ONS BLAD De Sovjets het Vaticaan en 4 3 V. Het nieuws van heden Boeren vieren het oogstfeest Stratosfeertocht geslaagd Dooden der R 101 herdacht DE BAROMETER ds JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 alkmaar VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS MAANDAG 2 OCTOBER 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 314 f z— DE AARDBEVING IN DE ABRVZZEN PAUS EN POLITIEK Rome’s minimum* eischen De door de Kolomna i|n 3n DE DAVIS-CVP Financiën iN ns Inliet Saargebied NIEUWSTE AVTOBRIL hakenkruis Eenige dagen onderbroken Ophitsing tegen de Jezuïeten De ontwapeningsonder handelingen Duitsch juristencongres geopend Duitsch gezantschaps- raad neergeslagen „Bommen-koning” gear resteerd Handel in verdoovende middelen ontdekt Katholieke actie tegen den alcohol Hitler-groet zet het verkeer stop Daladier én MacDonald by de ont hulling van een monument te Beauvais Vliegtuig met 3 «passa giers neergestort Berucht bandiet uit de onder wereld van Chicago ce Amerika’s welvaarts- politiek Het heeft Japan genoeg gewaar schuwd, schrijft de „Iswestia” DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN in ui Massaregie in het Derde Rijk De nieuwe regenbril voor automobilisten. De wisschers worden in beweging gebracht door een propeller, welke op zijn beurt weer bewogen wordt door den tegenwind, bij het rijden. 45 De „doode hand” Het vlucht elingen-probleem Duitsch-Nat. Volkspartij ontbonden Ruslands geduld is uit geput Omdat hy te Praag een droeg en lët re- :ar Roosevelt en de staking in de metaal fabrieken 500.000 Duitsche boeren op den Bueckeberg byeen. Enthousi aste redevoeringen van Hitler en Darré Verkeersagenten in functie mogen niet meer den Duitschen groet brengen ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Calles minister van Russische ballon bereikt een hoogte van 19.000 M. en landt weer vlot te KATH. ILLUSTRATIE-JAARG. INBINDEN VANAF 1.75 Handwerk) Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat if* NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Daitschlxnd viert het Oogvtfeeat. Russische stratosfeer-tocht geslaagd. De werfewfre van de Crisis-Rundvee-Centrale. Botsing tusschen drie auto's b(j Best. Voortschrijdende bezuiniging in Indië. Plan van het Nationaal Crisiscomité. Vreeselijk drama te Nieuwstad bij Sittard. O O BLAD aan ballonvaarders pelyken MacDonald het woord, die spe- Vorige stand: 768 De Lard-mayor van Londen, vergezeld van zijn echtgenoote, bezichtigt de Davis-Cup, die de Engelsche tennissers onlangs voor het eerst op Frankrijk veroverd hebben CH IN. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Tdkfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2.85 M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De debatten in de Volkenbondsvergadering werden heden voortgezet. De vertegenwoordi ger Van Haïti diende een voorstel in tot ult- Onthulllng vun een monument voor de slacht offer» der R 191 te Beauou. Deledier en Mac Donald houden redevoeringen. Vreeselijk ongeluk bij het speu werpen te Ai- phen aan den Rijn. tia” schrijft over de actie van den voormallgen Japanschen consulgeneraal te Charbln, Ohashi. lat Ruslands geduld is uitgeput. Rusland heeft Japan genoeg gewaarschuwd. De geheele ver antwoordelijkheid voor den huldigen politleken toestand ligt bij Japan. De „Prawda” schrijft dat Rusland voor de laatste maal getracht heeft de Japansche poli tiek tot rede te brengen. Japan moet zelf de verantwoordelijkheid dragen voor alle verdere gevolgen. 1 AKEN, 30 Sept. (V. D.) De politie te Aken heeft een internationale bende van handelaars in verdoovende middelen gearresteerd. Reeds voor 3 weken was een Belg in hechtenis ge nomen, die te Aken een pond zuivere cocaïne wilde verkoopen. Vrijdag zijn 3 Duitschers een Italiaan en een Tsjech gearresteerd. Uit het onderzoek is gebleken, dat de ver doovende middelen uit Nederland zijn Inge voerd. Motorbotler op de Noorderpier te IJmuiden gevaren en gezonken. Actie tegen de verhooging van den tabaks accijns. De geMelijke uitkeeringen aan de z-g. mobilisa tie-slach tof fen zullen worden verminderd. MOSKOU. 30 Sept. (V. D.). In verband met de publicatie van de Sovjet-nota aan Japan In de Russische pers geven zoowel de „Iswestia" als de «Prawda” commentaar hierop. De «Iswes- De vermindering van de uitkeeringen uit hei Gemeentefonds; een schrijven van de Vereeni- ging van Nederlandsche Gemeenten. er- sch L3T. BERLIJN, 30 Sept. (W.B.) Het Katholieke Dultsche Krulsverbond zal in heel het Rijk een groote actie organiseeren tegen het alcohol misbruik onder de leuze: „Een Christelijk vo(k een gezond volk”. Op 26 October zal met deze actie begonnen worden te Berlijn. Er zal op dien dag een massa-vergadering worden ge houden. Sprekers zullen zijn Z. H. Exc. Staats raad Mgr. Berning. Bisschop van Osnabrück en Prelaat Dr. Kreutz. breldlng van de bescherming der minderheden over alle staten. De vertegenwoordigers van Uruguay, Griekenland en Letland spraken over den huldigen wereldtoestand en den Volken bond. De Ierse he gedelegeerde veroordeelde het, dat de groote mogendheden nog niet zooals gebruikelijk haar standpunt hadden bepaald ten opzichte van de groote politieke problemen. Maandag komt de Assemblee bijeen voor de verkiezingen voor den Volkenbondsraad. De agendacommissie van de Volkenbondsver gadering besprak heden het voorstel der Ne derlandsche regeering, inhoudende dat de Vol kenbondsraad een nieuwe organisatie zou stich ten voor de regeling van het Dultsche vluchte lingenprobleem. De commissie heeft besloten het voorstel te verwijzen naar de tweede commissie voor eco- nomschie kwesties. Deze commissie zal het pro bleem derhalve slechts van economische zijde bezien, zoodat een politieke behandeling for meel uitgesloten Is. Mgr. Dr. B. J. Eras in November ss- een kwart eeuw Procurator van het Ned. Episcopaat te Rome. •w- -w-eel duidelijk komt dit uit In de offlcl- T ;uze verklaring over het looze Russische -*• concordaatbertcht, welke via Reuter de wereld is ingezonden. Naar aanleiding van de geruchten over de mogelijkheid van een con cordaat tusschen de Sovjets en het Vaticaan Wordt In deze officieuze nota het volgende ge- aegd: „Dit bericht kan klaarblijkelijk geen grond hebben zoolang het bolsjewistisch régime niet Een particulier vliegtuig, dat van de plech tigheid terugkeerde Is in het Graafschap Kent omlaaggestort. Drie Inzittenden, waaronder Mac Gil Christ, de president van de Britsche Luchtvaartmaatschappij, werden gedood. MEXICO CITY. 30 Sept. (V. D.) Tot opvol ger van den afgetreden Mexicaanschen Minis ter van Financiën Pani is benoemd de oud- president Calles. LEIPZIG. 30 September. (V. D.) De groote openbare meeting ter opening van het Duit sche juristencongres Is dooi 20 000 deelnemers bijgewoond. Daaronder bevonden zich 12000 Duitsche Juristen. Ook uit Nederland, Hon garije, Italië, Bulgarije, Polen. Spanje. Noor wegen en Zwitserland waren juristen aanwezig. De Rjjkscommlssaris voor de justitie, minis ter Frank hield een rede, waarin hij in groote trekken het streven van den nat.-soc. Duit- achen juristenbond uiteapzette. Een door de geweldige aardbeving totaal vernield huis te San Martino. aardbeving aangertqhte schade is zeer groot. PRAAG. 30 September. (V. D.) Toen heden middag de Duitsche gezantschapsraad Siegis- mund Bibra een restaurant in de Zeltnergasse verliet, werd hij door eenige personen op straat lastig gevallen, omdat hij een haken kruis droeg. Hij verklaarde daarop, dat hij lid van het Duitsche gezantschap was. De lieden stoorden zich daaraan echter niet en sloegen Bibra tegen den grond. De politie greep in en bevrijdde den Duitscher Een tiental aanval lers werd gearresteerd. Bibra is niet gewond. HANNOVER, 2 October (WJB.) In geheel Dultschland is gisteren het Oogstfeest gevierd, en het centrum van alle betooglngen was de Buekeberg in Llppe. 84.000 leden van 8.A., 8.S. en Stahlhelm en 6000 Hitlerjongens waren aanwezig. Minister Goebbels had des morgens reeds over alle Duitsche zenders een rede gehouden, die op de verhouding wees tusschen stad en dorp. De boer kan er thans weer trotsch op zijn, boer te heeten. Toen Rijkskanselier Hitler had plaats genomen en met 21 saluutschoten was begroet, nam de rijksminister voor landbouw Darré het woord die oa. betoogde: De hier Verzamelde 500 000 boeren zijn een le vendig bewijs van den zegetocht van het Nat. Socialisme in den landbouw. De boer is het fundament van ons bestaan. Zooals de le Mei de uiting is van den Duitschen arbeid, zoo moet de le October de nationale uiting zijn voor den Duitschen landbouw. Na de rede van Darré nam Rijkskanselier Hit ler voor de microphoon plaats. Het was inmid dels duister geworden en de ontstoken fakkels gaven het geheel een fantastischen aanblik. Hitler begon met te wijzen op de verande ringen, die zich in Dultschland hebben voltrok ken. Een partijstaat is gevallen en een volks- staat is ontstaan. Het Nat. Socialisme wil het volk als volk be houden, desnoods ten koste van het individu. Het is daardoor een verbitterde vijand van splitsing in klassen en standen, hoofd- en han denarbeid hebben beide dezelfde waarde, wan neer zij dienen tot instandhouding van de volks gemeenschap. De eerste en diepste vertegenwoordiger des volks is dat gedeelte, dat uit de vruchtbaarheid der aarde de menschen voedt. De ondergang van den Duitschen boer zou den ondergang be- teekenen van het Duitsche volk. Ook in de hoofdstad Berlijn werd het Oogst feest herdacht. De stad vertoonde veel vlaggen, guirlandes en dennengroen. In den Lustgarten had een groote betooglng plaats, waar de door minister Darré en rijkskanselier Hitler op den Bueckeberg gehouden redevoeringen werden uit gezonden. het „minimum” heeft aanvaard, dat de Heilige Stoel door tusschenkomst van monseigneur Piz- zardo reeds In 1922 aan Tkjitsjerln, den toen- maligen volkscommissaris van bultenlandsche zaken, heeft voorgesteld bij hun ontmoeting te Genua (ter gelegenheid van de toentertijd al daar gehouden economische conferentie. Red.) betrefefnde de erkenning van de meest-elemen taire rechten van vrijheid en geweten en wezen lijke vrijheid van den eeredienst voor alle on- dei danen der Sovjetrepubliek." Aan deze minlmum-etechen zal het Vaticaan te allen tijde vasthouden. En eerst als dezz door Moskou aanvaard zjjn. kan er sprake zijn van de mogelijkheid tot het sluiten van een concordaat. Of Moskou ooit hiertoe bereid zal worden gevonden, dient te worden afgewacht. Gedwongen door de economische en politieke omstandigheden in binnen, en buitenland heb ben de Sovjets voorloopig afgezien van het aan vankelijk gepropageerde Ideaal eener bolsjewis tische wereldrevolutie en toenadering gezocht tot de „burgerlijke" en „kapitalistische” landen. Zoo is het ook denkbaar, dat te eeniger tijd de omstandigheden de Sovjets ertoe zullen bren gen naar een verzoening met de grootste gees telijke en godsdienstige macht In de wereld te streven. Sovjet-Rusland verkeert In een staat van evolutie, men behoeft slechts na te gaan, wat er van het oorspronkelijke Leninisme is overgebleven, om dit te erkennen. Het stand punt van het Vaticaan is echter onwrikbaar, omdat het gebaseerd is op de boven allen tijd en politiek uitgaande wetten en rechten van de eeuwige Almacht zelve. Het is goed, dit helder voor oogen te houden ter voorkoming van ongewenschte misverstanden. HYDEPARK, 30 Sept. (Reuter) Roosevelt heeft een verordening onderteekend, waarbij ook de arbeiders van de steenkoolmijnen, welke door staal- en ijzerfabrieken worden geëxploi teerd, onder de arbeidsregeling voor de steen kolenmijnen zullen vallen. Roosevelt hoopt hierdoor een einde te maken aan de staking van 100.000 mijnwerkers en ar beiders in de metaalfabrieken. De .New York Times” schat de Amerikaan- sche kapitaal-vlucht naar Engeland, Zwitser land en Nederland op meer dan 1000 milhoen dollar. 375 Nationale banken zijn na reorganisatie weer geopend, waardoor 400 millioen dollar aan deposito's weer vrijkwam. V. D. meldt, dat een hooggeplaatst regeerings- ambtenaar als zijn overtuiging heeft uitgespro ken dat met het oog op de toenemende onrust in den landbouw en de industrie een verbetering van het bedrijfsleven in de toekomst geheel af hankelijk is van de valuta-politiek. De ..Landesobmann” van den boerenstand in Westfalen heeft een manifest uitgevaar digd, waarin hij vrijwilliger) afstand elscht van land, om het beschikbaar te stellen voor kolo nisatie. Hij doet daartoe een beroep op de grootgrondbezitters, kerken en kloosters. Hy verklaart, dat het onredelijk Is, om aan de jonge boeren het recht op den vaderlandschen grond te onthouden. Met groot vertrouwen verwacht hij, „dat kerken en kloosters door het afstaan van grond in grooten stijl den zielsnood der jonge Westfaaische boeren zul len lenigen en door een voorbeeldig, praktisch christendom van de daad de jeugd zullen hel pen terug te keeren tot bloed bodem en land." CHICAGO. 30 Sept. (Reuter). De autori teiten hier ter stede blijven met kracht optre den tegen de bandieten. De politie heeft thans James Belcastro. die in de onderwereld bekend stond als konlng" gearresteerd. HU werd wegens landloopen tot zes tuchthuis veroordeeld- Binnen veertien dagen zijn reeds vier be ruchte bandieten tot tuchthuisstraffen veroor deeld. GENÈVE. 30 Sept. (V. D.) In de onderhan- delingen der vijf groote mogendheden over de definitieve regeling der ontwapenlngskwestie te een pauze ingetreden door het afreizen van Von Neurath en den Italiaanschen onder staatssecretaris Suvlch. Simon vertrekt Zon dag naar Londen om rapport uit te brengen. HU zal waarschUnlUk tot Donderdag te Lon den blUven. In Engelsche en Fransche krin gen wordt verklaard, dat de besprekingen in het midden of aan het eind van de volgende week in vollen omvang zullen worden hervat. Pau-Boncour, die heden een langdurig onder houd had met Alotei, biyft te Genève. De Fran sche minister van luchtvaart .Pierre Cot, en de drie ministers van bultenlandsche zaken der Kleine Entente zijn Vrijdagavond aangekomen. PARIJS. 2 Oct (Reuter) Te Allonne bU Beauvais te gistermiddag een gedenkteeken ont huld voor de bemanning van het Engelsche luchtschip R 101, dat drie jaar gelegen op deze plek te omlaag gestort, en waarbij alle inzitten den. een enkele uitgezonderd, het leven -ve»- loren hebben. Premier Daladier, de minister van bulten landsche zaken. Paul-Boncour en verschillende hooge autoriteiten waren daarbij aanwezig. In zijn rede herdacht Daladier het tragisch ongeluk en het aandeel, dat Frankrijk in den rouw ge had heeft. Hieruit kunnen wU leeren, aldus de premier, dat de ware moed kalm en vreedzaam te en het gevaar tegemoet gaat zonder Iemand te bedrei gen. De vriendschap tusschen Frankrijk en Engeland te gegrondvest op den gemeenschap- wll den moed zijn vreedzaam karakter te doen behouden in het geloof aan eenzelfde ideaal voor de menschelUk vrUheld en waardigheid. Daarna nam MacDonald het woord, die spe ciaal herdacht den bij de ramp om het leven gekomen Engelschen minister van luchtvaart, Thomson. De plechtigheid werd met een troe penparade besloten. BERLIJN, 30 Sept. (V.D.). De officleele Pruisische Persdienst deelt mede: BU het toe passen van den Duitschen groet door de ver keersagenten te het gevaar gebleken voor mis verstanden bij de verkeersregeling. Derhalve heeft de Pruisische Minister van Binnenland- sche Zaken de volgende verordening uitgevaar digd: Voor zoover verkeersagenten, die met de verkeersregeling zijn belast, bU de uitoefening van hun dienstvervulling meenen, tegenover iemand als eerbetuiging te moeten groeten, te het voldoende als sU dit doen door eenvoudig in de houding te gaan staan. Zij heffen voort aan dus noch den gestrekten arm tot groet, noch brengen zU de rechterhand aan de helm of pet. BERLIJN, 29 Sept. (Klpa). De van ouds be kende, tot „Kulturkampf" ophitsende krachten probeeren ook in het nieuwe Dultschland haar heilloos werk voort te zetten. In de „Verlag für Pdlitik, Kultur und Aufklarung" is een pamflet verschenen, dat tot titel heeft „Der Jesuit, der Vterlandslose Dunkelmann." In dit geschrift wordt de Jezuïetenorde om schreven als een macht, „Wier vaderlandsiooe, verderfelUk werken een ontzettend gevaar be- teekent voor lederen staat en in het nieuwe Dultschland absoluut niet langer geduld kan worden.” MOSKOU, 30 Sept. De Russi sche stratosfeerballon USSR die he denmorgen in de stratosfeer is op- gest^en, heeft een hoogte van l%.000 M. bereikt. Te 16.20 Amsterd. tijd is de bal lon bij Kolomna, 1 1 5 K.M. van Moskou geland. Alles was wel boord. -w-v e wilde perseend, die van een op komst I 1 zijnd concordaat tusschen Sovjet-Rus- land en het Vaticaan snaterde en de wereld met verbazing, zoo niet met ontsteltenis vervulde, te onmiddellUk van twee zUden neer geschoten. Zoowel uit Moskou als uit de Vati- caan-stad kwamen afdoende démenti’s. Uit welk moeras dit fantastisch gevogelte te opgestegen en wie het el bebroedde, waaruit het ontsnapte, zal wel altijd een geheim blijven. Men vraagt zich echter af. hoe een dergelijk gerucht kon ontstaan en hier en daar nog geloof vinden ook. De verklaring hiervan moet misschien gezocht worden in den algemeenen geest van toenade ring tot Sovjet-Rusland. welke over het nlet- Dultsche deel van Europa meer dan vaardig te geworden tengevolge van de door het ontwakend Dultschland gewekte angstpsychose. Wanneer Ruslands erfvijand Polen, wanneer de rand staten en zelfs Roemenië, ondanks de Bessa- rabteebe kwestie, wanneer het democratische Frankrijk en het fascistische Italië tot overeen stemming kunnen komen met de heeren te Moskou, waarom het Vaticaan dan niet? De genen, die zich deze vraag hebben gesteld, heb ben slechts één ding over het hoofd gezien, n-1. dat het Vaticaan als boven-politieke. kerkelijke instantie niet op één lijn gesteld mag worden met welken zuiver wereldlijken staat dan ook. Het feit, dat, door het verdrag van Lateranen, de Paus weer wereldlijk vorst te geworden over een eigen gebied, verandert aan het essentiëele onderscheid tusschen het Vaticaan en de andere mogendheden niets De H Vader heeft als stedehouder van Christus en als zichtbaar op perhoofd der strijdende Kerk op aarde de god delijke zending gekegen te waken voor de hand having en de bescherming van de onvervreemd bare rechten van God, de Kerk en Haar kin deren. Indien deze rechten gewaarborgd wor den. kan. iedere Staat den bestuursvorm aan nemen. welken hij verkiest zonder gevaar te loopen. dat hij daardoor In conflict zal komen met het Vaticaan. Het sluiten van concordaten beeft dan ook nooit de beteekente gehad van het betuigen van instemming door het Vaticaan met de politieke systemen van de Staten, waar mee dergeluke verdragen werden afgesloten. Men beeft met propagandistische bedoelingen wel eens gepoogd concordaten op deze wijze te interpreteeren, maar dit te volkomen onjuist. Evenmin als de totstandkoming van het con cordaat met het natlonaal-soclalistische Duitscbland uitgelegd kan en mag worden als een onderschrijving van de nationaal-socialis tische leerstellingen door den Paus, evenmin zou het totstandkomen van een concordaat met Sovjet-Rusland opgevat kunnen en mogen wor den als een pauselijke goedkeuring van het in Roland vigeerende ..rommnntema” AI kan er op X oogenblik nog geen sprake z-n van zulk een concordaat met Moskou, bij ver andering van de heerschende toestanden zou de mogelijkheid daarvan echter wel degelijk kunnen ontstaan. Deze mogelijkheid zal echter enkel en alleen van een wijziging van het standpunt der Sovjets ten opzichte van godsdienst en kerk afhankelijk zijn, want het standpunt, waar op de Paus zich stelt en stellen moet, te en blijft onveramderlijk. SAARBRUECKEN, 30 Sept. (V. D.) De Duitsch-natlonale Volkspartij van bet Saar gebied publiceert 'n oproep aan de leden, waar in wordt gezegd, dat door de politieke ontwik keling geen bestaansmogelijkheid voor de par ty meer voor handen te. Afgevaardigde Spring verklaarde als leider van de partij, dat de par-v ty te ontbonden. ET. 1 hoek Fnidsen Telefoon 184 ZIE DEN REDUCTIE-BON IN DIT Om half één van middag (plaatselyken tyd) had de ballon „U. R. S. S een hoogte bereikt van 18.400 meter, zooals de Inzittenden draad loos meldden, zy voelden zich in goede con ditie en zonden hun groeten aan de autori teiten. Twintig minuten later kwam evenwel het bericht binnen, dat de ballon was gaan dalen. Onmiddeliyk begonnen de autoriteiten de noo- dige maatregelen te nemen voor de landing. De ballonvaarders hebben in voortdurend draadloos contact gestaan met de wereld be neden hen. Volgens United Press was het weer zoo helder, dat men in het aerodroom te Moskou met het bloote oog den ballon, in den vorm van een heel klein stipje, kon zien. Om 12.13 werd gemeld, dat het apparaat voor het uitwerpen van ballast goed function- neerde en om halfeen bleek men een hoogte van 18.400 meter bereikt te hebben. Om 12.50 is de ballon gaan dalener was toen een hoogte bereikt van 19.000 meter. n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1