ONS BLAD De brand den Rijksdag van It Erkenning der Sovjet-Unie door Amerika? Heï nieuws van heden LS 1 N [S RADIO RECORD De scheepsramp in Japan ne ■N LITWINOF GAAT NAAR WASHINGTON HONGKONG VERSTERKT DE BAROMETER S- >P „NOG STEEDS EEN RAADSEL" vereenigde katholieke pers 1 ff JOH. LAU WERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Tooneel- en Veldkijkers. ZATERDAG 21 OCTOBER 1933 54 COMMUNISTEN STAAN TERECHT Nog vele vermisten o o ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 PROTEST BET OOGING N.V. Gloeilanpenfabrisk Uit Rusland bevrijd 'y eiachen de regeeringamacht DE ONDERAARDSCHE GANG Goebbela opent de campagne Een opstand in Mexico? 7* Dimitrova moet zwygen |savt\¥k\\uuiiii iui/i Het eerste contact kwam tot at and op de Londenache conferentie Werkloozen verschaffen zich aardappelen De socialistische zege in Noorwegen Kalinin bezorgd voor den vrede atis lakt scht Van der Lubbe heft het hoofd op Japansch protest te Berlijn Kapitaalbelegging in Mandsjoekwo mo ling Blyde terugkomst van elf geestelijken in Littauen De borger die den brand het eerst meldde, blyft onvindbaar Tegen molestatie van Japonnen in Duitschland Kleed party by de Senaatstafel De volksstemming in Duitachland N.V. Ned. Verzak.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242. Tel. 82797 Kapitaal- Valkavtrzektriag DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN Engeland breidt de marine- en luchtatrydkrachten uit IPR inal )O „Radlax Het WeeriiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiHnnii 10.000 man ongeregelde troepen zouden zyn aamengetrohhen ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 17 JEN ■■I Protestation NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Geen Mcht- tegen molestatie geestelijken nogmaals getuige Thaler kka* man ren. «e- United Pres.) ringen zal geven van (United Press) 0 In zijn antwoord stemt Kalinin met Rooee- ver- i. JU* J®. Jiat h|j. verlangend om te vertellen, wat en Stand op Zaterdag 1 uur njn.; VU Vorige stand; 7U KOBE, 20 Oct. (Reuter). Officieel wordt me degedeeld dat de in brand geraakte „Yashlma Maru" een bemanning van 58 koppen had, ter wijl er zich 59 passagiers aan boord bevonden. Een-en-vUftig personen zijn gered. pA Bltjde terugkeer van 11 I.Italische uit Sovjet-Rusland. De scheepsramp in Japan: 5» vermisten. Voortzetting Rjjksdagproees te Berlijn. Vechtpartij tusschen croupiers en besuikert In speeigetegenheid te Schiebroek. Tragisch auto-ongeval te Utrecht; militair ver- nletlard pirticra. Het oordeel van Rector Visstrs over den be weerden over^ng van de Zuidelijke K.N.VJL— eerste klassen naar den I.V.C3. 334 De namiddagzitting begint met getulgenver- hooren, die licht moeten brengen in de kwestie of Popof de man is geweest, die door ingenieur Bogun gezien la toen hij snel uit portaal U van het Rjjksdaggebouw wegliep. De getuige mevr. Sobecki. bij wie Popof van November 1932 tot Maart 1933 onder een val- schen naam gewoond heeft, weet dat tot de Weeding van Popof een donkere jas en twee coetuums behoord hebben. Popof, die de don kere jas draagt, zijn verdediger en de tolk ver schijnen dan voor de getuigentafel. De getuige herkent de kleeding, die Popof draagt en ook het tweede coetuum, dat haar wordt voorge legd. Popof zou op den dag van den brand het donkere pak hebben gedragen. Het komt tot een geregelde kleedpartij voor de Senaats tafel, waarbij de broek van het eene coetuum ter vergelijking bij het andere coetuum en de jas gehouden wordt. Dimltrof vraagt vervolgens aan den getuige Bogun of htf betrekkingen onderhield met de beambten van de RUksdagadminlstratle. Ge tuige ontkent. Ook had hij geen relaties bU de 8.A. of S.8. De vraag van Dimltrof of hij relaties had bij de Stahlhelm wordt door den voorzitter als niet ter zake dienende afgewezen, waarop Dimltrof tO, 20 Oct. (V. D.) Onder het Japansch heerscht groote verontwaardiging naar ro- >lf- 200 liepkui- (en o.» >en ?e- KOPENHAGEN, 20 Oct De zuster van Diml trof, die hier is aangekomen om de zaak van haar broer te bepleiten, heeft geen vergunning gekregen om hedenavond in een openbare ver gadering het woord te voeren. Nader meldt V. D.: De eerste toenadering tusschen Amerika en de Sovjet-Unle is tot stand gekomen tijdens de economische wereldconferentie te Londen. In politieke kringen te Moskou is men van meenlng, dat het herstellen der Russische be trekkingen met Amerika het grootste succes u> van de Russische diplomatie, hetgeen in het bijzonder aandacht verdient in verband met den gespannen toestand in het Verre Oosten. 9Met Litwinof zullen de commissaris van bultenlandschen handel, Roaenhola, en waar schijnlijk leidende figuren van handels- en be drijfsleven in de 8ovjet-Unie naar Washington gaan. Onder deae personen zouden zich bevin den de chef van de Amtorg, Bogdanow. en ie met-offlcleele vertegenwoordiger van den com missaris van bultenlandsche zaken in Amerika. Skwlrskl, die ook de voorwerkzaamheden voor het herstel der betrekkingen tusschen de belde volkeren geleid heeft. OSLO, 20 Oct. (Reuter) Het Uitvoerend Co mité van de Soclaal-Democratische Partij heeft de regeerlng een besluit doen toekomen, waarin het aftreden van de regeerlng wordt gevraagd. Het Nóorsche volk verwacht, dat de Liberale regeerlng thans aftreedt en de leiding van de staatszaken overdraagt aan een arbelders- regeerlng, opdat deze onmiddellijk een nooa- programma kan uitvoeren. De Noorache mlnls- ter-presldÈnt verklaarde ten aanzien van dit besluit: Het is iets nieuws, dat een minderheid van de kiezers een wisseling van de regeerlng vordert, zonder dat het parlement gelegenheid heeft gehad zijn houding ten aanzien van de regeerlng te bepalen. Te Berlijn staan op het oogenblik 54 communisten terecht, beschuldigd van moord op een S-A.-leider. Gezicht in de rechtszaal, met links de beklaagden Verwachting: Matige, later af nemende, Oostelfjke tot Noord-OostelUken wind, ne- veil* tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, aanvankelijk feta zachter. S Verdere vooruitzichten: Weinig veraa- S derieg- Nachtvorstverwachtlng: vorst. 1 Zon op 6.36 onder Ut Licht op U2 25 October E. K. ^IIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIlllllllllHIIHIIIItlIUIHHII BERLIJN. 20 Oct Nadat Graaf Helldorf In het Rijksdagproces beslist ontkend heeft, in welk opzicht dan ook bij den brand betrokken te zijn geweest, verzoekt dr. Sack den beklaag de Van der Lubbe met den graaf te confron- teeren. MEXICO. 20 Oct. (V.D.) Volgens nog niet bevestigde berichten, zouden zich bij Ban Luis Potosle 10.000 gewapende ongeregelde troëpen hebben verzameld onder bevel van generaal Cedillo. De Mexlcaansche regeerlng zou na ontvangst van de desbetreffende mededeellng drie regi menten Infanterie naar Vera Cruz en verder troepen naar San Luis Potosi hebben gediri geerd. De omstreken van Mexico City worden door militairen bewaakt. Geruchten betreffende een opstand worden evenwel van regeeringswege gedementeerd. Japansch protest te Berlijn van Japanners. K>. idem tte IS 00. 81*. 10° K G. ia Ra. H stuk- C3S stuks. Hlen ii ren. 11Q ens. 658 gekalfd» schotten reide ef -135 00. IH-Inr. Dinken o-woo. elen «n en 38— schanen 15-w. 065.00, dito M tr voor- ir. Han- WASHINGTON, 20 Oct. Presi dent Roosevelt heeft de Sovjet-re- geering uitgenoodigd een vertegen woordiger naar Washington te stu ren, om besprekingen in te leiden over een erkenning van Sovjet-Rus- land door de Vdkeenigde Staten en een hervatting der diplomatieke be trekkingen. De Sovjet-regeering heeft hierop geantwoord, dat zij Litwinof zal stu* KOWNO, 20 Oct. (W. B.) Elf Littausche Ka tholieke geestelijken, onder wie een bfaschop. die sedert jaren in Sov;et-Rusland gevangen werden gehouden, zijn gisteren uitgewisseld te gen 24 Sovjet-Russlsche communisten, die in Littauen tot gevangenisstraffen waren veroor deeld. De reis der bevrijde geestelijken vsn de Rus sische grens tot Kowno wss een triomftocht gelijk. BERLIJN, 20 Oct. (W. B.) Vrijdagavond werd in het BerlUnsche JSportpalast’* de campagne om Dultschlands gelijkgerechtigdheid met een massa-vergadering geopend. Propaganda-minis ter Dr. Goebbels, stormachtig begroet, hield een rede, getiteld: „Dultschlands strijd voor vrede en gelijkgerechtigdheid**. In verschillende groote zalen werden parallelvergaderingen ge houden. Het JSportpalast" waa feestelijk 'ver sierd. Langs de balustraden waren allerlei op schriften aangebracht, als: „WH willen geen volk van minder recht zijn.” ,J3e vertegenwoordigers van het verval kun nen niet de vaandeldragers der toekomst zijn.” „Arbeid en brood In eere en vrede." Enzoo- voorts. Alle vergaderingen «aren uren tevoren reeds overvoL De ingang van den tunnel in het Rijks- Aaggébouw, waarover Woensdag voor Net Hooggerechtshof zooveel te doen is geweest Door Brussels straten trok lange stoet vrachtauto’s, als protest tegen de voorgenomen verhooging der transport- belasttng BUREAUX: HOf 6. ALKMAAR Jeleloon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer builen Alkmaor f 2 85 Mei geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de 'NV. Drukkerij De Spaernestad Haarlem Dimltrof: De Rtjksdagbrand Is nog steeds een raadsel De eerste melding van den brand is noch deer een R(jksdagbeambte. noch door een politiebeambte gedaan, maar door een onbekenden burger, die niet te vinden fa. WASHINGTON, 20 Oct. President Roosevelt heeft heden persoonlijk aan persvertegenwoor digers de correspondentie voorgelezen, welke hjj heeft gevoerd met het Russische staats hoofd Kalinin, om tot een herstel der diplo matieke betrekkingen tusschen beide landen te komen. Vermoedelfjk zal Litwinof, die voornemens is de volgende week naar Washington te vertrek ken. zijn verblijf in Amerika ten deele als gast op het Witte Huls doorbrengen. Naar verluidt is Roosevelt van plan schat- klstbons beschikbaar te stellen, om den ver koop mogelijk te maken van overvloedig u> Amerika voorradige producten, zooals katoen. Voorwaarde voor het succes der besprekingen fa de elsch, dat Litwinof bevredigende verzeke- polltieken aard. velt in. er op wijzend dat het ontbreken van diplomatieke betrekkingen ook een ongunstlgen invloed heeft op den algemeenen wereldtos- stand door het glstlngselement te versterken waardoor het werk van de bevestiging van den unlverseelen vrede wordt verstoord en de krachten aanmoediging krijgen, die er naat streven den vrede te verbreken. Daarom za) Litwinof op een nader overeen te komen datum in Washington aankomen, om met hem be sprekingen te voeren. De president tot Latelt: Had u bjj de brand melding den Indruk, dat de burger uit eigen WASHINGTON. 20 tusschen Roosevelt e pL 1«M goed. KG. en 0 50. a 4 70-i O. Drt». en 3 J0. °°1 100 CL2S7& oemkoci vie 0.25 IFL5TKT10W KATTOWITZ. 20 Oct. (V. D.) In het district Rybnlk oestormden duizend vrouwen en kin deren van werkloozen uit de omgeving het domein Panlo, drongen de binnenplaats van het hoofdgebouw Jilnnen en vulden meege brachte lakken «i wagens met aardappelen, die daar opgeslagen lagen. De beambten van het domein stonden machteloos tegenover de menigte en de politie, die weldra ter assistentie verscheen, stuitte op hevlgen tegenstand, doch slaagde er tenslotte in de menigte te ver spreiden. De Poolsche pers wijdt veel aandacht aan het geval en bepleit een betere steunverleenlng aan de werkloozen in den komenden winter. Ook den volgenden dag was ik Dok de vorige dagen ben ik In De overlevenden doen hartverscheurende ver halen over het tragische einde der slachtoffers, die met de golven worstelden en bij het zinken van het schip voor het meerendeel naar de diepte werden meegesleurd. Dat de brand op de „Yashlma Maru" zulk een omvang heeft aangenomen, is te wijten aan den typhoon, die tijdens den brand woedde. Bovendien had de storm een groot aantal sloe pen vernield. V. D. meldt dat het lijk van een Engelachman is opgepikt. Nader wordt gemeld, dat het schip gezonken is. Brand was echter niet uitgebroken. Nog 59 personen worden vermist. Tot de verdronkenen behooren twee echtgenooten van Engelsche marlne-offlcleren. beweging kwam! Getuige: Ik had den indruk, dat de TOKIi publiek aanleiding van persberichten uit Berlijn, dai Japansche vrouwen en kinderen, die in Dultsch- land woonachtig zijn, door Nazi’s zijn gemo lesteerd. De Japansche ambassadeur Nagal heeft te Berlijn op eigen initiatief een bezoek gebracht aan het Rjjksmlnlsterie van Bultenlandsche Zaken, waar hij de aandacht vestigde op de redevoeringen van nat.-soc. leiders en op ver schalende wettelijke maatregelen, die nood- zakelijk moesten lelden tot discrimlneerende handelingen tegen Joden en kleurlingen en tot verbod van omgang tusschen personen van verschillend ras. Nagal wees ook op de jongste incidenten, waarbij voornamelijk Japansche kinderen werden gemolesteerd. wend). Deze onbekende burger is een noodza kelijke schakel. De voorzitter verklaart, dat er beweerd fa. dit de vroegere hoofdambtenaar van de brand weer, Ahrens, kan getuigen, dat de uitlatingen van Gempf: Minister Goering zou het bluach- werk belemmerd hebben inderdaad door Gempf zijn gedaan Getuige Ahrens zegt, dat dit absoluut niet waar fa. Ook wendt hij zich tot hen. die be weren, dat hij getuige de beweerde uitlatingen van Gempf naar het buitenland heeft doorge geven. Het bericht over Gempf in de .Baar- brücker Zeltung" van 25 April kan al reeds daarom niet van hem zijn omdat hij toen reeds vijf weken In een concentratiekamp was. ,Jk vind het Infaam, dat lieden die naar het bui tenland zijn gevlucht en mijn vrienden willen zijn zulke dingen vertellen van iemand, die niet aan de haal is gegaan Ik betreur het ten zeerste, dat in het buitenland een brochure wordt uitgegeven, waarin een mensch belasterd wordt, die 18 jaar lang zijn plicht voor de ge meenschep heeft vervuld. De beweringen, die uit Parijs stammen, ver klaar ik voor brutale leugens. Ik heb nooit be richten naar het buitenland gezonden, in het laatste jaar niets met een courant te doen ge had en nooit aan een journalist iets opgedra gen, om in mijn naam te doen. Dat kan Ik be- zweren.” De verdediger dr. Tblchert: Zou misschien uw zoon een dergelijke uitlating hebben kunnen doen, want hij wordt in Parijs ook als kroon getuige genoemd. Getuige: Mijn zoon heeft zich nooit met zoo iets bezig gehouden. Dr. Telchert: Dan stel ik weer vast, dat ook hier de beweringen uit Parijs geheel uit de lucht zijn gegrepen. Voor alles moet ook worden vastgesteld, dat u niets gehoord heeft van hetgeen Gempf zou hebben gezegd. Op 'n vraag van den procureur- generaal verklaart getuige nog. dat hij geen S.A.-afdeelingen bij den Rijksdag gezien beeft, slechts nu en dan een 8_A.-man, die in de auto’s der minister zaten enz. Als volgende getuige wordt dan de rechercheur Raben verhoord, die van der Lubbe beeft ver hoord. Van der Lubbe heeft gewillig antwoord gege ven. Uit zijn heele houding heeft hij verder den Indruk gekregen dat hij over een goed geheugen en over een buitengewoon goed oriënteerings- vermogen beschikt. BERLIJN, 20 Oct. Gedurende het verdere ver loop van het Rijksdagbrandproces, vertelde Krimlnal-asslstent Raden, dat v. d. Lubbe tij dens het vooronderzoek in zijn tegenwoordig heid den brandweg nog eens had afgelegd. Van der Lubbe was alleen van de eene plaats naar de andere geloopen en had overal aangegeven, waar de brand was gesticht. De heele tocht heeft vijftien minuten geduurd. Getuige gelooft echter niet, dat verdachte, toen hij zijn daad pleegde, ook zoo mei geloopen heeft, want voor het stichten van den brand moet hjj meer tijd noodig gehad hebben. Gehelmrat Galle. directeur van den Rijks dag, bevestigt op een vraag van den president, dat menschen die In gezelschap van een afge vaardigde den Rijksdag binnenkwamen, gevulde tasschen konden meebrengen zonder gecontro leerd te worden Ook de bodes konden groote pakketten naar het communistische fractlebu- reau brengen, zonder gecontroleerd te worden. President: Bestond er In de presldentswo- nlng een permanente 8.A.- of 8B.-wacht? Getuige: Neen, daar fa geen sprake van. Dat had ik moeten opmerken. Gehelmrat Galle vertelt verder, dat hij den morgen na den brand boven de communisti sche fractlekamer een ladder heeft aangetrof fen. Overigens zegt hij op een desbetreffende vraag van dr. Sack, met Torgler altijd de aan genaamste relaties te hebben gehad. Aan getuige Sobecki (de hospes van Popof) worden eenige vragen gesteld over een bios coopkaartje van Popof. Getuige zegt, dat hij den dag na den Rijksdagbrand bjj het opruimen van Popof’s ontbijttafel een gebruikt bioscoop kaartje heeft gevonden. President: Wist u, of het kaartje den vorl- gen dag gebruikt Is? Getuige: Dat heb ik aangenomen. Den da tum kan ik niet opgeven, maar men houdt een gebruikt bioscoopkaartje toch niet verscheiden dagen in zijn zak (beweging bij het publiek). President: Dat kan heel goed voorkomen. Getuige geeft ten slotte toe, dat hjj het kaartje ook wel twee dagen na den brand gevonden kan hebben. Toen de eerste foto van v. d. Lub be in de kranten verscheen, heeft hij er met Popof over gesproken en hem gevraagd, wat hij er van dacht. Popof deed moeite een goede ka rakteristiek te vinden voor den man en zei toen ongeveer, dat het gezicht van den man z 1. niet goed was en dat hij hem niet vertrouwde. Getuige verklaart ten slotte, niet geweten te hebben, dat Popof tot de communistische partij behoorde. De zitting wordt daarna tot Zaterdag daagd. Oct. (Reuter.) Aan de en Kalinin gevoerde correspondentie is het volgende ontleend: In een mededeellng d.d. 10 October ver klaarde Roosevelt in hoofdzaak, het te betreu ren dat twee groote naties, die ruim een eeuw in vriendschap hebben geleefd, thans verstoken zUn van rechtetreeks&e betrekkingen. De hier uit voortsprultende ernstige moeilijkheden kunnen aldus Roosevelt mijns inziens alleen door een openhartige en vriendschappe lijke bespreking worden weggenomen. Wanneer gij eveneens van deze meenlng zjjt, dan zou tk gelukkig zijn alle door u aan te wijzen ver tegenwoordigers te ontvangen, om alle kwesties tusschen onze landen te bespreken. Een der gelijke bespreking verbindt natuurlijk geeA der partijen Betreffende de toekomstige richting barer handelingen. TOKIO. 20 Oct. (V. D.) Officieel wordt bekend gemaakt, dat schikkingen voor de belegging van bultenlandsch kapitaal in Mandsjoekwo vasten vorm aannemen. Er is een beleggingsmaatschap pij georganiseerd door de Zuld-Mandsjoerijsche Spoorwegmaatschappij met de Association Na tionale d'Expanslon economlque de Paris, voorts door de koloniale corporatie, welke gevormd wordt door Fransche kapitalisten, een Belgi sche beleggingsmaatschappij onder leiding van de bankinstelling Soclété Générale en ten slotte een Amerlkaansche Handels Maatschappij TOKIO, 20 Oct. (V. D.) Een militaire missie uit Mandsjoekwo, bestaande uit 35 officieren is gisteren onder leiding van maarschalk Toe Sjisjan uit Hsingking te Tokio aangekomen. Zij zullen de ax groote militaire manoeuvres bij wonen. Vanochtend hebben zij een bezoek ge bracht aan het keizerlijk paleis. uit eigen beweging kwam. DimltrofDeze verdwenen burger fa mis schien de tweede man bij portaal n (schreeu- Volgende getuige fa prof, van Arnim, die verklaart in den avond van 27 Februari in ge zelschap van graaf Helldorf te zijn geweest. Zijn verklaringen stemmen volkomen met die van graaf Helldorf overeen Vervolgens wordt de kapitein b. d- Schulz gehoord. Hjj verklaart oa.: ,Jk was op dat oogenbllk niet eens In Berlijn, doch in mijn woning te Solln bij München. Te Tutzing was Ik onder medische behande ling. Op 27 Februari was ik te 13 40 uur aan het hoofdstation te München om 'n verpleeg ster. die bij ons in dienst zou komen, af te halen, ’s Middags ben ik waarschijnlijk naar den dotter tn Tutzing geweest en avonds was ik weer ter in Tutzing. München geweest en den dag tevoren was ik thuis, omdat ik een gast uit Wurtemberg had.” Voorzitter: U kimt dus toen niet in Berlijn geweest zijn? Getuige: Ik was ook vóór dien tijd niet in Berlijn. Op de vragen van dr. Sack of luite nant Schulz In Februari onderhandellngen met Graaf Helldorf, Heines of minister-president Goering gevoerd heeft, antwoordt getuige zeer nadrukkelljk ontkennend. Hij beeft de drie heeren In December voor de laatste maal gezien. Hierna wordt gepauzeerd. VOORLOOPIO VERSLAG DER TWEEDE KAMER OVER HOOFDSTUK I DER RUK8- BKGKOOTING 1934. Onder doodsche stilte wordt Van der Lebbe voor de tafel van den Senaat ge teld. Hjj houdt het hoofd nog steeds ge bogen, doch giimlacht ah hjj voor de tafel staat. Graaf Helldorf staat vlak bQ Van der Labbe. Zoowel zijn verdediger Dr. Seuffert, als de president trachten Van der Lubbe ertoe te bewegen het hoofd op te heffen, doch het uelpt weinig. Met luide ■tem roept graaf Helldorf dan op comman do-toon: .Vent, steek toch kop eens In de hoog te. Vooruit!’ Van der Lubbe heft tot vreugde van de saai bet gezicht op en kijkt graaf Helldorf aan. President tot van der Lubbe: „Kent u de- ■en beer?’’ Van der Lubbe (tamelijk luid)-Neen.’ BERLIJN, 20 October. (VT>.) Ten einde eventueelen twijfel over den aard der volks stemming van 12 November 1933 van te voren uit te sluiten, heeft de Rljksregeerlng besloten, dat haar proclamatie aan het Duitache Volk van 14 October 1933 In haar volledigen tekst op het stembiljet zal worden geplaatst. HONGKONG, 20 Oct. (VX>.) De Engelaché militaire autoriteiten hebben maatregelen ge troffen ter versterking van de verdedigings werken van Hongkong. De marine- en lucht strijdkrachten worden uitgebreid en versterkt. De Engelsche luchtmaarschalk. Sir. John Hlgglns. is te Hongkong aangekomen, om een luchtvaartschool te openen. Het personeel en de uitrusting voor een groote batterij lucht- doelartlllerie zullen uit Engeland worden zonden. Voorts ligt de vorming van een vrij willigerscorps voor de marine in het voor nemen. Het vUegtuig-moederschlp Eagle fa *S Hongkong blnnengeloopen. antwoordt, dat het voor den getuige Bogun misschien toch wel karakteristiek was. Bogun Is een romanschrijver en geen Ingenieur (vroo- lijkheld). Voor deze opmerking krijgt Dimltrof een ern stige waarschuwing van den president te In- casseeren. Vervolgens wordt gehoord De voorzitter vraagt of het toch niet moge* hij gezien had, naar portaal II fa gerend misschien aan de deur heeft gerammeld. Getuige acht dit buitengesloten. Beklaagde Torgler: Bij de behandeling van het proces fa tot nu toe gebleken dat Thaler niet de persoon is geweest, die het eerst naar de wacht van de Brandenburger Tor fa geloopen om mede te deelen dat er In het RUksdagge- bouw brand was uitgebroken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1