ONS BLAD De Koningin tot Haar Volk ■WW t I (W RADIO RECORD linif Het nieuws van heden Tijdens de nationale huldiging in het Olym- pisch Stadion te Amsterdam Het concordaat Azana af getreden met Berlijn II Hl g Weenen DE BAROMETER Oppositie tegen De Valera IÉ ’s Pausen legaat te JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerspiegels en VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1933 KINDEREN STROOIEN BLOEMEN VOOR DE JVBILEERENDE VORSTINNE \R ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 N.V. Gloeilaapenfabriek Katholieke studenten Een kabinet-Lerroux? Fascisme in Oostenrijk Starhemberg aan Mussolini Builenpest te Poona Kalmte te Havana Vijf Polen gedood Nordloyd en Hapag Samenwerking dienet op Amerika Berlijn Nederlands voorbeeld Honderdtal aangehouden gevolgd Anti-Duitsch boycot-comité gevormd Een katholiek, dagblad te Rome Von Papen opnieuw naar Rome? Requiemmis voor De Pinedo Militaire vliegtuigen verongelukt DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Feestelyk ingehaald door geeste lijke en wereldlijke overheid Het Vaticaan zou ontstemd zijn over Hitler’s religieuze politiek Joodsch wereldcongres in 1934 N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242. Tel. 82797 Kapitaal- en Volksverzekering sa Staking bijg^legd Cosgrave’s party voor vereeniging met Blauwhemden en Centrum Dertig Amerikaansche oorlogs bodems „Schwarzarbeiter” te „Radlaa” Ter gelegenheid van het bloemencorso op den Dam te Amsterdam strooiden kinderen bloemen voor H. M. de Koningin. De jubileerende vorstinne was naar buiten gekomen, om de kleinen persoonlijk te begroeten Zamora had geen onvoorwaarde- lyk vertrouwen in zyn kabinet 5 V 8 Haarlem KABINET-AZANA AFGETREDEN. ILK. Blindenraad o pee richt. O O het ons er aan vermoedt, dat er vorm. (United Press) Scheerdoozen nog NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Leve het Vaderland. Hoezee I krachtig toe kun- toekomst te doen BREMEN, 6 Sept. (V.D.) De Hamburg Amerika-lUn en de Norddeutsche Lloyd hebben besloten het personen- en vrachtvervoer van en naar de Oostkust der Vereenlgde Staten een vormig te regelen. De zetel van het bestuur zal om de twee jaar te Hamburg en te Bremen ge vestigd zjjn Voor de eerste twee Jaar zal Bre men de zetel zijn. Te Remscheid is een communistische props- ganda-organlsatie ontdekt; 25 mannen en 10 vrouwen zijn gearresteerd. Prof. mr. A. Anema, lid van het Permanent* Hof van Arbitrage vanwege Nederland. De Tweede Kamer heeft de artikelen van het on twerp-Omset belasting af gehandeld. BERLIJN. 8 Sept. (VX>.) Naar de „Gtr- manla'- meldt, hebben de Katholieke Stirdenten- vereenlglngen In Duitschland en de Ring van de Dultsche Burschenschaften zich aaneenge sloten in de ..Katholieke Burachonsehaft". Deze organisatie omvat thans 125 corporaties aan alle unlversltelten in Duitschland. NEW-YORK. 8 Sept. (Reuter) Het sta- klngsconflict met 15.000 knoopsgatznakers la bij gelegd. nemers zijn verschenen in hun kleurige natio nale kleederdrachten. Bü den ontvangst van den kardinaal-legaat hield kardinaal Innltzer een redevoering, die door den pauseljjken legaat in het Latijn be antwoord werd. WARSCHAU, 8 Sept. (VJ).). In de buurt van Klelce zijn twee vliegtuigen van het tweede luchtvaartregiment in de lucht met elkander in botsing gekomen. De vier inzittenden wer den gedood. Voorts is Woensdag op het vlieg terrein te Thorn een 29-Jarige luitenant-vlieger om het leven gekomen. De Katholiekendag te Weenen. Coagrave's partij spreekt zich uit voor vereent- ging met Blauwhemden en Centrum. Dominicanenklooster te Zwolle weer betrokken. Hoogste stand op Zaterdag 1 uur an: 788 Vorige stand 768 iar- 10e- vtk aar van 25 ge- el- s Evenals Nederland heeft, blijkens een mede- ieellng van den Volkenbond, ook Ierland zich van den te Londen gesloten tolwapenstilsiand teruggetrokken, terwijl de Deensche regeerlng zich het recht voorbehoudt, de noodzakelQke maatregelen ter bescherming van Denemarkens economische levensbelangen te overwegen. 1 2 f I ons weer een wisheid BERLIJN, 8 Sept. Op vier groote goederen stations van Berlijn Is heden een actie onder nomen tegen ig. Schwarzarbelter. menschen. die betaalden arbeid verrichten, maar toch steun trekken. Bij de razzia werden ruim 100 personen aangehouden, die zich niet konden legitlmeeren of die In het bezit waren van een stempelkaart WEENEN, 8 Sept. (V.D.). De stad stond he den geheel In het teeken van den algemeenen DOltschen Katholiekendag Een druk verkeer beweegt zich In de met vlaggen versierde stra ten. processie strekken door de stad. Vele deel- OENEVE, 8 Sept. Na bijna 4 dagen te hebben geduurd is de internationale Joodsche confe rentie vanmiddag met gebed, onder leiding van den opperrabljn van New-York, Wise, gesloten. Met algemeene stemmen werden drie resolu ties aangenomen. In de eerste wordt verklaard dat de bjjeenroeplng van het Wereldcongres meer dan ooit noodlg is en dat het Joodsche volk door het Dultsche antl-semietlsme een strjjd op leven en dood wordt opgedrongen. De conferentie wordt bijeen geroepen in Maart 1934. De zetel zal nader worden bepaald. In de tweede resolutie wordt de hoop uit gesproken dat de Volkenbond het als zijn plicht zal beschouwen, het herstel der Dultsche Joden In bun burgerrechten ten volle te bewerken en dat Engeland alles zal doen opdat Palestina een tehuis zal kunnen worden voor tienduizen den uit Duitschland afkomstige Joden. Verder werd besloten om de boycot van Dult sche goederen voort te zetten, totdat de rech ten der Dultsche Joden volledig zijn hersteld. Er zal een comité worden gevormd, om de boycot te leiden en te versterken. NEW-YORK. 8 Sept (V. D.) In de kathe draal van St. Patrick heeft een plechtige Re quiemmis p.aats gehad voor den Itallaanschen wereldvlieger generaal De Pinedo. Het stoffelijk overschot van De Pinedo sa' Zaterdag aan boord van het Itallaansche „Vulcanlade reis naar Italië aanvaarden. In het graafschap Waterford, waar de boeren een campagne leiden tegen het betalen var. belastingen, zijn 9 boeren door een sterke poli tiemacht gearresteerd. ZIJ zullen de eersten zijn, die voor het onlangs opgerichte militaire gerechtshof terecht staan. Voor een politiebureau te Dublin, waar ver scheidene gevangenen In verhoor werden ge nomen. ontstond vandaag een heftig handge meen tusschen een menigte Jongelui en agen ten, die eerst na gebruikmaking van den gummistok de menigte wist te verspreiden. Ver scheidene jongelieden liepen hoofdwonden op ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 295 BUREAUX i HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Perlcwartaal voor Alkmaar f 2.— Voer buiten Alkmaar I 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de HV. Drukkerij De Spaarnestad DUBLIN, 8 Sept. (Reuter.) De partij v*n Cosgrave beeft zich met algemeene stemmen uitgesproken voor een vereeniging met de centrumspartij en de Blauwhemden van gene raal OTlutfy. ten einde tezamen een oppositie partij tegen de regeerlng De Valera te vormen POONA. 8 Sept. (Reuter). Hier ter stede heerscht de builenpest, welke lederen dag 10 A 12 slachtoffers eischt. De autoriteiten hebben krachtige maatrege len genomen om uitbreiding van de epidemie te voorkomen en volgens de Jongste mededee- llngen heeft men den toestand thans in handen. De Europeesche bewoners der stad laten zich In allerijl tegen deze epidemie inenten. Totdusver zijn onder de Europeanen geen slachtoffers gevallen. ROME. 8 Sept. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zijn er in verband met het met Duitschland gesloten concordaat moei lijkheden gerezen. Het Vaticaan zou ontstemd zijn over Hitler's religieuze politiek in het algemeen en over zijn politiek Jegens de Katholieke Kerk in het bUzqnder, daar de katholieke opvoeding bemoeilijkt wordt, katholieke se minaristen militairen dienstplicht moeten vervullen en de katholieke actie wordt be lemmerd door politieverordeningen. Ver der zou het Vaticaan bezwaar hebben tegen de oprichting van elf Evangelische bisdom men In Pruisen. Verwacht wordt, dat vice-kanseller Von Papen opnieuw een reis naar Rome zal ondernemen, ten einde de moeilijkheden bjj te leggen. HET CONCORDAAT MET DUITSCHLAND. ONTSTEMMING TEN VA TIC A NE? WEENEN. 8 Sept. (VJD.) Starhemberg heeft Mussolini een telegram gezonden van den volgenden inhoud: Terugkeerende in vaderland, wensch ik In onafhankelijk Oostenrijk verwerkelijking principes fas cisme. Verwachting: Zwakke tot matige Ooste- lijke tot Noord-Ooateltjken wind, licht tot half bewolkt, droog weer, weinig ver- andering in temperatuur. Verdere vooruitzichten: Droog, behou- dens geringe kans op onweer in Zuiden Zon op 6.24 - onder 7.21 - Licht op 731 11 September L. K. ÏÏHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIimiië MADRID, 8 Sept. (V.D.) De regeering-Azana heeft hedenmiddag den President der republiek haar ontslag ingediend, dat door Zamora onmiddelljjk werd aanvaard. De President heeft reeds onderbande- lingen over de vorming van een nieuw kabinet aangeknoopL Men de leider der radi calen, Lerroux, met de vorming der nieuwe regeering zal worden be last. Dit zou waarschijnlijk nieuwe verkiezingen voor het parlement ten gevolge hebben. HAVANA, 8 Sept. (Reuter) Een dertigtal Amerikaansche oorlogsbodems bevinden zich In de Cubaansche wateren of zijn erheen onder weg. Een torpedojager is naar Antllla gezon den, waar de levens van Amerikanen In gevaar zouden zijn. De toestand is kalm. Het Uitvoerend Comité wenscht geen terugkeer van De Cespedes als president aan het hoofd van een alle partijen omvattende regeering. Officieren, die opgeroe pen zijn den dienst te hervatten, weigeren hieraan gehoor te geven. Dit kan moell^kheoen verschaffen, daar er 800 officieren waren voor een leger van 8000 man. WEENEN, 8 Sept. (V. D.) De Pauselljke legaat voor den Katholiekendag, z. Em. kardinaal La Fontaine, te heden te 14 uur te Weenen aan gekomen. Op het station werd de kardinaal ontvangen door bondspresident Mlklas, den Pauselljkea nuntius, het corps diplomatique, de bondsregeering en den kardlnaal-aartsblsschop van Weenen. Bij de Opera werd hU begroet door de gees telijkheid. alle OostenrUksche bisschoppen en vertegenwoordigers van gemeenten enz. Talrijke katholieke vereenlglngen waren met vaandels opgemarcheerd. Bij de aankomst van den ge zant werd de Pauselijke hymne gezongen. Daar na werd de kardinaal-legaat in een plechtige processie naar den dom geleld, waar hij een kort gebed uitsprak. Te half zes begon de plechtige Sacraments processie coder leiding van kardinaal Innltzer Hedenmiddag te ook bet Heilige Land-mu seum geopend. ROME, 6 Sept. (Klpa.) Na den ondergang der .Corriere dltalla' werden er aanhoudend po gingen in liet werk gesteld om te komen tot de oprichting van een katholiek dagblad *e Rome. Weliswaar hield de Eeuwige Stad na ’’e verdwijning der ..Corriere d'Italla-* nog de „Oeservatore Romano" over doch dit blad kan vanwege sjjn positie als Vaticaanse!) orgaan nu eenmaal moeilijk een krant als een andere zijn, terw'Jl het ónmogelijk concurreeren kan tegen de groote niet-katholieke pers. Thans schijnt Rome een nieuw katholiek dagblad te zuilen krijgen Het te de te Bologr.a gevestigde ..Avvenlre d'Ita'la". welke een bij zondere Romeinsche uitgave zal verzorgen. H. M. Koningin Wilhelmina richtte heden, als antwoord op de be- groetingsrede bij het Nationale Huldigingsdefilé m het Olympisch Stadion der Hoofdstad volgende toespraak tof Haar Volk, welke toespraak door middel der radio werd uitgezonden. Mijnheer de Voorzitter, Het is mijn wensch persoonlijk Neerlands Jongeren, die de voorberei ding van deze grootsche en indrukwekkende betooging op zich namen, en allen die zich opmaakten daaraan deel te nemen, mjjn hartgrondigen dank te betuigen voor dit blijk van hun aanhankelijkheid en trouw, nu ik 35 jaren zoo nauw aan mjjn Volk verbonden ben geweest. Hierbij gedenk ik ook de talloos velen, die deze ure uit de verte met' ons medeleven, zoo in het Vaderland als in Nederland onder de keerkringen, en breng hun daarvoor mijn bijzondere erkentelijkheid. Als ik op dit tijdperk terugzie, dan is het met een hart vol dankbaar heid voor al het schoone en goede, dat ik van mijn Volk heb mogen onder vinden, dan word ik steeds opnieuw getroffen door de bewijzen van ver knochtheid en den steun mij, niet het minst in moeilijke en zorgvolle dagen, ten deel gevallen en welke ik thans, in deze ure, andermaal op on dubbelzinnige wjjze ondervind. Pogen mijn plicht te vervullen tegenover het Vaderland is mjj in donkere tijden meer dan ooit een voorrecht en bron van blijdschap, waar ik mjj gedragen weet door Uwe trouw en medeleven. De Nationale gedachte bindt ons hier allen te zamen. Wij willen ons zelf zijn en blijven. Wjj willen voortbouwen op de grondslagen door onze Vaderen gelegd. Ons bewust van onze roeping tegenover ons zelf en in het groote gezin der Volkeren. Wij willen putten uit de schatten ons door een groot Voorgeslacht na gelaten, overtuigd daarin ten allen tijde overvloedig te vinden hetgeen wjj behoeven om met taaie volharding en zich steeds weer vernieuwende kracht te streven naar de aanpassing bij gewijzigde wereldomstandigheden. welke onder Gods zegen ons weer een gelukkige toekomst brengen kan. Ik bid God om wijsheid en sterkte om U in den tjjd die vóór ligt vastberaden daarin voor te gaan. Mjj thans in het bijzonder richtend tot de Jongeren wensch ik tot hen een woord van oprechte waardeering te spreken voor den ijver en de voortvarendheid welke zij hebben aan den dag gelegd bjj de voorbereiding van deze voor mij onvergefelijke ure en voor hun trouw en toewijding aan mjj en mjjn Huis. Een schoone toekomst zij voor hen weggelegd indien zij langs de beproefde wegen, zooeven door mjj aangeduid, straks hunne krachten gaan wjj den aan den opbouw van het tjjdperk dat voor ons ligt. Waar zjj in de groote figuren die Nederland heeft voortgebracht de idealen verpersoonliikt Zien welke ook zij nastreven, zullen zjj nen bijdragen het schoonste uit onze historie in heden en voortleven in zich steeds vernieuwenden en verjongenden Ten besluite richt ik mij tot U allen, ouderen en jongeren te zamen, ja tot de bevolking van geheel het Rijk. om als één en ondeelbaar Volk de handen ineen te slaan teneinde eendrachtig samen te werken om dezen zorgvollen tjjd te boven te komen. Als van zelf gaat ons aller blik naar onze fiere driekleur, symbool van ons willen en kunnen, zinnebeeld bovenal van ons dierbaar Vaderland. Zij waaie steeds over de Wereldzeeën tot in de verste landen en doe daar kond van onze eendracht en onze wilskracht Omtrent de motieven voor het ontslag bericht Havas, dat Zamora in den heden gehouden minister raad het kabinet-Azana zjjn ver trouwen uitaprak voor de volgende maatregelen Overdracht van zekere ambts- functies aan de Generalitad, her vorming van het religieuze onder wijs en goedkeuring van het onlangs gesloten verdrag met Uruguay Azana was echter van meening, dat dit vertrouwensvotum slechts voor- waardeljjk was, waarom hjj het niet kon aanvaarden. Hierop diende Azana het ontslag van zijn kabinet in. 1 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1