Een wereld-politie-organisatie 6 DE BROWNIE JUNIOR KODAK, 1 I SIX-20 ii i i II De VACANTIE CAMERA de jeugd voor De weerstoestand LTD VAN BATEN BAL ONZE FOTOWEDSTRIJD AMERIKAANSCH CONGRES TER VOORBEREIDING I 1 |m pi 1; ZATERDAG 19 AUGUSTUS t L rd II! Band let lime - Een belangryk programma De misdaad vooruit Natriumverlichting in Frankrijk De voorwaarden Zomer-uniform Cricket Nieuwe F.I.M.-film» c Tandheelkundige Examens IV I Practiache woekerbestrijding Wy merken, dat het volop vacantietyd ia Commissaris Broekhoff vertelt Laat hen meedoen aan de Kodak-Vacantie- Wedstrijd voor de Jeugd. Volledige in lichtingen in iedere complete uitrusting. Vraagt steeds Kodak film 1M Laat uw kinderen in hun vacantie ook fotografeeren. Het is een ontspannende, prettige en vooral leerzame liefhebberij. Met 'n Br o wnie kan iedereen fotografeeren I Vierde prijs: Voorloopig bestaat nog geen vrees voor een algeheelen omlsga van het weer Eerste prijs: Tweede prijs: „IN HET WOUD" Ingezonden door P. J. B. Garthoff, Amsterdam-O. TARGET HAWK EYE AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM Pater A. N. Broeken M;S.C. •1 f j VREE(T)DZAAM" Ingezonden door; Chr. Heinsius, A’dam-W. r g Vijfde prijs: Derde prijs: Sing-Sing S ‘li fc i VAN Het zomer-teneu der Amerikaansche Br was trou- en recep- 16. allernieuwste en kamer aantrof. Lp I I aan de I plex gebouwen, dat in de eerste klasse vrij komt. intrede Deze week hebben wij uit onze groote voor raad inzendingen een drietal kiekjes gezocht, de moeite van het publlceeren overladen te hitte dan ook hoff niet nalaten de welke vrouwen-organisaUe hier aandacht zou schenken „EENZAAM" Ingezonden door: Frans Zantman, Bolsward agenten i vrou- le klasse P. W.Haarlem V.R.A.—H.C.C. 2 H.C.C. I—V.O.C. u Complet* Uitrusting Brownie Junior Slx-20 Kodak Rolfilm Brownie Waterproof z-sy CA Tasch_ prijs J 1 Kodak Six Kodak, form. 61-iXll. anastigm. lens, belichtlngsopgave op den sluiter, het meest compacte toestel in dat for maat, TER WAARDE VAN ZEVENEN DERTIG GULDEN 50 ets. De schitterende nieuwe Kodak Slx-20, De meest moderne, meest elegante en tevens de kleinste rolfilmcamera ▼oor foto’s 6x9, TER WAARDE VIJFENZEVENTIG GULDEN. Een fraaie Zak-Kodak no. 1, licht en elegant, geheel van metaal vervaar digd, in compursluiter 6x0. met uit stekende anastigmatlsche lens TER WAARDE VAN ZESTIG GULDEN. o.a. een be- _.jn en ge- Overgang A V R.A. 2—Quick, terrein Laren Overgang B Ajax (L.)R en W. 2 H.C.C. 3—R.C.H. Overgang 2A HaarlemOlympia U.V.V.—Kampong 2. te Hilversum zomertempe ra turen van 25 gr. C. en meer kwa men niet meer voor. Waaraan is deze achteruitgang van de weers gesteldheid toe te schrijven. Zeer zeker slechts voor een klein gedeelte aan het korten der dagen, dat tengevolge heeft, dat de dagelijksche verwarming kleiner begint te worden dan het warmte-verlies tijdens de uren, dat de zon onder den horizon staat. Deze invloed speelt in dezen tyd van het Jaar een rol, die minder te beteekenen heeft dan de Invloed van de groote veranderingen in de temperatuur van de door den wind aangevoerde lucht. De groote zomerwarmte komt alleen voor by een bepaalden algemeenen weerstoestand. In den regel ligt dan over Midden-Europa een ge lijkmatige en hooge druk en de verdeeling van de luchtdrukking is dan zoodanig, dat over Z.W.-Europa Zuidelijke tot Zuidoosteiyke win den waaien, die zeer warme lucht aanvoeren Somtijds komt nog een Fönn-achtige werking in de vrije atmosfeer daarbij, die tot zeer hooge temperaturen aanleiding geeft. Deze weers- toestand’ hebben wjj langen tijd gehad. Hij be zorgde ons een zeer mooien zomer. Maar hl) is voorbl). althans geheel van karakter veranderd. Het gebied van hoogen druk heeft zich naar het Zuiden van ons werelddeel teruggetrokken en terwijl diepe depressies over de Noordelijke helft trekken is een krachtige Westelijke lucht stroom doorgekomen, die koelere, zeer vochtige lucht in groote massa’s over Midden-Europa uitstort. Dit is de naaste oorzaak van het ver anderen van het weer en het verschijnsel is kwalitatief heel normaal voor den tijd van het jaar. Men zou hoogstens kunnen zeggen, dat het wat vroeg Invalt dit jaar. Welken Invloed heeft deze verandering op de verwachtingen? Het spijt mil. dat ik in dit opzicht een klein beetje pessimistisch moet zijn. Als wij nog veer tien dagen vroeger in den zomer waren, zou men stellig kunnen rekenen op de. mogelijkheid van een herstel van het rustige weer. Nu wy echter zoo ver zjjn gevorderd begint die moge lijkheid te wankelen en wel om deze reden, dat een periode van Los weer als nu heerscht te PROGRAMMA VOOR ZONDAG Van tijd tot tijd is er wel eens aanleiding den algemeenen weerstoestand na te gaan en te zien of er aanleiding is groote veranderingen in de plaatselljke weersgesteldheid te verwachten Daartoe is zooveel te meer aanleiding als een bepaald seizoen al ean heel eind voorbij is en een ander seizoen nadert. wy zyn nu in de tweede helft van Augustus en reeds onge veer vier weken voorby het midden van den zomer, dat gemiddeld omstreeks den 20sten Juli valt. De gemiddelde datum, waarop de warmste dag In de laatste twintig jaren viel, was nl. 20 Juli Het is dus tyd geworden om den weerstoe stand te bekyken in verband met de vraag: wat kunnen wy nu verwachten? Het valt niet te ontkennen, dat In de laatste dagen de plaatseiyk weerstoestand vry belang ryk is achteruitgegaan. Deze achteruitgang openbaart zich voornamelyk in een sterken wind. Het rustige weer heeft afgedaan en de sterke wind, die koelere luchf aanvoert, heeft de temperatuur doen dalen. Wel is het nog niet bepaald koel over dag. maar de hooge *n Prima Kodak doosvorm-camera. formaat 6x9, beschermde lens. TER WAARDE VAN ZES GULDEN. dij De Zeereerw. pater A. N. Broeken M.S.C., Provinciaal Overste van de Nederlandsche- Provincie der Congregatie der Missionarissen van het* Heilig Hart te Tilburg, heeft gister 18 Aug. zyn zestigsten verjaardag herdacht. Pa ter Adrlanus Norbertus Broeken werd geboren te Tilburg en studeerde aan de Apostolische School aldaar. Zyn hoogere studies voltooide hy te Antwerp^). In 1899 tot priester gewyd. werd hy in 1910 tot hoofd der Nederlandsche j>rovipcie der missionarissen van het H. Hart benoemd, wel ke functie hy gedurende tien Jaar vervulde. In 1920 werd pater Broeken aanjesteld tot Generaal-Overste der Congregatie, terwy; hy sedert October j.l. werkzaam is als Provinciaal Overste der H. Hart-missionarissen. De directie van de F. I. M.-Film. die reeds films als ..Meisjes In Uniformde klassieke Russen. „Tusschen” 14 en 17”, „Der traumende Mund" en andere op zyn naam heeft staan, bericht ons thans, de alleenvertegenwoordiging te hebben verkregen van de British Interna tionaal Pictures (B. I. P.l Van deze reeks films zullen o.m. spoedig worden uitgebracht: .Let ting in the Sunshine", „The maid of the moun tains”, ..Facing the Music”, „Money Talks”. In het programma van F. I. M.-fllm zyn al- zoo vertegenwoordigd de Russische. Du.tsche. Engelsche en Fransche filmindustrie. 0-4*-.... Omtrent de organisatie der Amerika» niche politie vertelde de heer Broekhoff ons nog het volgende De outillage der Amerikaansche politie heeft met de ontwikkeling der georganiseerde mis daad daar te lande gelyken tred gehouden, ja. zy is ze zelfs gelukkig vooruit en haar or ganisatie en outillage Is dan ook in een woord voortreffeiyk. De hoofdbureau van politie te New-York en Chicago zyn uitgerust met een zeer modern radio- zend- en ontvangststation Honderden polltie-auto's. voorzien van radio-installaties. behooren tot de verdere uit rusting van deze hoofdbureaux. Het geheel is een buitengewoon practisch doch tegelyk zeer kostbaar instrument, dat daardoor voorname lijk voor ons land voorloopig wel tot de vrome wenschen zal blyven behooren en gelukkig ook niet noodig is. omdat de criminaliteit hier te lande niet met de Amerlkaansche te vergiy- ken is. Ht jaariyksche budget der New Yorksche politie bedraagt niet minder dan 75 mlllioen dollar. Ofschoon de technische outillage der politie dus uitstekend is, betwyfelde de heer Broek hoff of de kwaliteit van het levende materiaal, van de politiemannen zelf, wel met de onze te ▼ergelyken Is. Benoemd zyn In de commissie, die, te reke nen van 1 Augustus 1933 tot en met 31 Juli 1934. te Utrecht belast zal zyn met het afne men van de theoretische en practische tand- heelkundige examens: Tot Ud en voorzitter dr. A. J. P. van den Broek, Utrecht: tot lid en secretaris: P. Nieu- wenhuyse. Den Didder; tot leden: dr. Boeke, Utrecht; dr. A. K. M Noyons, Utrecht: P. J. J. Coebergh. Utrecht; dr. J. A. W. van Loon, mej. J. G. 8chulringa, B. R Bakker, J. W. A. Tjebbes, dr. J. W. Ie Heux. dr. W H. Julius en W. J. Berber, allen Utrecht; tot plaatsvervan gende leden: dr R. de Josselln de Jong, dr. U. O. Byisma. dr. L. K. Wolff dr. H. Berkelbach van der Sprenkel, dr. J. Jongbloed. J. Dank- metjer, dr. J. F. Nuboer. G J. van Alphen, mevr. P. Buwalda en J. A. C. Duyzlngs, allen Utrecht; A. Edel. Amsterdam; mevr. E. Elema, Utrecht; A. van Nleuwenhoven Helbacb. Utrecht en A. J. M. oidtmann, BUthown. betreffenden. Zy zien alleen him bewakers en slechts nu en dan het blauw van den hemel op de bin nenplaats. De marteling van het lange wachten op het doodvonnis oordeelde de heer Broekhoff erger dan de als humaan-bedoelde dood op den elec- trische* stoel. Deze stoel der verschrikking bevindt zich in hetzelfde gebouw. Alhoewel de prohlbitiewet nog niet overal Is opgeheven, was overaJ sterke drank en likeur verkrijgbaar. De contröle. welke nog op grond dezer wet wordt uitgeoefend, vergeleek de heer Broekhoff met die welke hier te lande nog wordt toegepast op grond der Zondags wet. Men houdt er niet te strak de hand aan. Het blerverbrulk heeft aanstonds een groo- ten omvang genomen. In tegenstelling met daaromtrent hier te lande verspreide berichten oordeelde de heer Broekhoff de kwaliteit van het Amerlkaansche bier zeer goed. Vandaar vermoedeiyk ook de groote consumptie. In navolging van Leiden, Alkmaar en Dord recht. waar reeds stichtingen bestaan wier doel is: „Woekerbestryding door borg te staan voor „credietwaardlge credietbehoevenden, die trots „ernstige pogingen, niet slaagden in het vinden .„van voor credietverleening geëlschte borgen ..of in het stellen van gevorderde zakeiyke ze kerheid” is men ook te ’s Bosch begonnen zulk een stichting in het leven te roepen Nadat op de vergadering ter feestelyke her denking van het honderdjarig bestaan der 8t. Vincentiusvereeniging bet te stichten borg- welke zeker waard zyn. Het plaatje met de grazende schaapjes is vol leven en in tegenstelling daarmede is de Hol- landsche molen een buitengewoon karakteris tiek beeld van Hollandsche rust. De Boschkiek wekt herinneringen aan King Kong op. Men zou waariyk meenen dat hy. versteend op den achtergrond staat. De stroom van inzendingen Is geweldig. En wy weten nu reeds met een aan zekerheid gren zende waarschyniykheid, dat wat dit betreft een nieuw record gevestigd zal worden. In ver band met het feit dat wy nog steeds navragen krijgen publlceeren wy dit keer nog eens de voorwaarden en de „prysiyst”. De datum waarop de inzending gesloten wordt is nog niet vastgesteld. Vermoedeiyk zullen wü dit de vol gende week publlceeren. meestal ten minste twee of drie weken duurt. Na verloop van drie wken zyn wy een flink eind In September en dan is warm weer nog maar alleen mogeiyk wanneer zich over Cen- traal-Europa een krachtig gebied van hoogen druk vormt. Niet dat dit niet mogelyk zou zyn maar het is onzeker. Het terugtrekken van het gebied van hoogen druk naar het Zuiden be- wyst. dat het sub-tropische hoogdruk-gebied, waarop het Europeesche steunt, aan het ver zwakken is, ook alweer een volkomen normaal verschynsel. dat wat vroeg begint, maar dan toch een verschynsel, dat wy niet voorby mo gen. zien. Nu is het allerminst de bedoeling den lezer treurig te stemmen, ten opzichte der Weersver wachting Integendeel, de overgang van hoog- zomer tot nazomer gaat langzaam. Met meer stappen achterwaarts dan voorwaarts, maar af wisselend met verbetering en verslechtering van het weer gaat die overgang en dat beteykent, dat wy nog telkens en gedurende eenlgen tyd mooi, ja zelfs vry warm weer kunnen hebben Alleen de vastheid Is er uit. wy kunnen niet meer zoo rekenen op het mooie weer, er is te veel wind om onverdeeld van het mooie weer te kunnen genieten en de vrees voor regen en een algeheelen omslag bederff veel. Maar voor dien algeheelen ontslag behoeven wy voorloo pig nog niet zoo erg bang te zyn. Zoo zie ik den weerstoestand in en ik zou erby willen voegen, dat ik van harte hoop, dat myn kyk erop te pessimistisch Is In verband met hetgeen werkeiyk zal komen. (Nadruk verboden) stellingsfonds door Z. H. Exc Mgr. A. F Die pen warm was aanbevolen en dit herderiyk woord door een milde gift van den blsschop was gevolgd, mocht men het slagen van de stichting een voldongen feit noemen. Reeds is de helft van het stichtingskapitaal byeengebracht en blyven de gelden geregeld toevloeien, zelfs van Bosschenaren buiten de ixovincle. zoodat binnen zeer korten tyd het fonds in werking zal gesteld kunnen wowrden. Van hoeveel belang zulk een fonds is. kan biyken uit het feit, dat in Lelden In de vier jaren gedurende het bestaan, niet minder dan 1635 aanvragen behandeld werden en in het vorig’ jaar 423 borgstellingen tot een gezamen- ;yk bedrag van 37.790,werden verleend. In Den Bosch, waar een gemeen teiyke geld- schietbank in een levendig gevoelde behoefte voorziet, komt het toch byna wekelyks voor, dat credietaanvragen van alleszins credietwaar- dige personen moeten worden afgewezen, om dat zy geen personen bereid Vinden die voor hen borg willen blyven. En helaas, dan vallen zy vaak in handen van woekeraars of instel lingen, die een zoo hooge rente vorderen, dat de geboden hulp de noodtoestand der stakkers nog erger maakt. Na eenlge r eken van Internationale overheer- schlng. draalt Zondag het competltlerad weer vrooiyk. De wedstryd tusschen P W. en Haarlem te Ensche ’e. oi .dat er voor de Oostelyken nog altyd een heel klein kansje Is om aan het de- gradatiegevaar te ontkomen. Wordt van Haar lem verloren., welke mogeiykheld lang niet on- waarschynlhk is. dan kan P.W. zyn matten in de eerste klas wel oprollen. Van mlhdcr belang is het treffen tusschen V.R.A. en H.C.C. 2 in Amsterdam. De belde ploegen zyn veilig en hebben absoluut geen kans meer op de eerste plaats. De uitslag In teresseert ons dan ook maar tnatl». Het belangrykste treffen vindt tenslotte in de Hofstad plaats. Daar komen H.C.C. I en V.O.C. tegenover elkaar. De R< ‘terdammers hebben momenteel nog een voorsprong van twee punten, doch het is zeer de vraa<; of dit na Zondag neg wel het geval zat zyn. V.O.C. !s wel buitengew x>n fraai gestart, doch de uit slagen van den laatsten tyd zyn niet zoo goed meer. ^Jj&.C. I daarentegen is er steeds^ beter ingekomen en wy achten deze Hagenaars thans wel in-staat 't>m revanche te nemen op de te Rotterdam rsl den nederlaag. In dit geval zal V.OXJ. het kampioenschap waarschyniyk met de groote Haagsche moeten deelen. tenzy de Rotterdams.?rs verder nog niet eens struikelen en den titel tenslotte aan H.C.C. I moeten afstaan. In de Overgangsklassen is er weinig leven meer. Er worden nog enkele wedstryden ge speeld. waarvoor wy echter gevoegiyk naar het programma kunnen vërwijzen. dn r zii van "«en belang meer zyn op den gang van zaken. V VV. zoowel als Hennes D.VS. zyn afdee- lingskampioen r- elk cricketenthouslaat, spitst zich op den stryd, welke dit tweetal Zondag 27 Augustus a.s. te Laren zal spelen, om \t plaatsje, dat in de eerste klasse vry komt. 1 Kodak Junior, uitspringmodel. met anastigm. lens, formaat 6x9; handig, makkelijk zakformaat, TER WAARDE VAN TWEEËNTWINTIG GULDEN 50 CT8. En verder niet minder dan ij f 11 g troostprijzen. Kodak No. 1. serie 3. Solide uitvoering, prima leerbekleeding, anastigm. lens, ’n prima toestel, formaat 6x9 c.M.. TER WAARDE VAN VEERTIG GUL DEN. Sinds de eerste toejjassing van de Philips ..Philora’’-natriumlampen by de verlichting van een wegvak te Beek-Geleen In Limburg, nu ruim een jaar geleden, is ook in het bui tenland reeds in vele gevallen voor de ver lichting van wegen van deze lampen gebruik gemaakt. Zoo zijn in Zwitserland. Engeland, Noorwe gen en België gedeelten van groote verkeers wegen van een natriumverlichting voorzien en naar wy thans vernemen, zal binnenkort de natriumlamp ook in Frankryk haar doen. Aan de Soclété Anonyme Philips te Parijs, in samenwerking met de Compagnie des Lam pes, is opdracht verstrekt voor de Installatie van een verlichting door middel van Philips ..Philora” natrtumlampen op een gedeette van den grooten weg Parys-Versailles. politie, die lydende was vennoedeiyk als gevolg van bovengenoemde oorzaken, op een ochtend dood op zyn hotël- Hoogst Interessant was het bezoek aan de Staatsgevangenis Slng-Sing, prachtig gelegen op een hoog terrein aan de schilderachtige Hudson-rivier. Een geheel vormt een indrukwekkend com- rwaarvan er een alleen is inge richt met cellen voor nachtverbluf. Overdag is men gezamenlyk werkzaam in verschillende gevangenis-bedryven o.a. een wevery en schoenmakery. Het is bekend hoe hier voor beeldig voor verpoozlng der gevangenen ge zorgd wordt, byv. door een eigen muizekkape! ’s Middags trekt men met de muziek aan het hoofd in optocht naar de eetzaal! Een schrille tegenstelling vormt het gebouw, waarin de ter dood veroordëelden w.achten op den eletcrischen stoel. Dit sombere gebouw heeft slechts ramen, welke uitzicht geven op een binnenplaats. Tijdens het bezoek zaten er 39 menschen te wachten op een eventueel* doodvonnis. Hun verbiyf daar varieerde van 6 tot 9 maanden, een ware marteling voor de In het begin dezer maand werd te Chicago de stad der Amerlkaansche Wereldtentoonstel ling. ren Congres gehouden ter voorbereiding van ren wereldpolitie-organisatie, waarvoor het initiatief was uitgegaan van d*x Amerlkaansche Politie, in samenwe '-g met die van Canada en waartoe waren ultgenoodlgd vertegenwoordigers der politie van Frankrijk. Duitschland. Italië. Ingeland. Polen. Roemenië, Denemarken Nederland. Ons land was op dit Congres vertegenwoordigd door den heer K. H. Broekhoff. ccmmissaris- ehef der Nederlandsche Centrale inzake falsi ficatie en der Nederlandsche Centrale Inzake Internationale misdadigers, die einde Jutj ons land verliet en dezer dagen van zyn Amerikaan- sche reis weer behouden in het vaderland terugkeerde, uiterst voldaan over de belangrijke besprekingen, waaraan hy deel had mogen nemen. wy vonden commlmaris Broekhoff bereid over rijn Ir.drukken ons ren en ander mede te deelap: Amerika, aldus de heer Broekhoff. gaat reeds jaren gebukt onder een golf van misdaad, welke de publieke opinie ernstig heeft geschokt. Van daar dat de Amerlkaansche autoriteiten, krach tig gesteund door het goedwillende deel van het volk, midelen hebben beraamd om de ge organiseerde Amerlkaansche misdaad krachtig te bestrijden en aan de .Golf van misdaad" een einde te stellen. Eén der e?rste middelen hiertoe was een Innige samenwerking in dit opzicht tusschen de po litie der Amerikaansche Unie en die van Ca nada en het in het leven roepen van een Ame- rikaansch Departement van Justitie, met zetel te Washington, dat zich zyn taak in letterlijken en figuurlijken zin als clearing-house voor stelt. Van Amerikaansche zyde heeft men ook al sedert geruimen tyd pogingen in het werk gesteld de Amerikaansch-Canadeesche politie samenwerking uit te breiden tot die van het Europeesche Vasteland, als begin dér stichting van ren wereld-polltie. De besprekingen, welke thans te Chicago hebben plaats gevonden, hebben daaraan In derdaad vasten vorm gegeven en een wereld- poliiie-organisatle Is gesticht, waarvan iedere politie-autortteit voor zyn persoon lid is. De bedoeling is. dat vertegenwoordigers der politie uit de verschillende toegetreden landen perio diek byeenkomen om de internationale jrolitie- samenwerklng In het belang der bestrydlng van de misdaad te verstevigen en de onderlinge samenwerking steeds hechter te maken. Hoe zeer vervuld van de belangrijkheid der gehou den gespreklngen en genomen besluiten ont veinsde de heer Broekhoff zich niet dat de veelomvattende wyze waarop Amerika aan stonds zijn initiatief voor de stichting van een wereld-polltie heeft genomen, voor een eersten aanleg een zeer groote sprong was De Wereld Politie Organisatie Is er thans, maar zy staat natuuriyk nog in de kinderschoenen en er blyven vanzelfsprekend nog allerlei wenschen onvervuld. Dat neemt niet weg, dat de uit wisseling van gedachten omtrent misdaadbe strijding tusschen politle-autoriteiten van zoo veel verschillende landen, van. buitengewoon gewicht was. Ook voor ons land heeft de heer Broekhoff aan die besprekingen een werkzaam aandeel genomen. is te danken aan het initiatief van een vrou- weiyke liga. In dit verband kon de heer Broek hoff niet nalaten de verzuchting te slaken welke vrouwen-organisatie hier te lande eens haar aandacht zou schenken aan ren verge- makkeiyking 'onzer mannenkleeding in bet al gemeen. De Congres-bezoekers brachten o.a een be zoek aan het Witte Huis te Washington en ge noten daar de eer aan President Roosevelt te worden voorgesteld. Tot den heer Broekhofl maakte President Roosevelt de opmerking: fn zeker opzicht zyn we nog landgenootenZyn Nederlandsche afstamming is den President biykbaar niet onverschillig! De ontvangsten der Congressisten wens overal buitengewoon harteiyk. Het program van werkzaamheden ties voor het Congres was echter eenigermate noemen en stelde by de groote zware eischen aan het physiek der deelnemers. Een schaduw viel over het Congres, doordat men het hoofd der Deensche aan een hartkwaal. 1. Deelnemers moeten abonné zijn van ons blad. 2. Alleen amateur-fotografen kunnen mede dingen naar de prijzen; beroepsfotografen zijn uitgesloten. 3. Door inzending staat men ons het repro- ductierecht van de foto af. 4. Inzenders onderweAen zich zonder voorbe houd aan de beslissingv|an de Redactie. 5. Over de inzendingen kan geen correspon dentie worden gevoerd, afdrukken niet worden teruggezonden. 6. Op de enveloppe schrijve men naast het adres de vermelding: „Fato-vacant ie-prijs vraag" terwijl aan de achterzijde van de foto naam, straat en woon plaats duidelijk moeten zyn geschreven. Tydens de ontzettende hitte in de Vereenigde Etsten van 100 graden in de schaduw zag de heer Broekhoff de Amerikaansche agenten op straat dienst doen in overhemd, van voorge schreven kleur en model met stropdas, terwy] de pantalon door een riem werd opgehouden. Deze kleedingmaatregelen Juichte de heer Broekhoff van harte toe. Over het algemeen zijn de Amerikaansche politie-uniformen van een toe te Juichen licht heid en si*ortivitelt, veel lichter althans dan de onze, terwyl de hoofddeksels eveneens veel lichter zyn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 9