ONS BLAD T I I Oorlog aan de „Racketeers” Het nieuws van heden Congres der S.A.I. beëindigd vernield Solide verdediging Bergingstoren der „Lutine” EEN MILLIARD DOLLAR AFGEPERST Moley afgetreden KWAADWILLIGHEID IN HET SPEL Herriot te Odessa DOOR TREIN GEGREPEN DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Brillen en pince-oez IE I 1 MAANDAG 28 AUGUSTUS 1Ö33 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS V DE ORKAAN BOVEN VIRGINIE o o Op eisch van Huil En dan maar weer opnieuw Hongersnoodgeruchten De cylinder geborgen Half jaar uit at el te De Duitschlandvlucht Geestdriftige ontvangst Steun aan Oostenrijk MAAR EEN KWARTIERTJE Toch doorzetten ft Een geheim? t I lUlllllff/i ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 284 De gebeurtenissen te Beauraing De strijd tegen het fascisme De schippersstaking be ëindigd Het mokkelen van alcohol loont niet meer; de misdadigere- wereld op zoek naar nieuwe inkomsten Echtpaar Lindbergh Kopenhagen Rome zendt een Bisschop op onderzoek De leider van Roosevelt’s „hersentrust” Vleiende woorden voor de ontvan gende Sovjet-autoriteiten S. Insull gearresteerd Een der deelnemers aan de Duitschland vlucht rust een oogenblikje uit op de DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Zes autopassagiers gedood by Bordeaux Minister Daladier verklaart dat Frankrijk gerust kan zijn BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20a, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Het standpunt van Léon Blum den uitersten linkervleugel niet aanvaard Heden zou men pogen den cylin der te bergen en den kegel te lichten Een strijd op leven en dood N00RD-H0LLANDSCH DAGBLAD Zware brand te Slttard. Monopoliseering ran den Invoer van frwtt. Afscheid van gowveraear Rutgers van Suriname. nu Pastoor J. Zwart van Zaandam bediend. en (United Press Nadruk verboden) van de de of oppervlakte overtreffen. tl ■T HU werd door een groote menschenmenlgte be groet. In een open auto begaf hU zich door de hoofdstraten der stad naar het stadhuis, waar een ontvangst plaats vond. Frankrijk móet er ook zorg voor dragen, dat de beslissingen van den Volkenbond en het Haagsche Hot worden uitgevoerd; In de eerste plaats moet men hierbU denken aan de vast- gestelde politieke en economische onafhanke lijkheid van OostenrUk. Frankrijk Is vastbeslo ten deze te waarborgen. De minder groote, min der sterk bevolkte en minder krachtige staten van Europa hebben hetzelfde recht op een vrij De Tweede Kamer komt 5 Sept. bijeen. Eerste Congres van de federatie van R K. Ge meenteraadsleden in Nederland. Moley, de leider van Roosevelt's „braintrnst”, af getreden. leze arbeid' Het echtpaar Lindbergh geestdriftig te Kopen hagen ontvangend De Fransche oohipp» resisting beëindigd. Herriot te Odessa door Sovjet-autoriteiten be groet. Zonder overt uit straat i In den tuig de< In 1 eiken J Nader vernemen wü nog: De ondernemer» zijn vooral tot het vermoeden Daladier noemt de Fransche verdediging solide en versekrt krachtigen steun aan Oostenrijk. X? X In het groote hoofdkwartier der bergers, aan de stamtafel van Hotel Nap was de stemming zeer terneergeslagen. Op alles was men voor bereid geweest, maar deze noodlottige wending had men niet vermoed. Toch geeft men den moed niet op. Heden morgen om vier uur zou de „Neptunus" opnieuw zee kiezen met de beide lichters, waarop de bok is geplaatst. Men wil den cylinder weer demonteeren en daarna den onbruikbaar geworden kegel lich ten. Inmiddels zal dan zoo spoedig mogelUk een nieuwe kegel worden geconstrueerd en als deze gereed is. begint men van voren af aan, Ju de hoop toch nog het doel te bereiken alvorens het najaar zich doet gelden Zóó zijn op het oogen blik de wel optimistische plannen. KOPENHAGEN, 26 Aug.' (VD.) Hedenmiddag is het echtpaar Lindbergh op den Oeresund voor Kopenhagen gedaald, nadat ze vanmor gen gestart waren van de Shetlandsche eilanden. Naar de K. W. P. utt Brussel verneemt is te Beauraing gearriveerd Mgr. Frederica Ema nuel, Hulp-Bisschop van Kardinaal Sbarrettl. Becnfcris van de Congregatie van het H. Offi cie, ten einde een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de hekentte verschijningen in van kwaadwilligheid gekomen, omdat de kegel vernield is op een plaats, waar deze niet den zwaarsten druk had te doorstaan. Natuurlijk kan niemand op het oogenblik vaststellen, hoe een aanslag op den toren. Indien deze werkelijk heeft plaats gehad, is uitgevoerd, doch volgens den heer Beckers en de leden der berglngsflrma Doekse en Dros, moet men wel gelooven aan moedwillige vernieling. Op andere wijze kan een dergelüke groote breuk niet ontstaan zUn; de mogelijkheid van een aanvaring is al zeer gering, daar de kegel vernield is op een plaats, waar deze reeds onder het zand steekt. BU het onderzoek is gebleken dat het boven ste gedeelte van den toren scheef staat, terwijl de kegel nog horizontaal op het zand rust; er Is dus ongeveer in het midden een knak in het gevaarte. De verbinding tusschen den kegel en het cyllndervormlg gedeelte is nog intact. De Terschelllngers en de gasten van hotel Nap brachten Zaterdagavond verband tusschen het vermoeden van kwaadwilligheid en de aan wezigheid van de politie in de gelagkamer van Nap. De politie confereerde druk met de onder nemers. hetgeen de .nieuwsgierigheid van alle aanwezigen, die bulten het bergingswerk staan, van minuut tot minuut verhoogde, een nieuws gierigheid welke intusschen rtet werd bevredigd Het wachten is dus op het resultaat van een nader onderzoek wanneer deze sensatloneele phase van de Lutine-gesehiedenis niet steeds een geheim zal blijven. RIGA. 36 Aug. (Reuter.) Gemeld wordt, dat de Sovjet-regeering het diplomatieke corps te Moskou heeft uitgenoodigd om de graandistrlc- ten in de Sovjet-Unie te bezoeken, ten einde persoonlijk te kunnen oordeelen over de ge ruchten van een hongersnood. De buitenland- sche diplomaten zouden oe ultnoodiglng echter van de hand hebben gewezen. T»l«foon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2 85 M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spoamestad - Haarlem PARIJS. 26 Aug. (VU.) De staking der Fran sche binnenschippers kan als definitief be ëindigd worden beschouwd De stakende schip pers van Chaunyl. het belangrijkste stakings- centrum, hebben hedenmiddag eenstemmig de voorstellen aangenomen, die in het verloop van de onderhandelingen tusschen het staklngs- comité en den Minister van Openbare Werken zijn uitgewer)De schippers hebben hun eischen over bjjna de geheele Unie ingewilligd gekregen, uitgezonderd de opheffing van den nachtarbeid, waarin de minister niet kon toestemmen. Be sloten is, dat Zondagmiddag alle sluizen weder zullen worden geopend. De arbeid zal Maan- BORDEAUX. 28 Aug. (Reuter). Een auto, waarin zich zeven personen bevonden, is op een onbewaakten overweg nabij Soustons door den sneltrein gegrepen. Vüf lijken zUn onder de puinhoopen vandaan gehaald. De chauffeur van den auto is in het ziekenhuis aan de be komen verwondingen ovarleden. Steeds meer komt men tot de conclusie, dat het gat in de ,Dutlne”-kegel door moedwillig heid is geslagen, nJ. door het werpen van een kleine dynamiet-patroon. De politie stelt een scherp onderzoek in en zal. zoodra de kegel gelicht is. het gevaarte in beslag nemen. Het is Intusschen wel zeker, dat het bouwen van een nieuwe kegel zooveel tijd in beslag zal nemen, dat pas het volgend voorjaar de werk zaamheden kunnen worden hervat. BERGINGSTOREN DER „LUTINE” VER NIELD. VERMOEDEN VAN SABOTAGE. PARIJS, 28 Aug. (Reuter) De Fransche minister-president Daladier, die gisteren naar Metz is gereisd om de versterkingen in oogen- schouw te nemen, heeft in den loop van een onderhoud met een vertegenwoordiger van de „Petit Parisien” verklaard, dat de grensverde- diging solide was en het land gerust kan we zen. Daladier verklaarde, dat het land slechts vrede en orde wenscht. Geen overwinnaar heeft na zoo een langen en wreeden oorlog ooit zoo veel offers gebracht aan de politiek van de Europeesche samenwerking als de Fransche. On danks de huidige moeilijkheden is Frankrijk besloten de methoden van internationale sa menwerking loyaal toe te passen. Evenwel heeft het ook den plicht te zorgen voor de waarborging van zijn vrijheid Deze zal men te eerder eer biedigen, wanneer men weet, dat Frankrijk in staat is. haar te verdedigen. WASHINGTON. 28 Aug. Moley, onder-staato- secretaris van Bultenlandsche Zaken en het hoofd van Roosevelt's „hersentrust" 1 braintrust) is afgetreden. Vernomen wordt, dat het ontslag reeds den 7en Augustus was aangeboden, doch eerst door den president was aanvaard, nadat uit de ge voerde correspondentie was komen vast te staan, dat de oude vriendschap zal voortduren. Mosley zal thans een nieuw nationaal weekblad redigee- -ren. Zooals men weet, heeft Mosley een groote rol gespeeld op de Economische Wereldconferentie te Londen, waar zUn inmenging veel kwaad bloed zette bjj Cordell Hull, den staatssecretaris van Bultenlandsche Zaken. Huil zou na zün te rugkeer uit Londen het aftreden van Moley heb ben geëlscht, terwui hü anders zelf been sou gaan. In het bergingswerk van de ,,Lub- ne”, dat geruimen tijd tengevolge van de verslechterde weersomstan digheden stil heeft gelegen, is een onverwAcht-drwmatisehe wending ge komen. Toen men Zaterdagmorgen eindelijk weer uitvoer on hot werk boven het wrik wilde hervatten, kwam men tot de afschuwelijke ontdekking, dat de kegel, waar- schijnlijk door kwaadwilligheid, on herstelbaar beschadigd was! Een schaduw wordt op deze rondvlucht ge worpen door 'n ongeluk, dat Zaterdagmorgen ge schiedde met den bekenden Duitschcn sp>rt- vlieger Reinhold Poss, die meermalen bij inter nationale vliegwedstrijden Dultschland met succes vertegenwoordigde. Nabjj W ’.dberg. dicht bü Neustadt aan de Dosse. vloog Poss zoo laag, dat zijn linkerdraagvlak een kerktoren raakte. Het toestel stortte neer en werd geheel ver nield. Poss en zijn begeleider Paui Weirlsch werden op slag gedood. MOSKOU, 26 Aug. (Reuter.) Hedenmiddag arriveerde te Odessa Eduard Herriot, die oe- groet werd door plaatselijke autoriteiten en een vertegenwoordiger van het commissariaat van BultenlandKhe Zaken. Volgens het Tass-agentschap verklaarde HerriotVoor den tweeden keer bezoek ik - de Sovjet-Unie. Ik verzoek u den arbeiders, na mens wie gU mU begroet, mede te deelen dat ik de hoop koester, dat mijn bezoek nut zal afwerpen voor het vredeswerk en voor ons beider landen. Voor de sprekende film verklaarde Herriot o. a, overtuigd te zUn van de schitterende toe komst van het Russische volk. HU was nog steeds bezield van verlangen naar toenadering tusschen Frankrijk en de Sovjet-Unie. Tegenover een Russisch journalist verklaarde Herriot, dat hU persoonlijk de vorderingen wilde zien, welke de Sovjet-Unie heeft bereist op gebied van industrie, cultuur en landbouw. HU hoopte tot 10 September in de Sovjet-Unie te bUjven, doch was er nog niet zeker van. zulk een langen tijd tot zijn beschikking te zullen hebben. Nog een foto van den orkaan, welke boven Vtrginië gewoed heeft: de strandterrassen van de Cavalier Beach Club, welke gedeeltelijk verwoest werden ATHENE, 26 Aug. De voormalige electricl- teitskontng van Chicago, Samuel Insull is uit de hechtenis overgebracht naar een ziekenhuis, waar hU in observatie wordt genomen als ge volg van een advies van eenige doktoren, die hem onderzochten op verzoek van Insull*» rechtskundig adviseur. LONDEN. 26 Aug. (VD). De .Dally Tele graph" schrijft, dat Llndbergh's onderzoekingen over het Noord-Atlantische vliegtraject reeds het voorwerp zün eener gedachtenwisseling tusschen Engelsche en Amerlkaansche lucht vaartmaatschappijen. De Imperial Airways heeft het plah, haar dienst uit te breiden tot een zomer- en wlnterbedrijf over den Oceaan, waarbU zou worden samengewerkt met Ameri- kaansche en andere maatschappijen. Voor den zomer zou de Noord-Atlantische route, voor den winter de route over de Azoren en Bermudas in aanmerking komen. BU de Noordelijke route zUn vooral Dultschland en Denemarken geïnteresseerd. Lindbergh zou het voornemen hebben op zUn retourvlucht de zuidelijks route nader te on derzoeken. Zondagmiddag is de sleepboot ..Neptunus" met het (bergingsmateriaal van het ,X>utine"- terrein in den haven van Terschelling terug gekeerd. De eerste cylinder, welke, zooals men weet, reeds op den kegel was bevestigd en waarin zich de motor met zuig- en persinrichting be vindt. is thans in veiligheid gebracht. Hier door is een waarde van f 15000.gered. Heden zou men trachten om ook het coni sche gedeelte te bergen, waarbij de „Volhar ding" het zand rondom zal wegzuigen. New York. Augustus usschen de „Racketeers", de georganiseerde afpersers der Amerlkaansche groote ste den. en de regeerlng der Vereenlgde Staten zal binnen afzlenbaren tud de beslissende slag gestreden worden. Beide partijen zijn vast besloten in dezen strijd al hun krachten te geven, want voor de vele en groote benden van afpersers gaat het er oen of ze bestaan zullen blijven dan wel uitge roeid worden, terwijl de staat zijn prestige op het spel heeft staan en moet toonen ot hij bil machte is de persoonlijke veiligheid zuner bur gers en de vrijheid van den handel te waar borgen of niet. De Juiste beteekenls van dezen strijd op leven en dood zal de Europeaan nooit kunnen aan- voelen, daar het voor hem ten eenenmale on begrijpelijk is dat men den benden van afper sers de mogelijkheid heeft gelaten om zich zoo te ontwikkelen. Ot klinkt het niet ongelooflijk dat de „Racke teers" zelfs nog in het afgeloopen jaar van catastrofale oeconomische Inzinking drie a vier-honderd millioen dollar wisten te verdie nen? Dat zU in den tu<J die a^n de crisis vooraf ging, rond een milliard dollar per jaar wisten te incasfceren? Dat zjj momenteel druk doende zün hun werkzaamheden nog belang rijk uit te breiden, ten deele omdat de oeco nomische toestand wat beter begint te worden, ten deele ook omdat de afsohaffing der droog legging voorgoed een einde dreigt te maken aan de uitstekende zaken welke zü met den alcohol dreven. Een .Racket" is de best georganiseerde bende van afpersers, welke men zich voorstellen kan. Handelsmenschen worden gedwongen tegen een vaste wekelijksche vergoeding de ..bescherming' te koopen der misdadigers, en zü weten dat een wei en aoo niet den dood, dan toen ng en de verwoesting hunner en kantoren ten gevolge beeft. Het sijn niet alleen de manier blast worden. Ook eenvoudige wrs wordt dikwijls een deel van hun loon ¥st voor de zoogenaamde „begunstiging" 1 deze begunstiging kunnen zU" er van ■Ad zun dat zu binnen korten tijd op [staan. Transportondernemingen betalen regel een bepaalde som voor elk voer- at een vracht vervoert. Iden tijd voor de crisis bestond er voor J denkbaren tak van handel een bizonder 'Racktet". Tusschen deze .Rackets” onderling baddfcn echter voortdurend fusies plaats, zoo- dax^' er ten slotte reusachtige ondernemingen Mótstonden met een omzet van millioenen. De Voornaamste bronnen van inkomsten dezer ben den waren op oe eerste plaats het smokkelen van alcohol en verder roof en diefstal; de af persing, welke thans hoofdzaak geworden Is, was oorspronkelijk slechts „büverdlenste”. In alle deelen der Vereenlgde Staten maakt men zich op het oogenblik ongerust over he: stenderoogen toenemen van de afpersingen. De menschenroof is slechts een onderdeel van de werkzaamheden der .Racketeers”, wier voornaamste inkomsten thans worden opge bracht door de handelsmenschen. Een zekere opleving valt er In het zakenleven te bespeuren en de misdadigers vinden daarin aanleiding om duimschroeven weer wat vaster aan te draaien. Detroit en Chicago zUn de beste voorbeelden van het nauw verbana dat er bestaat tusschen den oeconomlschen toestand en de georganiseer de afpersing. Zoodra er bü de automobiel-in dustrie Wer een zekere opleving intrad, wer- den er ook nieuwe benden van .Racketeers" gevormd, die met groote brutaliteit te werk gingen. In Chicago hebben de benden een vette kluif aan de wereldtentoonstelling, welke daar op het oogenblik gehouden wordt. De pachters van paviljoens en stands ondergaan een ware terreur van de zijde der afpersers. ,De fed--rale regeerlng moet de staats- en gemente-autoritelten krachtdadig ondersteu nen om aan den onduldbaren toestand, welke door „Rackets" geschapen is, voor eens en voor goed een einde te maken."* Dit is het oordeel van senator Vandenberg die tezamen met de senatoren Copeland en Mur. 'iy een onderzoek naar de „Rackets" in stelt. met het doel zoodanige wetten te ontwer pen dat de mogelijkheid eener totale onder drukking der georganiseerde afpersing gescha pen wordt. Op drie fronten tegelUk worden de .Racke teers" thans bestookt. Op de eerst- plaats is er een commissie uit den Senaat aan het vRerk om nieuwe wetten te ontwerpen, die zuilen voorzien in de hiaten der Amerlkaansche wetgeving, waardoor tot beden het werk der .Racketeers" en menschenroovers ten zeerst3 werd vergemakkelijkt: de samen werking toch tusschen de verschillende staten cuderllrv en ook tussenen de politie van de afzonderlUke staten en die der federale regee rlng liet alles te wenschen over. BERLIJN. 26 Aug. Van de deelnemers aan de Duitschlandvlucht is Seidemann weder als eerste op Temjjelhof aangekomen. Voor het traject van den tweeden dag van 1350 KM heeft hU 8 uur en 20 minuten noodig gehad, met inbegrip van de diverse landingen. Te Bremen werd vanmorgen om half elf een startverbod uitgevaardigd, dat om 11.45 weer werd opgeheven, daar het weer intusschen was opgeklaard. MUNSTER, 26 Aug. (VD.) Door het nevel achtige weer hebben zes vliegers van de Duitsch landvlucht een noodlanding moeten maken. Het weer, dat zich VrUdag reeds veel beter^ liet aanzien, was Zaterdagnacht zoo gunstig dat de Lutine-bergers. die zoo lang gedwongen rust hadden genoten, besloten zee te kiezen. Zaterdagmorgen in den eersten schemer, voer de zandzuiger „Neptunus” uit de haven van West-TerscheUlng naar de Du tine" om er den toestand te verkennen Bleef het water kalm, dan zouden de lichters met den bok en den tweeden cylinder volgen. Toen de „Neptunus" bü de plaats van het wrak aankwam, bevreemdde Óet onmiddelluk, dat kegel en cylinder die aanvankelijk onwrik baar storm, golven en stroom hadden weer staan, thans aanmerkelük overhelden. Met een vlet begaf men zich op het gevaarte en twee duikers daalden door den cylinder in het bin nenste van den kegel af. om hier een onderzoek In te stellen. In groote spanning wachtte men hun terug komst af en toen de koperen helmen der dui kers weer werden losgeschroefd. las men al dadelUk van hun gelaat, dat er iets ernstigs moest hebben plaats gehad. Wat Zü mededeelden was erger dan men had durven gissen! In den kegelrand hadden de duiker» een gat geconstateerd Een der huld- platen was geheel weggeslagen, andere waren gescheurd of naar binnen gebogen. Het leewater had weer vrij toegang tot het binnenste van den kegel en wat men vorige malen had wegge- tompt. was weer geheel toegevloeld. Dit stond onmiddeUük vast: waterdruk of golfslag konden een derge<ljk gat niet hebben veroorzaakt. De mogelijkheid van een aanvaring is niet buitengesloten, maar ernstig is het ver moeden van sabotage, daar het gat teekenen vertoont van eplosleve werking en vermoeoelük met dynamiet of andere springstof is geslagen. Met deze onheilsmare keerde de „Neptunus” Zaterdagmiddag naar Terschelling terug, waar het nieuws zich onmiddeUük als een loopend vuurtje verspreidde. ATHENE, 26 Aug. (Reuter) Samuel Insull is hedenmorgen te Athene gearresteerd. De Amerlkaansche regeerlng had opnieuw zün ult- leverig verzocht op grond van een nieuwe be schuldiging van overtreding der fallllssements- wet. Voorts is er In het Ministerie van Justitie een bizondere afdeeling in het leven geroepen voor den strud tegen de .Rackets". De voornaamste taak daarvan Is het tge te zien dat alle midde len welke de wet toestaat, ook werkeluk tegen de .Racketeers" worden aangewend. De scepter wordt hier gezwtuüd door den piaatsvervangen- den Minister van Justitie, den Advocaat-Gene raal Keenan. Ten derde gaat men de afpersers te lüf met de wapenen w Ike in de wet op den weerop bouw der Amerlkaansche industrie tegen hen gesmeed zün. Zooals bekend mag worden verondersteld, moet op grond van deze wet elke tak van indus trie en elke beroepsgroep een eigen „code", een eigen grondwet uitwerken welke bindende kracht heeft voor aUe leden van den betreffenden tak van industrie of der betreffende beroepsgroep, zoodra de President aan het ontwerp zün goed keuring heeft gehecht. Wie de bepalingen van een dergelüke ..code" overtreedt, wordt streng gestraft en men kan hem zelfs de bevoegdheid ontnemen om zün beroep uit te oefenen. In de tot nu toe klaar gekomen „codes" treft men meermalen de bepaling aan, dat het verboden is büdragen uit te keeren aan de ■Racketeers”. Eveneens verbieden de bepalingen omtrent de eerlüke concurrentie het en dit is van nog meer belang zich bizondere voor- deelen te verschaffen ten koste van zün con currenten. Deze oepallngen waren hoogst noodzakelük daar tal van ondernemers „Racketeers” huur den >m die op den hals te schuiven van hun concurrenten. Doel hiervan was den regelma- tigen gang van zaken in het concurreerende bedrüf te verstoren en de kosten van productie op te voeren. Denk zü de genoemde „codes" zal er voortaan tegen een dergelüke manier van zaken doen krachtig opgetreden kunnen worden. PARIJS. 26 Aug. Het Parüsche Congres van de Socalstische Arbeiders Internationale is met een nachtzltting. die bü de büeenkomst van Vrüdag aansloot, geëindigd. Het standpunt van Léon Blum en zün aanhangers en van den uitersten linkervleugel is niet aanvaard. Twee resoluties werden aangenomen. een van den Oostenrükschen partleider Otto Bauer en een de gemengde commissie, waarin ook het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen vertegenwoordigd was. Door het aanvaarden van deze belde reso luties werd het voorstel van Léon Blum. om te komen tot overeenstemming en eenheid met de Derde Internationale, afgewezen, evenals eisch van algemeene staking in geval van oor log. geformuleerd door den Franschen vertegen woordiger Plvert. Ten aanzien van de Ontwapening werd een resolutie aangenomen, die in groote trekken eenige overeenstemming toont met tiet door Frankrijk Ingenomen standpunt. De resolutie begint met een analyse van de economische cri sis, «He de grondslagen der democratie heeft doen wankelen, zooals in de resolutie gezegd wordt. De nieuwe vormen van het door den staat georganiseerde en gecontroleerde bedrijfs leven kunnen slechts als een overgang van het kapitalisme naar bet socialisme beschouwd wor den. In de landen, waar het fascisme de over winning heeft behaald, kan deze slechts door een revolutie van het volk teniet worden ge daan. Deze revolutionnaire macht mag zich na haar overwinning niet ertoe beperken, X facis- me te breken, doch ook zün voomaamte basis, het kapitalisme, zal zü moeten vernietigen en het groot-grondbezit ongedaan maken. De scheuring in de arbeidersklasse kan voor de wereldgeschiedenis niet gerechtvaardigd worden. De Tweede Internationale roept alle socialis tische groepen op. om in de week van 9 Nov. ter herinnering aan de revolutie in Dultschland betoogingen tegen het fascisme te houden. De socialistische partüen zullen de offers van het Duitsche fascisme steunen, door het bUeenbren- gen van middelen voor 1 z.g. Matteotti-fonds. Tegen het nationaal-socialistisch regime in Dultschland zal zoowel de moreele als de ma- terieele boycot versterkt worden. Tenslotte roept de 8. A. I. alle democratsche regeeringen op. alle kwesties, die den vrede bedreigen en die door het nationaal-sociallsme en het fascisme opgeworpen worden, bü den Volkenbond aan hangig te maken. Deze resolutie werd met 291 tegen 18 stem men en 5 stemonthoudingen aangeuaman. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1