ONS BLAD Dr. Briining niet tegen Hitler r I Het nieuws van heden De H.Vader houdt een radio-rede De Rijksdagbrand Brussel pareert DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerkwasten en f z— DE JAARBEURS TE KONINGSBERGEN De omwenteling op Cuba Verklaring van den aartsbisschop Twee nieuwe heiligen de Geheim consistorie op 10 October Ultimatum van Amerika MET DEN DOOD BEKOCHT De Poolvisschers vertellen Zyn auto tegen een boom gereden Vragen en antwoorden PRESIDENT DE CESPEDES De Hitlerianen in het Saargebied De crisis in Mexico LINDBERGH OP DE FAROER Zijn sober verblijf te Berlijn Duitsch gymnasium verplaatst Mgr. Tedeschini ernstig gewond Amundsen’s vliegtuig ontdekt Gandhi in vrijheid gesteld Z.H. de Paus spreekt Duitsch Aan de tarweconferentie te Lon den. Productiebeperking geëischt DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1933 DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN GERUCHTEN TEGEN- GESPROKEN zo. oode, Maatregelen tegen landen, die Belgische vorderingen blokkeeren ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p, regel; idem op pag één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 van den Ween- I* De briefwisseling tusschen mr. Branting en den procureur- generaal te Leipzig Tijdens de viering schen Katholiekendag en herdenking van Weenens bevryding der Turken Tor gier krygt een zelfge kozen verdediger leen brief naar het Vaticaan, geen vertrek naar het buiten land, geen professoraat, niet naar het klooster” o VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS kool NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD teren O O den aan waarmede (United Press) Scheerzeep in Berlijn den sullen Vorige stand 745 e POONA, 23 Aar. (Reuter.) Mahatma Gandhi is onvoorwaardrlUk in vrijheid gesteld. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 281 i f 5 De overge- omstandlgl zouden lyrfi openl Hel verdé Blijkens Reuter-telegrammen heeft de tarwe conferentie zich Woensdag bezig gehouden met de vaststelling van een internationalen tarwe- prüs en de vorming eener lijdelijke advisee- rende commissie. 1 dat de Vrijdag traditie haafd. De nieuw gekozen President Cuba, De Cespedes, dankt den Amerikaanschen gezant voor Amerika’* houding tijdens de revolutie Telefoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2.85 fAet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem kanselier Hitler werd uitgesproken. Ook de ge ruchten over een minder gunstigen gezondheids toestand van dr. Brünlng of diens Voornemen, naar het buitenland of in een klooster te gaan, berusten op onjuistheid." laat hij o.a.: toelating der i uitgenoodigde buitenland- het volledige recht der ver- le enquête-commlssie 1 onmlddeliyk ter be- llgers stellen, wanneer worden gegeven voor een pauselfjke legaat In desen van de neemt let letter- Neiging in i be- drle- 3 50 -3.40. oode elen. .80— 90— voer n 2e Mahatma Gandhi ta vrijheid gesteld. Amerikaanach ultimatum aan de tarweconfe rentie. Productiebeperking geeiyht. De economische toestand in Mexico. Zeejaren plan van Callee. Lindbergh op de Faroereilanden aangekomen. Belgisch decreet tegen landen, die Belgische vorderingen blokkeeren. De Rjjksdagbrand. De briefwisseling tuMchen mr. Branting en den procureur-generaal te Leip- 72» 2842 1100 1682 )508 1714 1437 1392 >834 5795 7908 1376 aster, ebot- bl. roen- 130 0.83 K.Q: -3 40 De zwemster Ruth Litzig-Heme, die na 79 uur achtereen gezwommen te hebben, haar aanval op het wereldduurrecord met den dood moest bekoopen Het tentoonstellingsterrein van jaar voor de een Politie- maatregelen uniform. Jonge vrouw met kind op den arm te Durger- dam doodgereden. Deze verklaring, welke aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat, is Inmiddels in de katho lieke pers geplaatst en het Is nu nog slechts de vraag, of ook de „Völkische Beobachter” hier van gebruik zal maken, om onjuiste beweringen ten ongunste van een vroegeren staatsman tegen te spreken. Berlijn, 21 Augustus 1933. REYKJAVIK. 33 Aug. (Reuter) Lindberg is hedenochtend om 11.40 van Groenland naar de Faroër-ellanden vertrokken, waar hij ’s mid dags om 3.45 uur arriveerde. leid van derden. rd op den brief van Branting eraal o.a dat hjj bü zijn ver- ■ndlng van het bewijsmateriaal. thdt In het bezit der commissie. Is n het standpunt, dat zooveel moge- ■rhalve ook die, welke ten voordeele achten pleiten, ter kennis van het üoeten worden gebracht. ns constateert hü met voldoening, dat het met hem eens Is, dat al het mate- kan verschaffen, aan het Reichsgericht moet worden voorgelegd. HU heeft er daarby In het geheel geen bezwaar tegen, dat het materiaal door bemiddeling van de verdediging ter kennis van bet gerecht wordt gébracht. Verder merkte de procureur-generaal o.a. bet volgende op: De toelating van buitenlandsche verdedigers is afhankelUk van de goedkeuring van het ge recht. Buitenlandsche verdedigers kunnen vol gens wettelUk voorschrift slechts gemeenschap pelijk met een Dultschen verdediger worden toegelaten. Toestemming van den Dultschen verdediger, het proces gemeenschappelijk net WASHINGTON, 23 Aug. De Amerikaansche minister van Landbouw heeft aan de te Lon den vergaderende Internationale tarweconfe rentie een soort ultimatum gericht. De minister verklaart, dat hü zal opkomen voor een ver mindering van het totale oppervlak voor graan bouw in de V. S met 15 pCt., wanneer de con ferentie Donderdagmiddag »a nog geen accoord heeft bereikt voor Internationale beperking der tarweproductie. Worden de besprekingen hieromtrent Don derdag voortgezet zonder kans op spoedig re sultaat. dan zal Amerika een aanvang maken met den uitvoer van het plan, om met staats subsidie een grooten tarwe-uitvoer te bewerk stelligen. Ook zal de Amerikaansche bebou- wingsoppervlakte slechts weinig of in het ge heel niet verkleind worden In Amerikaansche landbouwkringen men de woorden van den minister i lyk op en ziet men er slechts een be voor alleruiterste gevallen. Intusschen wordt uit Londen genu tarweconferentie zeer waarschyniyk v< geen accoord zal hebben bereikt. (United Press.) SAARBRUECKEN. 23 Aug. (Reuter) De ..An- zeiger fuer das Saargebiet” publiceert een docu ment, waarvan het blad de echtheid waarborgt en dat bestaat In een geheime order, gericht door den nazi-leider Palatlnat aan alle plaatse- lyke leiders. Deze worden geïnstrueerd, om een gewapende groep gereed te houden In het geval van een alarmeerlng der nat.-soc. party In bet Saargebied. De regeeringscommissle van het Saargebied heeft een betooglng. georganiseerd door de „aanvallende en verdedigende liga voor econo mische rechtvaardigheid”, verboden. Deze liga heeft tot doel, de Saarlanders te vereenlgen te gen buitenlandsche schuldeiscbers. in het bij zonder om den verkoop van met hypotheek be laste onroerende goederen te verhinderen. BERLIJN, 23 Aug. (V. D.) De Aartsbisschop van Havana, Z. H. Exc.. Mgr. Ruis y Rodri- guez. bevindt zich momenteel, vergezeld van 14 Cubaansche pelgrims, te BerlUn. Aan een Ver tegenwoordiger van de ,,B. Z. am Mlttag” heeft de Aartsbisschop een onderhoud toegestaan, waarin hy o m. zelde. dat hü kort voor het uit breken van de revolutie op Cuba een bedevaart naar Rome in verband met het Heilig Jaar ge maakt had. Züns Inziens was de revolutie op Cuba, in tegenstelling met de omwentelingen in Mexico, er een van zuiver politieken aard geweest. De revolutie heeft zich niet tegenover de Kerk gesteld, daar op Cuba een strenge scheiding bestaat tusschen Staat en Kerk. De Kerk bemoeit zich niet met de politiek en de Staat mengt zich niet in kerkelijke kwesties. Tenslotte verklaarde de Aartsbisschop, dat hü na een kort verblijf te BerlUn vla Parijs en Landen naar zün land zal terugkeeren. BRUSSEL, 23 Aug. (Reuter) Morgen zal een konlnklUk besluit worden afgekondigd betref fende maatregelen, die toepasselijk zün op lan- dent welke de vorderingen van den Belgischen staat of de Belgische burgers blokkeeren. Ten aanzien van een aantal goederen. Inge voerd uit bedoelde landen, kan bepaald worden, dat de betaling verricht moet worden bü de Nationale Bank van 'België. Eenerzüds vallen hieronder Industrieproduc ten als stoommachines en motoren, welke Duitschland en andere Europeesche landen in- teresseeren, anderzyds behooren er ook toe vee, vie&ch, huiden, linnen, graan, cacao, koffie, hout enz., bü welke producten vooral de landen van Latynsch-Amerika en bepaalde Baltlsch» staten belang hebben. - Momenteel zün nog onderhandelingen gaan de met de meeste in het decreet bedoelde len den. Hiervan zal de toepassing van het decreet afhangen. BOMBAY. 23 Aug. (V. D.) Na zUn invrij heidstelling is Gandhi naar het huis van Lady Thackersey gebracht, waar hy ook gedurende zün vasten in Mei drie weken heeft doorge bracht. Oandhl heeft weer wat voedsel tot zich genomen. Tydens den KathoUeken-dag te Weenen sal de H. Vader een radio-rede houden In de Duitsche taal. Men schrijft ons van byzondere zyde uit Beriyn: ROME, 23 Aug. (Reuter) Op 16 October zal een geheim consistorie worden gehouden, waar in besloten zal worden tot de heiligverklaring van de Zaligen Bernadette Soubirous en Jean ne Thouret. Het gerucht loopt, jat Z. H. de Paus zich morgen naar Castel Gandolfo zal begeven, om de restauratiewerkzaamheden op het pauseiyk zomerverbiyf in oogenschouw te nemer». LEIPZIG, 23 Aug (VB.). De Zweedsche ad vocaat Branting heeft op het »chryven van den proc.-generaal inzake den brand in het Rljks- daggebouw geantwoord, dat ,hU het een onge woon optreden acht, dat eeji Justitleele autori teit na de sluiting van hét vooronderzoek en na de opstelling der dagvaarding verder bewys- materiaal aan vraagt bü portonen, die niet direct bü *t proces zün betrokken. HU twüfelt er echter niet aan of de internatli zal het geheele malerij schikking van de verj» voldoende waarborge: vrije en onafhankelü^e verdediging der verdach ten. Hieronder vi door de verdacht sche verdedigers dachten tot besprekingen met hun verdedigers zonder aanwezii In zün antwj zegt de proc.-^t zoek om tc dat zich be’ uitgegaan vi lyk feiten. 6 van de vqrc gerecht Overt Brantin rlaal, dat inlichtingen Vronw by Middelstem alt een trein gesprongen en aan de gevolgen overleden. Overleg met organisaties over verdere salaris korting voor hei Rijkspersoneel. vreemdelingen INNSBRUCK, 23 Aug. (VT>.) Het Dultsché gymnasium van de Jesieten-orde Stella Matn- tina, dat tot dusver te Feldkirch in Vorarlberg was gevestigd, is naar St Blaslen in bet Schwarzwald verplaatst. De verplaatsing ge- onder de mannen :,van het vroegere regime, die voor het volk verantwoording moeten af leggen van hunne daden. Het harde lot dat den soclalistlschen kanselier Bauer en den rijks- dagpresldent Lobe ten deel viel, kan ook hem beschoren zyn. De aanvallen tegen dr. Briining nemen een steeds scherperen vorm aaik Zonder zulks te beoogen. heeft een publicatie in Nederlandsche dagbladen hiertoe opnieuw aanleiding gegeven. Zich beroepende op de „Eindhovensche Courant” en „De TUd” houdt de „Völkische Beobachter" zich bezig met een correspondentie van den voorihaligen kanselier dr. Briining en het Vatl- caan. Dr. Briining zou het Vaticaan voor Hitler gewaarschuwd hebben en tot groote voorzichtig heid hebben gemaand. Rome moest zich vooral niet door schoone beloften laten verblinden, want het zou niet de eerste maal zyn, dat men zich later aan zulke beloften niet houdt. Deze waarschuwing zou langs een büzonderen van Berlyn naar Rome zün getransporteerd. Een persoonlijke courier zou den brief vla Zwit serland naar het Vaticaan gebracht hebben. TUdens de onderhandelingen over het concor daat wees vlce-kanselier Von Papen op de toe zeggingen'van Hitler ten gunste van de Katho lieke Kerk en bü deze gelegenheid moet een lid der curie gezegd hebben: „Wü moeten eerst op daden wachten. Wü bezitten een brief van een vooraanstaande politieke persooniykheid, door wien wü gewaarschuwd zün!” een buitenlandsch verdediger, te voeren, is der halve voorwaarde voor de toelating van den laatste. Na de ultbrenglng van de dagvaarding heeft de verdediger het onbeperkte recht van be sprekingen met den verdachte buiten tegen woordigheid van derden. De hoofdbehandeling voor het gerecht is prin cipieel openbaar. Den proc -generaal zün geen heden bekend, die hem aanleiding innen geven, zynerzüds uitsluiting der upheld te elschen. 'onderstellen van de mogeiykheld. dat de :hten in de preventieve tyechtenis niet ..ménschwaardig" zouden worden behandeld, wüst hü nadrukkeiyk van de hand. Toestemming voor ambtenaren en vroegere ambtenaren tot het afleggen van verklaringen over feiten, die onder hun ambtsgeheim vallen, kan slechts worden verleend door de betreffen de autoriteiten. De proc.-generaal heeft in zün antwoord aan Romain Rolland zün standpunt op dezelfde wijze uiteengezet als in zyn schrUven aan Branting. OSLO, 23 Aug (Reuter.) Te Tromsoe arri veerde vanmiddag het visschersstoomschip ..Kvithvem", dat van de Berenellanden kwam Kapitein en bemanning bevestigden, dat men tydens den jongsten tocht een groot voorwerp in het net had gekregen. Voordat men het boven den waterspiegel had. zonk het ech ter weer. Het voorwerp woog ongeveer 200 K O. en was ongeveer 2 M. lang. Het was licht van kleur, deels wit. deels metaalkleurig. Aanvan kelijk nam men geen notitie van het gevaL Eerst op den terugweg sprak men er over, dat het wellicht het overbiyfsel was geweest van de „Latham", bet vliegtuig waarmede Roald Amundsen is verongelukt. Idert dien hield dr. Brünlng zich op den achtergrond. Partüdagen waren niet meer „zeitgemass en de uitwerking van het eens zoo sterke partyieven was problema tisch geworden. De pers, die hem jaren lang ten dienste stond, de „Germania” en haar „Mar- kische Volks-Zeitung" waren fn andere handen overgegaan en staan voortaan geheel onder deo persoonlüken Invloed van vice-kanselier von Papen. Von Papen was steeds een princlpieele tegenstander van de centrum-party en dr. Brii ning weet uit harde ervaring, wat hem van dien kant te wachten staat. Von Papen, wiens mislukking als rykskanselier voornameiyk aan de N. 8. D. A. P. moet worden toegeschreven, was de man, die Hindenburg voor het kanse- Merschap van Adolf Hitler wist te winnen en tnet von Neurath moet hü tot de weinigen ge rekend woeden, die van de oude garde in het nieuwe staatsbewind zün overgebleven. Voorals- -bog men beweert: zoolang „der alte Herr” nog leeft schünt hun uur niet geslagen te hebben. Daarentegen ressorteert dr. Briining gen „opvallend kunnen toeschünen”. Dat HU echter een speclalen legaat zendt naar de Weensche bevrijdingsfeesten ligt zonder meer in de lün der Pauselüke traditie. De bevrüdingsfeesten worden tydens Katholiekendag gevierd. Dat nu de Pauselüke'Legaat/vanwege de be vrijdingsfeesten in Weenen vertoevende, ook aan den grootschen katholiekendag deelneemt, door het celebreeren eener Pontificale H. Mis op het Slotplein van Schönbrunn (Zondag 10 Sept.) behoeft niemand te verwonderen. Ver rassend is. zooals wü vernemen uit een gesprek met dtrecteur-generaal Mgr. J. Fried, hoofd leider van den Katholiekendag, dat de H. Vader Zelf de kerkeiyke plechtigheden op het machtige Slotplein van Schönbrunn zal opluls- teren door een radio-rede in de Dultsché taal' De grijze patriarch van Venetië, kardinaal La Fontaine, zal den H. Vader te Weenen ver tegenwoordigen. -r T lt de eerste dagen van zün kanselier- I J schap geldt de opwekkende uitspraak van Adolf Hitler: „Ik wil hun. die tenslotte wellicht langs een anderen weg met hun volk méégaan, de hand toesteken. Ik kondig niet den eeuwigen strüd aan en dóe zulks niet uit zwakheid, maar uit liefde voor mün volk, om voor dit Dultsché volk te redden, wat In dere dagen van strijd verloren zou kunnen gaan.” Het katholieke centrum beriep zich op deze Uitspraak, toen men de leiding der party op droeg aan Hitler's voorganger, Heinrich Brii ning. In werkelükheld had deze stUIe staats man reeds gerulmen tyd de leiding van het centrum in handen. Dr. Kaas had drie Jaar lang zUn wensch te kennen gegeven, door een jon gere kracht vervangen te worden. In de zeven tigjarige geschiedenis der centrumparty was hü onder de vele party leiders de eenige, die het priesteriyk gewaad droeg. Thans, nu hü werd opgevolgd door een katholieken leek, wend de van het centrum opnieuw gehand- I>s persooniyke Invloed van prelaat Kaas was ertoe noodlg, den voormaligen kan selier Brünlng voor zün terugkeer in het po litieke leven te winnen. Achteraf kan men diens tegenstand begrijpen: tegen zün wil moést hü plaats maken voor den leider eener bewe ging. welke geen andere partyen duldde. Het nationaal-socialisme diende zich slechts aan als party, zoolang het om de macht vocht en dus rekening moest houden met het parlementaire systeem. Beter dan wie ook wist Dr. Brünlng. dat alle partijen, dus ook het cen trum, als sneeuw voor de zon zouden verdwü- nen. zoodra Hitler aan 1 bewind zou komen. Niettemin aanvaardde hy met de ootmoedige volgzaamheid van den geloovige zün nieuwe taak en begaf zich naar de Wilhelmstrasse, om zyn opvolger, rykskanselier Hitler, hiervan in kennis tü stellen. Van deze historische ont moeting tusschen de vertegenwoordigers van fwee sterk uiteenloopende werelden kreeg de buitenwereld weliswaar niets naders te hooren, maar men kan aannemen, dat rij in de ziens wijze van beide mannen geenerlei verandering beeft teweeg gebracht. Immers: enkele weken later volgde op de Ineenstorting van Hugënberg's Duitsch-natio- nale party de opheffing van het centrum en de Beierscbe volksparty. Het partüsysteem moest plaats maken voor het principe van den ^Führer”, een beginsel, dat in scherpe tegen stelling staat tot de gedachte der democratie. Adolf Hitler heeft in zyn uiteenzettingen over het staatsrecht te kennen gegeven, dat de di recte keuze van den leider voor Duitschland de aangewezen staatsvorm is. Dr. Brüning. die het ontstaan, den groei en den strüd der na- tlonaal-socialistische beweging jaren achtereen met voorzichtige belangstelling volgde, voorzag. dat zün taak volbracht zou wezen, zoodra Hin denburg zün vertrouwen Van Briining zou over- dragen op Hitler. (Van onzen Weenschen correspondent) Zooals wy reeds mededeelcen zal Rome een speclalen legaat naar Weenen zenden, om den H. Vader op den Weenschen Katholiekendag te vertegenwoordigen. Misschien is dit niet heelemaa] juist uitge drukt. Feltelük zendt de H. Vader den legaat om zich te laten vertegenwoordigen bü de be vrijdingsfeesten van Weenen. Tusschen de verovering van Konstantlnopel <1453>. de bevryding van Centraal-Europa door den zegepraal bü Weenen (1683) en den de- flnltleven vrede van Belgrado (1739) lagen de groote eeuwen, die over het Avondland beslis ten: cultureel voortbestaan van Europa of Eu ropa onder de macht van het Oosten. De groote rol in dezen strüd op leven en dood speelden het Huls Habsburg èn de Hei lige Stoel van Rome. Tweehonderdtachtig Jaren lang gedurende 38 pontificaten van Nicolaas V tot Clemens XII, heeft Rome gestreden tegen het gevaar van de Turksche invasie. De beroemdste strüd tegen de Turken was wel Marcus Aviano, die zooveel heeft by gedragen tot overwinning op de Turken bü Weenen in 1883, welke overwinning tydens den katholiekendag gevierd wordt. Dat de H. Vader een speclalen afgezant zendt naar den Weenschen Katholieken dag te Weenen. naar dézen Katholiekendag, juist in een tyd. dat zooveel delicate kwesties aanhangig zün, zou eventueel bepaalde krin- n de veronderstelling, dat hiermede dr. Brü ning wordt bedoeld, stelt de „Völkische Beobachter” den elsch: „Wü verwachten. dr. Brünlng op deze onthullingen ant- BILBAO, 24 Aug. Naby Miranda aan de Ebro (Oud-Castillë) reed de auto, waarin de Pauselüke' nuntius Mgr. Tedeschini gezeten was. in een scherpe bocht tegen een boom nuntius werd naar een ziekenhuis bracht, waar geconstateerd werd, dat eenige ribben gebroken waren. De auto was zwaar beschadigd. MEXICO CITY. 23 Aug. (Reuter) Onder lei ding van generaal ÖaUes, den wegens de ver volging der Katholieken berucht geworden oud- presldent, is een zesjaren-plan opgesteld om de hulpbronnen van Mexico volledig te gaan be nutten. teneinde een herstel teweeg te brengen in het economisch leven des lands. Het plan omvat oj. de mogelijkheid van het aangaan eener handelsovereenkomst met de Vereenlgde Staten, ter voorbereiding van wat Calles voorspelt als een „economisebe staal van oorlog tusschen de continenten". LEIPZIG, 23 Aug. Naar Wolff verneemt, is mr. dr. Sack uit Berlyn als door den beklaagde gekozen verdediger voor den in het Rüksdag- brandproces aangeklaagden voormaligen oom- munistischen Rüksdagafgevaardlgde Torgler toegelaten. Aanvankelük was mr. Buber als verdediger toegewezen. Het proces sal ten deele worden gevoerd, waar in hoofdzaak alls voor de bewysopnemlng in aanmerking komende getuigen in verhoor zullen worden genomen. Over den aanvang van het proces is nog steeds niets definitiefs bekend. woordt.” Dit verslag uit de „Völkische Beobabchter” werd in vele andere Dultsché dagbladen over genomen en opnieuw houdt iedereen zich bezig met den voormaligen kanselier dr. Brünlng. Ik hield het onder deze omstandigheden voor wenscheiyk, dr. Brünlng persooniük op te zoe ken en begaf my naar het Hedvrig-Kranken- haus, waar hij een teruggetrokken leven leidt. Hier ontvangt hü het bezoek van vnenden uit zün vroegere omgeving, vermüdt ajje onnoodlg contact met de buitenwereld en doet alles, wat binnen zijn zeer beperkt vermogen ligt, om on- noodige opschudding te vennüden. Vooral voor de pers is hü niet meer toegankeiyk. BÜ een vorige ontmoeting, ruim twee maan den geleden, werd ik eerst door Ministerialrat Egbrink ontvangen, die a!S patiënt in het zie kenhuis vertoefde. Deze heeft als hersteld het ziekenhuis weer verlaten, maar bezoekt dr. Brü ning nog vrij geregeld. Ditmaal vind ik den voormaligen rykskanselier geheel alleen op het balkon van zün sobere woon-slaapkamer. Hy houdt zich bezig met een boek over het „Antlltz Brasiliens” en R:hünt niet te begrijpen, wat men eigenlijk van hem wil. „Het gaat hierby vermoedeiyk om *n publi catie van een week geleden in de „Daily Herald en hiervan schynt men een gedeelte in de Ne derlandsche bladen overgenomen te hebben. Ik behoef u wel niet te verzekeren, dat door mü geen brief naar het Vaticaan werd verzonden. Over den tegenwoordlgen rykskanselier heb ik mü nooit tegenover wie dan ook onvriendelük uitgelaten en het ligt stellig niet in mün voor nemen, zulks ooit te doen. Over het concordaat werd door mü niets geschreven en met de be sprekingen dienaangaande te Rome heb ik my nimmer ingelaten.” Dr. Brünlng schünt zich van al deze beschul digingen niet al te veel aangetrokken te heb ben, want hü ziet er opvallend veel beter uit dan tydens zün kansellerschap. Om begrtjpe- lüke redenen blüft hü in Duitschland wonen en verlaat slechts zelden de rijkshoofdstad. Ik breng het gesprek op de bewering, dat hü zich in een klooster denkt terug te trekken. Hü schiet in den lach en antwoordt met een afwü- zend gebaar: „Absoluter Quatsch! Ik woon hier immers al ongeveer in een klooster en voel me in deze omgeving volkomen op mün gemak. Zulke berichten komen telkens opduiken. Ook moet ik van plan zün. ergens in het buitenland een professoraat te aanvaarden. Vertelt u maar, dat ik er zelfs niets van weet.” Ik waag dr. Brünlng, of hü op het verlangen van de „Völkische Beobachter” denkt in te gaan. Hü schynt hier niet veel voor te voelen, maar ik geef hem al' myn meening te kennen, dat onder de gegeven omstandigheden een dul- deiyk antwoord wenscheiyk geacht moet wor den. Hü overlegt een oogenblik en dicteert dan in de Dultsché taal het volgende antwoord, dat In de eerste plaats bedoeld is voor de Neder landsche organen, die zich met hem bezig hiel den: „Tegenover een reeks geruchten, welke laatsten tyd in binnen- en buitenlandsche dag bladen werden verspreid, hebben wü In over leg met dr. Brünlng vastgesteld, dat door hem geen brief aan bet Vaticaan is geschreven eh dus ook door hem geen waarschuwing tegen den de Oost-Pruisische Messe te Koningsbergen, die dit en twintigste maal wordt gehouden. r—H r—n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1