Advertentiën SCHERMER S. KROM LET OP! f2.— Regenmantels v.af HOORN RESTANTEN RESTANTEN J. B. KOSTER Voor f 25 I f2.50 ums f2.50 f 2.50 TELEFOON 117 E.N.O.S. TELEFOON 117 H ADVERTEER REGELMATIG HET ZAL U BATEN! Japonnen vanaf Mantels vanaf 6-DAAGSCHE uitverkoop Waschechte Damesschorten 0.95 I HERM. NORDEMANN RITSEVOORT 36, ALKMAAR Halve prijzen voor Restanten 19 KLEEDING NAAR MAAT ri OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING ‘e BERGEN t TELEF. 1S23 (3 lijnen) Aflevering binnen enkele dagen VERVERIJ EN CHEM. WASSCHERIJ WIJ NOTEEREN DEZE MAAND NOG JLll Extra wijd 1.19 ZIET ONZE ETALAGE BEKENDMAKING FIRMA BLAAUW ZOON CHEMISCH REINIGEN Colbert costs RALEIGH ’THZ ALL-STéCL aiocL* MI -d J. H. Vrielink A. SCHENE v-h- fa. c. W. Bottger NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD O! I fijn! Lekker en niet daar $3 In alle afdeelingen enorme koopjes LANGESTRAAT - MAGDALENENSTRAAT I f Uitbreidingsplan a iHi O Openbare Verknoping te Limmen Tot besluit van onzen goed bekenden uitverkoop gedurende 14 dagen speciale aanbieding - Wij helpen mee in de crisistijden toch goed gekleed te gaan, u mag niet verzuimen hiervan te profiteeren ONZE GROOTE ALKMAAR - TELEF. 457 ANNO 1804 JWTTniVV FTV VTT TV WW Zeer billijk te huur 'n mooi Middenstandwoonhuis, vlak t.o. de bosschen, ad f 35. per maand. Bev. v- en a.tuin; Ben. en boven 3 kamers, ruime zolder, closet, keuken, kelder etc. Inl. a. h. Mak.- en Adm.kantoor CATH. VAN DEN BERG - STROOMERLAAN 10 BERGEN (N.-H.) »- is", ie- is- MODE VAKSCHOOL Vandaag„KROESKOP"daS NEDERLANDSCH FABRIKAAT N.V. Phann. Fabriek v/h Obenhuyaen IJaeelstijn Arnhem C. RUIJS 1 J A. HILDERING IPlji 14 ILITER/j Rijwielen met garantie f 16.50 R. I.C. Shackleton, in de bekende luxe uitvoering, compleet f 31.50 met Electrische Lamp TELEFOON 71 - RITSEVOORT 37 ra MET DE H.A.B.O. TE HUUR nieuw gebouwde ONDER- EN BOVENWOONHUIZEN a. h. Verdr.oord en St. Annastr. Modem ingericht. Direct te aanvaarden. Te bevragen: Bier kade 17. Alkmaar. BELANGRIJKE SCHOENENVEILING op DINSDAG 22 AUGUSTUS aJ. voorm. 10 uur, in de bovenzaal van „Het Wapen van Heems kerk” van den heer Th. VAN GIJ ZEN aan de Breedstraat te ALKMAAR Openbare Verknoping t I R Jacobus de Lang Marianno de Jong hun 25-jarige echtvereeniging te herdenken. H.A.B.O. KERMIS ij M ■f.1 i Dr. G. Hoeneveld te Alkmaar is Maandag a.s. AFWEZIG R.I.C Shackleton, in populaire uitvoering, compleet f 23.50 R.I.C Shackleton, Dienstrijwiel, compleet f 34.50, met Electr. Lamp R.I.C Shackfeton, Transportrijwiel met bagagedrager compleet f 38.50 R.I.C Shackleton, Driewielige Bakfiets met ballonbanden, trommelremnaaf, met open iepen laadbak en dubbele electr. verlichting, compleet f 98 ALLE REPARATIES TEGEN ZEER LAGEN PRIJS Psychiatrische Inrichting ST. WILLIBRORDUS- STICHTING voor Mannelijke Zenuw en Zielszieken. HEILOO OUDKARSPEL Inmaak-Kruiden Kruidenazijn bijzonder fijn van smaak, 25 cent per flesch. Blanke Inmaakazijn ,,’t Groene Kruis” BEGINT MAANDAGMORGEN 21 AUG. DES MORGENS OM 9 UUR. EXTRA-CRISIS-AANBIEDING GROOTE PARTIJ HEERENCOSTUUMS DEZE WEEK EXTRAFKORTING ZIET ONZE SPECIALE ETALAGES Abonneert U op dit blad ALKMAAR 4 1O JAAR R.K. VERPLEGINGSFONDS 6500 R.K. (K jl ‘BW OP WOENSDAGEN 23 EN 30 AUGUSTUS ’33 bij OPBOD, AFSLAG en COMBINATIëN, telkens des voormlddags 10 uur, in „DE RUSTENDE JAGER”, ten overstaan van de Notarissen A. BONGA te Amsterdam en F. W. A. VAN RIET te Bergen, van: Gedipl. Bakers en Kraamverzorgsters O m. wat bij M- Kosters Volkszaak i: 1 •V in belanghebbenden 1 I en - J. Th. rjfe ld B. Schuw »Zooi •«ITILkATtlM Hoos» Arshwr I of spuit, direct gesmeerd, f 0.25. Pedalen f 0.65. Luxe ped. f 0.90. Voetpompen f 0.75. Omwoelde sL nippel, le kw. f 0.15. Dunlop Rep. doozen f 0.15. Fort slot f 1.06. Spaken no. 14 Lemet, roestvrij, et in te to van van onderricht Knippen Dames- ng lag en KOOP en VERKOOP, HUUR en VERHUUR van huizen, bouwterrein, bedrijven DIEPEN - ALKMAAR BREEDSTRAAT 36 - TEL. 1174 HEILOO - STRAATWEG A 200 Te Helloo te huur: diverse per- ceelen in pr. van 28.35. f 50.p. maand en 7.50 p. w. Diverse huizen te koop. Vraagt gratis inL J. Th. VAN DIEPEN, Helloo, Straatweg A 200. Alkmaar, Breedstr. 36, Tel. 1174. Machinerieën Electrische Apparaten - Rijwielen en en rret er- ►nd ed. let len ed. an te re- ike en en re *- ju ag an xi ite te ar Ondergeteekenden betuigen hier bij hun hartelijken dank voor de vele bewezen van deelneming bij hun 5O-jarige Echtvereeniging ont vangen. A. J. BFELARS en Dchtgenoote. JAS b. d. Ven Spreeku^ njn. Ver en adres Goedgek. bij Kon. Besluit. in en en AFWEZIG: VAN 19 AUG. TOT 2 SEPT. GEDIPL. COUPEUSE, LEERARES Alkmaar, Roemer Vlsaeherstraat L Hiermede betuigen wij ook namens wederzijdsche familie onzen hartelijken dank voor de betoonde belangstelling, bij ons huwelijk ondervonden. STEM BAK G. BAK—KW AD IJK. Alkmaar, Nieuwpoortslaan 9. 3t- nu in ter wil an an en li- een pracht van een HANDNAAI- .MACHINE met kap. door en door gegarandeerd. ZAADMARKT 66-68, ALKMAAR Telefoon 236. in" en, ;n- irie der reft den de Bo ge nde xen, een be un- re- al- ne- en- Len, >m- chil leer or- een te we- ge- hJn im, :ht, ige, ►ch, :ht, irg. or- *en *n- ie- le- in ikt INNOUO IM.' Omdat U contant betaalt, deze prijzen: Het lichtst loopende, béste Nederlandsche fabrikaat, le klasse merk-rljwiel, met 2 jaar schrtftelljke garantie, van de duurste onderstaande onderdeelen samengesteld, le klasse Hollandsch fabrikaat frame, roestvrij, diep glanzend gelakt, zware breede spatborden, cell, stuur, koperen bel, Lepper-gezondheidazadel (Bit als In een fauteuil), luxe pedalen. „Appleby” ketting, terugtraprem, Englebert pure Para-banden (één jaar garantie, zonder bijbetaling). Moleskin kettlngkast („Woerd”), buls-bagagedrager, achterlicht. Thom son bracket, 45 mm., 8-kantig balhoofdstel. chroom nlkkelstaaL ALLEEN BIJ E.N.O.S. Door het uittreden van den heer Hartland uit - het Sigarenmagazijn Langestraat 96 (hoek Hoogstraat), zullen wij dit magazijn thans zelf exploiteeren. Onze jarenlange vakkennis is een waarborg voor prima fabrikaat en een zeer uitge breide sorteering. Beleefd aanbevelend HET WEREI.DRIJWIEL De Standard, geh. compleet kettlngkast, etc88.50 Verkrljgb. door t geheele land bij HH. Agenten of aan het hoofdkant. Spuistraat 246 254, Amsterdam. Op Augustus naar Nijmegen, Arnhem, Uddelermeer, Vein we, Apeldoorn. Den Haag, ene. Goudland Terschelling, rond het IJseimeer (Zeven Pro vinden tocht) Verzoeke tijdig opgave tot deelname (Telefoon 1286) INSCHRIJVING en IN LICHTINGEN voor den in SEPT, aanvangenden cur sus kunnen thans plaats vinden. Grondig Teekenen, Naaien van Kinderkleeding. Opleiding voor Examens. 1 les p. week f 2.50 p. m. 2 lessen p. week f 3.50 p. m. 4 lessen p. week f 6.p. m. Directrice A. VAN COMMENEE Koorstr. 21, Alkmaar Het Hoofd van het Gemeente bestuur van CASTRICUM, 1 brengt ter openbare kennis, dat 1 het ontwerp Uitbreidings- plan voor de gemeente CASTRI CUM, met uitvoerige kaarten i en grondteekeningen gedurende vier weken vanaf Maandag 21 Augustus 1933 ter secretarie dezer Gempente voor een leder ter inzage is nedergelegd en dat belanghebbenden gedurende dien termijn hun bezwaren hun bezwaren tegen het ONTWERP schriftelijk kunnen Inbrengen bij Burgemeester en Wethou ders. Castricum, 18 Aug. 1933. Het Hoofd van het Gemeente bestuur voornoemd: LOMMEN. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA FA. TH. KRAAKMAN ZN. Handel tn Wijn. Gedistineerd Likeuren, Limonades AANBESTEDING Op Vrijdag 1 Sept. 1933 om 13.45 u. in *t lokaal van den Heer W. de Vries in de Zuidermeer (bij Hoorn) zal ondergeteekende trachten aan te besteden, na mens het R.K. Kerkbestuur van O.L. Vr. v. Lourdes in de Zuider- meer, onder R.K. georganiseerde aannemers: de bouw eener R.K. Kerk op *n terrein, gen. „Het Veenje”, aldaar. Bestek en teekeningen tegen bet. v. f 10 (fr. p. p. f 10.30. giro 27122, restitutie f 5) ver- krijgb. na Zondag 20 Aug. aan het bur. van Nies. Molenaar Jr„ Arch. B N.A.. Floris Grijpstr. 33, ’s-Gravenhage. eze' er- re- ip- der van een groote partij NIEUWE DAMES-, HEEREN- en KIN DERSCHOENEN, LAARZEN PANTOFFELS. GYMSCHOENEN OVERSCHOENEN,enz. enz Ten verzdeké Van den WelEd. Gestr. Heer Mr. P. Langeveld te Alkmaar, als curator in het faillissement van Mej. Wed. H. KUYS te BERGEN. Te zien: Maandag 21 Aug. nam, van 68 uur. H.J. HAASBROEK. Deurwaarder - Alkmaar. Mr. J. W. van der HEIDE, notaris te Alkmaar, is voorne mens op DONDERDAG 24 AUG. 1933, des avonds 7 uur, in het Café „Centrum" van den heer A. C. de Graaf te Limmen^ln het openbaar te verkoopen een HUIS, SCHUREN en BOUWLAND te Limmen, a^n den Uitgeester- weg, groot 46.40 Aren. Bewoond door den eigenaar. C. Kluft Hz. te Alkmaar, In het café „CEN TRAL”, op Zaterdag 26 Augus tus 1933, des middags 12 uur, ten overstaan van P. J. C. VAN TOORNENBURGH notaris te Alkmaar, van: Het TUINDERSBEDRUF ce HUISWAARD, gemeente KOE- DIJK, bestaande in goed onder houden burgerwoonhuis. bloem- bollenschuur, 2 andpre schuren of bergplaatsen en grooten zeer vruchtbaren tuin, kadaster Sec tie B No. 394, groot 92 Aren. Eigendom van den Heer T. van der Velde te Huiswaard. Aanvaarding van het woon huis met schuren 15 Oct. 1933, de tuin dadelijk na betaling. Meerdere inlichtingen geeft de Notaris. Den 27sten Augustus hopen onze geliefde Ouders en Dat God hen nog lang moge gparen is de wensch van hun kinderen: MIENA, ANNO en LUKAS Limmen, Aug. 1933. Bij genoegz. deelname Zal in de kermisweek, 28 Aug., ook nog een 3-daagsche Ardennentocht ingelascht worden. Prijs incl. log. en maalt, 24.50. Deze gaat ook naar de grotten van Han, Beauralng, Brussel, enz. Opg. spoedig H_A.B.O.-kantoor. Stationsweg, Alkmaar, Tel. 1286 en bij den leider van den tocht, Heerenweg 98, Helloo, Tel. 1458. i erven, vier druivenkassen (waarvan twee yerwarmingsinstallatie en ondergrond ;i3^met ondergrond (in gedeelten) en en Het beste, lichtst loopende, le klas merk-rijwiel, met 1 jaar schriftelijke garantie. ALLEEN BIJ CATH. VAN DEN BERG Verzwaard rijwiel (half transport, model Katwijk), geschikt voor extra zware diensten en luxe gebruik. -■ met 2 jaar schril telijke garantie. ALLEEN STROOMERLAAN 14 (tegenover de Slagerij van Grooteman) Het onverwoestbare, beste Nederlandsche fabrikaat, met onbeperkt draagvermogen en 2 Jaar schriftelijke garantie. E.N.O.S.-KLANTEN VOOR 100 pCL TEVREDEN E.N.O.S.-GARANTIE VOOR 100 pCt. SAFE Achterlichten f 0.15. Assen f 0.25 Bulsbagagedrager f 0.45. Riemen f 0.15. Bandafnemers f 0.03 S. Englebert Amber Pure Para, de allerbeste band die er Is, met één jaar garantie zonder bijbetaling, t 1.50. De Englebert Alba. één Jaar garantie f 1.10. Nevesto. garantie, f 0.85 Wereldkampioen f 0.65. Englebert binnenband, de allerbeste/die er is. f 0 45. Belastlngplaathouders, cell lak, f 0.04. Bellen f 0.15. Crankspieën t 0.05. Duozitting voor kinderer. f 0.75. Steunen f 0.25. ■'Yeewiel B. W., f 0.99. Handvat f 0.07 per stel Jasbeschermer cell., over t geheele achterwiel,, f 1.30. Roller Calnn ketting f 0.65. Appleby. de beste Engelsche, f 0 85. Kettlng kast. Moleskin, geel gebiesd (Woerd) f 0.95 Koordnetten, 2 draad zijde, kleuren, f 0.25. Groote tube cell, lak f 0.25. Gew. lak f 0.15. Kwasten f 0.10. Electr. dyn. lamp, 6 volt, f 4.50. Terugtraprem f 3.50. Olieflesch - - - - - - - - jg, patent - - - 0.01 met kop. nippel. Cell, stuur (Van Heljst) f 0.95. Velgkoorden f 0.08. Vlaggen f 0.10. Leeren zadels, 3 onderveeren f 1.30. Im. Terry-zadels f 1.40. Lepper’s gezondheidszadel (zit als in den fauteuil). Rijwiel in- en uitwendig schoonmaken en lakken f 1.50.Bandrepareeren '0.15, enz. door geschoold personeel WIJ STAAN DIRECT VOOR U KLAAR, U KUNT ER OP WACHTEN E.N.O.S. Gegalvaniseerde Golfplaten, 2.44 X 0.86 M_, no. 24, maar f L50 per stok. Geen lekke daken, geen scheuren en breken meer met E.N.O.S.-Golfplaten COLBERTCOSTUUMS vanaf 32.54 HEEFT U ZELF STOF MAAKLOON COLBERTCO8T. 22.54 DEMI 17-54 - COLBERTCOSTUÜM KEEREN 16 DEMI KEEREN 10.-COLB.CO8T. OPPERSEN L, Reparatie billijk. FILIAAL STOOMEN en VERVEN J. R. POPMA - KLEERMAKERIJ LEEGHWATERSTRAAT 5. 2de huis van de Zocherstraat MARKIEZEN ZONNESCHERMEN STRAND- en KAMPEERVENTEN TOUWWERK en 8TAALDRAADTOUW DEKKLEEDEN - VLAGGEN TE KOOP en TE HUUR WORTELBOER ALKMAAR EAADMARKT 8 - TELEF. «86 Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. TELEFOON ALKMAAR 12 4 0 Geneesheer-Directeur J. A. J. BARNHOORN H. W. SMIT, Notaris te Zuld- Scharwoude, is voornemens op VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1933. des avonds 7 uur (zomertijd),'rin „HET HUIS DE BREDERODE” te OUDKARSPEL publiek te verkoo pen: Een WINKELHUIS en erf aan de Oostzijde van de straat te Oudkarspel, sectie D, nr. 1385, groot 2.30 A., huur bij J. Wyte tegen f 4. per week en eigendom van den heer P. J. Yff. voor Augurken, Uitjes, Kom kommer, Haring, enz. Geurig. Pikant. 20 cent per pak. 10 cent per flesch. Verder alle SPECERIJEN voor den Inmaak, Inmaakperkament. Inmaakvlles, Azljnextract, Zwa- vellint, Kurken, enz. enz. CENTRAAL-DROGIST HOOGZIJDE 115 - 8CHAGEN. Wij hebben een enorme partij COUPONS, zwarte en gekl. japon- en mantelstoffen, mousselientjes, katoenen fnous- selientjes, vlisco’s, zijden, linnen en mattings, crêpe de chines en crêpe georgettes (effen en gebloemd). Al deze coupons zijn per coupon geprijsd en wel zoo enorm laag, dat er voor iedere beurs iets bij te vinden is. Qoupons wol en katoen flanel (wit en Jaeger), baai, mol ton, gestreepte overhemdenflanel, pyamaflanel (effen, gestreept en gebloemd), coutils voor overhemden, blauw katoen en keper, Manchester, Engelschleer, schorten, bonten, enz. enz. Extra-aanbleding pyamaflanellen, verschillende dessins, 11 ct. per el. Llngeriekatoen, diverse kleuren. 13 ct. per el. Prima wit flanel 14 ct. per el. Zware kwaliteit Jaegerflanel 17 ct. per el. Groote partij prima lakens 86 ct. Zware kwaliteit sloopen 41 cent. Prima kwalit. graslinnen voor lakens. 150 c.M. br„ spotprijs, 26 ct. per el. Groote partij bad-handdoeken vanaf 21 ct. Prima dameskousen, moderne kleuren, zoolang de voor raad strekt 44 ct. Schitterende sorteering meisjes- en dames-schorten. jas-schorten, met en zonder mouwen, ongekende prijzen. Enorme voorraad corsetten, verschil lende modellen, extra lage prijzen. Buikgordels, jarre- telhouders. Al onze nog voorradige poloshirts ruimen wij voor spotprijzen op. Ongelooflijk! Prachtkwaliteit dubbel pluche voor sluitgordijnen. alleen deze week voor 1.49 per el. In pluchen tafelkleeden. divankleeden, kapstokkleeden, schoorsteen- en dressoirloopers buitengewone koopjes. Extra-aanbieding pracht pluchen divankleeden 9.45. KOOPT NU WOLLEN DEKENS Wij geven op onze bekende lage prijzen nog 10 pCt. extra- korting. Niettegenstaande de wolpryzen enorm omhoog loopen, kunt U deze week al onze gekleurde en zwarte breiwol voor de oude prijzen met 10 pet. korting koopen. DOET UW VOORDEEL Extra voordeellge aanbieding ledikanten vanaf 6.40. Prima staaldraadmatrassen vanaf 7.90. wy hebben nog eenige spiraalmatrassen, welke wy opruimen voor 2.49. Klein partytje Jongenscostuums voor den leeftyd van 9 tot 13 jaar, prijzen vanaf 4.90. Prachtparty Heerenhoeden met zyden kap, moderne kleuren, alle maten voorradig, alleen deze week 1.44. Alle Heeren-mode-artikelen: overhemden, zelfbinders, sokken, sokkenhouders, bretels, pullovers, slipovers, enz. enz. buitengewone prijzen. Wie deze week een zelfbinder koopt, krijgt gratis ’n apparaat om den zelfbinder kreukvrij te houden. VERDER GEVEN WIJ OP ALLE COURANTE ARTIKELEN 10% KORTING. Aanbevelend ZUID-SCHARWOUDE TELEFOON 107 TELEFOON 107. Heden overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze oe- minde medebroeder, de Zeer- Eerw. Pater BONIFACIUS GROOT in den ouderdom van 76 jaren. Pater SIMON REYNENBERG, Prior Ord. Carrn. Boxmeer, 18 Augustus 1933 Notaris F. J. M. PINXTER te Schoorldam zal op Woensdagen 6 September 1933 bij inzet en 13 September d.a.v. bij toeslag, tel kens des njn. 7 u. in het Koffie huis van den heer A. MOLENAAR, Scharloo 1 hoek Westerweg te Alk maar, publiek verkoopen: Het WOON- en WINKELHUIS waarin sedert jaren een goed beklante slagerij is gevestigd, met schuur en erf aan de Spoorstraat E No. 22, groot 1.18 A. Thans in huur by den Heer Nlc. Appel. Eigendom van den Heer P. J. IJff te Dirkshoom. Aanvaarding bij de betaling. Voor solide koopers ruime hypo theek beschikbaar. Verdere inlichtingen ten kantore van den notaris. ^92322 Augustus 1933 l Reeds heeft het te ALKMAAR de zorgen helpen verlichten hen. dip voor hooge onkosten Ziekenhuis- en Barakverpleging kwamen te staan. DAGEN VERPLEGING VRIJ ZIEKENVERVOER VERZEKERDEN IS U REEDS LIDT Inl eventueel inschrijvingen Secr A. MANNES. Landstraat 5. Tele foon 143. Boden: G. v. Veen. Scbaepman- kade 4; P. Ris. Breedstraat Jl. Te Bergen: Obdam Loudelsweg 12. Bode: J. M. Thomas. le. BOUWTERREINEN en TUINDERSBEDRIJVEN, aan elkander gelegen, totaal groot 2.21.51 H.A., als: 'één tuinderswonlng met schuren en --*-7 J i met ketelhuis en r“:- - - groot warenhuis met ondergrond (in gedeelten) Filarskiwerreinen aan KoogendiJk’ Oosterweg, Colnotweg Te aanvaarden by de betaling. Te bezichtigen: Dinsdag en Donderdag van 2—5 uur, waarvoor te vervoegen by den Makelaar C. NAP, Oldenburgerlaan 9. Kaartjes en inlichtingen by den Notaris te Bergen. 2e. EEN HUIS met ZOMERWONING, SCHUUR, ERF en TUIN, aan den LOUDELSWEG 115, groot pl.m. 2 Are, 6 c_A. Verhuurd maand- AJ ofdnlet onder gestanddoening der huur te aanvaarden. Als eefirte hypotheek beschikbaar 3000,— a 5 pct. Plaatslngbureau van het WIT-GELE KRUIS te HAARLEM STEENSTRAAT 101 tronekweg. Telefoon 14721 u Donderdags 24 uur |eke bü aanvraag straat te vermelden. Heden bereikte oni treurige tijding uit Warwick (USA) van - van onze Innig huwddochter en I OUDE de het overleden geliefde Be- Zuster CORNELIA BLEI Eehtgenoote van den Heer Jacob Delver. Uit aller naam J«JDELVER Alkmaar. 18 Augustus 1933 Breedstraat 18 l r t B t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 7