ONS BLAD Onze partij stelt zich met beslistheid te tegen eiken vorm van dictatuur De Katholieken kunnen rustig zijn, doch iedere rust zonder waak zaamheid is een gevaar weer Een dictatoriale regeeringsvorm een gevaar-voor gezag en vrijheid beide Zóó alleen wordt ge voerd een waarachtig vaderlandsche politiek en kan Nederland zich zelf blijven! ONS PROGRAM 1933 MOET WORDEN UITGEVOERD i t GOD GEZAG - VRIJHEID Het Partij secretariaat te ’s-Gravenhage In eigen gelederen wordt geen halfslachtigheid geduld Mr. C. Goteling, voorzitter der R. K. Staatspartij welke .1 op elk Een economisch beleid, met name een handelspolitiek, op den landbouw, de tandel ook in de tegen- Het Bestuur der R.K. Staatspartij: C. GOSELING, Voorzitter. FRANS TEULINGS, Secretaris. De Voorzitter van den Partijraad AALBERSE Nadat de taak voor den eerstkomenden tijd aldus is afgebakend, kan de partijleiding geen verzwakking of halfslachtigheid dulden. Handhaving van het gezag, dat met beleidvolle kracht elk optreden in woord en daad onderdrukt zoo dit een aan randing beteekent van onze grondwettelijke instellingen, in het bijzonder voor de positie van ons nationale Koningschap. ter hand genomen verwildering en hand werkt. Aanvulling der regeling inzake het cumuleeren van inkomsten uit openbare ambten, met name in dier voege, dat- aansluiting wordt verkregen tusschen de regeling in het Rijk, de gebiedsdeelen Overzee, en Provin ciën en Gemeenten, en dat voor die pen sioenen, welke in feite het karakter van wachtgeld dragen, ook een daarmede over eenkomende regeling wordt getroffen. Tegengaan van elke niet be slist noodzakelijke gelijktij dige vervulling van ambten. ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40a p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Een maatschappelijke opbouw, die naar de wijze inzichten, ontvouwd in de encycliek „Quadragesimo Anno”, de hui dige individualistische wanorde beëindigt en een orde in het leven roept, welke voor goed den klassenstrijd terzijde stelt, den overbelasten Staat verlicht en den beroeps- standen hun plaats geeft in een corporatieve maatschappij. name een welke met het o< nijverheid en den MAANDAG 16 OCTOBER 1933 Beveiliging van de Christelijke grondslagen van ons volksleven, door een krachtige ge zinspolitiek, welke tot uiting behoort te komen in belasting- en schoolgeldregelin- gen, welke rekening houden met de gezins grootte; in een verbod van den arbeid van gehuwde vrouwen niet-kostwinsters; in de normen voor steun aan de door werkloosheid getroffenen. Daarnaast worde de krachtigste bestrijding i van de openbare zeden van alles wat deze in de Zij moet eischen: sterke aaneen sluiting Daaruit volgt, dat zich buiten het werk -der partij stellen: io. zij, die op eenigerlei wijze zij het formeel binnen het partijverband actie voeren in en door middel van andere organen dan die, welke het partijreglement kent of het Partijbe- stuur aan wijst; 20. zij, die openlijk doen blijken, dat zij hun staatkundig streven grondtn op eenige andere beweging al dan niet in den vorm eener partijorganisatie. Natuurlijk beteekent dit niet doodende ge lijkschakeling of het onderdrukken van opbou wende gedachterfwissèling. Sterke aaneenslui ting is onafwijsbare eisch, voor doelbewust werk, in een zwaren tijd met groote verantwoor delijkheid. Zoo meent de partijleiding haar standpunt tegenover vriend en buitenstaander duidelijk te hebben bepaald. Overtuigd, dat zij grootsch werk te doen heeft, waarbij op dit keerpunt in den tijd de hulp van velen noodig is maar niet minder hun inzicht, dat niet slechts voor het heden, maar ook voor de toekomst moet gearbeid worden, doet zij een beroep op alle Ka tholieke Nederlanders, op mannen en vrouwen van allen stand en rang, op oud, maar vooral ook op jong, om op den grondslag van boven genoemde beginselen maar ook alléén op dien grondslag en met verwijzing naar haar op den voorgrond geschoven programpunten zien aaneen te sluiten ter verdediging en ter hand having van de groote beginselen, welke kunnen worden samengevat in de woorden: GOD, Dien wij als Katholieken wenschen te dienen; GEZAG, 'dat wij gehandhaafd willen zien hoog boven de partijen en verpersoonlijkt in onze Vorstin; VRIJHEID, welke wij tot uitdrukking willen zien gebracht in een gezonden volks invloed, die het gezag schraagt en heel de volksgemeenschap ten goede komt. Steun aan den middenstand in zijn moeilijken strijd, om in de vergroei de maatschappelijke verhoudingen eigen plaats en taak te behouden, mede door het treffen van voorzieningen tegen ontoelaat bare practijken en van maatregelen tot ver lichting van lasten. VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS woordige omstandigheden de volkswelvaart zooveel mogelijk verzekert, zoowel door het binnenlandsch verbruik steeds meer in te stellen op de eigen productie, als door het toepassen van wederkeerigheid bij de regeling der internationale handelsverhou- dingen. Werkbehoud en werkverruiming behooren in elk opzicht voorop te staan, omdat de volkskracht alleen kan worden gered door werk, vooral voor de jeugd. Daartoe strekkende maatregelen mogen niet worden uitgesteld noch vertraagd tot dat in feite een sluitende begrooting is ver- kregen. ewust van haar verantwoordelijkheid tegen tij over God en ons geheele volk, wenscht de leiding der R.K. Staatspartij een woord te spreken tot alle Nederlanders, in het bijzonder tot alle Katholieke Nederlanden. Zij wil, dat ieder wete, hoe zij haar plaats bepaalt in het staat kundig leven in Nederland, en aan welke begin selen zij onvoorwaardelijk zal vasthouden. De Katholieke Partij in Nederland is, wat zij tot dusverre was en wat Schaepman gewild heeft dat zij zou zijn: „Een vrije vereeniging van Katholieke Neder landers, die uiting geven aan hun politieke per soonlijkheid.” Met hem erkent de huidige partijleiding, dat de Katholieken „rustig kunnen zijn”, maar even diep is zij overtuigd van zijn waarschuwing, dat iedere rust zonder waakzaamheid een gevaar is en dat ook het krachtigst bestaan moet worden gehandhaafd. Dit bestaan wil de partij hand haven, niet door een „kerkelijke” partij te zijn, wat zij nooit was, maar door tot grondslag te houden een staatkundig program, dat eigen oorsprong verraadt, eigen kleur toont, eigen karakter draagt. Wat den principiëelen grondslag van d gram betreft: de „geestelijke beweging”, de grondslag moet zijn voor ons handelen gebied des levens en daaraan overtuiging, kracht en stuwing moet geven, is het Katholicisme. Juist met het oog op het staatkundige houdt de Katho lieke Partij onwrikbaar vast aan de groote be ginselen van wijsbegeerte en openbaring over oorsprong en bevoegdheid van het gezag, over wezen en inrichting van den Staat, zooals die zijn ontwikkeld in de encyclieken der Pausen, inzon derheid in „Inynortale Dei” van Paus Leo XIII en in „Ubi arcano Dei” van Paus Pius XI. en voor dezen tijd zeer in het bijzonder wat de taak van den Staat met betrekking tot de maatschap pelijke orde betreft, in de encycliek „Qua dragesimo Anno”. De Katholieke Partij houdt vast aan de altijd door haar beleden waarheid, dat de wettige Over heid met macht bekleed is en gehoorzaamheid kan en moet eischen van allen, omdat haar gezag uit God is. In de lijn van een groote traditie erkent de Katholieke Staatspartij de souvereine rechten van het Huis van Oranje en de eigen taak van het Koningschap, dat zij beschouwt als ons hoogste nationale bezit en welks eigen recht zij wil zien geëerbiedigd. Zij heeft dat altijd gewild en ook metterdaad getoond. Voor de Katholieke Partij is souvereiniteit echter geen absolutisme. Zij beseft, dat de ministerieele verantwoordelijkheid een weldaad is voor de Kroon, die geen werktuig in handen van Ministers is, maar integendeel hun contrdlee- rend geweten. Omdat, zeker in Nederland, de taak der Over heid niet behoorlijk kan worden vervuld zonder gezonden volksinvloed, wil de Katholieke Partij vasthouden aan een vertegenwoordiging des volks. De samenwerking van Overheid en volk, toegepast met wijze beperking, moet verzekeren een goed geordende medezeggenschap en de openbare behandeling der openbare zaak. Juist om deze groote volksgoederen in hun wezenlijke beteekenis te behouden, zullen in practijk en wetgeving de wijzigingen moeten worden ge bracht, waardoor uitwassen worden afgesneden en het waarachtig volksbelang wordt gediend. Een regeeringsvorm echter, waarin elke parle mentaire zelfstandigheid als verzet wordt be schouwd, verwerpt de Katholieke Partij, als volkomen in strijd met de geschiedenis en den aard van ons volk. Zulk een regeeringsvorm is een gevaar voor gezag‘en vrijheid beide. Daarom stelt de Katholieke Partij zich met beslistheid te weer tegen eiken vorm* van dictatuur. Ook in het licht der aan al te velen onbe kende geschiedenis is het aan geen redelijken twijfel onderhevig, dat ondermijning van deze grondslagen onzer staatkundige instellingen slechts kan leiden tot een bloedarme verzwak king zoo niet afgeheele uitschakeling van den heilzamen invloed, welken de Katholieken kunnen en moeten oefenen ten bate van Neder land. Zeer bijzonder in dezen bewogen tijd vordert het landsbelang een zoo krachtig mogelijk steu nen van het zware werk der Regeering. Die steun mag in Nederland nimmer bestaan in een gelijkgeschakeld mede juichen. Hij moet zijn opbouwend en stuwend mede werken. Daar om stelt de partijleiding, in volledige overeen stemming met de fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, thans voorop een aantal maatregelen, die aan het program-1933 con crete uitvoering geven. Voor de verwezenlijking daarvan vraagt zij.de leiding der Regeering en de medewerking van het Parlement. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD “4 y I. u B l I l. 1 Manifest aan Katholiek Nederland -- - r - ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 12 BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Ttldoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar t 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1