ONS BLAD De Katholiekendag te Weenen 1 ir i i I i H De strijd tusschen David heden Goliath Het nieuws en Berlijn geeft toe 3? jm I 3 van DOLLFUSS ZOEKT STEUN Nederl. consul ge- arresteert! KARDINAAL INNITZER’S VERWACHTINGEN DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Buikbanden en elastieken Kousen r DE OPSTAND OP CUBA Blauwhemden houden parade» Na de onlusten op Cuba Rede van .Hitler te Godesberg Gandhi naar ziekenhuis De Rijksdagbrand overgebracht Spanning in Andorra Verzekeringsbedrag Locomobiel ontploft Acht dood en, acht zwaargewonden Motorjacht afgebrand Christus en het Avond land Vrachtauto omgeslagen CODOS EN ROSSI Zeven dooden Kardinaal Innitzer Vlucht om de wereld in drie dagen Plannen van Bennett Griffin heer Fiquet, Dreigt er een putsch in Oostenrijk Communisten gegrepen bij Aken Onrustige Zondag in Ierland Gezantenwisseling in Duitschland Engelsche toeristen verongelukt MAANDAG 21 AUGUSTUS 1933 fz— f 2.85 Het republiekje door Fransche gendarmen bezet De nieuwe president bedankt Washington voor de verleende hulp De Duce zet hem nogmaals Italië’» standpunt inzake Oostenrijk’» toekomst uiteen Elite gezelschap redt zich zwemmende DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN 1 il n Automobielfabriek „Stalin’’ wordt uitgebreid Hij zou zich te Hannover aan ver duisteringen hebben schuldig gemaakt „Zoolang een volk den weg der orde bewandelt, kan het niet ten onder gaan”. VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 De heer Fiquet, voorzitter van den Farijschen gemeenteraad, overhandigt den beiden vliegers de gouden medaille der Fransche hoofdstad j De transfer bepalingen voor de passagegelden ingetrokken Te weinig graansilo’® in Rusland I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD consul te Hannover gearrea- Fnuuche gendarmen beseften Andorra. re- verboden in Hilversum en door Wetsontwerp tot wijziging der crisis-invoerwet. zich waar- n n d K „onafhankelijk feileltfk p 19 te om k Congres van den R.K. Steenfabrieksarbeiders- bond „Si, Steph anus". ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 278 1 Deze oorspronkelijke opname werd gemaakt een minuut, nadat ex-president Machado het bevel had gegeven, het vuur op zijn tegenstanders te openen. LONDEN. 19 Aug. (V. D.) Heden werd vonnis geveld tegen de zestien verdachten Inzake de oplichting van een brandverzekeringsmaatsthap- ptf. In het geheel werd 199 Jaar tuchthuisstraf en 85 jaar gevangenisstraf opgelegd. De hoofd schuldige. Hanls, werd veroordeeld tot 14 jaar tuchthuisstraf. Nederlandse be teerd. Vier Engelsche toeristen in Zwitserland veron gelukt. Duizenden valsche rijwielplaatjes. in Duitsch land vervaardigd, in beslag genomen. Het s.s. „Hercules" redde in volle see 46 men schen van een brandend schip Benoemingen in het Bisdom Haarlem. O O LONDEN. 21 Aug. -'Reuter) In een artikel In de „Observer" schiijft Sisley Huddleston dat meer dan een half dozijn landen strijden om de xiel van Oostenrijk. Op het oogenblik speelt ..David" Dollfuss te gen „Goliath" Duitschland. Verder gaan er gegronde geruchten over voor bereidingen van een Putsch In Oostenrijk door de Nazi’s, die op het oogenblik op Duitsch ge bied vertoeven. Indien een burgeroorlog dreigde, zouden de ïuropeesche landen gedwongen zijn een onmld- dellijke beslissing te nemen. Eigenlijk is de uitdrukking Oostenrijk” een misleiding, aangezien de onaf hankelijkheid van Oostenrijk afhangt van de gunst van de overige mogendheden. Het doel van de kleine Entente is Weinig meer dan Oostenrijk en Hongarije tegen elkaar uit te spelen. Huddleson is van oordeel, dat zoo spoedig mogelijk een economische conferentie van Oos tenrijk. Hongarije en de Kleine Entente bijeen moet komen. POONA. 21 Aug. (Reuter) Gandhi is van uit de gevangenis naar het ziekenhuis overge- bracht, aangezien hij in de gevangenis niet met voldoende zorg kan worden verpleegd. Rector Timp benoemd tot algemeen moderator van bet Nationaal Verbond van K. J. M. V. In de Oekraïne en den Kaukasus heerscht een vreeaelUke hongersnood; Kurd. Innitzer wil een algemeene hulpactie organlseeren. Berlijn zwicht voor de buitenlandsche Feeders. Transfer be palingen opgeheven. Dollfuss naar Italië; wederom een onderhond met Mussolini. Het bloembollensaneeringsplan In werking treden. Nadere bijzonderheden over de ontploffing te Medemblik. BOEKAREST, 19 Aug. (VJJ). Bij het bin- nenhalen van den oogst In de nabijheid van Kisjineff is een locomobiel ontploft. Acht ar beiders werden In stukken gereten. 8 anderen zwaar gewond. Vermoedelijk is hier sprake van een wraakneming van een ontslagen machinist. lijken brengen. De verongelukten Engelsche leeraren en professoren waren geoefende bergbeklimmers. Vermoedelijk vonden zij in de bovenste rotslaag van den bergwand geen voldoende houvast meer voor hun klimljzers. t R I Stockholm, von Rosenberg, wordt benoemd tot gezant te Ankarra. en de vroegere gezantschaps- raad Prins Zu Wied, op het oogenblik zaak gelastigde te Boedapest, tot gezant te Stock holm. veelheAgn schriften en eenige chieven, die naar het zouden worden. Te Dusseldorf Is een communist veroordeeld tot 6 jaar tuchthuis, terwijl zes anderen werden veroordeeld tot straffen van 4 tot IS jaar ge. vangenisstraf. HAVANA, 19 Aug. (VD.) Heden heeft de Amerlkaansche torpedojager „Taylor" Havana verlaten. Daarmede is de laatste vlooteenheid, gezonden ter bescherming van de Amertkaan- sche bevolking op Cuba, teruggeroepen. Presi dent De Cespedes heeft bij deze gelegenheid de regeertng te Washington bedankt voor de ver leende hulp. In politieke kringen te Havana neemt men aan. dat de Vereenigde Staten be reid zijn. Cuba economisch en financieel te hel pen. zoodra het nieuwe regime zich heeft ge consolideerd. De Amerlkaansche gezant te Ha vana, Welles, heeft opdracht gekregen, desbe treffende onderhandellngen te openen, zoodra de regeertng te Havana dat verlangt. LONDEN. 19 Aug. (Reuter.) Op de vergade ring van de commissie, welke opkomt voor <le verdedlgingsrechten van de menschen, die be schuldigd worden van brandstichting In net Rijksdaggebouw te Berlijn, werden 4 gedele geerden gekozen om naar Amsterdam te gaan waar zij deel zullen nemen aan het werk van de internationale commissie, die georganiseerd is om het proces te volgen. schappijen, die een openlijken strijd met de buitenlandsche ondernemingen blijkbaar onder alle omstandigheden wenschen te vermijden. Formeel werd verklaard, dat na een proeftijd van voorloopig zes maanden de kwestie nog maals zal worden onderzocht. DUBLIN, 21 Aug. (Reuter). Den geheelen dag is de toestand in de stad gespannen geweest en de politie heeft speciale maatregelen getroffen. De „Blauwhemden" van generaal O’Duffy hebben twee parades gehouden in de omstrAen van Dublin en een te Cork. Naar Reuter verneemt, was de politie op dracht gegeven hun alle mogelijke bescherming te verleenen. Het is nog niet bekend of er ongeregeldheden hebben plaats gehad. WEENEN. 19 Aug. (Reuter) De Oostenrijk sche bondskanselier. Dollfuss, begeeft zich van middag naar Rimini, waar hij een onderhoud zal hebben met Mussolini. PARIJS, 19 Aug. (V.D.). De spanning te An dorra. waar de oude generale raad weigert zijn functies ter beschikking te stellen, heeft thans haar hoogtepunt bereikt. De prefect van het Fransche departement Oost-Pyreneeën heeft als permanent vertegenwoordiger der Fransche regeertng in den afgeloopen nacht 50 Fransche gendarmes naar Andorra gezonden, ter waar borging van de doorvoering der maatregelen, die in opdracht van zijn regeertng en den bis schep van Ufgel zijn getroffen. Sedert 1890 is dit de tweede keer dat Fran sche gendarmes naar Andorra zijn gezonden. De „Paris Sotr" legt er den nadruk op. dat deze gebeurtenis tot ernstige incidenten zou kunnen leiden, daar het twijfelachtig is, of de bewo ners van de kleine republiek zich niet tegen het aenden der gendarmes zullen verzetten. Uitvaart van pater Peten, die bjj een auto- ongelnk te Terschuur om bet leven kwam. Drie groote boerderijen afgebrand te Dalen. Het straperlo-spel Schiebroek, BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Mot geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem men ta deze districten niet over voldoende graanopslagplaatsen beschikt. Hoogste stand op Maandag 9 nor vjn.; 156 Vorige stand 753 NEW-YORK. 1 Aug. (V. D.) Volgens een be richt uit South Bend In Indiana is een vracht auto, bezet met menschen. die terugkeerden van een bezoek aan de wereldtentoonstelling te Chicago, omgevallen bij het uitwijken voor een anderen auto. Zeven inzittenden werden ge dood en twaalf gewond. Yerhooging der Indische invoerrechten Voorre ken. Dollfuss voelt zich daartoe niet sterk ge noeg in verband met de stemming in Oosten uk zelf. Engeland heeft te slechte herinnerin gen aan zijn diplomatieke stappen van 7 Aug. en Frankrijk voelt er eveneens weinig voor. Het blad bepleit nogmaals diplomatieke stappen der Fransche regeertng te Berlijn. In verband met de stijgende behoefte, Is be sloten de automobielfabriek „Stalin" te Mos kou uit te breiden en de jaarlijksche produc tie van 30.000 tot 50.000- wagens op te voe ren. Tevens te, voorzien In den bouw van nieuwe sociale Inrichtingen, zooals een gaarkeuken voor 25.000 personen, clubgebouwen, sportter reinen, kinderspeelplaatsen en tehuizen voor arbeiders. De totale kosten van deze uitbreiding wor den geraamd op 110 mlllioen roebel. MÜNCHEN. 19 Aug. (V. D.) Hedenavond heeft een lid van de landsleidlng Oostenrijk der NS. ÜA.P. voor den Beierschen zender gesproken over ..De economische opkomst van het Duitsche Rijk in tegenstelling tot het economische verval van Oostenrijk". MOSKOU, 19 Aug. Het Centraal Executief Comité der Sovjet-Unle, heeft een crediet van 15 mlllioen roebel beschikbaar gesteld voor den onmlddellijken bouw van graansilo’s en uitbrei ding van bestaande graansilo’s in het Mid- den-Wolgagebled en het district Odessa, aan gezien door de ruime opbrengst van den oogst ROME. 21 Aug. (V.D.) In het gisteren In het Grand-hotel te Riccione gevoerde gesprek tusschen Mussolini en Dollfuss, is de algemeene politieke situatie ter sprake gekomen. Musso lini zette nogmaals het standpunt der Italiaan- sche regeering inzake de toekomst van Oosten rijk uiteen en behandelde de Donaukwe..tie en de verschillende problemen, die slechte door het Vier-Mogendheden-Pact tot oplossing gein acht gouden kunnen worden. Dollfuss gaf een uiteenzetting van den bin nen- en buitenlandsclien toestand van Oosten rijk. Uitgaande van het beginsel der Oosten rijksche onafhankelijkheid, verklaarde hij, dat Oostenrijk een politick van vrede en samen werking met al z’n naburen nastreefde, in het bijzonder met Italië en Hongarije, maar ook met Duitschland. zoodra dit mogelijk was Aan het einde der bespreking werd vastgesteld, cat ten aanzien van alle behandelde vraagstukken volkomen overeenstemming tusschen oeide staatslieden bestond. Mussolini heeft zich gis teravond naar de omgeving van Davona bege ven om bij het begin der legermanoeuvres aan wezig te zijn. PONTRESIN A 19 Aug. (Reuter). Gisteren werden door eenige berggidsen aan den voet van een hoogen rotswand in de Bernina-alpen de lijken gevonden van vier Engelsche toeristen, die Donderdag bij de bestijging van den Pis Roseg zijn verongelukt. Een bergingscolonne zal de lijken nog heden naar Pontresina over- W BERLIJN. 19 Aug. Zooals wij berichtten heb ben gisteren onderhandellngen plaats gehad tusschen de vertegenwoordigers der buitenland sche reederijen en de Duitsche regeering In het ministerie van Economische Zaken. Naar de „Telegraaf” hieromtrent nog meldt, hebben deze onderhandellngen na langdurige, moeizame de batten een resultaat opgeleverd, hetwelk voor de buitenlandsche scheepvaart-maatschappijen een volledig succes beteekent. De transfer-bepalingen voor de passage-gel- den, welke de Duitsche regeering had afgekon- digd, zijn thans opgeheven en de vroegere toe stand te In vollen omvang hersteld. De bij de buitenlandsche scheepvaartbureaux In Duitschland binnenkomende passage-gelden moeten wel Is waar evenals vroeger geregis treerd worden en de lijsten moeten bij het de- viezen-distributiebureau Ingediend worden, maar de Duitsche regeering heeft toegezegd, dat de transfereering der gelden zonder belemme ring zal plaats hebben. Uitdrukkelijk te zelfs beloofd, dat desbetreffende aanvragen zoo royaal mogelijk behandeld zullen worden. De Duitsche heeren wezen er aanvankelijk op, dat de Duitsche maatregel in hoofdzaak was ge troffen om te verhinderen, dat de transferee ring van scheepvaartpassaggelden misbruikt zou worden om hooge geldsbedragen langs dezen weg naar het buiteland te smokkelen. Van buiten landsche zijde werd met nadruk yerzekerd, dat een dergeljjke mogelijkheid ten eenenmale was uitgesloten. Het besluit, om bovengenoemde transferbepa- lingen op te heffen werd vooral genomen op aandringen van Duitsche scheepvaartmaat- GODESBERG. 19 Aug. (VD.). Op de ver gadering van stafletders der S.S. en S A. te Godesberg heeft Hitler een rede gehouden, waarin hij oa. zeide dat de innerlijke tegen spraak van democratie, liberalisme en marxisme een natuurlijke aanleiding waren geweest voor het groeien van het nationaal-socialisme. De groote taak der Duitschers te het thans, eert nieuw geslacht van leiden te kweeken. dat de drager zal zijn van het Duitsche volksleven. Systematisch moet een leldershlerarchle op politiek gebied worden ontwikkeld, die de ge- heele natie bijeenhoudt. Hjj te van meening, dat deze taak in een natuurlijke evolutie kan worden volbracht. Het volk wil geleid worden, maar het wil ook dat degenen, die het leiden, daartoe bekwaam zijn. De rijkskanseller behandelde daarna de ver houding tot het leger. vlucht rondom maken. Slechts op drie plaatsen wil hij landen benzine in te nemen, teneinde het record van Willey Post te breken, die over de wereldvucht 7 dagen 18 uur en 5 minuten heeft gedaan. AKEN, 19 Aug. Gisteren heeft de Staats politie in het grensdistrict Aken een groote actie ondernomen tegen communistische elementen, die geruimen tijd in de omgeving van de grens politieke actie hadden gevoerd. Dertig personen werden gearresteerd en een aantal vuurwape. oen. alsmede een drukpers en een zetmachine werden in beslag genomen, evenals groote hoe- communistisclffe propaganda-ge- en eenige communistische ar- buitenland gesmokkeld HANNOVER, 19 Aug. (WB.) De Nederland- sche consul, de heer T„ te gisteren, toen hij met zijn vrouw en dochter het consulaat verliet, rechercheurs gearresteerd en naar het huis van bewaring overgebracht. De arrestatie te geschied op grond van een aanklacht, die eenige dagen geleden bij de justitie te ingediend en welke inmiddels te on derzocht. Volgens deze aanklacht heeft de heer T. zich schuldig gemaakt aan het voort gezet misdrijf van verduistering bij de Bruns- wijksch-Hannoversche hypotheekbank, van hij tot 1 Mei jl eerste directeur te ge weest. Als zoodanig heeft hij particuliere rekenin gen. naar hij beweert bij vergissing, door de bank laten betalen; de consul moet dit reeds voor verscheidene gevallen hebben toegegeven De heer T heeft gisteravond in de gevan gente getracht door ophanging een einde aan zfjn leven te maken. De onrechtmatige hande lingen van den heer T. houden geenerlel verband met de pandbrief- en hypotheektrans- actles van genoemde bank, welker zaken door het gebeurde in geen enkele wijze worden be ïnvloed. DETROIT. 19 Aug. (Reuter) De Arneri- kaansche vlieger Bennett Griffin, die verleden jaar met James Mattem over den Oceaan te gevlogen, kondigt aan, dat hjj overweegt om met Mattem in Februari of Maart 1934 een de wereld in drie dagen te PARIJS, 19 Aug. (V.D.) De Oostenrijksche gezant te Parijs verklaarde in een onderhoud met de Fransche pers, dat het psychologische moment, dat Oostenrijk thans doormaakt en d'e noodzakelijkheid van dit land om een beroep te doen op de Westersche mogendheden, mede brengen, dat de cultureel» en economische banden welke Oostenrijk met Frankrijk verbin den nauwer moeten worden aangehaald. De heer Weiss schele te de centrale positie van Weenen, niet alleen in Europa, doch ook in het Donaubekken. Hjj kondigde aan. dat begin September te Weenen een najaarsbeurs zal worden geopend, waar 32 takken van Oosten rijksche industrie zullen zijn vertegenwoordigd, met Inbegrip van landbouwbedrijven. WEENEN. 19 Aug. Ter gelegenheid van den Grooten Katholiekendag, welke van 7 tot 12 September van dit jaar te Weenen zal wor den gehouden, heeft Zijne Eminentie, kardi naal Dr. Theodor Innitzer, aartsbisschop van Weenen, het volgende aan den correspondent van Reuter medegedeeld: De Katholiekendag zal gehouden worden naar aanleiding van twee Jubilea van wereldbetee- kenis. nJ. het 5Ó0-jarig bestaan van den Ste- fan-toren en den 250sten verjaardag van de bevrijdlng van Weenen Van de Turken, waar aan de Paus en vele Christelijke volken hebben medegewerkt. De kracht van vroeger eeuwen, het sterke geloof en de innerlijke overtuiging van het volk, dit alles hebben wij op het oogenblik wederom noodig, teneinde het hoofd te bieden aan de vele verwarringen, zoowel geestelijke als maat schappelijke, van onzen tijd. De toestand te op de geheele wereld. In het bijzonder evenwel in Europa, zoo benauwend, dat kleinmoedige menschen alle hoop op bete-, re tijden verloren hebben en gelooven. dat thans van alle zijden de ondergang dreigt. Wij Ka tholieken kunnen echter dezen wanhopigen geen gelijk geven. Zoolang een volk den moed heeft In zichzelf te gelooven en den weg der orde te bewandelen, zooals deze door God In Zijn eeuwige wetten te voorgeschreven, kan het niet ten onder gaan. Wel vinden wij dit geloof niet overal meer; aangezien echter zonder dit geloof geen red ding mogelijk te, moeten wij den kleinmoedigen een sterk en levendig geloof ingieten. Wij moe ten allen weer gelooven leeren. opdat wij weer de kracht hebben Gods wegen te bewandelen en een betere, een meer zekere toekomst winnen. „Christus en het Avondland”, dit te het grond-thema van den grooten Weenschen Ka tholiekendag. Alle redevoeringen zullen Chris tus toonen in Zijn vernieuwende en belevende kracht, in alle besprekingen zal men trachten Hem zóó te herkennen, doch vóór alles zal zoo In alle kerken voor het Allerheiligste Sacra ment des Altaars worden gebeden. WU willen Christus winnen en zoo ons vaderland en het geheele Avondland redden. Wij verwachten vele duizenden deelnemers en gasten op'dezen grooten Katholiekendag. Uit alle Duitsche gouwen zullen zij komen, doch ook de and4re volkeren, die met Weenen en Oostenrijk in cultureele gemeenschap staan, hebben reeds hun deelnemen door kerkelijke en wereldlijke leiders aangekondlgd. De Katholiekendag zal zoo worden een Hoog feest van de Katholieke overtuiging, van de Katholieke Idee. Moge van hieruit een werkelijke hernieuwing van ons arbeiden komen. BERLIJN, 19 Aug. (V;D.) Van welingelichte zijde wordt het volgende medegedeeld: Gezant Voretzsch. die het Duitsche Rijk vijf jaar In Tokio heeft vertegenwoordigd, bereikt binnen kort de leeftijdsgrens. Zijn plaats zal worden ingenomen door Von Dirksen, die te Moskou zal worden vervangen door Nadoldi, die tot dusverre gezant in Turkije was De gezant te BERLIJN, 19 Aug. (WB). Een bijzondere correspondent van de ..News Chronicle” meldt PARIJS, 19 Aug. In een bespreking van de spanning tusschen Oostenrijk en Duitschland schrijft de Petit Parisien" oa.: „Terwijl de provocaties door de nationaal-socialistische elementen In Duitschland voortduren, worden tusschen de kanselarijen van Londen. Parijs en Rome de besprekingen voortgezet over de middelen tot steun aan de regeering van Wee nen, welke van zooveel mogelijk nut kunnen zijn voor het algemeen belang van het land. Over de wijze van interventie is nog geener lel beslissing genomen. Het schijnt echter, dat men In de richting wil gaan van directe economische en finan- cieele hulp. Hoe prikkelend ook de uit Mün chen uitgezonden redevoeringen mogen zijn, men moet de beteekenls daarvan evenmin overdrijven, als van de bedreiging met een putsch door het z.g. Oostenrijksche legioen." PARIJS, 19 Aug. (V. D.) Te Cannes brak gisteren plotseling brand uit aan boord van het luxe-motorjacht van den Franschen onder- staats-secretarte en multi-millionnair Patenótre, toen het jacht zich, met 150 gasten aan boord, op ‘n afstand van ongeveer 160 meter van de kust bevond. Ondanks onmiddellijke pogingen om den brand te blusschen breidden de vlam men zich weldra van den boeg tot den achter steven uit. De gasten van Patenótre. grootendeels poli tici en talrijke diplomaten met hun dames moesten over boord springen en zwemmend aan land zien te komen. De echtgenoote van den Engelschen legatie-secretarte. die niet kon zwemmen, werd door andere zwemmers aan land gebracht. Het motorjacht, dat voorzien was van een 250 P.K. motor, brandde geheel uit en zonk. uit Weenen o.a. dat Duitschland dóór de voort zetting van zijn radiopropaganda tegen Oosten rijk zijn beloften aan Engeland en Frankrijk heeft geschonden. In verband hiermee wordt er van bevoegde Duitsche zijde nogmaals op gewezen, dat nooit eenige belofte aan Frankrijk of Engeland ge daan te. Met Italië hebben meermalen bespre kingen plaats gevonden; de Inhoud van deze onderhandellngen geven echter noch Engeland noch Frankrijk het recht daarop te pochen. Aan hen zijn geen beloften gedaan. Integendeel, zoo als reeds herhaaldelijk van offlcleele zijde ver klaard is, zijn de demarches van beide landen destijds afgewezen. PARIJS, 19 Aug. (V. D.) De „Echo de Parte” waarschuwt nogmaals tegen behandeling van het Dultsch-Oostenrijksch conflict voor den Volkenbond. Het blad vraagt zich af. wie de zaak bjj den Volkenbond aanhangig moet ma- Coj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1