanrijding verooi taakt aan de Graafsche brug te Nijmegen. A. Spek boven 28 K.G. per strook zonder wang 51 ct. per K.G. B. Spek van 2427 9 K.G. per strook zonder wang 49 ct. per K. G. C. Spek tvan 18—23.9 K. G. per strook zonder wang 47 ct. per K. G D. Spek van 1317.9 K.G. per strook zonder wang 40 ct. per KG. E. Spek van 1012.9 K.G. per strook zonder wang 35 ct. per K. G. F. Spek van 59 9 K.G. per strook zonder wang 32 ct. per K. G. G. Spek van 10—13 K G. per strook zonder wang en zonder achterkinkel 41 ct. per K.G. H. Spek van 89.9 K. G. per strook zonder wang en zonder achterkinkel 38 ct. per K G. I. Spek van 5IS K.G. per strook zonder wang en zonder achterkinkel 35 ct. per K. G. 10.30 Kerkdienst uit de Gemeente. Tijdsein Avro-klok. Omroeporkest onder leiding ter Jr. spreekt over: Literatuur over nieuwe Dultschland. Pro en contra. vk. 3.00 Aansluiting met Scbeveningen. Concert door van l«- Cóhdoo Ker- jk Schuurman, plano. 4.30 Gramofoonmuz 5 00 V. Dliettantcn-uitzendinz Arbeiders llne-orkest „Ons Streven'^- der leiding van H. Smltï Walls en zi'n Ensemble. voor den Altr. Ned. Bond vin Handels- en Kantoorbedienden: De wederwaardigheden van Wakker en Tropendult. 7.10 Eddv Wa lls en zijn ensemble. 7.45 Orgelspel door Joh. Jong, 8 00 A. V. R O.: Tijdsein Avro- klok. 8.01 Vaz Dias. 8.15 Aansluiting met het Kurhaus te Scbeveningen. Het Resi dentieorkest onder leiding van Carl Schu- rlcht. Solisten: Gisela Blnz. plano en Sietske Botten, zang. 9.20 Paul Godwin en ziin orkest. 10.00 Gramofoonmuzlek, 10.15 Paul Godwin en zlln orkest. 11.00 Gramo- foonmuzlek. 12.00 Tijdsein en sluiting. LUXEMBURG, 1191 M.: 7 00 Lichte gra mofoonmuzlek. 7 45 Weeroverzicht. 7.50 Svmphonlsch concert. 8 30 Causerie over een actueel onderwerp -In het Engelsch. 8.40 Llch'te gramofoonmuzlek. 9.00 Nieuws berichten In het Fransch. 9.10 Lichte gra mofoonmuzlek. 9.45 Nieuwsberichten In het Dultsch. 9 55 Dansmuziek en gramo- foonmuzlek. In diverse pauzes: Slotnotee- ringen en sportberichten. BRUSSEL. 509 M.: 11.20 Populair concert door het ratllo-orkest onder leiding van Karei Walpot. 12 20 Concert door het Omroepsymohonieorkest onder leiding v. Jean Kumps. 1.30 Concert door het klei ne orkest van het N I. R.. onder leiding Leemans. 7.20 Gramofoonmuzlek, Populair concert door het Radio- onder leiding van Karei Walpot, uit de Kurzaal te Ostende. De Nederlandsche Varkenscentrale maakt bekend, dat met ingang van Maandag 31 Au gustus de prUzen, welke door haar voor het versche spek betaald worden, afkomstig van tarkens geslacht na 19 Augustus, als volgt zun vastgesteld: Wanneer men de personeelsreglementen der verschillende gemeentebesturen vergelUkt, treft naast overeenstemming In velerlei beginselen een groot verschil in de uitwerking, dat de plaatselijke omstandigheden niet verklaren. Bo vendien blUkt, dat, als In een bepaalde ge meente belangrijke maatregelen betreffende personeelsaangelegenheden ter sprake komen, op de regeling daarvan in adere gemeenten een beroep wordt gedaan, ter verdediging of ter be- strUding. Ook bU de besprekingen in de com missies voor georganiseerd overleg blijken de re gelingen in de verschillende gemeenten tot al lerlei discussies aanleiding te geven, die verme den zouden kunnen worden, als in de gemeen ten onderling gelUke regelen golden in punten, waar speciale beginselen of plaatselUke om standigheden niet noodzakeluk een verschil meebrengen. De wenschelükheid, om meer eenheid in de plaatselijke regelingen te bevor deren. heeft het denkbeeld doen rijzen om een samenwerking van gemeenten tot atand te brengen, öm practische reden werd de overwe ging van deze samenwerking beperkt tot de ge meenten met meer dan 40.000 inwoners. Dit zUn thans de gemeenten Amersfoort. Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda. Delft, Dordrecht, Eindhoven. Emmen, Enschede, ’s Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, 's Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, NUmegen, Rotterdam. Schiedam. Tilburg, Utrecht, Velzen en Zwolle. Vertegenwoordigers van die gemeenten heb-> ben reeds In 1931 een studiecommissie aange-A wezen om dit onderwerp te bestudeeren. Deze' commissie heeft voorgesteld om de samenwer king tusschen de gemeenten met het omschre ven doel te organlseeren als een gemeenschap pelijke regeling overeenkomstig art. 129 e gemeentewet. B. en W. van Den Haag hebben nu een voor stel bij den gemeenteraad ingediend om een gemeentelijke regeling aan te gaan met gemeen ten van 40 000 of meer inwoners, ter bevorde ring van gemeentelijke personeelsaangelegenhe den. Het doel is: 1. het verzamelen, bewerken en beschikbaar stellen van gegevens; 2. het geven van adviezen; 3. het plegen van overleg, met algemeene landelijke organisaties van over heidspersoneel Voor de uitvoering zal een „centraal orgaan" worden Ingesteld, bestaande uit negen leden, die „de jaarhjksche vergadering van vertegen woordigers der aangesloten gemeenten voor drie jaren kiest. Er is overleg gepleegd met den Ned. Bond van Personeel in Overheidsdienst, den Ned. Federatieven Bond van Personeel in Openba ren Dienst, den Ned. R. K. Bond ..St. Paulus", den Ned. Chr. Bond, van Personeel in Publie- ken Dienst, den Alg. Ned. Bond van Overheids personeel, den Centr. Ned. Ambtenaarsbond. het Nat. Verbond van Gemeente-ambtenaren, den Alg. Ned Chr. Ambtenaarsbond. de Alg. Ned. R.K Ambtenaarsvereeniging. den Ned. Bond van Gemeente-ambtenaren. Thans is er te meer reden, op spoedige tot standkoming van de regeling prijs te stellen, nu de regeering de mogelijkheid van centraal in- grijpen in de rechtspositie en in het bUzonder in de wedden van het gemeentepersoneel wil regelen om tot meer eenheid te komen. Het kan nu nog van grooter belang zUn, dat een orgaan aanwezig zU. dat overleg tusschen de gemeenten onderling en met de hoofdbesturen der organi saties van gemeentepersoneel ten doel heeft. Deze eigenaardige daad van het gemeente bestuur is overigens niet tegen de bewoners gericht, hoewel zU er de dupe van worden De maatregel geldt een bouwondernemer, die be zig was met het optrekken van een tweetal woningen, gelegen tusschen de belde huizen blokken. Het gemeentebestuur van Leeuwarden is van plan, op deze plaats een straat te maken en meent het recht te hebben, aldus „De Telegraaf" den aanbouw van huizen daar te beletten, niet tegenstaande de bouwondernemer een bouw vergunning heeft van de randgemeente Leeuw- arderadeel. AanvankelUk scheen het, dat de beide gemeentebesturen tot overeenstemming zouden komen. Dat was wel noodzakeluk. want de huizen bevinden zich op grond van Leeuw- arderadeel. terwUl de Lekkumer weg in eigen dom en beheer aan de gemeente Leeuwarden Daar de bouwondernemer doorging met bou wen, zonder acht te slaan op de waarschuwing van het gemeentebestuur van Leeuwarden heeft dit. nu last gegeven lot het aanbrengen van een draadversperring, met het gevolg dat de bouwondernemer het bouwen heeft moeten staken. BU het aanbrengen der versperringen is het tot een woordenwisseling gekomen tus- schen den directeur van gemeentewerken en den adviseur van den bouwondernemer, een architect, die met het doorknippen van de dra den had gedreigd. Toen de architect tUdens de aanwezigheid van eenige agenten van politie tusschen de draden der versperring doorkroop, heeft men hem wel moeten bekeuren. Naar wU vernemen, zou echter aan dit proces geen voortgang ge geven worden. Op rijn beurt heeft de architect een aanklacht tegen den directeur van gemeen tewerken ingediend. De zaak komt eerstdaags voor in kort geding. IIII.VERSl M. 1875 M. VARA 8 00 Orgelspel door Johan Jong VPRO 10 OO Morgenw^ding VARA 10.15 Janny van Oogen draagt voor 10.30 De Notenkra ker» o. I. v. Daaf Win» 11.45 Voordracht door Janny van Oogen 12.00 Vara- klein-orkest o. 1. v. Hugo de Groot 1.45 Gramofoonmuzlek 2 00 Orgelspel door Cor Steyn 2.30 Cathr. Askamp, zane en Rutger Schoute, piano 3 00 Bronislaw Huberman en Wilhelm Backhaus soelen werken van Brahms (gramofoonmuzlek) 3 45 Verzorging zender 4.00 Granwfo muziek 4.30 Voor de kinderen Jftol Numan vertelt sprookles 5.00 Vara- orkest o. 1. v. Hugo de Groot 5 45 Carel Rijken draagt voor: .De heer< zonder blin den darm” 6.00 Het Vara-orkest o. 1. Hugo de Groot 8.00 Herhaling S.O.S.- berichten 8.02 Persbureau Vaz Dias. daarna gramofoonmuzlek 8 20 Program ma van Daventry (promenadeconcert) 9 50 Frans Nienhuys draagt voor: „Het Graalverhaal” 10.10 Voortzetting pro- menadeconcert van Daventry 10 35 Gramofoonmuzlek 10 45 Een half uur tje dansmuziek door de Flierefluiters o. 1. v. Ray Forest 11.15 Voordracht door Frans Nienhuys 11.30 Een halfuurtje Jazz door de Flierefluiters o. 1. v. Ray Forest 12.00 Tijdsein en sluiting. LUXEMBOURG, 1191 M. 7.00 Lichte gramofoonmuzlek 7.45 Weeroverzlcht 7.50 Svmphonlsch concert 8.30 Cause rie over een actueel onderwerp In het Itallaansch 8.40 Lichte gramofoontnu- riek 9.00 Nieuwsberichten in het Fransch 9.10 Voortzetting concert lichte gramofoonmuzlek 9 45 Nieuwsbe richten in het Dultsch 9.55 Dansmuziek en een gevarieerd programma van gramo- foonmuziek (in dlv. pauzes: slotnotee- ringen en sportberichten). HAMBURG. 372 M. 1.35 Gramofoon muzlek -2.30 idem 4.20 Concert 8 20 Populair concert door een Norag-ka- merorfcest en een mandolinevereenlging o. 1. v Gerhard Maasz 11.00 Populair con cert door een orkest van werklooze musici te Kiel o. 1. v. Hans Döring. K0NIG8WUSTERHAU8EN, 1635 M. 12 20 Gramofoonmuzlek 2.20 Gramo- foonmuziek 2 30 Populair concert 4.20 Concert. HILVERSUM. 1875 M-: 8 30 VARA: Post- duivenberichten. 8 32 Tulnbouwhalfuurtje S. S. La n tin ga: Balk- en Daktuinen. 9.00 Gramofoonmuzlek, 9.30 Zondagmorgentoe- spraak door G. J. Zwembroek. V. P. R. O.: Remonstrantsche Amersfoort. A. V. R. O.: 12 00 *wk. 12.01 Concert door het -r- onder leiding van Nico Treep, 2 00 Boekenhalfuur. Dr. P. H. Rit- spreekt over: Literatuur over het 2.30 Gramofoonmuzlek. 3.00 het Kurhaus te Scbeveningen Con< het Residentieorkest onder leiding naz Neumark. Solisten: Metr dl|k. zang en Adeline Ellpl piano. 4.30 Gramofoonmuz.6 A R. A.: Mando 's Rotterdam. cn- tM Jr 6.00 Eddy 6.50 ^Uitzending jx<uii.i'uiuru*ciiurii. fu. vi <iai luk van Wakker en Tronenduit, 7.10 Eddv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 6