ONS BLAD Onderhoud met Kard. Innitzer 0 Cuba door cycloon geteisterd I Het nieuws van heden Italië en Rusland Het Partijcongres De herstelactie I der Nazi’s in Amerika j i l GROOTE WAARDEERING VOOR HOLLAND OOSTENRIJKS MILITAIR HULPCORPS ZES DOODEN TE SANTA CLARA DE BAROMETER JOH. LAUWERS i i OORLOGSVOGELS IN HUN NEST Pact geldt vijf jaar propaganda R Leygues overleden 3 Frantche Minister van Marine Sneltrein grijpt auto L Acht inzittenden gedood Explosie in een steen- groeve Acht personen gedood I Vooral Matanzas zwaar getroffen Barthelomeus-nacht in Spanje Dreigement der socialisten Jucaro overstroomd Z. Em. Kard. Innitzer VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS Hitlerjeugd demon streert De vlieger De Pinedo verongelukt Doel van Weenens Katholiekendag De Nota-wisseling ge publiceerd Geen code voor de spoorwegen MAANDAG 4 SEPTEMBER 1933 DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN j PAVGLOP 3 ALKMAAR Broodmessen en Broodzagen H ,,Hoe meer Duitsche katholieken naar de Oostenrijksche hoofd stad komen, hoe liever het ons zal zyn” De lichtleidingen te Havana ver nield; de stad in duisternis Het Amerihaansche vliegtuigntoederschip „Lexington”, met 70 legervliegtuigen aan boord, tijdens een tocht in de baai van San Francisco Verbod van Nira-arbeid, met name in de katoenindustrie een poging het afstandsrecord van Codos en Rossi te breken ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 landen gesloten vriendsehaps- en non-agressie-verdrag Engeland, Frankrijk en Italië keu ren het goed, dat Dollfuss het bondsleger tijdelijk op volle sterkte brengt De inhoud van het tusschen beide Dr. Goebbels houdt een rede over rassenkwesties en wereld- NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD TE VERDRAG van den Betreffende Marine Waardeerend schrijven namens Z. H. den Fans de aardappelsteunregeling (Van onzen Weenschen correspondent) een begrafenis der in Indlë; Italië O O B. ie 9 en voor n rs X I e x I ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 290 hebben aan de bevryding der de dreigende overweldiging d< wy vieren immers de zeg< lijke avondland, waardoor NASSAU, 2 Sept. (Reuter). Een orkaan heeft Donderdag boven de Bahamas-eilanden gewoed. Er zouden vijf dooden en tien gewonden zijn. De stad Nassau zelf kreeg geen schade. RUSSISCH-ITALIAANSCH ROME ONDERTEEKEND. Afschaffing De vleeschvergiftiging te Overloon; nog drie slachtoffers naar het Ziekenhuis. De nieuwe salariskorting voor het rijksperso neel; bezwaren van het Christelijk Overheids personeel. De verlaging der uitkeeringen aan de gemeen ten bjj de regeering in voorbereiding. met 1. Ï1M 10 ?en, be- jeru ene. bus. van o. CL tL Me den een Oostenrijks leger wordt versterkt, verordening afgekondigd. Hoogste stand op Maandag «ar 7 «2 Vorige stand: 758 lala Zlt- öuls luur aan f 1 178, n De uitvoering van oogst 1933. PARIJS. 2 Sept. (Reuter) De Fransche minister van Marine, Qeorges Leygues, is he den overleden. rs- 82. ;en ro KA- and. lad. a a r. UR, no. J207 t Cf >n<L lad. het za- ad. O. 'eL I Ge- uxir. eld- )1W WEENEN. 2 Sept. (W.B.) In het staats blad wordt de verordening gepubliceerd over de Invoering van een contingent soldaten met kor ten diensttijd naast het bestaande bondsleger. De manschappen vallen onder de militaire wet ten en voorschriften, hun actieve dienst duurt in het algemeen hoogstens 6 maanden en hun diensttijd met verlof een jaar. Zij worden krach tens vrijwillige aanmelding aangeworven, waar mee in de eerstvolgende dagen zal worden be- gonnen. Het hoogste actief van bondsleger en assi- stentleleger, dat als tijdelijke instellingen is ge dacht, te zamen zal samen 30.000 man bedragen. Overeenkomstig den momenteelen stand van het jxmdsleger zullen er voor het assistentieleger ongeveer 8000 man wordep aangeworven. NEURENBERG. 2 Sept. Sinds Zaterdag ochtend omstreeks vijf uur trekken tallooze op tochten met deelnemers aan den Partijdag van de N. S. D. A. P., begeleid door muziek, door de stad. In het midden van de Zeppellnwlese is een zilveren Adelaar het souvereiniteitsteeken op gericht. De Adelaar is 12 M. hoog en de span wijdte van zijn vleugels bedraagt 16 S M. Te- gten tien uur hedenochtend waren ongeveer 180.000 personen In Neurenberg aangekomen. In totaal worden 11.000 vlaggen meegevoerd, die op één veld bijeen gebracht worden. Tegen tien uur kondigde fanfaregeschal de aankomst van Hitler aan. Vergezeld door dr. Ley schreed Hitler over het vrij gelaten midden gedeelte van het veld, waar hij met een drie werf ..Hell Hitler” werd begroet. Hitler hield vervolgens een korte toespraak. Hierop volgde een herdenking der dooden. waar bij Dr. Ley een rede uitsprak en de vlaggen gestreken werden. Nadat dr. Ley zjjn rede beëindigd had, werd het Horst Wessellied gezongen, waarna Hitler het terrein verliet. aan het Nederlandsch Episcopaat. Jhr. mr. C. Feith gaat heen als secretaris generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. WEENEN, 2 Sept. Heden Is ook te Rome en te Parijs liet Oostetfrijksche verzoek betreffen de oprichting van een militair hulpcorps ge publiceerd. De antwoord-nota's van de Itall aansche en Fransche ministeriën van buiten landsche zaken komen overeen met Vet- ant woord van den Engelschen minister van bui tenlandsche zaken. PARIJS, 2 Sept. (Reuter). De sneltrein Pa rtisMarseille greep nabij Quincey een auto met acht inzittenden. De auto werd eemge honderden meters meegesleurd, daar de trein; die met een vaart van negentig K M. reed, niet zoo spoedig kon stoppen. Alle acht Inzittenden kwamen om het leven. Hedenmiddag hield dry. Goebbels een rede over rassenkwesties en wereldpropaganda. Hy zelde o.a. dat de nat.-soc. revolutie een typisch Duitsche gebeurtenis is. Als het Nationaal- Socialisme een einde heeft kunnen maken aan ,den crisis-toestand van geestelijken, economi- schen en politieken aard, dan kon dat alleen, omdat het 't volk weder tot zelfbezinning bracht. Het Nat.-Soc. kan slechts uit Duitsche omstan digheden worden verklaard. Toen wy de Jo denkwestie hebben getracht te regelen, heb ben wy daarin slechts den nieuwen tijd ge volgd.' Daarby ts de afwending van het Jooa- sche gevaar slechts een deel van ons plan en ons doel, wanneer die afwending in de discus- Amendementen van den heer IJsselmulden op het wetsontwerp tot heffing van een omzet belasting. kk. ivé en 39. 140 wordt gerecruteerd en dat de sterkte en de be wapening niet de grenzen van het verdrag van St. Germain zal overschryden. zal de En gelsche regeering geen bezwaar maken tegen de oprichting en de instandhouding van dit militaire hulpcorps, zoolang de byzondere om standigheden, waarop In de Oostenryksché nota wordt gewezen, bestaan, onder welke om standigheden de terroristische veldtocht tegen de tegenwoordige Oostenryksche rëgeerlng alsmede Je door^ bondskanselier Doll fuss geno men verdedigingsmaatregelen tegen de betref fende onrustverwekkende elementen een eer ste plaats innemen.” HAVANA, 2 Sept. (Reuter) De geweldige cycloon, die Cuba heeft geteisterd, heeft ook in de hoofdstad zeer groote materieele schade aangericht. Te Santa Clara werden zes personen gedood, terwyl te Havana zestien Inwoners min of meer ernstig gewond werden. In de stad Havana en vooral in het havengebied zyn talryke gevallen van plundering voorgekomen. In de straten pa- trouilleeren thans militairen, die bevel hebben gekregen plunderaars terstond dood te schieten. De vloedgolf, die op den cycloon volgde, heeft een der hoofdverkeerswegen van Havana onder water gezet. Het spoorwegverkeer moest wor den stopgezet, daar men vreest <rat de dyken onderspoeld zijn. HAVANA. 3 Sept. (V.D.) Cuba is opnieuw door een hevige cycloon geteisterd. De verbin dingen tusschen Havana en het Oosten van het eiland zjjn verbroken, zoodat men zich nog geen volledig beeld van den omvang van de ramp kon vormen. De provincie Matanzas heeft zwaar geleden. De stad Jucaro is geheel overstroomd. Te Santa Clara werden zes menschen gedood en een groot aantal gewond doordat een depot van de spoorwegen Instortte en een groot aantal men- METZ. 2 Sept. (Reuter). Tengevolge van een explosie In een steengroeve by Merlebach wer den hedenmiddag een ingenieur en zes arbei ders gedood en negen gewond. HYDEPARK, 2 September (Reuter) vrouw James Roosevelt, de moeder van president en mevrouw J. B. Roosevelt tante van den president, hebben de regeling van de N R A. onderteekend, voor het personeel van hun bezittingen. SANTANDER, 2 Sept. (Reuter) Op een massa-vergadering, welke door 11000 jonge so cialisten werd bygewoond, verklaarde Don Bruno Alonso, een socialistisch afgevaardigde, dat zyn trekken zullen te BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem NEW-YORK, 2 Sept. (V D.) De Itallaansche oceaan vlieger generaal Francesco de Pinedo, die een vlucht naar Bagdad wilde uitvoeren om het afstandsrecord van Codos en Rossi te breken, ia op het vliegveld FloydBennett by het starten doodelyk verongelukLjloordat hij op een hinder nis stiet. Het toestel vloog In brand en De Pine do is in de vlammen omgekomen. Amerika’s herstelactie, kinderarbeid. Plaquette, ter gelegenheid van den Katholiekendag te Weenen, vervaar digd door den beeldhouwer Edwin Grienauer Het vliegongeluk slachtoffers. Het verdrag bevat een voorwoord en 7 artike len. In het voorwoord wordt gezegd, dat het verdrag ten doel heeft, den algemeenen vrede te dienen en de wederzydsche betrekkingen tus schen de beide landen te versterken, alsmede het zich onthouden van inmenging In de blnnen- landsch-polltieke aangelegenheden. Par. 1 bepaalt, dat geen der teekenende sta ten met een derde mogendheid verdragen mag sluiten, waaruit voor de andere party nadeel zou kunnen voortvloeien. Par. 2-bevat de non-agressleverpUchting en de verplichting tot neutraliteit in het geval, dat de andere party met een derde mogendheid In Con flict raakt. Par. 3 sluit de wederzydsche economische blokkade uit. Par. 4 bevat de verplichting, met andere lan den geen economische of politieke verdragen te sluiten, waaruit voor de andere party economi sche nadeelen zouden kunnen voortvloeien. Een andere paragraaf vergunt beiden partyen, met andere staten overeenkomsten op economisch ge bied te sluiten, zoowel als op politiek. *gebled, wanneer dat den algemeenen vrede ten goede komt. Het verdrag is geldig voor 5 jaar. Daarna kan het warden opgezegd met een termUn van een Jaar. sies der wereld gemaakt Is tot het hoofdthema van het Nat.-Soc. dan ligt dat niet aan ons maar aan het Jodendom zelf De sttyd tegen het Jonge Duitschland is een strijd van de Tweede en Derde Internatio nale. De voortdurend voortschrijdende Invloed van het bolsjewisme in de economie, in de po litiek en op alle geb.eden van het openbare leven, is de open wond van Europa, wy verde digen ons daartegen, met de wapenen, die nog steeds tot succes hebben geleld. Aan onze zyde staat de waarheid. Onze resultaten spreken voor ons. Een wereldpropaganda tegen ons zal worden beantwoord met een wereldpropaganda voor ons. Nu het ons gelukt is. Katholieken en Protestanten, boeren en arbeiders, de ver schillende landen „tot een Duitsche eenheid te versmelten, wie zou dan denken, dat het ons niet gelukken zou. de wereld te overtuigen van de redeliikheid van ons optreden? Wy hebben gedaan wat noodig was Wy behoeven het oor deel der wereld niet te vreezen. De revolutie die wy gemaakt hebben, is van belang voor dit tydperk van de geyhy-denis By Wij willen, dat zy in een consequente oplos sing van het rassenprobleem den sleutel der wereldgeschiedenis vindt." schen onder de. pulnhoopen terecht kwamen. Te Caibarlen werd een aantal schepen op het strand geworpen. De schepen op zee hadden het zwaar te ver duren. Zelfs de ..Mauretania” van de Cunard Line moest by Kaap San Antonio bydraaien en kon pas. nadat de storm eenigszins bedaard was. zyn koers hervatten. Het Engelsche stoom schip .Josephine Gray” werd met zyn beman ning van 22 man by Cayo Bahia de Cadiz even eens naar de kust gedreven. Het schip heeft een schroef verloren en heeft om assistentie geseind. Volgens nadere berichten uit Havana zyn in de hoofdstad zelf 75 personen tijdens de cycloon zoodanig gewond, dat zy in het ziekenhuis be handeld moesten worden. De zee heeft langs de geheele kust groote schade aangericht van vele huizen heeft de storm de daken af gerukt. Ook de lichtleidingen zyn voor een groot deel vernield, zoodat Havana vannacht geheel in duisternis was gehuld. Te Clenfuegos vernielde de cycloon het liaven- etablissement van de Pan-American Air Lines. De storm bereikte op sommige oogenblikken een snelheid van 115 myi per uur. Het party-congres der Nasi’s te Neurenberg; ede van dr. Goebbels. dere kanten aangewende pogingen om nog vóór den katholiekendag de oude, broederiyk-vriend- schappeiyke betrekkingen tusschen Duitschland en Oostenryk te herstellen, zullen slagen, is wel zeer twyfelachtig.” „Onze eeriyke Duitsche gezindheid kan nie mand in twyfel trekken en trekt ook niemand in twyfel. Juist als eeriyke Duitscher en als aartsbisschop van de Duitsche stad Weenen be treuren wy den tegenwoordigen toestand, waar door tienduizenden Duitsche broeders verhin derd zyn, aan de dagen van christelyke boete en herstel deel te nemen. Hoe meer Duitsche Katholieken naar Weenen komen, hoe liever het ons zal zyn. wy willen allen den weg openen en gemakkeli'k maken. Wy hebben echter niet alleen de broeders en zusters „Deutscher Zunge” uitgeroodigd, doch ook de nakomelin- ken dier helden, die voor 250 jaren meegewerkt stad Weenen van r den Islam. van het christe- iet alleen de Duit sche christenheid, doch héél de Westersche cul tuur werd gered. Daarom verwachten wy pel grims niet alleen uit de successie-staten. doch ook uit geheel het. chjriptelyke Westen en zeer zeker ook uit uw vaderland. Onze katholieken dag is geen politieke betoog|ng, hy is een be- tooging, waaraan alle echte katholieken deal kunnen nemen. Onze H. Vader Pius XI heeft hét Heilige Jaar afgekondigd. Voor lederen ka tholiek moet dus dit jaar een jaar van ver nieuwing zyn, een jaar van gemeenschappeiyke beraadslaging over de gewichtigste problemen van dezen tyd, om uA de formuleering der ge dachten richtlünen te trekken voor den rell- gieus-cultureelen arbeid der katholieken.” „Uwe Eminentie heeft met dezen éénen zin de doelstelling van den katholiekendag zoo scherp geteekend, dat wy daarover verder geen vragen meer behoeven te stellen.” „Zoo is het. Dit doel is het doel aller goede katholieken van uw vaderland, die harteiyk welkom zyn in de steeds nog katholieke stad Weenen.” Aldus eindigde ons onderhoud met den Inne menden en energieken Kerkvorst, wiens vader- lyk hart smartelyk getroffen moet worden door de scherpte der bestaande tegenstellingen, wel ke enkel door een waren geest van christelyke naastenliefde en goeden wil zullen kunnen wor den overwonnen. partygenooten door de straten zullen en een nieuwen Barthelomeus-nacht maken, als de reactie de republiek tracht vernietigen. Degenen, die zich tegen ons verletten, sullen verpletterd worden, aldus de spreker, die ver der zeide, dat Spanje waarschyniyk het minst gedisciplineerde en meest oproerige land van Europa is. De cycloon op Cuba. Zes dooden te Sant* Clara. Fransche minister van Marine G. Leygues ov erleden. De Itallaansche vlieger De Pinedo verongelukt. -r-ort na de benoeming van prof. dr. Th. Innitzer tot Aartsbisschop van Weenen, schreven we: Wanneer men nu zyn ooren spitst en luis tert naar wat de pers zegt de geheele pers van iedere richting en schakeerlng naar de stemmen uit het volk en uit den clerus, vooral den lageren clerus, dan hoort men slechts één opvatting verkondigen, n.l. prof. Innitzer is de juiste man op de juiste plaats.” Zyn menschelijkheid. zyn liefde voor het volk zUn uitgebreide kennis. zyn hooge opvatting van het priesterschap, zyn genialiteit als ziel zorger, zyn natuuriyk organisatietalent, zyn aanpassingsvermogen, wars van elke extremis tische neiging, vooral ten opzichte van de stu- deerende jeugd, zyn heldhaftige zelfverlooche ning en offervaardigheid en zyn zeer mensche- lyk begrypen van de moeiiykheden van anderen, hebben de grootsche verwachtingen niet teleur gesteld. Er bestaat maar één gevaar, n.l. dat <je aartsbisschop van Weenen te veel vergt van zyn overigens taaie gezondheid. Drie-, vier-, vyf- maal per dag spreken is voor hem heusch geen zeldzaamheid. Hy ziet er ook „angegriffen” uit, zooals men hier zegt. Kardinaal dr. Innitzer is dezelfde eenvoudige natuuriyke mensch ge bleven, die hy vóór zyn verheffing tot kardinaal aartsbisschop was. Fyne kuituur gepaard met uitersten eenvoud treft men trouwens In Oostenryk by vele voor aanstaande figuren in het openbare leven aan. Naar aanleiding van den aus. Weenschen Katholiekendag mochten wjj het onderhoud met den kardinaaJ-aartsbisschop van Weenen hebben, dat wy hieronder laten volgen. ,,Het verheugt ons zeer en het zal zeer zeker ock de Katholieken van Holland verheugen, dat Uwe Eminentie ons toe staat naar aanleiding van den grootschen Katholiekendag een paar vragen te stellen. Mag ik vragen?”, aldus openden wy het gesprek. „Vragen staat vry. In casu verzoek ik u zelfs, te vragen," antwoordde de Kardinaal. „Ons zyn de liefdadigheid, de offervaardigheid, het katho licisme van de daad, de hoogontwikkelde orga nisatie der Nederalndsche katholieken wel be- 'jrend. Wy hechten er waarde aan, dit by deze gelegenheid uitdrukkelijk te verklaren. Indien onze woorden van erkenning en opwekking de deelname aan onzen niet alleen historisch- interessanten, maar ook, en veel meer nog, voor de practische beleving van het Chris tendom zoo belangryken katholiekendag zullen bevorderen en in uw cultureel zoo hoogstaand land weerklank zullen vinden, zullen wy dit hoogeiyk waardeeren „Dat de woorden van jUwe Eminentie weer klank zullen vinden, kunnen wij^nu al met be slistheid verzekeren. In Holland en met name in de harten van Hollands Katholieken werd steeds een warme sympathie voor Oostenryk g^ voeld. Bewust of onbewust steekt daar een stuk oude traditie in. Voor het veel gesmade Habs- burgsche Huis en in X by zonder voor den per soon van den cryzen Frans Jozef en diens op volger keizer Karei, heeft de Hollandsche pers en het Hollandsche volk steeds veel belangstel ling getoond en in tyden van nood heeft het door christelyke daden bewezen, hoezeer het met het lot van Oostenrijk begaan was." „Dat zullen wy nooit vergeten. Ook daarom zyn de katholieken uit Holland ons zoo van harte welkom." „Op het oogenblik zyn de verhoudingen tus- schet/ Duitschland en Oostenryk wel zeer be droevend,” merkten wy op. „Dat de van meer- LONDEN, 2 Sept. (V.DJ Het accoord met Oostenryk inzake de vorming van een militair hulpcorps Is van Engelsche zyde bevestigd m een nota-wisseling, welker inhoud door Engelsche ministerie van buitenlandsche ken wordt gepubliceerd. Oostenryk wijst in zyn nota op den buiten gewonen blnnenlandsch- en buitenlandsch- politleken toestand, die byzondere maatregelen elscht en legt er den nadruk op, dat de be staande gendarmerie en politie op den duur niet voldoende zyn, om de orde en de open bare veiligheid te handhaven. Na de verkla ring, dat een aanvulling van gendarmerie en jxilitie uit financieele overwegingen niet in aanmerking komt en dat een versterking van het bondsleger niet doelmatig is. wordt de vorming van een militair hulpcorps voorge steld. De duur van 1 jaar zou dan verlengd kunnen worden. Het militaire hulpcorps zai een deel der bewapende macht vormen en res- sorteéren onder den minister voor legerwe- zen. De duur van den diensttyd zou bedragen 5, hoogstens 6 maanden en zou by wyze van uitzondering verlengd kunnen worden tot 1 jaar. De Engelsche minister van buitenlandsche zaken dankt in zyn nota voor de inlichtingen betreffende den ernstlgen toestand in Ooslen- ryk, die het voor Oostenryk noodig maakt, het bondsleger tydeiyk op de volle sterkte van 30.000 man te brengen en zegt dan verder: "..Onder byzondere inachtneming van het ty- deiyke en buitengewone karakter van de ver melde militaire troepen, alsmede ook met het oog op het lelt, dat het leger uit vrijwilligers NEW-FORK. 2 Sept. (Reuter). Het was gis teren de laatste dag van den termyn, welke door de regeering voor het indienen van char ters was vastgtesteld. De conferentie tusschen de myneigenaars en de mynwerkers over een nieuwe regeling van de arbeidsvoorwaarden is mislukt. Generaal Johnson is thans gemachtigd, om zelf aan lakse en tegenstribbelende onderne mingen arbeidsregelingen op te leggen. Intusschen weigert Ford nog steeds, zich by dc beweging aan te sluiten. Allen die zich om inlichtingen aanmelden by het landgoed van Edsel Foiü te Seal Harbor in den staat Maine, worden afgewezen, telefoongesprekken biyven onbeantwoord. Geruchten doen de ronde, dat Ford van plan is een heftig offensief te beginnen tegen de Nira (herstelbeweging). Gisteren -is in de meeste fabrieken en werk plaatsen van die branches, welke het arbelds- charter der Nira hebben aanvaard, het éerood van kinderarbeid in werking getreden d. w z van kinderen beneden 16 jaar. Van dezen maat- regel, die niet voor de landbouwbedrijven geldt, zullen 250 000 kinderen profiteered Hy geldt op de eerste plaats in de katoen industrie waar de kinderarbeid het meest ge- bruikelyk was. De federale coördinator voor het transport wezen heeft aan president Roosevelt een memo randum doen toekomen. Waarin hy hem advi seert. de Nira-bepalingen niet op de spoorwegen van kracht te verklaren. „Noch krachtens de wet, noch op grond van politieke overwegingen Is het wenscheiyk, de Nira op de spoorwegen der Vereenigde Staten toe te passen,” wordt in het memorandum ge zegd. CAMAGUEY (Cuba) 2 Sept. (Reuter) In de stad Saguala Grande werden tengevolge van den cycloon, die gisteren Cuba teisterde, acht per sonen gedood. Tweehonderd menschen hepen verwondingen op, terwyl driehonderd hulzen werden vernield. ROME, 2 Aug. (Reuter) In het Pa lazzo Venezia is hedenmiddag door den chef der Itallaansche regeering, Mussolini, en door den Russischen ambassadeur te Rome een vriendschaps-, niet aanvals- en neutraliteitsverdrag tusschen Italië en Sovjet-Rusland onderteekend. r-j-v;-,-v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1