ONS BLAD Aan het strand van Riccione I I HU on heden Het nieuws Een graanaccoord I RADIO RECORD van De Europa-politiek DE BAROMETER MUSSOLINI EN DOLLFUSS CONFEREEREN JOH. LA.U W.ERS PAYCLOr 3 ALKMAAR Ontwikkelen en afdrukken Idylle ter zee in N tgs I s ZATERDAG 26 AUGU ALS N.S.D.A.P. HAAR PARTIJDAG HOUDT Mussolini ONTVAN GLAM PEN VANAF F 2.50 Het S.A.I.-congres De export beperkt Vy7 achtergelaten Alpinisten Geen inflatiepolitiek Tiy moet Verzoek adn landbouw- crediteur» Alfonso behoudt zyn aandeelen j De doodstraf voor ont voerders Oorlogsschepenbouw als werkverschaffing Spaansche regeering het ongelijk De scheepsbarricade op de Oise Cubaansch congres ontbonden Blauwhemdenbetooging verboden Uitgeweken Duitschers- bestraft Gandhi’s gezondheids- toestand Parijs komt op voor de Kleine Entente Op den Mont Blanc be zweken Sterke aardbeving gere gistreerd Annie Besant ernstig ziek Thans nog de groote versperring Epicentrum vermoedelyk ten Z. van Alaska Grondwet van 1901 weer in- gevoerd Marquet stelt nationaliteit tegen over rassenleer N.V. Ned. Verzek. -Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Cathatijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242. Tel. 82797 Ktpitial- VolksverzekeriRg DIT NUMMER BESTAAT UIT ZESTIEN BLADZIJDEN J9 Mussolini wil een 4-mogendheden vergadering te Rome De Os». Rom. over den brief van Brüning Het Weer1111"11111111111111™1 N.V. Gloeilaapenfabriek „Radian” Deze samenkomst schijnt tot wat economische hulpmaatregelen beperkt, die Oostenrijks leven rekken, niet redden” fVEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Althans voorloopig, verklaart Roosevelt Invoerlanden verlagen hun tarie ven, als een bepaalde inter-, nationale prys is bereikt een maand volkomen Dollfuss Voorloopig reen inflatiepolitiek verklaart Rooae- vrlL Limburgsche steenkolen der WerU< maar Lelaar aangeschoten b|j Weert. Si correspondent) O O w— Frankrijk t Het ontwikkelt (United Press) A* rust nemen i I de ver- Hooffste stand Zaterdag 1 nr njn.: 76» Vorige stand 75» 't De Europeesche roelkampioenschappen. De wielrenner van Hont verbetert op de Roer- mondsebe baan i het werelduurrecord. belastingverhoogtag te Den Haaf. IwedstrUd NederlandItalië. «held in Indië. In de mélange? DUBLIN, 25 Aug. (VD.). De lersche regee ring heeft de demonstratie der Blauwhemden. die as. Zondag in het graafschap Cork sou worjen gehouden, verboden. 124 ER iR ALBANY. 35 Aug (Reuter) De gouverneur van den Staat New-York heeft de wet onder- :eekend, waarbij de doodstraf wordt gesteld op uitvoering Ingeval de slachtoffers niet In vrij heid zyn gesteld, vóórdat het proces begonnen Is. Voor andere gevallen kar ook levenslange gevangenisstraf worden gegeven. BOMBAY, 25 Aug. De toestand van de pre sidente van bet theosofisch genootschap en de voorvechtster van de Indische autonomie, de 86-jarlge dr. Annie Besant, verergert en haar krachten nemen af. i hem de |k tragisch EN. HAVANA, 25 Aug. (Reuter) De regeering van De Cespedes besloot het Congres te ontbinden en de grondwet van 1901 te herstellen. Hier door worden alle hooge staA^functionnarlssen. die volgens de grondwets-herzlenlng van 1928 zijn benoemd, van hun functie vervallen ver klaard. Voor den partijdag der N.S.D.A.P. te Nürnberg wordt een overweldigende belangstelling verwacht. Omvangrijke voorbereidingen zijn dan ook getroffen. Op onze foto ziet men de gemetselde reuzen-ketels, waarin het eten voor de menschenmassa gekookt wordt. Op den achtergrond wordt een groot tentenkamp gebouwd BOMBAY, 25 Aug. (VX>.) Gandhi Is na het verlaten van de gevangenis en na het beëindi gen van zijn voedselwelgering door eenige dok toren onderzocht, die verklaren dat hij ten zeer ste verzwakt Is. Hij moet zoowel physlek als geestelfjk volkomen rust houden en moet alle Inspanning In den vorm van correspondentie of Interviews vermijden. Waarschijnlijk zal hij een maand volkomen rust nemen. NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD WASHINGTON. 25 Aug. Minister Swanson heeft een contract onderteekend voor den bouw van twee vliegtulgmoederschepen, kostende 19 millloen dollar per stuk, en van twee lichte destroyers, die elk 11H millloen dollar kosten De bouw 13 een onderdeel van het regeerlngs- program voor werkverschaffing. (United Press) BERLIJN. 25 Aug. (WB.) Ingevolge een schrijven van den rljk'mlnlster van Volksvoe ding heeft de Landhandelsbond zjjn leden verzocht, bij hun vorderlnger op landbouwers rekening te houden met de valorlsatie-moge- lykheden van den oogst. ROME. 25 Aug. (Reuter.) Een bank te Bilbao heeft bU een Italiaansche bank aandeelen in Industrieels ondernemingen gedeponeerd, wel ke toebehooren aan den ex-konlng van Spanje De Spaansche regeering, welke zich tot erf gename van den ex-konlng verklaart, heeft de Italiaansche bank doen aanzeggen, dat zy deze aandeelen, overeenkomstig de door de constl- tueerende Cortes aangenomen wet, by het Spaansche ministerie van Financiën moet de- poneeren. De ex-konlng is daarop een proces begonnen tegen de bank te Bilbao en heeft de effecten opgeëlscht. De rechtbank te Rome heeft zich thans ten gunste van den ex-konlng uitgesproken, aangezien de bedoelde stukken zich In Italië bevinden en de wet der Cortes daar niet van kracht Is. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 283 BUREAUX i HOE 6, ALKMAAR Jelefoon Administratie 433? Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voer boden Alkmaar f 2 85 Met geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de HV. Drukkerij De Spaarneslad Haarlem De torttand industrie. De eerste dag van de Nederlandsche rondvlucht vlot verloopen. Thans blijft dus nog alleen de groote ver sperring bij Eragny over, aldus V. D. Daar heerscht op het oogenbllk volledige rust, waar van de stakers gebruik maken om de waseb te i WASHINGTON. 25 Aug. (V.D.). President Roosevelt en de minister van Financiën, Woo- dln, hebben na een langdurige conferentie op Hydepark, het zomerverblijf van den president, verklaard dat de Amerikaansche regeering al thans op het oogenbllk niet van plan Is, een Inflationistische politiek te voeren. Woodln heeft zich optimistisch geult over den economlschen toestand van Amerika. Verder zelde hij dat het niet In zijn voornemen ligt af te treden. doen en de booten schoon te maken. Het pu bliek toont groote belangstelling. De Kamer van Koophandel te Bethune heeft de volgende motie gepubliceerd: „In verband met het feit, dat de kolenmijnen van Noord- FrankriJk door het stilliggen der rlvlerscheep- vaart groote schade lijden, terwijl de afzet eigenlijk een selzoensvermeerderlng moest te zien geven, verzoekt de Kamer van Koophandel dringend het verkeer op alle waterwegen te herstellen en de vrijheid van arbeid met alle middelen te waarborgen." De berichten In de Nederlandsche pers be treffende een brief, waardoor dr. Brüning het Vaticaan tijdens de onderhandellngen voor het Dultsch Concordaat gewaarschuwd zou hebben, nle; al te veel vertrouwen te stellen In de goede bedoelingen van Hitler en zijn regeering, hebben ook een echo gehad In de „Osservatore Romano”. Het Vaticaanse!) orgaan drukt de doo. ons reeds gepubliceerde ontkenning dezer geruchten van den ex-kanseller af en voegt daar zijnerzijds aan toe: „Om de waarheid te zeggen, was hier elk ver zoek om een démenti overbodig, wijl de ge ruchten absoluut geen démenti verdienden." BERLIJN, 25 Aug. Op grond van paragraaf 2 van de Wet tot Intrekking van het Staats burgerschap en vervallenverklaring der Dult sche nationaliteit van 14 Juli 1933 heeft de RUksminlster van Blnnenlandsche Zaken in overleg met den Ryksmlnister van Bultenland- sche Zaken In het Ryksblad van 23 dezer be kend gemaakt, dat de volgende personen als eersten van de vele zich in' het buitenland be vindende Dultsche onderdanen van de Dultsche nationaliteit vervallen zijn verklaard aangezien zi) door hun houding die in stryd Is met hun plicht tot trouw tegenover Rijk en volk, Dultsche belangeli hebben benadeeld. Hun mogen Is tegelijkertijd In beslag genomen. De Ujst bevat de volgende namen van poli tici. kunstenaars en intellectueelen In alfabe tische volgorde: Dr. Alfred Apfel. Georg Bernhard. Dr. Ru dolf Breitscheid. Eugen Eppstem. Alfred Falk Lion Feuchtwanger, Dr. Friedrich Wilhelm Foerster. Helmuth von Gerlach, Elfrlede Gohlke bekend als Ruth Fischer. Kurt Grossmann Albdrt Graesklnskl. Emil Grumbel. Wilhelm Hansmann. Friedrich Heckert, Max Hoelz, Dr Alfred Kerr. Otto Lehmann-Russbiildt, Heinrich Mann, Theodor Maslowski. Willy Muenzenberg Heinz Werner Neumann. Wilhelm Pieck Berthold Salomon. Philipp Scheldemann. Leo pold Schwarzschild. Max Sievers, Friedricn Stampfer. Ernst Toller. Dr. Kurt Tucholski Bernhard Weiss. Robert Weismann,, Otto Weis eu Dr. Johannes Werthauer. insche zijde hadden bereikt, heb- eldens dagen rondgedwaald. Vijf 'den door de twee anderen, di* nog i waren, In een kloof achtergelaten, wisten een hut te bereiken Verwachting: Zwakke, veranderlijke wind, licht tot halfbewolkt, waarschijn lijk droog weer, Iets wanner. Verdere vooral taich tenlicht- tot half- tewolkt, warm weer. Zon op 8.81, onder 8.01. Licht op 8.31. 28 Aug. Eerste Kwartier. niiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CHAMONIX, 25 Aug. (Reuter). Evenals de vijf by den top van den Mont Blanc achter gelaten Alpinisten zijn ook de twee metgezel len, die In een hut hulp kwamen halen, be zweken. CHAMONIX, 25 Aug (Reuter). Zeven Alpinisten die den top van den Mont Blanc van Itall ben ver» hunner a op krachl Deze twe. Een reddln^scolonne van 21 Italianen ts uft- getrokken. Men vermoedt echter dat de vijf achtergelatenen bezweken fijn van koude en vermoeienis. diplomatieke archieven o.a. een Donau- federatie liggen; under de wieken van de Galli sche hen Is nog plaats genoeg voor een paar kiekens méér. Het resultaat van dit alles Is stilstand, vraagstuk ontwikkelt zich In een zoo traag tempo, dat het bijna niet waarneembaar is. Met economische hulpmiddelen tracht men Oos tenrijks bestaan in zijn huldigen vorm te rek ken. De politici volstaan er mee. op Dultschland een druk uit te oefenen, die geen wezenlijke tesultaten geeft. Italië, dat bij het Oostenryksche vraagstuk het naast geïnteresseerd is, heeft tegeiyk een byzonder delicate positie, wyi het zyn goede betrekking tot Dultschland niet gaarne wil be- «eeren. „Abraham had twee zonen....", zoo begint een tragisch verhaal uit de bybelsche geschiedenis. Mussolini bevindt, zich mln of meer in hetzelfde parket aks onze aartsvader. Hy heeft twee geesteiyke zonen, leder op zyn manier dictator, beiden uitdrukkeiyke bewonde raars van zyn genie; en hy heeft er genoeg mee te doen, den eenen In het leven te houden en tegelyk goede vrienden blyven met den andere. Het spel van den Duce getuigt dan ook van de uiterste voorzichtigheid. Zorgvuldig en tot op den centimeter mat hy bij gelegenheid van ue Pranschê en Engelsche stappen te Berlijn af, hoever hy met den een of met den ander wou meegaan. De kalmte en de stilte van zyn han delen laat nauweiyks Iets doorschemeren van de groote en extreme belangen, die voor de Italiaansche politiek op het spel staan. En zyn nauwkeurig afgemeten stappen laten mogelijkheid, om zoo de zaak werkelijk LONDEN, 25 Aug. Ofschoon van offlcleele zyde niets wordt medegedeeld omtrent het be richt, als zou Mussolini In October te Rome de ministers van bultenl. zaken van Dultsch land, Engeland en Frankryk willen by een- brengen, wekt deze mogeiykheid groote belang stelling In diplomatieke kringen. Indruk mfakt ook het feit, dat de gedachte eener dergeiyke bijeenkomst te Beriyn niet ongunstig gecom mentarieerd wordt. In welingelichte politieke kringen te Parijs wordt er echter de nadruk op gelegd, dat de bedoelde byeenkomst In leder geval niet zal plaats hebben voor het einde der onderhande- lingen tusschen Italië, Hongarije en de Kleine Entente. Ook te Londen acht men een eventueele reis van Benesj naar Rome van voordeel voor be tere betrekkingen tusschën Italië en de Kleine Enterfte. Intusschen weet men. dat de offlcleuse Oior- nale d’Italia" Benesj reeds .voor den neus heeft gestooten”. PARIJS, 25 Aug. (Reuter). Op het S.A.I.- congres werd heden bet woord gevoerd door den burgemeester van Bordeaux, die behoort tot de nationale richting van Renaudel. Hy stelde de mislukking vast van de socialisten in Dultschland, Engeland. Italië en Rusland. Wanneer de wil van het Derde Ryk. dat het rassenbeginsel In de plaats stelt van het natlo- naliteitsprlncipe, de overhand behoudt, zal Europa volgens spreker een langdurige oorlogsperiode Jngaan. Daarom moet het natio naliteitsbeginsel tot eiken prys worden gehand haafd en moeten de consequenties dezer politiek worden aanvaard. in de groote cz~ sluitlng van het Pact van Vieren genoeg van „Oostenryk— er veel water door den en Portugal De vertegenwoordigers van Rusland en de Donaulanden verklaarden het accoord te zullen onderteekenen. Hun landen verplichtten zich niet tot beperking van de productie, maar van den uitvoer. De Spaansche regeering door rechtbank te Rome in het óngelfjk gesteld. Ex-konlng Al fonso behoudt zijn aandeelen. Een graanaccoord bereikt op de Londenache conferentie tusschen In- en uitvoerlanden. wordt, nog op t laatste oogenbllk zijn houding te bepalen. Intusschen. terwyi hy Dultschland geen kwaad doet, krygt Oostenryk duldeiyke biyken van persooniyke sympathie. Dat ondervinden byv. de driehonderd Oosten ryksche Jongens, die aan het strand van Ost’ia een maand lang de gasten van de Italiaansche jeugdverenigingen zyh en. naar hun eigen ge tuigenis. kortweg verwend worden. Hun zonnig kamp aan. de zee is een stukje Internationale diplomatie, dat er zyn mag. Een biyk van byzondere sympathie was zeker ook het rendez-vous, dat Mu-sollni zyn kleinen Oostenrykschen collega Zaterdag en Zondag gegeven heeft niet in het zomersche Rome, dat majesteiteiyk biyft al loopt het zweet ook tappelings langs haar keizeriyk voor hoofd. maar in het kleine badplaatsje aan de Adriatlsche zee, waar de Duce zomers pleegt te komen zwemmen. Riccione is een blankgeblakerd dorp, dat be staat uit lange ryen van splinternieuwe hotels en pensions en villa'tjes, omiyst door prille pyn - boompjes, die eerst schaduw zullen geven, als het Oostenryksche vraagstuk allang op de eene of de andere wyzd is opgelost. Er zijn geen duinen; de huizen en hotels staan op het vlakke strand *lf, enkel ver genoeg achteruit om Diet overstroomd te worden, als het weer onstuimig is. In het badseizoen bedekt de vale strand vlakte tusschen de zee en de huizen zich.'naar Itallaanschen trant, met dichte rtjen van ten ten. houten optrekjes en groote zonneschermen, een soort van enggebouwde en dtehtbevolkte tentenstad. In welker straatjes een elegant publiek In bonte verscheidenheid van badcos- tuums de warme dagen siyt. Zoo liggen er wel een dozyn langs de kust van de Adriatlsche zee. Riccione Is misschien wat voornamer dan Cattolica, wat idylllscher dan Rlmlnl. Maar één ding heeft het vooral boven de andere vóór: den Duce. Hier in de Romagna, niet ver van zyn ge boortedorp Predapplo brenat de iaml le Mus solini den zomer door en hier komt de dictator zelf, als de regeerineszaken het hem veroor loven. zich verkwikken. Een zeilbootje, door hemzelf of den bootsman Pasquale bestuurd, brengt hem bulten heb ge drang van de al -te opdringerige bewonderaars. Maar er zyn er nog genoeg, die hem uitde verte volgen. En daar is ook niets tegen. Want ook als hy met een krachtigen crawl zyn voorgeschreven kilometers zwemt, geeft de Duce nog een voorbeeld aan zyn volksgenooten. En dementeert tegelyk, als 1 nog noodig mocht zyn, op de meest effectieve manier eventueele geruchten omtrent zyn gezondheid. Ditmaal heeft Mussolini zyn vacantledag met Dollfuss gedeeld. Tweemaal ’s morgens en ’s middags, kwam de Oostenryksche minister president in een roeibootje zyn zwemroenden collega op de hooge zee bezoeken en gaf Mussolini een kleine vriendschappelijke demon stratie ten beste. Dan klommen beiden In het zeilbootje van den Duce en laveerden naar de kust. De badgasten van Riccione zagen Mussolini in badcostuum en Dollf'-ss In hemds mouwen vrooiyk lachend langs hun ryen gaan, een levend getuigenis yqn de goede vriendschap van hun naties. Want afgezien ook van alle politieke belan gen Is In l\et groote touwtrekken tusschen ..lettelèr" en JJollefoesse*? de laatste hier sterk favoriet. De kleine kanselier heeft In Italië slechts vrienden, die hem gaarne gunnen, dat hy het uithoudt. Maar wat van de practlsche resultaten ook van deze samenkomst verluidt, schynt alweer tot wat economische hulpmaatregelen beperkt, die Oostenryks lev rekken, maar niet redden BIRMINGHAM. 25 Aug. (Reuter) Het me- .eorologisch Instituut alhier heeft een sterke aardbeving gereglsteerd. waarvan het epi centrum vermoedelyk ligt op een afstano van 5 280 m|jl in de Stille Zuidzee, ten Zuiden van Alaska. i LONDEN. 25 Aug. (Reuter) De graancon- ferentle heeft besloten, dat de vastgestelde In ternationale prys zich vier maanden moet hand haven, alvorens de importlanden hun tarieven verlagen. De prys is berekend volgens de me- van het Stanford Food Resarch Institute in Calfomië. Op 5 Augustus J.l. bedroeg de prys b ygenoemde Instelling 53 i 54 gouddollarcents. Hy zal dus nog 10 gouddollarcents moeten stygen. Van onzen Romeinschen Q lt>i^ dT1^?1- ”U al Weer maanden geleden, waarin hy de Van het Pact van Vieren aan- kondlgde. opmerkelyk Hongarye” sprak, is Donau gestroomd. Over “n h‘!rete’ der monarchie J^k en Hon®ttrWe deden opgeld, maar vonden al spoedig tegenspraak in Boedapest, waar men het vraagstuk der monarchie .niet heette wéI actueel scheen een econo mische aaneensluiting maar daar kwam tot nog toe niet recht schot in. Hongaarsche ministers reisden naar Weenen en Rome, maar zy reisden »naa,;..?erIt,n Hltler heeft de klandizie van zestig millloen Dultschers aan te bieden of te ontnemen. Intusschen Anschluss maar trekkingskracht werd het vraagstuk van den altyd dringender. De aan- van den nieuwen staat van zaken In het Dultsche Ryk werkt ook over de grenzen heen met de ma 3ht en het ge 'uld van een natuurkracht. Ook cl stap der mogendheden de natlonaaL propaganda In den aether wat gematigder ge worden. de èl te nadrukkelyke bescherming van PARIJS, 25 Aug. (Reuter). Een geweldige macht van brandweermannen, politie en tnarlne- troepen was heden aan dé Oise by Confluens samengetrokken, om de barjlcade van de in ryen naast elkaar llggenflé aken uiteen te drijven. De sterke arm behoefde echter niet In wer king te treden^ daar de schippers gehoor gaven aan het bevel van den prefect, om het vaar water vry te maken. LONDEN, 25 Aug. (Reuter.) Op de graan- conferentle is een voorloopig accoord tot stand gekomen. De vertegenwoordigers van Frankryk Dultschland en Zwitserland hebben er in toe gestemd een verlaging der invoerrechten te overwegen, wanneer de Internationale graan prijs 12 tróuofrancs per autntaal. of 63.6 goud dollarcents per schepel zal bedragen. De exportlanden zyn er mede accoord ge gaan. dat voor het jaar 1933-34 de maximale hoeveelheid, die zal worden uitgevoerd, 560 millloen schepel zal zyn. Voor het jaar 1934-15 zal de productie in de exportlanden, met uit zondering van Rusland en de Donaulanden. met 15 procent worden verminderd. De Zwitsersche vertegenwoordiger Laur diende vervolgens namens de invoerlanden een aanvullend ontwerp-accoord in, waarin met eenlg voorbehoud wordt verklaard dat de invoerlanden geen voordeel mogen trekken uit de vrywl'llge vermindering van den uitvoer* door de exportlanden door uitbreiding van de blnnenlandsche productie. Hierdoor zouden de pogingen der exportlanden verydeld kunnen worden, welke pogingen In het algemeen be lang ten .doel hebben den graanprijs op eer. loonend peil te stabiliseeren. De Italiaansche vertegenwoordiger raad pleegt eerst zyn regeering. alvorens het accooro te onderteekenen. Hetzelfde geldt voor Turkye al is na den laatsten - .„.ilsocialistische smati worden, de èl te nadrukkelyke bescherming vreemde mogendheden Is voor Dolffuss geen veer op den hoed; zy verhoogt zyn binnenlanlandsch aanzien niet. Wat zou een verkiezing of een volksstemming voor resultaat hebben? En waar vinden de mogendheden, als in Weenen eenmaal een nazl-regeering zetelt, ik zeg niet een rechts grond. maar een leuze, om dan nog de geleide- lyke aaneensluiting van de belde landen tegen te gaan? Het ts duldelyk dat het enkele ..neen” van de mogendheden den Anschluss kan tegenhou den zoolang als het duurt, maar dF natuur- Wke neiging ertoe* al noemt men het een neiging van de bedorven natpur niet weg neemt. Daartoe is een constructieve politiek noodig, die tegenover de eene aantrekkings kracht een andere weet te stellen. Even zeker is, dat dit constructieve bewustzijn Mussolini niet ontbreekt. Maar de staat van zaken op den Balkan Is zóó gebalanceerd, dat elke beweging een verschuiving van het even wicht beteekent. En In dit by u!tstek labiele evenwicht biyft de situatie daarom hangen, tot zy wellléht tragisch wordt. Italië zou biykbaar een aaneensluiting van Oostenryk en Hongarije willen begunstigen, als een levensvastbare eenheid en een basis voor haar politiek In den Balkan. De Kleine Entente wil daar niet van weten en biedt integendeel het vooruitzicht van een deelneming aan haar enge gemeenschap, op verlies weliswaar van elke hoop op territoriale revisie. Frankryk heeft In haar 760 n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1