ONS BLAD Grootsche manifestatie het Stadion te Amsterdam Nederland huldigt H.M. Koningin Wilhelmina Het nieuws van heden in Bij de auto-races verongelukt 4 EEN DEFILE VAN TIEN- DUIZENDEN Negen S A-mannen gedood JOH. LAUWERS DE BAROMETER te MAANDAG 11 SEPTEMBER 1933 VEREEN 1G DE KATHOLIEKE PERS Plechtigheid in het stadion Openingstoespraak Het stoffelijk overschot te Brindisi Andorra protesteert Lerroujc formateur Nationaal-republikeinsch kabinet? Staking beëindigd wnnniiiNiiiiiHinMiiiiinMiiiiimiHiniiiiiffliiniinmiffl De geestdrift laaide onverflauwd Na eerste ongeluk werd doorgereden De Katholiekendag te Weenen Hierboven het groote moment, waarop H. M. de Koningin zich tot haar volk richt, welke rede per radio werd uitgezonden. Van links naar rechts in de eere-loge: H. K. H. Prinses Juliana, H' M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. Prins Hendrik. Drie bekende cour ear a op de aut to renhaan te Monza omgekomen DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Bagdad rouwt om koning Feisal PAYGLOP 3 ALKMAAR Tooneel- en ^Veldkijkers Het Weer,lllllllllll||l|lll|H|1111111111111111111111111111^ 1 1 ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40e p. regel; idem op pag óén 55c. p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie <^e rubriek - Telefoonnummer 433 Auto bü een bocht omgeslagen 28 gewonden Urenlang marcheerden de groepen met vlaggen en vaandels langs de jubileerende Vorstinne Onvermoeid stond Zy daar. De geestdrift der menigte tijdens de huldiging van H. M. de Ko ningin in het Stadion te Amsterdam uitte zich in een laaiend ent housiasme Een aardig hoekje der stampvolle tribunes, waar het „Oranje boven” niet van de lucht was I ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 296 NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD Majesteit. Tribune op Kontrast af gebrand. Laffe aansla* te ZeeM. 28 zwaar. Het ruiterdéfilé Leve de Koningin!!! (Zie vervolg elders In dit nummer) Zoo is dan de nationale hulde in het Stadion het hoogtepunt geworden van het jubileum bezoek onzer Koningin aan de hoofdstad. Onder de stralende zon lagen de reuseentige amphitheaters met duizenden en duizenden, schouder aan schouder, de vlaggen strak uit waaiend in den frisschen bries, toen de konink lijke Moet, met de paarden, de koetsen, de kleu rige livreien, het Stadion binnen reed en de Koninklijke Familie in de eereloge plaats nam. Wjj willen dat zeggen, allen te zamen met deze drie woorden: Felle boerdertjbranden te VMbt. Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het wetsontwerp tot wering van bniten- landaehe studenten. Ir. J. Koster heeft om gezondheid dankt als lid der Eerste Kamer. De Willem-van-Oranje-film thans geheel gereed. Ernstige rampokpartQ nabfj Selakau (N--L) vier dooden en twee gewonden. MADRID, 9 Sept. De staking te San Sebas tian is thans beëindigd na de bemiddeling var den Gemeenteraad. Massaontslag bij de Kotterdameche bankver- eenlging. De I'rker vlsaehers in het ongelijk gesteld. Drama alt minnenijd op het Centraal Station te Amsterdam. Hoogste stand op Maandag war vjm: 7«8 Vorige stand 78» Als voorzitter van de Commissie van Advies hield ds. A O. H. van Hoogenhuyze de wel komsttoespraak. tine, i bonds- De Stadionklok wees kwart voor drie, toen het défilé een aanvang nam met het binnen rijden der groepen landelijke ruiters in hun kleurige uniformen en de fier geheven vanen. Een keurlgen Indruk maakte al onmiddellijk het draven der afdeellng bereden militaire politie in haar groene uniformen, op de donkerbruine paarden, de blanke sabels vonkend in de zon. En vooral toen de ruiters in gesloten front dwars over het veld aanrukten, ging er een da verend applaus uit alle rangen locs Nauwelijks waren de paarden weer door de Marathonpoort verdwenen of de Indische offi cieren marcheerden binnen. De zwarte, goud- betreste uniformen, de wit en donker beplulmde kepi s, de glanzende sleepsabels gaven de groep een uitmuntend aspect. Merkwaardige tegenstelling met de martiaal marcheerende officieren vormde de afvaardi ging van den Christelijken Vrouwenbond, een bonte, beweeglijke groep, waaronder de Prie- sche en Zeeuwsche kappen opvielen. En weer geheel anders was de blanke stoet der honder den onberispelijk geüniformeerde verpleegsters, die hartelijke ovaties in ontvangst kregen tc nemen. Na hen. volgden de martiale figuren der rijkspolitie: stoere gehelmde mannen, en kelen nog met klassieke snorrebaarden. Het optnarcheeren der groepen, die over de dntelbaan langs de tribune schreden en ge deeltelijk door de Marathonpoort. gedeeltelijk door de onder het veld doorloopende betonnen gang weer naar bulten aftrokken, werden be geleid door twee muziekcorpsen, opgesteld in het middenveld, die om beurten met vroolijke nummers gang en stemming er tn hielden. Bij het binnentreden van het Stadion waren aan het publiek oranje en oranje-blanje-bleu-vlag- getjes uitgedeeld, die onophoudelijk wuivend een gouden wemeling tooverden over de hoof- Geluidsversterkers waren overal op het ter rein opgesteld om het welkomstwoord van den voorzitter en de toespraak van H. M. de Ko ningin welke wij reeds publiceerden tot alle ooren te brengen. =5 Vóór de Marathon-tribune verzamelde Theo van der Bijl zijn zangers en klonk uit 1200 kelen bet Kronlngslled. Zoo bljj en opgewekt, zoo onuitsprekelijk feestelijk en ontroerend te vens zong deze wondermooie melodie over de hoofden der massa en In aller harten werd tets warm en week, groeide een vreugde, een geestdrift, die gansch den middag levend bleef BERN. 9 Sept. De kist met het stoffelijk over schot van Koning Feisal Is Zaterdagochtend op een aan den trein van 8.48 uur geschakelden le gerwagen vla Bern naar Brindisi vervoerd, waar de kist Maandag door den Engelschen torpedoja ger ..Despatch” naar Haifa zal worden overge bracht. Bagdad was den geheelen afgeloopen nacht ten teeken van rouw in duisternis gehuld, alia lichten waren gedoofd Duizenden Arabieren be wogen zich In langzamen stoet door de nauwe straten en donkere stegen, zich op den borst kloppend en klaagzangen aanheffend voor den beminden dooden monarch, afgewisseld met lan ge stoeten op blaasinstrumenten. Ministerpresident Rasjldail verklaarde heden, dat de oude vriendschapspolltiek met Enge land zal worden voortgezet Rouw te Bagdad. Geen sprake van wrijving tusschen het VaticaAn en Duitschland; ofschoon de vrijheid der R.K. rereenlgingen nog niet bevredigend geregeld wordt geacht. MADRID. 9 Sept. (VJ>.). Nadat president Zamora den geheelen Zaterdag zijn beraadsla gingen met de partijleiders en andere republl- keinsche persoonlijkheden had voortgezet, heeft hij te 21 uur den leider der radicalen, Lerroux. belast met de vorming van een nieuwe regee ring. Lerroux heeft de opdracht aanvaard en zal. naar verluidt, in overleg treden met niet aan partijen gebonden mannen om een natlo- naal-republikeinscb kabinet tot stand te bren gen. TIENDUIZENDEN HULDIGEN DB KONIN GIN IN HET AM8TERDAM8CHB STADION. Verwachting: Matige Oostclijke tot Noor- s delijken wind, toenemende bewolking, weinig of geen regen, Iets koeler. Verdere vooruitzichtenOnzeker. President benoemd Junta op Cuba. Scheepsbotalng voor Portugal* kust. Dertien man omgekomen. bood het Stadion ook, doordat alle een Oranjevlaggc zü de Kóningin Het was als een Oranje-golf. Op de eere-trlbune hadden plaats genomen de minister-president dr. H. Colijn en voorts de ministers mr de Wilde, Jhr. de Graeff, prof. Slotemaker de Bruine, mr. dr. Deckers en mr. Oud. Voorts de commissarissen van H.M. de Koningin in de Provincies Noord-Brabant, Gelderland. Zuld-Holland, Noord-Holland, Zee land. Utrecht, Overijssel. Groningen en Lim burg. De gezanten van Argentinië, de Vereen. Staten. België, Chili, Duitschland, Egypte, Frankrijk, Griekenland. Hongarije, Italië, Ja pan, Polen. Portugal, Zuld-Afrika en Zweden. De Katholieke geestelijkheid was vertegen woordigd door Z. H. Exc. Mgr. J. D. J. Aen- genent, Bisachop van Haarlem en Mgr. dr. G. C. van Noort, deken van Amsterdam. Voorts de Nederlandsche gezanten in Italië en Roemenië en de Nederlandsche zaakgelas tigde in Duitschland. GENEVE. 9 Sept. (Reuter). De Republiek Andorra heeft bij den Volkenbond een protest Ingediend tegen de bezetting des lands door Fransehe polltie-afdeellngen daar men in dezen maatregel een schending ziet van het Keilogg- pact. en telkens en telkens weer hoog ging in har telijk gejuich. Een ook toen de koninklijke stem helder en klaar door mlcrojgon en versterklngslnstallatles weerklonk in een muisstil Stadion, toen allen gespannen luisterden naar Haar woorden, ge sproken krachtig en duidelijk, maar toch met dat teer-vrouwelük timbre, voelde men tast baar die eenheid in gevoelen, welke de massa bezielde en die zich keer op keer spontaan zou uiten, onverflauwd zes uren lang. Zoo was het één fleurig beweeg alierwege, <en wondere gloed, die versterkt door zon en vlag- genbeweeg, hing tusschen de wijde Stadion- muren, en waaruit telkenmale de vonk van het enthousiasme lossprong en de rangen en rijen tn vuur en vlam zette. Over en weer sprong ook die vonk van pu bliek naar deflleerenden, waar de geestdrift zich ontlaadde vóór de koninklijke tribune, waar met gewulf, gejuich, met saluut en ge baar de voortschrijdende duizenden hun groet brachten aan de Koninklijke Vrouw, Wie deze hulde gold. MONZA (bü Milaan), 11 Sept. (Reuter). Gistermiddag heeft bü de autoraces om den grooten prü» van Monza een verschrikkelijk ongeluk plaats gehad zooals bü een sportge beurtenis nog nooit Is voorgevallen. Drie der bekendste auto-coureurs, de Italianen Campari en Borzacchlni en de Franschman graaf Czay- kowskl zün bet slachtoffer van bun beroep geworden en gedood. Zon O0 8T8. feeder VJML UoM I op 1M. Laatste Kwartier 19J8 n.m. iiiinHiiiHiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimn! WEENEN, 9 Sept. Zaterdagmiddag vond ter gsiegenheld van den Katholiekendag een plech tigheid plaats in het Stadion ld tegenwoordig heid van den kardinaal-legaat La Fontaine, president Mlklas, bondskanselier Dollfuss en andere geeetelüke en wereldlüke overheidsper sonen. In zün welkomstwoord sprak de voor zitter van den Katholiekendag, dr. Holzmeistci, de hoop uit, dat de smartelüke scheiding van de broeders en zusters In het Rük een einde mocht nemen. Onder de ingekomen gelukwenschen noemde spreker een schrijven van kardinaal Schulte uit Keulen namens alle Duitsche bisschoppen. Voorgelezen werd een telegram van den voor zitter van het centraal comité der Duitsche katholieken prins Löwensteln. Z Em. kardinaal La Fontaine bracht de zege- wenschen van den H Vader over. Bondskanselier Dollfuss verklaarde os. dat de Oostenrüksche regeering eensgezind besloten heeft, de vernieuwing van staat, volkshuishou ding en maatschappü In katholieken geest te organiseeren. Ofschoon het concordaat wegens de politiek» omstandigheden op het oogenbllk- niet kon worden afgehandeld. Is de regeering bereid het Intusschen practlsch uit te voeren. In de vergadering van den Katholieken Sol- datenbond verklaarde minister Vaugoln os., dat de regeering desnoods nog veel strengere maatregelen zal nemen tegen hen, die tegen de staatsorde willen opstaan. Uit Warschau arriveerde heden de primaat van Polen, kardinaal Hlond, met groot gevolg. 's Middags vond "n „wereldboerendag" plaats, waaraan de aanwezige katholieke boeren deel namen. Tenslotte werd een Eucharistische processie gehouden. WUPPERTAL. 10 Sept. (W.B.) Een vrachtauto, waarin 45 SA.-mannen uit Bochum waren gezeten. Is op den 8tdU*n Solingerstraat- weg bü Kohlscheld van den weg afgereden en in een diepen greppel terecht gekomen. Ne gen personen werden gedood. 28 zwaar. en drie lichtgewond. De chauffeur :>eeft blükbaar het gevaar van de S-bocht onderschat, want midden In dm bocht kon hü zün wagen niet meer In bedwang houden en reed den weg af, waarbü de auto verscheiden malen over den kop sloeg en de Inzittenden eruit werden geslingerd. De gewon den zün naar het ziekenhuis in Solingen over gebracht. waarbü de brandweer en het roode kruis hulp verleenden. Een commissie is naar de plaats van het ongeluk gezonden, om de oorzaak vast te stellen. V. D. meldt nog: Volgens de meening vah vaklieden is de bochthoogte van de In 1923 gebouwde baan niet meer voldoende voor de groote snelheden, die door de tegenwoordige racewagens bereikt worden. Voor de ongelukken van gisteren ligt de oorzaak echter in de omstandigheid, dat in den loop der races het oliereservoir van Broesy lek was geworden, waardoor in de groote bocht de baan glibberig was geworden. Hierdoor was de wagen van Borzacchlni dwars over de baan komen te staan, zoodat de direct daarop vol gende wagens tegen hem opreden en uit de baan geslingerd werden. Campari werd plat gedrukt onder de overblüfselen van zjjn wagen te voorschün gehaald. In een bocht sloeg een der wagens uit de baan. Drie daarop volgende wagens remden uit alle macht, maar werden daardoor In de lucht geslingerd, sloegen eenige malen over den kop en kwamen met een harden slag op de baan neer. De renner Barbieri bleef als door een wonder ongedeerd. Campari en Borzacchlni werden ge dood en Castelbarco ernstig gewond. Niettegenstaande dit ongeluk werden de wedstrijden voortgezet, tptdat de toeschouwers met ontzetting werden aangegrepen door een tweede ongeluk. Graaf Czaykowskl verloor het beheer over zün wagen, die de lucht In werd geslingerd en met een ontzettenden slag op de baan terecht kwam. De wagen geraakte In brand en kon niet gebluscht worden. Het lijk van déh coureur werd later onder het puin weggehaald. WEENEN, 8 Sept. (W B.) De Pauselüke Nuntius, Z. Em. Kardinaal Lafontélne. Is hedenavond in tegenwoordigheid vfen kanselier Dollfuss door bondspresident Mtklas in audiëntie ontvangen. Nadat eenige begroe tingswoorden waren gewisseld, overhandigde de bondspresident kardinaal Lafontalne het groote gouden eereteeken. 9 8. A.-I een anto-ongelak. Drie bekende anto-coorews te Monsa (Hi Milaan) op de renbaan gedood. door de revolutionnaire Het is mü als voorzitter van de Commissie van Advies een hooge eer om namens het Uit voerend Comité der jongeren op dit historisch oogenbllk Uwe Majesteit te zeggen, hoe dank baar het Nederlandsche volk Is. dat Uwe Ma jesteit deae hulde heeft willen in ontvangst ne men. Heden stroomt er een vloedgolf van vreugde door ons volk heen, omdat het dankbaar ge denken mag, dat Uwe Majesteit vüf en dertig jaren lang den scepter draagt door God In 1898 in Uwe handen gelegd. Nederland Is dankbaar aan God. die aan ons land en volk Uwe Majesteit schonk. Nederland is dankbaar aan Uwe Majesteit voor de groote trouw en zeldzame toewüding waarmede Uwe Majesteit al die Jaren. waarvan er vele uiter mate moellük waren. Haar Koninklüke taak heeft vervuld. Eén eenig partülooe juichend volk heeft zich heden In het Amsterdamsche Stadion vereenlgd om aan Uwe Majesteit een nationale hulde te brengen, daartoe gedreven enkel en alleen door de Innige liefde voor Uwe Majesteit, die er leeft In de harten van Neerlands volk. En nu Is dit het büzondere van deze huldi ging. dat die is voorbereid en uitgevoerd door Neerlands jongeren, die nu nog staande in den bloei der jeugd, straks de plaatsen zullen Inne men door de ouderen ledig gelaten, en die he den aan Uwe Majesteit en aan heel het Ko ninklijk Huls willen toonen. dat er een jong Nederland is, dat onverzwakt en ondubbelzin nig zich schaart om Uwer Majestelta troon. Een jong Nederland, op hetwelk Uwe Majesteit re kenen ken. dat ten allen tijde bereid is ora als dat wat God verhoede, ooit noodlg zou zün. alles voor Uwe Majesteit te offeren. Daaraan heden voor Uwe Majesteit uiting te geven is hun een voorrecht -n een eer. En aan den oproep der jongeren hebben de ouderen gehoor gegeven. Vanuit de elf provin ciën, tot zelfs uit den nieuwen Wieringermeer- polder toe zün ze naar Amsterdam gekomen.de aanzienlükeii en de eenvoudlgen, om Uwe Ma jesteit te huldigen. 30.600 in het Stadion. 45000 die in een kleurenrijk défilé van hunne ver knochtheid aan het Oranjehuis willen blijk ge ven, terwijl vele meerdere duizenden In Neder land en in Nederlandsch-Indië, luisterend m hun huiskamer naar wat hier geschiedt, in die hulde Instemmen. Uwe Majesteit aanvaarde deze huid* als een bewijs, dat In het hart van Neerlands volk on uitroeibaar is vastgelegd de liefde voor Uwe Majesteit en voor het Huls van Oranje, waar aan het naast God zooveel heeft te danken. Laten de tüden moellük zijn en de horizon donker, wü weten dat boven het wereldgebeu ren de Almachtige God staat, en Hem willen wü bidden, dat trots alle stormen van den tüd Nederland en Oranje onverbreekbaar één mo gen blüven. En als zoo straks uit de monden van deze vele duizenden het aloude Wilhelmus zal op klinken. dan Is dat méér dan het zingen van ons Volkslied, dan wordt daarin vertolkt de bede dat God Uwe Majesteit en Haar Huis nog vele jaren voor ons land en ons volk sparen moge. Telkens en telkens richtten zich de blikken naar de bloemen-getoolde eere-trlbune, naar de figuur der Koningin, die in blauw gekleede gestalte, die wuifde en wenkte, die groette en knikte, ononderbroken, onvermoeid, uren en uren achtereen. Toen de zon nog hoog aan den hemel straalde, stond zü daar en beant woordde den groet der voorbütrekkende groepen, toen de schemer nauw merkbaar over de fees- telüke arena kwam neergedaald, zag men Haar nog steeds, zonder een teeken van afmatting, de wit-geschoende hand geheven en eindelijk in het duister, bü den achün der booglampen, was zü daar altüd nog. vriéndelijk en min zaam, even hartelljk wenkend de laatsten als de eersten, die zes uren tevoren waren voorbü gemarcheerd. Voor de eere-trlbune waren ter begroeting aanwezig de heeren ds. A G H. van Hoogen- huyae, F. K. Lotgering, J. C. W. Thoolen, G. Verhoef, K. Schouten en G. H. Joosten. Tot het geven van de noodlge inlichtingen waren aangewezen voor H M. de heer Lotge ring. voor de Prinses de heer J. O. W. Thoolen en voor den Prins de beer A. G. H. van Hoo genhuyze. Dank moet gebracht aan het nubliek. dat zoo eensgezind aan het verzoek had voldaan o<n niet te juichen bü het binnenkomen, maar eerst in een snontaan gejuich uitbarstte toen H. M. gezeten was. Een alleraardigsten aanblik bezoekers 'laggetje hadden bekomen, waarmede i toewuifden. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telwfoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar 12.85 Met geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door do N V. Drukkerij De Spaarnostad - Haarlem I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1