ONS BLAD Het monsterproces te Leipzig i E' N J 'i Het nieuws van heden Het raadsel: Rienus van der Lubbe I DRAMATISCH GEBEUREN De Rijksdagbrand OOSTENRIJKS KABINET GEREORGANISEERD PROVOCATEUR, WERK TUIG OF TERRORIST DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR en Weerhuisjes VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS HET RIJKSDAGBRANDPROCES TE LEIPZIG. DAT DE GEHEELE WERELD BEZIG HOUDT De wereld in spanning V L L „Een geboren leider” L L neemt L L Communist ter dood veroordeeld I Dr. Bünger, de president Anderen krygen tuchthuis i Barometers Gespannen toestand op Cuba Actie tegen de K..PJX te Goslar Drie ministers afge treden Talryke Amerikanen zoeken be scherming op de oorlogs schepen f 1— 1 2 85 DIT NUMMER BESTAAT UIT VEERTIEN BLADZIJDEN Het verhoor van Van der Lubbe 8 Een overzicht tijdens het verhoor van v~ d. Lubbe, beschuldigd den brand in het Rijksdag gebouw gesticht te hebben de familie van Hindenburg De eerste dag van het proces brengt geen nieuwe gezichtspunten omtrent Van der Lubbe Vragen waarop Leipzig moeilijk een antwoord geven kan, dat alle twijfels wegneemt Telegram van v. d. Lubbe aan Zij, die zich tegen 1 October op ons blad abonneeren, ontvan gen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 „Communist ben ik niet** Bondskanselier Dollfuss zelf vier ministeries op zich ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 306 NIEUW KABINET IN OOSTENRIJK. ONLUSTEN OP CUBA. Zwaar onweer boren Rotterdam. o o (Telegrafische foto). Dr ZwU- winteravond. lonkere arresteerd. t 'i „Bent U beklaagde: Vervolgen» wordt de aanklacht doorgelezen. De wensch geen verdediger; Ik wil de mak evenmin nog eens overwegen; Ik blijf er bij. dat ik geen verdediger wil hebben. President Bünger laat door den Hollandschen tolk vragen of Van der Lubbe deze verklaring vrijwillig heeft afgelegd, waarop deze bevesti gend antwoordt. betrokken persoon bleek ook hier de eerder genoemde Barge te zijn. Communist te Hagen (Westfalen) ter dood ver oordeeld. HET RIJKSDAGPBOCES TE LEIPZIG BE GONNEN. De algomeene R.K. Landbouwbedrjjfsraad Utrecht bijeen. NEW YORK, 21 Sept. (Reuter) Vele honder den communisten demonstreerden heden voor het Dultsche consulaat om te protesteeren te gen bet proces te Leipzig. WEEN EN. 21 Sept. (Reuter) De Oostenrijk- sche Bondskanselier Dr. Dollfuss heeft In ver band met de z(jn kabinet WASHINGTON, 21 Sept. De ongeregeld heden in het binnenland van Cuba nemen vol gens berichten, die In steeds grooter aantal bij bet Amerlkaansche ministerie van Buitenland- sche Zaken binnenkomen, steeds ernstiger vor men aan. Reeds hebben talryke Amerlkaansche onderdanen een onderkomen gezocht op de Ame- rik aan sc he oorlogsschepen. Opnieuw zijn door de Amerlkaansche regee- ring vier torpedojagers van Guantanamo naar verschillende Cubaansche havens gezonden. Het totaal aantal Amerlkaansche oorlogsschepen, dat gereed ligt om zoo noodig leven en bezit der bui tenlanders te beschermen, is hierdoor tot acht tien gestegen. Uit Havana wkirdt vernomen, dat de studen ten, aan wie San Martin het te danken heeft, dat hU president geworden is. nog niet besloten hebben, of zij hem al dan niet als zoodanig zul len handhaven. Het aanbod van San Martin om af te treden, blijft dus nog onafgedaan. De bevolking heeft het huis van Obregon, den schoonzoon van Machado bestormd. Een der aanvallers werd gedood door de scho ten van de officieren, die bet huis bewaken. De beide daders van den mislukten roofover val te Wateringen tot acht Jaar gevangenisstraf veroordeeld. H. M. de Koningin-Moeder gaat eenige weken naar Zwitserland. B(j een overstrooming in onze Oost werden twee kinderen gedood. Ernstig auio-ongeval tusachen Nuppel en Stap horst vier gewonden. Verlaging der steunnormen in voorbereidRig? Arbeider te Bloemendaal onder zand bedolven en gestikt. Stand op Vrjjdag uur vjw.: 768 .Vorige stand: 75*. Vereeni<in< van Dultsche nasi’s te Groningen ontbonden. De president vraagt, waarom Van der Lubbe lacht. Van der Lubbe: om de behandeling van het proces. President: Vindt u dat zoo grappig? Van der Lubbe: Ja. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met gaillustrenrd Zondagsblad f 0.60 hoogwr Dagblad uitgagavan door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Tegen half drie sluit de president dan de eerste zitting van het proces met een verma ning aan Van der Lubbe, voor morgen grondig te overwegen wat hij wil opgeven als reden voor zjjn uittreden uit de communistische par tij. De zitting van morgen en ook- alle volgende zullen om half 10 aanvangen. Oerulmen tijd neemt vervolgens het verhoor van den hoofdbeklaagde Marinus van der Luboe In beslag. Hij antwoordt op de vragen van den President 'n ae Dultsche taaL Van der Luboe 1» op 13 Januari 1909 te Lelden geboren. Zijn vader heeft te Dordrecht een manufacturen zaak. In zijn jeugd was Van der Lubbe In sen Opvoedingsgesticht te ’s-Hertogenbosch. Op de lagere school was hij een goede gemiddelde leerling. In 1927 keerde hjj naar Lelden terug, waar hjj het metselaarsvak leerde. HU verklaart, dat hij geen vast werk heelt gehad, omdat er Na het voorlezen van de aanklacht wijst de president erop, dat Van der Lubbe een aanbod van den Nedérlandschen advocaat mr. Pau- wels om hem te verdedigen heeft af<•- wezen en de volgende schriftelijke verklaring heeft af gelegd; HAGEN. 21 Sept. (V. D.) De rechtbank te Hagen wees heden vonnis tegen 27 communis ten, die er van worden beschuldigd, op 16 Jan. een overval op het 8. A.-huis te Iserlohn te hebben gepleegd, waarbij een 8 A.-leider werd gedood. De hoofdbeklaagde werd wegens moord ter dood veroordeeld. Twee anderen werden veroordeeld tot 15 jaar tuchthuisstraf. Eén be klaagde werd vrijgesproken. Nadat het Hof zjjn plaats heeft Ingenomen, worden de tolken voor Van der Lubbe en de Bulgaren beèedigd. Alvorens de aanklacht werd voorgelezen deelde de president der rechtbank mede, dat ook de persvertegenwoordigers slechts gedu rende de pauze de zittingszaal mogen binnen komen of verlaten. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De familie van Marinus van der Lubbe heeft op grond van in de pers verschenen berichten, volgens welke haar brief, waarin zij aandringt op aanvaarding van Mr. Stomps als verdediger, door de Dultsche autoriteiten niet aan Marinus overhandigd Is, het volgende telegram aan Rykspresldent von Hindenburg gezonden: Verzoeken dringend uwe bemiddeling bij het Rljksgerecht Leipzig, opdat onzen bloedverwant Marinus ons schrijven betreffende verdediging door Mr. Stomps nog overhandigd wordt, waar door zyn wantrouwen verdwijnen en hy Mr. Stomps aanvaarden zal. Namens de familie van der Lubbe, wjf, J. Peute. LEIPZIG, 21 Sept. Aan het eind van de zitting van hedenmiddag hervatte president dr. Buenger hst vathoor van V. d. Lubbe in zake jUens politieke opvattingen. De vraag, of hU des communistische doeleinden heeft goed gekeurd, beantwoordt v. d. Lubbe bevestigend. Ook op de vraag of hy voor verandering van den staatsvorm is geweest, antwoordt v. d. LutS be: ja. Op een volgende vraag aangaande zyn politieke opvattingen geeft hU geen antwoord. Leipzig, 21 Sept. Het groote gebouw van het Rjjksgerechtshof. waar hedenmorgen te 9 uur het door de geheele wereld met span ning verwachte proces inzake den brand In het Ryksdaggebouw zal aanvangen, bood In den vroegen ochtend nauwelijks een ander beeld dan bU vroegere groote politieke processen. Wel valt het op. dat de bewakingsmaatregelen veel scherper zjjn. Op het ruime plein voor het ge bouw wandelden reeds In den vroegen ochtend kleine groepen personen, die belangstelling toonen voor hen. die zich naar het gebouw be geven en in het bUzonder wachten: op de komst van de beklaagden. In de omgeving van het gebouw wordt druk gepatrouilleerd, volgens de offlcieele mededee- ling tot het handhaven van orde en het ver hinderen van een grooten toeloop van nieuws gierigen. Oronau en té Berchtesgaden is bestraft wegens bedelen. Bovendien heeft hy In het buitenland nog eenige straffen opgeloopen. o.a. heeft hy In Ne derland een gevangenisstraf van 14 dagen ge kregen wegens verzet tegen de politie te Sche- veningen. o-i»-®..» werd herhaalde malen wegens bedelen veroor deeld. De president laat dan pauzeeren. Van der Lubbe, wien tydens de behandeling de boelen waren afgenomen. wordt weer ge boeid en met de andere beklaagden weggeleld. Na heropening der zitting wordt het verhoor van beklaagde Jan der Lubbe voortgezet. Op de vraag van den president, waarom hU zoo veel reizen naar het buitenland heeft onder nomen, antwoordde van der Lubbe: Ik wilde het buitenland leeren kennen. Vervolgens werd als getuige een zekere Lind ner gehoord. Getuige zegt, dat den Men Maart aan confe- renta van „Wohlfahrtpfleger" heeft plaats ge had, waarop een burgemeester by de bespreking Van den Ryksdagbrand vertelde, dat de brand stichter V. d. Lubbe een keer In zjjn stad over nacht bad. Daarop had Lindner gevraagd of dat dezelfde vent was, die In Brockwltz den natlonaal-soclallstischen groepsleider bedrogen had. door te zeggen, dat hy nat.-soclallst was. De getuige verklaarde verder, dat hy de zaak had onderzocht en tot de conclusie was geko men dat het hier niet den persoon van Van der Lubbe betrof, maar een zekeren Barge, die dan ook gestraft is. Getuige Sommer uit Brockwltz zegt, dat den 7den Augustus een man bij hem kwam en om logies vroeg. HU zeide. dat hy natlonaal-socialist was. HU sprak zeer verward, maar zijn woorden ikwamen toch hierop neer, dat nog voor 1 Oc tober een burgeroorlog zou uitbreken. Sommer heeft den man by hem laten overnachten, maar 's morgens verdween hy zonder te betalen. De weinig werk was In 1928 heeft hy een verwon ding aan de oogen gehad. Van der Lubbe kreeg een invalidlteltarente, welke hem op zUn vele reizen, ook naar het buitenland nagezonden werd. Van .928 tot 1929 was hy voor de eerste maal In Dultschland. vervolgens tydeiyk in Frankrijk. Destyds wilde hy over het Kanaal zwemmen. In het volgend voorjaar, in April 1931, had hy het voornemen tezamen met een vriend „een wereldreis te ondernemen". Destyds kreeg hy te Leiden een pas voor Europa en Azië. Door den verkoop van ansichtkaarten zouden zy In hun levensonderhoud voorzien.* Op deze ansichtkaart, waarop een Sovjet-ster is af- gebeeld, groet zyn metgezel met opgeheven vuist den Communlstengroet. Van der Lubbe heeft destyds geen toestemming gekregen naar Sovjet-Rusland te gaan. GOSLAR. 21 September. (V. D). Na de actie van Dinsdag, waarby de politie elf com munisten, van wie een Nederlandsche koerier, arresteerde, is het Woensdag gelukt een tweeden slag toe te brengen aan de K. P. D. en de staatsvyandlge elementen te Goslar. Om 5 uur werd de 8. A.. 8. 8„ Stahlhelm en politie gealarmeerd, die in groepen In het ge heele stadsgebied in totaal tachtig huiszoekin gen verrichtten, waarby uitgebreid materiaal aan het licht kwam en 30 personen werden ge- In een rapport van de politie te Lelden over den persoon van Van der Lubbe, wordt gezegd, dat hy een onbeschryflyke heerschzucht had en zich voor een geboren leider hield. HU hoopte leider van de communisten te worden en tracht te in het bUzonder onder de werkloozen aan hangers te vinden. In het begin van 1931 ver minderde zyn Invloed op de werkloozen. Hy heeft toen de Communistische Party verlaten en zou toen zyn wereldreis ondernemen. HU is echter niet verder gekomen dan Dultschland, Rraar hy werd uitgewezen. Teruggekeerd In Nederland, sloot hy zich bU de „Internationale Communisten" aan. waar toe ook de student van Alberda behoorde. HU als Van der Lübbe geschreven was. En hU had ook een bewijs van lidmaatschap der Kommu nistlsche Party Holland In zl)n zak. En Van der Lubbe Is het raadsel-Van der Lubbe geworden. Want toegegeven dat het pas poort echt is, waarom draagt Van der Lubbe het by zich? En waarom draagt hy die by zyn arrestatie niets meer heeft dan een broek, zyn bewijs van lidmaatschap der Kommunistlsche Party Holland by zich? Probeert dan niet elke misdadiger voor alles zUn identiteit te verber gen? En waarom bekent hy zoo grif, zoo da- deiyk, als was hU trotsch op zyn daad? Was hy de man .die rijn jonge leven Inzette om de suggestie der partijdiscipline met een daad te verpletteren", zooals in het „Rood boek Van der Lubbe en de Ryksdagbrand" te lezen staat? Of was hU slechts een werktuig? Maar In de handen van wien? De Kommunistlsche Par ty Holland, op wier lidmaatschap hy zich be riep. heeft hem verloochend; reeds sinds April 1931 zou hU geschrapt zyn. Dramatisch riep Mr. de Moro-Glafferl voor de Pransche Sectie der Internationale Liga tegen het Antisemitis me uit: „Ik herhaal voor het aanschyn der wereld wat Ik reeds eerder gezegd heb; De moorde naar. de brandstichter, de misdadiger van den RUksdag. „Goering, eest tol! Goering, dat ben JU." Handelde Van der Lubbe op eigen initiatief? Offerde hU zich op voor de Internationale? Was hy een provocateur? Wist de Dultsche politie ke politie wat er broeide en liet zy Van der Lubbe zUn gang gaan, omdat het Nationasl- Socialisme op een groote, op een geweldige gebeurtenis wachtte om voorgoed aan de macht te komen? Vragen. Vragen waarop nog niemand een afdoend antwoord gegeven heeft. Vragen waar op zelfs het Proces van Leipzig tnoeliyk een antwoord zal kunnen geven, dat aan alle twU- fels een einde maakt. De Beklaagden worden beschul digd de grondwet van het Dultsche Rglc met geweld in gevaar te heb ben gebracht, dus hoogverraad te hebben gepleegd. Door den brand in den Rijksdag zou men pogen een algemeenen opstand te ontketenen. Buiten de brandstichting in den Rijksdag wordt Van der Lubbe be schuldigd brand te hebben gesticht in het Raadhuis en het Stadslot. Ook deze pogingen tot brand stichting zijn begaan om oproer te veroorzaken. Bij bet vaststellen van de straf maat zal ook gebruik worden ge maakt van de nieuwe verordening van den Rijkspresident tot bescher ming van volk en staat, volgens welke ook de doodstraf kan worden toegepast. MEHLDORF (Holstein) 21 Sept. (V.D.) Hier Is een communistisch complot ontdekt, dat ten doel had, drie nat.-socialisten van het leven te berooven. Een aantal communisten Is ge arresteerd. Te Luebeck zUn 20 Reichsbannerleden gear resteerd, tegen wie een vervolging wegens hoog verraad zal worden Ingesteld. Besloten was tot weeroprlchtlng van Reichsbannergroepen. De leiders voor de stadswyken waren reeds be noemd en ook zyn reeds vergaderingen ge houden. Is Van der Lubbe een verkapte Natlonaal- Soclallst? Ot Is hy communist? De eerste dag van het proces schynt er op te wUzen dat hy het eigeniyk zelf niet weet. Het reeds genoemde roodboek dat door een zich noemend ..Internationaal Van der Lubbe- comlte" by het „Internationaal Uitgeversbedrijf Amsterdam" In het licht werd gegeven, bevat het facsimile eener verklaring, welke hem tot communist stempelt: „Naar aanleiding van verschillende artikelen in de Tribune als sou Kam Rienus v. d. Luboe Berlijn gend staart de grauwe massa van het RUks dag ge bouw op den Kbnigsplatz neer. Negen uur. Achter een der vensters van den voorgevel ont gloeit een schUnsel van licht. Achter nog meer vensters ontbrandt een vreemde roode gloed, t Is of plots de lm '.se grauwe massa tot leven komt. Vuur sc». jnt er. vuur vlamt er, vuur brandt er achter alle vensters. Er Is een oploopje. Er is wat geroep. Men- schen stroomen aan. Politie. Reichswehr stormt aan. Claxons gillen. Ag-nten vegen den Könlgs- platz schoon. Brandweer komt aangeraasd met felle schynwerpers en vreemd gegilmmer van koper. Soldaten In stormpas rukken het bran dende RUksdaggebouw binnen. Rook. Vlam men. Commando’s. Geschreeuw. Er wordt ge schoten. Een vluchtende gestalte. Een korte jacht. „Wie ben Je?” Een jonge kerel, byna zonder kleeren aan, worstelt en rukt en wringt om los te komen uit de handen die hem vasthouden. „Wie ben je?” Eensklaps biyft hU rustig staan. .Je naam?” „Van der Lubbe.” .Nationaliteit?” „Nederlander." „Heb JU hier brand gesticht?” En rustig klinkt het antwoord: .Ja, ikl" Van der Lubbe wordt gefouilleerd. Men vindt een geldig Nederlandsch paspoort op hem: het befaamde paspoort dat als echt en regelmatig te Leiden afgegeven erkend werd, maar waarop de naam Vaa der Lubbe op s*n Duitach gebeurtenissen der jongste dagen gereorganiseerd. Het nieuwe kabinet is als volgt samengesteld Bondskanselier, minister van buitenlandsche zaken, leger en veiligheid: Dollfuss. Minister van Blnnenlandsche Zaken: Kerber. Minister van financiën: Buresch. Minister van handel: Stockinger. Minister van o« derwl*s: Schuschnigg. Minister van herziening der grondwet: Enders Minister van Sociale zaken: Schmitz. Tot vice-kanselier is Fey benoemd. In het nieuwe kabinet zullen verder zitting hebben een groot aantal staatssecretarissen, die nog niet allen zUn benoemd. Dit groote aantal is mede een gevolg van het feit, dat bondskanse lier Dollfuss vier ministeries op zich heeft ge nomen. De voorzitter wyst er dan op, dat v. d. Lubbe toch de Sovjet-ster en een communistisch lld- maatschapsboekje had. Later wil de voorzitter hier meer op Ingaan. Als eerste getuige wordt dan politle-commis- saris Helsseg gehoord, die de echtheid van den pas te Leiden heeft onderzocht. - Ook deze Bevestigde de echtheid van den pas. Vervolgens spreekt de voorzitter over de vroegere straffen van beklaagde. Vastgesteld, wordt, dat beklaagde In 1931 te In het Ryksgerechtshof zelf zUn tal van maatregelen genomen. De visitatie van de be zoekers is zeer streng; vooral wordt naar wa pens gezocht. Uitgebreide maatregelen zyn ge nomen ten behoeve van de berichtgeving. On geveer dertig telefooncellen zyn naby de zit tingszaal voor de pers Ingericht. Voorbereidin gen zyn getroffen voor filmopnamen en uitzen ding van gedeelten van het proces per radio. De aankomst der beklaagden had zonder in cidenten plaats. Driemaal reed een gevangenis wagen. gevolgd door een met gewapende poli- tie-beambten bezette auto de binnenplaats van het gerechtsgeoouw binnen. Het binnenbrengen van de beklaagden stond onder leiding van den commandant der Leipsi- ger Schutzpolizel. Overste Hoefer. De vrouw van Torgler en de stiefbroer van Van der Lubbe, T. C. Peute, wonen de rechts zitting by. Op verschillende plaatsen In de zaal zyn aehynwerpers en film-apparaten opgesteld, ter- wyi voor dAi zetel van den officier van justitie. voor de beklaagdenbank en voor de plaatsen yan de Verdedigers microfoons zyn geplaatst. Even voor negen uur verschUnen de beklaag- OfD In de zaal. Van der Lubbe staart voor zich &t, dë ander« beklaagden zien de zaal rond. Voor de beklaagden nemen de verdedigers plaats: Seuffert voor Van der Lubbe, Sack voor Torgler en Teichert voor de drie Bulgaren. Hierna betreedt de officier van justitie In WÜnroode toga de zaal. Op de vraag van den voorzitter: eigenlijk communist?” antwoordt „NEEN!” in een Openbare Vergadering van den Fascist Baars zyn eigen uitgesproken moeten hebben veel ofte voelen voor die party. Dit moet ik ten stelligste tegenspreken. „Kam. v. d. Lubbe, hoewel ik het met zUn gedacht -liet eens bent, heeft meer proletariërs bloed in zijn pink als heel Amstel 95. Waarom. „HU was dat gekonkel moe en offerde zich op In dienst van het Proletariaat. HU zag op zyn manier deze twee groote massaas, links en rechts en dacht natuuriyk nu of nooit <*n deed zyn revolutlonnaire daad. Er Is inkt ge noeg, Heeren. maar de daad, maar niet Rienus. maar gU! gy zyt de voorhoede van het Fas cisme, dat moet ieder arbeider zooals Ik oen duldeiyk zUn. weg met die inktkoelies en bon zen." Dat Van der Lubbe uiterst links stond, wordt bovendien bewezen door een brief welken ay den 22 April 1931 uit Berlijn aan een geestver want te Leiden zond en welken wy hier ten deele aan het roodboek ontleenen: „Wat je schrijf over de verklezlnge, kan Ik alleen opmerken, dat die vergaderingen en dat plakken en schilderen, zeker moet gedaan wor den, maar toch het lichtste en oppervlakkigst propagandawerk voor communisme en party en het zwaarle-punt verlegd moet worden naar de bedryven en stempellokalen, en dan alleen door de hardnekkigen stryd voor de belangen der arbeidende klasse dag in dag uit, verbon den met de politieke stryd, zy alleen, het ver trouwen der arbeiders kan winnen, en deze ue arbeiders dan ook pas ten volle zal geven. War je schryft over die vechtpartijen, dat je dat niet kan begrypen. raad Ik je aan je ook is ur de hier op ’t oogen blik heerschende polltleae toestand in te denken. De steeds scherper te genover elkaar staande klasse. De bourglosie belichaamd thans in de fascistische party Hit ler Party) en zeker ook de Socialistische Party Dultachlana. met haar tegen over dé proletarisenee klasse aan de vooravond van de Proletarische revolutie, belichaamd m de K. P D. en met al haar by- staande revolutlonaalre arbeiders organisatie» En dan vallen de dooden zeker niet door het zwaard der arbeidende, maar de arbeiders strU- den tegen de noodverordening Bruning en vechten voor brood en arbeid, vallen onder t zwaan van t fascisme. In Hamburg Dusseldorf Winschbaden vielen ze, en zeker zoo In de stryd als Karl Liepknecht enz: enz: Kameraxd. zeg toch dat je net wel begrijpt, en de arbei ders niet alleen door woorden van Leiders tegen 1 fascisme In verzet komen, maar overal in heel Dultschland spontaan als klasse achter K PB. en juigt daarom alleen al mede, daar het een bewijs is dat ze arbeiders zyde voor een Sowjet-Duitschland kiezen, opplaats de fas- clstlsche dictatuur, en eerst daarom mede de voor deze strijd, door moorddadige fascisme gevallen art<iders. Alleen door het vallen dezer i kameraden even als al onze vorigen helden zweren wy het kapitalisme de stryd.” de belichaamd al haar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1