ONS BLAD Cuba heeft weer een president heden Het nieuws van Dankbetuiging van H.M. de Koningin Concordaat met Berlijn Corporatieve staat Oostenrijk THANS EEN PROFESSOR ie in DOLLFUSS’ PROGRAMMA- REDE DE BAROMETER JOH. LAÜWERS te DINSDAG 12 SEPTEMBER 1933 VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS EN ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 297 DE KATHOLIEKENDAG TE WEENEN rijk ind rye het Sta dion te Amsterdam iZië o o een WILHELMINA. Uk Zondag geratificeerd Simon naar Genève DE SCHELDE-TUNNELS en Sovjet-methoden s 55.000 ambtenaren ontslagen Lerroux nog niet geslaagd Alleen Arische artsen DE OPENING VAN DE SCHELDE-TUNNELS Pruisische Staatsraad 15 September plechtig geopend reur g NIEUWE BISSCHOP VAN MUENSTER De Katholiekendag te Weenen Actie tegen commu nisten te Mainz De regeeringscrisis in Spanje Mijnongeluk in Penn- sylvanie DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Swastika in Hongarije verboden Amerika kijkt de kat uit den boom Een in 1932 beraamde aanslag tegen Hitler ontdekt De problemen "van het verre Oosten geven van aanhankelijkheid en die dezen dag tot een onvergeteljjken feestdag voor My hebben ge maakt. PAYGLOP 3 ALKMAAR Closetstoelea (reukloos) Tegen het marxisme en het bruine socialisme, voor een Christely- ken staat, die de rechten der arbeiders erkent „Wij willen geen ter- Nadere bijzonderheden Schrijven van O ft o van Habsburg aan Kard. Innitzer Het is Mij een behoefte nog maals uiting te geven aan Mijn diepgevoelden dank, jegens allen, die Zaterdag uit adle deelen des lands in Burgerrecht voor gedoopte joden Soegimoera naar China en M andsjoekwo ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Foto genomen tijdens de openingsrede van Koning Albert. Van links naar rechts: Z. Em. Kardinaal van Roey, Prinses Astrid, Koning Albert, Koningin Elisabeth eji rins Leopold zijn sa mengestroomd om Mjj blijk te hunne liefde I W NOORDHOLLA NDSCH DAGBLAD uen: Dollfuas knodlgi corporatleven stead aaa. Mijnongeluk in Fenmylvanië. (United Press) kiny en O -a s >e de Doorkijk in den voetgangerstunnel in werking getreden. PmBBURGH, 11 Sept. (VJJ). In de HUI- Hoogste stand op Dinsdag ar vja.1 756 Vorige stand 75» 3. VAN HET telegram). Concordaat heeft 1 Ir. Feber volgt wethouder Drees in hei dage- UJksch bestuur der gemeente 'iGravenhage op. Door een hevigen brand te Steen werd aan tal boerderijen vernield. Negentig varkens omgekomen bü een brand ta Brandwijk. 1—0 3—0 1—0 STAD (Eigen ROME, 11 September. (Reuter) Hedenmiddag zal het Vaticaan aan kondigen, dat gisteren *t concordaat met Duitschland is geratificeerd. VATICAAN, 11 Sept. In aansluiting op het Duitschland een Vatl- De veenbrand te Winterswijk woedt onvermin derd voort. be lle de avis ige- aan iter >rdt dn- De tegenwoordige sitting der Staten Generaal ml werden gesloten op Zaterdag 16 Septem ber an. arg net ao- rg- ■od op lid ver- 1—0 1—1 5—4 en ste m- ukt op- ai de id- ;tig LDd“ po len Het concordaat mei DvHachland. Het Vaticaan eischt burgerrecht voor gedoopte joden. dat nk- een ren. -ont aat law in en den an- oor iter and dng tot en an. cha ng- nk- an- ga- □n- teid irdt de :en, ing en- OQK BERLIJN. 11 Sept. (V.D Zondagmiddag heeft in het Vaticaan op de gebruikelijke plech tige wijze de uitwisseling plaats gehad der ratificatieoorkonden van het tusschen het Duitsche Rijk en den Heiligen Stoel gesloten Concordaat. Hiermede is het Concordaat dus van kracht geworden. Naar verluidt, hebben de beraadslagingen tus schen het Japansche ministerie van marine en den generalen staf er toe geleid, dat in het nieuwe vlootbouwprogramma wordt voorzien in den aanbouw van 43.nieuwe oorlogsschepen Het programma zal binnenkort aan het kabinet worden voorgelegd. man-miJn te Barking in Pennsylvania heeft hedenmorgen een ernstige explosie plaats ge had. Nadere bijzonderheden zijn nog niet be kend, maar men vreest, dat talrijke mijnwer kers zijn bedolven. TOKIO, 11 Sept. (V.D.). Otaro Soegimoera, vroeger ondersecretaris-generaal van den Vol kenbond. is gisteren vertrokken voor zijn reis naar Mandsjoekwo en China. Tegenover pers vertegenwoordigers verklaarde hij, dat de Chl- neesche politiek jagena xal veranderen. Deze politiek zal worden beïnvloed door de houding van Engeland en Amerika tegenover Japan en China. Soeng. de Chlneesche minister van fi nanciën, die Juist van zijn bultenlandache reis la teruggekeerd, heeft kunnen opmerken, dat Europa en Amerika niet in staat zijn zich met de problemen van het Verre Oosten bezig te houden, en dat zal nie^nalaten een wijziging in de politiek van China tot stand te brengen. LONDEN, 11 Sept. (V.D.) De Engelsche mi nister van bultenlandsche zaken, Bimon. beeft besloten, op de voor 32 Sept, vastgestelde sit ting van den Volkenbondsraad persoonlijk te verschijnen. Het is nog niet bekend of hij zijn reis te Parijs zal onderbreken. De beslissing zal voor het grootste deel afhangen van het resul taat der besprekingen van onderstaatssecretaris Eden te Parijs. BERLIJN. 11 Sept. (V.D.P BU de opening van den Prulstachen Staatsraad op 15 Sept zal een plechtige JStaatsakt” plaats vinden. Mi nister-president Goering zal een groote rede houden, welke, evenals de beëediging der staats raden. per radio zal worden uitgezonden. De eerste werkzitting van den staatsraad zal Za terdag worden gehouden. Officieel wordt te Berlijn nog het volgende medegedeeld: Bij de ratificatie heeft de Heilige Stoel mon deling en schriftelijk de Rijksregeertng gewe ien op eenlge punten. Deze punten betreffen voornamelijk de actie en de bescherming der Katholieke organisaties, alsmede de vrijheid der Duitsche katholieken en het recht van de Katholieke pers, om beginselen van het Katho liek geloof en van de Katholieke zedeleer te verkondigen en te verspreiden. De rijksregeerlng heeft zich tegenover den Heiligen Stoel bereid verklaard, over deze pun ten zoo spoedig mogelijk te onderhandelen en tot overeenstemming te geraken, overeenkom stig den tekst en den geest van het Concor daat. De PauseltJke Legaat Z. Em. Kardinaal La Fontaine, Patriarch van Venetii, is van Rome uit naar Weenen vertrokken. Voor zijn vertrek inspecteert de Legaat op het Centraal Station van Rome de eere-compagnie van Italiaansche soldaten. MÜNCHEN, 11 Sept. (W. B.) Twee Oos- tenrtjksche eerste luitenants hebben aan mi nister Vaugotn een schrijven gezonden, waar in zij den eed. dien zij „als man. als burger der Oostenrijksche republiek en als soldaat” met geestdrift gezworen hebben, terug nemen, om dat dese eed een „wetteltJke regeering en grond. wetteUJke Instellingen” gold. a BOEDAPEST. 11 Sept (V D.) Een decreet Is uitgevaardigd waarbij het dragen of toonetj van het swastlka-embleem in eenlgen vorm wordt verboden, terwijl de bestaande moeten worden vernietigd. Overtreders zullen worden gestraft. WEENEN, 11 Sept. (V.D.) Otto heeft aan kardinaal Innitzer een gelukwensch doen toe komen in verband met den Katholiekendag. HU schrijft, >.lat zijn gedachten te Weenen vertoe ven. HU wenscht Oostenrijk geluk met het re sultaat van den Katholiekendag en verklaart zich daartoe verplicht te gevoelen als nakome ling van Rudolf van Habsburg. Ferdinand II Leopold I en hertog Karel van Lotharingen Bijna nooit heeft hi) de bitterheid der ver banning zoo zeer gevoeld als in deze dagen, nu hU niet kan deelnemen aan de geweldige geloofsdemonstratie van Oostenrijk en Wee- nen De kanselier zeide nog, dat hij op het oogen- blik wél het marxisme en het bruine socialisme bestrijdt, maar dat hij er niettemin zelfs niet aan denkt om ooit een aanslag te plegen op het leven en de rechten der arbeiders Het nageslacht zal voorts uitmaken of het Duitsche karakter van Oostenrijk beter gediend wordt door de methoden der regeering Dollfuss of door andere manieren, die van buitenaf wor den opgedrongen. WEENEN 11 Sept. (W. B.) De feestelijkhe- den ter gelegenheid van den Katholiekendag werden hedenmorgen voortgezet. Reeds in den vroegen ochtend marcheerden talrijke veree- nlglngen door de straten der stad. In den St. Stephanus-dom werd een plechtige H Mis ge celebreerd. waarna een processie werd gehou den naar de ..Kapuzlnergruft”. waar de over leden Oostenrijksche vorsten begraven liggen. Alle te Weenen aanwezige kardinalen, bisschop pen en kerkelUke hoogwaardigheidsbekleedera namen aan deze processie deel. Tegen den mid dag trokken Tirolsche schutterscompagnieën in nationale kleederdracht naar den Heldenplatz. waar bU het standbeeld van Prins Eugène een plechtigheid plaats vond. ROME, 11 Sept. De „Osservatore Romano” maakt bekend, dat Z. H. de Paus tot blsschop van Muenster heeft benoemd graaf Clemens von Galen, pestoor van de Lambertikerk te Muenster. WEENEN, 11 Sept. (W. B.) In het kader van den katholiekendag had heden een meeting plaats van het „Vaderlandsche Front" waar bij kanselier Dollfuss zijn aangekondigde pro- gramma-rede hield. De bondskanselier begon met een opsom ming van hetgeen zijn regeering zonder het parlement gedaan had. Het parlement zal overi gens in zUn ouden vorm niet meer terugkee- ren. Minister Fey heeft onverschrokken de maatregelen genomen, die noodzakelijk bleken. Wjj willen, aldus Dollfuss, geen politiek van geweld, maar het is onze plicht het arbeidende volk tegen geweld te beschermen, wU staan aan het begin van den nieuwen opbouw van ons land. WU zullen ons aan geen enkele terroris tische beweging laten overrompelen en we roe pen als Oostenrijkers op om geen valsche voor spiegelingen achterna te loopen en zich te be zinnen nu het nog niet te laat is Ons streven is er op gericht den vrede te handhaven. De tijd van het liberale kapitalisme is voorbij. De tijd van de marxistische volksleidlng is voorbij, de tUd van de absolute partij-heerschappij is voor bij., BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR T»l«foon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS i Per kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar f 2.85 M«t geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem luidt, zouden de Vereenlgde Staten zich met deze wasch-echte revoiutiohnalre keuze niet kun nen vereenlgen, te meer daar de Cubanen voor af geen overlegmet den Amerikaanschen ge zant Welles over deze keuze hebben gepleegd. Ook de officieren van het leger, die den terug keer van De Cespedes wenschen en ervoor be danken om bevelen te aanvaarden van den tot opperbevelhebber van het leger en tot ko lonel gebombardeerden sergeant Battista, wei geren nog aan Prof. San Martin hun vertrou wen te schenken. Onder de studenten moeten er bovendien velen zUn, die liever een andere figuur op den presidentszetel hadden gezien. Men zal dus dienen af te wachten of deze hoogleeraar, die alvast beloofd heeft zoowel het revolutlonnaire program te zullen verwe zenlijken als de bestaande belangen te eerbie digen, in staat zal zijn vertrouwenwekkende waarborgen te bieden voor de handhaving van recht en orde. Met een leger zonder, kader zal hem dit moeilijk gelukken, zoodat veel van de houding van de thans nog onwillige officieren zal afhangen. Intusschen schijnen de Veree nlgde Staten' voorloopig van plan de kat uit den boom te willen kijken De mariniers in de kraaiennesten van de oorlogsbodems op de ree ds van Havana fungeeren op het oogenblik nog uitsluitend als uitkijkposten. Wij willen geen „Glelchschaltung" en geen ter reur, .Wij willen het Cbr. Sociale Oostenrijk Nader wordt gemeld, dat tot nu toe 7 dooden zijn geborgen. De ontploffing is veroorzaakt door ontbranding van kolengas. MADRID. 11 Sept. (Reuter). Lerroux heeft besloten opnieuw met de partijleiders te on derhandelen. Hij zeide, dat zekere politieke groepen den toestand niet dringend genoeg achtten, toen hij hun medewerking vroeg. Daar om verzocht hij Zamora nog eenlgen tijd uit stel, alvorens hem de definitieve minlsterslijst te overhandigen. Dit zal hem in staat stellen een laatste beroep te doen op de vaderlands liefde der republikeinsche partijen. Bij het ver laten van het paleis van den president vonden eenlge incidenten plaats. Toen eenlge personen Lerroux toejuichten begonnen anderen te flui ten. De politie had weinig moeite om de me nigte verspreiden. op corporatleven grondslag opbouwen. Deze hechte opbouw is de taak, welke In deze herfst maand verwezenlijkt zal worden. De kanselier besprak daarna het wezen van den corporatleven staat. Ook op sociaal gebied is voor de regeering nog een groote taak weggelegd'. De methoden van de sociale voorzorgen en der ondersteuning van de werkloozen zullen opnieuw moeten worden vastgesteld. Een derde der werkloozen zou weer tewerk gesteld kunnen worden. ROME. 11 September. (Reuter). De plotse linge ratificatie van het concordaat met Duitschland is een gevolg van den wensch van beide partijen, om een einde te maken aan de verschillende Interpretaties der technische moeilijkheden, welke waren ontstaan en welke nog grooter dreigde te worden, doordat Kar dinaal Pacelli op vacantie zou gaan. De Kardi naal is hedenochtend vertrokken en daardoor was het noodig de besprekingen tusschen de beide betrokken partijen te onderbreken. Groentenmonopolie voor ananas en wnr- moeserijgewasaen treedt 12 September in wer- e eerste revolutie op Cuba blijkt niet I 1 meer dan een soort van eerste steen- 4—^ legging te zijn geweest voor den opbouw van een nieuw bewind op het suikereiland. ZU maakte een gewelddadig einde aan de tyrannie van president Machado en diens handlangers, maar daardoor waren de echte revolutle-sto- kers allerminst volledig bevredigd Slechts als overgangsmaatregel aanvaardden zij het be wind van president De Cespedes, die politiek niet gecompromitteerd was, omdat hij eenvou dig geen politiek verleden had. Thans heeft hij dat «chter wel. zij het ook een zeer kort en weinig roemrijk. In de weinige dagen, welke De Cespedes „geregeerd” heeft, heeft een vlie gende orkaan het door de economische crisis reeds zoo zwaar bezochte eiland geteisterd, en deze rampzalige gebeurtenis is het meest betee- kenende feit dat zich tijdens het politieke ëén- dagsvüegenbestaan van den goedwillenden én naar een concentratie van de partijen streven- den president heeft voorgedaan. Terwijl hU in de jammerlijk verwoeste gebieden in de om geving van Santa Clara bezig was leiding te ge ven aan de reddings- en hulpactie, namen de ontevreden en radicale elementen in de hoofd stad Havana de kans waar om ook hem terzijde te schuiven en een revolutlonbaire junta in het leven te roepen. De soldaten en studenten, die De Cespedes’ gematigdheid voor zwakheid aanzagen, namen het hem ernstig kwalijk, dat hij door den Amerikaanschen ge zant Welles in de armen te vallen den Invloed van de Vereenlgde Staten op den gang van Cuba’s btnnenlandsche zaken erkende en be vestigde, dat hjj naar hun smaak niet streng genoeg op trad tegen de aanhangers van den gehaten vroegeren president en dat hij de nieuwe verkiezingen slechts op de lange baan in het vooruitzicht stelde. Deze grieven heb ben de nieuwe revolutie mogelijk en De Cespe des ónmogelijk gemaakt. De Vereenlgde Staten, die juist blijk hadden gegeven van hun ver wachting, dat de rust op Cuba zou terugkee- ran en de oorlogsschepen van de reede van Ha vana hadden teruggeroepen, zien zich op nieuw voor de onaangename quaestle geplaatst of zij al dan niet zullen moeten intervenieeren. Volgens een met Cuba indertijd gesloten ver drag hebben zij daartoe officiéél het recht, zoo lang de orde en rust op het eiland niet hersteld zijn en de belangen en eigendommen van Amerikaansche onderdanen gevaar loopen. caansch memorandum aanvaard waarbij aan alle gedoopte Joden de volledige burger rechten worden toegekend. Het Vaticaan toonde zich heftig gekant tegen hun achterstelling op gronden van rasverschil. „Elke beleedlging van gedoopte Joden staat gelijk aan een beleedlging den H.H. Sacramenten aangedaan.” •w—e nieuwe revolutie vertoont onmisken- I 1 bare teekenen van een sterke anti-Ame- ritaansche gezindheid. Verschillende Amerikaansche suikerraffinaderijen zijn door arbeiders pverweldlgd en geplunderd en de re- volutionnairen stellen den elsch, dat het aan Amerika, op interventie recht gevende verdrags artikel zal worden geschrapt. President Roose velt heeft dan ook een uit meer dan dertig oorlogsbodems bestaande vloot naar Cuba ge dirigeerd. al waagt hij nog niet order tot een krachtdadig ingrijpen te geven. Hij aarzelt van het interventle-recht gebruik te maken, omdat hjj daardoor de Zuid-Atnerikaanschë republie ken, waarmee hij economische toenadering zoekt, ongetwijfeld van zich zou vervreemden Van den anderen kant heeft de revolutionnaire junta, onder den indruk van het ontzagwek kend gezicht van de naderende Amerikaansche kruisers en torpodo-Jagers haar schier einde- looze beraadslagingen met de politieke groepen beëindigd en hals over kop een nieuwen presi dent benoemd om althans den schijn te redden, dat een meer stabiel régime in Cuba op komst is, en daardoor den Vereenlgden Staeen het mo tief voor een aan weerskanten niet gewenschte interventie te ontnemen. De keuze is gevallen op Professor Gran San Martin van de universiteit van Havana, van de thans uitgeschakelde Junta. Naar MAINZ, 11 Sept. (V.D.) De politie te Mainz heeft een groote actie tegen communisten touw gezet. Vele functionnarissen en leden werden gearresteerd. Het onderzoek leidde ook naar Frankfort, waar eveneens een aantal lei ders werden in hechtenis genomen. Verder is gebleken, dat de Bond van Roode Frontstrij ders daar nog altijd bestaat en voorbereidingen voor een revolutie heeft getroffen. De orga nisatie was uitstekend gewapend, terwijl de leden werden onderwezen in het hanteeren van de wapenen en het vervaardigen van bommen. Veel munitie werd bij de Frontstrijders in be slag genomen. Door de gearresteerde Frontstrijders is toe gegeven, dat de Bond van Roode Frontstrijders een aanslag tegen Hitler had beraamd toen niJ 13 Juni 1932 op een voetbalveld te Mainz het woord voerde. De samenzweerders hadden zich gewapend met pistolen opgesteld in de hoofd straat van Malnz en hadden het plan Hitler bfj het voorbijrijden neer te schieten. Slechts BERLIJN, 11 September. (V D.) Naar ijlt Moskou wordt gemeld, werden volgens een of- ficieele mededeeling in de laatste drie en een halve maand 50.000 staatsambtenaren te Mos kou uit den dienst ontslagen. De ontslagen ambtenaren hebben instructie gekregen Moskou te verlaten en nieuwe functies te aanvaarden in Siberië en Turkestan. Die ambtenaren, die mochten weigeren hun nieuwe functies te bezetten, zullen direct langs administratleven weg uit Moskou worden uit gewezen en zullen bovendien geen werkloozen- uitkeertng ontvangen. door een toeval is het plan mislukt. Een der samenzweerders wist n.I. niet met het pistool om te gaan en liet zich door een kameraad onderricht geven. Daarbij ging een schot af. waarop de communisten zich uit de voeten maakten. De procedure Inzake hei verspreiden van anti-Duitache circalaires voor het 'nirtiMe gebouw. BERLIJN, 11 Sept. Op 1 Sept, ta de over eenkomst tusschen den bond van Duitsche art sen en den bond van particuliere zlekteverze- keringsondernemlngen volgens welke ook bij particuliere ziekenfond sen niet-Arische artsen worden uitgeschakeld. Ook hier gelden de uitzonderingen van de Ambtenarenwet. BERLIJN. 11 Sept. Ongeveer een uur nadat het bericht Inzake de ontdekking van een in 1933 beraamden aanslag op Hitler was gepubliceerd, werd verzocht dit bericht in te trekken en niet te publlceeren. L-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1