ONS BLAD J Mussolini over ontwapening i I 1 Hoe kwam v. d. Lubbe in den Rijksdag Het nieuws van heden .1 TORGLER OPNIEUW IN VERHOOR RUST OP ROERIG CUBA Frankrijk en het Vaticaan VREDESVERDRAG STEEN DES AANSTOOTS DE BAROMETER JOH. LAÜWERS VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS NA DEN AANSLAG OP Dr. DOLLFUSS in Dr. Werner over het Bruinboek Unde Sam is waakzaam M De aanslag op Dollfuss Verklaring van dr. Sack De crisis in Spanje Beperkte staat van beleg d. te De goudinleveringswet Hij verklaart nogmaals uitdrukke lijk dat hij v. d. Lubbe nooit gekend heeft fZ— f2 85 VRIJDAG 6 OCTOBER 1933 3 millitaire vliegers gedood De dader Dertil ie nationaal- socialist Weer een nieuwe kabinets formateur DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN PAYGLOP 3 ALKMAAR Zeisi-Punktal-glazen Duitachland wil geen avontuur Geruchten over besprekingen voor een nieuw Concordaat zijn onjuist KATH. ILLUSTRATIE-J A ARG. INBINDEN VANAF 1.75 (Handwerk) Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat hoek Fnidsen Telefoon 184 ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Wat gebeurde er na den brand?, President San Martin kondigt drastische maatregelen aan voor de handhaving der orde NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD met Dimitroff ant- to Studiedagen de 1933 Torgler OP O O im. ar. ter )10 lf- IS IS- 09 3 r: (United Presai. AUlllilf/fJ 6’ l Mf Voortzetting van het RUksdagbrand-preces. Mnaolinl over ontwapening en gelUkberechUgd- heid. Werfclooeendemonstraile te Rotterdam. Felle brand te Leiden. het kon tan k I ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 4 Dertil, de man, die den aanslag pleegde op den Oostenrijkschen kanselier De crisis In Spanje. Sanches Reman reeft de opdracht tot kabinetsformatie terne. Duitachland stelt de doodstraf in tegen hoog verraad in het buitenland. De rede van Prinses Juliana voor de sprekende film oprenomen. Mr. dr. A- A. van RhQn benoemd tot voorzitter der Centrale Commissie, bedoeld in art. U der Landbouw-crisiswet. De vluchtelingen uit Duitachland. Een Voiken- bondscommlssaris? PARIJS, 5 Oct. (VB.) In de nabijheid van het militaire vliegveld Berre bij Marseille Is een marlnevllegtulg neergestort. De drie Inzlt- tenden vonden den dood. Stand op Vrijdag 9 nr vun.: 7U Vorige stand: 7«1 Van vroe- 1 sen Dultsch advocaat aan een zoodanige commissie antwoord te geven. Dr. Sach deelt dan mede, dat hU zoo juist gehoord heeft, dat mr. Hayes in de zaal tegen woordig is. HU beschouwt het als zijn plicht te onderzoeken of het waar is. dat Hayes zich op de bovengenoemde wijze tegenover een bUzon- deren correspondent heeft uitgelaten. President BUnger verklaart hierop, dat de Se naat over een eventueel verhooren van advo caat Hayes zal beraadslagen. Na een korte beraadslaging betreedt de senaat wederom de rechtszaal. Dr. Sach zegt, dat Hayes beried is te verklaren, dat hU zich niet op deze wijze heeft uitgelaten. i De voorzitter verklaart dan, dat er voor den senaat geen aanleiding bestaat om Hayes U hooren. Het proces wordt dan weer voortgezet. Het prestige van den Volkenbond heeft bU dit alles echter In de laatste 20 maanden harde klappen gekregen. Tusschen de beschermers der NEW YORK, 5 Oct. Als overtreder van de wet, waarbij men gedwongen wordt tot inleve ring van goud, is de notaris Campbell aange klaagd, die een hoeveelheid baargoud niet heeft ingeleverd. De aanklacht is slechts Ir.gedlend om een uitspraak uit te lokken over de vraag, of bovengenoemde wet in overeenstemming is met de grondwet. De ongeregeldheden te Ambt-Hardenberg veer het Hof te Arnhem. M8 uit. ut 109 jubbe dML Dat bt- mo- Ugde, slagschip ver- noodig M>- u> heb- toor- »»g (bel zee t sn zich zul- het naai 760 i Om 10 uur beeft een kellner gevraagd of de heeren wisten, dat de Rijksdag In brand stond. Eerst meende beklaagde, dat dit een grap was, doch toen de man zeide In ernst te spreken, Is beklaagde onmlddellUk naar het gebouw gegaan. De voorzitter vindt het gewichtigste! dat de directeur van-het restaurant zich er over ver- wonded heeft, dat Torgler het berTcht zoo kalm opnam. Nadat Torgler bU 'den Rijksdag poolshoogte genomen had, keerde hU naar Aschlnger terug en deelde Birkenhaurr zijn bevindingen mede. Op bovenstaande draadloos overgebrachte foto ziet men Bondskanselier Dollfuss in z(jn woning, korten tijd na den moordaanslag. Kardinaal Innitzer was een der eersten, die den kanselier gelukwenschte met den gelukkigen afloop van den aa nslag Wat ia er gebeurd? WEEneN, 5 Oct. (V. D.) De vroegere rector der Weensche universltelt, de beroemde hoog- leeraar in het strafrecht prof. dr. Gleispach. is door de regeering gepeslonneerd. HU was een Uverlg natlonaal-sodalist en heeft een boek geschreven, waarin hU de regeering-Dollfuss heftig aanviel. Naar verluidt zullen nog eenlge professoren worden ontslagen. Stak v. d. Lubbe alléén den brand in den Rijksdag? verdragen en degpnen, die gedwongen waren zich aan deze verdragen te onderwerpen bestond geen gunstige verhouding. De overwonnen sta ten hadden redenen genoeg, een dergelUke hou ding aan te nemen, aangezien in het Verdrag van Versailles dezelfde ontwapenlngsmaatre- gelen waren voorzien voor de overwinnende sta ten als die op de overwonnen staten werden toegepast, aangezien de overwinnende ska ten zelfs de verplichting hadden, voor.de uit voering der verdragen zorg dragen. der rU. ch- U lan BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TeUfoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Wolff meldt nog. datt&Jf verantwoordelijke redacteur van de soc -dem. „Volksstlmme” te Innsbrueck tot 1000 schilling boete en 3 weken hechtenis Is veroordeeld, daar hU minister von Neurath In zUn blad „gezlndheldsvrlend van den aanslagpleger" op Dollfuss had genoemd. LEIPZIG, 5 Oct. Na de opening der zitting wordt het verhoor van beklaagde Tot gier we derom voortgezet. Op de vraag van den voorzll klaagde toe, dat het in het algi d Lubbe In dat hU in Holland een communistische jeugdbeweging in het leven wilde roepen. Een getuige had beweerd, dat Torgler en Kemper ook bU de explolsie in de Wuhlhelde waren geweest. Torgler ontkent dit. ken. dan thans hel geval Is. De aangelegenheid is weliswaar nog niet tot directe besprekingen gevorderd. Niettemin ia het symptomatisch dat kringen die geheel bulten de Kerk staan, klaarblUkelUk de poli tieke noodzakelijkheid van een Concordaat be grepen hebben. Om deze dubbele moeilijkheid te overwinnen had Mussolini niet, zooals men beweerde, het Juiste plan voorgesteld, doch slechts voorstel len gedaan, die tot het doel, zU het dan ook in beperkte mate, konden lelden. Frankrijk bezit een buitengewoon velllgheidselement in zUn mi litair apparaat, zUn traditie en het moreel zoo wel van zUn leger als van zUn bevolking. Duitachland heeft op 17 Mei officieel In een rede van zUn leider uitgesproken, dat het aan geen oorlog kon denken aangezien een oorlog een ramp zou beteekenen. Het natlonaal-ao- clalistisch regime wordt te zeer in beslag geno men door vraagstukken van blnnenlandschen aard, dan dat het zou kunnen denken aan een militair avontuur. Slechts wanneer men de mo- reele belemmeringen uit den weg zou ruimen, zou men het Fransche en het Duitsche stand punt op de basis van de garanties van het Vler- mogendheden-pact met elkaar in overeenstem ming kunnen brengen. Om de volle zwaarte van het ontwapenlngs- vraagstuk te beseffen moet men zich eens een min of meer vergaande mislukking van de con ferentie voorstellen. Op dien dag zal de Vol kenbond practised hebben opgehouden te be staan. Nieuwe statengroepen zullen zich vor men, de meenlngsverschillen zullen zich toe spitsen en een periode van vreeselUka onzeker- heid zal in tredmv, 1) het gerucht, dat op den dag van den brand een aantal RUksdagbeambten vrUaf hadden gekregen; 2) het staat vast, dat de brandweer binnen 4 minuten op de plaats des onhells was. Alle andere beweringen zUn onjuist. MADRID, 5 Oct. (Reuter). Prof. Sanchez Roman heeft zUn opdracht tot kabinetsformatie aan den president teruggegeven. Tengevolge der partUverschlllen wordt de taak, om een nieuw kabinet te vormen, zoo goed als onuit voerbaar beschouwd. Zamora heeft thans Pedregal, een onafhan- kelUk republlkelnsch-gezlnd man, verzocht zich met de kabinetsformatie te belasten. Pedregal heeft reeds verschillende politieke leiders ge raadpleegd. Na een langdurige pauze, waarin een confe rentie plaats had tusschen de verdedigers en den senaat, legde advocaat dr. Sack, verdediger van Torgler, een verklaring af, waarin hU o.a. zegt: In Parijs is de zoogenaamde onderzoekings- commissle bUeen, die de brandstichting in den RUksdag wil ophelderén. In deze commissie zit ook de Amerikaansche advocaat Hayes. Ik hoor zooeven, dat Hayes aan een vertegenwoordiger van de „Prawda” heeft gezegd, dat hU de ver dediging te Leipzig zonderling vond, want ter ontlasting der beschuldigden had de verdedi ging ook de namen der ware schuldigen moeten noemen. Ik protesteer tegen dit verwUt, dat mijn verdediging op een of andere wüze zon derling zou zUn. Het *s onwaardig voor een Dultschen advocaat, om geruchten, politieke combinaties van dit soort zooals die in het Bruinboek staan, als argumenten der verdedi ging te gebruiken. Als men daaruit een zonder linge wending van den verdediger wil af lelden, dan protesteer Ik in het publiek hier tegen. Ik verwacht van de bultenlandsche Jour nalisten, dat zU deze dingen zullen brandmer ken als een lastercampagne tegen de Duitsche rechtsbedeellng en de Duitsche verdediging. Ik heb Vrijdag 11. het materiaal, men zou kunnen zeggen de protocollen van de onder- zoekingscommissie ontvangen. Ik heb ze heel den nacht zorgvuldig bestudeerd, maar Ik heb niets gevonden, wat mU het recht zou geven, hier In een bewUs te formuleeren, wie de ware schuldigen zUn. Thans komen de gebeurtenissen na den brand ter sprake. Torgler verklaart, dat hU uit het RUksdaggebouw komend, 13 gaan eten bU Aschlnger In de Bahnhof Friedrichstrasse, waar hU had af gesproken met getuige Birkenhauer. Ook Koenen was bU hem. Beklaagde deelt mede, dat hem na het ver hoor van 1 Juli In Is gevallen, dat ook Bruno Petersen en Herbert Wehnen hierbij rijn ge weest. ZIE DEN REDUCTIE-BON IN DIT BLAD gesteld. Een dag te voren was het plan In het Llebknechthuls beraamd. Aan deze beraadslagingen heeft Torgler of Koenen deelgenomen, bovendien Van der Lubbe en Popoff. Popoff zou den terugtocht dekken. Torgler zegt, dat deze getuigen-verklaringen op fantasie berusten HU wUst er op. dat het Llebknechthaus reeds op 23 Februari door de politie bezet was. Dr. Parlslus antwoordt hier op. dat de getuige niet zeker wist of de beraad slagingen op den dag. voorafgaande aan den brand, hadden plaats gevonden. Hiermede Is dan het verhoor van Torgler be ëindigd. op dagen, dat de sociaal-politieke had kwamen veel werkloozen, doch en van den RUksdag hielden allen. Schoener In nood bU Schiermonnikoog. De ontslagkwestie bU den Topografisch» Diei»st komt In hooger beroep voor den Centralen -Raad. Drie verdachten van de brandstichting te Eind hoven vrUgesproken. Tegen den secretaris van de O.S.P, den heer J. de Kadt, Is vUf maanden gevangenisstraf ge- elscht wegens opruiing. Voorloopige overeenstemming over de nlenwe C.A.O. in het boekdrnkkersbedrUf- van KerU voor Van der Lubbe heeft gehouden; hU vraagt aan beklaagde of hU met den student Kprll In de vestibule gezeten heeft en zegt, dat dit alles weer een nieuwe lezing zou zUn. De verdediger ▼au Torgler, dr. Sack protesteert tegen deze *Uze van vragen. De president richt dan tot Torgler de vraag of hU op den dag van den RUksdagbrand op de bovenste verdieping van den Rijksdag een onderhoud heeft gehad met Kerrl. Torgler ontkent dit en zegt, dat hü de moge- Ulkheid van een persoonsverwiseellnC slechts In ▼erband gebracht heeft met de bewering, dat op den dag voor den brand een man, die op Van der Lubbe leek, In het RUksdaggebouw is geweest en van de lift gebruik heeft gemaakt. De voorzitter wijst verder op de verklaringen van een getuige, die beweert, dat de communis tische afgevaardigde Koenen tezamen met Van der Lubbe in den Prulslschen Landdag is ge weest. Torgler acht dit buitengesloten. Op de ▼raag van den president of Van der Lubbe het gebouw van den Prulslschen Landdag kent, ant woordt Van der Lubbe ontkennend. Ook heeft hU, volgens zUn zeggen. Koenen niet gekend. Verder verklaart Torgler op een vraag van den voorzitter, dat er geen sprake Is geweest van opruimen der fractie-kamers, alsof men niet terug wilde keeren. Verder deelt de voorzitter mede, dat op den dag na den brand ontdekt is, dat een ruit uit een der vensters van de fractlekamer was ge nomen en dat hiertegen een ladder had ge staan. Torgler verklaart hier niets van te begrijpen. Ook waren afdrukken van schoenen met spU- kers op de vensterbank ontdekt, zeide de voor zitter verder. Ook dit begrijpt beklaagde niet. Jachtopslener U- Ede mishandeld; drie personen gearresteerd. De patroons In de bouwvakken hebben de nien- we loonregeling aanvaard. Programma van de Sociale Bergen van 7 tot It October. De ontploffing to Medemblik opgehelderd. Da der heeft bekend. PARIJS, 5 Oct. <V. D.) De „Excelsior” pu bliceert een copyright-artlkel van de Opera Mundi Press van de hand van Mussolini over de houding der mogendheden ten aanzien van de ontwapening. De volkeren verwachten thans geen wonderen meer, doch stellen zich al tevreden met com promissen. Een ontwapeningscommissie moet behalve de instemming van de bU den Volken bond aangesloten mogendheden ook die van Amerika en Sovjet-Rusland hebben. Ten aanzien van de gelUkberechtlgdheid Is het moeilijk, voor Duitachland alleen een uit zondering te maken. Anderzijds dient men ook rekening te houden met de bezorgdheid der andere staten, zelfs als men de zaak uitsluitend uit psychologisch oogpunt beziet Men heeft ge poogd. een algemeene overeenkomst op te stel len om tot ontwapening te komen. DaarbU was echter van werkelUke ontwapening geen sprake, doch uitsluitend van beperking en gelUkheld van bewapening, want er zUn grenzen aan de beperking van bewapening en men kan van een staat niet verlangen, dat hU voortdurend zUn bewapening zal Inkrimpen zonder zich daarbU aan ernstige gevaren bloot te stellen. MADRID, 5 Oct (VJJ.) De president der republiek heeft den „beperkten staat van beleg” voor bet geheele staatsgebied afgekondlgd. Dit besluit is genomen In verband met de voortdurend groeiende nervositeit, die ontstaan la door de re^eerlngscrlsls. Een zekere Kempner moet tot den getuige Grothe hebben gezegd, dat hU. Kempner, de verbindingsman Is geweest tusschen de com munistische centrale en de brandstichting. HU heeft bet brandmateriaal aan een grooten, zwarten man gegeven, die Fopoff was. Kempner moet ook gezegd hebben, dat men Juist vreem delingen heeft genomen, om de Duitsche com munisten bulten schot te houden. De brandstichting zou In handen van Torgler hebben gelegen, die de daders zou hebben bin nengelaten. De brand was op *s avonds half acht vast- MADRID, 6 Oct. Naar wU vernemen heeft Pedrigal aan president Zamora meegedeeld, dat hU niet In staat Is een kabinet te formeeren. WaarschUnlUk aal thans Dr. Gregorio Maranon worden aangezocht een kabinet samen te stel len, dat naar den wensch van Zamora op een zoo groot mogelUke coalitie steunt. (United Press) HAVANA, S October «Reuter) De bulten landsche inwoners van Havana, die tUdens ie Jongste periode van onrust en terreur naa. hotels waren gevlucht, keeren nu weder ge- leldelUk naar het Medabo-dlstrlct, waar de meeste vreemdelingen wonen, terug. Het langdurige bombardement van het Hotel Nazional. heeft een groot deel der bevolking '’met afgrijzen vervuld en verscheidene moe ders hebben hun kinderen In badkamers en kasten verborgen. Talrüke personen worden vermist en mili tairen helpen thans bU het opsporingswerk De bureaux der dagbladen worden bestormd door vrouwen, die Inlichtingen trachten te verkrijgen over hun vermiste echtgenooten aS, familieleden. President San Martin heeft aangekondlgd. dat drastische maatregelen zullen worden ge nomen om de orde te nandhaven en het leven en eigendom van de buitenlanders te bescher men. HU beeft ook verklaard dat de regeering het leven waarborgt van alle gevangengenomen officieren. Intusschen wordt beweerd, dat acht officie ren van het Cubanafort door opstandige sol daten zUn gedood. In het militaire hoofdkwar tier wordt alt evenwel ontkend. Volgens een bericht uit Washington zUn 543 manschappen aan boord van het „Wyoming” gegaan, dat naar Cuba zal trekken, als de omstandigheden dit maken. In de marinebasis te Quantico In Virginia lippen 1500 mariniers gereed om naar Cuba te vertrekken, terwUl in Haïti 1000 man reis vaardig staan. Nadat de voorzitter door het zeer brutale optreden van beklaag de Dimitroff tot energieke maatre gelen x(jn toevlucht heeft moeten nemen, wordt het verhoor van Torgler wederom voortgezet, van Kunzack niet met de waarheid overeenkomen In 1925 was v. d. Lubbe pas 18 jaar. En het Is niet aan te nemen, dat zulk een jong ventje al als leider der Hollandsche communisten zou zUn opgetreden. De Oberreichsanstalt zegt, dat v. Dusseldorp alleen heeft verklaard, Dr. Selffert deelt dan mede, dyit hU gisteren van de onderzoekingscommissle te Parijs een schrUven heeft gekregen, waarin hem de wenk gegeven wordt Van der Lubbe door twee Zwlt- sersche deskundigen te laten onderzoeken. Ik acht bet beneden de waardigheid van een Kolonel Batista, onder wiens opperbevel het Hotel National te Havana, waarin M officieren hun toevlucht genomen hadden, in puin geschoten werd Oberreichsanwalt dr. Werner: Ik stem met de verklaring van den verdediger volkomen m. De verdachtmakingen, die In een deel der bultenlandsche pers en In het zoogenaamde Bruinboek te lezen zUn, maar op geen enkel bewUs steunen, hebben mU in dit stadium van het proces geen aanleiding gegeven er op In te gaan. Men weet, dat ik den advocaat Branting en Remain Roland geschreven heb, mij ma teriaal toe te zenden. Ik heb beloofd, dat Ik dit materiaal, wanneer bet de beklaagden zou ont lasten of andere, tot nu toe niet verdachte personen, als schuldigen zou aanwuzen, bU het proces zou gebruiken. Ik heb geen materiaal gekregen. Tegelegener- tüd zal Ik echter op deze zaken terugkomen. Ik zal dan misschien tegen alle verdachtmakingen tegelUk stelling kunnen nemen. Dr. Sack: Ik heb In den nacht van VrUdag op Zaterdag in een hotel met mr. Branting een onderhoud gehad en hem In bUzUn van mUn griffiers en zUn zoogenaamde secretarissen ver klaard, welke geruchten niet alleen onhoudbaar rijn, maar ook wanneer zU weer worden geult, als laster beschouwd moeten worden: Ir geeft be leen wel mo- gelUk was in begeleiding van een afgevaardigde, het RUksdaggebouw binnen te komen. De voorzitter deelt vervolgens mede, dat Van der Lubbe volgens een getuigenis reeds vroe ger In het gebouw is geweest en wel met een gezelschap, dat het gebouw bezichtigde. Torgler antwoordt hierop, dat leder die het entree-geld betaalde aan deze rondgangen kon deelnemen. De voorzitter vraagt thans aan Van der Lubbe of hU aan een dergelUken rondgang heeft deel genomen. waarop deze lachend antwoordt: Dat kan ik niet zeggen. Als de voorzitter zUn vraag herhaalt, vroordt Van der Lubbe: Neen. De procureur Parlslus vraagt dan of bU communistische fractie slechts als heer geklee- de personen op bezoek kwamen. antwoordt, dat het er slechts aankomt wie de beoordeelende partU is. Vooral commissie zitting had kwamen veel werkloozen, doch de beambten van den RUksdag hielden allen, die geen witten boord droegen, nauwkeurig in het «og. Parisius wijst op de veronderstelling Torgler, dat men misschien den student WEENEN, 5 Oct. (V. D.) Vandaag heeft de politie het bewUs in handen gekregen, dat Der til, de man die den aanslag op bondskanselier Dollfusa heeft gepleegd. nationaal-soclaUstlsch partijman is. ZU heeft nX het lidmaatschapa- boekje der NSDAP van Dertil gevonden, waar uit is gebleken, dat Dertil begin 1932 tot de NSDAP is toegetredeq. Bovendien Is hU Oos- tenrUksch 8A-man gewi iM, Vandaag werden II persöhen gearresteerd als verdacht van medeplichtigheid. O.m. werd ge arresteerd een nat.-soc. glazenmakersleerling. die Dertil de revolver heeft verkocht, vaar- mede de aanslag is gepleegd. Tot half twee bleven wU bU Aschlnger en gingen daarna naar een restaurant in de Dtrckaenstrasse. Getuigen verklaren, dat daar een onderhoud op fluisterenden toon is ge voerd. Het viel duidelUk op. dat eenlge per sonen die aan dit onderhoud deelnamen onrustig waren. Er werden talrUke telefoongesprekken gevoerd. Torgler: Asm onze tafel Is niet op fluiste renden toon gesproken. WU waren natuurlUk wel opgewonden, en hebben over de politieke beteekenis, die de brand kon hebben gedis cussieerd. Ik heb zeer veel getelefoneerd om op de hoogte te blUven. PARIJS, 4 October (Klpa). Nadat er in verschillende bladen berichten opgedoken waren als zouden er onderhandellngen worden Inge leid en minstens een zekere uitwisseling van gedachten waarschijnlijk wezen omtrent de mogelUkheid van een nieuw Concordaat tus schen den H. Stoel en de Fransche Regeering, bespreekt Mgr. Fontenelle dit vraagstuk thans uitvoerig In de „Vie Cathollque”. Daar Mgr. Fontenelle een der weinige pers vertegenwoordigers Is die door het Vaticaan als zoodanig erkend zUn. en hU daardoor faciliteiten geniet welke voor de meeste journalisten ten eene male onbereikbaar zUn. is zijn schrijven des te belangrUker. HU wUst er op, dat in de twaalf Jaren welke van het Pontificaat van Z. H. Pius XI ver- loopen zijn. dertien Concordaten met den H. Stoel werden afgesloten. Frankrijk is een der weinige landen die zich nog steeds afzUdlg hielden. En toch valt de antl-kerkelUke geest welke In der tUd tot de scheiding leidde, thuis ónmogelijk meer te rUmen met de belangen van den staat Onder het régime van een Concordaat zou, bU voorbeeld, de Fransche diplomatieke regee- ringsvertegenwoordlger veel vrijer kunnen wer- Torgler zou volgens een getulgenveegttrRig eenlgen tUd voor den brand met DimtWèffXln den Rijksdag zijn geweest. •00£ 3 Torgler verklaart, dat hU Dimitroff vooé’^et eerst in zUn leven hier bü het proct^'1 heeft leeren kennen. De voorzitter zegt dan. dat een zekere mUnwerker Kunzack. die vroeger zelf commu nist was. verklaard heeft, dat in het Jaar 1925 te Dusseldorf een bijeenkomst heeft plaats ge had, waarbij drie Hollanders aanwezig waren, waarvan een Van der Lubbe heette, die aldus getuige, absoluut de beklaagde Van der Lubbe Is. De voorzitter wijst v. d. Lubbe op deze ge tuigenverklaring en vraagt hem. of hU met de zen van der Lubbe identiek is. Van der Lubbe verklaart, dat hU in voor t eeyst In Dusseldorp Is geweest. Torgler zegt, dat de verklaringen vajaiql

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1