Henderson brengt verslag uit I Lj i» i Het nieuws heden D Kabinet-Barrios te Madrid van DOET UW DEEL EN KOOPT NU Staat' van beleg in Indiana OVER ZIJN REIS DOOR EUROPA DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOr 3 ALKMAAR Postsefd-loapes i VEREENIGDE katholieke pers DINSDAG IO OCTOBER 1933 OLIFANTENDRESSUVR IN INDIë s. K. Driehoeksvlucht van Een afstand van 28.000 K.M. De Horst Wesselfilm De Cortes ontbonden afgekeurd De stratosfeer lokt Maatregel te Weenen Dertil Het bureau besluit de hoofdcom- IN DE MIST GERAMD i Te Weenen tegengesproken De H. Vader bezoekt de Santa Maria Maggiore Op Woensdag 11 October i De „Arbeiterzeitung” aan banden Ook een aanslag op Starhemberg Generaal Johnson durft hopen dat Amerika nog voor den komen den winter de crisis te boven komt Portugal lid van raad Wegens terroristisch optreden der stakers Britsch-Indiërs bij den H. Vader De werkloosheid in Duitschland DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Het Rijksdag-proces a i Een republikeinse he concentratie; Maura doet niet mee Een geheime zitting te Genève missie der Ontwapeningscon ferentie tegen 16 Oct. a.s. byeen te roepen Nog geen antwoord omtrent het verhoor van Sirach De „Taegliche Rund schau** „Graf Zeppelin** KATH. ILLUSTRATIE-JAARG. INBINÖtN VANAF 1.75 (Handwerk) Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat Thans ook een Spaansche tocht? ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 De 'stiefouders van NOSaMMUlUlll tuu UlUWMIt I De tweede étappe van het N.I.R.A.-plan ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 7 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD u-htea sersch Vae loetnd geHng Staat van beier in een gedeelte van Indiana. Portugal lid van den Volkenbond. Bureau der ontwapeningsconferentie bijeen. Naar inkrimping van den plulmveestapel. Noodtoestand in de tabaksindustrie. Roi- eenigen Worst vergif Uging te Maastricht; Mn doode. O O BLAD (United Press) (United Press) I s Gainer ociale BERLIJN. 9 Oct. De „Taegllche Rundschau”, welke op 8 JuH voor den duur van drie maan den werd verboden, zal niet meer verschijnen. lubar htea. Nik het GENÈVE. 9 October. De plenaire vergadering van den lijke gel vijftienden1 "Sep <tei) De invoer van bloembollen in Zwitserland ge- contingenteerd. winst heeft, soneel Het bureau zal Zaterdag in plaats van Don derdag bijeenkomen, aangezien Paul-Boncour midden dezer week naar Parijs moet, waar een belangrijke bijeenkomst zal plaats vinden. De president der Ontwapeningsconferentie. Henderson, bracht vervolgens het bureau-rap- port uit over zijn laatste reis door Europa, waarbij hij Parijs. Rome, Berlijn, München en Londen beeft bezocht. HIJ legde er den nadruk op. dat al is het nagestreefde resultaat eener algemeene overeenstemming niet bereikt, toch het permanente contact met de regeeringen ROME, 9 OOct. (VD.) Woensdag 11 October zal Z. H. Paus Plus XI ter gelegenheid van het Heilige Jaar een bezoek brengen aan de basi liek van Santa Maria Maggiore. Voorioopig Verslag der Eerste Kamer over de Omzetbelasting. Merkwaardig natuurverschijnsel: sterrenregen in October. gade ring waar de voerde. Hoogste stand op Dinsdag 9 uer VJ*.: 78* Vorige stand 75» INNSBRUCK, 9 Oct. (V.D.) Te Mayerhofen raakten na een patriottische betooging Heim- wehr-lieden slaags met Nationaal-Soclalisten. Een Heimwehr-man werd ernstig gewond, ter wijl een Nationaal-Socialist werd gedood. Door gendarmerie en Heimatwehr werd de rust her steld. j hof in ro an ng h- hof lis- - aar 1 yMkenbond heeft Maandag bjj hoofde- •hette stemming den nieuw ingestelden den^etel van den Volkenbondsraad toe- gewezen aan Portugal. Van de 50 stemmen wer den 30 uitgebracht op Portugal en 20 op Turkije. Portugal is thans voor den duur van drie jaren (niet-permanent) lid van den Volken bondsraad. zekere nieuwe Impulsen heeft geleverd voor de onderhandelingen. Henderson wees er op. dat de grootste moeilijkheden voortspruiten uit de sanctie-eischen en de practlsche toepassing der- rechtsgelijkheid. De thans in behandeling zijn de kwesties kunnen in twee groepen worden verdeeld. Op de volgende punten schijnt be trekkelijk gemakkelijk overeenstemming te be reiken 1. Het af zien van geweld; 2. de definitie van aanvaller; 3. contröle; 4. unificatie der legers op het vasteland van Europa; 5. contröle op de begrootlng; 6. luchtbombardement; 7. instel ling van permanente ontwapeningscommissie en 8. vlootkwestles. Veel moellljker is evenwel de oplossing van het tweede complex van vragen: 1. duur van het eerste ontwapeningsverdrag; 2. tonnerpaat der strijdwagens en het kaliber der artillerie; 3. vermindering van het mate riaal der landmacht; 4. wapenhandel en de vervaardiging van wapenen; 5. militaire lucht vaart; 8. sanctiemaatregelen bjj het schenden van het ontwapeningsverdrag. Ten slotte wees Henderson er op, dat de beslissingen slechts op politiek gebied liggen. VATICAANSTAD, 9 Oct. (Eigen bericht) De H. Vader heeft heden een groep pelgrims uit Britsch-Indlè In audiëntie ontvangen. Dit is de eerste georgs niseerde groep, die uit Britsch- Indië naar Rome is gekomen. BERLIJN. 9 Oct. (WB.) Het rljkslnstituut voor werklcozenverzekering meldt, dat het aan tal bij de arbeidsbureaux op 30 September in geschreven werkloozen rond 3.850.000 bedroeg. In vergelijking met het werkloozencljfer In Fe bruari. Is het werkloozenaantal met 22 millioen gedaald. Het Engelsche kabinet beeft Maandagmid dag den stand der bewapening besproken. MADRID, 8 Oct. De nieuwe Spaansche regee ring is thans samengesteld. De functies zijn als volgt verdeeld: Premier: Martino Barrlos; Binn. Zaken: Rico Abollo; Buit. Zaken: Sanchez Al- bomoz; Openbare werken: Guerra del Rio; Fi nanciën: Antonio Lara; Landbouw: Cirillo del Rio; Verkeerswezen: Palomo; Handel en Indu strie: Gordon Ordax; Justitie: Botella. Asensl; Oorlog: Giranzo; Marine: Pita Romeo: Arbeid: Piy Sener; Onderwijs: Domingo Barnes. De samenstelling dezer regeering komt, wat de partijpolitiek barer leden betreft, veel over een met Jle van het ten val g.brachte kabinet- Lerroux; slechts zijn in de plaats van zes slechts drie radicalen vertegenwoordigd, o.m. de minister-president. De socialisten zijn niet in de regeering vertegenwoordigd. Zeven leden der oude regeering zjjn in het nieuwe kabinet op genomen, dat een kabinet van republikeinsche concentratie wordt genoemd. Alleen de Conservatieve Republikeinen onder Maura hebben hun steun niet toegezegd. WEENEN. 9 Oct. (V. D.) De moeder en de stiefvader van Dertil, dr. Gunther en diena vrouw Emma, zijn Maandag in verzekerde be waring gesteld. MADRID, 9 October. President Zamora heeft het decreet tot ont binding van het Spaansche parle ment onderteekend. Op 19 Novem ber worden nieuwe verkiezingen gehouden. De nieuwe Cortes zal op 8 December bijeenkomen. waaraan ook de directeur der Stoomvaart Maat schappij „Nederland", de heer Bronsing uit Am sterdam heeft deelgenomen, was de mogelijk heid te overwegen, totdat de economische toe stand in Amerika zal zijn verbeterd, een aantal proefvluchten naar Noord-Amerika te maken. Voor het houden van deze proefvluchten is het noodzakelijk, dat een ankermast wordt opge richt, die als steunpunt moet dienen, evenals bij de vluchten naar Zuid-Amerika de anker mast te Recife (Pernambuco). Een definitief resultaat met betrekking tot de vluchten naar Noord-Amerika is nog niat verkregen, doch Dr. Eckener heeft bij zijn besprekingen veel mede werking ondervonden. De vluchten naar Noord- Amerika zullen waarschijnlijk worden onder nomen met de „Zep. 129”, welk luchtschip thans nog in aanbouw is. Dr. Eckener heeft verder te Miami en Akron de laatste voorbereidingen getroffen voor de op Zaterdag 14 October as. te Friedrichshafen beginnende driehoeksvlucht van het luchtschip „Graaf Zepjoelin”. Deze vlucht van Friedrichs hafen naar Pernambuco. Rio de Janeiro, Per nambuco. Miami Chicago, Akron en Sevilla en terug naar Friedrichshafen, beteekent een af stand van 28000 K M. Daar tot dusver nog geen antwoord is ont vangen op het verzoek, Eduard Sirach, redac teur van Spartakus en intiem vriend van Van der Lubbe, als getuige te doen hooren, heeft mr. Wilhelm Loeb gisteren het volgende telegram naar Leipzig gezonden: „Verzoek verhoor Sirach als politiek mede stander van v. d. Lubbe over diens politieke relaties van den laatsten tijd, hier op neer komende, dat hij in geen enkele relatie stond en staan kon met N5.D.A.P., S.P.D. en K.P.D.’’ hoek Fnidseii - Telefoon 184 ZIE DEN REDUCTIE-BON IN DIT Op 11 October begint de berechting der muiten van „De Zeven Provinciën". NEW-YORK, 9 Oct. (V. D.) Naar uit Indiana polis wordt gemeld, is de situatie in het sta- kingsgebied pog steeds ernstig. De gouverneur, Mc. Nutt, heeft besloten den staat van beleg af te kondigen over Sullivan bounty, het gebied waar de spanning het grootst Is, en drie com pagnieën der nationale garde te zenden. Twee postende stakers in dit gebied werden doodge schoten. Te Shelburn (Indiana) hebben stakers in den nacht vier huizen van ongeorganiseerde werk willigen opgeblazen. LONDEN, 9 Oct. (VD.) De Weensche cor respondent van de „Daily Express" meldt, in tegenstelling tot het officieus Oostenrljksch dementi, dat Donderdag inderdaad een poging tot een aanslag op Vorst Starhemberg is ge daan, op een zijner landgoederen nabij Weenen. De correspondent verklaart van een vriend van Starhemberg te hebben vernomen, dat toen de prins in gezelschap van twee drijvers bjj het vallen van de schemering naar zijn jachthut terugkeerde, plotseling een geweersalvo In de richting van de drie mannen werd gelost. Door de duisternis, die toen reeds tusschen de hoo rnen heerschte, misten de aanvallers echter hun doel en werd geen vaft de menschen gewond. Terstond deed men een ondersoek in het ESSEN, 9 Oct, (W3.) Het ministerie voor propaganda heeft de voor heden aangekondigde eerste vertooning der Horst-Wessel-film verbo den en er zal voor worden gezond, dat deze film in den huldigen vorm ook niet vertoond zal worden, laar het ministerie van oord rel is, dat zij niet de kwaliteiten bezit, welke gesteld mogen worden aan een film, „die het leven en den glgantischen arbeid van den Duitschen vrij heidsheld Horst Wessel in beeld wil brengen.' BERLIJN, 9 Oct. De Angriff schrijft over de verboden Horst Wesselfilm, dat een kostbaar experiment een geenszins verrassend einde heeft gevonden Het draaiboek van deze film was reeds slecht. Ten slotte worden scherpe ver wijten geult aan het adres van den regisseur Wenzler, die door het blad volkomen onbe kwaam wordt genoemd. MADRID, 4 Oct In een bijeenkomst van den Landeljjken Geografischen Bond heeft kolonel Emilio Herrero zijn plan tot» een opstijging in de stratosfeer uiteengezet, waarvoor hij den bijstand van het genootschap vroeg. De opstij ging zou .in den as. winter te Madrid moeten plaats hebben en de kolonel gaf als zijn voor nemen te kennen een hoogte van twintig kilo- meter te bereiken, waarmee het zoo Juist door den ballon „U.R-S.S.” gevestigde record gesla gen zou zijn. Herrero is voornemens voor zijn tocht geen schuitje van aluminium te bezigen, maar een van linnen, dat niet alleen steviger is. maar ook veel lichter en waarvan de koeten aanzienlijk kleiner zijn. De luchtreiziger wenscht zijn reis alléén te volbrengen, waardoor het mogelijk zal zijn een groot aantal registratie- apparaten mee te nemen. De opstjjgingssnel- held zal geringer zijn dan bij vorige expedities het geval was, zoodat een aantal waamemingdl op verschillende hoogten zullen kunnen gedaan worden. De voorzitter van het Genootschap, dr. Ma- ranon, aanvaardde, in naam van den Bond, het beschermheerschap over de expeditie en zegde toe alle pogingen in het werk te zullen stellen, opdat de Nationale Stichting voor Wetenschap pelijk onderzoek daadwerkeljjken steun verleent-. Nieuw kabinet 1* Spanje. De Cortes wordt ont bonden. Bondskanselier Dollfuss zal Donderdag 13 October van vacantie terugkeeren. Reeds den- zelfden dag zal een ministerraad worden ge houden, welke Dollfus zal presideeren. struikgewas, doch men vond slechts twaalf leege patroonhulzen. Starhemberg zou zijn vrienden verzocht hebben, het geval geheim te houden, aangezien hjj vreesde bjj publicatie er van beschuldigd te worden de heele geschiede nis te hebben gefantaseerd als propagandamid del om zijn populariteit te vergrooten. FRIEDRICHSHAFEN, 9 Oct. Dr. Eckener, die pas uit de Vereenlgde Staten, waar hij be sprekingen heeft gevoerd over de verbinding met Noord-Amerika. is teruggekeerd, heeft eenige mededeelingen over deze besprekingen gedaan. Het doel der besprekingen, welke zoowel te Washington als te Akron werden gevoerd en WEENEN, 10 Oct. De Weensche „Arbeiter- zeitung” is. naar het „Volk” bericht. Zondag en Zaterag j.l. verboden. Verder is verordend, dat bet soc.-dem. hoofdorgaan niet meer op straat mag worden verkocht en ook niet meer aan huls mag worden bezorgd. Een maand lang mag het blad slechts per post bezrogd worden tegen dubbele posttarieven. De maatregel zou verband houden met de publicatie van verslagen van een I. V. V -ver en van een betooging te Weenen, roode burgemeester Beits het woord kend hebben of behooren tot een tak van nijver heid, waarvan een „code" goedgekeurd is. en die de bepalingen dezer „code” overtreden, zul len de zware straffen worden toegepast, waarin de wet voor dergelijke gevallen voorziet. Voor zoover de betreffende ondernemingen door de mazen der wet weten te glippen, zullen zij aan den Ijjve ondervinden dat er een zwaar dere straf bestaat dan die door de rechtbank wordt uitgesproken en wel de boycot. Want uit drukkelijk toch eischt de regeering van het Amerikaansche volk: .Jioopt alleen onder den Blauwen Adelaar.” De „Koopt nu!”-actie houdt niet alleen reke ning met de belangen van den producent, zij is er ook op gericht de belangen van den consu ment te dienen. De prijzen zullen langzaam op- loopen en degene die thans koopt, is voordee- liger uit dan wanneer hij eerst over tijd zou gaan koopen. Daarbij komt n< verhoogde omzet'niet alleen een groot voor handel en nijverheid tengevolg maar ook het aanstellen van meer noodzakelijk maakt. Zooals tot nu toe alle”1*c- toren der oeconomische ontwikkeling sameh- spanden om de Inzinking zoo groot en zocrr mogelijk te maken, zoo worden ze thans, deele kunstmatig maar zoo veel mogelijk pi matig gedwongen, mee -te werken aan den nieuwen opbloei. De propaganda-middelen waarvan men zich in den laatsten tijd bediende en waarvan in de toekomst een nog veel ruimer gebruik zal wor den gemaakt, herinneren aan de propaganda welke tijdens den wereldoorlog werd gevoerd. Parades, aanplakbiljetten, optochten, massa- vergaderingen. redevoeringen, advertentlën, ra dio, theater, bioscoop, alle middelen worden aan gewend om de massa er toe te bewegen haar spaarcenten in waren om te zetten. Generaal Johnson acht deze tweede étappe van het N.I.R-A.-plan zeker even belangrijk als de eerste. De organisatie van handel en nijver heid waarmee men zich in de afgeloopen maan den bezig hield, is volgens Generaal Johnson boven alle verwachting geslaagd. De komende weken zullen als het ware de proef op de som zjjn. Ik weet niet hoe deze proef zal uitvallen, want ik kan nu eenmaal niet met absolute ze kerheid beoordeelen wat leder voor zich zal doen. Een ding echter is voor mij boven eiken twijfel verheven: Wanneer een ieder onder den Blauwen Adelaar zjjn deel doet: wanneer iedere werkgever zich houdt aan de „codes" wier tot standkoming hU aan den Blauwen Adelaar te danken heeft; wanneer iedere verbruiker in zijn redelijke behoeften oogenbUkkeljjk en ten volle onder den Blauwen Adelaar voorziet dan zal het Amerikaansche zakenleven een opbloei be leven. zooals het in langen tijd niet meer heeft gekend; dan zullen de werkloozen even talrijk weer te werk gesteld worden als zfj in de laatste jaren de straat opgedreven werden, dan zal, kortom, de inzinking overwonnen zijn voor nog de eerste sneeuw van den komenden winter valt. (United Press Nadruk verboden.) In den ouderdom van 71 jaar is te Nizza overleden generaal Judenitsch, die in den oorlog de Russische troepen in den Kaukasus aanvoerde De Amerikaansche veerboot „Rensselaer werd op de Hudson-rivier door een» gweedsch vrachtschip geramd, waarbij vier passagiers werden gewond GENÈVE, 9 Oct. Het bureku van de Ont wapeningsconferentie is Maandagmiddag voor het eerst sedert maanden in geheime zitting onder voorzitterschap van Henderson bijeen gekomen. Paul-Boncour, staatssecretaris Eden, ambassadeur Nadolny en de vertegenwoordigers der andere groote mogendheden waren aan wezig. Het bureau heeft besloten de hoofdcommis sie der Ontwapeningsconferentie tegen 16 Oc tober as. bijeen te roepen en het zal Zaterdag as. een tweede zitting houden, waarin bet resultaat der tot nu toe gevoerde besprekingen der vjjt groote mogendheden zal worden vast- fcesteld en een nieuw voorstel voor de werk zaamheden der hoofdcommissie zal worden voorbereid. Zn het gebied van den Maharadja van Mysore worden geregeld Wilde olifanten gevangen en zoo lang gedresseerd, tot ze den mensch gehoorzamen. Onze foto toont een wilde vrouwtjesolifant, die met behulp van tamme olifanten aan de gevangenschap wennen moet BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f Z— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Onderstaatssecretaris Eden heeft opdracht gekregen wijzigingsvoorstellen in te dienen op het plan-MacDonald met het oog op de onder handelingen dienaangaande. Ten aanzien van de In de laatste dagen veel besproken vraag der benoeming van een Vol- kenbondscommissarls voor de Duitsche vluchte lingen is thans na de principieele Duitsche wei gering door een kleine redactiecommissie een compromis-voorstel uitgewerkt. Volgens dit voorstel zal een commissaris voor de vluchte lingen worden benoemd, die niet verantwoor delijk zal zijn jegens den Volkenbondsraad, doch aan een speciaal daartoe te benoemen raad van beheer. De commissaris en deze raad zullen worden gevormd als autonome van den Volkenbondsraad volkomen onafhankelijke or ganen. De Volkenbondsraad zal zijn rapport slechts zenden aan den Raad van Beheer, wel ke zijnerzijds de voorstellen en de rapporten van den vluchtelingscommissaris slechts zal zenden aan die regeeringen, die dat nadruk kelijk wenschen. Het nieuwe compromis-voorstel zal Dinsdag in de Economische Commissie van de Volken bondsvergadering ter sprake komen. Washington, October. e oeconomische wederopbouw van Ameri ka is onder het opperbevel van Generaal Johnson den 20 September zjjn tweede étappe begonnen. Op dien dag eindigde de eerste phase van den strijd, welke een verove ringstocht was; de verovering van zoo veel mogelijk aanhangers voor de grootsche plan nen van Roosevelt. Degenen die willen mee werken aan den oeconomischen wederopbouw der Vereenigde Staten, zijn thans georgani seerd. Degenen die niet willen meewerken, moeten de gevolgen hunner halsstarrigheid maar aan den lijve ondervinden. Den 20 September begon Generaal Johnson zijn tweeden veldtocht. De strijdkreet luidt thans: „Koopt nu!” De hoogste leiding van den oeconomischen opbouw is tevreden me» de bereikte resultaten. Wat men voornamelijk zocht te bereiken was. de werknemers zoowel als de werkgevers er toe te bewegen, tot overeenstemming te ko men in zake kle beperking van den werktijd, de verhooging der loonen en de aanstelling van nieuwe werkkrachten: de gemeenschappelijke overeenkomst moest vervolgens worden vast ge legd in een ..code'- waarvan er voor elke tak van nijverheid en voor elk beroep een werd ontworpen. Bijna de heele Industrie en bijna de heele handel der Vereenigde Ftaten hebben zich tot het nakomen der bepalingen van dergelijke „codes" verplicht. Twaalfhonderd verschillende takken van nijverheid hebben bU het centraal bestuur van wederopbouw hun „codes” ter be krachtiging ingediend. Ongeveer zes-honderd van deze „codes" zijn goedgekeurd geworden en in werking getreden De overige zijn In on derzoek of worden herzien; ook deze zullen binnen korten tijd tot „grondwet van den ar beid” verklaard worden voor de betrokken werk gevers en werknemers. Op het oogenbhk is het t doel van Generaal Johnson en zijn staf na de eerste overwinning den buit binnen te halen. Elke tak van handel en van nijverheid die in het belang van den wederopbouw noemenswaardige offers heeft ge bracht. moet door het stijgen van den omzet naar verdienste beloond worden, terwijl men er tevens voor zal waken dat degenen die gewei gerd hebben hun medewerking te verleenen. ook geen deel hebben aan de opleving der oeco- nomie. Dit alles hoopt men te bereiken door de „Koopt nu!”-actie. Men stelt zich ten doel, de massa er toe over te halen, reeds thans haar inkoopen te doen voor de komende herfst en winter. Men heeft den datum van den 20 Sep tember gekozen voor het begin dezer actie, om dat de herfst steeds een zekere opleving van het zakenleven meebrengt. Deze opleving zal dank zij de begonnen actie grooter zijn dan gewoonljjk en meer geld aan het rollen moeten brengen dan ooit te voren. Als gezegd is de strijdkreet: .Koopt nu!” Maar met evenveel overtuiging en geestdrift zal men roepen: „Koopt onder den Blauwen Ade laar.” Planmatig tracht men 't publiek er als 1 ware toe op te voeden, alleen maar in zaken te koopen waarvan de eigenaar meewerkt aan den nationalen opbouw, en alle waren te weigeren van fabrikanten, die de oubouwbeweging niet steunen. De firma's die ..hun deel doen". „we do our part,” luidt het motto van den Blauwen Adelaar moeten schadeloos worden gesteld voor de gebrachte offers door de verhooging van hun omzet. Aan den anderen kant schijnt de tijd aange broken te zijn dat men krachtdadig gaat op treden tegen de .saboteurs” van den wederop bouw. Op de firma's die een „code” ondertee- Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamested - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1