ONS BLAD Joego-Slavië d. Lubbe laat weinig los Hel het Vaticaan en I I nieuws van heden Na den aanslag op Dollfuss l Kath. actie voor Duitschland DUIDELIJKE WOORDEN VAN DEN H. VADER VERWARDE ANTWOORDEN DE CRISIS IN SPANJE DE BAROMETER JOH. LAUWERS FAfGLOP I ALKMAAR Brillen-étai’*, luxe en eenvoudige NIGDE KATHOLIEKE PERS VI an o c Torgler verweert zich Grootsch Christus- Koning-feest Talryke arrestaties Torgler verhoord De ramp bij Los Angeles 61 dooden. Brandstichter in arrest genomen 2 e. s» j a j Nazipartij verboden in Ts jecho-Slo waki je Ook van toepassing op Tsjecho-Slowakije Genève en de Duitsche emigranten geproclameerd worden Duitschland acht het vraagstuk in den Volkenbond niet op zyn plaat» DONDERDAG 5 OCTOBER 1933 fZ— f 2 85 DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN 1 De spoorweg door het Zwarte Woud, welke thans 60 jaar bestaat, rijdt op verschillende hoogten door de stad Calw. Sr a |k er I I Hoe hij den Ryksdag alleen in brand stak kan hy niet verklaren KATH. ILLUSTRATIE-JAARG. INBINDEN VANAF f 1.75 (Handwerk) Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat hoek Fnidsen Telefoon 184 ADVERTENTIEPRIJZEN Per tossen regel 20 c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Sanchez Roman kabinetsforma teur; ontbindingsdecreet van het parlement Op het Hide Christus-Koning Con gres te Mainz zal de Kath. Actie voor Duitschland NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ier- r 'i ia Mites <L heeft hij meer als L e t t bet l voortvluchtige de zeggen. r afspraak te ontkent een s D t I» a. ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Na 3 r. 1 Bjj latere confrontaties heb ik kunnen con- stateeren, dat Tanef inderdaad sterk op Bern stein lijkt en dat ook Wunderaee en Van der Lubbe voor elkaar kunnen worden gehouden. Ik heb toen met de belde mannen den Rijks dag verlaten. r i d IS Voortzetting van het proces te Letprig. v. <L Labbe laat weinig loc. d. otel iaar ütle !ge- dan ien. PRAAG, 4 Oct. De regeering heeft besloten de NSDAP In Tsjecho-Slowakije, alsmede de Duitsch nationale partij elke actie te verbieden. De NSDAP In Tsjecho-Slowakije Is de oudste groep van deze politieke richting en nog ouder dan de Duitsche"partij. Zij werd In 1909 gesticnt en telde 100.000 leden. In het parlement was zij vertegenwoordigd door acht afgevaardigden en vier senatoren. Den MaArileenschen professor Roman kabinetsformatie aangeboden. «1 dooden Mj den brand te Los Angelos. Een nieuw erupUepunt in den Merapi-krater. Aardsehaivingen in de Amei-kloof (N.-L) DoUfum heeft een rmtigen nacht doorgebraeh* Schoolkinderen te Ee (Fr.) met t. K e. be smet door een onderwijzer. Nadere bijzonderheden over de muiterij op de „De Zeven Provinciën." De Alg. Ned. Zulvelbond in vergadering bij een te Utrecht. if il N («•- nu op ten, de overge- verhoor 8e- er- 8e- l. ee- :ln, •en 11 l>- L grootste van de twee zou schouder hebben gedragen Torgler' Ik verklaar met alle beslistheid, dat ik nooit een man met eet. kist heb gezien. Overigens liepen door de vestibule heel wat menschen. die Ik heelemaal niet zen. Maar er Is ook nog een andere verklaring. Op den Vrij dag voor den brand is de koopman Bernstein die zakelijke kwesties voor de fractie behan delde. met een zekeren Wunde^ee in de fractie- kamer geweest om een bespreking te voeren wegens de inbeslagneming van het Karl Lleb- knecht-huis. De president wendt zich nu tot Van der Lubbe en vraagt hem of hij beklaagde Torgler ooit eerder gezien heeft. Van der Lubbe: „Dat geloof ik niet." President: „Ja of neen?” Van der Lubbe: „Neen.” President: „U bent om twee uur voor den Rijksdag gezien. Bent u daar geweest?" Van der Lubbe: „Neen." MADRID, 4 Oct. (V. D.) Nadat de president heden met talrijke partijvertegenwoordigers over de oplossing van de regeerlngscrisls had onderhandeld, benoemde hij Sanchez Roman, professor in het burgerlijk recht aan de unlver- sltelt te Madrid, tot formateur van een con- centratiekablnet, terwijl hij tevens het decreét tot ontbinding van het parlement ondertee- kende. LEIPZIG, 4 Oct. Na eenlge dagen onderbre king in verband met het Juristen-Congres, is lieden het proces van den Rijksdagbrand weer begonnen. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administrntin 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem De president: Binnen in den Rijksdag bent u dus tevoren niet geweest? Van der Lubbe: Neen. De president: Bent u wel eens met een kist in de buurt van den Rijksdag geweest? Van der Lubbe: Neen. De president vraagt dan den verdachte Tanef of hij wel eens met Van der Lubbe in den Rijksdag is geweest. Tanef: Ik heb Van der Lubbe voor de eerste maal in den Rijksdag gezien toen ik den eersten keer werd verhoord. Ook Torgler heb Ik voor mijn arrestatie niet gekend Stand e* Donderdag «w v*: 7«1 Vorige stand: 7«1 LOS ANGELOS, 4 Oct (Reuter) De ontzet tende boschbrand alhier heeft aan 61 personen het leven gekost. De brand blijkt met opzet te zijn aangestoken door een werklooze. De man is gearresteerd. United Press meldt nader, dat het aantal dooden inmiddels is gestegen tot 72, terwijl het aantal ernstig gewonden 125 bedraagt. i X- ZIE DEN REDUCHE-BON IN DIT BLAD Torgler: „Dat Is uitgesloten. De merkwaar dige man. met wien de getuigen mij gezien wil len hebben en die zijn hoed in het gezicht droeg, kan slechts het Rijksdaglid dr. Neubauer zijn geweest.” De vraag van den President, of een verwis seling tusschen Popof en Neubauer moge'.ijk is, wordt door Torgler bevestigend beant woord. De president: Uw antwoord moet dus zóó worden begrepen, dat u vóór den Rijksdag hebt gestaan, zoowat om 2 pur, waar getuige Schmal u heeft gezien? Van der Lubbe: Ja. De president: Is dit Ja" nu geineend? Van der Lubbe: Ja. n het koninkrijk Joego-Slavië heerscht een soortgelijk meeningsverschil. Daar zijn het voor *n groot gedeelte eveneens katholieke Slavenen en Kroaten, die zich achteruit gezet en in hun rechten verkort gevoelen door de Serviërs. Hun wenschen, die door de lijke dictatuur voor ontoelaatbaar worden ge houden. gaan echter verder dan die van de Slowaken in Tsjecho-Slowakije. De Slovenen en Kroaten willen n.l. aansturen op een federa tie. naar buiten een éénheid vormend, maar in wendig bestaande uit geheel zelfstandige dea len. Ook hier spelen motieven van godsdiensti- gen aard en van rasverschil een belangrijke rol De Slovenen en Kroaten stellen zelfs geen bij zonder boogen prijs op het behoud van het ko ningschap. Een federatie van zelfstandige re publieken lijkt hun wel zoo verkieselijk. Terwijl in Tsjecho-Slowakije het streven van de katho lieke Slowaaksche partij onder leiding van pastoor Hllnka in de Praagsche regeerlngskrln- gen slechts wrevel en ontstemming wekt, heeft dat der Slovenen en Kroaten in Joego-Slavië aanleiding gegeven tot een bepaald vijandige houding der regeering tegenover de katholieke Kerk, zich zelfs nu en dan uitend in openlijke gewelddaden. Gezien deze verhoudingen en omstandighe den is het Reuter-berlcht uit Rome, dat ge waagt van een ontvangst van een groep Kroa ten en Slovenen ten Vaticane van bijzonder be- WEENEN, 4 Oct (V. D.) Bondskanselier Doll- fuss is van plan reeds Zaterdag op een bijeen komst van het Vaderlandsche Front het woord te voeren Staatssecretaris Karwinsky heeft me degedeeld, dat voor den kanselier thans veilig heidsmaatregelen zijn getroffen, welke verder gaan dan die, welke tot nu toe zijn genomen. President: Dat hebt u toch vroeger toegege ven. Van der Lubbe: „Ja." President: „Wat hebt u daar dan gedaan?” Van der Lubbe: „Ik heb daar zoo’n beetje ge keken." President: ..Bent u ook binnen geweest?” Van der Lubbe: „Neen.” President: „StoncJ. de deur open?” Van der Lubbe: „Dat kan ik niet zeggen" President: „U bent niet met Torgler samen geweest?" Van der Lubbe: „Neen.” President: „Hebt u hem nooit gezien?” niet de bedoeling te hebben zich in Duitsche bmnenlandsche aangelegenheden te mengen. De Duitsche vertegenwoordiger zeide dat hl) met een dcrgelijke inmenging ook niet accoord zou kunnen gaan. De Duitsche .emigranten hebben Duitschland om seer verschillende redenen verlaten. Sommigen om een slecht ge weten, anderen omdat zij him sociale positie In gevaar gebracht zagen door de nationale opleving. Vooral sinds den wereldoorlog zijn er vele emigranten in Duitschland binnenge komen. Een groot deel van hen is nu weer afgetrokken, en opmerkelijk is het dat ze niet teruggingen naar de landen waar ze vandaan kwamen, doch dat ze grootendeels verder naar het Westen trokken. De Duitsche delegatie gelooft niet dat deze kwestie in den Volkenbond thuis "hoort. In elk geval hoopt ze. dat den emigranten niet de kans wordt gegeven om in het buitenland actie te voeren tegen Duitschland. Een sub-commissie werd na een kort debat benoemd om over deze zaak rapport uit te brengen. De vertegenwoordigers van Neder land. Frankrijk. Engeland. Italië. Tsjecho-Slo wakije. België, Zweden en Uruguay hebben er zitting in. De Duitsche delegatie wenschee niet aan de werkzaamheden der sub-commissie deel te nemen. wEeNEN, 4 Oct. (V. D.) De vraag of Dertil, de man die den aanslag op bondskanselier Doll- fuss heeft gepleegd, medeplichtigen heeft gehad of niet, is nog niet opgelost Vijf personen zijn gearresteerd, van wie men veronderstelt, dat zij bij den aanslag zijn betrokken. Te Innsbrueck zijn tal van vooraanstaande nationaal-sociallsten gearresteerd, o. m. een professor der universiteit en twee advocaten. Hun namen worden niet gepubliceerd. De „Tl. roler Anzeiger” beweert, dat de aanslag op Dr. Dollfuss in een onlangs te Innsbruck gehouden bijeenkomst van natlonaal-soclalisten is be raamd. Bij die gelegenheid zou besloten zijn ver schillende vooraanstaande leden .van de Heim- wehr, o. m. Dr. Dollfuss, uit den weg te rui men. In alle gebouwen der unlverslteit te Weenen is de politiebewaking verscherpt. In de stra ten van Weenen patrouilleeren dubbelpost. Het is nergens tot ongeregeldheden gekomen. De toestand van Dollfuss is zeer goed te noe men. De advocaata dr- Seuffert vraagt Van der Lubbe: ..Weet u. dat door uw zwijgen tegenover uw medeoeklaagden misschien een nog veel grootere misdaad begaat, dan door de brandstichting in den Rijksdag?” Van der Lubbe: ..Neen” Thans windt Torgler’s verdediger, dr. Sack zich op en wenscht op beslisten toon van Van der Lubbe te weten, of hj) met de beklaagden, die hier met hem op de beklaagdenbank zitten, te zamen den brand in den Rijksdag heeft gesticht. Thans wordt gaan tot het van Torgler. Op de vraag van den voorzitter verklaart deze, dat hij op den avond van den brand tot ongeveer kwart over acht in net Rijksdaggebouw is ge weest. GENEVE, 4 October (W. B.) In de Oecono- mische Commissie der Voltallige Vergadering van den Volkenbond bracht de vertegenwoor diger, van Nederland, Minister De Graeff, z|jn voorstel betreffeada. de Duitsche emigranten ter sprake. Spr. schatte het aantal gevluchte Dultschers op zestig zeventig duizend, waar van er zes i zeven duizend in Nederland ver blijven. Minister De Graeff herhaalde noe eens -j-v tj deze gelegenheid heeft de H. Vader |“X een toespraak gehouden, welke kenne- lijk ten doel had de anti.katholieke rampagn» in Joego-Slavië te doen eindigen. w 9 ooals men weet, bestaat er evenals in Tsjecho-Slowakije onder de katholieke Slowaken ook onder het grootendeels ka tholieke volksdeel der Kroaten en Slovenen in Joego-Slavië een autonomistisch streven. In Tsjecho-Slowakije wenschen de Slowaken vol ledige politieke en sociale gelijkgerechtigdheid met de hen overheerschende Tsjechen, zjj wil len uitsluitend eigen ambtenaren en een eigen bestuur, doch binnen het kader van den éénen Tsjecho-Slowaakschen staat. Zij zijn geen se paratisten, die aansturen op ’n ineenstorting van de Tsjecho-Slowaaksche republiek, maar autonomisten. die alleen zulk een mate van zelfbeschikking eischen als naar hun meening overeenkomt met hun eigen volkskarakter en hun bijzondere behoeften. Zij eischen dit te dringender, daar hun bij het verdrag van Pitts burg stellige toezeggingen in deze richting zijn gedaan en zi) op grond van deze toezeggingen loyaal hebben meegewerkt aan de stichting van den Tsjecho-Slowaakschen staat. Van de zijde der niet van maconnleke Invloeden vrij te plei ten Praagsche regeering wordt de bindende rechtskracht van het verdrag van Pittsburg ont kend en ’t autonomistische streven der Slowa ken gebrandmerkt als *n bedenkelijk naar hoog- of landverraad riekende beweging, welke zich ten doel zou stellen *n einde te maken aan 1 be staan der Tsjecho-Slowaaksche republiek. De autonomistische Slowaken zijn echter niet zoo dom, dat zij niet zouden inzien, welke voordee- len de staatkundige eenheid met de Tsje chen hun biedt. Zij begrijpen heel goed, dat door een afscheiding van Tsjecho-Slowakije hun Internationale positie ernstig zou worden verzwakt. Hun verlangen gaat dan ook alleen uit naar een broederlijke samenleving met de Tsjechen, die hen tot nu toe steeds min of tweede-rangs staatsburgers hebben behandeld. Het verschil in godsdienst en ras, aard en aanleg spreekt in deze kwestie een be langrijk woordje mee. Ook de beide andere Bulgaarsche beklaagden Taneff en Popof, heeft Van der Lubbe, naar hjj beweert, voor dit proces nooit gezien. men ren. Op verzoek van Dimitroff richt de president dan tot Van der Lubbe de vraag of hij Di mitroff voor het onderzoek al eens gezien heeft. Van der Lubbe antwoordt met: „Neen" en op een verdere vraag van den voorzitter of hij Dimitroff dan in het geheel nipt kent, antwoordt Van der Lubbe: Ja. WEENEN. 4 Oct. (W. B.) Bil hgt verhoor her haalde Dertil verschillende malen den aanslag te hebben gepleegd, om de aandacht te vestigen op zijn stiefvader, dr. Guenther, dien hij voor den eenlgen man hield, die Oostenrijk op oogenbllk kon redden. Dr Guenther is evenals zijn vrouw na het politieverhoor in zijn woonplaats Schlaming ter stond weer in vrijheid gesteld, daar geen aan wijzingen bestonden voor hun medeplichtigheid. Telkens, wanneer de Paus de audiëntiegangers aansprak noemde Hjj hen .Kroaten en Blove- nen van Joego-Slavië, Hij logenstrafte met nadruk de tendentieuze bewering als zou Hij een vijandige gezindheid koesteren jegens den Joego-Slavischen staat. Tot tweemaal toe ver klaarde Hij zelfs, dat, Inalen een engel zou beweren, dat de Paus Joego-Slavië niet be mint, geen geloof aan deze bewering gehecht zou mogen worden, omdat zij in strijd met de waarheid is. Zijdelings, maar daarom niet minder duidelijk gaf Zijne Heiligheid dus te verstaan, dat. Indien Konlng Alexander oi zijn ministers, die wel door niemand beschouwd zui len worden als engelen en zichzelf waarschijn lijk ook niet als zoodanig beschouwen, een dergelijke voorstelling van zaken zouden ge ven, dezen evenmin 'of nog minder gelool mo gen vinden. Hieruit blijkt wederom op onweer legbare wijze, hoe Juist het is. wat wij eenlge dagen geleden naar aanlelulng van de looze geruchten over een concordaat tusschen Bov. jet-Rusland en het Vaticaan schreven. nJ. dat de Paus zich in geen enkel opzicht wenscht te mengen In de blnnenlandsche politieke aan gelegenheden van de verschillende staten. Als hoofd der Katholieke Kerk komt Hij alleen op voor de onschendbaarheid der rechten van God, Kerk en gelooviger.. Wanneer die rechten worden geëerbiedigd en gewaarborgd, mogen de staten hun eigen zaken regelen, zooals zij zelf dat het beste oordeelen. Voor Tsjecho-Slowakije. waar naar aanlei ding van de demonstratie der Slowaaksche autonomisten te Neutra eer conflict met den Pauselijken nuntius Mgr Clrlaci is uitgebro ken en in de Tsjechische pers te Praag harde en onbillijke verwijten gericht worden tegen het Vaticaan, gelden de woorden van den H. Vader, gericht tot de Kroaten en Slovenen, die Hem bezochten evenzeei. De voorbereidende commissie van het lilde Internationale Christus-Koning Congres is te Mainz haar werkzaamheden begonnen. In de dagen van 25 tot 29 October zal daar de Katho lieke Actie voor Duitschland geproclameerd worden. De gedachte van een Internationaal Christus- Koning Congres stamt van den Konsistorialrat Kalan uit Joego-Slavië. In Duitschland nam pater Johannes H a w te Leutesdorf am Rhein de gedachte over en haar om in de daad. Nadat Leutesdorf in 1931 en Berlijn Jn 1932 net Congres gastvrijheid verleenden, zal in 1933 de oude Bisschopsstad Malnz een enorme ver gadering van Katholieken binnen hare muren zien. Wat echter van meer belang is: bij deae gelegenheid zal de Katholieke Actie voor Duitschland geproclameerd worden en men s^lt zich voor tevens de fundamenten te leggen voor haar verwezenlijking. Het heet dat Duitschland tot heden n zijn Katholieke Leven te veel ge organiseerd was om de gedachte der Katholieke Actie in haar eenvoudige, strakke lijnen op te nemen. Ta. van remmen en bandeg zijn intus- schen verdwenen. Met verdubbelden ijver wil men thans den weg inslaan naar het uiteinde lijk doel. Zoo staat dan ook heel het programma van het Congres te Malnz in het teeken der Katholieke Actie. Bekende redenaars hebben hun medewerking toegezegd. Mgr. Johannes Rosz, Apostolisch-Vicaris van Japan, behan delt het onderwerp: „Christus. Konlng van de wereld der Heidenen”. Over het ..Streven naar de Eenheid met de Oostersche Kerk" zal Mgr. S a r e z, Aartsbischop van Serajewo, spreken „Het Geloof in Rusland" wordt behandeld door Prof. Iwan P u s 1 n o w die zal aantoonen dat het groote Russische volk door het communis me op een dwaalspoor geleld, nog steeds niet voor het Christendom verloren is. Het Congres wordt den 25sten October in het Stadhuis van Malnz geopend door den Bisschep der stad, Mgr. dr. Ludwlg Maria Hugo. Het sluit aan bij de plechtige proclamatie der Ka tholieke Actie voor Duitschland door een Dult- schen Bisschop Over het belangrijkste onder werp van het Congres. „Opbouw der Katholieke Actie”, spreekt Mgr. dr. Maxmlllan Ka lier. Bischop vau Ermland. Pontificale HH. Missen en besloten bijeenkomsten waar de belang rijkste onderdeelen behandeld worden, zullen plaat hebben. In den middag van den 28sten October zal een groote bijeenkomst voor kinde ren gehoud 1 worden, welke men zich denkt als een modernen Kinderkruistocht. Den 29sten Oc tober, feest van Christus-Koning. zal het Con gres zonder eenlgen twijfel zijn hoogtepunt beleven. Het zal dan besloten worden met een openbare huldebetuiging. Ook bultenlandsche delegaties worden op het Congres verwacht. een kist op den LEIPZIG, 4 Oct. (W.B.) In het verdere verloop van de proceszitting van hedenmiddag stelde de presi dent aan v. d. Lubbe de vraag: Hebt u den Rijksdag alleen aan gestoken, of met anderen. Van der Lubber Alleen. President: Niemand heeft iets voor bereid? Van der Lubbp: Neen. President: Hoe verklaart u bet dan, dat deskundigen op het gebied van branden hebben vastgesteld, dat u bet niet alleen kan hebben gedaan? Van der Lubbe: Dat kan ik niet Dr. Sack: Hebt u ‘.oen u de vuurmakers kocht, dit op eigen initiatief gedaan of als ge volg van een afspraak met anderen, die u niet wilt noemen. Van der Lubbe: hebben gemaakt. Dr. Back: Heeft iemand u vooraf aangewe zen, waar u het Rijksdaggebouw kon binnen dringen? Van der Lubbe: Neen. De president deelt mede, dat hij het nood zakelijk acht de feiten nog eens nader door de deskundigen en de getuigen te laten vast stellen Dimltrof: Ik wilde Van der Lubbe vragen, hoe hij het merkwaardige feit kan verklaren, dat het hem niet gelukt is het kleine oureau van den Maatschappelijken Steun in brand te steken, terwijl hjj beweert dat hij alléén den reusachtlgen brand in een kwartier tijd heeft kunnen aansteken In het groote, kolossale, massieve Rijksdaggebouw, dat voortdurend scherp wordt bewaakt. De president: Kunt u daarvoor een verkla ring geven? Van der Lubbe: Neen. Dimltrof stelt dan nog eenlge vragen, die door den president echter niet worden toege laten. Tenslotte ziet de president zich genood zaakt Dimltrof voor de laatste maal te waar schuwen met de bedreiging dat hij hem van het proces zal ultslulten. Als laatste pupt in de zitting van heden wordt Torgler de verklaring voorgehouden van getuige Weberstadt. die verklaard heeft, dat hij op den dag van den brand of op een van de twee voorafgaande dagen tegenover de fractlekamcr der communisten twee mannen heeft gezien, van wie de eene Tanef en de andere Van der Lubbe sou zün geweest. De De president: Van der Lubbe, u hebt ge hoord, dat u volgens de verklaringen van een getuige op den dag voor den Rijksdagbrand met Tanef samen in het Rijksdaggebouw zoudt zijn geweest. Is dat Juist? Van der Lubbe (na lang aarzelen)Neen. De president: Beqt u überhaupt vóór den brand ooit in den Rijksdag geweest? - Van der Lubbe: Ja. (beweging onder de toe hoorders). r De president: Wanneer dan? Van der Lubbe: Vóór der brand. De president. Op den dag van den brand of op den dag daarvoor? Van der Lubbe: Op denzelfden dag. De president: Op denzelfden dag was u dus al eens in den Rijksdag? Van der Lubbe: Neen. Na een lang heen en weer gepraat tusschen den president en Van der Lubbe, waarbij da verdachte louter verwarde en elkaar tegen sprekende antwoorden geeft vraagt de president tenslotte: Was u bij den Rijksdag of in den Rijksdag? Van der Lubbe: In den Rijksdag. De president: U hebt vroeger gezegd, dat u den Rijksdag tevoren al eens hadt bekeken om te zien hoe u binnen zoudt kunnen komen. Bent u te voren al eens in den Rijksdag geweest? Is Torgler mede-schuldig aan deze verwoesting? Alvorens beklaagde Torgler wordt verhoord, stelt dr. Telffer eenlge vragen aan Van der Lubbe, die toegeeft, dat hij den 26sten Fe bruari tusschen den brand in het en den brand in den Rijksdag, te Hilligsdorf is ge weest en zich daar bij de politie heeft aan gemeld. In het asyl te Hilligsdorf een aantal personen leeren kennen, wier na- hij zich echter niet meer kan herinne- Als de voorzitter hem voorhoudt, dat eenlge getuigen een lateren tijd hebben genoemd, zegt beklaagde, dat hij dit niet begrijpt, aangezien hij zich nauwkeurig herin nert om 8.25 het restau rant Aschlnger in de Bahnhof-Friedrichstrasse te zijn binnen gegaan. Op verdere vragen deelt Torgler mede teza men met den vroegeren communlstlschen af gevaardigde Koenen en de secretaresse van de communistische fractie het gebouw te hebben verlaten. Torgler weet niet waar Koenen zich ophoudt. Torgler verklaart, dat voor zoover hij Koe nen kende, deze geen bijzonder sterke com munist geweest is; hij was een levenslustig mensch, die veel politieke grappen maakte en zich in den Rijksdag zeer rustig hield. Op de vraag van den voorzitter verklaart Torgler verder, dat hij ook thans zijn garde robe boven had laten brengen, omdat hij zoo als wel meer geschiedde, na achten bleef wer ken, en, aangezien portaal II om acht uur ge sloten werd. hU den beambten geen overwerk wilde bezorgen. Het getuigenis van beambte Kohl, dat nü mij alleen In mijn werkkamer heeft getroffen, is absoluut onjuist. Koenen, de secretaresse en ik bevonden ons in de fractie-kamer. r* Vervolgens komt ter sprake het zien door drie getuigen van Torgler en Van der Lubbe In het voorportaal van de zaal der begrootlngs-» commissie. In den namiddag van 27 Februari tegen half vier hebben deze drie getuigen een bezoek aan den Rijksdag gebracht. Zij zijn naar de eerste verdieping gegaan en zijn door de lange zaal 0.36 In het voorportaal 0 38 gegaan. Daar kwamen zij van links twee mannen te gen. die zij scherp aankeken. In een van hen wordt Torgler herkend; de andere was hun des tijds niet bekend. Deze andere zou van der Lubbe geweesf zijn. Torgler merkt hieromtrent op: ,Jk weet niets van een ontmoeting, ik weet ook niet dat van rechts drie getuigen zijn aangekomen." Met hun bewering, dat zjj hem met Van der Lubbe waren tegengekomen, moeten zij zich zeker vergissen. Overigens heeft hij van der Lubbe pas op 28 Februari bij een confrontatie leeren kennen. Van het bestaan van de drie Bulgaren had hij pas op 13 Maart in de krant gelezen, en den beklaagde Popof. in wien de ge tuigen zijn begeleider zouden hebben herkend, had hij voor het eerst op 24 April gezien. Voor de vergadering van de begrootingscommissie was hjj in gezelschap geweest van het Rijks daglid Florian, en wel tegen half vier ’s mid dags, een kwartier lang. President: ,J)e getuigen verklaren echter U met een persoop te hebben gezien, die zijn hoed in het gezicht had getrokken en die Po pof zou zijn geweest.” 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1