ONS BLAD Om het alibi der Bulgaren Maar wat wil Duitschland? r I I' I r i I Het nieuws van lieden L-'i OP DEN DAG VAN DEN RIJKSDAGBRAND Nieuw raadsel DE VLUCHTELINGEN UIT DUITSCHLAND OPENLIJKE VRAAG VAN DALADIER JOH. LAU WERS rsYCLoe 3 ALKMAAR Postzegel-loupes DE BAROMETER MAANDAG 9 OCTOBER 1933 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 6 REVSACHTIGE HOEVEELHEID CHAMPAGNE I I Verklaring van Dimitrof Valt in goede aarde Twee dooden, 13 zwaargewonden I i Oproer in tuchthuis Drie dooden en zeven gewonden A Wie wordt Hindenburg’s opvolger? Explosie cjp Engelschen onderzeeër Ia Van der Lubbe Van der Lubbe niet? fZ— f 2 85 Beroep van Motta op Berlyn aan de oplossing der kwestie mede te werken DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Ontstemming over Duitsch- land Het WeeriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHnini^ V." fi Frankrijks onwrikbaar standpunt Dinsdag voortzetting te Berlijn VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS KATH. ILLUSTRATIE-JAARG. INBINDEN VANAF 1.75 (Handwerk) Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat hoek Fnidsen Telefoon 184 ZIE DEN REDUCTIE-BON IN DIT Prins Philip von Hessen maakt een goede kans ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez.jned. 40c. p. regel; idem op pag één 5!nrpr*^gel Bij contract sterk verlaagde prijzén Voor de kleine annonces Omroeper^ zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Popof beweert samen met Tanef den dag te hebben doorge bracht, Dimitrof was te München „Waarom wordt de Duitsche jeugd militair opgevoed, wanneer Berlyn vrede wil?” Zwltaeiseh ultgenoodigd tot i te Treinontsporing te Woerden. Thans electrisehe schokken te Aalsmeer. WedstrUduItsIagen Neder! Rondvlucht 1933. O O bondscommlssle. la Dat Is 1001 BLAD f 7 700 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Wy ontvingen van Vaz Dias het volgende merkwaardige bericht: Naar gemeld wordt was de onderzeeër L. 19 ongeveer gelijktijdig met de L. 26 aan den grond geraakt, maar zonder Incident weer vlot geko men. LEIPZIG, 7 Oct (W. B.) Bij de voortzetting van de zitting van hedenmiddag werd gespro ken over de verklaringen van den kellner Hel mer, die op 7 Maart aan de politie heeft mede gedeeld, dat in café Bayemhof In de Potsda- merstrasse te Berlijn verdachte personen kwa men. Op 9 Maart waarschuwde htf de politie, dat die verdachte personen er juist weer waren. Daarop werd tot directe arrestatie van de be- doeltfe personen besloten. Het waren de drie Bulgaren. He* RUksdagbrandproces. De Bulgaren trachten hun alibi te bewijzen. Het 'Congres der St. Joeephsgezellen terdam. In blik op het De huishoudster heeft uit de foto’s, welke haar getoond werden. Dimitrof nauwkeurig herkend. Zij meent ook Popof te herkennen. Dimitrof verklaart dan Münzenberg wel van vroeger te kennen, doch nooit heeft hij hem in zijn wtonlng opgezocht. Wel heeft hij hem twee maal gesproken in 1931 en in 1932 om met hem den toestand in Bulgarije te bespreken. Popof verklaart Münzenberg niet te kennen en hem ook nooit te hebben opgezocht. Stand op Maandag 9 uur ïjl: 7M. Vorige stand TM. ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimHiiiiniHm Zon op AIS, onder 5.48. Licht op 5.49. 11 October Laatste Kwartier. De benoeming van mr. J. van Hellenberg Hubar tot burgemeester van Rijswijk te verwachten. De leider der lersche blauwhemden, gene raal O’Dully, maakt kennis met zijn longsten volgeling, op het fascistische »ad Te Lelden doen hardnekkige geruchten de ronde, dat de persoon, die als hoofdbeklaagde te Leipzig terecht staat, niet de werkelijke Van der Lubbe is, die vroeger te Leiden ge woond heeft. Wij kunnen niet nagaan In hoe verre er eenlge aanleiding voor deze geruchten is. Hedenmorgen is echter het volgende tele gram uit Lelden gezonden: Misschien zijn mijn woorden gisteren niet goed begrepen. Voor my is bet niet zoo ge- makkelijk in een vreemde taal de juiste uit drukkingen te vinden. Ik verklaar echter, dat het gisteren en ook eerder niet mijn bedoeling is geweest, iemand van de rechtbank, van de verdediging of van de ambtenaren persoonlijk te beleedigen. Ook in de toekomst ben ik dat niet van plan. Ik heb echter één verzoek aan den president, namelijk dat ik over alle kwesties, die tot op heldering der brandstichting kunnen dienen en over alle bezwarende omstandigheden, die tegen mij worden ingebracht, rustig en zakelijk zal kunnen spreken. De president antwoordt, dat dit verzoek na tuurlijk wordt Ingewilligd. Daarmee is het incident gesloten. De president (tot Van der Lubbe)Kent u de Potsdamerstrasse en het café Bayemhof? Van der Lubbe: Neen. Ook de vraag of hy ooit met de Bulgaren te tarnen is geweest, beantwoordt hij ontkennend. Geen uitstel van de gewijzigde steunregeling voor de kleinere gemeenten „Aan den President van het Rijksgerechts- hof te Leipzig. In de naaste omgeving van Marlnus van der Lubbe loopen hardnekkige geruchten, dat de door U, mijnheer de presi dent, sinds den 21sten September 1933 in het Rijksgerechtshof te Leipzig gehoorde persoon niet de Marlnus van der Lubbe is. die in Lei den gewoond en geleefd heeft. Om deze be weringen te weerleggen schijnt mij de eenige weg te zijn confrontatie van den verhoorden persoon met personen uit de vroegere omge ving van Marlnus van der Lubbe uit Leiden.” Wederom een gasexplosie van den MerapL Bot- H$t voorstel der Ne- zorg voor de Deltsche zenberg een samenkomst Münzenberg. is zooals bekend, samenstellers van het Brulnboek. In zijn woning moeten herhaaldeljjk bijeen komsten van communisten hebben plaats gehad. Ook op den 30sten Januari van dit jaar waren ren vijftien A twintigtal personen bij hem ge komen. Toen evenwel de benoeming van Adolf Hitler tot rükskanselier bekend werd, verlieten WIJ stellen ons deze vragen. Niemand zal Frankrijk kwalijk nemen des te vastberadener aan zijn wapening te werken, daar het her haaldelijk waarborgen heeft gegeven van zijn ontwapening en vredesllefde. Daladier sloot met een beroep aan alle republlkelnsche en democratische elementen van het land om ge sloten achter de regeerlng te staan. Memorie van Antwoord aar. de Tweede Kamer inzake organisatie openbare organen sociale verzekering LEIPZIG, 7 Oct. (VX).). Van bevoegde zijde wordt gemeld, dat de hoofdbeklaagde in het Rijks- dagbrandproces Van der Lubbe ook tijdens de proces-voering te Berlijn voortdurend onder medisch toezicht zal blijven, zoodat ook te Ber lijn zijn gezondheidstoestand geen gevaar zal kunnen loopen. neer de wedloop in wapehlng andermaal be gint. Europa kan zeker zijn van een grondige vernietiging en van een overwinning der bar- baarschheld, wanneer het opieuw het oorlogs pad opgaat. BUREAUX/ HOF 6, ALKMAAR Telefoon Adminiifrelie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Beschikbaarstelling van rundvieeach vooral voor de steunbehoevenden platteland. LONDEN, 7 Oct. De diplomatieke medewer ker van de ..Dally Telegraph" weet mede te deelen. dat de kwestie van de opvolging van Von Hindenburg als president van het Duit sche rijk in den laatsten tijd in verband met den hoogen leeftijd van den rükspresident onderwerp van bespreking in leidende Duitsche kringen heeft uitgemaakt. Senunlge hieraan deelnemende personen waren van meenlng, dat het rijkspresldentschap in handen diende te komen van een der nationaal-soclalistische leiders, liefst van den leider zelf, doch Adolf Hitler scheen weinig geneigd deze functie te aanvaarden. Als een der candldaten, die in het algemeen een goede kans schijnt te ma ken, wordt ojn. prins Philip van Hessen ge noemd. b|j zijn eerste verhoor heeft gezegd, dat zij een café nabij de Zoo hadden bezocht. Tanef: Dat komt, omdat ik in Berlijn niet zoo goed den weg ken. De president: Welke bewijzen kunnen ver dachten geven voor hun alibi? Tot nu toe heeft het onderzoek geen bevestiging gebracht van hun beweringen. Er is uit niets gebleken, dat Popof inderdaad tegen H uur de vergeten handschoenen uit de bioscoop heeft gehaald. Er zijn wel handschoenen gehaal£>maar dat was om 7 uur, niet om 11 uur. Popof: Toen ik naar de bioscoop werd ge bracht, heeft een jongmensch zich bereid ver klaard als getuige te bevestigen, dat hij mij daar om dien tijd had gezien. De rechercheurs zeiden hem. dat hij zich den volgenden dag op het hoofdbureau moest melden. Hoe het verder is gegaan, weet ik niet. De president: Dat zal getuige Heinrich zijn geweest, die gedagvaard zal woeden. Popof: Toen ik met den rechercheur In de bioscoop was, heb ik ook nauwkeurig de plaats aangegeven, waar de beide controleurs dien avond stonden. Deze hebben mijn verklaringen toen bevestigd. De procureur-generaal wijst er op, dat Popof tijdens het latere verloop van het vooronder zoek verklaarde, zich omtrent den dag van het bioscoopbezoek wel te kunnen vergissen. Popof: Bfj het vooronderzoek verklaarde de rechter van Instructie mij. dat Tanef reeds had toegegeven, dat hjj niet met mij samen was ge weest. Daarop verklaarde ik, dat wanneer dit waar zou blijken, ik in ieder geval in mijn wo ning was geweest. Later vernam ik. dat Tanef had verklaard, wél met mfj samen te zijn ge weest. Het is geen wonder, dat ik wellicht in de war ben geweest, daar de 27e Februari voor mij juist een dag was als elke andere. Thans herhaal ik mijn bewering, wel met Tanef samen te zijn geweest. De procureur-generaal wendt zich thans tot Dimitrof. Deze had beweerd op 26 en 27 Fe- 1 I I I De Oberrelchsanwalt komt dan nog eens op •en verklaring van Torgler terug inzake het onderhoud, dat hij met den afgevaardigde Florin in de vestibule van de saai der com missie van huishoudelijke zaken, op den 27sten Februari, dus op den dag ’van den brand, sou gehad hebben en dat daarom van beteekenls Is, omdat Torgler meent, dat drie nationaal- soclalistische getuigen dezen parsoon met Van der Lubbe verwisseld hebben. Het O. M. kómt thans terug op de mededee llngen van beklaagde Torgler over diens on derhoud met den afgevaardigde Florin in de hal van het Ryksdaggebouw op 27 Februari. Torgler heeft verklaard te meenen, dat Flo rin door de drie Nationaal-Soclalistische getui gen voor van der Lubbe is aangezien. Het O M. stelt vast, dat Torgler toen als on derwerp van het gesprek heeft aangegeven, dat Florin hem om raad vroeg, hoe hij een voor den tweeden Maart vastgestelden termijn van het Rijksgerechtshof verdaagd kon krijgen. Het O.M. stelt vervolgens vast, dat de stuk ken, welke hierop betrekking hebben door Flo rin reeds den 25sten bij het gerecht zijn Inge-, dlend. Torgler verklaart op den 27sten dit gesprek te hebben gevoerd en vervolgens, omstreeks drie uur in den middag in het fractielokaal een brief dienaangaande te hebben gedicteerd aan de fractie-secretaresse. Juffrouw Rehme. Dr Back stelt voor by het getulge-verhoor van juffrouw Rehme hiernaar te vragen. Vermoede- lyk moet het stenogram van den brief nog be staan. De voorzitter deelt mede, dat bij het komend getuigen-verhoor deze vraag zal worden opge- helderd. - Rechter Parisius wijst er vervolgens op, dat Dimitrof heeft toegegeven, tweemaal met Mün- te hebben gehad een van de PARIJS. 7 Oct. (Reuter). Ter gelegenheid van een maaltijd, die het congres van de rad.-soc. partij afsloot, heeft minister-president Daladier een rede gehouden, waaraan het volgende is ont leend. In den Staat New Jersey (Ver. St.) worden in een kelder een millioen Jlesschen champagne bewaard, die daar sedert het begin der prohibitie liggen en eerst nu weer verkocht kunnen worden De president houdt dan Popof de verklaring van den getuige Frey voor, die Popof te tarnen met Torgler in den Rijksdag zou hebbeu ge zien, en de verklaring van den getuige Bogun, die verklaart gezien te hebben, dat Popof op den dag van den Rijksdagbrand ’s avonds om 9 uur uit het 0Mluul van den Rijksdag vlucht te. Popof; Deze verklaringen zijn absoluuton waar. Ik ben nooit in den Rijksdag geweest. Ik zal heel precies opgeven, waar ik op 27 Febru ari, dus op den dag van den brand, met Tanef samen van 2 uur 's middags totXJ uur 's avonds ben geweest. Na een pauze komt dan dit alibi mui de orde. Popof deelt mede, dat hij op den dig van den brand om 2 uur des middags met Tanef naar een restaurant in de Friedrichstrasse is gegaan. Ik ben daar, aldus verdachte, tot vler uur ge bleven ew toen naar café Moka Eftl in de Lelp- Zlgerstraste gegaan, waar wij op de bovenver dieping tot zes uur hebben gezeten. Toen heb ben wij het café weer verlaten en hebben door de Leipzigerstrasse gewandeld. Tegen zeven uur hebben wij een restaurant van Aschlnger naby de Bülowstrasse betreden, waar wij tot negen uur zijn gebleven. Vandaar begaven wy ons naar de Ufa-bloscoop op den Nollendortplatz. waar wij tot het einde van de laatste voorstel ling, ca. 11 uur, hebben vertoefd. Bü het ver laten van het theater bemerkte Ik, dat ik mijn handschoenen had vergeten. Ik keerde terug, ging ze halen en toen ik de bioscoop opnieuw verliet, hoorde ik, dat een krantenverkooper luidkeels riep: .Extra-edltle Ik las iets over een nieuwe noodverordening. Ik ging daarna weer naar Tanef, die op het plein stond. Tanef bevestigt deze mededeellngen. De prMident herinnert Tanef er aan, dat hjj Naar te Genève verluidt is de Amerikaan- sche regeering van plan, haar gezant te Bern, Hugh Wilson, tot permanent ver tegenwoordiger bij den Volkenbond te benoemen GENEVE, 9 Oct. (Reuter). Eden, die morgen Engeland in het bureau der ontwapeningscon ferentie zal vertegenwoordigen, hfeft zich van middag hartelijk met Boncour onderhouden. Hij heeft hem In kennis gftteld van den slechten indruk, dien DuitSfhland in Engeland heeft gemaakt door zijn ontwapeningsvoorstellen alleen ter kennis te brengen van Londen en Rome en niet van Parijs. Deze houding heeft Engeland en Amerika zeer ontstemd en zoo bestaat er dus op het oogenblik tusschen Was hington, Londen en Parijs groote overeenstem ming, ondanks of misschien wel dank zij de jongste Duitsche nota. Verwachting: Matige Zaid-Westelijke tot Westelijken wind, half tot zwaar be wolkt, waarschijnlijk eenige regen, Iets koeler. GENEVE. 7 Oct. (V-D.) In de sub-commlssie der politieke commissie ontspon zich heden een opgewonden debat over de tweede alinea van een Fransch voorstel, waardoor de Duitsche regeerlng gedwongen zou worden de Joodsche bevolking in Dultschland tot minderheio te verklaren en haar gelijke rechten toe te ken nen De Duitsche vertegenwoordiger verklaar de, dat Dultschland dit deel van de resolutie moet afwijzen. LEIPZIG, 7 Oct. De openbare zitting be gon vandaag bijna een uur later, daar de se naat eenige technische kwesties, de behande ling van het proces te Berlijn betreffende, moest bespreken. Wanneer de zitting wordt geopend en de be klaagden worden binnengeleid, blijkt ook Di mitrof weer aanwezig. De voorzitter deélt mede, dat de volgende week Dinsdag het proces in het Rijksdagge- bouw te Berlijn zal worden voortgezet. De pre sident geeft dan het woord aan Dimitrof, die verklaart: bruarl in München te zijn geweest, verder had hij hierover echter niets gezegd. /Dimitrof antwoordt, dat hU daar met een vriend heeft gesproken, die uit Parijs via Mün chen op reis was naar Bulgarije. Het gesprek had over de Bulgaarsche kwestie geloopen. Op de tweede vraag, hoe de naam van dien vriend dan wel was. verklaart Dimitrof, dat. wanneer hij den naam zou noemen, dit voor zijn vriend de meest ernstige gevolgen zou Leb ben. PROC.-GENERAAL: Voor de commissie te Londen heeft een zekere Georg verklaard, dat hij met Dimitrof op 26 en 27 Februari op een vergadering van Joego-SIavlsche communisten te München is geweest. Deze getuige verklaarde, dat hij ook met Dimitrof op 6 en S Februari op een conferentie van Joego-SIavlsche en Ita- liaansche communisten is geweest. Is- dat juist? Dimitrof ontkent en zegt ook Georg niet te kennen. PROC.-GENERAAL: Het was slechts mijn be doeling „m er op te wijzen, dat u zich ook ge mengd hebt in Italiaansche en Joego-Slavl- sche aangelegenheden en niet slechts in Bul gaarsche. Dimitrof krijgt dan gelegenheid eenige vragen te stellen. Hij wijst er op, dat zich bij de bezwa rende acten twee ansichtkaarten bevinden, die bij hem zijn gevonden en die het Rjjksdagge- bouw en het Berliner Slot voorstellen. Reeds bij het politieverhoor heb ik echter verklaard, eind Januari een serie van ongeveer 12 Berlijnsche ansichtkaarten te hebben ge kocht Hiervan stuurde ik er enkele naar mijn moeder en mijn zuster. Bjj mijn arrestatie moe ten er daarom 6 of 7 ansichtkaarten in mijn kak hebben gezeten. De voorzitter verklaart, dat de beambten daarover zullen worden verhoord. Dimitrof: Het mij afgenomen politieverhoor steunde alleen op de verklaringen van een vrouwelijk getuige, die heeft beweerd, dat zij mij op 28 Februari met Van der Lubbe heeft gezien. Deze getuige was plotseling verdwenen, toen werd vastgesteld, dat Ik te München was geweest. De voorzitter noemt deze uiteenzetting on juist. Ir. Albarda heeft den leider van den N. 8. 1L, Ir. Mnseert, uitgenoodigd tot een debat te Amsterdam. LONDEN, 9 Oct. (Reuter). Op de onderzee boot L. 26, die Zaterdag op de rotsen by Pa terson aap de Schotsche kust aan den grond liep, maar gedurende den nacht weer vlot raakte, om daarna op eigen kracht op te stoomen naar de haven van Cambeltown, heeft gisteren een ontploffing plaats gehad in de machinekamer, waardoor twee personen werden gedood en dertien ernstig gewond. In den auto heeft Dimitrof toen volgens ver klaringen der politie-beambten. geprobeerd een schriftuur te verstoppen. Het betrof een ooroep van het Uitvoerend Comité der Communisti sche Internationale d.d. 3 Maart. Dimitrof er kent dit en zegt, dat hij zich toentertijd l»ij de politie voor een Zwitserschen burgerlijken schrijver heeft uitgegeven. De president doet dan verder mededeellngen over de verklaringen van den getuige Helmer. Volgens dezen zijn hem en eenige andere col lega's In den zomer van 1932 zekere personen opgevallen, die af en toe 's middags in Bayern hof verschenen. Tot dien kring zouden Dimi trof. Popof en Tanef. maar ook Van der Lubbe hebben behoord. Bij een confrontatie met Van der Lubbe heeft Helmer hem met absolute ze kerheid herkend. Ook de andere kellners van Bayernhof zijn verhoord. Sommigen konden zich volstrekt niets herinneren, eenigen echter la Van der Lubbe eveneens bekend voorgeko men. Eén heeft hem met dezelfde beslistheid herkend als Helmer. (Dit klopt niet met het feit, dat v. d. Lubbe in de zomermaanden van het vorig Jaar In de Schevenlngache strafgevangenis zat. Red.) BUENOS AIRES, 7 Oct. (V. DJ Bij een ern stige tuchthulsoproer In Buenos Aires zijn drie gedetineerden edood en 7 bewakers gewond. Ge durende het middageten maakten de gedetineer den plotseling oproer, ontrukten eelngen bewa kers de gapenen en openden het vuur op de opzichters, die hunnerzijds met geweerschoten drie gedetineerden doodden. Na korten tijd kwamen militairen aan. die door middel van traangasbommen een eind maakten aan het oproer. Maar mag ik één vraag stellen. Wat wil Dultschland? In’het verleden zijn alle pogin gen om beide- volken met elkaar te verzoenen mislukt. Niemand bestrijdt het recht van Dultschland op zijn bestaan als éigen natie. Niemand wil Dultschland vernederen. Wij hooren zijn regeerlng uiting geven aan haar vredeswil en, langs jllplomatleken weg, aan haar wensch om mede te werken aan een toe nadering tusschen beide volken. Maar waarom dan, aan gene zijde van den Rijn, het op voeden van de Jeugd tot den strijd? Waarom deze herhaalde demonstraties van in het gelid marcheerende massa's? Waarom een weige ring van deze eerste étape, die ons naar ont wapening moet brengen? Waarom de elsch thans een kostbaar oorlogsmateriaal te ver vaardigen, dat toch weer moet worden ver nietigd, wanneer de ontwapeningsovereen- komst is geteakend? De vluchtelingen alt Doitscbland. beroep op Berlijn. Een nieuw raadsel. Is Van der Lubbe Van der Lubbe niet? .Burgemeester Wendelaar van Alkmaar benoemd tot lid der Tweede Kamer. Dimitrof: Eens, by een wandeling in de ge vangenis. sprak een my onbekende gevangene my aan. Hy zelde, dat myn portret in de krant stond. Ik vroeg, of alleen myn portret was af- gebeeld of ook dat vap de andere Bulgaren Hy antwoordde: alle drie. De president: Volgens dezen getuige moet u gevraagd hebben of ook niet zekere Launert of zoo 'n naam was gearresteerd. Toen hy u geantwoord had: „Neen, alleen Popof en Ta nef”, moet u biyk hebben gegeven van een zeker gevoel van opluchting. Dimitrof: Geen .sprake vag. nacht I GENEVE. 7 Oct. (VJ>.) derlandsche regeerlng. de vluchtelingen op te dragen aan een Volken heden besproken In de politieke commissie der Assemblée. De verte genwoordigers van Engeland en Frankrijk steunden dit voorstel. De Duitsche vertegenwoordiger Rltter ver klaarde echter, dat Dultschland niet de bedoe ling had het vluchtelingenwerk te verhinderen, maar de verwerkeiyklng daarvan In het kader van de competentie van den Volkenbond niet kon toelaten. De Duitsche delegatie zal daarom by de eindstemming tegen het voorstel moeten stemmen. De Zwltsersche vertegenwoordiger Motta deed een bemiddelingsvoorstel, waarin hy een drin gend beroep deed op Dultschland, aan de op lossing der kwestie mede te werken, daar dit onontbeeriyk was. Het voorstel werd gesteund door Italic en Spanje. De Duitsche vertegen woordiger dankte Motta, hy zou het beroep onmlddeliyk aan de Duitsche regeerlng over brengen. De besprekingen werden daarna verdaagd tot Woensdag. Omtrent zyn verbiyf in café Bayernhof ver klaart Dimitrof: Ik ben daar nooit met meer dan drie personen bijeen geweest. GewoonlUk was ik er met den Oostenrykschen schryver Jakobus Brossner' Een Duitsche communist heeft nooit aan de th^-enkomsten deelgenomen. Overigens ben ik op <Hp dag van den Rtjks- dagbrand In het geheel niet in Berlyn geweest. Het is ten slotte mogelyk, dat Brossner voor Van der Lubbe is gehouden. De president: Natuuriyk zal Brossner wor den verhoord, als zyn adres te vinden is. Popof noemt de verklaring van Helmer, vol gens welke hy met Van der Lubbe te zamen in Bayemhof zou zyn geweest, een leugen. Tanef verklaart, dat hy slechts één keer, en wel op den dag van zyn arrestatie, met Dimi trof en Popof in Bayernhof is geweest. De president houdt Dimitrof de verklaring voor van den liftbediende Kaufmann, die me degedeeld heeft, dat hy Dimitrof op 25 Febru ari in den Ryksdag naar boven en naar be neden heeft gebracht. Dimitrof: Ik ben slechts één keer In den Ryksdag geweest en wel in het jaar 1921, en dat was met een anderen Bulgaarschen afge vaardigde. De president: Dat aal dan by het verhoor der getuigen worden opgehelderd. Dan zal ook de verklaring ter sprake komen van den Inspec teur Scranowitz. die medegedeeld heeft, dat hy Dimitrof, Popof en Tanef volstrekt niet zelden in den Ryksdag heeft gezien. Dimitrof, wilt u zich nu uitlaten over een gesprek, dat u In de gevangenis te Moe bit met een anderen gevan gene gevoerd hebt en waarvan In de aanklacht gewag wordt gemaakt? De geheele wereld, aldus Daladier. kent onze liefde voor den vrede. Wy bedreigen, noch vernederen een volk, welk ook het regeerstelsel moge zyn, hetwelk dit volk zich heeft gegeven. Daarom zyn wy vast besloten geen nieuwe vermindering van onze strydkrachten te gedoogen zonder een eer- iyke en loyale internationale overeen komst, die een geleldeiyke ontwapening organiseert en die wordt gewaarborgd door een voortdurende en automatische contróle. Een vierjarige contróle-periode, gedurende welke de verschillende legerstelsels geleldelyk moeten worden hervormd tot een leger met korten dlensttyd, ontbinding van de militaire nevenorganisaties, verbod aan alle staten, die op het oogenblik nog vryheld van wapening hebben, om nieuw, zwaar oorlogsmateriaal te maken, vernietiging, na een doeltreffend geble ken contróle. van het In de toekomst voor alle staten verboden oorlogsmateriaal, dat zyn de voornaamste punten van een ontwapeningsvoor stel. hetwelk thans de goedkeuring heeft van Engeland, de Vereenigde Staten, Itallè, Rusland en nog tal van andere landen. Europa gaat den ondergang tegemoet, wan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1