Engeland, Ierland en Irak Bezoekt de MOTORRACES te Alkmaar, op 27 Aug. 1933 (1en Kermis-Zondag) ONS BLAD w nissen op het groene eiland Indruk, dat de Engelschen in het algemeen blij zijn, dat Engeland niet meer de verantwoor delijkheid draagt voor de dingen in Ierland. Men was bevredigd over het verloop der, niettegen staande het verbod van De Valera, toch hier en daar gehouden demonstraties der blauw hemden. De ontwikkeling heeft zich thans vol trokken zooals te verwachten was. De Valera heeft de organisatie der %lauw-hemden verbo den en onwettig verklaard en heeft voor de licten van die zijde een militaire rechtbank In- gèsteld. die zware straffen, tot zelfs de dood straf toe kan opleggen. 38 B 9 r Het nieuws van heden O’Duffy trotseert De Valera’s verbod in Rusland De Oise versperd De hongersnood LASTIGE PROBLEMEN DER POLITIEK DEH. VADER AAN GROOT GEVAAR ONTSNAPT 1 DE BAROMETER JOH. LAUWERS Aarwang half twee „Alcmaria.K K K STUS 1933 fz— DE PRESIDENT IN HET ARBEIDSKAMP Engelsche zorgen De Rijksdagbrand hemden Nog een incident den hongerdood redden Hulpexpedities Regeering neemt maatregelen Noodweer teistert J oego-Sla vië Mgr. Schreiber Het noodweer in de V.S. Marquet moet zwijgen Het Goerreshausproces Op het S. A. I. congres MANOEUVRES IN SURREY De Lindberghs gestart 1 AARDBEVING IN NICARAGUA iL” ten. Een acte van beschuldiging van 230 bladzyden ZONDAG PARADE TE CORK Weer een sabotage- proces te Moskou De H. Vader wil, koste wat kost, de millioenen menschen van DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN nnea ril te I 138. Een afdeeling van den radiodienst in actie bij de manoeuvres van het Engelsche leger in Surrey, Sterke troepenmacht te Dublin W” 4T 7 lezel- VRUDAG 25 A PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerartikelen 39 19 Seniores, 18 Juniores, 14 Nieuwelingen De oogst in vele plaatsen voor een groot deel verwoest President Roosevelt bezichtigt op een reis door het Shenandoah-dal het arbeiders- dienstkamp te Harrisonburg Twintig dooden; de schade op vele millioenen dollar geraamd PERS VRIJDAG Militair vliegtuig stort neer op de plaats, waar juist de Pause lijke auto is gepasseerd concentratiekamp zat it ten voor de blauw- 3 3 ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55 c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Ook naar Kopenhagen? Men vermoedt dat De Valera een 21 Sept, behandeling van het proces 760 ïn ijna was verleden week In Londen Indische marinebegrooting aangenomen Steunregeling voor consumptie-aardappelen. Mislukte moordaanslag te Nijmegen. O O f9 storm naar het gebied van Ulster. Daar. was. verzekeren. In c.' *tae. het «er. oorzaakt door het Tnstorten van de spoorbrug over den Oosteljjkeh arm van de Potomac, die door het aanhoudende noodweer sterk is ge zwollen. De passagiers vluchtten in nachtge waad uit ae wagens en werden In een reddings- trein naar Washington geb/acht. DUBLIN, 24 Aug. (V.D.1 Generaal O’Duffy heeft ondanks de door de regeering aangekon- dlgde verboden besloten, zijn propaganda-actie In het (and op de oude wijze voort te zetten. in doen barri- Hei brandende munitiedepot nabij Rijmel op- Oise. De graanrechten zullen niet gelden voor export- e leren. MEXICO, 24 Aug. (Reuter) Uit Managua wordt gemeld, dat deze stad door een aard beving is geteisterd. De stad Leon is gedeeltelijk vernield. nacht en de Z. H. de Paus aan een groot gevaar ontsnapt. 21 Sept. as. begint te Leipzig de behande ling van het proces Inzake den brand in het Rijksdagge bouw. Generaal O’Duffy trotseert het verbod van De Valera: h(J kondigt een parade te Cork aan voor Zondag a_s. Nieuwe overstroomingsramp in China. Duizen den menschen verdronken. De hoofdaangeklaagden in het Goerreshaus proces Maus. Stockey en Brüning hebben boo ger beroep aangeteekend. KEULEf). 24 Aug. (W.B.) Evenals de be klaagden in het Goerreshausproces Maus, Stoc ky en Bruenlng. heeft ook het O. M. tegen het oordeel revisie aangevraagd. Hoogste stand op Vrijdag uur 288 Vorige stand 7-M wat. ZolL ebr. oep, tus. Reis van (United Press) De stakende Fransche schippers versperren de Oize. rdinaal Fumasonl Biondi komt niet naar Witten». N” i 72 olL tus. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR telefoon Administrate 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f2.85 fAet geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaernestad - Haarlem ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 282 APe- rater. iers- nede. 1 uit. ision om- ?gen. 3 9 3 on ers. 3307. otj anaf jzen. 5EN. eis ers. Ing, IA" S! tl de „silly season”,.het flauwe seizoen, zoo als de Engelschen den tijd der zeeslan- at Ierland betreft, is de Engelsche pers zeer gereserveerd. Zjj geeft al leen een kroniek van de gebeurte- Men krtjgt den KOPENHAGEN. 24 Aug. (V. D.) Lindbergh is te 16 uur op de Shetland-eilanden aangeko men. Het staat thans vast, dat het echtpaar binnenkort een bezoek aan Kopenhagen zal brengen. WASHINGTON, 24 Aug. (V. D.) De snel trein New-YorkOrleans is in de nabijheid van Washington ontspoord. De locomotief de drie eerste wagens stortten in de Potomac- rlvler. Vier personen, onder wie de machinist en de stoker, kwamen om het leven. Meer dan 40 passagiers werden gewond, va» wie 5 ern stig. Nader wordt gemeld, dat het ongeluk is ver- BERLIJN. 24 Aug. (V.D.) De gezondheids toestand van Mgr. Schreiber, blsschop van Ber lijn, is in de laatste dagen sterk achteruitge gaan. Het verval van krachten is zoo ernstig, dat er reden is tot groote bezorgdheid. De Nun tius heeft den zieke bezocht en hem den bij zonderen groet en zegen van Z. H. den Paus overge gracht. Gisterenmiddag begaf hij zich naar Cootshill. waar zich op een geheim bevel een groot aan tal blauwhemden. gekleed in het blauwe unl- formhemu der lersche fascistische beweging, verzameld had. Bij aankomst te Cootshill hlelo O’Duffy een rede, waarin hij verklaarde, dat zijn Nationale Garde thans 45.000 leden in Ierland telde, waarvan ongeveer vier vijfde gedeelte af komstig was uit het graafschap Munster. Het minst vorderde de beweging in het Graafschap Cork. NOORD-BOLLANbSCB DAGBLAD PARIJS, 24 Aug. (V. D.) Op het socialisti sche congres is het heden tot een Incident ge komen. toen Marquet. de vertegenwoordiger van de fractiemeerderheld In de Fransche Ka mer, het woord vroeg, om de rede van Leon Blum te beantwoorden De voorzitters. Van- dervelde en Adler, verklaarden, dat zij het woord niet konden verleenen, daar reeds drie Fransche vertegenwoordigers hadden gespro ken Marquet kondigde daarop aan, dat hij zou spreken bij de stemming over de resolutie. Tijdens de debatten verklaarden een Deensch en een Spaansch gedelegeerde zich tegen sa mengaan met de communisten. f MOSKOU, 24 Aug. (V. D.) Van de zijde der Justitie wordt medegedeeld, dat zy de beschik king heeft over materiaal inzake onvoldoende levering van machines voor den graanoogst. Eenige fabrieken hadden de voor de transporten noodlge vrachtauto's in onvoldoenden staat af geleverd. Sommige waren afgeleverd zonder banden, andere zonder lichtinstallatie. In ver band hiermede zijn 18 personen, die hiervoor in de betrokken bedrijven verantwoordelijk wa ren. gearresteerd en zullen thans wegens sabo tage terecht staan. Als openbaar aanklager treedt de advocaat-generaal Wlsjlnskl op. BELGRADO, 24 Aug. (V. D,) Op vele plaat sen in Joego-Slavië heeft noodweer gewoed. Hagelbuien hebben overal groote schade aan gezichten door den bliksem zijn verscheidene personen gedood. In Slowenië hebben wolkbreuken overstroo- rningen veroorzaakt, zoodat in verschillende steden de brandweer moest ingrijpen om be dreigde menschen uit hun woningeq te redden. In Slawonië vernielde de hagel alleen reeds te Osijek ruim drieduizend vensterruiten. Verschei dene boeren werden door den bliksem getroffen en gedood. Ook de omgeving van Zagreb heeft zwaar ge leden. De vooruitzichten van de opbrengst van den mals- en fruitoogst, doch vooral van den wijnoogst zijn In vele streken met zeventig pro cent verminderd. lairste en meest gehate mannen in Ierland. In den opstand tegen Engeland veroverde O’Duffy zich een vooraanstaande functie in het lersche Jeger. Toen het tot een wapenstilstand met En geland kwam, plaatste O’Duffy zich aan den kant van Collins en Griffith, die het verdrag met Engeland onderteekenden. en voerde een verbitterden strijd tegen De Valera en zijn Slnn Feiners. Van den vroegeren premier Cosgrave kreeg O’Duffy opdracht, de politie in den nieuwer, staat te reorganiseeren. Hij bouwde een uit stekenden politiedienst op, doch kwam al ter stond met De Valera in conflict, toen deze in 1927, uit Amerika teruggekeerd, zijn „republl- keinsch leger” stichtte, dat onmiddellijk werd verboden. In 1931 werden de botsingen tusschen de re publikeinen en de politie steeds heviger; het parlement nam een wet aan tot verzekering der openbare veiligheid, volgens welke het lidmaat schap van de Valera's republlkeinsche leger met den dood kon worden gestraft. O’Duffy’s geheime politie heeft honderden republikeinen in de gevangenis gebracht, doen de ironie der geschiedenis wilde, dat in 1932 de verkiezingen de Valera aan het bewind brach ten, zoodat O’Duffy met zijn politie plotseling 'onder den zoo bitter bestreden tegenstander kwam te staan. Aanvankelijk was het niet De Valera's plan O’Duffy uit zijn ambt te ontzetten, doch toen O’Duffy goed vond, dat de partij van Cosgrave een particulier leger, het „witte leger”, ging vormen, werd hij op staanden voet ontslagen Daarmede stonden de tw(ee oude tegenstanders weer fel tegenover elkaar. O’Duffy heeft bij de vorming zijner garde uit- Generaal O’Duffy deed het eenige wat hij doen kan: een af wachtende houding aannemen. Het is te hopen, dat door het besluit van De Valera nieuwe woelingen worden voorkomen. Want zou de broederstrijd met de fascisten losbreken, dan zou deze al heel licht kunnen ovei in het Zuiden en Westen van het ..onbevrijde Ierland" leeft een sterke Katholieke minder heid. die met ongeduld den dag verwacht, dat Ierland een éénige staat zal worden met één hoofdstad: Dublin. Er zijn daar echter fana- tieke protestanten, die van elke gelegenheid gebruik maken, om hun Katholieke medebur gers bij zoogenaamde llloyale demonstraties te overvallen. Men herinnert zich nog weL hoe ten vorigen Jare deze fanatici met steenen en stokslagen tegen de Ulster-Katholieken demon-, streerden, die naar het Eucharistisch Congresl in Dublin wilden gaan. Had het episcopaat in Ierland kerkelijke plechtigheden voor de doöde vrijheidshelden niet verboden, dan zouden zulke plechtigheden ook door de Ulster-Katho lieken zijn gehouden en dan zou het zeker weer tot vechtpartijen met alle gevolgen van dien zijn gekomen. BERLIJN, 24 Aug. In het proces over den Rijksdagbrand, dat zooals gemeld op 21° Sep tember te Leipzig begint, zullen vijf verdach ten zich te verantwoorden hebben. Vooreerst de 24-jarige Nederlander Ifarinus van der Lubbe, van beroep metselaar, wien als verdediger is toegewezen de advocaat Leuffert uit Leipzig. Verder zal terechtstaan het 40-jarig gewezen communistische Rijksdaglid Ernst Torgler. aan wien dr. Sack uit Berlijn als ver dediger is toegevoegd. De drie andere verdachten zijn: de 51-jarige letterkundige Georg Dimitrof, de 31-jarige student Blagoi Popoff en de 36- jarige schoenmaker Wassil Tanef, die alle drie dr. Teichert uit Leipzig als verdediger zullen hebben. De rechters moeten voor dit proces niet min der dan 35 dossiers doorwerken. Het Is hun taak het resultaat van het vóóronderzoek aan de hand van de mondelinge verklaringen te bestu- deeren, waarbij de acte van beschuldiging, die 230 bladzijden beslaat, als wegwijzer dient. Het O.M. heeft in totaal 110 getuigen en des kundigen gedagvaard, doch het is mogelijk, dat hun aantal nog aanzienlijk zal stijgen, daar zoowel het Hof als de verdachten, nieuwe ge tuigen kunnen dagvaarden. Zooals reeds gemeld, zal het verhoor der ver dachten in Leipzig plaats hebben. Vervolgens zal het Hof zich naar Berlijn begeven om een indruk te krijgen van de plaatselijke omstan digheden in het Rijksdaggebouw. Daar de meeste getuigen in Berl”n wonen, zullen door de behandeling in de hoofdstad .".anzienljjke kosten worden bespaard. VATICAAN-STAD, 24 Aug. (Reuter) Een hier uit Rusland teruggekeerde Pauselijke af» gezant heeft aan Z. H. Paus Pius XI rapport uitgebracht over zijn ervaringen in de Sovjet unie en mededeellng gedaan van den ver- schrlkkelijken winter, dien de bevolking aldaar te wachten staat, met den dreigenden hon gersnood voor oogen. De afgezant vertelde den H. Vader, dat naar schatting IC 8 12 millioen menschen den ko menden winter van honger souden omkomen. Bij deze mededeellng merkte de afgezant op, dat de Paus zijn tranen niet kon bedwingen. Na een öogenblik van stilte overmeesterde de Paus zichzelf echter en zeide rustig: „WJ moeten een weg vinden om dit. koste wat het kost, te voorkomen". Men gelooft, dat de H. Vader overweegt hulp expedities naar Rusland te zenden in den geest als dit eenige jaren geleden geschied is. 6 over den kop werd echter drukkelijk ontkend, dat hij de dictatuur wil of ook n.aar In het algemeen politieke doeleinden nartreeft. Later gpt hij toe, dat zijn beweging toch wel een politiek karakter zou kunnen gaan aannemen; hij sprak zich uit tegen het parle mentarisme en daar De Valera van meening is, dat O’Duffy’s beweging beoogt de huidige staatsinstellingen met geweld te wijzigen en niet langs den weg eener verkiezing, heeft hij deze thans bulten de wet gesteld. 20 bedraagt. De njaterieele schade, daaronder begrepen de schade aan den oogst, wordt ge schat op vele millioenen dollars. De minister van Openbare Werken confe reerde heder met de prefecten der vier betrok ken departementen. Er werd besloten tot een aantal maatrege'.en, die noodzakelijk zijn om de vrijheid van arbeid te verzekeren, aldus meldt Reuter. gen noemen, door de hooge politiek onderbro ken. Het zag daarnaar uit, omdat MacDonald zijn werkelijk verdiende vacantie onderbrak en uit Schotland naar het zomerleege Londen kwam. Hij bleef er echter maar één dag om een onderhoud te hebben met den Engelschen gezant in Irak, die van de koele Noorsche fjorden naar het heete Bagdad terugkeert om te onderhandelen met dë functionarissen van het ..Foreign Office” over de affaire der Duitsche voorschriften op scheepvaart-devie zen en oen wat te praten met den staatssecre taris voor de dominions over Ierland. Daar mede was dit korte politieke intermezzo ten einde en bij het vertrek naar Lossiemouth gaf de secretaris van den premier-minister vra- genden het antwoord, dat de hoop bestond, dat MacDonald thans 4)n vacantie ongestoord ten einde zou kunnen brengen, dit wil zeggen tot de derde week In September. erwljl men in Engeland rustig en gela ten den toestand In Ierland beziet, toont men groote bezorgdheid voor de gebeurtenissen in Irak. Engeland is nog altijd de gewichtigste, Christelijke macht In de Mo- hammedaansche wereld. De onderdrukking of vervolging van Christenen of Christelijke volksstammen onder Mohammedaansche heer schappij heeft Engeland reeds dikwijls voor moejlijke problemen geplaatst. In deze tijden yaif Volkenbond en van politieke waakzaam heid in heel de wereld zijn deze problemen niet meer van de agenda te schuiven door een hu moristische opmerking, zooals indertijd Pal merston maakte, die tijdens een debat over ruik een kwestie zeide. dat er geen lastiger mensch op de wereld was dan een afgevaardig de, die zijn vacantie in Azië had* doorgebracht. Ditmaal zal wel geen enkele afgevaardigde naar Irak gaan. Er is In Europa genoeg te doen. Maar verwacht wordt niettemin, dat er vele vragen over de Irak-kwestie In het La gerhuis zullen worden gesteld. Er zijn ook bjj den Volkenbond bezwaren binnengekomen van de zijde der Christelijke Assyriërs en van de re geering van Irak, die met elkander in strijd MJn. Reeds heeft Irak een telegram aan den Volkenbond gericht, waarin het verklaart, dat maar een deel der Assyriërs in opstand is ge komen en dat de rust weer volkomen Is her steld. In Engeland wordt dit telegram zeer sceptisch besproken. De Engelsche regeering Staat er op. om met Koning Felsal van Irak tot een principieele overeenkomst te komen. Dit is de taak, die de zoo plotseling naar Bagdad teruggezonden Engelsche gezant heeft te vervullen. Het feit, dat de koning zijn voor genomen reis naar Zwitserland, waar hij om gezondheidsredenen heen wilde, heeft opgege ven. om den gezant te kunnen ontvangen. Is niet alleen maar een hoffelijke geste. Eenige weken geleden bracht Felsal namelijk een staatsbezoek aan Londen. Het hoofddoel van «Ut bezoek was het verkrijgen van een leening. Onder deze omstandigheden kan men zich niet toed keeren tegen Engelsche Inmenging. Het probleem Is niet eenvoudig. Men moet name lijk trachten aan den Christelijken strüdersstam der Assyriërs, die duizenden jaren in de ber* Tot groote verrassing der aanwezigen kondig de O’Duffy daarop aan, dat Zondag as. te Cork een groote parade der blauwhemden zal worden gehouden, waaraan 40.000 man zullen deelnemen. Algemeen verwacht men, dat De Valera de Blauwhemden-organisatie een termijn van eenige dagen zal geven om zich zelf te ontbin den. Mocht dit niet geschieden, dan zal hij waarschijnlijk direct daarna tot arrestaties over gaan. O’Duffy heeft by enkele gelegenheden reeds over zijn te verwachten arrestatie gespro ken. Blijkbaar verwscht hij daarvan een groote propagandistische werking voor zijn zaak. Te Dublin is een sterke troepenmacht gecon centreerd. In sommige kringen gelooft men, dat deze bestemd is voor bewaking van een con centratiekamp. dat De Valera zou willen Inrich ten als het aantal gearresteerde blauwhemden te groot mocht worden. LEIPZIG. 24 Aug. (WB.) De president van den vierden strafsenaat heeft de openb be handeling van hef proces inzake den RUksdag. brand vastgesteld op 21 September as., ’s mor gens te 9 uur. De eigenlijke zitting vindt plaats te Leipzig doch de getuigen-verhooren worden In het Rijksdaggebouw gehouden. gen van Noord-Koerdistan heeft gewoond en na den oorlog aan het ..volksverhuizen” is ge gaan, een nieuwe bakermat in het Arabische koninkrijk te verschaffen. Dit elscht ten minste de grijze patriarch-vorst van den stam, dien een Engelsch militair vliegtuig uit Bag dad heeft gehaald, waar hjj als gijzelaar gevan gen zat. By de vredesonderhandelingen te Parijs in 1919 heeft Lloyd George reeds energiek, maar zonder succes dezen eisch ondersteund. Er werd indertijd ondeugend gemompeld, dat Lloyd George, in hoofdzaak dit daarom deed, omdat hij er trotsch op was een volk te heb ben ontdekt, waarvan de andere leden der ..groote vier" nog nooit iets hadden gehoord. In Palestina hebben de Engelschen al bitter ervaren, welke bezwaren, moeilijkheden en complicaties het stichten van een zelfstandig, autonoom gebied voor elementen, die niet tot het land behooren en een vast aaneengevoegde eenheid vormen temidden eener Arabisch-Mo- hammedaansche wereld met zich medebrengt. Maar het vinden van een oplossing is niet te vermijden en het moet een oplossing worden, die noch het Arabische nationale gevoel, noch de gevoeligheid van het Christelijke Engeland kwetst. KOPENHAGEN, 24 Aug. (Reuter). Het echt paar Lindbergh is vanmorgen tegen 13 uur plaatselijke tijd van Trangisvaa op de Faroër- eilanden opgestegen om naar Lerwick op de Shetland-ellanden te vliegen. Lindbergh wei gerde mededeellng over zijn verdere plannen te doen. Te Kopenhagen heeft zich een comité gevormd, dat het echtpaar Lindbergh een officieele plech tige ontvangst wil bereiden. Hun aankomst te Kopenhagen' kan vermoedelijk reeds Vrijdag geschieden. De strijd tusschen de regeering van den ler- schen Vrijstaat en de nationale garde is in vele opzichten een kamp tusschen haar leiders: de premier De Valera eenerzijds en generaal O’Duffy anderzijds.. Laatstgenoemde, in het bui tenland ook bekend als controleur van de be kende lersche sweepstake, behoort tot de popu- De machine sloeg door de telegraafdraden en vernield. De piloot liep slechts lichte verwondingen op. ROME. 26 Aug. (Reuter.) Z. H. de Paus heeft vandaag een bezoek aan Castel Gandolfo ge bracht, om de restauratiewerkzaamheden op de Pauselijke zomerresidentie in oogenschouw te nemen. PARIJS, 24 Aug. (V. D.) Algemeen schetsen de ingewijden- den toestand van vandaag In het conflict in de binnenscheepvaart tusschen zeil en motorbooten als de stilte die 'dsn vooraf gaat. 1 Nadat *le stakers In den afgeioopen de Olsne b(J Eragny tusschen Pontoise plaats, waar zij in de Seine uitmondt, door 19 aan elkaar gevoegde rijen schepen volkomen versperd hebben, zijn de autoriteiten tot de overtuiging gekomen, dat zij hun strijdkrach ten aartzienlijk moeten versterken alvorens een aanval op deze rivierbarrlcade te kunAei temeer omdat niet ver van deze grocw cade een kleinere barricade door ^f rijen schepen wordt gevormd. In den loop van van daag zijn nabij Pontoise nieuwe afdeelingen gendarmerie en matrozen geconcentreerd. De Seine heeft men tot nog toe vrij weten te houden. De meeste schepen zijn door me: marinesoldaten bezette sleepbooten in een doodloopenjien zijtak gesleept. In het kanaal naar de Ardennen nabij Berry- au-Bac hebben gendarmes uit Reims en Laon een barricade van schepen uit elkaar weten te krijgen, zoodat het verkeer hier hersteld is. Naar United Press meldt, is de Paus, en zijn gezelschap op den te rugweg aan een groot gevaar ont snapt. Een militair vliegtuig is na melijk neergestort op den weg, waarlangs de pauselijke auto een paar minuten tevoren gepasseerd NEW-YORK, 24 Aug. (V. D.) Door noodweer aan de Oostkust der V. S. is groot aantal electrische leidingen vernield Voor het eerst sedert 1886 is de fakkel van hei Vrijheidsbeeld uitgedoofd. Gemeld" wordt, dat het totale aantal dooden Het noodweer in de V. 8.; twintig dooden, millioenen schade. Trein verongelukt. ROME. 24 Aug. (Reuter). Zooals gemeld, bracht Z. H. de Paus heden een bezoek aan het pauselijk zomerverblijf te Castel Gandolfo. Op den heenweg sprong een band van den pauselijken auto. De H. Vader stapte uit en zette aldus den voet op Italiaanschen bodem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1