ONS BLAD Tusschen Praag en Vaticaan z De Katholieken in Duitschland J «er. 1 Li i k tos Het nieuws van heden^J I ENG ELAND-A USTRALIE DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Fototoestellen vanaf 3.S0 ^TEMPORARY PRODROME taxi «F jJ LUCHTTAXI VOOR 6 CENT PER K.M. Aardschokken in Peru Een pers op klompen o o De heiligverklarings- processen Amerika en Rusland Dementi te Washington Interview met Hitler Otto van Habsburg en het fascisme Duitschland uit den Volkenbond Beroep op de leidende instanties Duitscihers 250 jaar in Amerika Russische eskadervlucht naar Parijs? De nieuwe bisschop van Munster Spiritualiëninvoor in Amerika verbo den Weer een neger gelyncht in Maryland Mgr. von Galen legt den eed af ten overstaan van premier Goering Geen nationalisatie der wapen- fabricage VRIJDAG 20 OCTOBER 1933 Betreffende de katholieke organi saties, liefdadigheid, pers, jeugd, leekenaposto- laat enz. ZORGEN VAN KARD. BERTRAM De kanselier ontkent, dat in Neder land munitie voor Duitschland wordt vervaardigd Politie blijkt machteloos tegen da woedende menigte HET CONFLICT MET DEN NUNTIUS Van Bernadette en Jeanne T hour et DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Scherp artikel van de „Popolo d’Italia” 0. ïN Financieele debatten in Frankrijk ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op peg één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Charles Ulm verbetert het record van Kingsford Smith Herdenking op 29 October cls.; jondsche tegen-demonstratie VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Kardinaal Bertram r 3^ NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ra Rudsrhe eskadervluebt n**r Parü»? zijn nakomen 10 M 43 Ito de Opperherder» |ks> i 16 om- o De motie-Kaper» in de Tweede Kamer ver worpen. Kardinaal Bertram aan de katholieken in het Derde Rijk. ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 16 stand op Vrijdag 9 aur vjn-: 753 Vorige stand.- lü BERLUN. 1» Oct. (V-D.) Naar wij vernemen, heeft de Rüksregeering de offlcieele kennisge ving gezonden aan den secretaris-generaal van den Volkenbond. waarbij Duitschland verklaart uit den Volkenbond te treden. in uft- Id zijn inder ad ene V Is de Ven’ag omtrent het wetsontwerp tot wUzigtng der Crisis- invoerweL Het verbod voor Burgerwachten om lid M Ilin van den N. 8. B. blijft gehandhaafd. en op «ging arden «3131 trien ebt ond. om. >330 republiek Duitsche Huldiging van Mgr. Dr. B. J. Eras te sBer- togenbosch. n toen den weg >ver de vlnciale ner af- >nst ruc- ite tos- 5-68 ten :n laste anaien- rt Gein verbend provin- og niet Ooste- >ver de «polder, eemster igen In ulk) en -Ursem fowaard inbeste- te ver- CHT •innic 1 een ;&g. R 6. a. IMHIR IUS 25. ?905. 3078 'ezel* i. Br. blad. 1297. i. waar- 'deeling en jaar Tschrfl- I vingen, n aan vijl Br. ilad. A nabtj tad de mgelug «orden, a. door ;ewend, n. met Geest- Greb- dere in in het- opgeno- eg. met en kan eid. dat zijn, ivangtn ng over WASHINGTON. 19 Oct. (Reuter). De Ame- rikaansche regeerlng heeft nadrukkelijk de ge ruchten. dat in het Witte Huis besprekingen worden gevoerd over het erkennen van Sovjet- Rusland. tegengesproken. De ongemeen snelle ontwikkeling van de luchtvaart wordt het best gedemonstreerd door dit plaatje, waarop men een bord ziet, dat een vierpersoons vliegtuig voor *S cent p.r KM. te huur aanbiedt. Deze eerste luchttaxi-onder neming is gevestigd te Kingston (ingeland) DONDEN, 19 Oct. (VX>.) Charles Ulm Is heden te Derby in West-Australlë geland. De reis van Engeland naar Australië heeft hij vol bracht in zes dagen, zeventien uur en 45 mi nuten, waardoor hij het record, dat Kingsford Smith acht dagen geleden vestigde, met 11 uur verbeterd heeft. Peze laatste behoudt echter het record voor solovlucht, daar Ulm drie met gezellen aan boord had. 1 Sep- ?egeven de te ken en I totaal ten. le- Segeven Washington ontkent, dat het Amerikaanscbe kabinet heeft beraadslaagd over erkenning van Sovjet-Rusland. Z.H. de Paus heeft de katholieke werkloosen, die per rijwiel naar Rome zjjn getrokken, ia audiëntie ontvangen. «maakt e Mon- m <bei- kendam e Ring ler bij n Mid den in el. over en Wal edorper oten in rhom en Pol- setand). toold. an pri or be rei- ilm 123 BERLIJN, 19 Oct. Minister-president Vloe ring beeft vandaag, in de uitoefening vafn de hem door den Rükskanseller overgedragagi be voegdheden van RUksstadhouder, den n^uwen i graaf in het trouw NEW YORK. 19 Oct. (VB). Te Princess Anne in den staat Maryland, was een neger gearresteerd wegen», molestatie van een blanke vrouw. De man werd Ingesloten in de plaatse- lljke polltiegevanf.enls, die spoedig omringd was door een dubendtal personen, die poogden de gevangenis te bestormen. Met knuppel en traangasbommen trachtte de politie de menigte uiteen te drijven, doch deze slaagde er tenslotte in den neger alt de gevangenis te halen en dood te slaan. Het HJk werd door de straten der stad gesleept. BIJ de gevangenis lagen ver scheidene door de menigte bewusteloos gesla gen polltie-a03nten. ders en vrienden met gelijke maat meet en die geen willekeurige uitzonderingen kent. Ons deel nemend herderlijk woord heeft betrekking op die talrijke mannen en vrouwen, die van zuiver karakter en van besten loyalen wil waren en zijn. Tot de leidende instanties in Rijk en Staat richtten Wü het dringende verzoek genomen harde maatregelen aan i en bespoedigde herzien! Verder hebben de berichten over bewapenlngs- streven in Scandinavië, Zwitserland en andere landen een zeer deprlmeerenden indruk te Washington gemaakt. Het Staatsdepartetnent hoopt dat de Europeesche regeerlngen zich niet door deze hysterie laten aansteken, opdat spoe dig weer rustige ontwapenlngsbespreklngen kunnen plaats vinden. «tap der Tsjechische regeerlng bü het Vaticaan. dat door Mgr. Clrlaci reeds volledig over de cam pagne tegen den H. Stoel en over de daartegen ingebrachte protesten is Ingelicht. Naar aanlei ding van een en ander beeft de „Germania" ver nomen. dat uit het feit, dat Mgr. Clrlaci tijdens zijn vacantle niet door een zaakgelastigde ver vangen zal worden, blijkt, dat de betrekkingen tusschen den H. Stoel en de Tsjechische regee rlng feitelijk zjjn afgebroken en de offlcieele be vestiging daarvan eerlang tegemoet zal kunnen worden gezien. Mgr. Panlco uit München zal alleen maar als beheerder van het archief der Praagsche nuntiatuur optreden. Het spreekt van zelf dat onder deze omstandigheden de elnde- bisschop van Munster, Clemens August van Ga'en ontvangen, om dezen den rjjksconcordaat vastgestelden eed van voor het Rjjk en het land Pruisen af tq nemen. Vervolgens bood minister-president Goering een maaltijd aan. waaraan ook de 'vertegen woordiger van den nuntius, Mgr. dr. Q olli, deel nam. mine i. vr. Haan m. 13284 Na uiteengezet te hebben, van het Duitsche episcopaat staatsleven steeds uitsluitend was bepaald door godsdienstige motieven onder handhaving der onveranderlijke beginselen van het Goddelijk recht, wijst kardinaal Bertram, er op. dat de Duitsche bisschoppen voor een; menigte opga ven staan, welker gelukkige oplossing van bui tengewone beteekenis is voor het katholieke leven in Duitschland. Zoo de bescherming van de levensmogelijk heid en ongestoorde actie der Katholieke orga nisaties. wier geheele arbeid door allen kan worden gadegeslagen, getuigenis afleggend van den zegen, welke van haar over het volksleven is uitgegaan. .Groot is onze zorg voor de vrijheid van lief dadigheid van het katho'ieke volk, zonder wei- ke een der edelste bloesems van het katholieke leven verdort, een van de heiligste opgaven der bisschoppen ónmogelijk zou worden ge maakt: de opgave van alomvattende liefda digheid, welke uit Christus' Hart afkomstig 's en door de armenzorg der Apostelen op bet episcopaat is overgegaan. Ik herinner verder aan de zorg voor de katholieke in haar godsdienstige en cul tureels opvoeding. In haar zedelljken adel, m haar karakterschollng voor de hoogere opga ven van liet leven. Haar op te voeden tot de volle rijpheid van Christus, welke hoogheilige plicht van het episcopaat! En verder noem ik de onontbeerlijke bewe- gingsvrjjneid der katholieke pers. Door alle landen klinken de begeesterende oproepen van onzen H. Vader Paus Pius XI, waarin de ka tholieke pers wordt beschouwd als buitenmat* waardevolle en onontbeerlijke hulpkracht In de leeraarstaak der Kerk, in de verdediging van Christus’ Rijk op aarde, als school in den dienst der christelijke vorming en volksopvoeding. Nog vele andere zorgen en vraagstukken uit den jongsten tijd, met name de opgaven van het leekenaposto'aat, wachten op een openlijke uitspraak der bisschoppen, welke te gelegener tijd zal worden gepubliceerd. Katholieke Boawvakorgaalsatie aanvaardt nieuwe C.A.O. dat de houding tegenover het TA' desbetreffende nota werd door de Praag- J »che regeerlng reeds in September ver zonden. Vanaf dat oogenbllk begon de pers der Tsjechische regeerlngspartljen lederen dag opnieuw berichten te lanceeren. als zou de Nuntius reeds zijn teruggeroepen en naar Rome zijn vertrokken, aldus als feit suggereerend, wat In werkelijkheid alleen maar kon gebeuren, indien het Vaticaan dit wenschte Het Vaticaan wenschte echter blijkbaar niet toe te geven aan den door deze campagne ontstanen druk. Nog al tijd resideert Mgr. Clrlaci In Praag en heeft om misverstand te voorkomen laten verklaren, dat hij nog in October zooals gewoonljjk zijn gebruikelijke vacantle zal nemen. Door deze verklaring heeft hij willen voorkomen, dat men zijn vacantle zou uitspeten als een definitief vertrek. De Tsjechische pers evenwel zette haar in sinuaties voort en berichtte, dat de Nuntius be slist voor den 28en October, den datum van bet nationale feest, het land zou verlaten en op gevolgd zou worden door Mgr. Ritter uit Mün chen. Bovendien deelde zü mede, dat de Tsje chische regeerlng baar voorstellen betreffende den „modus vivendi" met de Katholieke Kerk, vooral betreffende de vaststelling der grenzen van de Slowaaksche diocesen tegenover Honga rije, geformuleerd had en dezer dagen naar Rome zou zenden. Deze „Hetze” werd door de Praagsche nuntiatuur beantwoord met de cate gorische mededeeling, dat Mgr. Clrlaci alleen maar doodgewoon op vacantle zou gaan en dat geen sprake van wus, dat hij door Mgr. Rit ter zou worden vervangen. Wel zal als elk Jaar Mgr. Panlco uit München overkomen jnaar niet in de kwaliteit van zaakgelastigde. Dit bezoek houdt in geen enkel opzicht verband met den t LIMA. 19 Oct. (VD.). De Peruaansche pro vincie Carabaya werd gisteren opgeschrikt door een reeks krachtige aardschokken, waardoor op eenlge plaatsen aardverschuivingen ontston den en een aantal wegen en bruggen vernield werden. Voor zoover tot nog toe bekend is werd een persoon gedood en werden vijf personen gewond. Het verkeer en de telefoonverbindin gen met de provincie Carabaya zijn grooten- deels verbroken. PARIJS. 19 Oct. (VD.) De Fransche Ka mer is Donderdagmiddag bijeengekomen om te beraadslagen over een aantal wetsvoorstellen, die reeds in eerste lezing aangenomen zijn. Nadat het Daladier gisteren gelukt is, de so cialisten te overtuigen van de ondoelmatigheid van de Invoering van een monopolie voor wa- penfabrlcage. zagen de Ministers van Financiën en van Begroeting zich heden gedwongen pres- sleAiit te oefenen op de leden van hun eigen partij, om het artikel over de bijzondere belas ting op de pensioenen van oorlogsdeelnemers te doen aannemen. De financieele commissie heeft intusschen het financieele voorstel aangevuld door een ad ditioneel artikel. Inhoudende, dat het inkomen van buitenlandsche arbeiders in Frankrijk met 10% wordt belast. Barones Nostitz-Wallwitz (midden), een nicht van Rijkspresident Von Hindenburg, Bield te Londen een rede over den Generaal-Veldmaarschalk LONDEN, 19 Oct. (WB.) m «en Interview, dat de bijzondere correspondent van de „Daily Mail” met Rljkskanseller Hitler gisteravond heeft gehad, treffen we de volgende Interessante passages aan: De correspondent: Over het algemeen neemt men aan. dat Duitschlands bewapening veel verder is voortgeschreden dan officieel wordt toegegeven. Er woidt oa. beweerd, dat de Duitsche regeerlng in Zweden, Nederland en an dere landen munitiefabrieken heeft, waarin groote voorraden oorlogsmateriaal liggen opge- siagen om bü ontstaan van oorlogsgevaar dade lijk over de Duitsche grens te worden gebracht. Hilter: Deze opvatting Is belachelijk. Ten eerste, waar zijn dan de fabrieken in Zweden, Nederland en andere landen waar wij munitie in voorraad hebben. Onze vijanden in het bui tenland brengen de nauwkeurigste berichten NEVZ-YORK. 19 October. (Reuter). De Duit sche Natlonaal-Sociallsten in de Vereenlgde Staten zullen Zondag 29 October aa. den dag herdenken, dat het 250 jaar geleden is, dat de eerste Duitsche emigranten in Amerika kwamen. De Joodsche vereenlglngen zullen op dier, dag eeti groote tegendemonstratie op touw zetten, na eerst vergeefs te hebben getracht de bijeen komst van de Duitschers te doen verbieden. Het Joodsche Telegraaf Agentschap deelt verder mede, dat de leider van de campagne voor den boycot van Dultsch suikerwerk in Amerika, de groothandelaar in suikerwerken Morris Richman, bij de politie bescherming heeft verzocht, aangezien men hem gedreigd heeft te zullen dooden en zijn magazijnen in brand te steken. BERLIJN. 19 October De „Germania” pu bliceert onder het opschrift: „Verklaring van kardinaal Bertram. Uit de dagen van mijn reis naar Rome to 1933”Naultvoerlgebeschouwln- gen over zijn reis, over de verklaringen der Duitsche bisschoppen in 1933, de ratificatie van het concordaat e.d. schrijft de kardinaal dan o-a. het volgende: Nog vete andere zorgen en problemen uit den jongsten tijd wachten op "n openhartig nelee- rend woord der bisschoppen, dat wordt voorbe reid en dat te zijner tijd gesproken zal worden, in volslagen uitvoering van de pauselijke ency clieken. Hieruit moge to het bijzonder genoemd gorden de volheid van de taken der katholieke actie, die een kernstuk In het program der glo rierijke werken van onzen rusteloos arbeiden den Heiligen Vader vormt. Nog een andere buitengewoon ernstige en zware zorg drukt op vele duizenden trouwe ka tholieke christenen: de bezorgdheid om diege nen, die In den vroegeren partljstaat de leiders volgden, die uit religieus plichtsgevoel den gees telijken strijd tegen marxisme en bolsjewisme in vormen trachtten te bewerkstelligen, die sich aanpasten bij den vroegeren staat. Deze man nen, die het welzijn van volk en staat, van re ligie en kerk, naar beste kunnen en to plichts getrouwe gehoorzaamheid Jegens de bestaande overheid, nastreefden te dienen, staan ook thans gereed den nieuwen staat om der wille van het volk oprecht en trouw en in eerlijke harmonie met de bestaande regeerlng hunne krachtén en capaciteiten te geven voor het gemeenschappe lijke reddingswerk. De elsch is verre van ons menschen te onttrekken aan een onomkoopbare rechtvaardigheid tegenover werkelijk strafbare handelingen, een gerechtigheid, die tegenstan- I lijk afgekomen voorstellen der regeerlng betref- I fende een .modus vivendi" niet zullen kunnen worden behandeld. Eerst zal de Tsjechische re- geering waarborgen moeten geven, dat de ver tegenwoordigen van den H. Stoel door haar be handeld en beschermd zullen wotden overeen komstig hun positie en waardigheid. Weigert zij deze dan zulten dé betrekkingen tusschen Praag en het Vaticaan niet worden hersteld. De schuld van heel dit onverkwikkelijke con flict moet op de allereerste plaats gezocht wor den t»U de onbehouwen Tsjechische pers der re- geeringspartljen, welke nog op klompen in plaats van in diplomatieke lakschoenen blijkt te loopen. Maar ook de Tsjechische regeerlng zelve, die Mgr. Clrlaci geen genoegdoening heeft willen geven, gaat allerminst vrij uit. Hoe be lachelijk en onbillijk de verwijten tegen den Nuntius zijn, als zou deze met de autonomis tische politiek der Slowaken Instemmen, blijkt heel duidelijk uit hetgeen de H. Vader eenlge dagen geleden tegen een gezelschap Kroaten en Slovenen uit Joego-Slavlë heeft gezegd. Het Vaticaan en zijn vertegenwoordigers mengen zich nimmer in zuiver btonenlandsche politieke aangelegenheden. ZD hebben dat noch In België, noch in Joego-Slavië ooit gedaan en zullen dat in Tsjecho-Slowakjje ook niet doen. Zij komen alleen op voor de rechten en de vrijheid van de Kerk, van hare bedienaren en geloovigen. Dit is een taak en een plicht, welke zij zulten blij ven vervullen allen politieken intriges en machi naties van hun tegenstanders ten spijt. gi ernstige, welwillende ig te onderwerpen. De kardinaal besluit dit artikel met in het licht te stellen, dat hij zich in al het hierboven gezegde eensgezind weet met aller Duitsche diocesen. MILAAN. 19 Oct. (VB.) De „Popolo d’Italia" publiceert een klaarblijkelijk van hoogerhand geïnspireerd hoofdartikel onder den titel: „Ver handeling over Ottowaarin op mln of meer ironischen toon wordt gezegd, dat men wist, dat Otto van Habsburg aan verschillende gemeen ten in Tirol, die hem tot eereburger hadden be noemd, brieven heeft gezonden, waarin hij zich tegenstander van het fascisme had verklaard en de teruggave van de provincie Bozen (Bolzano) aan Oostenrijk had geëischt. Zaterdag jJ. heb ben de leiders der legitimlstische beweging in Oostenrijk. Otto Gunther en Gustav Wolff, aan de buitenlandsche pers te Weenen mededeeling van hun bedoelingen gedaan. Italië Is niet voor nemens deze verklaring zwijgend te aanvaar den. Al wordt het Oostenrijksche legitlmisme, dat tot nog toe geen kans heeft gezien, een en kelen afgevaardigde in het jiarlement te krijgen, niet overschal, toch zou het een verkeerde tac tiek zijn er in het geheel geen rekening mede te houden. Dat overste Wolff bü deze gelegen heid heeft verklaard dat Otto tegen het fascis me is, laat Italië volkomen koud. HU moest geen Otto, moest geen Habeburger zijn, om In staat te zUn het facixne zelfs maar te begrijpen. Het fascisme is een zoodanige macht, iets zoo nieuws, dat het beperkt denkvermogen van een overblüfsel van het verleden het niet kan be vatten. Maar zelfs met de antipathie van Otto zal bet fascisme zün weg gaan, ook in Oosten- rijk. En als overste Wolft heeft beweerd, dat indien Otto von Habsburg met Maria van 8a- voye zal huwen, Italië de provincie Bozen aan OostenrUk zal teruggeven, dan kan slechte ge antwoord worden, dat men van een dergelUk huwelüksplan niets weet, doch wel weet, dat deze ‘hypothese volkomen absurd is. Zuid-Tirol, dat geografisch en historisch een zuiver Itali- aansche provincie is binnen de grenzen, die God Italië heeft geschonken, blijft Italiaansch en Wolffs beweringen komen uit het nik der be- lachelüke fantasie. Het fascistische Italië bluft aan den Brenner, op welks top het motto der Romeinsche legioenen staat: „Hlc mouebimus optime”. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Tatóoon Administratie 433, Redactia 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar f 2.—. Voor buiten Alkmaar f 2 85 /Met aeilluitreerd Zondagsblad 10.60 booger Dagblad uitgegeven door de H.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem ROME. 19 Oct. (Reuter.) Hedenochtend een openbaar consistorie gehouden voor heiligverklaring van de Gelukzaligen Berna dette Soubrtous en Jeanne Thouret. NEW YORK, 19 Oct (Reuter). Het heden ochtend gemelde invoerverbod van spiritualiën zal van kracht blUven. totdat de drankwetten definitief zün afgeschaft. Hleedoor krügen de Amerikaanscbe fabrikanten f'elegenheld hun groote voorraden van de harrd te doen. Offici eel is dit de reden van het tavoer-verbod, doch In sommige kringen is men van oordeel, dat de regeerlng hoopt, hierdoor et :n gunstig handels- verdrag te kunnen afsluiten met ’de Europeesche staten, die extra tovoerrecj iten heffen op Ame- rikaansche waren. Poolsche berichten juist is, doch dat het aan tal vliegtuigen dat aan de vlucht zal deelnemen, waarschünlük aanzlenlük kleiner dan zeventig zal zün. Ook is bet onwaarschünlük dat BaMkl zal worden aangedaan, aangezien er geen di plomatieke betrekkingen tusschen Sovjet-Rus- land en Zwitserland worden onderhouden. WARSCHAU. 19 Oct (VB.). Eenlge Pool sche bladen weten te n.Jc'.n, dat binnenkort als antwoord op het bezoek van den Franschen minister voor de Luchtvaart aan de Sovjet unie een Russisch eskader een bezoek zal brengen aan Parüs. Het eskader zou bestaan uit zeventig vliegtuigen van verschillend type. De te volgen route zou lelden over Warschau, Praag en Bazel. Nader wordt gemeld, dat de hoofdzaak der De advocaten van het Heilig Consistorie. Guasco en Sacconl, hielden een pleidooi voor de heiligverklaring, terwül Z. H. de Paus Het antwoorden door Mgr. Baccl. In November vindt een haU-openbaar con sistorie naar aanleiding van dit helligverkla- rtogsproces plaats. over alles, wat In Dültechland. naar hun be weren. zou zün gebeurd. Het moet toch voor hen een kleinigheid zün eindelük eens te vertellen, welke fabrieken wü in Nederland verworven hebben en welke In Zweden voor zoover ik weet rtgeeren In Zweden en Nederland geen natio- naal-socialisten. Het zou toch den vindingrijken persbureaux niet moeilijk vallen, uit te zoeken to welke Nederlandsche of Zweedsche fabriek voor Duitschland munitie wordt vervaardigd, en in voorraad gehouden, want het moeten dan toch vrij groote magazijnen zün. In zake den Poolschen corridor zelde Hitler, dat niemand er aan denkt over deze kwestie met Polen een oorlog aan te gaan. Hü hoopt dat to de toekomst een voor belde partijen aanvaardbare oplossing gevonden zal worden. De verslaggever vroeg verder, op welke wijze DultechlanJ expansie zal zoeken. Is het weer vertr'Jsen van koloniën een doelstelling der regeerlng? Hitler antwoordde: Wü zün er van overtuigd net zoo Bekwaam te zün om een kolonie te besturen en te organlseeren als andere volke ren. Al deze problemen-kwestléb zün echter geen problemen, die den vrede kunnen ver storen. daar zü door midden van onderhande- llngen kunnen worden opgelost. De verslaggever vroeg verder wat Hitler van het herstel der monarchie denkt. Hitler antwoordde, dat de regeerlng, die thans in Duitschland aan het bewind is, noch voor de monarchie, noch voor, de arbeidt, doch uitsluitend voor het volk. Verder zelde Hitler, dat hü zich uitsluitend van wettige middelen zal bedienen. In zake de verdragen zei de kanselier, dat Duitschland de verplichtingen zal die het is aangegaan. Uitvoerig maakte Hitler daarna ten slotte gewag van de bekende plan nen om in den winter de werkloosheid te be- strüden. ooals men zich wellicht herinneren zal, deed zich bü de offlcieele Pribina-feesten te Neutra een voor de Tsjechische regee- ringsautorlteiten uitermate pünlük incident voor. De leider der Katholieke Slowaaksche Volkspartü. pastoor Hltoka, die naar een zekere mate van autonomie voor de Slowaken binnen lük afgekomen voorstellen der regeerlng betref- het Tsjecho-Slcwaaksche staatsverband streeft, was voor dit herdenkingsfeest niet als spreker ultgenoodlgd. Zün aanhangers droegen hem ech ter op de schouders de feestvergadering binnen en vóór de aldus overrompelde staateautoritel- ten van hun verbazing en ontsteltenis waren bekomen, hield hü een geestdriftige redevoering en gaf daarna het woord aan de mlnlsterieele programma-sprekers. In deze zeker niet geheel van humor ontbloote gebeurtenis vond de t Tsjechische pers aanleiding den Pauselüken Nuntius te Praag. Mgr. Clrlaci. verdacht te ma ken als zou deze de autonomistische politiek der Slowaaksche Volkspartü billijken. Het hoofdor gaan van de leidende Tsjechische regeertogs- partü „Venkow” ging in zün ergernis zelfs zoo ver te beweren, dat Mgr. Clrlaci met pastoor Hltoka de opzienbarende autonomisten-betoo- ging te Neutra zou hebben af gesproken, en voeg de daar nog eenlge onaangenaamheden aan het adres van het Vaticaan aan toe. Zooals vanzelf spreekt, elschte Mgr. Ciriacl openlijke terug name van deze valsche beschuldigingen. Eerst toen hü geen offlcieele genoegdoening kon krü gen voor de ongemotiveerde beleed igingen hem aangedaan, zag hü zich genoodzaakt zün waar digheid als vertegenwoordiger van den H. Va der en Deken van het „corps diplomatique” zelf te verdedigen. Hü deed dit door middel van een misschien niet zeer diplomatiek, maar in teder geval aan duidelükheid en oprechtheid niets U wenschen over la tend schryven aan pastoor Hltoka, waarin hü zich bitter beklaagde over d« behandeling, welke hü te Praag moest ver duren..Deze brief werd als nieuwe brandstof ge bruikt voor de verhitting der Tsjechische ge moederen. Men verlangde, dat bet Vaticaan Mgr. Cirtaei terug sou roepen om verslag uit te krengen. Op deae wüze hoopte men den Nun tius kwijt te raken zonder de betrekkingen met het Vaticaan af te breken. MUIIUI/< I I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1