ONS BLAD Dimitrof in zijn element 1 I I 1 Het nieuws van heden Ontwapening in crisisperiode St. Willibrordus i THANS MA G HIJ SPREKEN n 11 DE BAROMETER ■i i Viaduct ingestort te Milaan JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Leesglazen en ZATERDAG 7 OCTOBER 1933 HET EERZAME HANDWERK Herhaaldelijk in conflict o o Dimitrof verhoord DIT NUMMER BESTAAT UIT Dimitrof uit de rechts zaal verwijderd ONTiANCLAMPER VANAF F 2.50 Een nieuwe getuige N.V. Gloeilampenfabriek De crisis in Spanje CRISIS IN SPANJE Loupes DENKT OM DE KLOK! Tot nu toe zes dooden geborgen De sterrenwacht van het Vaticaan WIJNFEEST IN ITALIË Doodstraf en tuchthuis j De president kan niet uitstaan dat de beklaagde „asjeblieft” zegt Zware straffen voor Burgaarsche communisten Duitsche mondelinge mededee- lingen te Londen en Rome Baldwin waarschuwt Duitschland N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242. Tel. 82797 Kapitaal- Volksverzekering O’Duffy door menigte k aangevallen Het Weeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiniiniii „Radiua De oogst is binnen, de druiven zijn geplukt. Met groote plechtigheid worden de mooiste trossen gezegend en ten deele aan de Madonna geofferd, ten deele onder ket volk verdeeld Dimitrof een dankbaar leerling n\IGL>E KATHOLIEKE PERS KATH. ILLUSTRATIE-JAARG. INBINDEN VANAF 1.75 (Handwerk) Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat hoek Fnidsen Telefoon 184 ZIE DEN REDUCTIE-BON IN DIT Een laatste waarschuwing Een scherpe rede van Baldwin ’10 I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Viaduct Ingestort te Milaan. Reeds 6 dooden. Rundvlecsch In blik voor de steunbehoevenden. G BLAD ver- die (United Press) I Toen Tralee eigen De voorzitter noemt deze beschuldigingen onwaardig. ontmaskerd provocatie". N. U< Te Berlijn werden voor het eerst weer nieuwe leerlingen naar oud ambachts- gebruik tot meester verheven. De nieuwe ambachtslieden beloven hun handwerk eere aan te doen Dertll. de aansiagpleger op dr. Dollfuss, destijds pleegkind in Den Haag. Regeeringsmaatregelen tot steun van den mid denstand. Speciale Nederlandsche Zuiveltentoonstelling il> bet Holland-Huis te Brussel geopend. Dimitrof: „Bij mjj hebt u een heele bi bliotheek met boeken van allerlei soort kun nen vinden. Ik heb altijd gestudeerd. Ik heb in de gevangenis gestudeerd en ik studeer ook in dit proces, mijnheer de president (ge lach). Ik weet echter niet, of het boek „Óe gewapende opstand” een leerboek is." I Drie communisten in Bulgarije ter dood ver oordeeld. De Tweede Kamer over de wijziging en aanvul ling der Ambtenarenwet. Ernstige stakingsonlusten in Amerika. Volgens V. D. is de medicus Maranon er in geslaagd, tot een overeenstemming en verzoe ning der republlkeinsche partijen te geraken, zoodat Zaterdag de formatie van een nieuwe regeerlng verwacht kan worden. Waarschijnlijk zal Sanchez Roman kabinetsvoorzitter zijn. Stand op Zaterdag 1 uur an.; 75» Vorige stand: 768 Voortzetting van KJjksdagbrand-proces te Leip zig. 1 Officieele Duitsche bezoeken te Rome en Don den inzake de ontwapeningskwestie. De herplaatsing van wachtgelders wordt krach tig ter hand genomen. sche landen, dan schijnt mij dat een bewijs, dat u niet slechts voor Bulgarije gewerkt hebt. Voorts is bij u gevonden het boek .De gewapende op stand”. Dat is toch een leerboek voor den op stand.” Hedennacht te drie eindigt de zomertijd. Zet dus de klok hedenavond vóór het naar bed gaan een uur terug. I HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIc MADRID, 6 Oct. (Reuter.) Thans heeft Za mora aan Maranon verzocht een kabinet sa- l men te stellen. Maranon zegde toe inleidende besprekingen te zullen houden. Vanmiddag had hjj een onderhoud met Lerroux. LEIPZIG, 6 Oct. Bjj het begin der zitting van vandaag deelt het OM. mede een tele gram van het Internationale comité, dat een contra-proces heeft georganiseerd, ontvangen te hebben, waarin geprotesteerd wordt tegen de zoogenaamde mishandeling van Dimitrof, welke kwestie reeds eergisteren voor de recht bank werd behandeld. Professor D. Felipe Sanchez Roman, van Zamora opdracht kreeg een kabinet te vormen, doch deze opdracht inmiddels heeft teruggegeven Dimitrof irriteert herhaaldelijk president Bünger Verwachting: Zwakke tot matigen Zuid, oostelijke tot Zuidelijken wind, nevelig tot licht of half bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer overdag. Verdere vooruitzichten: Nog weinig ver andering. NachtvorstverwachtingWeinig of geen nachtvorst. Zon op 7.12 - onder 6.23 - Licht op 6.53 11 October L.K. SOFIA, 6 Oct. (V. D.) De krijgsraad te Lew- lievo heeft na dagenlange onderhandelingen drie doodvonnissen en langdurige tuchthuis straffen uitgesproken tegen negen andere per sonen, die beschuldigd werden van den bouw van communistische cellen in het Bulgaarsche leger. De president heriAnert Dimitrof er aan, dat ook een stuk is gevonden met het opschrift „Voorbereiding voor een anti-fascistisch Ar beiderscongres". Dit congres zou te Kopen hagen bijeenkomen. Dimitrof: .Dit stuk was uitsluitend bestemd Voor mijn Bulgaarsche vrienden. Ik zou hen van het houden er van op de hoogte brengen en dat heb ik gedaan.” President: ,Ja Dimitrof, u stelt het steeds voor, alsof alles bij u slechts om de Burgaar sche politiek ging.” Dimitrof: „Ik heb steeds verklaard, dat ik mij In het buitenland slechts ndft mijn Bul- gaarsch werk bezig hield. Deze verklaring handhaaf ik. Mijn aanklager moet dan maar bewijzen, dat Ik ook nog ander werk gedaan heb.” President: .Daarom gaat het thans juist Di mitrof. Wanneer u louter documenten hebt, die niet voor Bulgarije alleen zijn geschreven, doch die betrekking hebben op de samenwerking tus- schen verschillende organisaties in alle Europee - In opdracht van het Internationale Van der Lubbe-Comité heeft mr. Wilhelm Loeb heden per brief aan de drie verdedigers, den president en den Oberstaatsanwalt te Leipzig medege deeld, dat Eduard Sirach, redacteur van „Spar- takus”, het orgaan der llnksche arbeldersposl- tie, als getuige wenscht te worden opgeroepen, daar hij als intiem vriend van Van der Lubbe belangrijke verklaringen wenscht af te leggen Over diens karakter en over diens politieke ge dragingen in den laatsten tijd, speciaal dat Van der Lubbe geenerlei voeling had, noch met de NAD^.P, noch S.PD„ noch K.PD.. noch eenig lid dier organisaties persoonlijk. ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 5 BUREAUX; HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per Iwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buiten Alkmaar I 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem De inhoud heeft tot kop: „De brandstich ting in den Rijksdag ontmaskerd als nationaal-soclalistische provocatie", en heeft de strekking te bewijzen, dat Torgler niet betrokken kon zijn bij de brandstich ting in den Rijksdag. Dimitrof verklaart, dit stuk nooit gezien, nooit bezeten en nooit geleaen te hebben en zegt, dat het hem niet zou verwonderen als de politie het tusschen zijn papieren had gesmokkeld. President: „Kriminalkmmissar Brasch witz zal daarover gehoord worden.” Dimitrof: „Asjeblieft!” President: „Ook zonder Uw asjeblieft U moet met het verdachtmaken van ambte naren voorzichtig zijn. U kunt U verdedi gen. zooals U het goed acht, maar in dat op zicht moet ik U waarschuwen.” Het verhoor heeft weer hetzelfde verloop als gewoonlijk, wanneer Dimitrof In actie komt, en herhaaldelljk komt hij in botsing met den president, dien hU voortdurend in de rede valt en die op zijn beurt voortdurend tracht, den Bulgaar, die steeds met zeer luide stem spreekt, tot zwijgen te brengen. brand. Volgens den staat van uitgaven Is er ook nadien tweemaal 29 mark betaald, waarach. ter een onleesbare naam staat. Popof: Aan Peter u op 1 Maart nog eens een bedrag van 33 dollar betaald. De zitting wordt daarop tot morgen daagd. De president constateert, dat het boek „De gewapende opstand” op 27 Mei 1932 door het RÜksgerecht ijllgaal is verklaard. Dimitrof antwoordt, dat hij het boek in 1931 had gekocht. Overigens zou hij het even’goed gelezen hebben als hij het illegale karakter van het boek had gekend. De kanselier van het Duitsche Rijk, Adolf Hitler, had het ook ge lezen. Thans komt aan de orde een reisgids door Berlijn, die In de woning van Dimitrof in be slag was genomen, en waarin merkwaardige notities stonden. Het onderzoek had uitgewe zen, dat op het plattegrondje van Berlijn, dat zich in het boekje bevond, kruisjes waren gezet bij het Stadsslot en het Rjjksdaggebouw. Dimitrof interrumpeert, dat deze kruisjes er bjj het eerste verboor door de politie nog niet gestaan hadden. Zij moeten er dan op het bureau van de Krlmlnaipolizei ingezet zijn. De president laat den rechercheur Kynast onder eede nogmaals uitvoerig verhalen onder welke omstandigheden men de kruisjes had ontdekt. Kynast za' met zijn collega’s Bauer en Rolling in zijn dienstkamer. Bij het door bladeren van het gidsje ontdekte hij het kruis naast het Rjjksdaggebouw Opgewonden maak te hjj zijn collega’s erop opmerkzaam en toon de het onmlddellljfr in de naast het dienstver trek gelegen kamer aar. zijn chef dr. Brasch witz, die ook het tweede kruis naast bet Slot ontdekte. De voorzitter zegt, dat hij ook bij de Mit- tenwalderstrasse en het Nederlandsche gezant- schapsgebouw een kruisje had gezet. Dimitrof zegt, dat hij bet niet gedaan heeft. President: Wanneer men aanneemt, dat u van der Lubbe kent, dan is het mogeljjk. dat deze den gids In handen heeft gehad en de kruis jes er bij heeft gezet. Dimitrof verklaart, dat hij Van der Lubbe nooit gezien heeft. President Bünger laat daarop in het Neder- landsch aan Van der Lubbe vragen of hU deze kruisjes In den gids heeft aangebracht en of hjj bet boekje überhaupt wel eens gezien heeft. Van der Lubbe ontkent beide vragen. De Oberreichsanwalt vraagt dan aan Dimi trof of tiet boekje hem toebehoort. Dimitrof antwoordt brutaal: Ik heb wel zoo’n boekje gehad, maar of het dit Is weet ik niet. Dit boekje is rr-lt door de politie voorgehouden *n voor de politie neem ik geen garantie. De president beveelt den beklaagde op energieke wijze te zwijgen en onderbreekt dan de zitting "oor een korte pauze. LEIPZIG, 5 Oct. (W.B.) Na de pauze woe den den beklaagde Dimitrof een aantal brieven voorgehouden, die in zijn actetasch en koffer zjjn gevondw. Dimitrof verklaart, dat deze brieven zonder uitzondering betrekking hebben op de actie in Bulgarije. De Senaat gaat er dan toe over, den beklaag de Dimitrof te verhoeren. Eerst worden echter twee Berljjnsche rechercbe-ambtenaren als ge tuige gehoord, die Inlichtingen verstrekken over het bij Dimitrof gevonden en in beslag genomen litteraire en andere materiaal. De president geeft eerst een uiteenzetting van het door de Justitie tegen Dimitrof verza melde bewijsmateriaal, evenals van de beschul digingen tegen de belde andere Bulgaarsche beklaagden. In de eerste plaats had men een gehectografeerd document gevonden: „Voor den strijd om bet eenheidsfront van het proleta riaat. oproep van het Executief Comité van Communistische Internationale. Moskou. 3 Maart 1933.”, waarin de noodzakelijkheid van de vorming van een eenheidsfront wordt uit eengezet. LONDEN, 6 Oct. De Duitsche zaakgelastigde prins v. Bismarck heeft Vrijdag op het Foreign Office met den minister van Bultenlandsche Baken Sir John Simon een bespreking gehad, welke een half uur duurde. Von Bismarck deelde In hoofdzaak enkele op merkingen der Duitsche regeerlng mede over de de resultaten der jongste ontwapenings- bespreklngen. Deze opmerkingen zullen tusschen de verschillende delegaties te Genève worden besproken. Later ontving Simon de ambassa deurs van Frankrijk en Italië. Blijkens een Wolffberlcht heeft te Rome een Duitsch bezoek over de ontwapeningskwestie plaats gehad, te Parijs echter niet In een rede voor het internationale vredes- genootschap te Londen waarschuwde Henderson hedenavond voor een terugkeer van Engeland tot een isoleeringspolltiek. Een mislukking der ontwapeningskwestie zou een nieuwen bewape- nlngswedstrUd ontketenen, welke rechtstreeks moet uitloopen op oorlog. Engeland diende zijn verplichtingen als lid van den Volkenbond en onderteekenaar van het Kelloggpact in een nationale wet vast te leggen. MILAAN, 6 Oct. (V. D.) Een ontzettend on geluk heeft begin van den middag plaats ge vonden te Milaan. Reeds maandenlang is men daar bezig met de slooping van het oude cen traalstation en het daarbij behoorende spoor wegemplacement, dat over een steenen dijk door een druk stadsdeel leidde. De voorzitter waarschuwt Dimitrof thans het laatst. De voorzitter leest vervolgens een bU Dimitrof gevonden brief voor met het opschrift: „Hel mut"! en de onderteekening ..Kant” In dezen brief wordt gezegd, dat bij vergis sing 20 Mark door Bergson aan Schmitt zijn gezonden, die „ons,” dus den ondergeteekende, toebehooren. Den geadresseerde wordt verzocht de 20 Mark aan „ons” terug te zenden. Dimitrof roept zeer opgewonden uit. dat hU dezen brief voor het eerst bjj den rechter van instructie gezien heeft. Ik heb hem vroeger nooit gezien, dat is een maakseltje van de po litie. President: U zoudt zich niet zoqo opwinden, als deze zaak U werkelijk niet aanging. Uw op winding is het beste bewijs, dat daar lets met in orde is. Dimitrof roept: Ik ben verontrust omdat de aanklacht op deze wijze geconstrueerd wordt. Dan komt het notitieboek van beklaagde Di mitrof ter sprake, waarin voorkomt, dat #U een reeks betalingen tot een totaal bedrag van 15.092 mark heeft gedaan. Hierbij wordt ook de naam Schmitt genoemd en een keer komen de letters Schm. voor. president zegt dat hU de Interpretatie van Dimitrof nauwelijks kan aanvaarden. Dimi trof windt zich dan zeer op waarna de voorzit ter hem het zwijgen oplegt. President Bünger verwijst dan naar den in houd van een ander briefje waarin staat: hand having van den band tusschen de Duitsche partij en de andere broederpartljen. Dimitrof antwoordt dat hij dit niet begrijpt en zoekt alle mogelijke uitvluchten, ofschoon de voorzitter hem beveelt te zwijgen. Wanneer de voorzitter dan een schrijven voorleest, waarin o.a. den zin voorkomt: gebruik maken van onze pers in Weenen. Praag. Bazel en Metz voor Duitschland, meent Dimitrof. dat dit slechts beteekent, dat de communistische pers zou benut worden om de Bulgaarsche ar beiders over den toestand in Duitschland in te lichten. De DUBLIN. 8 Oct. (Reuter) Toen generaal O’Duffy, de leider van do lersche eenheids partij. door de straten van Tralee in het graafschap Kerry liep om naar een partijver- gaderlng te gaan, werden hij en zijn metgezellen door een menigte aangevallen. Er volgden on geregeldheden, waarbij ven steenen en stokken gebruik werd gemaakt. Tenslotte werd de orde hersteld door uit Cork te hulp geroepen troepen. O’Duffy werd licht aan het hoofd gewond r met een stompwerktuig. HU werd, naar United i I Press nog meldt, ter wille van zijn veiligheid (door dB troepen naar KlUarney gebracht. Een viaduct in de directe nabijheid van het station, waarvan eenige dagen geleden een der twee bogen is weggebroken, brak plotseling over de geheele breedte van 20 Meter at. Tal van personen werden onder het puin bedolven. Tot nu toe konden zes dooden te voorschijn worden gehaald. Op het oogenbllk van het on. geluk zou evenwel een auto, waarin eenige per sonen waren gezeten en een vrachtauto ter plaatse zijn gezien Direct na het bekend worden van de ramp verschenen autoriteiten ter plaatse. Het ber gingswerk is met koortachtige haast ter hand genomen. Duizenden nieuwsgierigen worden door de fascistische militie op een afstand ge houden. In de gistermiddag te Leipzig gehouden zitting van het Rijksge- rechtshof ontstond na een reeks kleinere incidenten met den Bulgaar Dimitrof een nieuw incident, toen Dimitrof wederom beleedigende woorden sprak tegen ambtenares» der politie. De Senaat trok zich in de raad kamer terug en besloot beklaagde Dimitrof uit de gerechtszaal te ver wijderen wegens herhaalde beleedi- gingen van önbtenaren der politie, waarmee hü ondanks de waarschu wingen van den president was voortgegsmn. Dimitrof riep woedend uit: Dat is ongehoord. Daarna brulde hij nog een aantal onverstaanbare scheldwoorden de zaal in, terwijl hij door de agenten n**r de gevangenis werd teruggeleid. VATIUAANSCHE STAD, 8 Oct. Pater J. Stein, de directeur van het Vatlcaansch obser vatorium, heeft aan Z. H. den Paus een boek aangeboden met illustraties en berekeningen betreffende 14.000 door het observatorium ge fotografeerde sterren. De berekeningen zijn samengesteld met medewerking van het obser vatorium te Oxford, terwijl ook gebruik is ge maakt van resultaten, verkregen door de obser vatoria van Harvard en Helsingfors. Het boek is het elfde en wellicht het laatste van het Vatlcaansche Observatorium, dat thans niet mln ‘«.r dan 500.000 sterren gefotografeerd heeft. BIRMINGHAM, 6 Oct. (Reuter). In een rede alhier wees Baldwin op de noodzakelijkheid van het tot stand komen eener ontwape. nlngsconventle, daar de wereldtoestand niet slechts wegens de economische crisis niet goed was, maar ook tengevolge van de vrees voor oorlog op het Europeesche vasteland. Een der- gelljke conventie zou zoo noodlg Engeland in staat moeten stellen, door uitbreiding zijner bewapening tot pariteit te komen met andere mogendheden. De natie, welke het tot stand komen van een dergelijke, stipt na te komen conventie zou belemmeren door het stellen van momenteel onvervulbare elschen, zou in de wereld geen enkelen vriend hebben. Op de vraag, wat deze betalingen beteekenen verklaart Dimitrof, dat het bedragen zijn, die hU aan Bulgaarsche emigranten heeft uttge- keerd. Hft geld had hij in Parijs geleend, ove rigens gaat het hier niet om een zekeren Schmitt, maar om een Bulgaar Smldoff. Ver volgens komen de verschillende telefoonnum mers ter sprake, die Dimitrof in zijn notitie boekje heeft opgeschreven. Door een toeval had men geconstateerd, dat bjj een nummer het omgekeerde nummer Juist was. Soo was men te weten gekomen, dat onder de vele genoteerde nummers ook het telefoonnummer van Mün- zenberg voorkwam. Dimitrof verklaart in verband hiermee, Jat de politie zich bij het uitzoeken der telefoon nummers kolossaal onbekwaam en onverstan dig getoond heeft. President Bünger springt bU deze woorden op en verklaart, dat de senaat er thans over zal beraadslagen of men beklaagde Dimitrof uit de zaal zal verwijderen. De maat is nu vol. Na kort overleg deelt de president het reeds gemelde besluit mede, dat Dimitrol uit de zaal verwijderd moet worden. Dimitrof pakt dan zjjn boeltje bij elkaar en roept woedend uit: „Ongehoord! Ongehoord!” Dan wordt de verdachte Popof gehoord, met wien vla den tolk moet worden gesproken. Om te beginnen zijn bij Popof vijf kwitanties tot een totaal bedrag van 303 mark gevonden, die tusschen 14 en 26 Februari zijn gedateerd De. ze kwitanties zijn in het Duitsch geschreven en onderteekend met den naam Peter. Popof verklaart, dat deze Peter in opdracht van hem hoofdzakelijk Russische kranten, maar ook Russische boeken heeft gekocht en naar Bulgarije gezonden. Daarvoor is het geld ge bruikt. Hoe de werkelijke naam van „Peter" is, weet hij niet. Over drie kwitanties voor betalingen van 8.450 mark, 510 dollar en 300 dollar, welke Popot aan een zekeren Bruno heeft gedaan, verklaart verdachte: Bruno is een Bulgaar, die in op dracht van de Bulgaarsche communistische partij naar Berlijn is gekomen om van mij dit geld te ontvangen. Het gaat hier om bedragen, die door emigranten voor de partij in Bulga rije zijn bijeengebracht. Ik heb het geld van een Bulgaarschen emigrant uit Parijs gekregen. Bruno ken ik niet. De president: Een onbekende geeft men toch niet zulke hooge bedragen. Popof: Ik heb vooraf van de partU bericht gekregen omtrent de aankomst van Bnmo. Dat was voor mU voldoende legitimatie. Dan wordt vastgesteld, dat Popof bU zijn ar restatie in het bezit was van meer dan 800 dollar In biljetten van 5 dollar. Popof antwoordt, dat ook dit geld uit Frankrijk afkomstig is. Al le bjj ml) gevonden papieren, aldus verdachte, bewijzen afdoende, dat Ik in opdracht van de partij heb gehandeld en nauwkeurig rekening en verantwoording heb afgelegd. De procureur-generaalVan wie hebt u de opdracht ontvangen, in Duitschland Russische bladen en boeken te koopen? Popof: Van het centrale comité der Bulgaar, sche communistische partij. De procureur-generaal: Deze opdracht had toch werkelijk eenvoudiger in Rusland direct uitgevoerd kunnen worden. Waarom heeft men den weg via Duitschland gekozen? Popof: Mijn partij heeft slechts relaties met Bulgaarsche communisten. De procureur-generaal: Volgens de kwitan ties van Peter Is ook eens een fotografietoestel gekocht. Welk doel had dat? Popof: Ik wilde dit toestel voor mijn liefhebberij koopen. Dr Parisius: Het valt op, dat er slechts kwi tanties zijn gevonden over den korten tijd, die aan den Rjjksdagbrand vooraf ging, n. L voor de dagen van 14 tot 26 Februari. Popof zegt zelf, dat hl) op zijn minst sedert 3 November 1932 in BerlUn was. De president stelt aan de hand van de dos siers nogmaals vast, dat alle kwitanties van Peter en Bruno data dragen van vóór den 1 3 1 6 5^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1