ONS BLAD et Duitschland' van Hitler H l I s I Het bisdom Berlijn mandSjoerije heden Het nieuws vap Aardbevingen in China BUILENPEST IN N00RD- DE BAROMETER IN 'DE GEVANGENIS VAN SONNENBERG JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Breukbanden, enkele en dubbele OORLOGSSCHIP NAAR CUBA o o het staal in Japan IJzer Pauselijke onderschei en Dollfuss Meer <jan 600 dooden Koning Ghazi verloofd Gaat Sir Simon heen? Drukke besprekingen ZUIDPOOL-EXPEDIT1E De moord op Inoekai Orkaan in N.-Carol: Vyftien personen gedood Reorganisatie fascis tische corporaties Politieke amnestie in Spanje Stakende binnenschip pers- veroordeeld Brand in de haven van Halifax Goede verzorging en ijzeren discipline Elf militaire kadetten veroordeeld Alle fabrié. onder m ui ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c Irwin of Eden minister van Buitenl. Zaken 5000 Chineezen zouden om leven zyn gekomen ten in één concern rtaatscontróle Voor Miklas en Met de dochter van den ex-koning van Hedsjas De opvolger van Mgr. Schreiber Kardinaal? Verbeter het land door den mensch en den mensch door het land” DIT NUMMER B£>TAAT UIT TIEN/ÓLAbZlJDEN VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS Over de netelige ontwapenings- kwesiie ftUIIII Uil tlUHWMM Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 o - Zij» die zich tegen 1 October op ons blad abonneeren, ontvan gen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 304 tie D' nieuwe koning van Irak verloofd. Is Persstemmen over de Troonrede. Heffing van een couponbelasUng. (V.D.) Op grond van een y o Door Mussoliniaangekondigd Stand <m Woensdag 9 trarv-sa.: 75*. Wetieljjke bescherming van het kleinbedrijf. Koninginne-hulde in de residentie. MADRID, 19 Sept. NV. D.) Een aantal perso nen, die op last van de Azana-regeerlng om politieke redenen gevangen werden gehouden, is gisteren- in vrijheid gesteld. Eenlgen van hen waren bijna een jaar In de gevangenis. Ver wacht wordt, dat nog meer politieke gevange- ROME, 19 Sept. (Reuter)Z.H. de Paus heeft den Oostenrijkschen bondspresident Miklas de -hoogste Pauselijke orde. n.l. de Chrlstusorde. verleend. Bondskanselier Dollfüss ontving de afgerukt. Ongeveer 140 passagiers waren In hun wanhoop in de coyyersatlezaal bijeengekropen. Dertig hunner waren licht gewond. In-de ca bines stond het water tot boven de enkels. De Arnhemsche Schipbrug ernstig beschadigd. Wetsontwerp ingediend tot steun aan nood lijdende -emeenten. Pauselijke onderscheidingen voor dr. Miklas en Dollfuss. iaar den heer Fischer Hij net een open gelaat, groo- p en zijn blik heeft het »erde. Zijn lievelingsstudie ■yilogische tijden en gron- rin Hermann Wirth, den tgene wat i van res- herts. 1 stevige COMPIEGNE, 19 Sept. (Reuter.) De recht bank heeft 15 binnenschippers wegens inbreuk op de vrijheid van arbeid veroordeeld tot ge vangenisstraffen van acht dagen tot een maand. De opruiming der versperringen in de Scarpe en Daule is voortgezet, zonder dat zich inci denten voordeden. De kortingsregeling der uitkeeringen van het Rijk aan de gemeenten. zich l flcier beeld Ue en he President Roosevelt heeft eenige oorlogsschepen naar Cuba gezonden ter be scherming van de op Cuba wonende Amerikanen. Op onze foto ziet men den Amerikaanschen kruiser „Mac Farland” in de haven van Havana I en ld. U. 11- Mj Ik uit dezen den brdt aan het Mi ld, of er ^elUeht gekozene bestaan, inen deze worden Paus.den geko- keg dus! een deze candidaten TOKIO, 19 Sept, keizerlijk edict, dat binnenkort zal worden uit gevaardigd. zullen alle Ijzer- en staalfabrieken worden samengevat in een, groot concern. Deze semi-offlcleele corporatie zal den naam dragen: „Japansche Ijzer- en staalfabrlcage”. Het li chaam, dat in December zal worden opgericht, komt onder contróle van het ministerie van Hafidel en Industry, dat voortdurend overleg zal plegen met de'ministeries van oorlog en. marine. HALIFAX. 19 Sept. (Reuter). Door onbeken de oorzaak is brand uitgebroken op een van de steigers van de haven van Halifax. De kade is voor den oorlog gebouwd en kostte toen Z 200.000. Groote hoeveelheden graan en andere koop waar werden een prooi der vlammen, de schade wordt op 60.000 ^pond sterling geschat. Alle Japansche fjzer- en staalfabrieken worden ondergebracht in één concern onder staats controle. Orkaan woedt in Noord-Carolina. PARIJS, 19 Sept. nlngsconferentie He] ochtend Paul Bonqot 4 Hitler verlangt een Duitschland dat één is in denken, willen en streven. Al degenen die hem dreig den te zullen tegenwerken in da verwezcnlyking zyner plannen, heeft hij onschadelijk gemaakt door ze op te sluiten in gevangenissen en concentratie-kampen. Sauerwein, van wiens artikelen over den toestand in Nationaal-So- cialistisch Duitschland wij ons het copyright voor Nederland verze kerd hebben, vertelt van zijn be vindingen in de gevangenis van Sonnenburg. Te Antwerpen liep de nieuwe mailboot „Prince Bauduin” van stapel. Prins Boude- wjjn, het zoontje van den hertog en herto gin vqn Brabant, kapte den laatsten kabel door *Davls een onderhoud met Daladler. Verder ontving Daladler heden den Fran- schen ambassadeur te Berlijn, Francois Pon- cet. Eden vertrok vanmiddag per vliegtuig naar Londen, om de Engelsche regeering op de hoogte te stellen van het resultaat zijner ont- wapeningsbesprekingen te Parijs. Te Rome ontving Mussoltnp heden den Fran- schen ambassadeur de Chambrun voor een be spreking over de ontwapenlngscoilferentle Van Dultsche zijde wordt er In verband met deze 'ontwapeningsbespreklngen o.a. op gewe zen, dat van een controle in zake de uitvoe ring, van de ontwapenlngsbepalingen van het verdrag van Versailles, geen sprake kan zijn. Slechts de nieuwe stand der bewapening, waarmede thans zal worden begonnen, kan mag gecontroleerd worden, verklaart men te Berlijn. BAGDAD, 19 Sjpt. (Reuter) Gisteravond Is ten palelze het verlovingsfeest gevierd tus schen den jongen koning van Irak, Ghazl en zijn picht Aliyan, dochter van den ex-konlng van» Hedsjas. Officieel Is de verloving nog niet aangekondigd. Het huwelijk zal waarschijnlijk, de eerste zes maanden nog niet plaats vinden. MEXICO CITY. 19 Sept. (Reuter). De or kaan. die boven Mexico heeft gewoed, heeft aan 135 personen het leven gekost. 3000 personen zijn dakloos; de autorltelteii doen bovenmenschelUke pogingen om den nood der slachtoffers te lenigen. de „Bear", Zuidpool- OnderByrd DAIRÉN, 19 Sept. (Reuter) In het gebied van Soeplnghal en Taua in Noord-Mandsjoe- rije zijn meer dan 600 dlenschen bezweken aan builenpest en longenpest, die dit gebied teiste ren. De autoriteiten hebben last gegeven den bonthandel stop te 'zetten In de getroffen stre ken. terwijl d<> bevolking wordt aangemoedigd op groote schaal over te gaan tot de verdelging van ratten. Voorts worden energieke maatrege len genomen ten einde te verhinderen, dat de ziekte zich ultbreldt tot He andere deelen van Mandsjoerije. eenige van onze ■kn?” Men noemt mij enkele namen. MQn keuze valt op Hden schoonvader van een rilken brouwer. Hij wordt er van beschuldigd steek penningen gegeven en aangenomen te hebben In het havenbedrijf der stad Berlijn. En ik zou O.wel even willen spreken, die redacteur was van een tijdschrift der avant-garde. Of ik ze zelf ondervragen wil? O. neen, hee- lemaal niet. Het eenige wat Ik verlang. Is ze een oogenblik te zien in de tegenwoordigheid van directeur Fischer. Daar Is HHij draagt een lorgnet op zijn gekromden neus. Met zijn gebruind gelaat en zijn eenigszins kroëzend haar heeft hij wel tets van een Egyptenaar. HIJ spreekt met groote voorzichtigheid en staat onbeweeglijk In de hou ding. Toch rekent hij er op er is Iets In hem, Ik weet niet wat. dat mij dit doet begrijpen dat het ergste achter den rug is. Onbewegelijk, een kop grooter dan hij. staat, als een engel der wrake. Directeur Fischer recht tegenover hem. Zijn blauwe oogen zjjn voortdu rend op den gevangene gericht en het lijkt wel of ze hem willen magnetiseeren. „Welnu. Hbeken nu eens ronduit dat u op schandelijke wijze heelt geknoeid met het gemeentebestuur en dat u ernstige schade heeft toegebracht aan de financiën en aan de goede orde van de stad en van den staat.” Het blijkt duidelijk dat H.ei nog steeds niet aan twijfelt of het was allemaal volkomen In den haak wat hij deed en hij stribbelt zwak jes tegen: „Het geld, al het geld en dus ook die zooge naamde steekpenningen,” zegt ,hy. „werd ge- LONDEN, 19 Sept. (VU.) De ..Dally He rald” houdt zich bezig met thans te Londen clrculeerende geruchten betreffende wijzigingen In het Engelsche tkabinet. Daarbij oppert het blad de mogelijkheid d^t Simon zijn functie van T'\e gevangenis van Sonnenburg staat mld- I J den in de vreedzame velden op ongeveer drie kilometer afstand van het oude Kus- trin en van de vesting waar Frederik II door zijn eigen vader werd opgesloten err «aar hjj zjjn besten vriend ter dood zag brengen om de Pruisische discipline te leeren. was ln het begin van den namiddag, toen Ik er aankwam, vergezeld van den heer Fischer Directeur van het Pruisische Ministerie voor j inJle_nla,n.dSChe ,Zaken- °ndef Wiens toezicht al tegen- Boven: de bemanning van waarmede Byrd een nieuwe emeditie zal ondernemen. brulkt om het personeel te betalen voor zijn werk. En daar steekt toch geen kwaad In?” Het onderhoud loopt ten einde. De gevangene neemt afscheid en verdwijnt, terwijl een zuur zoet lachje om zijn mond speelt Ik hóór hem als het ware denken: „Dat zou niet kwaad zijn, iets pittigs en Iets frlsch’ ergens op een terras aan de Champs Elysées!” En daar is O.... HIJ heeft artikelen geschre ven tegen de .Reichswehr". Met zijn scherpen, vooruitspringende kin en zijn moegelezen oogen is hij het type van den fanatleken intellectueel. De Directeur spreekt hem vriéndelijk toe, ter wijl hij hem met zijn blik schijnt te willen door boren. „Waar eet u beter, hier of in Spandau?” O.smakt met zijn Mppen alsof hjj te kiezen heeft tusschen twee gerechten van een uiterste verfijning. „De kwaliteit laat in beide gevallen niets te wenschen over”, antwoordt hjj nadenkend. .Maar toch gelof ik dat er hier aan het eten meer zorg wordt besteed”. „Welke kranten leest u?” „De ..Deutsche Allgemelne Zeltung”. „Ziet u wel ln. Ovraagt Directeur Fischer met zware stem, maar zeer plechtig, ..hoe veel kwaad heeft gesticht met uw ge schriften?” .Maar ik was geen persoonlllkheld van den eersten rang! Ik werkte maar wat op den ach tergrond.” „En hoe is het. ziet u nu ln dat het Duit- sche volk van gedachten veranderd Is? Gesteld dat u in vrijheid werd gesteld, zoudt u zich dan kunnen aanpa«sen by den nieuwen toestand, bij de nieuwe menschen?” „Ik zie in dat alles veAnderd Is. Maar Ik heb eenlgen tijd noodig om het te begrijpen en om er mij bij aan te passen. Ik beloof u echter mijn best te zullen doen?’ De gevangene spreekt met vuur. Hij trekt zich terug. .Dat is misschien wel de ergste van allen,” zegt de directeur der gevangenis. En wanneer Ik hem opmerk, dat men Iemand alleen maar beoordeelep kan naar de bedoelin gen zliner d- den en nl-t naar de gevolgen daa__ van. beschouwt hij mij plots als een ketter Er komt In zjjn oogen iets eigenaardigs, iets van, Ik zou zeggen, een gevoel van gastvrijheid! En dan rijden wij weer langs de geurende vel den. Graaf Luckner heeft bij ons plaats geno men in den auto, de man dien men tijdens den oorlog „de laatste zeeroover” en ..de duivel van de zee” heeft genoemd. Hij vertelt ons de onge- looflijkste avonturen, die hij met zijn fregat be leefd heeft. Directeur Fischer vervolgt zijn ge dachte ..Het Is alleen de arbeid op het land.” zegt hij. „waardoor deze afgedwaalden herboren kunnën worden. U kent het Fransche spreek woord: „Verbeter het land door den mensch en den mensch door het land”. Kantteln Ltlckner voe’t niets voor wUsgeerive beschouwingen. HU vertelt liever hoe hij ln 1917 met zijn schuit en vljf-honderd gevange nen op een eiland aankwam en daar trouwde met de twaalf-Jarige dochter van een stam hoofd En Ik luister met genoegen. Er Is toch niets mooier dan ln vrijheid te lachen en ln vrijheid te ademen. JULEf SAUERWEIN NEW BERN fNoord-Carolina), 19 Sept. (Reu ter). BIJ den tornado, die dezer dagen aan de kust voor Noord-Carolina heeft gewoed, zijn vijftien personen om het leven gekomen, ter wijl’ er nog verschelden worden vermist en honderden dakloos zijn geworden. De schade wordt op eenige millioenen dollars geschat. Het op West-Indlë varende ss „Morro- castle” een vaartuig van 11.520 bruto ton, Is na een ontzettende worsteling met den orkaan I Ineens zooveel menschen tege- Ikomen. dat hjj begint te stotteren om er niet meer uit te komen. HU begint echter dadelijk opnieuw, alsof zijn leven er van af hangt. dat hij zijn verklaringen vloeiend en volledig uitspreekt. De directeur zegt mij: ..Hier is u .ln de oude gevangenis. Elke ge vangene heeft er een cel. Verderop leven ze ge zamenlijk op groote zalen. De afzondering is niet bedoeld als een stfaf. Vzlen geven er de voorkeur aan. U ziet, dat het allemaal heel zin delijk is”. Dat Is wear De cellen zijn ruim en zeer be woonbaar en wanneer hier sprake was van ge wone misdadigers, dan zou ik onomwonden toe geven. dat- ze uitstekend gehuisvest zijn. „Hoeveel militante communisten zijn er on der uw achthonderd-vljftig gevangenen?” vraag ik den directeur. „Tachtig procent." .Rn de rest?” „Verdwaalde Intellectueelen. gevaarlijke soci alisten en allerlei schadelijke elementen”. JHoe lang blijft een gevangene hier?” „Dat Is zeer verschillend. W« hebben daarover overigens niet te beslissen. Gemiddeld ontslaan wij er een stuk of tien per dag. van wie mij meenen dat zij zich gebeterd hebben. Daarente gen komen er vandaag bij voorbeeld weer twee- honderd nieuwe bij” De gewone rondwandeling begint. In de keu kens wordt de soep gekeurd; die der bewakers bestaat uit witte boonen en spek; die der ge vangenen uit griesmeel en verschillende groen ten. Ze smaken allebei uitstekend. Maar veel keggen doet dit ten slotte niet De marteling van een politieken gevangene ligt niet in den «naak van de soep. Men voelt haar pas. wanneer men trihen male dat zich in de verste verte ’n of- r laat. zien, veranderen moet ln een stand- d:\of wanneer men. zoodra een officier de zaal betreedt, als een jonge recruut ..Achtung!" schreeuwen moet’en onbewegelijk ln de houding staan tot hij ..welter machen!” gelast; of wan neer mei In troepsverband en ln den pas op de binnenplaats marcheert met geen andere af wisseling dan uit volle borst de nationale liede ren te zingen De grootste marteling van den politieken gevangene Is zijn voortdurende ver nedering onder de bedreiging met zware straf- ROME, 19 Sept. In het ministerie voor de 1 corporaties heeft gisteren de eerste vergadering i plaats gehad van den door Mussolini ingestel- den Natlonalen Raad der Corporaties? Mussolini sprak by deze gelegenheid een rede uit, waarin hij aankondlgde. dat binnenkort een reorganisatie van de corporaties zal plaats vinden. Het gaat er om vast te stellen voor hoeveel takken van bedrijf corporaties gescha pen zyn en hoeveel er moeten functionneeren. De „Lavoro Fasclsta”, het orgaan van de corporaties, bespreekt deze reorganisatie en wUst er op. dat de fascistische regeering een reorganisatie van de economische wetgeving moet overwegen, ten einde aan de'corporaties de taak te geven, die op het oogenblik andere organisaties uitvoeren, zooals de contróle van wet douanewezen, de contróle der contingenten i^or ln- en uitvoer, der Industrieele reorganl- sanes etc. Aan de corporaties moet verder het toezicht worden opgedragen op de verschillende consortiums, voor zoover deze een belangryke rol spelen by de productie, of in contact staan met buitenla»dsche producenten. De hervor ming van het corporatlewezen zal ioorbereld -w—oor de tegenwoordige ontwikkeling van I 1 Duitschland en door de nieuwe, nauwe- re samenwerking tusschen Kerk ep Staat is het bisdom van Beriyn, de hoofdstad des Ryks, van groote importantie geworden. De Romeinsche correspondent van de „Temps” seint ln dit verband 'een interessant bericht. Volgens zijn Informatie zou het Vaticaan ge neigd zyn, Beriyn ln de Katholieke hiërarchie der groote steden een hoogepen rang te gevep. Voorloopig zou de Bisschop fan Beriyn Aarts bisschop worden en later ook Kardinaal. Het bericht is interessant, wy geven het echter met het voorbehoud, dat tegenover berichten van BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 'ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem TOKIO. 19 Sept. (V. D.) EU militaire kadet ten, die betrokken waren by den moord op den vroegeren premlék- Indfekal en ook deelnamen aan verschillende aanslagen als demonstratie tegen de verdragen van Londen en Washington, zyn vanochtend door het militair gerechtshof ieder veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Enkele weker) geleden elschte de procureur tegen alle verdachten acht jaar. Sinds dien is over het geheele -land geageerd om de straf maat der beschuldigingen lager* te stellen in verband met hun vaderlandsche motieven, welke hen tot de gewelddaden dreef. de concentratie-kampen. waarin politieke standers worden ondergebracht, staan en die de leiding heeft bij de groote .^ulverings-actle” der Nationaal-Soclalistische Regeering. „Ik heb in myn loopbaan”, aldus de heer Fischer, ..moeilijke uren doorgemaakt. Zoo bij voorbeeld in 1923. wy waren op den rand van den afgrond. Duitschland was een vruchtbaar arbeidsterrein geworden voor stelers en helers. Platen, sloten, knoppen, hengsels, elk stukje me taal verdween. Oogenblikkelyk kon men het ge- sfrplene weer terug koopen ln allerlei kleine wfakeltjes, nadat zekere in Galicië vervaardig de certificaten er. om zoo te zeggen, een bewjjs van goed gedrag aan verleend hadden. Honderd- vljftigd’iizend menschen leefden van dezen .Jiandei”. Ik heb hun den oorlog verklaard en In zes maanden wpren de groote steden van deze pest bevryd. Een bruikbare wet, een beetje door zettingsvermogen l>n een goede wil. meer is er ln dergeiyke gevallen niet noodig. U zult zien dat binnen afzienbaren tyd Beriyn bevrijd wordt van wat men de onderwereld noemt De vrouwen denk ik op het land te laten *erken en een kamp wordt er al Ingericht in de omge ving van Keulen. Wat de mannen betreft Maar eigenlyk Is het beter u nog niet alles te vertellen. Aandachtig kijk Ik k is een blonde athleet k te water-blauwe ooge| starende van den verv< is de mystiek der mytl dig kent hy de leer i geleerden archaeoloog, 'die de oude inscripties van het Teutoburger Woud ontcUferd heeft. De gene die door woord of gedachte heeft mcege- werkt aan wat hij noemt, de ontbinding der Dultsche ziel, is voor hem even bjchuldig als een misdadiger volgens dv wet. De directeur, de administrateur, de dokter, heel de generale staf der gevangenis begroet ons met al het ontzag, waarop een zoo hoog per sonage als e?n .Mlnisterialdlrektor" recht heeft. In deze immense gèpouwen, op deze uitgestrek te terreinen, rijn dcnt-honderd-vyftig menschen geconcentreerd zondèr een regelmatige veroor- deeling en voor een tyd waarvan zy den duur niet kennen, zy leiden er een bestaan, waarvan Ik my, naar Ik geloof, een goed begrip hro kunnen vormen. Een militaire discipline heers :ht er onverbiddelyk. Waar onze kleine groep zich beweegt, neemt men een verschijnsel waa- als de cristallisatie van menscheiykr gestalten in gi ijs-linnen werkpakken, die plots'in een vrees achtige onbeweegiykheid verstyveh. In het con- centratie-kamp van Sonnenburg is dal het reglement „de uiteriyke teeken^n peet” noemt, om den drommel geen ®c) De bewakers zijn S.S.-lul, allemaal Jonge kerels van minstens 1 meter 80. die kra nig hun zwarte uniform dragen en gewapend «Ijn met een revolver. Waneer men een cel bezoekt, dan Is de ge vangene volgens het reglement verplicht naar voren te komen. In de houding te gaan staan en klaar cn duidelyk zon nummer te noemen, zijn naam. den datum van zyn aankomst, kort om. om heel zyn doopceel te lichten. Een klein oud mannetje in een der ce’len raakt zoo in de war wanneer hij ineens zooveel menschen tege lijk riet binnenkomen, dat hij begint te stotteren Ce voorzitter der Ontwa- enderson werd Dinsdag- >ur ontvangen, waarna hy naar Genève doorreisde. ’s Middags ontving* Paul Boncour den Ameri kaan Norman Davis, die vergezeld was van zyn rechtskundigen adviseur Dulles. Later had “SJANGHAI 19 Sept. (Reuter). Tusschen 23 en 31 Augustus zouden tengevolge van aardbevin gen 5000 Chineezen om r.et leven zUn gekomen. De materieele schade Is zeer aanzieniyk. Vooral het dal van de rivier Mln tusschen Sing Tan en Mow^how in Tsjetejoean Is ern st fg geteisterd. De verbindingen zyn nog zeer gebrekkig, zoodat bijzonderheden zeer schaars binnenko men. et bisdom Berlijn Is zonder opperherder. De. dood rukte zyn eersten Bisschop. Mgr. Schreiber, weg. De ..vacantia sedls” zal vermoedeiyk lang duren. Het Prui sisch concordaat, dat naast het Ryksconcor- daat van kracht is gebleven, geeft den weg der verkiezing aan. Het Domkapittel niet alleen, maar ook het Pruisische episcopaat stelt lijst van candidaten op. UI kiest de H Stoel er drie enl zendt hun namen aan het Domkapittel, hetw| bisschop moet kiezen. Dan w nisterie van Eeredienst gevrai politieke bezwaren tegen den Is dit niet het geval of ku| weggenomen, dan benoemt d zene tot Bisschop. Een langeJ worden tusschen *de militante communisten en de overigep. De eerste hebben tien jaar lang een oorlog gevoerd tegen de Natiopaal-SoclaUs- ten. Waar zy kunnen, zetten zy dezen strijd nog altyd voort. Overal lagen zy In donkere hoeken in hinderlaag en honderden botsingen hadden er tusschen de twee vyandelyke legers plaats. Zij zelven beschouwen rich als krygsgevangenen. Was de overwinning aan hen geweest, dan zou den ze tegen hun tegenstanders nog heel anders opgetretftn zyh. Wie het niet gelooft, vrage het aan de Tsjeka. Maar de overigen.' de liberaien, de socialisten, de democraten, die nooit hebben meegedaan aan de straatgevechten. Zij hebben-» alleen maar geschreven, gesprok» en een ge bruik gemaakt hetwelk zy wettig acfftten. van hun vrijheid van denken. Op hun gelaten leest men de schrik en de wanhoop. Want In de oogen der overwinnaars zyn zy de meest schuldigen. Wy komen op de ziekenzaal. Trotsch toont de dokter my een kast met medicamenten en ver bandmiddelen. Het Is allemaal heel mooi, heel zindeiyk en heel ordeiyk. Verbazen doet mij dat niet, want dergeiyke Installaties zijn ln Duitsch- lan& altyd volmaakt. Er zfln slechts zestien zle- ken\vrijwel allemaal gevallen van byna geen beteekenis. Maar In een hoek van de zaal ont dek Ik een man die op zijn knieën llfft en woor den murmelt, welke ik niet versta. Ik ga naar hem toe. Het biykt dat hij een ongeluk genad heeft en niet meer loopen kan. De Staat Is nu bereid hem een maandpensloen van zestien Marken uit te keeren. „Laat mij toch naar huls gaan.” steunt hij. „Stel u voor”, zegt mU de directeur, „uit zuiver politieke wraakzucht heeft hy brarftf gesticht!” „Hoezoo? Hy kan zelfs niet loopen!” Een oogenblik staat de directeur naar woor den te zoeken. Ik zie dat hy overleg pleegt met den administrateur en Ik hoor hem zeggen: „WIJ moesten hier maar geen Invaliden meer houden." „Stelt u er misschien pr* gevangenen persooniyk te minister van buitenlandsche beschikbaar zal stellen en naar net Hooger Huls zal gaan.'ter- - wyl de Lord Kanselier Lord Sankey 'zou aftre den. De „Daily Herald” meent dat Lord Irwin en Eden kans Aiaken voor een eventueele be noeming tot minister van buitenlandsche zaken. nen ln vrijheid worden gesteld. DE RIJKSBEGROOTING 1934; bij volledige handhaving van den bestaanden belastingdruk een tekort van rnim 190 millioen. Tot dekking hiervan worden o.m. voorgesteld; iSRnrering van een conponbelasting, salarisverlaging voor het rijkspersoneel, en heffing van een accijns op gebrande koffie. Builenpest in Noord-Mandsjoerjje; meer dan u B 4 a n Ie Li U n Ie g IT IS n orae van de ouaen spoor. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1