ONS BLAD Het Uniform verbod aanvaard Het nieuws van heden Sociaal-Democraten stemden tegen De Katholieken dag gesloten Anti-marxistische onthullingen VERDEDIGING VAN MIN. Het concordaat PUTSCHPLANNEN DER COMMUNISTEN De spanning groeit te Havana DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOr 3 ALKMAAR en Veldkijker*. WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1933 VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 298 Nieuwe omwenteling van nu Beroep op Dollfuss Wonder te Beauraing? Acht dooden Het Kabinet Lerroux Schacht heeft een auto- ongeluk De Rykabankpreaident ongedeerd De A.J.C. Grieksch-Turksch ver drag Al» het niet helpt Brochure van Adolf Ehrt gepubliceerd Het Rijksdagproces Tooneel- INBREKER GEARRESTEERD Alls amendementen van de baan Of de A.J.C. onder de wet valt, zal afhangen van haar gedragingen Duitsche Rijkskabinet bijeen Geen memorandum inzake katho lieken van Joodache afatamming DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Verkeersvliegtuig ver ongelukt Prin» Starhemberg houdt een be langrijke rede by een betoo- ging der Heimatachutz Op den vooravond der nationale revolutie waa alle» gereed voor een communiatiache omwenteling ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Henri Poe-Yi, president van Mandsjoekwo, begeett ziah naar een gods dienstoefening, die voor den overleden veldmaarschalk Muto wordt gehouden. Wederzijdsche ultimata der weigerachtige officieren en San Martin Rechtzittingen te Berlyn en Leipzig Ned er land ache vrouw genezen VELDMAARSCHALK MUTO HERDACHT t w ƒ8 j Minister van Schaik NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD mimniiiiimHiiiiiiiiiitniiiniiiniiiimiiniiiiiniHtiiiiiiiiiiittiiiiiiiiniiiitiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ Katholiekendag te Weenen gesloten. Anti-Marxistische onthullingen. Naar Havana. een Ernstige anto-botsing bij Haarlem. Den Haag, 12 September. O O Bo- AitMu-aa -is Minister met Mr. dr. Westerman Z.hJ. nam de Tweede Kamer het ontwerp be treffende de departementale indeeling aan. nog eene die die Stand ap Woensdag aar tju: 759 Vorige stand 761 baast, kan deze wet by de a.s. ope ning van de nieuwe zitting der Sta- ten-Generaal reeds in werking zijn. door de 8. D. A. P. slag. Haar eigen aü in het verleden optrad, zal zij dus aan de gelding der nieuwe strafbepaling niet ontko men. Dat zU daadwerkelijk aan het politieke leven deelnam, is van rechts overtuigend aan getoond. Een nieuw wetsontwerp tot reorganisatie van de rechterlijke macht? De Troonrede zal dit jaar voor de eerste maal door den Radio-Omroep worden uitgezonden. Na de schietpartij te Muiden; de heer Vette- overleden. WASHINGTON, 12 Sept. (Reuter) Minister Huil verklaarde, dat de Vereenlgde Staten elke Cubaansche regeering zullen erkennen, welke in overeenstemming is met den wil van het volk en In staat de orde te handhaven. ISTANBOKL, 12 Sept. (Reuter). Een belang rijk Turksch-Grieksch verdrag, waarbij de twee' landen de veiligheid van hun gemeenschappe lijke grens tegen derden waarborgen, is heden te Ankara geteekend. Het verdrag bepaalt verder, dat Griekenland Turkije kan vertegenwoordigen op internatio nale conferenties, en omgekeerd. Het verdrag is gesloten voor den tijd van tien Jaar. Het wetsontwerp tot wering van buitenlandsche studenten aan onze uni vers it ei ten door de Tweede Kamer aanvaard. Na een klopjacht werd Maandagmiddag een berucht Inbreker gearresteerd, die bij het trans port van gevangenen op het station van Co blenz kans zag te ontvluchten. DE TWEEDE KAMER AANVAARDDE HET UNIFORMVERBOD MET 56 TEGEN M STEMMEN. WEENEN, 12 Sept. Het verkeersvliegtuig JBu- sak-Lalbach" Is In de buurt van Laibach ver keerd neergekomen, waarbij het in twee dee- len is gebroken. Alle acht inzittenden werden gedood. MADRID, 12 Sept. (Reuter) Het nieuwe kabinet-Lerroux is definitief als volgt samen gesteld Premier: Lerroux Binnenlandsche Zaken: Martinez Barriot. FinanciënLara Buitenlandsche Zaken: Sanches Albornor MarineIranzo Ooorlog: Rocha Het is een republikeinsche coalitie-regeering zonder de socialisten. NEW-YORK. 12 Sept. (V.D.) Te Havana is de politieke toestand verder verscherpt ten gevolge van de hulpeloosheid der regeering San Martin. Men verwacht, dat de vroegere presi dent Menoecal, tezamen met de afgezette leger officieren, binnenkort een omwenteling zal be werken. De toestand In het blnnenlanJ zou chaotisch zijn. Communistische arbeiders zouden tal van plantages en fabrieken hebben in beslag geno men. Voorts zouden twee Amerikaansche dames voor de tweede maal zijn overvallen en uit haar huis verdreven zijn. MADRID. 12 Sept. (VB.) Men is hier van meenlng, dat het lot van de nieuwe regeering in hoofdzaak afhankelijk is van de houding der socialisten. Wanneer dezen een positieven arbeid niet mogelijk maken, verwacht men ont binding van het parlement In October en nieu we verkiezingen in November. De burgerlijke pers van Madrid aanvaardt over het algemeen dé regeerlng-Lerroux. hoe wel de rechterzijde deze oplossing „het minste van twee kwaden” noemt. buiten de bepaling wilde doen vallen, is met I M tegen 26 stemmen verworpen, c Oproep voor Oranje Dinsdag op 19 Sept De wethouderscrisis te Amsterdam. Alle wet houders treden af. Mr. F. Wobbe benoemd tot directeur van bet Algemeen MUnwerkersfonds. WEENEN. 12 September. (Reuter)). Op openbare gebouwen WEENEN. 12 Sept. <W. B.) De Oostenrijk- sche Heimatschutz hield heden een belonging bij het monument op den Rathausplatz. Bonds kanselier Dollfuss inspecteerde de ten deele bewapende afdeellngen. Zeer belangwekkend was de rede, die prins Starhemberg hield Hij dankte Dollfuss, ook uit naam van de Helgnat- schutz. dat hij op het juiste oogenblik in Oos tenrijks geschiedenis is opgetreden. Hij verze kerde verder den kanselier, dat de Heimat schutz hem getrouw zou volgen. Moge u ons toch nooit teleurstellen, aldus ging Starhem berg verder, wjj verwachten van u niet de ge middelde prestatie van een gemiddelden kan selier, wij verwachten van u het nieuwe Oos tenrijk. Zich tot den kanselier wendend zeide Starhemberg, dat hij nog een concreet verzoek had. Wanneer In deze dagen het vredelieven de katholieke Weenen op straat is geweest en zich verklaard heeft voor de idee van het nieu we Oostenrijk, dan is het toch ondraaglijk, dat daarbinnen (Starhemberg wees hierbij op het stadhuis) nog bolsjewisten zijn. Wacht niet te lang, het volk verwacht het van u. BERLIJN, 12 Sept. (V. D.) In Dahletn Is he denmiddag de auto van den president der Duit sche Rijksbank, dr. Schacht, in botsing gekomen met een anderen auto. Dr. Schacht zelf bleef ongedeerd, maar zijn chauffeur werd ernstig aan den rug gewond, terwijl twee Inzittenden van den anderen auto lichte verwondingen op liepen. De nieuwe brug over het Merwede-kanaal wordt Vrijdag in gebruik genomen. Twee daarvan van Uithangende vlaggen en rnr. WESTERMAN, om ook nlet-oj»zlchtlge on- d srscheld ingstoekenen van revolutionnalre or ganisaties te treffen moesten worden inge trokken, nadat de mi nister beknopt, maar uitermate helder had aangetoond, tot welke onoplosbare moeilijk heden de voorgestelde redacties leiden zouden Het amendement van den heer ALBARDA, dat de vlaggen en em blemen in optochten alle en van vele particuliere huizen woei vandaag, den herdenkingsdag van het ontzet van Weenen de vlag en sedert van morgen vroeg bewoog zich door de straten een groote menigte. De feestelijkheden openden met een pontificale Hoogmis op den „Kahlenberg,” waar 250 jaar geleden de leiders van het Chris telijke leger een godsdienstoefening bijwoon den. alvorens zU met hun troepen tot den aan val tegen de Turken overgingen. De Pontificale Hoogmis werd opgedragen door den primaat van Polen, Kardinaal Hlond. mr. BOON, om ook emblemen, en van BUREAUX.- HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar I 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 M«l geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem Volgens berichten uit België zou op Zaterdag 3 September JJ. een Nederlandsche dame, me vrouw M. Witteman uit Poeldijk, oud 32 jaar. te Beauraing genezen zijn van de volslagen blindheid, waaraan zij sedert 1927 leed. en den bondskanselier. Na het Te Deum werd een processie ge houden. HAVANA. 12 Sept. (Reuter) - Alle bedien den van het National Hotel, waar de Ameri kaansche en Europeesche inwoners van Ha vana, o.w. de Amerikaansche ambassadeur Welles, een toevlucht hebben gezocht en waar zich thans ook een aantal officieren hebben teruggetrokken, zijn in staking gegaan. De di recteur van het hotel deelde zijn gasten mede, dat het personeel weigerde de officieren langer te bedienen. Het schijnt, dat de officieren tegenstand wil len bieden, zij brengen namelijk groote hoeveel heden wapens in het gebouw. ZU hebben een proclamatie uitgevaardigd, waarin zij ontken nen pogingen te hebben gedaan om interventie van Amerika uit te lokken. De door de revolutionnalre Junta gekozen president San Martin heeft den officieren een ultimatum gezonden, waarbij hl) hen 36 uur tijd geeft, om met de regeering tot overeenstem ming te komen. Anderzijds meldt V. D.. dat 300 officieren de vervanging van San Martin door de Cespedes hebben geëischt. Verder w tgeren zij te dienen onder sergeant Batista, hoewel deze thans de distinctieven van kolonel op zijn uniform heeft aangebracht. satorlsche maatregelen genomen, die een prfjs- beschermlng tot stand moeten brengen en die geordende toestanden moeten scheppen op het gebied van den graanhandel. Vervolgens nam het rijkskabinet een wet aan inzake economi sche propaganda, waarin bepaald wordt, dat bij het rtjksminlsterte voor propaganda en volksvoorlichting een propagandaraad voor de Duitsche economie wordt gevormd, welke raad het toezicht zal uitoefenen over alle particulie re propaganda, advertenties, tentoonstellingen, jaarbeurzen en reclame. Mocht ta de practijk blijken, dat bet uni form ver bod In den thans voorgestelden vorm niet voldoende is doch de minister neemt dit, gezien de heilzame werking in dertijd in Duitechland van Brttning’s unl- formverbod, voorloopig niet aan dan ■al «IJ niet nalaten, ook nog tot andere maatregelen over te gaan. De minister van Justitie heeft trouwens reeds in ondersoek, wat er gedaan kan worden tegen het mis bruik. dat tegenwoordig überhaupt van de grondwettelijke rechten b.v. het recht van drukpers gemaakt wordt. Met groote kalmte staat de heer Van Schalk tegenover deae vraagstukken. BERLIJN. 12 Sept. (VJ3.). Het proces tegen de stichters van den Rijksdagbrand. dat Donderdag over een week voor het Rjjksge- rechtshof te Leipzig aanvangt, zal. zooals be kend, ten deele ook worden behandeld in het RiJksdaggebouw te Berlijn, daar tal van getui gen te Berlijn wonen en het natuurlijk ook noodzakelijk zal zijn dat de plaats waar de brand heeft gewoed, door het gerechtshof zal worden bezocht. In het Rijksdaggebouw worden thans Voor bereidingen getroffen voor deze rechtzittingen in de groote zaal, waarin anders de zittingen van de begrootingscommlssle plaats vinden. Men veronderstelt dat bet proces gedurende de eerste acht A tien dagen in het Rijksge- rechtsgebouw te Leipzig zal worden behandeld, waarna de zittingen zullen worden voortgezet in het Rijksdaggebouw te Berlijn, terwijl de slotzittingen weer te Leipzig zullen plaats vin den. BERLIJN, 12 Sept. De Vereenlgde Bond van Duitsche antl-communlstische vereenlgingen publiceert thans de reeds aangekondigde ont hullingen over de communistische omwente- lingsplannen op den vooravond van de natio nale revolutie. Volgens deze onthullingen was na Jarenlange schematische voorbereidingen van communistische splonnage, ondermiJnlngspogtn- gen en agitatie met gebruikmaking van springstoffen en terreur en na het uit wer ken van een mobilisatleplan voor eind Februari 1933 alles zoover gereed, dat bij het afgesproken sein de beweging op gang kon worden gebracht. In het begin van Februari kwam de „geheime leiding” van den gewapenden opstand bijeen. Als vertegenwoordigers van de Communistische partU namen de leiders der' communistische strijdhonden aan de zitting deel, zijnde Olbrisch. Schneller en Hans Kippenberger. Dezen namen de bevelen van de communistische internatio nale in ontvangst, welke hun werden gegeven door den leider van de Westelijke Sectie, „den Jood” Manuilski. De opstand zou moeten beginnen in de ge demilitariseerde zone van het Rijnland. Het sein zou worden gegeven door het vermoor den van den leider en Rijkskanseller bij een toen op het programma staande reis naar het Rijnland. Tegelijk met den aanslag op den rljkskanseller of op den rijkspresldent werd be sloten. dat alle groote zenders bezet moesten worden en dat vandaarult een oproep gericht moest worden tot den gewapenden opstand van het proletariaat. Onmiddellijk daarop moesten dan de vitale bedrijven opgeblazen of lam gelegd «orden. Daden van sabotage zou den worden gepleegd pp pjpenbare gebouwen. 4e omzetbelasting verder te gaan -daar rest immers nog de vaststelling van de lijsten der artikelen, die niet onder deze heffing zullen vallen of die asm de hoogere heffing van 10 pet. zullen onderworpen zijn heeft de Tweede Kamer zich met het uni- formverbod beziggehouden. Als de Eerste Kamer zich BERLIJN, 12 Sept (W. B.) In de Engel- ache en Fransche pers is er sprake van, als zou het Vaticaan, tegelijkertijd met de rati- flcatie-oorkonde voor het concordaat, aan den Duitschen ambassadeur een memoran dum hebben overhandigd, waarin stelling wordt genomen in de kwestie der katho lieken van Joodache afkomst, Vaa bevoegde zijde wordt hieromtrent verklaard, dat een dergelijk memorandum niet bestaat; de ge noemde kwestie Is b(j de onderhandellngen niet eens besproken. spoorwegen, bruggen, kazernes, politiebureaux etc- De geheime leiding van de bolsjewistische revolutie zou zich in Krefeld bevinden. De mi litaire leiding lag „klaarblijkelijk in handen van den Russlschen Jood Wollenberg". Als vol gende etappe van den opstand was het Opper- Sllezische Industriegebied gekozen, terwijl Berlijn kort daarop betrokken zou worden. Op 13 Februari 1933 waren d« centrale be velen reeds tot in de provincie doorgedrongen. Het gelukte op dien dag een speciale bespre king van uitgelezen communistische leiders in Aue waar te nemen, waarbij er openlijk over werd gesproken, dat binnenkort ..groote din gen op touw zouden worden gezet”. Kort daar op werd de politie van Flensburg bekend, dat er groote bewapende en van springstoffen voor ziene groepen werden gevormd, welke grooten- deels bestonden uit zware misdadigers uit Hamburg. Geheimzinnige opschriften op muren geschilderd met niet-afwaschbare teervernis en luidende „Arbeiders verschaft U wapens" de den hun Intrede. Eentge dagen later werden in het Ruhrgebied ontworpen nachtelfjke over vallen op de politie verraden. De aanwijzin gen dat een communistische omwenteling voor de deur stond werden van dag tot dag dreigen der en veelvuldlger. De revolutletroepen van de Communistische partij werden bekend gemaakt met de aller modernste methodes van de techniek der straat gevechten Hiertoe bestonden schriftelijke in structies. Op 28 Februari 1933 werden door de geheime revolutleleldlng der communistische partij de laatste centrale strijdinstructles ver zonden aan de terreur- en strijdhonden. Nog denzelfden dag werd het bevel uitgevaardigd tot het allerhoogst alarm. In de komende dagen of ook uren zou de revolutie worden ontketend. Parallel met de ontkenning van den burger oorlog op vele plaatsen tegelijk, waardoor de krachten van den staat en de 8.A. en 8B. ver splinterd en in verwarring moest worden ge bracht. werd een bijzonder nauwkeurig uit gewerkt plan van actie voor den tijd na den 5den Maart door den generalen staf der revo lutie ontworpen, dat zich speciaal met Berlijn bezig hield. Slag op slag vou van 5 tot 9 Maart het opblazen van spoorwegbruggen, het stop zetten der hoogspanningsleidlngen, het stop zetten en vernielen der electrische centrales volgen. BERLIJN, 12 Sept. (V. D.) Officieel wordt medegedeeld: Het rijkskabinet hield zich tn zijn eerste zitting na de zomervacantle aller eerst bezig met de voor de zitting van Genève te maken voorbereidingen. Vervolgens werd uit voerig van gedachten gewisseld over landbouw politieke maatregelen, die in hoofdzaak er moeten dienen passende prijzen voor den nieu wen oogst vast te stellen. Het kabinet was het erover eens, dat de Duitsche landbouw een toonenden vasten prijs voor graan moet ont vangen. Op deze wijze zal iedere speculatie in graan voorkomen en verhinderd worden, dat de landbouwer gelijk in vroegere ja ren onder verkoopdruk geplaatst wordt. In het ka der van den corporatleven opbouw, gelijk deze thans door den rijksmlnister voor voedings wezen wordt doorgevoerd, worden de organl- Het ontwerp was heel wat simpeler en heel wat minder omvattend dan dat hetwelk Minis ter Oud de vorige week te verdedigen heeft ge had. Het voegt eenvoudig in het wetboek van Strafrecht een nieuw artikel 435 a in, luidende „Hij die in het openbaar kleedlngstukken of opzichtige onderscheldlngsteekenen draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald Staatkundig streven, wordt gestraft met hech tenis van ten hoogste twaalf dagen of geld boete van ten hoogste honderd vijftig gulden" De heer ALBARDA beriep zich, kort uit gedrukt, op verkregen rechten. In toet verleden waren immers de optochten maar hoogst zel den aanleiding tot onregelmatigheden geweest. HU vergat echter een aantal zaken. Hij vergat, dat juist de veranderde omstandigheden de kans op relletjes en wanorde veel grooter ma ken. Hij vergat, dat juist het geweldige machts vertoon en de vaak schandelijke opschrlf- een In de optochten der socialistische par tijen de opkomst der fascisten gestimuleerd nebben. Hij vergat, lat. zoo zijn amende ment werd aangeno men. de door hem zoo verfoeide fascisten evenzeer weer in op tochten op de straat zouden komen vendien heeft Minis ter van Schalk aan het artikel interpretatie gegeven, waardoor b.v. borden met het opschrift ,J3. D. A. P. Afdeeiing Den Haag" buiten de bepaling zullen «tellen Ais dit voor beide partijen maar geen aanleiding wordt voor allerlei listige vondsten, om aan de wet te ontkomen Over de algemeene beschouwingen de wet zelf werd met 56 tegen 24 stemmen aanvaard (tegen de soc.-dem., comm. en Sneevliet) moeten wij zeer kort zijn tengevolge van het feit, dat te half zeven eensklaps tot eën avondvergadering om half acht uur besloten werd. De tijd ontbreekt ons ten eenenmale. om lederen spreker de behoorlijke maat te geven De antl-papisten wilden met alle geweld de Graal een zuiver godsdienstige organisa tie! onder de gelding der wet hebben. Uiterst links was natuurlijk fel tegen. De S D. A. P. deed haar stem afhangen van het lot van het amendement-Alberda, terwijl liberalen, vrij- zinnig-democraten en de andere kleine par tijen met rechts den Minister van harte steun den. Van Katholieke zijde sprak de heer SCHAEPMAN. VAN SCHAIK. die deze bepaling zorgvuldig heeft geredigeerd en die dan ook te recht tegen degenen, die haar te plastisch von den. de opmerking maakte, dat uit de Kamer op den tekst in het geheel geen wijzigingen wa ren voorgemeld iwt artikel zal inderdaad in de hinden onzer bemrame en zeer hoogstaan de rechterlijke macht geen groote moeilijkheden /opleveren Min. v. Schalk heeft t bij de verde- 1 diging van dit uniformverbod vrij gemakkelijk gehad. Met de hem eigen rust, welke tn den bewindsman, die In deze troebele tijden voor de taak staat, met diep in overoude, maar thans vaak misbruikte volksrechten Ingrijpende maatregelen te komen. Verkwikkelijk aandoet, heeft hij de diverse vraagstukken besproken. En hij had zich daarbij voornamelijk te richten tot de uiterste partijen, die in het ontwerp een uitgesproken antl-fascistlsche of antl-commu- nlstlsche tendens bespeurden. Dat hier van ge legenheidswetgeving sprake was. kon de be windsman misschien toegeven, maar dat dit een politieke gelegenheidswetgeving zijn zou, bestreed hij ten sterkste. Het voorstel heeft tot eenlge strekking, de orde en de rust op straat, die door het steeds 'toenemend dragen van uni formen meer en meer bedreigd wordt, te verze keren. De uniformen en andere opzichtige on- derscheldingsteekenen” hebben meer dan vroe ger een opzettelijk uittartend karakter gekre gen. terwijl de geüniformeerden een soort van militaire formaties gaan vormen, die de Over heid zelfs niet naast zich dulden kan. De katholiekendag werd hedenmiddag met een plechtigheid in den 8t. Stephanusdom ge sloten. Kardinaal Innitzer dankte allen, zich voor het welslagen van deze dagen, een groot succes zijn geworden, hadden Inge spannen in het bijzonder deji bondspresident Het gevolg 1«, dat dan tenminste een han teerbare tekst tenslotte uit de overweging voortkomt. Want hoezeer overhaasting er im pulsiviteit tot niet te aanvaarden staaltjes van legislatieve pogingen voeren, bleek wel bij de ingediende amendementen. Genvernear Van Slobben over den torotand op Curacao. De anti-Duitsche boycot-aclle en de Jaarbeurs; uitspraak in kort geding. Bondspresident Mlklas hield vandaag een rede, waarin hjj de bevrijdtng van Weenen her dacht en de geschiedkundige en cultureolu be- teekenis van deze gebeurtenis tn het licht stel de. Destijds heeft Oostenrijk de kracht van den zin „Oostenrijk kan. als het slechts wil bewezen. Het Oostenrijk van heden is besloten zyn zending vredelievend te vervullen In goe de verstandhouding met alle volken. De fees ten werden besloten met een défilé voor de officieele persoonlijkheden, waaronder zich ook een delegatie uit Turkije bevond. Deze onthullingen, die gepubliceerd worden onder den titel „Gewapende Opstand" zijn ver vat In een brochure van 138 pagina’s, verlucht met tal van foto's, statistieken e. d. Het ge heel is samengesteld door Adolf Ehrt. Wat den brand in den Rijksdag betreft deze publicatie gaat daarop niet in om niet op het proces vooruit te loopen. Groeiende spanning te nieuwe omwenteling? Wat de A. J.C. betreft dit is een détail, waarover we hier nog iets uit het antwoord van den Minister moeten weergeven heeft Mr. VAN SCHAIK verklaard, dat de vraag, of zij onder de wet valt, beslist zal worden door hare gedragingen. Niet alleen het feit, dat zij uniform draagt, niet alleen het feit, dat zij is opgericht, geeft den door- optreden is beslissend. Zooals 5’

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1