ONS BLAD Dimitrof stelt weer vragen en 1 IC „Rust ‘I i I L koelbloedigheid” I iin Br Het nieuws van heden Rede van Simon KOHLS’ ONDERHOUD MET GOERING AMERIKA’S INTERESSE VOOR GENEVE DALADIER SPREEKT IN DE KAMER DE BAROMETER ^1 1 JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerspiegels en HET TWEEDE LUSTRUM DER R.K. UNIVERSITEIT de wereld” Drie peraonen gearreateerd Grensincident De opstand in Siam INDISCHE POSTVLUCHTEN Begrooting voorgelegd Daladier Weer op vrije voeten Oproep van Goering 7* De V a A A- In den Senaat I „Geen enkele vriend in Verklaring van Norman Davis Groot aantal getuigen gehoord De bom in het portaal van Sint Pieter Joego-Slavische regee- ring afgetreden f 2— Argentynache grenswacht achiet Braziliaanache motorboot DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN P1 WOENSDAG 18 OCTOBER 1933 Rolverdeeling voor het vol gend jaar De rebellen met zware verliexen afgetrokken VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Konden Rykadagleden in de por tier aloge aleutela bemachtigen? ''d „Wy zyn voor geen enkel woord doof, doch evenmin blind voor daden” ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Intereaaante verklaring van Kohla Zoolang er nog kana op auccea ia, zal Amerika de ontwapeninga- pogingen ateunen V' v^wrnriïiw;. 7-77, z Passiespelen te Oberammergau Een verklaring van dr. Noë „Duitachland eiachte onverwachte een belangrijke her bewapening” ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 14 I I Minder boter In de margarine? rgle» O O alle niet dag. geen een wy de M sn. n, op F >8 Scbeerdoozen 0-, V wereldvrede in zoo groote mate Is :1e X - n. •6 toch Is ten De tastramviering der R. K. Univerriteitredo van Z. H. Kie. den Aartsbisschop. Rode van Daladier la de Fransche Kamer ever Dnllachlande step. f 2 85 Voortaettlng RUksdagproees. Het aantel werkloosen In Indi« stijgt. r do tfge- :omt uit. een den dien ■n m c. In de laatste waak van September ia de werk loosheid nagenoeg niet veranderd. voor rendt ■n in U er eten. re et dt >u De daders van dea hams aaalag la 8int Heter gearresteerd. n de trant i cat artij tooit en.- IIIU mn op ng en In te It. 11. X. op van van BERLIJN, 17 Oct. De Nederlandsche jour* nallst Jhr. C. de Ma rees van Swtnderen. wien op grond van een serie artikelen tn de Indhche pers op het hoofdbureau van politie een ver hoor Is afgenomen, heeft het bureau weer ver laten. Stand op Woenadag aar vjn.: 753 Vorige stand: 7(8 i «•- uur dea ge joud. id- 1*4 ond- van NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD lr. ft lebu- met tUd loken vol heeft al V por- •n en g do zei- >ouw. eciea. Na een uitvoerige gedachtenwisseling en nadat tal van vragen gesteld z|jn, blijkt get. Kohls met Minister-President Goering per auto van den Rijksdag naar het Pruisische Ministerie van Binnenlandsche Zaken Unter den Linden was ge reden om daar nog op den avond van den brand te 11.20 door den secretaris van den chef der Pruisische Staatspolitie Daluege te worden verhoord. In dit protocol spreekt get. slechte In het algemeen over telefoongesprekken met de communistische fractie kamer. Professoren in den stoet. Van rechts naar links: Prol. dr. Titus Brandsma, prof. dr. J. Hoogveld, prof. dr. Ferd. Sassen, prof. dr. Gerard Brom, prof. dr. Jac. v. Ginneken BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR T«Ufoon Administrate 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met gaillustreard Zondagsblad f 0.60 hoogar Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem RIO DE JANEIRO. 17 Oct. Toen gisteren drie Brazilianen zich op de grensrivier Uruguay op een boot begraven .werden zij plotseling door een Argentjjnsche grenswacht beschoten. Alle drie werden gedood. De Argentijnen beweren, dat zy de Brazilianen toegeroepen hadden bij te draaien, waarop deze geen acht hadden gesla gen. De motorboot werd ook door verschillende schoten getroffen, waardoor de benzinetank ge raakt werd, met het gevolg, dat de boot volko men verbrandde. Onder de doodgeschoten Bra zilianen bevond zich Protasio Vargas, een neef van den president. BERLIJN. 17 Oct. (V.D.) De Pruisische Mi nister van Binnenlandsche Zaken heeft per radio een oproep gericht tot de bevoegde auto riteiten, waarin, het wordt voorgesteld, alsof de molestatie, waaraan buitenlanders somtijds blootstaan, het werk ia van Marxistische of communistische provocateurs, die Dultschland In diplomatieke moeilijkheden willen wikkelen De betrokken autoriteiten moeten alles doen voor de bescherming van bultenlandsche staats burgers. Indien politioneel Ingrijpen noodzake lijk is, moeten zij met voorzichtigheid en hof felijkheid optreden. De plaatselijke autoriteiten moeten zich met 8. A„ 8.8. eh Stahlhelm in verbinding stellen om met alle middelen derge lijke molestaties te bestrijden in de gemeen schappelijke overtuiging, dat het de vanzelf sprekende plicht van elk nationaal-sociallst is. de gastvrijheid te beschermen en te eerbiedigen. BERLIJN. 17 Oct. Vandaag wordt het getuigenverhoor voortgeaet en zal volgens me- dedeeling van den President ook de kwestie der zg. onderaardsche gangen onder het Ryks daggebouw worden behandeld. Er staan weer elf personen op de getuigenlijst. Behalve de vier getuigen, die gisteren niet meer aan de beurt konden komen, zijn nog verschillende an dere Rjjksdagemployé's gedaagd, onder hen o. a. de werktuigkundige ir. Heinrich Rlese. de chef- machinist Eugen Mutzka en ingenieur Paul Bogun. BV den aanvang der zitting houdt de presi dent dr. Bünger een korte toespiaak, waarin hU mededeelt, dat de Nederlandsche consul- generaal te Leipzig, de heer Knobel, ale het proces bVwoonde en er byzondere belangstelling voor heeft getoond, gisteravond Is overleden. onderzoeken, welke niet alleen Dultschland en PrankrVk Interesseert, doch alle volken, die zich voor een edele taak vereenigden (levendig ap plaus van links). De zware offers, welke wy in het verleden brachten, machtigen ons te volhar. den In een matlgingsvolle houding, welke geen dezen geest zal in WV zyn zoo riep Daladier uit voor geen enkel woord doof, doch wy «ün even min blind voor handelingen. (Langdurig applaus). Waarom begint de Dultsche re_ geerlng met een breuk, wanneer zy een ac coord wenscht? Waarom verzet zV zich tegen contröle, wanneer het bereid Is. ook de laat ste mitrailleur en bet laatste geweer te ver nietigen? ROME, 17 Oct. De politie Is er In geslaagd de daders te arresteeren van den aanslag, in het voorjaar gepleegd in het voorportaal van de Bt. Pieterskerk, waar by de garderobe een bom was gedeponeerd, welke was voorzien van een tydlont. Het zUn de gebroeders Renato en Aldo Olanca en een zekere Bucclgllonus. De drie gearresteerden zullen zich te verant woorden hebben wegens anti-fascistische en terroristische activiteit. Nog meer arrestaties worden verwacht. De arrestanten pleegden hun terreurdaden in opdracht van den te Parijs levenden anti- fascistischen emigrant Alberto Cianca. die hun ook het noodlge materiaal en geld leverde. i! De Ryksdagemployé Kohls, die nu gehoord Wordt, heeft ruim twintig Jaar dienst gedaan b(j de garderobe van portaal II. Tien minuten voor achten had hy dien avond gezien, dat de garde robe van afgevaardigde Torgler er nog hing. Hl> belde kamer 9a op, doch er kwam niemand aan de telefoon, evenmin als by een tweede gesprek Ook hoorde hy geen in-gesprek-slgnaal. Toen hy den hoorn nog in de hand had, werd er in de garderobe gebeld, waar geantwoord werd door den liftbediende. Hy kreeg het verzoek. Torg- ler's garderobe boven te brengen, wat ook ge beurde. Om 8 uur was de bediende van de lift weer beneden. Drie minuten later werd het por taal gesloten. De president verklaart in de pauze zich ze't er van te willen overtuigen, welk signaal men door de telefoon hoort Indien de opgeroepene niet antwoordt. De verdediging verzoekt dan een tegenspraak te mogen vaststellen tusschen vroegere getui genverklaringen en de thans afgelegde verkla-i ringen. Volgens vroegere verklaringen heeft get. slechts in het algemeen van één oproep naar de communistische fractlekamer gesproken. Volgens de verklaringen van nu heeft get. echter vier maal opgebeld en wel tweemaal op toestel 321 en tweemgal op toestel 322. Geen dezer vier maal had hy antwoord gekregen, doch onmiddeliyk na de vierde poging belde Torgler door het knliere toestel op. Dimitrof wenscht wederom verschillende din gen te weten, os. wie de onmlddeliyke chef van dezen getuige was. De president vindt hier een aanleiding, Dimitrof**met nadruk er voor te waarschuwen, geen verdere naar dr. BUnger's meenlng volkomen overbodige vragen te stellen Dimitrof wilde verder graag weten, tot welke party get. behoort. Oet. Kohls verklaart, nadat de president nieuw zyn twyfel over de noodzakelykheid deze vraag heeft uitgesproken, nog nooit Ud een party te zyn geweest. Hierna wordt gepauzeerd. Frankryk zal trouw blyven aan de politiek der samenwerking en In dezen geest den toestand kei- vertoefde voor cologencoogres gevraagd 'niet Ik als arts en bovendien als van van der Lubbe dezen wilde ken. Toen ik antwoordde dat ik als arts daarvoor niet de aangewezen was, verklaarde men my. dat het niet ging om een psychiatrisch onderzoek, maar dat hei gold een onderzoek op lichameiyk letsel (het toedienen van Injecties en dergeiyke) waar toe Ik my principieel niet ongenegen verklaar de, doch ik voegde er aan toe, dat ik my er liever bulten hield. Ik heb verder van de zaak plets meer gehoord. marchandeeren toelaat. In dezen geest Frankryk deelnemen aan de op 26 October de Volkenbondsstad te houden zitting. Franryk is allerminst geïsoleerd. Sedert het einde van den oorlog, heeft het nimmer meer vriendschappen gehad dan thans. Van alle zy- den ontvangt het bewijzen van vertrouwen. De regeering is vastbesloten een voorbeeld te ge ven van rust en koelbloedigheid, zy is zich er van bewust, dat de verdediging van het grond gebied en van de vryheld van Frankryk is ge waarborgd. De kamerdebatten over de bultenlandsche politiek worden op 27 October gehouden. ,1 I SC3 BELGRADO, 17 Oct. (VB.) In verbant met meenlngsverschillen tusschen den Minister- President Srsklc en den Minister van Financier over het beschikbaar stellen van buitengewone credieten voor werkverschaffing heeft de regee ring besloten den Koning het ontslag van het geheele kabinet aan te bieden. Het parlement komt heden byeen. De regeering was in de openlngszittlng van den senaat vertegenwoordigd door minister Paul-Boncour. Het eenige woord aldus Paul-Boncour dat Ik heden hier uit kan spreken zonder de bestaande zorgen te vergr ooten, is dat Frank- ryks vriendschapsbanden sterker zyn dan ooit. De Senaat werd verdaagd tot 34 October. GENEVE, 17 Oct. (Reuter) Op grond van de gisteren uit Washington ontvangen Instruc ties, heeft de Amerikaansche vertegenwoordiger Norman, Davis de volgende verklaring gepubli ceerd: Wy zyn te Genève enkel en alleen voor ont- wapenlngsdoelelnden. Zoolang er een mogelijk heid bestaat de onderhandellngen over ontwa pening met succes voort te zetten, zullen daartoe bydragen. Wy zyn evenwel niet aan het politieke ele ment of een zuiver Europeesche zijde van het vraagstuk geïnteresseerd. Wy stellen nogmaals vast, dat wy op geen enkele wyze in polltleken zin met een Euro peesche mogendheid verbonden zyn. Onze medewerking betreft alleen de ontwa pening. Of de omstandigheden voor het vervaigen van de huidige ontwapenings-poglnnn gunstig zijn of niet, is een vraag, welke dóór de Europee sche mogendheden en niet door de Vereenlgde Staten moet worden opgelost. In den loop van deze week zullen besprekin gen tusschen de Europeesche hoofdsteden plaata hebben. Wy wenschen aan deze besprekingen niet deel te nemen, aangezien zy van (uiver polltleken aard zyn. De In Mel van dit jaar door president Roo sevelt In zyn boodschap aan de staatshoofden opgestelde grondbeginselen blyven voor de po litiek van de Vereenlgde Staten maatgevend. Ryksdaggebouw moet gehad hebben, die latei weer de deur moet hebben gesloten. De bedryfsingenleur van den Ryksdag Rlsse geeft een uiteenzetting van de technische in richting van den Ryksdag. Dr. Sack vraagt hem. of er In den kelder een aantal kisten stonden, die al brandmateriaal dienst konden doen, zooals In het brulnboek be weerd wordt. Getuige antwoordt ontkennend. Op de vraag van Dr. Sack of het personeel van het paleis van den president, wanneer het in den Ryksdag wilde komen, van de onder- aardsche gang gebruik moest maken, antwoordt getuige bevestigend. Dr. Sack: Als In het paleis van den presi dent een zoogenaamde lyfwacht van dertig man had gelegen, had u die dan kunnen zien? De getuige antwoordt, dat hy dat niet zeker acht, maar misschien kan de machinist Mutzka daarover uitsluitsel geven. Op de vraag van den procureur-generaal of de getuige onder zyn personeel onbetrouwbare menschen had. antwoordt Rlsse beslist ont kennend. Op ^le vraag van Dimitrof of er sinds einde Januari nieuwe arbeiders zyn aangesteld, ant woordt getuige, dat er niet meer dan twee man nen zyn aangesteld met wie de beste ervarin- gen zyn opgedABD. Ais volgende getuige wordt de machinist Mutzka gehoord. Hy verklaart, dat de onder- aardsche gang niet van den Ryksdag naar het paleis van den president leidt, maar naar het ketelhuis. Deze gang beeft later een vertakking gekregen naar het paleis van den president om ook daarvan de verwarming te verzorgen. Wan neer het ketelhuis gebruikt wordt, zyn de beide toegangen tot de gang geopend. De president verklaart dan, dat een onder zoek ter plaatse zal worden Ingesteld. Op een vraag van den president of hy den 27en Februari In de onderaardsche gang iets byzonders heeft opgemerkt, antwoordt getuige ontkennend. Mutzka vertelt dan dat er eens een sleutel is zoek geraakt, die nooit meer te ruggevonden werd. Het Is echter al lang gele den, dat dit voorval plaata had. Van een wacht, die uit 8. A. of 8. 8. -mannen zou bestaan, tn het paleis van den president, is getuige niets uit Tutzing te laten komen. De procureur-generaal heeft geen bezwaar Ook het Hof nlet.-De getuigen zullen worden geciteerd. (De zitting wordt verdaagd tot Woenadag) Dr. O. G. N. Noë schryft ons, dat hy aeer onaangenaam is getroffen door het feit, dat in de laatste dagen In verschillende groote bladen myn naatn genoemd wordt In verband met de zaak van der Lubbe. Om de zaak tot de juiste proporties terug te brengen, kan ik u mededeelen. dat slechts het volgende ggbeurd u: toen Ik te Beriyu het bywonen van het gynae- werd my den laatsten dav door het gerechtshof) of bovendien als landgenoot onderzo* - vrouwen medicus OBERAMMERGAU. 17 Oct. (VX>.) Met groote spannlhg werd heden te Oberammergau het resultaat afgewacht van de keuze der spe lers voor de jublleian-Passiespelen, die het volgend jaar zullen worden opgevoerd. De ge- bruikeiyke godsdlensX'lechtlgheld. die aan ae keuze voorafgaat, werd gehouden in het byzUu Naar aanleiding van het verzoek een aantal personen te dagvaarden, die verklaringen kun nen afleggen inzake Popof's verbiyf te Moskou, verklaart de procureur-generaal dr. Werner, dat de Justitie moeliyk deze getuigen, die voor een deel te Moskou vertoeven, kan dagvaarden. Indien beklaagde of zyn verdediger kans zien deze getuigen naar Beriyn te krygen. gaat hy volkomen accoord ermee, dat zy als getuigen gehoord zullen worden, wat hy zelfs van groot belang vindt. Dr. Telchert heeft voorts het verhoor van den juridischen adviseur der Communistische Ryks- dagfractle, Felix Halle, gewenscht. Halle's ver biyf is op het oogenbllk echter onbekend. Eenl- gen tyd geleden schynt hy Dultschland te heb ben verlaten. Ook de procureur-generaal biykt accoord te gaan met het verhoor van een aantal andere getuigen, os. van een aantal personen die by de Internationale Roode Hulp te Beriyn werk zaam waren en kunr.en verklaren, dat Popof daar nooit kwam. Als eerste geti(ige wordt de postbode Willy Qtto gehoord, die op 4en avond zijn gebruike lijk en gang door het Ryksdaggebouw had ge maakt, om de brievenbussen te leegen. Deze ge tuige deelt mede: ..Tegen kwart voor negen kwam ik in portaal V en vroeg den portier of nog iemand van de afgevaardigden aanwezig was. My werd gezegd, dat Torgler juist was weg- gegaan Dt heb toen myn lantaarn opgestoken en ben naar boven gegaan. Het was geheel don ker in het gebouw. Er brandde geen enkele lamp. Ik heb niets verdachts gemerkt, geen geluiden gehoord en geen brandlucht waargenomen. Een van de belde groote glazen deuren In de wandel- hal stond open. Ik heb den Ryksdag ongeveer 5 of 6 minuten voor negen verlaten.” Daarna wordt de timmerman Lippert gehoord, die een nauwkeurig verslag geeft van de meu- bileerlng en stoffeerlng van de groote zaal Vervolgens verklaart de beambte, die sedert elf Jaar portier van portaal II is, dat hy op den avond yan den brand de deur eenige mi nuten over achten heeft gesloten ZUn collega Kohls riep hem toe, dat Torgler nog in het gebouw was en onmiddeliyk daar na werd hem telefonisch verzocht de garderobe van Torgler naar boven te brengen. Getuige heeft de deur van portaal II op de gebrulkeiyke wyze gesloten en den grendel er voor geschoven. Hy acht het niet mogelyk. dat iemand den sleutel bemachtigd heeft Ook ge looft hy niet, dat iemand een was-afdruk van het slot heeft kunnen nemen. Het O. M. vraagt dan of het mogelyk was, dat Rykadagleden als zy in de portiers loge telefoneerden, den sleutel konden bemachtigen. Getuige: Dat zou mogelyk zyn, doch dat mag ik van de heeren. die daar telefoneerden, niet denken. Als vertrouwenswaardige Ryksdagleden in de loge telefoneerden werd natuuriyk niet verder op hen gelet. Dr. Telchert: Hebt u op den dag van den brand een man met een pet op door portaal II zien komen? Getuige: Neen. Dr. Back: De secretaris van de soc. dem. party dr. Hartz heeft te Londen verklaard, dat op den* dag van den brand in de fractle kamer van de SPD een byeenkomst met bul tenlandsche Journalisten heeft plaats gehad Getuige is hier evenwel niets van bekend, door portaal II is niemand van deze byeen komst naar binnen gekomen. bekend Hy weet ook niet of Minister-President Goering toen ter tyd in het paleis verbleef. Dr. Werner zet uitvoerig uiteen hoe in het brulnboek zonder een schyn van bewys beweerd wordt, dat onder de aanvoering van Heines, Schulz en Graaf Helldorf 8. A.-afdeellngen door de onderaardsche gang in den Ryksdag doorgedrongen zyn en daar brand gesticht hebben. Voor eiken 8. A. en 8. 8.-leider afson- derlljk zou nauwkeurig vastgesteld geweest zyn waar hy brand moest stichten. Een avond te voren werd er generale repetitie gehouden. Van der Lubbe was als vyfde of zesde meegegaan. Zoodra degene die In den Ryksdag op den ult- kyk stond meldde, dat de lucht zuiver was, to gen de brandstichters aan den arbeid. De brandstichting was In een paar minuten beëindigd en zy gingen langs denaelfden weg heen, dien zy waren gakomen. Van der Lubbe bleef alleen In het Ryksdaggebouw aetlter. Als getuigen stelde de procureur voor te hoo- ren: Heines, polltle-president te Breslau, Ober leutnant Schulz en graaf Helldorf. polltle-pre sident te Potsdam. Ook stelde hy voor Goering en Goebbels te hoeren. In het Brulnboek wor den telkens de ongehoordste beweringen ge daan, zonder maar een schyn van bewys te probeeren Los wordt beweerd, dat minister Goebbels de vader is van het plan en da; premier Goering het verder heeft uitgevoerd Het is een plicht, om. wanneer zulke dingen worden beweerd zonder zweem van bewys, den aangevallen heeren de mogelykheld te geven, zich uit te laten over al deze dingen en vooral beschouwingen te houden over den toenmallgen polltleken toestand en over de maatregelen, die toen noodzakeiyk waren. Het verhoor der getuigen Helnls Schulz en graaf Helldorf zal Vrydag plaats hebben. De ministers Goering en Goebbels zullen verhoord worden, wanneer het gerecht begint met de politieke beschouwingen. Dimitrof vraagt, of hy het Brulnboek mag bestudeeren. De Senaat zal er morgen over beslissen. Dr. Back wyst er op. dat Heines heeft getele grafeerd uit Breslau, dat hy van 26 Pebr. tot begin Maart In Glelwltz was. Hy stelt voor ge tuigen te hooren. of dit waar is. Niet, omdat maar dit Na de pauze wordt de portier Wockoeck nog maals door den voorzitter ondervraagd hoe hy het mogelyk acht, dat de getuige Bogern dea avonds laat een mam uit portaal II heeft zien komen. Wockoeck verklaart, dat deze man dan niet alleen een sleutel, maar ook een helper In het tuigen te hooren. of dit waar te. Niet, hy polltie-president Heines wantrouwt, omdat de mentaliteit van het buitenland verlangt. Ook Oberluitenant Schulz heeft per brief me degedeeld, dat hy In den tyd van den brand ziek lag te Tutzing. Juist omdat luitenant Schulz In de emigrantenpers als leugenaar wordt voorgesteld, te het noodig, om getuigen BANGKOK. 17 Dec. (Reuter). De rebellen zouden naar het Noorden zyn teruggetrokken, na 500 dooden en duizend gewonden te hebben verloren. De „Ijsvogel” vloog Dinsdag van Bagdad naar Cairo ende „Snip" van Jodhpur naar Calcutta. den tyd ilder ge- riaal den PARIJS. 17 Oct. De Fransche Kamer is van- m .Idag om drie uur voor het eerst na het zo merreces weer byeengekomen. Het Huls was ge heel bezet. Nadat de voorzitter de tydens het reces overleden afgevaardigden had herdacht, nam minister-president Daladier het woord Hy legde er den nadruk op. dat het aanblyven van de regeering afhankeiyk is van de goed, keuring der begrooting. Daladier elschte directe behandeling van bet voorstel, waarmede de Ka mer met 470 tegen 120 stemmen Instemde. Daladier verklaarde, dat Dultschlands uittre den uit den Volkenbond het nog noodzakeiyker maakte, de financiën op regel te brengen, om dat anders een vaste politiek op langen termyn ónmogelijk zou zyn. Daladier wil voorts de sta biliteit van den franc handhaven. Elk specula- tiegevaar kan slechts met een stevig sluitende begrooting worden bestreden. Het uittreden van Dultschland uit den Vol. kenbond heeft een nieuwe situatie geschapen, waarvan de regeerlngen de consequenties moe ten bestudeeren. De regeering is zich er van be wust. dat zy steeds opnieuw de politiek der sa menwerking heeft bevorderd, welke de veiligheid en de waardigheid van alle volken in geiyke mate heeft gewaarborgd. van ongeveer de geheele bevolking. Na afloop kwam de gemeenteraad in een geheime zitting op het raadhuis byeen. Nadat geruitnen tyd vergaderd was, werden de voornaamste resul taten der bespreking voor het stadhuis aan geslagen. De hoofdrollen zyn als volgt verdeeld: Chris tus wordt uitgebeeld door Alois Lang, de pro loog wordt geleld door Anton Lang en 't koor door Guido Diemer. Verder Is PMrus: Peter Rendl. Judas: Hans Zwink. Johannes: Willy Sterling, Maria: Anny Rutz. Magdalena: Klara Mayer. Calphas: Hugo Rutz, Annas: Anton ^echner, PUatus: Melchior Breltaamter en He- /odes: Hans Ma yr. Behalve voor de Judas-, Johannes- en Mag- dalenarol zyn voor alle overige hoofdrollen de zelfde spelen, gekozen als la 1930. LONDEN, 17 Oct (Reuter). De Engelsche mi nister van Bultenlandsche Zaken, Sir John Simon, zeide hedenavond in een radiorede, dat de geheele wereld zich rekenschap geeft van den ernst van Dultschlands stap, de ontwape ningsconferentie te verlaten. Namens Groot- Brittannië aal geen enkel woord overyid wor den uitgesproken, dat den toestand kan verer geren. Groot Brlttannlë’s toekomstige gedrags- lyn zal een zeer grondige bestudeering en een zeer nauwkeurige overweging election van het geheele kabinet. Deze lijn zou overlegpleglng kunnen behelzen met andere mogendheden, naar wy hopen ook met de Dultsche regeering Na een overzicht van de geschiedenis der ont wapeningsconferentie vervolgde de minister: Iedereen weet, dat Dultschland een grgote ge meenschap is. welke krachtens het Verdrag van Versailles Is ontwapend. Wy begrepen heel goed de Dultsche gevoelens en Groot Brittannië heeft dan ook veel gedaan, om Dultschland in staat te stellen, zelf te beschikken over zijn in stellingen en waardigheid. Groot-Brittannië vervulde een leidende rol by de opstelling van de door Frankryk. Italië. Amerika en Groot- Brittannië onderteekende verklaring. dat Dultschland gelykheld van rechten op het stuk van veiligheid moest verkrygen. Ook thans houden wy aan deze verklaring vast. De Jongste gebeurtenissen hebben ontagpn- zegiyk de onrust oen toenemen, welke in En geland en meer nog op het Europeesche conti nent heerscht en welke de ware reden Is, waar om de sterk bewapende staten aarzelen hun strydkrachten te verzwakken. Iedereen kent de oorzaak van die onrust en nervositeit. Daarom hebben wy getracht, ons plan te wy- zigen. De kwestie, die naar alle waarschyniykheld de meeste moeite zou geven, was de vraag of Dultschland van meet af zou krygen. wat „monsters" genoemd werden, d.w.z. types van wapens, die dit land thans verboden zyn. Ik had verzocht er door de Dultsche regeering over te worden Ingelicht, wat het nauwkeurig verstond onder monsters Wat gebeurde? Toen ten slotte de Dultsche elsch formeel gesteld was. bleek deze, inplaats van te 1 deflnieeren wat verstaan werd onder monsters, een belangryke herbewapening te elschen van den eersten aan vang af. Ik betreur het ten zeer ste dat minister Von Neurath In zyn toespraak tot de bultenlandsche pers my In dezen heeft beschuldigd van het verkeerd voorstellen van feiten. Ik ben volkomen bereid documenten te publiceeren om de Juistheid myner verkla ringen aan te toonen. Zonder eenlgen twyfel Is de verrichte zware arbeid door de Dultsche houding in gevaar ge bracht, zoo niet vernietigd. Zeer dwaas is de bewering, dat de Dultsche regeering besloot, om de ontwapeningsconfe rentie te verlaten, alleen wegens myn verkla ringen te Genève op Zaterdag JJ. Deze werden volledig gesteund door Norman Davis. Baldwin zeide het onlangs juist, dat elke natie, welke door haar optreden de ontwapening onmogeiyk maakt, geen enkelen vriend in de wereld zou hebben. Het doel der Engelsche politiek is niet het verwekken van gevoelens van wrevel. Wy blyven trachten, om van een sa menwerking tusschen alle staten van goeden wil te begunstigen. Ik vertolk de gedachte der geheele Britsche regeering, wanneer Ik zeg, dat niets ongedaan is gebleven in deze recente onderhandellngen, om te zoeken naar een basis voor een eeriyke en eervolle overeenkomst, waarop de hoop der menschheld op een toe- komstlgen gevestigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1