ONS BLAD Oostenrijks onafhankelijkheid I V Het nieuws van heden De Blauwhemden onwettig Slag op de Seine de Duce geboren is Predappio waar RAMP IN NOORD-CHINA De S.A.I. bijeen MUSSOLINI ALS FARMER DE BAROMETER JOH. LAUWERS VEREEN IG DE KATHOLIEKE PEI& VERKLEIND MODEL VAN DE „BREMEN** Willi Knirsch terecht- Mussolini’s plannen gesteld o o op- Vijftig arrestaties Chineesche trein ont- spoord De Blériot-fabrieken gesloten Austin Chamberlain naar Rome Wat doet Genève? Botsing op overweg 1 Op het graf van zijn moeder Bedenkelijke teekenen des tijds Spionnen tot tuchthuis veroordeeld Machado’s uitlevering geëischt HET PROBLEEM VAN CENTRAAL-EUROPA WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 280 DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN PAYGLOP 3 ALKMAAR ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg één 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 DE ONRVST OP CVBA de NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I u- i doet «itwapenlng Wat rn Ernstig verkeerwngelnk ie Voorbareéén doode. DoodelUk aato-ongelnk t« Leasden. Manifest i Een militaire rechtbank ingesteld Blauwhemden- 22 De en t Een gruwelpropagandiat Nieuwe arrestatie» (Slot) Acht menachen gedood dent Taifoen In Noord-Chlna. Tien millioen men- schen dakloos. Zestig dood en, tweehonderd gewonden Renaudel zet zyn „nationale" vattingen uiteen. Een ver klaring van zyn groep Ruim 10 millioen menachen dakloos Donna Rachele, de echtgenoote van den „Duce" en en (United Press). Bij het vernemen van het besluit aangaande de Blauwhemdenorganisatie verklaarde O’Duffy slechts, dat de Blauwhemden het oordeel van het lersche volk af wachtten. LUMBERTON. 22 Aug. (Reuter) Bij een bot- >ing op een overweg naby Lumberton Noord - Carolina) tusschen een auto en een trein wer den acht personen gedood. Bratale Marken-smokkel en pasoen-vervalsc hing inmchen Amsterdam en Rijnland. Ontstellende cijfers over'het groeiend ongeloof in ons land. Nlenwe lijdelijke korting op de salarissen van het Rijkspersoneel. f f en ten te Franache schippers In de binnenvaart verwper- ren met han schepen de Seine. De lersche Blauwhemdenorganisatie onwettig verklaard. Militaire rechtbank ingesteld. Roosevelt Genève? Botsing op een Amerikaanachen overweg; acht dooden. Raad van Beroep voor Bevrachtlngaaaken ge ïnstalleerd. Invloed van het arbeidsloon op den kostprijs der producten. 20 le de ot en UI en eel ten k >er Hoogste stand op Woensdag 9 aar vjb.: 744 Vorige stand 74M op fiet er- la» let en te >or en Zakmessen roestvrij f Z— 12 85 d. de ar de Ir. MOSKOU. 22 Aug. (VB.). In het Balkalgebied is groove schade aangericht door hevige stor men. gepaard gaande met regen en hagel. In een kazerne stortte het dak in. waardoor eenige soldaten werden gewond. De graanoogst loopt gevaar. «r •or d- He re- Land- en zeestrUdkracliten zyn naar Bahia Honda in de provincie Pinar del Rio gezonden, om zich meester te maken van een groep goed gewapende Machado-aanhangers, die zich niet willen overgeven. FRANKFURT am MAIN, 23 Aug. (V.D.). De auto-monteur Willi Knlrsch, die op 1 December van het vorige jaar te Frankfurt een roof moord pleegde op een postlooper en op 14 Jan. JJ. door de rechtbank ter dood werd veroor deeld. Is hedenmorgen te 6 uur in de straf gevangenis Preungeshelm te Frankfurt met de bijl onthoofd. Dit was de eerste terechtstelling in Frankfurt sedert 23 Maart 1B14, toen aldaai de gifmenger Karl Hopf ter dood werd ge bracht. „Arnaldo was een kalme jongen. Benito daarentegen had een onstuimige natuur: precies ^zijn vader" De scheepsbouw modelschool te Potsdam heeft een verkleind type (15 Meter lang) van den Oceaanstoomer „Bremen" vervaardigd. Onze foto vertoont het schip, kort voordat het van stapel liep BUREAUX; HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administrate 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar /Viel jaillustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spearnestad - Haarlem werk ook maar een oogenbllk verlaat om Mus solini een ovatie te brengen. Mussolini heeft zijn voormallgen dorpsgenooten voor eens en voorgoed laten weten dat hjj op dergelUke feestelijke begroetingen heel weinig gesteld is. en men voldoet aan zUn verlangen. Wanneer zjj hem toevallig tegen komen, brengen de in boorlingen een fascistischen groet en dat is alles. Mussolini legt een groote belangstelling aan den dag voor alles wat tot het bestuur der ge meente Predappio behoort. Hij laat zich steeds uitvoerig inlichten over den stand van dingen als de openbare werken en de werkloosheid en controleert persoonlUk de gemeentelijke kas-, boeken. Wanneer deze contröle ten einde is. verdwijnt hij even_onopvallend uit de stad als hij er in gekomen-is. Dikwijls bezoekt hij het kerkhof van San Cassiano waar zün ouders begraven zijn. HU heeft een nieuwen muur om den doodenakker laten bouwen, het kerkje van San Cassiano wordt gerestaureerd en alles wat er op het kleine kerkhof mooi is. zooals bijvoorbeeld de cypressënlaan, welke er dwars overheen loopt, stortten in de rivier. In totaal werden zestig passagiers gewond. De oorzaak van de ramp is. naar men zegt, te wijten aan zorgeloosheid van de baanwer- kers. die de rails gelegd hadden, doch ook acht men sabotage van de Roode strijdkrachten mo gelUk De passagiers, die ongedeerd gebleven waren koelden hun woede op de baanwerkers, door zich van deze lieden meester te maken en op staanden voet te executeeren. van den Aartsbisschop van Keulen LONDEN. 22 Aug. (W B Het bericht van de ..Dally Herald", als zou sir Austin Cham berlain door de Engelsche regeering met een ..offlcleuse missie" aangaande de Dultsch-Ooa- tenrUksche spanning naar Rome zijn gezonden, wordt in offlcieele Londenscbe kringen tegen gesproken. Chamberlain maakt slechts een ont- spanningsreis, zoo zegt men. SJANGHAI. 22 Aug. (VX>.). Boven Noord- Chlna heeft een taifoen van buitengewone kracht gewoed, die gepaard ging met nevlgen regenval. Meer dan tO millioen menachen zijn dakloos geworden. Den belangrijk deel van den oogst is vernield. HYDEPARK, 22 Aug. (Reuter). President Roosevelt heeft Norman Davis verzocht, naar Genève te vertrekken, en gaf hem Instructie om het Pransche voorstel betreffende de contröle oer internationale bewapeningen te steunen DUBLIN, 22 Aug. organisatie is door de regeering-De Valera verboden. O’Duffy's organisatie is voor ge heel Ierland onwettig verklaard. Verder Is de instelling van een militaire rechtbank bekend gemaakt, welke ook de doodstraf kan uitspreken. Een aantal delicten is vastgesteld, welke tot de competentie der rechtbank sullen behooren. n het Grand Hotel te Riccione hebben Mus solini en Dollfuss den toestand voor de zoo- veelste maal besproken. De OostenrUksche staatsman toont sich zeer bevredigd over het verloop der onderhandelingen. Het kardinale punt is, dat hij aan de wereld kon verkondi gen, dat Mussolini levendige belangstelling heeft voor een vrij en onafhankelijk Oostenrijk. Dit is voorloopig de hoofdzaak. In welke rich ting Mussolini’s plannen gaan naar een rege ling met de Kleine Entente en met het stich ten van de een of andere Donau-combinatie, blijft voorshands nog in het duister. Het is daarom niet te verwonderen, dat men In En geland en Frankrijk met spanning de offici eels rapporten afwacht, die uitsluitsel geven, tot welke conclusies de twee staatslieden zijn gekomen. De houding van Mussolini tegenover Duitse hland. 0at steeds doorgaat, trots vroe- geren beloften, van München uit, bij monde van den heer Habicht, den radio-oorlog tegen Oostenrijk voort te zetten, staat daarbij in het middelpunt der belangstelling. Het wordt waar schijnlijk geacht, 'dat er een verdere gedach tenwisseling zal volgen tusschen Rome, Londen en Parijs over de beste middelen, om op te tre den in verband met het OostenrUksch-Dult- •che geschil en de economische moeilijkheden van Oostenrijk. Waarschijnlijk zal Italië voor stellen, aan Oostenrijk weer een nieuwe leening te verstrekken, om de depressie in dat land te milderen. Tevens verwacht men, dat Mussolini voor de derde maal een „vriendschappelijke waarschuwing” aan Duitschland zal richten. Zeker is, dat het de wensch is zoowel van Mus solini als van Dollfuss, dat onder alle omstan digheden een conflict moet worden vermeden en dat het gezond verstand moet zegevieren. PARIJS. 22 Aug. Tijdens de derde zitting van de Socialistische Arbeiders Internationale werd het woord gevoerd door Renaudel, de aanvoer der van de „nationale richting in de Pransche socialistische party. HU verklaarde, nooit een scheuring in de Fransche partij voor zyn ver antwoording te willen nemen. Renaudel achtte het een ernstig verschijnsel, dat de Internatio nale nooit durfde te zeggen, welke de plichten zUn der socialistische partUen in landen, die zich wat democratie betreft verder hebben ont wikkeld dan andere landen. Inzake het vraag stuk der nationale verdediging verklaarde Re naudel. dat hU bU een oorlog, waarin FrankrUk in de verdediging was. het recht der landsver dediging zou verkondigen. Verder wordt gemeld, dat op de conferentie een door. 61 Kamerleden en Senatoren van de groep-Renaudel onderteekende verklaring werd rondgedeeld. Het gaat niet om de schepping van een nieuw socialisme aldtls de verkla ring ook niet om het besteden van aandacht aan de methoden van het fascisme, maar wU erkennen de natte als een feit, zonder de hoop op een samenwerking der volken op te geven Wij zUn voor orde en tegen de wanorde van het kapitalisme en het geweld der dictatuur wU zijn voor de natie, gericht op internationale solidariteit, en voor den vrede, aldtls lulden de parolen van de minderheid onder de Fransche socialisten. HAVANNA. 22 Aug. (Reuter). Nog steeds eischt men de uitlevering van ex-president Ma chado. Het oppergerechtshof van Cuba is reeds bijeengeroepen, om hem te vonnissen. De nieu we regeering gaat voort met het arresteeren van Looge functionarissen van het Machado-bewlnd. De arrestatie van Barvelo, ex-gouverneur van Santiago, redde dezen van een lynchpartij an de kwestie met Duitschland afgezien, schUijt Mussolini nog altijd de plannen te volgeèi, die hem, na herziening der ver dragen, de leiding der midden-Europeesche politiek in handen zullen geven. Het door hem De aankomst van den afgetreden presi- Machado op het vliegveld te Nassau (Bahama-eüanden). Hel Congres der 8. A. I. Renaudel groep in actie. waren, konden de schippers niets anders doen dan zich overgeven. De schepen werden uit elkaar gehaald en geordend langs den wal ge legd, zoodat het verkeer langs de Seine voort gang kon vinden. Vijftig schippers werden ge arresteerd. Vanmorgen te kwart over zeven was de slag door de overheid gewonnen. Gendarmen bezetten de booten van de stakende schippers BRESLAU, 23 Aug. De speciale rechtbank heeft een 60-Jarigen Roemeen wegens gruwel propaganda veroordeeld tot 2 jaar gevangenis straf en uitwijzing uit Duitschland na het on dergaan der straf. Te Koningsbergen zijn twee buitenlanders veroordeeld tot 8 jaar tuchthuis wegens splon- nage. ZU hadden materiaal versameld over de weermacht en over politieke en andere organi saties. In het district Coesfeld zijn 30 communisten gearresteerd en zijn veel wapens en munitie in beslag genomen. Te Berlijn is in verband met bet Incident op den Alexanderplatz, waar twee SA-mannen door een hulpagent van politie werden neer geschoten. de hulpagent Richter gearresteerd. Hij zal zich te verantwoorden hebben wegehs doodslag en poging tot doodslag. gelanceerde pact der vier groote mogendhe den, Frankrijk, Engeland. Duitschland en Ita- lië, werd geïnspireerd door het verlangen, een verdragsherzienlng door te voeren. Deze sou dan moeten beginnen by Centraal-Europa. ZU be staat daarin dat Oostenrijk een deel zou wor den van een centraal organisme, waarvan Honge'Ue een ander belangryk deel vormt. De kneep is nu alleen maar, dat Mussolini door deze plannen niet in staat is. een energieke politiek te voeren tegen het Hitlerlaansche Duitschland. Deze tweeslachtigheid is de oor zaak van de onrust, die in Europa blyft heer- schen De oplossing zal zeer moeliyk zUn, Het is niet meer dan natuuriyk, dat Duitschland vasthoudt aan een zeer nauwe verbinding met OostenrUk, dat, werden er verkiezingen uitge schreven, er zeer duideiyk biyk van zou ge ven, deze verbinding op prUs te stellen. Maar dit wil juist Mussolini niet, om van de andere mogendheden te zwygen. Daarom zal de tegen woordige toestand nog wel lang voortduren, wanneer tenminste niet opeens een snelle ont wikkeling in de eene of andere richtig op la- wlne-achtige wUze Intreedt. In ieder geval, de Oostenryksche David staat nog altUd in het strUdperk. HU kan zUn slinger nog niet weg werpen en hU zal nog heel wat steenen in den Donau moeten zoeken, om zUn Goliath te vellen. y-w e strUd van David tegen Goliath wordt I 1 tegenwoordig in binnen- en buitenland- 4—sche pers vaak aangehaald als vergelU- klngsobject van den kamp dien op het oogenbllk OostenrUk voert tegen Duitschland. Men ziet bU deze vergelUking met het BUbelsche verhaal over het hoofd, dat in het Boek der boeken als feit vast staat, dat David overwonnen heeft, maar dat het allesbehalve zeker is, dat ook dit thans reeds van den kleinen, dapperen Dollfuss is te zeggen Met sympathie ziet de wereld naar de pogingen, die de OostenrUksche bondskanselier doet, om de onafhankeiykheld van zUn land te handhaven. Naar buiten is de strUd relatief nog het gemakkelükste. De he vigste strüd wordt in het binnenland gestre den, want het valt niet te ontkennen, dat een zeer groot deel der bevolking van het arme, verminkte, zoo weinig levenskrachtige Oosten rijk alleen nog heil ziet voor de toekomst in aansluiting aan het Dultsche RUk. in aanslui ting met het tegenwoordige régime in dat RUk. Dit moet noodzakelUk voorop worden gezet, wil men begrUpen, welken tegenstander Doll fuss heeft te overwinnen. ZUn positie zou reeds lang enmogelUk zUn, wanneer hU geen daadwerke- UJken en moreelen steun kreeg van het buiten land. De hoop van hen, die OostenrUk als •ouverein land gehandhaafd willen zien, is ge baseerd op velerlei factoren, waarvan de hou ding van Mussolini de voornaamste is. De Italiaansche dictator verkeert echter in een zeer moeilyke positie. Natuuriyk staat hy zeer sympathiek tegenover het fascistische Duitsch land, maar van den anderen kant is het ▼oor hem en zyn land een levensbelang, dat er in Centraal Europa een machtsgroep is. die een stootblok vormt tegen Duitschland. Een Duitschland. dat OostenrUk in zich heeft opgenotnen, is een buur, die voor Italië niet alleen, ongewenscht, maar onder de huidige omstandigheden zelfs onduldbaar is. De positie ▼an Mussolini is dus uitermate moeliyk. wordt met groote zorg onderhouden. Naast het kerkje staat nog een dikke oude eik waai de „duce” als jongen menigmaal Ingeklotnmen is. De ouders van Mussolini zUn in een be scheiden kapel bijgezet. Er hangen groote olle- schilderyen van Alessandro en Rosa Mussolini. Dageiyks worden er door bewonderaars van hun grooten zoon, kransen en bloemen gelegd op de graven van Alessandro en Rosa Musso lini. Op de linten der kransen leest men meestal: Aan de moeder van den Duce. De beide tomben zUn achter glazen deuren in de crypte zichtbaar. De kapel heeft nog een klein zUvertrek waar .in kasten de linten van reeds lang verwelkte kransen opgehan gen zUn en vele met handteekeningen van be zoekers gevulde albums staan. Don Pietro Zoli, Aartspriester van San Cas siano, verzorgt de grafkapel met groote toe- wyding HU was vroeger een buurjongen en schoolvriend van Mussolini en behoort tot de dorpskinderen die van Rosa Mussolini hun eerste onderricht ontvingen. Don Pietro ver telt nog gaarne hoe hU Mussolini gekend heeft toen deze nog maar een baby was. „Arnaldo was een kalme jongen. Benito daarentegen had een onstuimige natuur; pre cies zUn vader!" Signora Rosa had er alles op gezet om van Benito een priester te maken. ZU zond hem daarom naar Faenza. waar hU by de Salesla- nen studeerde. HU hield het er echter niet lang vol en werd weggestuurd. ZU leed er on der dat haar zoon zoo weinig godsdienstig voelde. ZU bad veel voor hem en maakte voor zUn bekeering zelfs een pelgrimstocht naar Loreto. Om een goedkoope pelgrlmskaart te krUgen, moest zij een foto inzenden. Zoo werd de reis naar Loreto de oorzaak van het ont staan der eenige foto welke ooit van Rosa Mus solini gemaakt is. Mussolini is zyn geboortegrond altüd trouw gebleven. Van zUn eerste spaarcenten kocht hy. in de omgeving van Predappio een klein boeren- bedryf hetwelk hU. voor zoover hem zUn be perkte middelen dat veroorloofden, zoo goed mogelUk Inrichtte. Als meesterknecht plaatste hU een neef van hem op de boerderU en deze werkt daar nog altUd. Wanneer men een Jon gen, door de zon verbranden wynbouwer ont moet die opvallend rUk van zomersproeten voor zien is, dan kan men er byna zeker van wezen een neef tegen te komen van den „duce." Ook deze boerderU bezoekt Mussolini gaarne wanneer hU naar Predappio komt. HU infor meert dan naar den oogst en naar het vee en kan lang in gedachten verzonken voor de foto's staan welke aan de wanden der woonkamer hangen. Deze foto's waarvoor menige verzame laar van curiositeiten grif een goede som be talen zou, stellen Mussolini voor in allerlei houdingen, by allerlei bezigheden en allerlei leeftUden, in een tyd toen nog niemand ver moedde wat er uit hem groeien zou. (United Press Nadruk verboden) HYDEPARK. 22 Aug. (Reuter) De wereld- ontwapenlng heeft de aandacht van president Roosevelt, nu hU minder in beslag genomen wordt door blnnenlandsche vraagstukken HU zendt zoo wordt gezegd Norman Davis naar Genève met de Instructie spoed te zetten achter de ontwapeningsconferentie en haar tot een goed einde te voeren. Intusschen zou Roosevelt aanzienlyke som men beschikbaar houden voor de modemlsee- ring van het leger, om te zien „wat Genève doet”. PARIJ8, 22 Aug. (V. D.) Nauwelüks vier weken, nadat Codos en Rossi door hun lange afstandsvluebt een wereldrecord op naam van een product der Blériot-fabrieken hebben gebracht.'kondigt Louis Blériot aan. dat hU zijn vliegtuigfabrieken te Suresnes zal moeten slui ten wegens gebrek aan orders. Reeds gerulmen tUd hadden de fabrieken nauwelUks Iets te doen en waren er nog slechts tien man aan het werk. PARIJS, 22 Aug. (V. D.) De sleepbooten aken der stakende Fransche binnenschippers, die ter hoogte van Conflans8t. Honorine dwars over de Seine waren gelegd en met ka bels en stalen trossen aan elkaar verbonden, teneinde het verkeer geheel stil te leggen. zUn vanmorgen vroeg door de gendarmerie na een korten „waterslag” veroverd. In den loop van den nacht hadden de be» trokken prefecten, ingenieurs van den Water bouwkundigen- en Bruggendlenst en andere autoriteiten. krUgsraad gehouden en waren tweehonderd man van de Garde Mobile in de nabyheid samengetrokken. BU het aanbreken van den morgen werd de actie door den pre fect van het departement Seine et Oise, met een afdeeling gendarmerie Ingezet. HU deed tevoren een beroep op de schippers, zich over te geven. Er werd even onderhandeld met een delegatie der stakers, die naar de booten te rugkeerden, waarvan na korten tUd een veel stemmig „neen" klonk. Pas daarna ging men tot den eersten aanval over en wel van de rivierzUde. Een poging om de voorste booten van de bootenversperring te enteren, werd afgeslagen. Vervolgens liet men eenige drUvende brandspuiten tot dicht bU de binnenschepen naderen en werden deze met een aantal krachtige stralen onder ..kruisvuur" genomen. TegelUkertUd werd van de landzUde een aanval op de booten gedaan, die door eeni ge afdeelingen gendarmerie werden bestormd Toen de schepen alle door gendarmerie bezet NANTSJANG (Chineesche provincie Kiangsl) 22 Aug. (Reuter) In de nabUheid van een brug over de rivier de Siau is gisteren een ernstig treinongeluk gebeurd'A4jat égstlg ff*'11' scher. levens heeft geëischt en waarby twee- honderd personen gewond zUn. Een express-trein uit Kiangsl, die 500 leerlin gen vsn de opleidingsschool voor officieren naar Kioekkiang en Nantsjang vervoerde, om actief dienst te doen in de campagne tegen de Roode Chineesche strydkrachten. is ontspoord. Twee wagons met tweehonderd leerlingen Predappio Nuova, Augustus. -- jf ussolini onderhoudt nog altUd levendige betrekkingen met Predappio Nuova, X” A waar hU geboren werd. ZUn vrienden en ook zUn verwanten leven daar als eenvoudige boeren. De „duce” heeft zich niet laten ver leiden tot eenigen vorm van nepotisme. ZUn liefde voor het geboorteland toonde hU door Predappio Nuova geheel nieuw op te bouwen en door het regelmatig te bezoeken. Wanneer donna Rachele. de vrouw van den „duce", met hun kinderen te Riccione aan de Adriatische Zee. in zUn villa te Carpena of op zyn bezit te Rocca del Caminate, hetwelk hem door de bevolking van Forli ten geschen ke werd gegeven, verbluft, vergeet Mussolini, telkens wanneer hU hen komt bezoeken, nooit ook even naar Predappio Nuova te gaan. On derweg verwUlt hU dan eerst even bU het graf van zUn broer Arnaldo op het kerkhof van Mercato Saraceno. Na er versche bloemen te hebben neergelegd, rUdt hU met zUn auto, dien hu zelf stuurt, naar Predappio. HU ziet er niet tegen op om hier of daar te stoppen en met een toevalligen voorbygan- ger een praatje aan te knoopen in het dialect van de Romagna. ZUn tot nationaal monument verheven geboortehuis bezoekt hU maar zel den. Ofschoon er aUes zoo veel mogelUk in den oorspronkelUken toestand werd gelaten. schUnt hU in het „museum" zUn „ouderhuis” niet meer terug te kunnen vinden. Ten slotte is het ook moeliyk in een museum de „sfeer" bU te zetten Hen vertelt dat te Predappio niemand zün Roosevelt en de ontwapening In een verkeerd begrepen Uver voor de een heid van ons volk, is een onjuiste opvatting, ten slotte ook al uit praktische overwegingen is bü verschillende gelegenheden het streven opge vallen om zoogenaamde gemeenschappeiyke godsdienstoefeningen te houden. waarbU een priester de H. Mtad^iraagt en een geestelUke van een anda^pgeloofsovertuiging de preek houdt. HleruiVeTOlgt. dat de geloovlgen. vooral ook de Jeugd, gedwongen worden, nu eens een katholieke godsdienstoefening dan weer een van een andere christeiyke geloofsbeiydenls bU te wonen, al naa» omstandigheden. WU achten ons verplicht de geloovlgen er opmerkzaam op te maken, dat de katholieke kerk de deelname als zg. gemeenschappeiyke godsdienstoefeningen zooals overigens aan alle nlet-katholieke godsdienstoefeningen verbiedt. Het is geen bewUs van onverdraagzaamheid jegens de van ons weliswaar in het geloof gescheiden, echter in christeiyke liefde ons na staande broeders van ons volk, maar veeleer een noodzakelUke praktische gevolgtrekking uit de onaantastbare waarheid van ons katholiek ge loof en de verplichting te zorgen voor de ons toevertrouwde zielen. wanneer wU hiermede den katholieken ouders, leeraren en opvoeders opnieuw in herinnering brengen, dat toegeef- lykheid tegenover pogingen de opvattingen van den godsdienst met andere te vermengen, met de katholieke gewetens niet vereenlgbaar, Ja uitdrukkelUk verboden is. --

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1