ONS BLAD De Sovjet legt z’n troeven open H 1 Q i I I I 4 Het nieuws van heden De Rijksdagbrand gereconstrueerd NIET K00PEN, MAAR NEMEN De „Heimatschutz" onder Dollfuss Sprak Thaler de waarheid? DE BAROMETER JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Babyweegschalen te buur DE VESTE DER MACHTIGE HEEREN VAN EGMOND Wie speelt er valsch? Inval bij khakie-hemden Eenheid in Zuid-Afrika o o Ex-keizerin Zita in Boedapest Muit er y in het leger Prof. Dr. Jules Persijn f Een tragisch ongeval Besprekingen in Genève Ex-keizerin Zita voor het Ryksdaggebouw Enorme belangstelling Een trein in de golven DE ORDETEEKENEN VAN NAPOLEON Een audiëntie naar voormalig ceremonieel Toetreding tot het Vaderlandse he front; Starhemberg plaatsver vangend leider Vijftienhonderd stakers te Antwerpen De Centrumpartij in het Saargebied Zware storm langs de Sleeswyk- Holsteinsche kust DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Staat van beleg te Bangkok Geen lucht bewapening Duitschland Zitting Pruisischen staatsraad Treedt minister Hijmans af? opgevolgd worden door Jaspar .*'S ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Hy zou Politie-beambte begeeft zich met een brandenden fakkel door De bij Waterloo buitgemaakte ordeteekenen van Napoleon, die bij de verbranding der fransche vaandels door nationalistische studenten in 1919 verdwenen, zijn door een onbekende aan ministerpresident Goering toegezonden VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS VRIJDAG 13 OCTOBER 1933 NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 10 Professor Jules Persfjn overleden. RUksdagbrand gereconstrueerd. Zuiderzeesteunwet wekt der (UNITED PRESS) verder KAAPSTAD, 12 Oct. (V. D.) Generaal Smuts en Hertzog hebben belden te Bloemfontein rede voeringen uitgesproken in verband met de fusie hunner partyen. Aan het eind van belde In den eenvoudigen, kundlgen en geestdrif- tlgen Vlaming, dr. Jules PersHn, verliest het katholieke Vlaanderen een zijner beste critici, publicisten en sprekers. van naar De Radio-prijsvraag van het N. C. C.l wel kome versterking der kas. TWEE LEGERVLIEGTUIGEN BIJ LIENDEN TEGEN ELKAAR GEBOTST EN TE PLETTER GEVALLEN; VIER DOODEN. Naar een oplossing van het huurvraagstuk? Het autodrama te Roosendaal voor het Arn- hemache Gerechtshof. BERLIJN, 12 Oct. Hedenavond te 20 uur heeft de eerste gerechtelljke plaatsopneming inzake het proces betreffende den brand in het Ryks daggebouw plaats gehad, die door meer plaats opnemingen in de eerstvolgende dagen zal wor den gevolgd. Vandaag ging het er om, de waarde avond. Slechts een gaskandelaber geeft nog een zwak licht. 8AARBRUCKEN, 12 Oct. (V. D.) De lande lijke commissie van de Centrumpartij in het Saargebied heeft heden besloten tot ontbin ding der partij. De partij zal in het Deutsche Front worden opgenomen. elf de Belangrijke vermindering der werkloosheid by de K. S. W. te NQverdaL Stand op Vrijdag uur van.: 761 Vorige stand ISUS. De „Heimatschutz" toegetreden tot het Vader landsche Front, Starhemberg plaatsvervangend leider. het het BANQKOK, 12 Oct. (Reuter). Twee regimen ten zijn aan het muiten geslagen en hebben zich meester gemaakt van het vliegveld Don Muang. De staat van beleg is afgekondlgd. De troepen van de provincie hebben schoten ge wisseld met de troepen, die in de hoofdstad gelegerd liggen. De koninklijke familie is op het oogenblik te Huahln. In Bangkok is alles rustig. Geen nachtarbeid voor bakken; de Tweede Kamer aanvaardde de Wijziging der Arbeids wet. BRUSSEL, 12 Oct. (V.D.) Naar in politieke kringen verluidt, heeft de Belgische minister van Bultenlandsche Zaken Hijmans het plan, binnenkort af te treden. Als zijn opvolger wordt Jaspar genoemd. Ex-keizerin Zita In Boedapest. Treedt de Belgische minister van BuitenL Za ken Hymans aft Politieke eenheid in Zuid-Afrika. Hertzog lei der af. PHILADELPHIA, 12 Oct. De politie heeft een 24-tal personen gearresteerd bjj een inval in het hoofdkwartier van de khaki-hemden in Amerika. Veertig geweren, ammunitie, messen, ploertendooders en andere wapens werden in beslag genomen. De khaki-hemden zouden het fantastische plan hebben gehad om wapens en ammunitie te stelen van het 3e regiment Infanterie, om dan naar Washington op te rukken en presi dent Roosevelt tot dictator van Amerika ult te roepen. Dg nationale commandant van deze khaki- hemden, A. Smith, werd gearresteerd, maar wist later weer te ontkomen, door uit een raam te springen. Deze commandant werd door de overheid niet serieus genomen met zijn streven om een anti-communlstische vereenlging te or- ganlseeren. Oa. had hij te kennen gegeven in staat te zijn anderhalf millloen menschen bfj elkaar te kunnen trommelen, die aan den marsch naar Washington zouden willen deel nemen. Zooals onze legers weten heeft men bij Egmond de oude fundamenten „Slot op den Hoef" blootgelegd. Voor bijzonderheden verwijzen wij beschrijvend artikel elders in dit blad ANTWERPEN. 12 October. (V. D.) Sedert een paar dagen werd de bekende letterkundige en criticus prof. dr. Jules PersUn, OJn. leeraar aan de hoogeschool van Gent vermist. Hij had Dins dagmiddag JJ. blootshoofds en op pantoffels zijn woning te Broekhem bij Antwerpen verlaten en was sedertdien niet meer teruggekeerd. Heden (Donderdag) heeft men zijn Ujk op- gevlscht uit den vijver van zijn tuin. Dr. Jules Persyn werd in 1878 te Wachtebeke (West.Vlaanderen) geboren. HU schreef o.a. critlsche werken over de Nederlandsche schrij vers dr. Schaepman, V. Deyssel en verder over Vlaamsche letterkunde en Noorsche literatuur, o.a. een boek „Hendrik Ibsen”. Hjj was vader van 13 kinderen, van wie het jongste pas 2K jaar oud is. Geen rentedragend voorschot aan de N.V. Thenno-Chemische Fabrieken te Bergum. et spannende spel tusschen Sovjet- Rusland en Japan, waarvan het bezit van den Oost-Chineeschen Spoorweg de Inzet is. heeft dezer dagen een verontrustende wending genomen. Practisch is het bezit van dezen spoorweg, die voor Sovjet-Rusland zoo wel uit economisch als uit strategisch oogpunt belangrljker is dan voor Japan, omdat Sovjet- Rusland behalve deze directe verbindingslijn met Wladiwostok, alleen maar de veel langere en een omweg makende taans-Slberlsche spoor lijn heeft, terwijl Japan, alias Mandsjoe-kwo. over verschillende parallel-lijnen beschikt, reeds in handen der Japanners. Rechtens echter nog niet. Het is dus eigenlijk het bezitsrecht en niet zoozeer het bezit zelve, dat Sovjet-Rusland bij de vastgeloopen onderhandellngen te Tokio voor een zoo hoog mogelijken prijs heeft trach ten te verkoopen. Tijdens deze onderhandelln gen hebben zich tal van wrijvingen voorgedaan tusschen de Russische en de Mandsjoekwo’scbe autoriteiten, welke gezamenlijk het beheer over den spoorweg voeren. WH herinneren slechts aan de wederzjjdscbe inbeslagnemingen van rollend materieel en de daarop gevolgde nota- wlsseüngen. aan de arrestatie van verschillende Sovjet-ambtenaren en het stopzetten van het vervoer aan de grens van Mandsjoekwo. Rus land beweerde, dat deze conflicten op aanstich ten van Japan werden geprovoceerd om daar door den vraagprijs voor den spoorweg te druk ken. Japan wees echter alle verantwoordelijkheid voor de maatregelen, door de autoriteiten van Mandjoekwo genomen, categorisch van de hand, zich beroepend op de fictie, dat deze als vol komen zelfstandige en onafhankelijke instantie uitsluitend op eigen gelegenheid en eigen ver antwoording handelden. Deze voorstelling van zaken maakte niet den minsten Indruk op de Sovjet en zij bleef haar protesten over het hoofd van Mandsjoekwo. dat zij als een wllloo- zen vazalstaat van Japan beschouwt, recht streeks richten aan het adres van de Japanse* regeering te Tokio. Om die protesten wat kracht bij te zetten concentreerde zU een aan zienlijke legermacht aan de grenzen van Mandsjoekwo. Japan, dat bij verdrag de ver plichting op zich genomen heeft de veiligheid van de republiek Mandsjoekwo zelfs militair te waarborgen, wond zich over deze „bedreiging" ernstig op. Het werd duidelijk, dat het uit machteloosheid lankmoedige Rusland eindelijk ervoor begon te bedanken alles over zijn kant te laten gaan, nu het zijn Westgrenzen in Europa beveiligd wist door een sluitend snoer van non- agresslepacten. In hoeverre wij met „groot doenerij'’ dan wel met een wezenlijke bereidheid tot het aanvaarden van een geweldig conflict aan de zijde van ^vjet-Rusiand te doen heb ben. zal de toekomst moeten leeren. is de veronderstelling, dat zjj zich aan de zijde van Sovjet-Rusland zouden scharen, niet be paald vermetel. Het is waarschijnlijk ook op grond van deze overwegingen, dat Rusland thans den durf heeft gehad een aantal zware troeven op tafel open te leggen in den vorm van geheime en vertrouwelyke Japansche documen ten. waaruit blijken zou, dat Japan op slink- sche wijze den Oost-Chineeschen spoorweg, dien Mandsjoekwo niet koopen wil, te nemen Het heeft daardoor zijn Jipanschen tegenspeler woedend gemaakt, en de gespannen verhouding angstwekkend opgevoerd. De regeering te Tokio beweert thans, dat deze troeven valsch zijn, en elscht. dat zij zullen worden teruggenomen en dat Sovjet-Rusland zijn excuses zal aanbieden. Het ziet er niet naar uit, dat Moskou daartoe veel lust zal gevoelen. Valsch of niet valsch, in leder geval wordt er in het Verre Oosten zoowel van Japansche als van Russische zijde gevaarlijk hoog gespeeld. De waarschuwing van den hoofdredacteur der Italiaansche „Tribune". Forges Davanzati. welke wij gisteren memoreer de, vindt in de feiten rechtvaardiging. In de Pacific hangt het stormsein uit: „Weest op Uw hoede". De toepassing verbittering. ANTWERPEN. 12 Oct. (V.D.) De staking in het scheepsherstelbedrijf, die vandaag is in gegaan, is thans algemeen. Er wordt naar schatting door 1500 arbeiders gestaakt. Opperwachtmeester Buwert geeft vervolgens aan, hoe hij op het voorlaatste venster heeft geschoten, waar de fakkeldrager was blijven stilstaan. Dan wordt de oprit weder ontruimd en met een stopwatch worden de tijden vast gesteld, die de van verschillende zijden komen de voertuigen noodig hadden. De fotografen zijn daarbij voortdurend in actie en leggen met bliksemllchtopnamen de verschillende momen ten vast. Daarna begeven de aanwezigen zich naar portaal 2 in de Slmsonstrasse. Ook de verdach ten worden daarheen geleid. Getuige inge nieur Boguhn loopt als op den bewusten avond langs het huis en beschrijft de gestalte van den forschgebouwden man en in welke richting hij is weggeijld in de richting van de Bieges- s&ule. Daarna Is de plaatsopneming van heden ge ëindigd. De verdachten worden in drie geslo ten gevangeniswagens, die in de Slmsonstrasse gereed staan, naar de gevangenis teruggebracht. De president van den senaat. Dn Bünger, zal zoo mogelijk reeds in de zitting van Vrij dag een uiteenzetting geven van de resultaten dezer gerechtelljke plaatsopneming. HUSUM. 12 Oct. CV,. Dl De zware Noord- westerstonn. die lang^ de Sleeswjjk-Holstein- sche westkust gewoed heeft, heeft vele arbei ders in levensgevaar gebracht. Een trein met arbeiders, die over een djjk reed, kon niet ver der komen en bleef staan Golven sloegen voortdurend qyer den trein, die heen en weer slingerde. Tijdens den «term was het niet mogeljjk de arbeiders te hulp te komen. Door het water werd ook het- vuur in de locomotief gebluscht, zoodat (Jeze evenmin kon functlon- neeren. Met veel moeité gelukte het eenlgen zwaren locomotieven over de diep onder water staande rails b(j den bedreigden trein te ko men en hem naar bet vasteland terug te bren gen. Te Dagebuell is een motorzeilschip door den storm over de steenen beschoeiing over den djjk geslagen. Menschenlevens zijn niet te betreuren. GENèVE, 12 Oct. De vertrouwelyke bespre kingen. die vandaag aan verschillende kanten te Genève worden gehouden, zijn voor een groot deA gewijd aan ontwapening in de lucht, waar bij men op tal van moeilijkheden stuit. Enge land blijft bezwaar maken tegen afschaffing van bombardementsvliegtuigen, doch het voor naamste probleem biyit de bewapening in de lucht die door Duitschland geelscht wordt Niet slechts Frankrijk en Amerika, doch vooral Enge land toont zich niet tot toegeven bereid. Naar verluidt zou men, na het onderhoud van Na- dolny met Paul-Boncour en Sir John Simon, Duitschland verschillende concessies hebben gedaan, doch niet op het gebied van de lucht bewapening. Nadolny zou Inmiddels weer naar Beriyn zyn ontboden, om rapport uit te brengen. WEENEN, 12 Oct. (Reuter) Bonds kanselier Dr. Dollfuss heeft met den bende leider van de „Heimatschutz”. Starhem berg, een langdurig onderhoud gehad, waar in Dollfuss als leider van het Vaderlandsche Front kennis nam van de toetreding van de geheele „Heimatschutz" tot het Va derlandsche Front. De Bondslelder heeft Starhemberg benoemd tot zyn plaatsvervan ger als leider van het Vaderlandsche Front. De ..Evening Standard” bericht van een per soonlijk 'ingrijpen van Mussolini, die bezorgd zou zyn ovèr een eventueel plan van Amerika. Frankryk en Engeland tot het voorleggen van een volkomen uitgewerkt systeem aan Duitach- land. vaarby Duitschland voor de keuze zou worden gesteld, te aanvaarden of te verwerpen. Mussolini zou de Engelsche en Fransche am bassadeurs te ROme hebben verzocht, moeite te doen om een uitweg te vinden. De staatsraad die byeen was van half 's morgens tot 7 uur 's avonds besprak kwestie der verzekering van de in den stryd tegen de werkloosheid tot nu toe geboekte successen, zoomede de kwestie der voorberei ding van verdere werkverschaffingsmaatrege- ien in het volgend voorjaar. Goering resumeerde het resultaat der zit ting en kondigde aan, dat de behandelde pro blemen binnenkort te Beriyn verder zullen worden besproken. BERLIJN, 12 zOct. De offlcleele Pruisische persdienst deelt mede: Nadat de Pruisische staatsraad in een werk bijeenkomst op 10 en 11 October in het Prui sische staatsmlnlsterie te Beriyn de kwestie van de toekomstige uitbreiding van de ge- vergaderingen werd een opmerkelyke, byna eensluidende motie aangenomen, waarin tot uiting gebracht werd, dat de aanhankeiykheld jegens het land voorging by die aan de partij Smuts veroordeelde in zyn redevoering de vor ming van een .jassenblok”. Hertzog liet for meel het leiderschap van de nationalistische party varen, zeggende dat hy zich beschouwd als vry van betrekkingen of plichten jegens de party. Belde sprekers werden uitbundig toe gejuicht. BOEDAPEST, 12 Oct. CV. D.) Ex-keizerin Zita is gisteren alhier uit Rome aangekomen. In haar hotel heeft zy een deputatie van mo narchisten onder leiding van hertog Hohenberg ontvangen. De ex-keizerin verleende audiëntie aan 75 monarchistische aristocraten, die haar in de volgorde van hun rang werden voorgesteld vol gens het strenge ceremonieel van bet voorma lige Weensche I^absburgsche hof. Als reden voor het bezoek van ex-keizerin Zita aan Rome wordt het Heilig Jaar genoemd. De r-langdurige gedachtenwisseling met Mussolini en het bezoek aan het Italiaansche koningspaar wyst echter ook op een politieke beteekenls van het bezoek. yr-weker is. dat al heen Sovjet-Rusland thans de handen in Europa vry ge- ^-*kregen, het zich wel tweemaal zal bedenken, alvorens een Intrigeerenden Ja- panschen tegenstander in het gele nekvel te pakken. Een oorlog met Japan biedt Rusland weinig kansen, daar het zyn troepen langs den éénen Trans-Sioerlschen spoorweg over een enorm étappe-gebied zou moeten ver voeren en fourageeren. terwyi Japan met man en macht maar over de Japansche Zee behoeft te springen om in het hart van het eventueele gevechtsterrein te belanden Naast deze mlll- tair-technische bezwaren staan echter ook overwegingen, welke Sovjet-Rusland moed ge wen- Een eventueele oorlog in het Verre Oosten zou niet beperkt kunnen blyven tot Sovjet- Rusland eenerzyds en Japan-Mandsjoekwo anderzyds. De Vereenigde Staten en Engeland, alsmede de andere mogendheden, die vitale be langen in het Pacific-gebied hebben, zouden zich er moeilijk buiten kunnen houden, en waar hun belangen evenzeer als die van Sovjet-Rus land door het expansie-behoevende en moord dadig concurreerende Japan bedreigd worden. Nader seint United Press, dat de khaki- hemden van plan waren, alle communiste in de arme wyken van Philadelphia neer te schie ten. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tghfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Een politie-beambte klimt door het onder stuk van het linker venster in het restauratie- vertrek naar binnen, eerst zonder fakkel. De man is voor alle betrokkenen zeer duldeiyk zichtbaar. Dan wordt een fakkel aangestoken. De beambte klimt dan met den fakkel door het raam. Getuige Ploeter slaat dit gade van zyn plaats beneden aan den oprit, evenals op den avond van den brand, terwyi getuige Tha ler op den oprit staat. Naast Thaler staat opperwachtmeester Buwert. De beide laatste getuigen geven nauwkeurig aan, hoe zy het llchtschynsel hebben gevolgd. De fakkeldrager heeft zich Intusschen naar de geiykstraatsche verdieping begeven. Door de melkglasrulten ziet men duidelyk het schynsel van den fakkel, die zich door de benedenvertrekken beweegt. £taat van beleg te Bangkok. De bezuiniging op de keuringsdiensten voor waren; mededeelingen van minister Slotemaker in de Tweede Kamer. meenteiyke autonomie breedvoerig besproken had, vond onder voorzitterschap van minister president Goering de tweede groote staats- raadzltting te Potsdamm plaats op 12 October onder deelneming van het geheele staats ministerie en de als gasten verschenen Ryks ministers Schwerin v. Krogisk en Seldte. vast te stellen van de verklaring van den getuige Thaler, letterzetter, die met groote zekerheid on der eede heeft verklaard, dat hy heeft gezien, hoe twee personen door het vernielde venster van het restauratievertrek in het Ryksdagge- bouw zyn binnengeklommen. In de nabyheid van het Ryksdaggebouw had den zich reeds vóór 19 uur vele duizenden ver zameld. om iets van de gebeurtenissen te kunnen zien. De afzetting is echter buitengewoon streng. De rondom het gebouw opgestelde polltiecor- dons maken het onmogeiyk, het gebouw te na deren. Talryke politle-agenten foullleeren de genen, die, voorzien van een bewijs, de afslui ting mogen passeeren. De Hermann Goerlng- straat is voor het verkeer afgesloten. Hier kun nen alleen de leden van den Senaat en degenen, die onmlddeliyk by het proces betrokken zyn, passeeren. Hier worden ook de verdachten in het gebouw gebracht. De Königsplatz voor den Rijksdag wordt slechte door enkele lampen ver licht. Kort nadat op het bordes de eerste getui gen zyn aangekomen; arriveerden precies te 8 uur ook degenen, die onmlddeliyk by het pro ces betrokken zyn: de rechters onder leiding van den president dr. Bünger, de beide ver tegenwoordigers van het openbaar ministerie, de deskundigen, de verdedigers eri de tolken, verder de gedagvaarde ooggetuigen Ploeter en Thaler, de echtparen Kuhl en Freudenberg, opperwachtmeester Buwert, wachtmeester Poeschel en getuige Boguhn. Tegelijkertijd wor den uit het Ryksdaggebouw ook onder politie bewaking de verdachten naar buiten gebracht: Van der Lubbe, Torgler, Popof en Tanef. Dl- mitrof, die zooals bekend tot nader order van de behandeling is uitgesloten, biyft in de ge vangenis. De eigeniyke plaatsopneming begint er mede, dat men zich begeeft naar het einde van den rechtschen oprit aan de Slmsonstrasse, waar- by de verdachten worden meegevoerd. Intusschen is voor het Ryksdaggebouw zoo wel als in het gebouw dezelfde verlichting als op den avond van den brand aangebracht. De verdachten staan thans aan $et beneden einde van den oprit in een ry naast elkaar, bewaakt door twee politle-agenten. Torgler, Popof en Tanof volgen met belangstelling de gebeurtenissen, terwyi het hoofd van Van der Lubbe zooals gewooniyk diep op zyn borst is gezonken. De getuige Ploeter neemt dan <de plaats in, waar hy het Inklimmen van den brandstichter heeft gezien en toont, hoe hy opperwachtmeester Buwert zyn mededeellng deed. Dan slaat Buwert denzelfden weg in, die hy op den avond van den 'brand heeft ge nomen. Ook getuige Thaler wyst den weg, die hy in de Slmsonstrasse, de hoek omslaande, beeft genomen. De groote booglamp, die den Koenigsplatz verlicht, wordt dan gedoofd om de verlichting geiyk te maken aan die van den bewusten i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1