ONS BLAD I Het nieuws van heden De angstpsychose Duitschland voor Arbeidsconflicten Een laffe moord MOSKOU LACHT IN Z’N VUISTJE Hofer in Italië DE BAROMETER L; JOH. LAUWERS VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1 ENIGDE KATHOLIEKE PERS HET GESCHENK AAN VON HINDENBURG Herriot’s luguber plezierreisje Scheidsrechter in actie Polen en Joego-Slavië Jawaharlal Nehru in vrijheid Ongevallen in de Alpen Het graanaccoord Hoe de Japanner» er over denken Lindbergh in Zweden Russisch dementi 26 millioen dollar verduisterd Twee Nazi’s gearres teerd De mysterieuze dood van Brooks Gevangenisoproer te Konitz Stakingsrelletjes te Philadelphia Troepenconcentraties in Oost-Siberië De brand in den Rijksdag Het grensincident bij Schaf fhauseti Velé Amerikaapsche arbeiders eischen hoogere uurloonen luchtfoto van den door een tornado in Amerika verwoesten spoordijk bij de Ana- postrarivier, waardoor de New York—New Het in beslap genomen materiaal bij een huiszoeking in een communistische centrale te Danzig Lykschouwingsproces brengt geen klaarheid DIT NUMMER BESTAAT UIi; TIEN BLADZIJDEN PAYGLOP 3 ALKMAAR Pottzegel-lonpes f 2— Gearresteerde smokkelaar zal aan Zwitserland worden uitgeleverd Was de regeering Ma chado corrupt? Van der Lubbe zou een volledige bekentenis hebben afgelega Ontslagen Duitsch professor in Tsjechische badplaats d ood geschoten De ontvluchte gouwleider wil thans naar Neurenberg vliegen Gedetineerden verzetten zich hevig tegen de politie ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 4Óc. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Vöor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 van den Herriot TREINONTSPORING Orleans express ontspoorde. j ***&Ldt Éb .'i 0 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 288 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD z^jn en De vergiftiging te Overloon. o o o PRAAG. 31 Aug. Omtrent den moord op den LUIUilH/, Pieter van der Meer de Walcheren vrouw treden in het klooster. Hoogste stand op Vrijdag 9 uur vjk.: 7M Vorige stand 159 BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR on Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS vertaal voor Alkmaar buiten Alkmaar de behandeling in Duitschland in aanmerking komen, wanneer de beweerde feiten voor het gerecht zoo geloofwaardig worden gemaakt dat het van die feiten gebruik kan maken als ma teriaal voor de verdere behandeling der zaak in juridlschen zin. BERN, 1 Sept. (Reuter). De Tsjechische on derdaan Weber, die op Zwitsersch grondgebied door Dultschers is gearresteerd en naar Duitsch land overgebracht, is naar Zwitserland terug gekeerd. - f 2 85 LEIPZIG, 31 Aug. (V. D.) Naar aanleiding van de publicaties der enquête-commissie in- Het heerenhuis van het domein Lange nau, dat bij de herdenking Tannenberg slag aan Von Hi ndenburg werd aangeboden HAVANNA, 31 Aug. (V. D.) De Cubaansche regeering geeft het opzienbarende bericht, dat de regeering-Machado een bedrag van 26 mil- lioen dollar heeft verduisterd. Het zou hier, mid delen voor openbare bouwwerken betreffen, waarvan Machado en zijn ministers het groot- de Mandsjoerijsche grens is gedrongen en er geen bijzondere troepenconcentraties Om een menschwaardig bestaan; redevoering van het Kamerlid Kuiper en prof. mr. Pompe. De bekende schrijver Henri Borel onverwacht overleden. ting, van een terras en werd op slag gedood. Nabij Martino di Castrozza in de Dolomieten geraakte een Italiaansch geestelijke in gevaar. Ook hij stortte omlaag en werd gedood. Bij Plunders in Puster-dal zijn eenlge kampeeren- de Dultsche trekkers een berghelling afgegle den. Het ongeluk liep gelukkig goed voor hen af. Slechts een hunner was er erg aan toe en brak een knlegewricht. In de Brenta-bergen is nog een Duitscher omlaaggestort en later aan de gevolgen over leden. STOCKHOLM, 31 Aug. (V. D.) Heden is het echtpaar Lindbergh te Haelslngborg aangeko men, waar het werd ontvangen door den adju dant van den Zweedschen kroonprins, die het geleidde naar Sofiero. het zomerverblijf van het kroonprinselijk paar. TREYTE, 31 Aug. (Reuter) In het gebied der Dolomieten zijn drie Alpinisten, twee Dult- sche tourlsten en een Tsjecho-Slowaaksch meisje, in een afgrond gestort. Allen werden gedood. BERN, 31 Aug. (V. D.) Naar aanleiding van het grensincident bij Schaffhausen, waar S. 8.- lieden op Zwitsersch gebied een smokkelaar arresteerden en naar Duitsch gebied sleepten, wordt medegedeeld, dat de stappen, die de Zwltsersche gezant te Berlijn heeft gedaan, ertoe hebben geleid, dat de Rljksregeering be paalde. dat de gearresteerde smokkelaar aan Zwitserland uitgeleverd zou moeten worden. Deze uitlevering Is Inmiddels tot nog toe niet geschied. WASHINGTON. 31 Aug. (V. D.) Tegelijker tijd met de Invoering van de nationale her- stelcodes in verschillende Industrieën zijn op vele plaatsen, vooral In het Zuiden, arbeids conflicten ontstaan omdat de arbeiders tege lijkertijd met de verkorting van den werktijd een verhooglng van de uurloonen eischen, aan gezien hun week-lnkomens ander? te sterk zou den dalen. Generaal Johnson hëeft thans den voorzitter van nét 'Nationale Scheidsgerecht voor Arbeidszaken, senator Robert Wagner, be last met het bijleggen der conflicten In de scheepsbouw-Industrie. de bruggenbouw-ln- dustrie, eenlge papier-industrieën en in de da- mes-kleedlngindustrie. Vooral het conflict in den scheepsbouw, dat dezer dagen te Phila delphia en andere steden Is uitgebroken, draagt een_grnstlg karakter en hoopt men spoedig te kunnen bijleggen. PHILADELPHIA. 31 Aug. (V. D.) Vier duizend stakende arbeiders hebben hier werk willigen overvallen, die zich In vrachtauto's naar het werk begaven. Een geheel bezette vrachtauto en eenlge andere auto's werden vernield. De stakers wierpen met steenen naar de werkwilligen. Twee personen werden gedood en 'n groot aantal, waaronder verscheidene poli- tie-agenten. gewond. De orde kon eerst worden hersteld, nadat polltie-versterklngen waren ge arriveerd. MARIËNBAD, 31 Aug. (V. D.) In den afge- loopen nacht is de voormalige hoogleeruar aan de Technische Hoogeschool te Hannover, prei Theodor Lessing, In de Tsjechische bad- en kurplaats Mariënbad, waar hij vertoefde sedert hij na het aan de macht komen van het Nazi- bewind in Duitschland uit zijn functie was ontslagen, het slachtoffer geworden van een moordaanslag. BELGRADO. 31 Aug. (V.D.) Uit betrouw bare bron wordt vernomen, dat de Poolsche regeering pogingen doet, de regeering van Joego-Slavië te bewegen tot het sluiten van een militair bondgenootschap met Warschau. De pogingen in die richting' van den Poolschen gezant te Belgrado worden van Fransche en Tsjechische zijde krachtig ondersteund. In Bel grado schijnt men echter te aarzelen, aange zien men om verschillende 'redenen twijfelt aan de voordeelen van een dergeltfk bondge nootschap met Polen voor Joego-Slavië. Voor buiten Alkmaar f 2.85 r M«t geilluitreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem TOKIO, 31 Aug. (V.D.) De Russische am bassadeur heeft een bezoek afgelegd bij den onderstaatssecretaris van bultenlandsche zaken. Hij verzekerde, dat de Sovjet-grenswacht niet over dat er geen plaats vinden. Prof. Lessing was medewerker van het ..Pra ger Tageblatt” en hield in Tsjecho-Slowaklje. voordrachten over het Toodsche vraagstuk. Naar uit het onderzoek der politie is komen vast te staan, bevond zich eenige dagen ge leden te Mariënbad een zekere Eckert, die in gezelschap was van een Duitscher. wiens iden titeit niet bekend is. Beiden hebben toen over prof. Lessing gesprokén en men neemt aan, dat toen door hen de aanslag is beraamd Men wordt in deze overtuiging versterkt door het feit, dat Eckert sinds hedenochtend spoorloos verdwenen is. INNSBRUCK, 31 Aug. Terwijl de meeste nat.-soc., die na de ontvluchting van Hofer werden gearresteerd, weder op vrije voeten zijn gesteld, is gouwleider dr. Lenz, die eveneens in den nacht van Dinsdag op Woensdag is in hechtenis genqmen, veroordeeld tot 7 weken'ge vangenisstraf. WASHINGTON, 31 Aug. (V. D.) Officieel wordt medegedeeld dat de dienst voor de uit voering van publieke werken in overleg met de havenautoriteiten van New-York een ieenlng heeft toegestaan van 37 millioen dollar voor het graven van een tunnel onder de Hudsonrivier, die Manhattan zal verbinden met de dichtbe volkte buitenwijken van New-York aan den kant van New-Jersey. Deze tunnel zal de derde directe verbinding vormen, die ook toegankelijk is voor auto's, tusschen het centrum van New- York en New-Yersey. Laffe moord op een ontslagen Duitsch professor in Tsjechische badpi-ota. De ontvluchte naxi-leider Hofer in Italië aan. gekomen. Vier woningen onder Hengelo afgebrand. INNSBRUCK. 31 Aug. (Reuter). In de Oos- tenrjjksche Alpen zijn aan verschillende touris- ten doodelijke ongevallen overkomen. Een Al pinist uit Weenen is omlaaggestort van den „Winklerturm” in de ..Rosengartengruppe". Een bergbeklimmer uit Freiburg in Breisgau stortte, vermoedelljk ten gevolge van uitput- Tengevolge van een schot tijdens de achter volging in den auto heeft Hofer een vleesch- wond aan de rechterknie opgeloopen. waardoor de tocht over den pas zeer moeilijk was, om dat Hofer gedurende het grootste gedeelte van den weg gesteund of gedragen moest worden. Hofer is voornemens met zijn partijgenooten nog vandaag naar Neurenberg te vliegen om aan den Rykspartljdag der nationaal-socialistlscne partij deel te nemen. BOLZANO 31 Aug. De nat.-soclalistische gouwleider Hofer, die in den afgeloopen nacht hier is aangekomen. Is naar het ziekenhuis pvergebracht. De schotwond aan zijn voet is een zuivere vleeschwond en heeft het been niet geraakt. LONDEN, 31 Aug. Het Hjkschouwlngspro- ces inzake den dood van commander Brooks wiens Hjk 17 Juli jJ. te Terschelling aan land spoelde, is vandaag met een „open” vonnis ge ëindigd. d. w. z. dat de rechtbank het in het midden laat of Brooks verdronken is of niet. BROMBERG, 31 Aug. (Reuter In een tucht huis te Konitz, waar 80 personen gedetineerd zijn, ontstonden gisteren ernstige incidenten, dié ten slotte het karakter van een opstand aan namen. Tijdens het middagmaal wierpen de gedeti neerden zich plotseling op de oppassers, over weldigden dezen en barricadeerden de eetzaal. In de vertrekken der Inrichting ontstond ver volgens een bittere strijd met de politie, waar bij een groot aantal oproerkraaiers gewond werd. Ook eenige politiebeambten en grens wachters werden vrij ernstig gekwetst. De aanstichters tot den opstand, ongeveer twintig gedetineerden uit het district Warschau, zijn gearresteerd en opgesloten in de gevange nis bjj het gerechtshof. T"~\e gordel van non-agresslejiacten. waarmee I 1 de Sovjet-Unie zich heeft weten te be veiligen, en waaraan zelfs de Russi sche erfvijand Polen heeft medegewerkt, zou nooit zoo volledig tot stand zijn gekomen. Indien het nationaal-socialisme in Duitschland niet had gezegevierd. Men mag dit echter niet wijten aan de natlo- naal-socialisten, want dezen hebben dit gevolg van hun optreden niet beoogd en niet gewild. Integendeel. De volle verantwoordelijkheid daarvoor dragen de staten zelf, die in hun angst liever naar Moskou dan naar Berlijn togen. De anti-Duitsche gezindheid in Engeland begunstigt ontegenzeglijk de onderhandeling met Sovjet-Rusland over een nieuw handelsver- angstpsychose voor het door Hitler „ge- I ■Wekte” Duitschland beheerscht momenteel T ge&fcl de Europeesche politiek. En al I ingieten wij erkennen, dat de in Duitschland j stelselmatig van hoogerhand bevorderde en ge propageerde geestesgesteldheid gegronde redenen tot ernstige bezorgdheid biedt, toch zijn wij van meening, dat de panische schrik voor een op revanche zinnend „Derde Rijk” althans op het oogenbllk veelal ziekelijke afmetingen aan- - neemt en in ieder geval verschillende mogend heden in een richting drijft, welke door gezond verstand en zedelijk bewustzijn definitief ver sperd had moeten zijn met een categorisch: „Verboden Toegang”. Is het niet ontstellend, dat vsn den in Duitschland dreigend opgerichten swastika-boom Sovjet-Rusland de internationa le* politieke successen als rijpe vruchten in den schoot vallen? De angst voor het Hitleriaan- sdie Hakenkruis heeft de afschuw voor den bilsjewlstischen sikkel en hamer overwonnen. Hït spookbeeld van een wraakgierig Duitschland dHjft de meest anti-communistische staten In di noodend uitgestrekte, tot een Judas-omhel- zhg bereid gehouden armen van de Sovjet-Unie. Ik? weerga Icoze beginselloosheid en het kort achtige opportunisme van vele „groot” gehee- hn staatslieden wordt daardoor op onrustba rende wijze gedemonstreerd. Wat kan het den delator spelenden proletariër in Moskou sche lm, of zijn volgelingen in Hitlers Rjjk te vuur m te zwaard worden vervolgd en hun partij wordt verboden, wanneer zelfs de mo gendheden. die deze actie der nationaal-socla- Isten tegen het communisme uitbundig loven, toenadering tot hem zoeken en de internationale Josltle van den Sovjet-Staat bevestigen ejj ver kerken? Stalin heeft zich nimmer veel laten ge- hgen liggen aan het lot van zijn aanhangers h het buitenland. Het belang van het indl- Tidu, ook al is het zijn aanhanger, staat voor „bem_op een zeer late plaats. Bovendien weten 1 wijn satellieten in den vreemde ondanks alle strenge geweldmaatregelen hun duister mollen- Werk ondergronds voort te zetten. De aanhou dende reeks onthullingen en ontdekkingen van geheime communistische centrales en organisa ties in Duitschland levert daarvan het bewijs, i Het groote doel dat Stalin voor den despot!- schen Aziatischen geest zweeft, nJ. de conso- lideering en beveiliging van den communisti- schen Sovjet-staat te midden der kapitalistische landen, het vestigen van een onaantastbaar bolsjewistisch bolwerk, van waaruit eenmaal de ■wereldrevoAt'.e kan worden ondernomen, wordt door de redeloos op hol geslagen reactie op het Hitler-bewind ten zeerste gediend. Stakingsonlusten te Philadelphia. De viering van den verjaardag van H. M. de Koningin. Te 's-Gravenhage is overleden mr. dr. J. H. van Royen, Nederlandsch gezant te Washing ton. ALLAHABAD. 31 Aug. (VJD) De bekende radicale leider van het AJ-Indisch Congres, Pandit Jawaharlal Nehru, die in Januari 1933 veroordeeld was tot twee jaar gevangenisstraf, is uit de gevangenis ontslagen met kwijtschel ding van de rest van zijn straf, teneinde zijn moeder te kunnen bezoeken, die zeer ernstig ziek is. onderzochte bekentenis over de daad zelf en over zijn beweegredenen afgelegd. Het is ook bekend, uit welk milieu Van der Lubbe komt. Het te Duitsch recht op grond van dergelijke bewijzen een aanklacht in te dienen in een hoofdbehandeling de daad volledig op te hel deren en den dader te veroordeelen. Dat zal geschieden met Van der Lubbe en zijn mede beschuldigden. Al het andere, dat inzake de brandstichting in het Rljksdaggebouw tn het BOLZANO, 31 Aug. (VB.) De Tlrolsche gouwleider der N.S.DAF. Franz Hofer, die Dins dagavond door medestanders uit net Huls van Bewaring te Innsbruck te bevrijd, te gisteravond te 10 uur aan het Italiaansche grensstation aan den Brenner aangekomen. Er werd een of ficieel proces-verbaal van zijn aankomst ge maakt, waarna hij onder politiegeleide naar Brixen en vervolgens naar Bolzano werd ge bracht. de publicaties der enquête-commissie in zake den brand in het Rljksdaggebouw wordt van Duitsche zjjde medegedeeld: Beklaagde Van efer Lubbe heeft een volledig drag. Het proces tegen de Engelsche ingenieurs van de Vickerscompany te Moskou schijnt ver geten en vergeven, en de maatschappij, die haar employé's volgens haar eigen getuigenis, door, de Sovjét-rechters onrechtvaardig veroor deeld zag, doet thans weer zaken met Rusland. Wanneer het in de maak zijnde handelsver- drag tusschen Engeland en de Sovjets voor deze laatste niet zoo gunstig zou pitvallen als dat, wat indertijd door Engeland werd opgezegd, dan zal dat uitsluitend aan de Engeland binden de overeenkomsten van Ottawa en niet aan een runcune tegenover het perfide Moskou toege schreven moeten worden. Frankrijk, dat zich er op heeft verheft een der laatste citadellen te zijn van de ware democratie, heeft niet alleen de rigoreuze dictatuur van het zgn. proletariaat officieel erkend, maar heeft er ook verreikende verdragen mee gesloten, Edouard Herriot maakt op het oogenbllk In Sovjet-Rusland, volgens zijn zeggen, een dood-onschuldig pleizier- en studie reisje, maar wij zullen dienen af te wachten, welke Fransche credleten er naar aanleiding van deze reis verstrekt zullen worden ten behoeve van den economjschen opbouw van den Sovjet staat. De Fransche minister van luchtvaart Pierre Cot zal binnenkort per vliegtuig eveneens een visite in Moskou gaan maken en hjj zal dat wel evenmin uitsluitend voor zijn pleizier en zonder economische en politieke bijbedoelingen doen. Ten slotte zoekt zelfs Mussolini economi sche toenadering tot Rusland. Buiten Europa zijn het de Vereenlgde Staten, die onder invloed van den uit het imperialistische Japan waalen den wind, steeds meer naar het vaarwater van Sovjet-Rusland drijven. En zoo kan Stalin ten gevolge van de economische en politieke wereld crisis tevreden in zijn vuistje lachen, ook al lacht hU daarmee den déplorabelen toestand binnen de grenzen van zijn machtsgebied niet weg. Staande op een ladder, geo1 atst tegen den buitenmuur van u- villa, waarin prof. Leasing met zijn vrouw woonde, loste een onbeker.ue dader twee revolverschoten door het raam. Een der beide kogels drong door de linker wang in den schedel van het achterhoofd. De vrouw van den hoogleeraar vond haar echtgenoot ba dend in zfjn bloed, zittend aan zijn schrijftafel. In bewusteloozen toestand werd hij naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij vannacht overleed. De geheele politiemacht van Mariënbad werd terstond gemobiliseerd. Laat in den i-.acht is een chauKeur gcarrcstttW, die ernstig van de verdacht wordt Te Mariënbad bleven bevolking en kurgasten den g«heeien nacht het drama bespraken Nader verneemt het Tsjeche-Slowaaksche Persbureau, dat de verdachte Max Eckert, een bekende strooper is, die reeds wegens een over val vijf maanden gevangenisstraf heeft uitge zeten. TOKIO, 31 Aug. (Reuter.) In Japansche mi litaire kringen blijft men groote aandacht schenken aan de concentratie van Russische troepen in Oost-Siberië Deze concentratie wordt beschouwd als het resultaat van de non-agressie pacten die de Sovjet-Unie onlangs met Polen en andere sta ten aan ,a Westelijke grens heeft gesloten Nu R' *ind niet meer bevreesd behoeft te zijn voor Jveiligheid aan de Westelijke grens, con centreert zich de aandacht op de veiligheid in het Oosten. De Japansche autoriteiten gelooven dat deze samentrekking van troepen uit voorzorg ge schiedt. doch in verband met den toestand in Mandsjoeriie. is men hier niet geheel gerust. nemen wij van offlcieele zijde nog het vol gende: WASHINGTON. 31 Aug. (Reuter) Naar Wallace mededeelt. Behelst het internationale graanaccoord. dat de export van Canada, de V.S„ Argentinië en Australië worden beperkt tot resp. 200, 47. 110 en 105 millioen schepel. Deze beperkingen gelden tot 31 JuU 1934. De Tsjechische politie is het onderzoek In zake den moordaanslag op prof. Lessing met een speurhond begonnen. De hond hield stil voor een hofstede in het plaatsje Schanz, waar uit eenige uren geleden de bekende 31-jarige strooper Max Eckert was vertrokken.De huis- genooten werden streng verhoord, maar kon den geen inlichtingen geven over het verblijf van Eckert. Tegen Eckert is een arrestatie bevel uitgevaardigd. De politie verklaart te hebben vast gesteld, dat minstens 5 personen aan den overval deel hebben gehad. De scho ten zijn gelost door twee mannen, die op een ladder stonden. De gebruikte ladder is uit Schanz afkomstig. Het touw was het eigendom van Eckert. De daders zijn naar de meening van de politie gevlucht in de richting van Eger. Naar het ministerie van binnenlandsche za ken mededeelt. Is de aanslag op prof Lessing aanleiding geweest tot het versterken der grenswacht. Morgen zullen nieuwe Tsjechische gendarmerie-formatles naar de grenzen worden gezonden, z.g. alarm-afdeellngen. Deze afdee- lingen zullen waarschijnlijk worden gestation- neerd te Bruex Komotau. Eger, Peglitz. Schoe- nau, Tetschen, Deutsch-Gabel en Trautenau. De werklooze Eckert, verdacht van den aanslag op Lessing, is volgens de politie reeds eenlge malen veroordeeld wegens beroo- ving. .Het- vorige jaar is hij te Eger veroordeeld ;ot 5 maanden zware kerkerstraf. Te Mariënbad zijn 20 jiersonen aangehouden, die lid zijn van de nat.-soc. partij. Voor het grootste deel werden zij na een uitvoerig ver hoor weder op vrije voeten gesteld. Slechts twee verdachten blijven in arrest hun namen worden door de politie geheim ge houden. Ook te Praag zijn verscheidene |>er- HYDEPARK,, 31 Aug. (Reuter). Roosevelt heeft een speciale commissie benoemd tot co ördinatie der petroleumindustrie. James Muf- fett. de vroegere vice-president der Standard Oil Cy of New-Yersey, zal de voornaamste re- geerlngsvertegenwoordlger zijn In deze commis sie. welke morgen te Washington jal bijeenko men onder voorzitterschap van Iskes. De petro leumindustrie zal vertegenwoordigd worden door twaalf petroleummagnaten. '3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1