ONS BLAD De kroon van den H. Stefanus I J I 1 i Het nieuws van heden Predappio waar de Duce gebo en is NIEUWE PROPAGANDA DER LEGITIMISTEN 1 EEN NA TIONAAL BEDE- VAARTSOORD DE BAROMETER JOH. L AU W E R S 11 DE TARWECONFERENTIE 1 DE „COPPA ACERBCP* Geen kans op succes Noodlottige autobotsing Acht jdooden 26 gewonden Kardinaal-legaat Het nieuwe Amerika Dollfuss weer thuis Minnaar en drie vrienden gedood De Rijksdagbrane De S.A.I. te Parijs VIVA II. DUCE’ Vierduizend schepen liggen stil Slaapziekte Vijftien dood en Tegen het transfermoratorium HITLER TE NÜRNBERG Gandhi’s Cougr esvoor zit ter get esteerd Oogstberichten uit Rus land overdreven Bloedige romantiek in Bosnië ouw in vrijheid Een millioen pelgrims te Trier f 2— Buitengewoon voldaan over zijn reis naar Italië Vrijwillige verbintenissen der invoerlanden DINSDAG 22 AUGUSTUS 1933 Hoogefe loonen voor 60.000 N ew- Y or kers Het antwoord van Romain Rolland DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN x: PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne Barometers £3 ll Van der Velde eischt boycot der Duitsche waren Frankrijk protesteert te Boekarest VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS I De Lindberghs naar Denemarken 1 tf-ii Op verzoek van Mussolini nog geen gedenkplaat: ,Jk ben waar achtig nog niet dood!” 1 xl .M H ■I KVks/canselier Adolf Hitler is te Nürnberg aangekomen, om de voorbereidingen voor den komenden partijdag der N^D-AJ^. te controleeren ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c., ingez. med. 40c. p. regel *idtem op pag één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Een bezoek aan de oude smidse BENITO MUSSOLINI ama moitu i bambini. I bimbi d'Itaiia amano molto il Dnce. Staking in de Fransche binnenscheepvaart (0EDVf&>4 rV Vvvi Bij de bevrijdingsfeesten en den Katholiekendag te Weenen 1 X s NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD >ro- met transfer- Roetnenie’s Gandhi’s echtgenoote in vrijheid gesteld. Voortbestaan der K N IL.M. verzekerd. Windhoos te Ouwerkerk. idig Benoemingen in het Aartsbisdom. O O het (United Press). t. Un aaluto al Dace. i 760 i f 2 85 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 279 MUSSOLINI, de vriend der kinderen (Bladzijde uit een Italiaansch schoolleesboek je) eten wilden hebben. (United Press Nadruk verboden). WILMINGTON (Delaware), 21 Aug. (Reuter). 3ij.een botsing tusschen een touringcar'en een vrachtauto, geladen met springstoffen, zjjn acht personen gedood en 2ff gewond. De springstoffen ontploften en In*korten tijd waren beide auto's in vlammen gehuld. o NEW YORK, 21 Aug. (Reuter) Naar verne men wordt, is Lindbërgh voornemens met zijn echtgenoote van Ijsland naar Dqpemarken te vliegen, via de Farör- en de^ Orkney-eilanden. een de Dr. Dollfuss zeer voldaan uit Italië terugge keerd. e. Bij een autobotsing te Wilmington zijn 8 perso nen gedood en 26 gewond. te” wijst een gemeenschappelUken stap bU den Volkenbond af. De mogelijkheid van een groo- ter verkeer over de haven van Triest moet be studeerd worden. Ruim een milliqen pelgrims* te Trier in enkele Weken. ST. LOUIS. 21 Aug. (V. D.) De slaapziekte te St. Louis breidt zich meer err meer uit. In de afgeloopen dagen zjjn 15 dezer 135 zieken overleden. Fransch protest tegen moratorium. Hoogste stand op Dinsdag 9 uur vun.: 74* Vorige stand 75* het Ude- ende illen hun riiale .nu ard. ilng iale het tru ien, ■gin iro- kon de lUke port na- ge- loch gen eele jks- met ■eft. be- re- orts uwe bet eeld kUe. in tre- Be- met >no- ba- ver wet of aar nog den stle zijn gen, de wdt Se rial» pen oen 9er- lar- nen >0 r te iliek ten- tile- inis nen port em- win na- dei*. Zas- issi- lulp nX luk- ium ■at ie ine- >gen nen, 1 de zon- rtil, eer, IOU- •ude 1 in ort- d. a-s. en ima iale raai red- nen gen iar- be- ■eid. zich zou Bij ten, :en- het en >ver ime Het on- die :lub een an- het had ter, tx>l- fa- XtBO. beste 1. ‘erde a 17- Ko- zulk ibiit- een zich i te van Keizerin Zita er voor waarschuwden, aarts hertog Otto In een soortgelijke positie te bren gen, waarin zijn ongelukkige 'vader in Maart en October 1921 kwam te verkeeren en die de oor- hp-ak werd van zijn tragische einde op Madeira. LONDEN. 21 Aug. (Reuter). Ten aanzien trap de gunstige oogstberichten uit Rusland schrijft de correspondent van de „Herald Tribtlhe” te Moskou, dat dit niet gelfljel overeenkomstig de waarheid is. HU vreest, dat velen In den komen den winter door honger en ondervoeding om het leven zullen komen. De tarweconferentle. Vrijwillige verbintenissen der invoerlanden? BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar /Vlet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem TRIER. 31 Aug. (VB.). Het totale aantal der bedevaartgangers, die fn de laatste vier weken een bezoek aan Trier hebben gebracht, bedroeg Zaterdagavond 1.026.777. Onder de pel grims van Zondag bevonden zich de blsschop van Aken, Mgr. Vogt, en de apostolische nun tius te Brussel, Mgr. Nlcata. t -J NEW-YORK, 21,Aug. Zestigduizend arbeiders in de confectle-industrle zullen morgen weer aan het werk gaan, daar hun elschen tot ioons- verhooglng en verbetering der arbeidsvoorwaar den zijn Ingewilligd. M>n hoopt, dat thans te vens 10.000 nieuwe werkkrachten te werk kun nen worden gesteld. Te Chicago zUn 10.000 arbeiders In de con- fectle-lndustrie in staking gegaan, om hoogere loonen en betere arbeidsvoorwaarden te ver krijgen. -w- i den voorgevel tussolinl werd die PARIJS, 21 Aug. (V.D.) De staking in de Fransche binnenscheepvaart heeft zich van Noord.Frankrijk uitgebreid tot In de omgeving van Parijs. Ovdr een lengte van ongeveer 500 K.M. wordt gestaakt. Vierduizend schepen liggen stil. Het verkeer op de in het stakingsgebied gelegen wateren is zoo goed als geheel onmoge- lijk, aangezien op veie plaatsen tal van schepen dwars over het water zUn gelegd. In de protestvergaderingen der stakers werden M f PARIJS, 21 Aug. Het „Journal" stelt met leedwezen vast, dat Mussolini er niet aan denkt, de „pangermanlstlsche bedreigingen" met vast beradenheid tegpn te gaan Verscheidene Parijsche bladen zUn van mea ning. dat van een collectieve actie bU den Vol kenbond thans geen sprake meer zUn kan. als de drie belangrUkste elschen gesteld de af schaffing van de bevoorreching der motorsche pen bij de sluizen, toepassing van den 10-urlgen arbeidsdag met verbod van de scheepvaart des nachts en een verbod dat vaartuigen door an dere schepen, die over een sneller voortbewe- glngsmiddel beschikken, worden, ingehaald De Bond van Motorbootreederijen heeft den betrokken autoriteiten verzocht bemiddeling te willen verleenen. De onderstaatssecretaris van het Ministerie voor Economische Zaken heeft een oproep gedaan tot hervatting der werkzaam heden. waarin hU er op wijst, dat de staking ernstige economische gevolgen kt»i hebben, juist in een periode dat eenlge opleving van de bin nenscheepvaart te bespeuren valt. In Venetië was de bondskanselier afgehaald door vorst Starhemberg. De heeren ontbeten in hotel ,X«es Bains”, waarbU actueele politieke probleinen werden besproken. Naar verluidt, duurde het onderhoud met Starhemberg drie uur. Vergadering der 8.A.I. te Parijs. "Van der Velde voor boycot van Dnitscbe waren. 1 ll xi J BAZEL, 21 Aug. (VJJ.). De Fransche schrij ver Romain Rolland, die zich op het oogenblik te Luzem ophoudt, heeft op den open brief van „Oberreichsanwait" dr. Weropr geant woord. Hij stelt vast, dat zich een internationale enquette-commissie heeft gevormd. De documenten die zich in handen ‘lezer com missie hebben bevonden, zijn ter beschikking gesteld van het Reichsgericht, zoodm orincl- pieele garantie is verleend voor een vrije, onaf hankelijke verdediging, alsmede voor openbaar heid der behandeling. LONDEN. 21 Aug. Naar de „Daily Tele graph" uit Boekarest meldt, heeft de Fransche gezant te Bwkarest gisteren bij de Roemeen- sche regeering formeel geprotesteerd tegen de afkondiging van een transfer-moratorium voor alle buitenlandse!» schulden. Frankrijk, verre weg de grootste crediteur van Roemenië, is vooral "verstoord, omdat de Roemeensche re geering niet gewacht heeft op de onderhande- lingen met de buitenlandse!» crediteuren, welke op 5 September zouden aanvangen. Later woonde de Fransche gezant een drin-’ gende kabinetszitting bjj. In het district Banja Luka In Bosnië Is een 17-jarig rijk en. knap meisje de onschuldige oorzaak van véél bloedvergieten geweest. Of schoon haar vader wenschte, dat zij trouwde met Dragomlr, een rijk landbouwer, bleef zij trouw aan Vasa, een jeugdig weduwnaar met geringe middelen. Dragomlr verzamelde 50 zijner vrienden, ge wapend met bijlen, messefi en landbouw-werk- tuigen, en trok op zijn rivaal af. die zich Inmid dels ook van een gewapende vriendenmacht had voorzien. Voor het huis van het meisje ontstond de botsing, welke een half uur duurde; toen wer den de vechtenden door de gendarmes geschei den. Vasa en drie zijner vrienden werden doodelijk gewond en 15 jongemannen werden met zware verwondingen In het ziekenhuis opgenomen, terwjjl nog tientallen anderen gewond zijn, doch het verborgen houden, uit vrees voor arrestatie. een stroozak voor in de plaats leggen.” Dit geschiedde. Het laatste vertrek is de „mooie kamer” waar de familie gezamenlijk at e* welke even een voudig Is ingericht als de 1 sst van het huls Tegenwoordig ligt er een b< sk waarin de be- LAHORE, 21 Aug. (Reuter) De poliHe heeft heden den president ad interim van het Pan- Indische Congres, Slngh Caveeshar, gearres teerd, toen hjj postte voor winkels, welke bui tenlandse!» goederen verkoopen. Voor zijn ar restatie verklaarde Slngh dat hij aftrad als pre sident. welke functie thans overgaat «p Vallab- hai Patel, die te ‘ttaslk gevangen zit. United. Press meldt dat mevrouw Gandhi on- voorwaardelljk In vrijheid Is gesteld, opdat z(j haar echtgenoot in het ziekenhuis kan verplegen. De start der renwagens in de „Coppa Acerbo”, die bij Pescara in Italië werden gehou den en door 50.000 toeschouwers werden bijgewoond. Winnaar werd de Italiaan Fagioli. LONDEN. 21 Aug. In het Canada House Is hedenmorgen de Intemtionale Tarweconfe- rentie geopend, in aanwezigheid van vertegen woordigers van 29 graan in- of uitvoerende lan den. Met algemeene stemmen werd de Cana- deesche Minister-President tot voorzitter ge kozen. Rusland zou te kennen hebben gegeven, dat het bereid is aan een plan deel te nemen, wan neer daarvoor een principleele overeenkomst is gevonden. Na de middagzitting werd de ontwerp tekst voor een overeenkomst gepubliceerd, dat moet dienen als basis der besprekingen. Teneinde productie en consumptie met elkaar in evenwicht te brengen aldus het ontwerp zullen de tarwe-invoerende landen .geen enkelen maatregel nemen om de binnenland se!» tarweproductie uit te breiden en zullen zij alles doen, om de consumptie te verhoogen. Teneinde een merkbare verbetering der tarwe- prljzen te krijgen zullen de Invoerlanden de douanerechten op tarwe verlagen, terwijl er voor een bepaalde periode een Internationale tarweprljs zal worden gehandhaafd. De tnvoer- landen aanva^den het beginsel van de wen- «cheljjkheid van wijziging in het algemeene stelsel van invoerrestrictles als gevolg van der- gelljke tariefverlagingen De Amerikaan Mupruy ontkende stellig de geruchten, als zou Amerika een dumping wil len beginnen. Er zijn twee subcommissies ingesteld, die de conferentie Woensdag' verslag zullen uitbrengen eizer en koning Karei heeft in Maart en October 1921 getracht door een staatsgreep weer op den troon te komen. Zijn pogingen mislukten en hadden alleen ten gevolge, dat hij door eqn speciale wet gede- troniseerd werd. Scdqn dien bestond in Hon- garij de stilzwijgende overeenkomst, dat de koningskwestie zou blijven rusten. De propa ganda der legitimisten, aanhangers tier Habs- burgers, en der voorstanders van een vrije ko ningskeuze hield bijkans geheel op. In den laatsten tijd echter traden de legitimisten In verband met discussies over de problemen der Donaustaten weer meer op den voorgrond. Ver schillende hunner voormannen verklaarden in het parlement, dat Frankrijk geen bezwaren meer zou maken tegen een restauratie der Habs- burgers In Hongarije. Men maakte weer pro paganda fn het land voor Karel’s zoon, aarts hertog Otto. Minister-president Gömbös treedt tegen deze agitatie doelbewust en temperament vol op. Hjj verklaarde In het parlement, dat deze agitatie schadelik was voor de belangen van het land en dat de bewering der legiti misten, dat het buitenland geen bezwaren meer zou hebben tegen de restauratie, niet met de feiten overeenstemde. Deze houding van Göm bös stelde de legitimisten ten zeerste te leur, vooral ook, omdat men van plan was, om van de thans in Oostenrijk heerschende onrust ge bruik te maken, om ook aldaar de tot nog toe zeer smalle legitimistische basis te verbreeden. Een sterk aandeel in deze discussies heeft de ChristelUk-sociale partU van Hongarije. Onder den naam van .Nationale Volkspartei” stichtte de strijdbare legitimist, prelaat Nikolas Grelger. een nieuwe koningspartij. De christelUk-soclalen zijn thans In twee groepen verdeeld. De regee- Zlng-Gömbös treedt tegen de legitimistische plannen scherp In het krijt. Er is dus weer een openbare, politieke strlfd uitgebroken tusschen de regeering en de aanhangers van de Habs- burgers. De nieuwe wet over de uitbreiding der bevoegdheden van den RUksbestuurder krijgt daardoor actueele beteekenis. Deze wet geeft ROME, 21 Aug. (V-D-) De Italiaanse!» pers legt in haar commentaar op de besprekingen te Riccione den nadruk op de noodzakelijkheid van een onafhankelük OostenrUk. maar tevens op de noodzakelijkheid van een verdere ont spanning der verhoudingen tusschen Duitsch- land en Oostenrijk en samenwerking tusschen OostenrUk en al zUn naburen. .Lavoro Fascis- namelUk den RUksbestuurder het recht, om het parlement voor onbepaalden tUd te verdagen. Daardoor heeft de regeering de macht, om een door parlementaire onschenbaarheid gedekte propaganda ten gunste van Otto te verhinde ren. Zoolang’ Horthy en Gömbös het roer van staat in handen Houden, heeft het legitlmisme weinig of geen kans. Eén ding Is zeker: een koning, die in Hongarije weer op den troon zou komen, zou kunnen probeeren, om de perso- neele unie van vroeger met OostenrUk te her stellen, maar een koning, die in Weenen op den tsoon zou komen, zou nooit kans hebben, zich in HongarUe door te zetten, omdat overweldigende meerderheid der Hongaren daartegen zou verzetten. Het is daarom begrijpen, dat raadgevers in de omgeving er voor waarschuwden. Z. H. de Paus heeft ter gelegenheid An de feesten, die in Weenen zullen plaats hebben ter herdenking der bevrjjding van de Turken, tot Zyn legaat benoemd Z. E. Kardinaal La Fon taine, patriarch van Venetië, die van .Tom» eerst zUn reis naar Weenen zal aanvaardden. De Kardinaal zal ook deelnemen aan den Katholie kendag te Weenen. •r I PARIJS. 21 Aug. (Reuter) Meer dan 150 ge delegeerden hebben deelgenomen aan de eerste zitting der internationale conferentie, waar de mogelUkheid werd onderzocht eener socialis tische actie tegen de ontwikkeling der fascis tische Ideeën in de wereld. De Belgische jjartylelder Van der Velde veroordeelde het het door de minderheid der Ffansche socialis ten Ingenomen standpunt en kwam op voor een boycot der Duitsche waren. BOEDAPEST, 21 Aug. (V-D.) Naar aanleiding' van artikelen in d« Fransche pers verklaart de „Pester Lloyd”, d^t een nauwer verband tus schen OostenrjXen Hongarije In het geheel niet noodzakéiijk iSTDe betrekkingen tusschen beide StdLen zijn reeds thans vertrouwelük en vriendschappelUk. Predappio Nuova, Augustus. Benito Mussolini hier vUftig jaren ge leden geboren werd, heette dit dorp nog Dovia. Uit het kleine kind groeide de groote „duce” en uit het onaanzienlUke Dovia groeide het gelukkige plaatsje van Italië. Pre dappio Nuova, dat thans zelfs stadsrechten verkregen heeft, van den grond af nieuw is opgebouwd en tot een nationaal bedevaartsoord werd. Een goede weg voert door de Valle del Rabbi van Forli dat op zestien kilometer afstand ge legen is, naar Predappio Nuova. Te midden van nieuwe huizen, naast het nieuwe raadhuis, de nieuwe kerk en het nieuwe schoolgebouw steekt een oude vervallen woning al heel scherp af. Dit is het geboortehuis van Musso lini. Het maakt een meer dan eenvoudlgen in- druk maar tusschen zoo veel nieuwe gebouwen krUgt het lets van de eerbiedwaardigheid eener slotruïne. Vroeger werd het huis in drieën bewoond en deze toestand is onveranderd bewaard geble- WEENEN, 21 Aug. (W.B.) Ministerpresident Dollfuss is hedenavond uit Riccione te Salz burg aangekomen, waar de minister van Handel reeds vertoefde. Dr. Dollfuss vloog in verband met het slechte weer via Weenen. Tijdens zUn oponthoud op het Weensche vliegveld liet hU zich, naar de Politieke Corresj^ondentie bericht, buitengewoon bevredigend uit over het resul taat zUner Italië-reis. Zichtbaar voldaan wees hü er op. dat hU ook dit maal weer bU den Italiaanschen regeeringschef niet alleen een volledig begrip voor Oostenrijks toestand en behoeften heeft gevonden, maar er zich ook opnieuw van heeft hunnen overtuigen. dat MuSfeolini een warm en werkzaam belang hecht aan het gedUen van een vrU en onafhankelük OostenrUk. ven. In het midden wqg <e Jdmilie Mussolini gehuisvest en, dit deel 4an huis is tot na tionaal monument verklaard. Links bevinden zien d^verkplaats en de woning van een tim merman, rechts huist een eenvoudig landbou wersgezin. Wanneer het van de plaatselUke autoriteiten afgehangen had, was heel het ge bouw monument geworden. Mussolini wilde ech ter niet dat zUn voormalige buren uit hun huis werden gezet. De gelUkvloersche verdieping van de woning der familie Mussoluni wordt door een muur in twee gelUke helften verdeeld. Aan den eenen kant van dezen muur had Mussolini's vader vroeger zUn smederU, terwUl aan den anderen kant zUn moeder als dorpsschooljuffrouw de kinderen der boeren in de geheimen van het ABC inleidde. De zware balken waarop het plafond ruM. zijn nog altUd zwart en vet van den rook der smidse. Tegen den buitenmuur van het huis is steenen trap aangebracht welke leidt naar woonvertrekken der familie Mussolini die alle op een gang uitkomen. In de eerste kamer werd de „duce” geboren Het kleine vertrek wordt bUna geheel gevuld door een enorm bed dat met een bont gekleurde boerensprei Is toegedekt. Aan het hoofdeinde hangt een plaat van de Madonna welke met spUkers aan den muur bevestigd Is. Tegenover deze kamer ligt een kleine keuken met In een hoek een primitieven haard zooals men dien heden ten dage nog veelal In de hui zen der Romagna aantreft. Dan volgt de kamer van Benlto en Arnaldo Mussolini. Het Uzeren ledikant dat door «ader Mussolini zelf gesmeed werd en waarin dé-twee broers samen sliepen, staat nog op -zijn plaats De ifljjcbters van het Mussolini-museum had den gemeend op dit bed een matras te moeten neerleggen. Toen de „duce" echter bü een be zoek aan Predappio Nuova zUn geboortehuis be zichtigde, bleek hU daarmee niet tevreden. „Wanneer u alles wilt laten zien zooals het was, dan moet u de matras wegnemen en er zoekers hun handteekenlng p aatsen. Oorspronkelijk had men e« i marmeren plaat met een daverend opachrlft on gemetseld. Op verzoek van Mu; echter verwUderd. „Wanneer u het absoluut noodig vindt hier een gedenkplaat op te hangen, beitel er dan de zen tekst in: „Hier hing een gedenkplaat welke op verzoek van den geëerde werd weg geno men!” Ik ben toch waarachtig nog niet dood?” Het volk der Romagna spreekt over Mussoli ni als over een goeden bekende. Iedere .Romag- nolo” beschouwt hem, om zoo te zeggen, een beetje als verre familie. v Natuurlijk Is het niet moeilUk In Predappio Nuova tientallen menschen te ontmoeten die met Mussolini op school zUn geweest of In hun vrijen tUd onder zUn aanvoering velerlei kwa jongensstreken pleegden. ZU vertellen er nog gaarne van hge Benito al vroeg zUn handen uit de mouwen moest steken en hoe hU als klei ne jongen bUna krom liep onder de kist met gereedschappen van Allessandro Mussolini, zUn vader, wanneer deze hier of daar een karweitje had op te knappen. Ook de ouders van den „duce" herinnert men zich in deze omgeving nog heel goed. ZUn va der bewoog zich druk op politiek terrein en was een kort aangebonden man die misschien alle deugden bezeten heeft, behalve die van ge duld. ZUn moeder wordt thans algemeen beti teld als „la Santa”, de Heilige. ZU stond altUd klaar om een leder te helpen en zU verdroeg veel. De familie Mussolini was alles behalve ver mogend en signora Rosa, Mussolini's moeder, had elgenlUk beter steun kunnen ontvangen dan dat ze dien aan anderen verleende. De smederU leverde heel weinig op en zU zelf verdiende maar vler-en-vUftlg lire in de maand met haar school. Meermalen moest ze haar kinderen 's middags aanmanen om niet al te gulzig te wezen, wanneer zU avonds ook nog wat te ondag den twintlgsten Augustus, vierde f HongarUe zUn alouden, nationalen feestdag, het feest van den H. Stefa nus, den stichter van het rUk. Hem vieren niet alleen de Katholieken, maar ook de pro testanten. Op solemneele wijze wordt op dien dag een processie met de relieken van den Heilige gehouden, waaraan heel het officleele en histrorische HongarUe, met den RUksïiestuur- der Nikolas v.“ Horthy aan het hoofd, deel neemt. In de persoonlUkheid van St. Stefanus vereenlgden zich oir voorbeeldige wijze dé hei-, lige en de staatsman. ZUn bekeering en zUn aansluiting bij Rome gebeurden uit^iepe over tuiging. Niettegenstaande allerlei Intriges van Byzantium, om den jongen prins Stefanus voor het orthodoxe geloof te gewinnen, koos hU oonder aarzelen Rome. De toenmalige Paus, Sylvester II. vol blUdschap over den aposto- lischen Uver van den jongen prins, zond dezen een gouden kroon en een dubbeUmjis en schonk hem en zUn opvolgers den titel van ,-Aposto- lischen Koning van HongarUe". En HongarUe viert zUn heiligen Stefanus nog altUd. Tijdens de processie wordt het oude kerklied gezongen.: „H. Stefanus, waar zUt GU? In rouwkleederen gehuld, weent het ganse!» land.” De smart, die uit dit oude Hongaarse!» lied weerklinkt, is, se dert den wereldoorlog, nooit zoo echt, zoo waar en zoo diep geweest als heden ten dage, temidden van den hevigen economischer) nood, welken de wereldoorlog, het bolsjewisme van Bela Kun en het verdrag van Trianon over het ongelukkige land hebben gebracht. En de gouden kroon van St. Stefanus heeft geen dra ger meer. De laatste drager. koning Karei, stierf in ballingschap op het eiland Madeira. I oen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1