1 ONS BLAD Proceszitting den Rijksdag I I L Japan waarschuwt heden Het nieuws van Hl HET GETUIGENVERHOOR GEOPEND DE JOODSCHE KWESTIE DE BAROMETER JOH. LAUWERS VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS WOENSDAG 11 OCTOBER 1933 f DE RECHTSZAAL TE BERLIJN Toenemende spanning Marxisten roeren zich Korte stakingen in Oostenryk Het eerste vuur Het Vaticaan en Rus land l Grieksche vrachtboot vergaan I VIADUCT TE MILAAN INGESTORT Napoleon Vlammen en gerinkel van glas Hoe Duitschland er over denkt Geruchten over een concordaat nogmaals gedementeerd Debatten te Genève besloten met de aanvaarding der Fransche resolutie DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN I I PAYGLOP 3 Bij het afbreken van het oude Centraalstation te Milaan stortte een oud viaduct in elkander. Met donderend geraas kwam het gevaarte naar beneden. Tot dusver zijn zes dooden er onder uitgehaald KATH. ILLUSTRATIE-JAARG. INBINDEN VANAF f 1.75 Fa. Jan Kuhne, St. Jacobstraat Als de Russische journalisten nog langer critiek uitoefenen, zul len ze Japan moeten verlaten Fototasschen zeer goedkoop ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Wat geschiedde er dien avond in het Rijksdaggebouw? Door een onbekende aan Goering gezonden De ordeteekenen van Wat opperwachtmeester Buwert zag A. ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 8 N00RD-H0LL ANDSCH DAGBLAD en u i en poneert ver- doorgaat, zal ik I Inkrimping van den rundveestapel. De Merapi werkt hevig. O O ontneem u BLAD (United Press) boterham geen Bloedbad in een café tijdens de kermis te Nij megen. f Zwendel anet aandeelen ontdekt. f 2 85 Duitschland heeft het tweede gedeelte der resolutie verworpen. Alle andere mogendheden hebben de geheele motie goedgekeurd. Van der Lubbe en de andere verdachten in het Rijksdagbrandproces staan thans op 'de plaats des onheils zelf. Hierboven de zaal der voormalige beg rooting scom- missie van den Rijksdag, waarin thans het Rijksgerechtshof zetelt In u is len gesteld van de MandsjoerUsche n, wier positie intusschen niet wordt or de Sovjetregeering. De demonstratie te Kootwijk. De 1875 M. om- roepsender, werkende met een zjjband. Twee mijnwerkers verongelukt in de Oranje Naasaumjjn III. de n- t*. n •t De Fransche resolutie inzake de minderheden en de joodsche kwestie door de politieke com missie dor Volkenbondsvergadering goedgekeurd. De Russisch-Japansche spanning. De Sovjet- pers krjjgt een waarschuwing van Japan. De Vestiging van buitenïandsche zakenlieden in ons land. sr BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tdldloon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Volgens een mededeeling uit Charbin heeft sjherijsche politie Dinsdag alle locall- in’ het administratiegebouw der Chl- openge- Het Rijksdaggebouw, binnen welks muren thans het brandstichtings- proces wordt voortgezet. Het eerste deel der resolutie houdt in: De plenaire vergadering van den Volkenbond neemt de in de resolutie van 31 September 1933 uitgesproken princlpieele aanbevelingen in zake de minderhedenbescherming aan en spreekt de hoop uit, dat de tegenover den Volkenbond door geenerlel aanvullende ver plichtingen op het gebied der minderheden ge bonden staten nochtans tegenover hun minder heden naar Tas. religie en taal de gelijke graad tan gerechtigheid en tolerantie zullen toe passen, welke wordt geëischt bij de verdragen inzake de minderhedenbescherming en krach tens de geheele houding van den Volkenbond. BERLIJN. 10 Oct. Hedenmorgen om 10 uur bam de eerste zitting van het Rijksdagbrand proces in het Rijksdaggebouw te Berlijn zelf een aanvang. De zaal, waar vroeger de Rjjks- dagcommissie voor de begrootlng resideerde, de grootste zaal in het gebouw, is in een rechts zaal herschapen. In de gangen is een postkan toor Ingericht met een 40-tal telefooncellen. De publieke tribune kan ongeveer 150 personen be vatten. De zaal is volkomen op dezelfde wijze Ingedeeld als die te Leipzig, om verwarring te voorkomen. Het nauwkeurig in meters aan te Het" was echter TOKIO, 10 October. (V.D) Dinsdagochtend heeft een zitting van het Japansche kabinet plaats gevonden, waarin de minister van Bul- tenlandsche Zaken, Bjlrota, rapport uitbracht over den bultenlandsch politleken toestand. In het bijzonder werden besproken de betrekkin gen van Japan tot Mandsjoekwo en Rusland en een standpunt bepaald nopens de recente Rus sische publicaties inzake de .geheime” Japan sche documenten” in het conflict betreffende den Mandsjoerijschen spoorweg. de Mands teiten vai. neesche OosterspoorwegmaatschappU broken, welke vroeger door de Russische amb tenaren waren bezet. De opengebroken kamers werden doorzocht en zullen thans ter beschik king Wl ambten: erkend In het tweede deel wordt verklaard: De Vol kenbondsvergadering is van meening, dat de in het eerste gedeelte naar voren gebrachte principes zonder uitzondering betrekkingen moeten hebben op alle categorieën staatsonder- danen.^welke zich van de meerderheid der be volking onderscheiden door ras, taal of religie. ROME, 10 Oct. (Eigen bericht.) De „Osser- vatore Romano" verklaart, dat ondanks de di recte dementi's over een concordaat tusschen het Vaticaan en Sovjet-Rusland toch nog her haaldelijk geruchten dienaangaande opduiken. Wij gelooven, dat het noodig is nu met het gepraat op te houden, aldus schrijft de „Os- servatore Romano”. Stang op Woensdag nr v-m.; 74» .Vorige stand 748 NORFOLK (Virginia), 10 Oct. (Reuter) Draadloos wordt gemel^ dat de Grieksche vracht boot „Annoula” bij Kaap Lockout vergaan is. De kapitein en vier leden der bemanning zijn gered. Er zijn een-en.twintlg vermisten. GÉNÈVE, 10 Oct. De politieke commissie der Volkenbondsvergadering heeft vandaag het groote debat Inzake de Minderheden- en de Joodsche kwestie beëindigd. Overeenkomstig het voorstel der sub-commlssle werd de Fran sche resolutie aangenomen. De Dultsche delegatie keurde het eerste en derde deel goed. De resolutie zal thans de Volkenbondsver gadering ter fine van definitieve goedkeuring worden voorgelegd. Dinsdagmiddag heeft in de „Ruhmeshaüe’ van het „Zeughaus* een kleine plechtigheid plaats gevonden, waarbij de dlrecteur-generaal der staatsmusea. dr. Kuemkel, en de plaats vervangende directeur van het „Zeughaus*. prof. Post, de geschiedenis der ordeteekeuen verhaal den. BERLIJN, 10 Oct. De ordeteekenen van Na poleon I, welke na den slag van Waterloo in Pruisische handen zijn gevallen en in het „Zeughaus" werden bewaard, werden in het jaar 1919 door „Vaderlandsch gezinde” officie ren en studenten uit het „Zeughaus* ontvoerd, ten einde hun uitlevering aan Frankrijk te verhinderen. De ordeteekenen waren sedertdien spoorloos verdwenen. Thans heeft een onbekende de orde teekenen toegezonden aan den Pruisischen mi nister-president Goering en deze beeft ze weer naar het „Zeughaus" gezonden. WEENEN, 10 Oct. (WE) De jongste maat regelen der Oostenrijksche regeerlng hebben in socialistische kringen grootte opwinding ver wekt en worden beschouwd als een oorlogs verklaring aan de soclaal-democratie. De arbeiders in de Fiat-automobielfabriek en de gasfabriek te Leopoidsau hebben we gens bet optreden tegen de „Arbeiterszeitung” het werk neergelegd. Na twee uur is, door be middeling van de bedrijfsraden, het werk weer hervat. De arbeiders eischten afweermaatrege- len der Marxistische leiders. (Handwerk) hoek Fnidsen Telefoon 184 ZIE DEN REDUCTIE-BON IN DIT Het getuigenverhoor wordt daarop voortge zet. Vervolgens wordt de zitting tot Woensdag verdaagd. Donderdag wordt geen zitting ge houden. om terstond naar mijn woning. Daar hield ik me niet lang op, doch ging weer spoedig naar beneden. Krachtens bet derde gedeelte verzoekt de Volkenbondsvergadering den Secretaris-Gene- raal van den Volkenbond de protocollen be treffende de onderhandelingen van de poli tieke commissie inzake de minderhedenkwestie toe te zenden aan den Volkenbondsraad. ^Blj de slotbeschouwing verklaarde de Dult sche gedelegeerde, H. Keiler, dat de Dultsche delegatie van meening is, dat de resolutie slechts van toepassing moet zijn op de eigen lijke minderheden. Uit de onderhandelingen in de politieke commissie en de sub-commlssle hiervan is gebleken, dat de resolutie in hoofd zaak beoogt de behandeling der Joden in Duitschland binnen het bereik der resolutie te doen zjjn. Dit is, volgens Von Keiler, in tegen spraak met de princlpieele opvatting der Dult sche delegatie. Volgens de delegatie behoort de betreffende kwestie tot de competentie der Dultsche binuenlandsche wetgeving. Ik liep naar den hoek terug en riep den po litieagent toe, welke ik kort tevoren aan den hoek van den Rijksdag had Ingehaald, dat hij naar mij toe zou komen, omdat iemand naar binnen klotn. Toen ik terugkeerde, was er reeds een Schupo en een andere heer. Toen brandde het boven reeds. President: Van waaruit zag u de mannen dan naar binnen klimmen? Getuige: Toen ik het rinkelen hoorde, liep ik den oprit naar het hoofdportaal op, ornaat ik van beneden niets kon zien. Ik klom ook nog op den rand van den oprit. President: Welk venster was dan ingeslagen? Getuige: Het eerste venster naast het hoofd portaal. President: De student Ploeter was er niet ze ker van, of het het eerste of het tweede ven ster was. U zoudt dus twee personen hebben gezien? Getuige: Ik meende twee personen te zien. Een was in gebukte houding achter de balustra de van het balcon bij het naar binnen klimmen, terwijl de eerste persoon reeds binnen was. Ik zag nog even het gezicht van den tweede. Wel licht heeft hij zich omgekeerd, omdat hij gezien of gehoord had, dat Ik den oprit opliep. Op de vraag of de naar binnen klimmende man iets in de hand had, verklaarde getuige, dat het op dat oogenblik nog volkomen donker was. Het gezicht van den tweeden persoon had hij als helle witte vlek gezien. Een schaduw kon het niet geweest zjjn, daar de andere reeds aan den binnenkant van het venster was. Ook had hij geenerlei vuur gezien, dat een schaduw af had kunnen werpen. Op verdere vragen verklaarde getuige, dat door drie vensters van de restaurantszaal een gluTd^ vuurecWJnsel te rien was; het had in lichte Bovenben heeft de MandsjoerUsche regee- ring Dinsdag van de Sovjet-Russlsche leiding der spoorwegmaatschappij geëischt, dat alle nieuwbenoemde MandsjoerUsche ambtenaren in functie zullen treden en de mogelijkheid moeten hebben de werkaaam heden op de spoor lijn te controleeren. Om 10 uur gloeien de geweldige Jupiter- lampen van de geluidsfilms op: de beklaagden worden de zaal binnengeleid. De houding van Van der Lubbe ia niets ver- ■Mferd, hij laat steeds het hoofd op de borst hangen. Onder de deskundigen heeft ook dr. Schutz plaatsgenomen, die in Leipzig werd aangewezen om de zittingen bij te wonen, in verband met den slechten gezondheidstoestand van Van der Lubbe. Om half elf treedt de Senaat binnen, door de aanwezigen met den Hltler-groet ontvangen. De voorzitter opent onmiddellük de zitting en verklaart, dat thans het eerste deel van bet proces beëindigd is en de getuigen aan het woord komen. Zjj moeten zich wel bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Zij zijn slechts God en hun geweten verantwoording verschul digd. Verder zijn zij vrij en onafhankelijk even als het gerecht. Slechts zoo kan het proces een spiegel der waarheid zijn. Vervolgens roept de voorzitter de verschillen de beklaagden en hun verdedigers af. Als hij dr. TBlchert noemt als den toegewezen verde diger van de drie Bulgaren, roept Dimitrof: Ik verdedig mij zelf. Eerste proceszitting te het Rjjksdaggebonw. Getuigenverhoor geopend. Dimitrof interrumpeert: Dat is ónmogelijk, bestaat niet, idioot! Voorzitter: Houdt uw mond, *ik het woord. Ik vraag u, van der Lubbe, nogmaals: heeft u het alleen gedaan? Van der Lubbe: Ja. De Oberreichsanwalt: We hebben dat al een keer allemaal doorgepraat. Maar ik zou toch nog willen vragen: Hebben anderen het voor bereid. Hebben anderen u geholpen? Van der Lubbe; Dat kan ik niet zeggen (be weging). Dimitrof: Hij wil niet toegeven, dat hij maar een werktuig is geweest. Advocaat Dr. Sack: Dimitrof meent, dat v. d. Lubbe een door anderen misbruikt werktuig is geweest 1 Dimitrof: Zoo is bet. Dr. Sack: Ik houd het voor mijn plicht, den Senaat hier op te wijzen en denk, dat de Ober reichsanwalt van zijn kant hier zal ingrijpen. BERLIJN, 10 Oct. Na de pauze in het Rijksdagbrandproces dat thans te Ber lijn wordt gevoerd wordt de 31-jarige zetter Thaler als getuige gehoord. Ik kwam, zoo verhaalde hij, van den Brandenburger Tor af en passeerde den Rijksdag om naar het Lehrterstatlon te gaan. Op den hoek van het gebouw, voor ik b{j bet hoofdportaal kwam, hoorde ik luid rinkelen. Toen ik in de ricrting van het la waai keek, had ik den indruk, als ot twee menschen naast het hoofdportaal een ven ster inklommen. De eene was juist het in geslagen venster binnengekropen, op het gezicht van den ander viel juist nog de schijn van den lantaren vanaf den hoek van den Rijksdag. Ik was wel op tamelijk verren afstand, en toen klom ook hij naar binnen. Als eerste getuige wordt de student ploeter Behoord, die op den avond van den brand uit de staatsbibliotheek kwam en tusschen 5 en 8 minuten over negen het Rijksdaggebouw pas seerde. Het was een lichte avond en bjj het Rijksdaggebouw was niemand te zien. Hjj hoor de een venster slaan, doch hechtte aanvanke lijk geen gewicht hieraan, en toen hjj een ruit hoorde breken, dacht hjj, dat een beambte bjj het sluiten van een raam een ruit had gebro ken. Toen hoorde hij echter nog een paar rui ten breken. Hij keek op en zag toen achter de groote balustrade iemand voor het balcon van het restaurant heen en weer loopen met vuur of een fakkel in de hand. Onmiddellijk was de student naar een politiewachtmeester ge loopen, die op een der hoeken van het gebouw patrouil leerde, en had hem alles verteld. Het gezicht van den betrokkene had hij niet herkend; de man had vermoedelijk een kiel gedragen. Op de vraag van den president of het beslist slechts één en niet, zooals een andere getuige had verklaard, twee personen waren geweest. Verklaart getuige nadrukkelijk, slechts één per soon op net balcon te hebben gezien. Vervolgens worden de politiewachtmeester Buwert en Poeschel gehoord. Na een verkla ring te hebben afgelegd over de bewaking van het Rijksdaggebouw verlaten zij weer de zaal. Getuige Floeter verklaart nogmaals slechts •én man te hebben gezien. Op de vraag van den procureur-generaal, welke kleur de Wee ding van den man had, kan getuige geen be slist antwoord geven; de Weeding was echter niet lichtkleurig. Dimitrof: Wat heeft de wachtmeester gezegd en gedaan, toen getuige hem zijn waarnemin gen berichtte? Getuige: De wachtmeester heeft slechts en kele korte vraagwoorden gebruikt: „wanneer, wat of waar”. Overigens was er niet veel tijd om te spreken en ik gaf den wachtmeester nog een stoot in den rug, opdat hij zich haasten ■ou. Dimitrof: Behoorde getuige tot een partij en Welke? Getuige: Ik heb heel mijn leven niet tot een partij behoord. Overigens zou ik den beklaagde willen mededeelen, dat het naar mijn meening Ónmogelijk is, dat een partij-politieke gezind heid de wetten der optiek kan wijzigen (vroo- Ujkheld). Op een vraag van dr. Sack verklaarde ge tuige van de houding van den wachtmeester den Indruk te hebben gehad, dat hij zijn mede deeling over wat hij aan het RUksdagvenster had gezien voor onmogelijk hield. Torgler: Is het moge lijk, dat getuige direct naar huls is gegaan, ondanks de opwinding en ■onder zich over de verdere gebeurtenissen te bekommeren? Getuige: Ik had dien dag De Sociale Studiedagen te Bergen.' Gasontploffing in mijnschacht te Ned.-Indië; twee dooden geborgen, vermoedeljjk nog drie onder de puinhoopen. mate gebrand. Volgens de meening van ge tuige moet het aan de andere zijae van de zaal gebrand hebben, terwijl kort daarop ook aan de vensters een vuurschijnsel was opgevlamd. De president wijst er hier op, dat deze voor stelling met die van beklaagde v. d. Lubbe overeenkwam, die verklaarde eerst de portières aan de deur en dan die aan de vensters te heb ben aangestoken. Wat den tijd betreft, verklaart getuige, dat het op zijn armbandhorloge 9.10 was, toen hij den Schupo-wachtmeester ont moette. Het rinkelen van de ruit hoorde hij on geveer twee minuten eerder. Op verdere vragen verklaart getuige, beslist den indruk te hebben gehad, alsof twee men schen met fakkels door de vertrekken liepen. Getuige gelooft niet, dat het brandende doeken waren geweest, want dan zou het vuurverschijn- sel niet zoo gelijkmatig gp steeds op dezelfde hoogte zijn geweest. Toen het „ueberfallkom- mando” arriveerde, hoorde Ik den polltie-offi- cler tot zijn mannen zeggen. Het is 9.17 uur. Meteen daarop arriveerde ook de brandweer. De mannen gingen het gebouw binnen en bluschten den brand. Daarna reden zij weer weg en alle omstanders gingen eveneens uit een. Ikzelf aldus getuige verder keerde me by de zegezuil nog eens om en zag toen, dat er in den koepel vuur flakkerde. Terstond liep Ik terug en riep de brandweer toe, dat het binnen nog brandde. Opperwachtmeester Buivert kent getuige Thaler niet terug. Hij verklaart zich de per soonsverwisseling als volgt: Floeter is mij ach terna ge loopen, waarop ik het venster inkeek. Toen ik weer naast me keek, stond daar deze heer (getuige Thaler). Ik meende toen, dat het dezelfde was. Nog eenmaal wordt dan de vraag behandeld, of Thaler misschien toch den schaduw van den naar binnen kllmmenden voor een tweeden man heeft aangezien. De president stelt ten slotte voor, vanavond een onderzoek ter plaatse in te stellen. Dr. Teichert verzocht om dan ook iemand met een brandenden fakkel beneden door de lokaliteiten te laten loopen. om te zien of misschien door een spiegelbeeld op de mat- glasvensters den ftidruk ontstaat, dat er twee personen loopen. Procureur-generaal: Vroeger heeft Thaler ge zegd, dat er 3 A 3 meter tusschenrulmte was tusschen de twee fakkels. Vandaag zegt hij, dat het slechts 1 meter geweest is. Thaler geven is natuurlijk moeilijk, een duidelijke afstand. Het verluidt, dat de Japansche regeerlng heeft besloten In verband met de berichtgeving van het Sovjet-Russische teiegraafagentschap in Japan een strenge waarschuwing uit te spreken. Ingeval het telegraafagentschap der Sovjet Unie en de vertegenwoordigers der Sovjetpen in Japen verder critiek oefenen op de Japan sche politiek, op eep wijze, welke geen reke ning* houdt met het nationale prestige der Ja pansche regeerlng, dan zou Japan er bij deze persvertegenwoordigers op moeten aandringen „vrijwillig” uit Japan te vertrekken. Naar te Tokio verluidt heeft de "Russische dlrecteur-generaal van den Oost-Chlneeschen spoorweg precies tegenovergestelde bevelen ge geven als de Mandsjoerijsche onder-dlrecteur. tengevolge waarvan het spoorwegverkeer groote moeilijkheden ondervond. De autoriteiten van Mandsjoekwo overwegen maatregelen hier tegen. Dimitrof stelt weer vragen dachtmakingen. President: Wanneer U zoo geen aandacht meer aan u schenken. Dimitrof: In dit proces, mijnheer de presi dent, ben ik niet schuldenaar, maar schuld- eischer, dat zou Pzesldent: Ik ontneem u bet woord. Dimitrof: Ik protesteer, 9 Thans wordt v. d. Lubbe voor de rechtertafel geleid. Deze is weer in de gebogen houding; nu eens antwoordt hij met ja, dan weer n et neen. Dikwijls zwijgt hij en geeft dan weer verwarde antwoorden. Zijn verdedlfèr, dr. Beuffert, vermaant den beklaagde: U staat, zooals wij uit de brieven van uw familieleden weten, op bet standpunt: Ik zal mjjn medeplichtigen nooit verraden en zal er steeds voor zorgen, dat zij nooit verraden worden. Wanneer u werkelijk gelpoft, dat uw mede-beklaagden onrecht geschiedt, dan heeft u toch nu juist aanleiding, duideliik uw mee ning te geven. Voorzitter: Bent u dien avond alleen door het venster geklommen? Van der Lubbe: Ja. Voorzitter: Heeft u den Rijksdag alleen in brand gestoken? De Weensche politie heeft vandaag een twee de lijst gepubliceerd met de namen van per sonen, die het Oostenrijksche burgerrecht heb ben verloren wegens onbevoegd verblijf in Duitschland. Hedenavond trachtten de Marxisten op ver scheidene plaatsen betooglngen te organisee- ren' om te protesteeren tegen het verbod der „Arbeitersaeitung". De politie arresteerde 36 personen. Vervolgens verklaart opperwachtmeester Bu wert, dat een burger hem ongeveer vijf minuten over negenen gewaarschuwd had. Zij liepen naar portaal I en zagen door het tweede raam ten Zuiden van het portaal, dat ingeslagen was, een vlam. Ik nam aan dat een jalouzie brandde. HU had den man. die hem gewaar schuwd bad, gezegd even naar den post aan den Brandenburger Tor te loopen en te melden, dat er brand was. De man was toen ook on- middellUk weggegaan. Getuige Floeter: ,MU is dat niet gezegd.” Getuige Buwert: „Het kan ook de andere burger, Thaler, zijn geweest. Ongeveer twee minuten later zag ik in den kelder achter het matglas voor het raam een zich voortbewegende lichtschijn, alsof iemand met een fakkel in de hand liep. Het licht bewoog zich snel in de richting van de Simonstrasse. Ik rende mee en trok mijn revolver, omdat Ik inzag, dat er iets niet in den baak was.” President: „Dat had u toch al eerder moeten Inzien.” Getuige: ,Jk kon niet weten, dat ik met brandstichting te doen had.” President: V. g. Lubbe beweerde, dat het een zakdoek was, wat achter hem aansleepte. U spreekt van een fakkel Getuige: Ja, wat ik zag. was hooger. Daarom hield ik het voor een fakkel. Een man heb ik beelemaal niet gezien. Verder verklaart getuige dat, nadat hij geschoten had, hij van de ba lustrade sprong. Hij liep vervolgens naar het venster waarin hU geschoten had. Het licht was echter verdwenen. Getuige liep nu weer de bordestrap op, waar hU wachtmeester Poeschel zsg. HU stuurde deze naar portaal V, om den brand te melden. Ongeveer om 9.17 uur arri veerde de politie-officier Lateit met zjjn beambten voor den Rijksdag. De brandweer kwam naar schatting 3 A 5 minuten later. Dimitrof: Waar bemerkte getuige, dat er van brandstichting sprake was? Getuige: Dat bemerkte ik eerst, toen ik naar het venster liep. Dr. Back: Heeft getuige meteen geschoten? Getuige: Neen. Zoolang het schijnsel niet bewoog, had het schieten geen zin. Aan het voorlaatste venster stond de fakkel echter een oogenblik stil. Toen schoot ik naar binnen. Hierop werd een half uur gepauzeerd. I n n n d

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1