ONS BLAD Duitschlands daad verdedigd Genève Duitschland moe H D J o 1 I I 18 Het nieuws van heden I 3 GEHEIM CONSISTORIE Zware ongelukken LANG GENOEG IN DEN HOEK GESTAAN DE BAROMETER WN NEURA TH SPREEKT TOT DE PERS JOH. LAU WERS VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DINSDAG 17 OCTOBER 193B ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Na 13 INDE ging I I oss a man o o DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Amerika’» houding Henderson’s antwoord aan Duitschland Simon’s plan Duitschlands opname Duitschland uit den V olkenbond Versterkte actie aangekondigd f Studentenprotest De dood in de Oekraïne I La De staking bij Ford r r 8 Wat moet er nu ge beuren? Socialistisch succes in Noorwegen Kard. Gasparri bisschop van Velletri Het roode partijcongres te Weenen Z.Em. Kard. Locatelli benoemd tot Camerlengo der H. Kerk Was Mussolini reeds Donderdag ingelicht? Een vast omlynd plan was net klaar! >0 s? Stakingsreferendums in België GROOTHERTOGDOMMEN MECKLENBURG VEREENIGD PAYGLOP3 ALKMAAR Warm waterzakken RIJ l ij e Zestal dooden by een huis- instorting te Rome „Het woord is aan de anderen” „Duitschland kan het niet ver dragen, eeuwig als onder geschikte te worden behandeld” 'I ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 a, ingez. med. 40c p. regel; idem op pfeg één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 „Geen vredeverstoorder” X ^Geen nieuwe eischen” Zes millioen menschen verhongerd? BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Von Neurath N00RD-H0LLANDSCH DAGBLAD •ren verplichting it de len un is kt tl. Z. O De berechting ru de maften.' tenlastelegging voor de eerste troep thans beteekend. Stand 9* Dinsdag war VJri.: 7» Vurige stand: 75» NEW-YORK, 16 Oct. De Fordfabrieken te Chester hebben met 600 arbeiders het werk hervat. 1500 arbeiden staken nog. (United Press) Was Mussolini ree* Donderdag ingelicht ever Doltochtend» plannen? 50 eL OSLO. 16 Oct. Volgens de totdusver bekende verkiezingsresultaten heeft de Arbeiderspartij winst te boeken, terwijl de Boerenpartij achter uitgang vertoont. De nieuwe nat. soc. beweging heeft betrekkelijk weinig opgang gemaakt. (United Press) Genève heeft gebroken. Had het dit enkele Jaren later gedaan dan zou een dergelljk besluit veel bedenkelljker en verontrustender zijn ge weest en zeker noodlottige gevolgen hebben ge had. Van Dultsch standpunt bezien Is de met diepe Innerlijke overtuiging uitgesproken radio rede van Hitler een meesterstuk, dat veel zal bijdragen tot een hechtere aaneensluiting van *t Duitsche volk en dat naar buiten een zuiveren - de werking zal kunnen hebben. Voor dit laat ste zal echter de eerlijke en loyale medewerking der nog in hun wantrouwen jegens Duitschland verstikte mogendheden onontbeerlijk zijn. Ernstig geval van fosf orvergtf Ugtng in Den Haag. De RiJkasniddelen hebben in September SJS mlllloen meer opgebracht dan verleden jaar. Het nieuwe gebouw van den Octrooiraad door Minister Verschuur geopend. I voor ds eelkunde aat, d*t 1 te Vin. isultatie. ntias In rden ge- in di earner j Am- p- m iet nieuwe plan direct hg van de Rjjksweer iensttjjd plaats vindt. ROME. 16 Oct. (VD.) Het verluidt, dat Mussolini reeds Donderdag van het voornemen van Duitschland in kennis was gesteld. Mussolini moet Vrijdag nog getracht hebben Duitschland alhans nog voor den Volkenbond te behouden. Aangekondigd wordt, dat Italië de leden van het vier mogendheden pact en Amerika voor een conferentie zal uitnoodigen. Van Neurath voor do per» ever Dwitachteads uittreden uit den Volkenbond Tegen den voorzitter der 0.8 In hooger be roep wegens opruiing, deselfde straf geëtecht. ROME. 16 Oct. (Reuter) In een van de voorsteden van Rome is een huls Ingestort Een geheele familie werd onder de puinhoopen bedolven. Tot nu toe zijn zes lijken en twee ge wonden geborgen. brutale renende, dieven en heb. ren me de oude elke hjj g loopt proo€ bU antf. 45 K. lel len •en ad. bedrag is geen derzoek i. d. 75^ bevor- ndacht/ vestlgd is vele arm- s heb- :t feit, toetre- hooren ig van id. die t aan- heeft n. dat idelen g van Jen nen our. Voortzetting van het B|jkndacprecca. BQ’ een brand te Batavia werden negentig hal ien vernield. ur- O «ge ver. is alleen pre ven. PARIJS, 16 Oct. (Reuter) Tengevolge van een gas-ontplofflng in de Rue Fer k Moulin rijn twee winkels Ingestort, 15 personen werden gewónd. Verscheidene hunnar zijn ernstig ge wond in het ziekenhuis opgenomen. De brand weer is ter plaatse. wordt gesteld van het welslagen van het con trolesysteem. -Practlsch strekt de contróle rich echter al leen over Duitschland uit, daar dit land alleen In de eerstvolgende jaren aan Ingrijpende be- wapeningsbeperkingen onderworpen zou zijn. De andere mogendheden konden zictT ditex te al len tijde op het niet functlomjeeren dek con tróle of op z.g. Duitsche verd beroepen, om aan hun te ontkomen. De beide vroegere groothertogdommen Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburg-Strelitz zjn tot één land vereenigd. Dit feit werd plechtig herdacht in het gemeentehuis van l'.jqtock. Onze foto vertoont Rijksstadhouder Hildebrand tijdens zijn toespraak. land In staat zou gesteld worden met eere naar Genève terug te keeren, zooals het reeds een maal naar Genève is teruggekeerd, toen Duitsch lands gelijkgerechtigdheid In principe werd er kend, ófwel In rechtstreeksche onderhaKH^ling met Duitschland te treden. Hitler die In zijn radiorede op opvallende wijze Daladler de hand toesteekt, schijnt aan dit laatste de voorkeur te geven, waarschijnlijk omdat hij In de andere methode na de opgedane ervaringen weinig of geen heil ziet. Eén ding dient echter noodza kelijk voorkomen te worden nJ. dat Duitschland zich gaat herbewapenen. Niet alleen zjjn Frank rijk, Amerika, Engeland en Italië het daarover, volgens hun zeggen, hartgrondig eens, maar ook Duitschland verlangt daar niet naar. Hetgeen Hitler als oud-frontsoldaat over den waanzin en de verschrikkingen van een oorlog en over de rampzalige economische gevolgen van een nieu wen bewapeningswedloop heeft gezegd, klonk te overtuigend en te eerlijk, om dit redelijkerwijze in twijfel te mogen trekken. GENUA. 16 Oct. (Reuter Een auto te In *n afgrond van 15 M gestort. Drie van de inzit tenden o.w. het vroegere Kamerlid Ferrari, waren op slag dood, twee anderen werden ge wond. INNSBRUECK. 16 Oct. (V. D.) Ook aan de universltelt hebben nat.-soc. studenten een groot aantal rookbommen in het gebouw ge worpen. waardoor dit geheel in een dichten ne vel werd gehuld. Het betreft een protest tegen de pensionneering van nat.-soc. professoren. Wanneer deze demonstraties rich mochten herhalen, zal de regeerlng de Oostenrijksche unlyersltelten voor onbepaalden tijd sluiten. Neurath te con- stateeren, dat dit geen nieuwe eischen waren. GIBRALTAR, 16 Oct. (Reuter) Aan boord van den Brltschen kruiser ..Resolution" is hedenmid dag door onbekende oorzaak brand uitgebro ken, welke na 20 minuten werd gebluscht. De schade is onbekend. Onze Romelnsche correspondent telefoneert ons d.d. gisteren: Hedenochtend heeft Z. H. de Paus een Ge heim Consistorie gehouden, waarbij aanwezig waren de Kardinalen Pignatelli. Bogglani. Blsletl, Laurl, Pacelli, Serafinl, Laurentl, Sin cere, Pietro Gaspart! en Enrico Gasparri, Le- picler, Marchetti Selvaggiani. Dolci. Fuma- sonl Biondi. Sbarrettl, Verde. Locatelli. Ca- potostl, Segura y Saenz,’ Rossi en Ehrle. Na een toespraak van den H. Vader, die niet ballend werd gemaakt, las Z. Em. Kardinaal Ldwehti- de acted dar heiligverklaringen van de Gelukzaligen Bernadette Soubirous en Thou- ret voor, waarna de kardinalen hun „placet" uitspraken voor de plechtige Heiligverklaring. Het ambt van Camerlengo der H. Kerk werd overgenomen door Z. Em. Kardinaal Locatelli. terwijl de Bisschopszetel van Velletrl. die door den dood van Kard. Cerretti vacant was, wordt ingenomen door Z. Em. Kard. Enrico Gasparri. BRUSSEL. 16 Oct. (VB.) Het referendum der Belgische mijnwerkers inzake een algemeene staking, voor het geval de loonovereenkomst zou worden opgezegd, heeft tot resultaat gehad dat in de Industriegebieden van Bergen en Char leroi een meerderheid van 80 tot 90 pCt. zich vóór staking heeft uitgesproken. WEENEN. 16 Oct. (V. D.) Het congres del* sociaal-democraten heeft vandaag een resolu tie aangenomen, waarin geëischt wordt de wederbijeenroeplng van het parlement; bet her stel van de coalltle-vrijheid en de vrijheid van vergaderen en drukpers voor alle democratische partijen, alsmede de ontbinding en ontwapening der fascistische formaties. De partij kondigt een versterkte activiteit aan. GENèVE. 16 Oct. (V.D.). De hoofdcommissie der Ontwapeningsconferentie heeft Maandag met algemeene stemmen besloten de bijeenkomst te verdagen tot 26 October. De reeds gemelde tekst van de nota van Hen derson aan den Dultschen minister van Bul tenlandsche Zaken werd eveneens zonder wij ziging door de hoofdcommissie aangenomen, met algemeene stemmen en zonder verder debat. Het W B meldt nog, dat Polen. Turkije. Rus land en Hongarije eerst bezwaren opperden, omdat zij den tekst niet hadden kunnen be- studeeren. WASHINGTON, 16 Oct. (V. D.) Uit regee- ringskringen verluidt, dat president Roosevelt vastbesloten Is de Vereenlgde Staten af te hou den van Europeesche politieke verwikkelingen. Norman Davis zal opdracht krijgen, de samen werking met de Europeesche staatslieden tot ontwapenlngskwesties te beperken en alle po litieke kwesties te vermijden. Roosevelt staat op het standpunt, dat de Europeesche regee- ringen den volgenden stap zullen moeten ne men en dat de Amerikaansche regeering de rol van geïnteresseerden en afwachtenden waar nemer op zich moet nemen. n l. het feit, dat Frankrijk alleen meer stukken geschut bezit dan Duitschland machinege weren. meer machinegeweren dan Duitschland geweren en dat Duitschland ondanks zijn cen trale ligging over geen enkel middel beschikt, om rich te verdedigen tegen de in Frankrijk en de landen van zUn bondgenooten bij duizenden gereedstaande tanks en bombardementsvlieg tuigen. Kan het de bedoeling van een verdrag Inzake algemeene ontwapening zijn een met de levensbehoeften van een groot volk In strijd zijnden toestand te verlengen? e Duitsche bultenlandsche politiek van de I Nazi's is, behalve die, welke zij tegenover Oostenrijk voeren, een consequente en krachtige voortzetting van die van Brüning. De elsch van niet alleen prlnclpieele, fnaar ook practische gelijkgerechtigdheid Is volkomen ge rechtvaardigd, even gerechtvaardigd als het na tuurlijke verlangen naar de mogelijkheid van zelfverdediging. De verblindheid der overwin naars na den wereldoorlog heeft veertien jaar lang verhinderd, dat deze elementaire rechten van Duitschland werden erkend. Zooals wij reeds bij herhaling schreven, hebben de vroegere ge allieerden en vooral Frankrijk het uitsluitend aan zichzelf en aan hun politiek jegens Duitsch land te wijten, dat het natlonaal-socialisme er een zoo grooten, allesoverweldlgenden opgang heeft gemaakt. Door Duitschland bij voortduring klein te willen houden, Is *t thans groot gewor den. Deze realiteit kan niet meer worden ontkend en hoe eerder de mogendheden zich aan den ge- wljzlgden toestand aanpassen, hoe beter het voor Europa en voor de heele wereld zal zijn. Op welke wijze dit zal faioeten gebeuren, is nu nog niet helder te zien. Voorloopig lijken er slechts twee dingen mogelijk. Ofwel een begin te maken l met werkelijke ontwapening, waardoor Duitsch- GENEVE, 16 October (W.B.) De president der Ontwapeningsconferentie Henderson neeft aan den Dultschen minister van Bultenlandsche Zaken. Von Neurath, het volgende antwoord ge geven Ik heb aan de hoofdcommissie mededeeling gedaan van het telegram Uwer Excellentie, dat het besluit der Duitsche regeerlng aankondlgt, zich te zullen onthouden van iedere medewer king aan de conferentie en de oorzaken voor dit besluit opsomt. De DUltsche regeerlng heeft dèzetT maatre gel precies op het moment genomen, dat het bu reau juist had besloten, de ho< c n vast omlijnd program voor te leggen. Dit pro gram. dat binnen een ban -n i 1 ter u oc- ring zou komen, stelde, mede In verband met de besluiten, waaraan ook Duitschland deel had. de verwerkelijking der vermindering van de bewa pening vast en wel op een wijze, die overeen komt met de ontwerpen, die naar de hoofdcom missie zjjn gestuurd. Dit program beveiligde ook met geëvenredlgd maatregelen de rechtsgelijk heid, die de Duitsche Rjjksregeerlng steeds aan de spitse barer eischen gesteld heeft. Onder deze omstandigheden doet het mij leed, dat uwe regeerlng dit beslissend besluit om re denen heeft getroffen, die Ik niet als steekhou dend kan beschouwen. w.g AARTHUR HENDERSON Tegenover pogingen ons voor te stellen als vredeverstoorder, moet ik met alle beslistheid wijzen op bet doel der Cjptwapenlngsconferen- tle. Het doel Is in de eerete plaats een aoc ver mogeljjke vermindering van het bewape- nlngsnlveau der wereld en het bewapenlngs- evenwicht tusschen de reeds ontwapende sta ten. Ik behoef de ondraaglijke onvelligheic waarin Duitschland zich bevindt, niet te noe- fhen. Het te voldoende een voorbeeld te geven. mber 1. C M». iden tot reen eing nhsie tot leeft eea voigen. even do* grimshnW- lelden te *sa-No£ 31 Octo. Wannegr de ook volgens ter hand te nemen wijzig in een militie met korten i dan is dat niet een concessie aan Duitschland. maar een concessie van Duitschland aan de andere mogendheden. De 100.800 man tellende Rjjksweer welke zou worden vervangen door het dubbele aantal manschappen met korten dienst tijd, Is toch een verdere verzwakking van on ze minimale legerkracht, te meer daar zelfs de ons thans toegestane wapens van Versailles slechts voor de telkens In dienst zijnde 200 000 man, doch niet voor de uit dienst komende manschappen zouden worden toegestaan. Duitschland zou dus 200.000 geweren In han den hebben tegenover de Franschen ongeveer 8 mlllloen Spr. noemt het een smaad. Indien deze tweede ontwapening van Duitschland zou worden gemotiveerd met de leuze van .herbe wapening” van Duitschland. Heeft men het werkelijk voor mogelijk gehou den, dat de Duitsche regeering genoegen zou kunnen nemen met de gedachte aan een proef tijd. een gedachte, welke op zich zelf reeds een diffameering beteekent en waarvan de motivee- ring een beleedigende belastering der Duitsche regeerlng en een volkomen ongemotiveerde ver dachtmaking van haar politieke bedoelingen be teekent? •- Het motief is de z. g. in gevaar brenging van den vrede in Europa door het nieuwe Duitsch land. Wie kan zich verstouten de herhaalde, door zeer grooten ernst en zeer diep verant woordelijkheidsgevoel gedragen vredesmamfesta- tles van onzen kanselier Adolf Hitler In twij fel te trekken? Alle pogingen, het gebrek aan eigen wil om te ontwapenen met verwijlen te gen Duitschland te maskeeren. zjjn vergeefsch. Wij hebben met onze beslissing gewacht tot het laatste oogenblik. Onze delegatie te Genève heeft de rede van Sir John Simon afgewacht. Deze heeft ons niets anders dan nieuwe teleur stelling gebracht. Het antwoord op de vraag, wat moet nu ge beuren, is niet aan Duitschland, doch aan de andere mogendheden. Deze hebben thans bet woord. De anderen hebben het toekomstige lot van den Volkenbond in handen. De hoogbewa- pende staten hebben een hunner elementaire bondsverplichtlngen geschonden. Duitschland zal natuurlijk op ieder oogenblik ernstige ont wapeningsvoorstellen bestudeeren en ook verder bereid blijven op de basis van rechtsgelijkheid te onderhandelen over zjjn toekomstig wape- ningsreglem. Ernstige engetakken; sestal doeden te Rome. Gisterochtend werd een Geheten Consistorie gehouden. Kard. Locatelli benoemd tot Camer- lengo der H. Kerk, Neurath schetste vervolgens, dat het door Simon Zaterdag te Genève voorgestelde nieu we plan beteekent: De overigens niet definitief vastgestelde ontwapening ón krachtigst bewa pende staten zal nog vier jaren worden uitge steld. doch zal ook voor de latere periode geens zins bindend zijn, aangezien zij afhankelijk De minister besprak vervolgens de bewering van Simon, dat Duitschland nieuwe eischen. die boven de vroegere uitgingen, heeft ge steld. Dezé bewering heeft de feiten tegen zich. Het betreft hier den Inhoud van zijn in structie naar Londen van 6 October. HU heeft nimmer iets anders gezegd dan wat in de in structie heeft gestaan. Ik heb er In deze instructie den nadruk op gelegd, dat de basis van'ons standpunt is: onze aanspraak op rechtsgelijkheid. Wij hielden vast aan het Engelsche plan en aan een duur van vijf jaren, verwierpen de gedachte van een proeftijd en persisteerden er bij. dat ne verwezenlijking van onze rechtsgelijkheid niet pas na jaren, doch direct zou moeten intreden Wij waren bereid de wijziging van de Rijksweei In een leger met korten diensttijd direct ter hand te nemen. Welke bewapening dit leger zou moeten hebben, zou evenwel pas kunnen worden vastgesteld wanneer bekend was. welke concrete ontwapeningsmaatregelen ten aanzien van het oorlogsmateriaal door de sterkst be wapende staten zouden worden genomen. Wf hebben geen enkel verbod van een wapen als te Ingrijpend van de hand gewezen, indien bet slechts in alle staten op dezelfde wijze wero toegepast. Wij waren zelfs bereid af te zien van de wapens, welker vernietiging binnen een bepaalden termijn de sterkst bewapende staten op zich zouden nemen en waarvan het verdere gebruik internationaal zou worden verboden WIJ stelden er prijs op spoedig te vernemen welke soorten wapens zouden worden verboden en vernietigd. Uit het principe der rechtsge lijkheid volgt, dat de wapens, welke allen lan den zouden worden toegestaan, doch die nume riek zouden worden gereduceerd, ook voor Duitschland reeds van het begin der conventie af moesten worden toegelaten, waarbij wij be reid waren, met ons te laten praten over de hoeveelheid dezer wapens. Met beslistheid wenschte BERLIJN, 15 Oct. (V. D.) Uit Warschau wordt gemeld, dat In de Russische Oekraïne bekend Is geworden, dat In den tijd van Ja nuari tot Augustus van dit jaar in de Oekraï ne zes mlllloen menschen d$n hongerdood zou den zijn gestorven, dat te ongeveer 15 pCt. van alle Inwoners van Sovjet-Rusland Voorts zou den In denzelfden tijd ongeveer negen mlllloen hongerende boeren hun dorpen hebben verla ten en op zoek naar voedsel naar andere gebie den in de Sovjet-Unie zijn getrokken. Eenige districten, zooals Winnica en Tschernigow zou den hierdoor bijna geheel ontvolkt worden. De Sovjet-regeering te Moskou heeft een bij zondere afdeeling voor de kolonisatie in het le ven geroepen, welke tot taak heeft, deze ont volkte gebieden in de Oekraïne te kolonteee- ren. De met algemeene stemmen goedgekeurde toelating van .Duitschland tot den Volkenbond In het najaar van 1926 kon, met het oog op de daaraan voorafgegane officleele mededeeling van den Raad in zake de Duitsche rechtsgelijk heid, politiek niet anders worden beschouwd dan als de plechtige toezegging van alle In den Volkenbond vertegenwoordigde regeerïngen, dat zij van toen af aan in het bizonder hun politiek in de ontwapenlngskwestle zouden opbouwen op de basis der Duitsche rechtsgelijkheid. Hoe sterker zich In den loop der jaren de politieke tegenstand tegen de ten uitvoerlegging der al gemeene -ontwapening deed gevoelen, des te duidelijker werd van Duitsche zijde de waar schuwing uitgesproken, dat het lot van den Volkenbond bezegeld zou zijn, wanneer hij bij zijn taak, de algemeene ontwapening en daar mede het herstel der rechtsgelijkheid ten uit voer te leggen, zou falen. Tenslotte trok Duitschland zich in den zomer van het vorige jaar van de Ontwapeningsconferentie terug we gens de toen reeds duidelijk wordende weige ring om rechtsgelijkheid toe te staan. Natuur lijk was het toentertijd evenmin als thans het doel der Duitsche politiek, eenvoudig het talen der». Ontwapeningsconferentie te constateeren. De Duitsche regeering heeft derhalve Indertijd direct getracht door diplomatieke onderhande- llngen te geraken uit de situatie, welke was ontstaan. De onderhandelingen leidden tot de bekende verklaring der v|jf mogendheden van 11 December, welke de Duitsche rechtsgelijkheid erkende en de verwezenlijking der octwape- ningsconventie beloofde. Toen de conferentie enkele maanden later weer geheel vastliep, leg de de Engelsche minister-president MacDonald op 16 Maart het bekende Engelsche plan voor, dat door de conferentie met algemeene stem men werd aangenomen als basis voor de con ventie en op 9 October zou worden besproken Op het beslissende punt der besprekingen echter trad een keer in. welke leidde tot de verklaring van den Brltschen minister van Bul tenlandsche Zaken op Zaterdag jJ. De basis voor dezen keer te geschapen bij de Parijsche besprekingen tusschen de Fransche. Engelsche en Amerikaansche regeering. Toen wij na deze onderhandelingen weer werden betrokken oü de diplomatieke besprekingen, moesten wy tot onze teleurstelling en bevreemding constatee ren. dat de voorma'lge baste der conferentle- onderhande’lngen niet meer bestond. Het bleek dat het Engelsche plan door zijn opstellers zeil niet meer werd erkend en dat men het gron dig wilde wijzigen. Tegenover dit besluit, de met zooveel moeite opgezette basis voor een bevredigend ontwape- nlngsverdrag eenzijdig ten nadeele van Duitsch land weer op te heffen en daarmede de De- cemberovereenkomst weer teniet te doen, be stond voor ons nog slechts één antwoord: de conferentie te verlaten. Met vo'doening stel Ik vast, dat het bij de laatste onderhandelingen van de zijde der ver tegenwoordigers der Vereenlgde Staten en van Italië niet heeft ontbroken aan het ernstige streven tot bemiddelen. Ale deze bemoeiingen mislukten evenwel door het streven van de andere mogendheden, een gemeenschappelijk front tegen Duitschland tot stand te brengen Dit te niet tot stand gekomen, maar het te ooz niet gelukt de onderhandelingen terug te lel den tot de vroeger overeengekomen basis. urldisch Is de toestand tengevolge van Duitschlands stap ingewikkeld geworden Formeel wordt nu het Verdrag van Ver sailles weer ten volle van kracht, terwijl het Vlermogendhedenverdrag, dat op uitdrukkelijk verlangen van Frankrijk en zijn kleine bond genooten werd gevoegd binnen het Volken- bondskader, eigenlijk te niet Is gedaan. Indien echter de vroegere geallieerden zich op dit zui ver juridische standpunt zullen stellen, zal Duitschland op den duur tegen zijn zin In en uit bittere noodzaak gedwongen worden toch den weg naar herbewapening op te gaan. Het te daarom te hopen, dat eindelijk dè groote Europeesche mogendheden alle verpolitiekte ju risterij zullen laten varen en met Duitschland in' onderhandellng zullen treden als met een volkomen gelijk gerechtigden en eerlijk willen den partner en een einde maken aan den on houdbaar gebleken toestand van een Internatio naal gedeclasseerd mlllloenenvolk, zonder welks medewerking het herstel der wereld niet moge lijk te. et besluit van Duitschland zoowel ontwapeningsconferentie als den Volken bond te verlaten te allerminst gekomen als een donderslag bij helderen hemel, want de politieke lucht boven Genève is de laatste maan den dreigender en dikker geweest dan ooit, allen geruststellenden praatjes voor de vaak der hee- ren diplomaten ten spijt. Duitschlands besluit, dat In November door nieuwe Rijksdagverkie- zlngen zonder eenigen twijfel door de overgroote meerderheid des volks bekrachtigd zal worden, is dan ook veeleer een bliksemschicht, welke den reeds te lang bedekten en ont veinsden werkelij- ken toestand bloot legt. Duitschland wist, dat de over ontwapening slechts oreerende zwaar be wapende mogendheden niet bereid waren eindelijk een begin te maken met het inlossen van hun In het verdrag van Versailles gedane ontwape- nlngsbeloften, en Duitschland bij wijze van proef nog eens vier jaar lang als een niet te vertrouwen kwajongen in den hoek wilden laten staan. Daar heeft Duitschland by monde van zijn rijkskanselier eindelijk openlyk en duide lijk voor bedankt. Hitler te de leugen van Ge nève moe, zooals hij de lastercampagnes tegen Duitschland moe te. Er te geen sterker argument voor Duitschlands oprechten vredeswil aan te voeren, dan het feit, dat het thans, nu het een voudig niet In staat te een oorlog te voeren, met 1 met werkelijke ontwapening, waardoor Duitsch- BERLIJN, 16 Oct. De Rijksminteter van Bul tenlandsche Zaken, Freiherr v. Neurath, heeft Maandagavond» tegenover vertegenwoordigers der bultenlandsche pers het uittreden van Duitschland uit den Volkenbond en het ver laten der Ontwapeningsconferentie toegelicht. Hu herinnerde aan de Zaterdag door Hitler uit gesproken woorden, dat Duitschland het on verdraaglijk vindt, eeuwig als ondergeschikt land te worden behandeld. Zaterdag te te Genève duidelijk gebleken, dat men het Duitsche volk In een van zjjn be lang- rUkste bestaanskwesties, In de kWestie van zijn nationale veiligheid, de rechtsgeiykheid ontzegt. Hiermede hebben de mogendheden het funda ment vernietigd, waarop alleen een eerlijke en vruchtbare samenwerking der volken denkbaar is. Zij hebben daarmede Duitschland de moge lijkheid ontnomen, binnen het kader van het Geneefsche Instituut deel te nemen aan de be raadslagingen over de actueele Internationale problemen. Het Duitsche volk zou zich zelf be- leedlgen en niet eerlijk handelen, wanneer het desondanks zUnerzijds samenwerking met den vUand zou willen handhaven. De elsch tot rechtsgelijkheid heeft Duitsch land doen gelden, sinds zijn toetreden tot den Volkenbond voor het eerst In bespreking kwam. De eerste officleele mededeeling van den Vol kenbondsraad aan de Duitsche regeering van December 1924 bevat reeds de constateerlng dat Duitschlands toetreden geschiedt op den voet van rechtsgelijkheid De Raad constateer de. dat de tien geraadpleegde raadsmogendhe- den het hierover geheel eens waren. Ook in het slotprotocol van Locarno werd de oplossing van het ontwapeningsprobleem de be langrijkste taak van den Volkenbond genoemd. Want het te duideiyk. dat zonder rechtvaar dige oplossing van dit probleem van een wer kelijke rechtsgelijkheid van het eenzijdig ont wapende Duitschland geen sprake kan zijn. Begrafenis slachtoffers van S» vtlegramp in de Betuwe. Tgltfoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f X— Voor buiten Alkmaar f2 85 M«t Sjeilluftreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1