ONS BLAD Meesterlijke massa-suggestie Uitbarsting van H I I 1 s in I nieuws van heden OOGSTFEEST TE HAMELN HEVIGE STEENENREGEN JOH. LAU WERS DE BAROMETER Bloedige strijd in Havana Radio-prijsvraag N.C.C. I VEREEN!GDE KATHOLIEKE PERS f 2— De de tsche methode Officieren geven zich over voorwerpen betering** Twintig dooden n HINDENBURG’S VERJAARDAG Gecapituleerd Program der Seyoekei Duitsche stap te Praag Het incident van Zaterdag BONDSKANSELIER Dr. DOLLFVSS TE GENèVE AARDBEVING IN CALIFORNIË ei Berlijn sUn naar Moskou vertrokken. lier Na het gerommel een gloedwolk Habicht’s plannen ontmaskerd Duitsche journalisten verlaten Moskou Uit de bosschen stegen rookwolken op, die op brand duidden De Russische handel op Duitschland Resoluties op het jaarlyksche partijcongres DINSDAG 3 OCTOBER 1933 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 1 tk- 99 Een gunstig rapport over den economischen toestand te Genève Hitler persoonlijk naar zijn landgoed te Nessdeck Stand op Dinsdag «w vja.; 7«4 xVertce stand; 70 Bondskanselier. dr, Dolljuss tijdens zijn rede in de vergadering van den k YoUaaabflnd truly idria t ge ar» «e ER Hotel Nazional met artillerie- en mitrailleurvuur beschoten; twintig dooden ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op peg. één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 r’ I i BATAVIA, 2 October. (Aneta). De Merapi werkt. Bijzonderheden sün nog niet bekend- „Toestand toont ver- merikaansche en DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN KATH. ILLUSTRATIE-JAARG. INBINDEN VANAF 1.75 (Handwerk) Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat hoek Fnidsen Tdefwe 184 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD B en een rd» De aan jial tak. BABADAN, 2 Oei. <Aneta.> Een plotselinge JAVA ZEL nd. ('p zou I I De vertegenwoord.gers der Russische pent te i TOKIO, 2 Oct. (VB.). De Seyoekei, de groot ste politieke party van Japan, beeft Zondag in de prefectuur van Tsoe haar jaariyksch partij congres gehouden. Er werden eenige resoluties aangenomen, waarin wordt geëisoht: nd. en 6 ■ydag Zon eden. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Ttlefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2 85 Mat geïllustreerd Zondagsblad 10.60 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Indisch* OCtAAH len en. hrt de UJ in bril- rbaar erder or de i dat sbben ia, het der re et ir velt van schledenis LOS ANGELES, 2 Oct. Hedenmorgen om 1.10 uur plaatselyken tijd heeft er een hevige aard beving plaats gehad te Loa Angeles en Pasa dena in California. Duizenden personen stroomden In paniek de straten op. Eén persoon is om het leven gekomen en vier zijn er gewond. Twee hulzen stortten in. Vele yerujftera zijn gcbrokfiDg KAgfA f nat nis «n het t te i des half st en Zon- ulken i bo lban ikken prijsvraag Nationaal Crisis-comité, ongeveer 1700 prijzen. I ra- Br. I. I oo- I der dat n de taken «elen. iim ils. cr- 141. 3 rin- bro- n en child larde door oor 134. srs- 38 HAVANNA. 3 Oct- (Reuter). Een twintigtal verdedigers van het National Hotel zUn gedood. In de muren van het Hotel zijn vele bressen ge schoten, terwijl door «n granaat brand werd gesticht, welke gebluscht werd. Op bevel van kolonel Batista Hero Is het gebouw drie kwar tier door artillerie gebombardeerd, waaraan door een kanonneerboot werd deelgenomen. Amerlkaansche ambassadeur heeft de vrouwen en officieren In het belegerde hotel medegedeeld, dat slechts Roosevelt machtiging kan geven tot een interventie, waarom zij ver zocht hadden. Te Havanna is een wapenstilstand van een uur afgekondigd, om Amerikanen en Engelschen tijd te geven de gevaarlijke zóne te ontruimen. De president der partij, Soezlkl, eischte In zijn redevoering de revisie der vlootverdragen van Washington en van Londen en voorts de instelling van een verdedigingslinie in en op de eilanden van bet Zuidelijke deel van den Stil len Oceaan. de sterkte der politie en troepen aan de grens. Als leider van dezen inlichtingendienst sou de oud-majoor Hodny optreden en hij zou geholpen warden door een gepensionneerd generaal en *n journalist. Met het organlseeren van het Inlichtingenbu reau werd de N. S. brigade-lelder Hans Gillek belast, die reeds *n lijst had opgesteld met na men van natlonaal-soclalisten, die in staat wa ren deze Inlichtingen te verstrekken. GENèVE, 20 Oct. (VB). In de zitting der Assem blée werd het Nederlandsche voorstel ter behandeling van de Duitsche vluchtelingen kwestie, bij stemonthouding van Duitschland, zonder debat verwezen naar de Tweede Com missie, die voor economische kwesties. Von Hindenburg's koelbloedigheid wordt aar dig weergegeven door de volgende anecdotes: Een bultenlandsch journalist stelde Hinden burg de vraag, of hij met zijn vele werk niet zenuwachtig werd. Lachend antwoordde Hin denburg: „Wanneer ik eens een beetje zenuw achtig word, dan fluit ik een deuntje!" Daarop vroeg de journalist, of hij dikwijls floot, waar op Hindenburg lachend antwoordde: Jk heb het nog nooit gedzan". Eens werd Hindenburg door zijn perschef me degedeeld, dat een voorstander van de doodstraf In de commissie ter voorbereiding van een nieuw wetboek voor strafrecht tegenstander ge worden was, omdat hij een executie had bijge woond. Hierop antwoordde Hindenburg: „Laat die man ook eens een roofmoord bijwonen". HELSINGFORS, 3 Oct. (Reuter). wtpai be richten uit Moskou zijn drie vcnrsanstzshrii Russische ambtenaren gearresteerd, ia verband met het verdwijnen van twee prachtige hals snoeren. die eens het eigendom zfjn geweest van Catharina de Groots van Rusland, en van een waardevolle Rubens. Deze kunstvoorwerpen werden met andere juweelen, schilderijen en beeldhouwwerk uit de musea van Leningrad en Moskou per trein ver voerd naar het buitenland, om daar verkocht te worden. Aan de Poolache grens werd de collectie door de Russ toe he autoriteiten gtmatrstosrd die lot hun ontzetting bemerkten dat de beide hals snoeren en de Rubens verdwenen warsa Men heeft vastgesteld. dat de dtefztal moet hebben plaats gehad in Moskou. explosie van de Merapi werd Zondagmiddag door den opzichter van den Vulcanologischen Dienst gemeld. De Merapi stootte toen grauwzwarte rook uit, hetgeen gepaard ging met zeer zwaar gerom mel. Na het gerommel werd een gloedwolk waar genomen in de Westelijke richting, die de stroom van de lava in 1931 volgde en aan den voet daarvan eindigde. Kort daarna viel een regen van zand en klei ne steenen te Babadan. zeer spoedig gevolgd door den gewonen bekenden erupUeregen. ter wijl een storm opstak, die deuren en ramen deed rinkelen. De bovenloop van de Kali Trte- stng. ten Noorden van Babadan, werd bedekt met een witte laag eruptle-materiaal, waaruit zeer spoedig rookwolken opstegen, hetgeen een aanduiding vormde, dat boschbranden waren uitgebroken. Weldra kon niets worden waargenomen door dat de Merapi spoedig was omgeven door pik zwarte rookwolken. De neerslag langs de Kali Trieslng duldde op uitbreiding in een richting Noordelyk van de gevaarzone, welke niet is voorzien in het be kende rapport van den Vulcanologischen Dienst. De Resident en de Regent maakten een tocht naar Toekoeng en gaven last zoo spoedig moge- l(jk een vijftal dessa's langs de Kali Trieslng te ontruimen; de andere dessa's in de gevaar- zone's waren Zondagmiddag reeds ontruimd. Tot heden zyn nog geen berichten van per- sooniyke ongelukken in bedoelde dessa's inge komen. I I roei van den troep is by lederen lat 'n factor van groote, soms zelfs loorslaggevende beteekenis. De ge- :ent verbazingwekkende verhalen van heldhaftige Gldeonsbenden en onversaagde Leonidascorpsen, welke meer door hun moed en hun élan dan door hun bewapening een on- sterfelyken roem verwierven. Men moet erken nen, dat de machthebbers in Duitschland het belang van het zoo hoog mogeiyk opvoeren van het vertrouwen, den strydlust en de offervaar digheid der massa als een der sterkste wapenen tegen de crisis en als den psychologlschen hoek steen van den economischen wederopbouw zeker niet onderschatten. De onuitputtelijke vinding rijkheid. waarmee zij steeds opnieuw overweldi gende nationale volksfeesten en imponeerende massabetoogingen weten te arrangeeren, be wijst dit op overtuigende wijze. Na het Natio naal feest van den arbeid, na den kolossalen partijdag te Neurenberg hebben de Nazi's door het uiteriyk volkomen geslaagde feest van den oogst, dat zoo Juist op den Bückeberg by Ha- meln is gevierd, hun vorige prestaties op het gebied van massa-regie en massa-suggestie weer overtroffen. Wat de ensceneering van dergeiyke demon straties kosten moet, laat zich moeiiyk becijfe ren. maar zeker is dat daarmee bedragen ge moeid zyn, welke zelfs in minder crltieke ty- den dan de tegenwoordige den economischen re kenmeesters gryze haren zouden bezorgen Ver geefs worden deze bedragen echter niet uitge geven, want zy moeten beschouwd worden als de wel rulmgeraamde, maar geenszins totaal overbodige bestrydlngskosten van de volks kracht verlammende moedeloosheid, vertwyfe- ling, twyfelzucht en geest van crltiek. De Duit sche landbouwers, die door de leiders zyn uit geroepen tot de kern en het fundament der Duitsche natie, tot het eerbied en achting ver dienend volksdeel, zonder hetwelk geen terug keer van de verloren welvaart mogeiyk is. heb ben in de nabyheld van het kleine plaatsje, waar eens, volgens de legende, de rattenvanger ■set zyn suggestief gefluit mDlioenen ongedier te ten verderve voerde, hun zwarte zorgen voor een oogenbllk vergeten en nieuwen moed en geestdrift opgedaan voor de toekomst. Of zy zal nawerken, tot het einde der crisis in zicht komt, is en biyft een vraag. Noodig Is dat ech ter niet, want by elke gelegenheid, welke ge vonden kan worden, zullen de meesteriyke mas- sa-psychologen hun 'n nieuwen prik met zwaar dere dosissen geven om hun moreel weerstands vermogen op peil te houden. Het gevaar, dat sy voor deze kunstbehandeling immuun zullen worden biyft voorshands nog niet acuut. Het geen echter niet zeggen wil, dat dit gevaar zich op den duur niet zal kunnen voordoen. Hoe sterker de opwinding is, hoe sterker de inzinking zal zCn. Alleen wanneer inzinkingen voorkomen kunnen worden, zal men op dezen weg kunnen voortgaan. MOSKOU, 30 Sept. (VB.). Da vertegenwoor digers der Duitsche pers zyn heden uit Moskou vertrokken. De vertegenwoordiger van bet Wolf-bureau, Baum, heeft zyn functie neerge legd en biyft als particulier te Moskou. GENÈVE. 2 Oct. In de politieke commissie van de Volkenbondsvergadering is Maandag ook beraadslaagd over de Joodsche emigratie naar Palestina. De kwestie werd door alle staten slechts behandeld als een internationaal, niet als een zuiver Dultsch probleem. Men was het er algemeen over eens, dat de Immigratie in Palestina ook verder moet worden bevorderd. De Engelsche vertegenwoordiger wees er op. dat de ruimte in Voor-Azië beperkt was. Ove rigens werd ook van Duitsche zyde de geregelde samenwerking met de Joodsche immlgratie- autorlteiten voortgezet. De Fransche senator Beranger beval eveneens een voorzichtige be- GENEVE, 2 Oct. De economische commissie der Volkenbondsvergadering beraadslaagde he denmorgen over het door den Estlandschen ver tegenwoordiger Schmitt uitgebrachte rapport, waarin geconstateerd wordt, dat de economische toestand in verschillende landen sedert eenige maanden verbetering topnt en dat de werkloos heid dalende is. Volgens mededeelingen van de flnancieele af- deellng van den Volkenbond is de industrieele productie tegenover het vorig jaar toegenomen, en wel in de V. S. met 70 pCt., in Frankryk 22 pCt., Duitschland 18 pCt., Canada 11 pCt. en Japan 8 pCt. Voor de eerste maal sedert de cri sis is de omvang van den wereldhandel toege nomen, en wel met 10 pCt. tegenover het vo rig jaar. Ten einde de mogelykheld te scheppen voor een hervatting der Economische Wereldconfe rentie werd besloten, op de begrootlng een cre- diet hiervoor te plaatsen. a SO sa» KA QTA 1. Een program voor de tot stand brenging van vriendschappeiyke betrekkingen met de na- buurstaten; 3. Vervolmaking der maatregelen voor de landsverdediging ten einde den internationalen toestand het hoofd te kunnen bieden; 3. Industrieele organisaties in verband met den internationalen economischen oorlog; 4. Aanvaarding van een geheel nieuw systeem voor de credletverschaffing; 5. Hoogere pryzen voor de producten; 6. Grondige reorganisatie van het bestuurs apparaat en van het onderwys. WEENEN, 3 Oct. (Reuter) Door de on voorzichtigheid van 'n nationaal-soclallstachen koerier, is een aantal Oostenryksche nationaal- soclallstlsten gearresteerd, terwyi een aanklacht wegens hoogverraad is Ingediend tegen een oud- generaal en een Journalist. De Naz-koerer, belast met bet overbrengen van een aantal belangryke documenten aan de Nazi-lelders in de grensstreek, ging zonder er verder by na te denken een café binnen, waar zeer veel Helmwehr-leden byeenzaten. Hy werd als nationaal-socialist herkend en gearresteerd, terwyi zyn documenten in beslag genomen wer den. Onder deze papieren bevond zich een plan van Herr Habrcht, den uitgewezen Nazl-lelder voor Oostenryk. om *n inlichtingendienst op te rich- BERLUN, 3 Oct. (V. D.) Het bedrag der door de Sovjet-Unle in Duitschland g»y?laatste bestellingen is in de maanden Januari tot en met September 1933 tot een vierde gedaald ten opzichte van de overeenkomstige periode in 193Z Het bedraagt thans ongeveer 100.000 M handeling van dit Joodsche probleem aan. De Poolache vertegenwoordiger wees op het byzondere belang van Polen by de Joodsche emigratie naar Palestina; de Poolsche regee- ring wenscht een verregaande bevordering van Joodsche emigratie door den Volkenbond door de Engelsche mandaatsregeerlng. De Duitsche gezant Von Keiler legde korte verklaring af, waarin hy er o.a. op wees, dat de kwestie in hoeverre de Volkenbond be voegd is de aangelegenheid der Joodsche vluch telingen te behandelen, eerst in de economische commissie van de Volkenbondsvergadering in behandeling zal worden genomen op grond van het Nederlandsche voorstel. NbUDECK, 3 Oct. (W. B.) Ter gelegenheid van Hindenburg's 86en verjaardag, heeft Adolf Hit ler zich heden naar bet landgoed van den pre sident te Neudeck begeven, om hem persoonlyk geluk te wenschen. Het feest draagt volkomen een famlUe-karakter. Goering heeft telegrafisch de gelukwenseben doen toekomen van de Pruilssche staatsregee- ring, terwyi hy verder een persoonlyk schrij ven tot den Rljkspresldent beeft gericht. In bet gelukwensch-telegram van Stahlhelm- leider Seldte heet het o.a.: Moget gy. heer veldmaarschalk, als ons sol datenvoorbeeld u nog lang kunnen verheugen over de nieuwe versterking van den Dultschen verdedlgingswll in den geest van het oude soldatendom. HAVANA, 3 Oct. Hedenmorgen om 8 uur be gonnen ernstige gevechten tusschen de in Ho tel Nazional Ingesloten officieren en de solda ten, die het hotel bewaken. De gevechten breid den zich ook over andere deelen der stad uit. Communistische agitatoren organiseerden giste ren onlusten en kondigden de staking af tot ver gelding van den „Bloedlgen V^jdag". Te Santia go is vandaag de algemeene staking begonnen voor onbepaalden tyd. In het geheel zyn by de gevechten rond Ho tel Nazional drie officieren, vyf soldaten en een Amerikaan gedood. De pogingen, om de officie ren uit het hotel te verdryven, zyn mislukt. De kazernes zyn aangevallen. Voor het regee- ringspalels la een sterke, met mitrailleurs uit geruste wacht geplaatst. Het gerucht loopt dat president Martin door kolonel Battista vervan gen is. die aan den jongsten opstand deelnam. Amerlkaansche matrozen houden zich in klei ne booten langs de kust paraat, om zoo noodig aan land te gaan. Z den K. R? O. (1825 Meter) Radi<^ MASrULAMA welke hy In de maanden daarna op energieke wyze tot een meerderheid heeft weten uit te bouwen. Roosevelt dep de kans, zy het ook een geringe, dat hy niet gekozen zou worden, Hitler liep die kans niet, omdat die van te voren practlach was uitgesloten. Roosevelt's succes kwam, volgens de meest gangbare opvattingen, dus meer „democratisch" tot stand dan dat van Hitler. Dit verschil, dat in het begin van bei der bewind viel waar te nemen, heeft ook een verschillend stempel gedrukt op beider regeer- methoden en op de massa-demonstratles, welke beiden hebben weten te ontketenen. Roosevelt kreeg vry willig zyn volmacht van het congres. Hitler vroeg aan den weerloos gemaakten Ryks- dag slechts pro forma bevestiging van de macht, die hy zich had toegeëigend. Terwyi Hitler eenvoudig het Duitsche volk opcomman deert om te feesten en te betoogen een com mando, waaraan het in steeds sterkere mate en met diepere inneriyke overtuiging gehoorzaamt breekt het enthousiasme der op Roosevelt ver trouwende massa’s zich spontaner baan. Maar welk enthousiasme op den duur langer stand zal houden, dat der Amerikanen voor Roosevelt of dat der Dultschers voor Hitler, is niet met zekerheid te zeggen. In de Vereenlgde Staten be gint naast de instemming met Roosevelt’s denk beelden en maatregelen ook de oppositie weer den kop op te steken, zoodat de president zich waarschynlljk binnen afzienbaren tijd voor de keuze zal zien gesteld, of wel te zwichten of wel autocratisch zyn wil door te voeren. Het lijdt geen twyfel, dat hy aan dit laatste de voorkeur geeft. De wyze, waarop hy de niet vry<illlg aanvaarde arbeidscodes voor verschil lende industrieën verplichtend heeft gesteld, wijst duldelyk in deze richting. Zoowel voor Roo sevelt als voor Hitler komt het er echter in laatste Instantie op aan niet enkel geestdrift te wekken, maar werkelyk verbetering te bren gen in de onhoudbaar geworden toestanden. PRAAG, 2 Oct. CV. D.) De Duitsche gezant, dr. Koch, heeft Maandag een onderhoud ge had met den chef van het kabinet van minister BenesJ, dr. Krofta, over het incident van Za terdag JJ„ waarby Freiherr v. Blbrach van de Duitsche legatie werd gemolesteerd. Dr. Krofta heeft verklaard, dat de bestraf fing van den schuldige, hetgeen door dr. Koen geëischt werd, tot de competentie van de recht bank behoort. BUITENZORG, 2 Oct. (Ais»ta). Vermoedelijk is als gevolg van de uitbarsting van de Merapi een deel van de Noord-Westeljjlte bergwand ingestort. De gevaarloopende dessa’s zijn ontruimd. n de Vereenlgde Staten beproeven Roosevelt en de dictator van de National Recovery Ad ministration generaal Johnson, zy het ook met andere middelen, een zelfde methode van massa-suggestie toe te passen. De opmarsch der honderdduizenden door dé straten van New- York, overschaduwd door de vleugels van het embleem van den blauwen adelaar en bezield van de leuze: „We do our part", was een gran dioze betooging van goeden wil, welke overeen komst vertoont met die, welke het Duitsche volk by herhaling aflegt. Maar naast alle overeen komst zyn er toch ook wezeniyke verschillen. Roosevelt is door een volkomen vrije keuze van geheel het Amerlkaansche volk aan het bewind gekomen, terwyi Hitler op een mln of meer geforceerde manier (men herinnere zich slechts de maatregelen en gebeurtenissen in de dagen, onmiddeliyk voorafgaande aan de beslissende ryksdagverkiezlngen) de overwinning behaalde. Roosevelt trok onmiddeliyk een overgroote meerderheid van stemmen op zich, Hitler won •anvankeiyk slechts een belangryke minderheid. llUlMtHIlHflMIIIIIUIMaiiaMNIltHItlttlItlIMItlUllltltlMIIIIMItltlMailllllC Hedenavond 9.45 uur Huizen op GENEVE 2 Oct. (W. B.) De Assemblée koos vanmiddag in plaats van de aftredende leden van den Volkenbondsraad Guatemala, Noorwe gen en Ierland de landen: Argentinië, Dene marken en Australië. HAVANA, 3 Oct. (Reuter). Na afloop van den wapenstilstand werd het bombar dement op Hotel Nazional hervat. Enkele minuten later werd de witte vlag ge- heschen. Even tevoren hadden de officieren een boodschap gezonden, waarin zy ver klaarden niet te zullen capituleeren. Men hun lyken onder de pulnhoopen van het hotel vinden. Ondanks het hyschen van de witte vlag duurt het bombardement, ofschoon in minder hevige mate, voort. treedt heden ia werking. Weteontwerpen betreffende tydeltjke staking van de niUeeringen aan Indische peneie»a- endsen. Een beeld van het Merapi-land- schap gehuld in een veratikkenden damp na de uitbarsting in Dec. 1930 ZIE DEN REDUCTIE-BON IN DIT BLAD -J' Ben nitbarottag van den MsrapIT Oostenrijkse he Nazi’s gearresteerd. Vep Hindenburg M Jaar. Gunstig economisch rapport te Genève. Twintig dooden te Havana bU een vergeefseha belegering van Hotel Nssiesial, De gemeente Gendringen In flnannieele aeeet- lijkheden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1